Beslutningsprotokol

onsdag den 13. januar 2021 kl. 15:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.20
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: , Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: , Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2021

  • Orientering om COVID-19
  • Brev fra Kulturministeren
  • Henvendelse fra Hostrup Ungdomsforening
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25898, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet. Der er siden sidste udvalgsmøde i december 2020 kun sket ændringer i orienteringen om sagen vedrørende Aabenraa Musikskole. Derudover er Friluftsbad Bylderup- Bov tilføjet. Økonomien for Arena Aabenraa er status quo.

   

  Telemuren - placering

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 23. juni 2020, at der skal arbejdes videre med en placering af Telemuren ved Gasværksvej. Placeringen skal iværksættes inden for en tidshorisont på under to år. Der er i 2020 afsat 0,860 mio. kr. til placeringen.

   

  Arena Aabenraa

  Mangeludbedringen, som følge af registrerede fejl og mangler ved 1-års eftersynet, er afsluttet. Den endelige afregning med kurator, som følge af hovedentreprenørens konkurs, er endnu ikke afsluttet på grund af coronakrisen. Dette forventes at være nært forestående, og umiddelbart herefter afsluttes regnskabet for anlægssagen.

   

  Museumsprojekt ved Kilen

  Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune arbejder videre med projektet, der nu overgår til fundraising fasen.

   

  Vision- og handlingsplan for Frøslevlejren

  Arbejdet med en konkretisering af udstillingskonceptet og undersøgelser omkring mulige fremtidige energiforsyningsmodeller er ved at blive iværksat. En del af grundlagsmaterialet til fundraisingen er udarbejdet. Materialet vil blive suppleret med ovennævnte udstillingskoncept.

  Kultur- & Fritidschefen vil på et bestyrelsesmøde forventningsafstemme med bestyrelsen, hvad det fremadrettede ambitionsniveau er for Frøslevlejren.

   

  Svømmehal ved Arena Aabenraa

  Der foretages fortsat en månedlig opfølgning på understøtningerne af betonkonstruktionerne samt ligeledes en månedlig inspektion af konstruktionernes tilstand.

  Analysearbejdet, der skal være grundlaget for en helhedsplan for vandfaciliteter og aktiviteter udendørs og indendørs, præsenteres på mødet under sag nr. 5.

   

  Ekstra vedligehold af svømmehaller og friluftsbade

  Analysearbejdet, der skal være grundlaget for en helhedsplan for vandfaciliteter og aktiviteter udendørs og indendørs, præsenteres på mødet under sag nr. 5.

   

  Ravsted Friluftsbad

  Friluftsbadet er lukket ned, og renoveringen der startes op nu forventes at være afsluttet i løbet af foråret 2021.

   

  Handicaptoilet på Jacob Michelsens Gård

  Helhedsplanen er indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen. Sagsbehandlingstiden kan forventes at blive på op til 3 måneder.

   

  Aabenraa Musikskole – udvendig rampe og ombygning

  Arbejdet med den nye rampe er afsluttet.

  Tidsplanen for ombygningen i selve Musikskolen er blevet forsinket 7-8 uger, således at byggearbejdet først forventes startet op i slutningen af uge 7, 2021.

   

  Friluftbad Bylderup-Bov

  Der er i Budgetforliget for 2021 – 2024 afsat yderligere 0,4 mio. kr. i 2022 til renovering af Bylderup Friluftsbad, ud over de midler, der i forvejen var afsat i budgettet for 2020 – 2023. I alt 3,0 mio. kr. Der er aftalt møde med Bylderup Idrætscenter i 1. kvartal 2021 med henblik på løsningsmodeller, der lever op til de miljømæssige krav i forhold til svømmebadsbekendtgørelsen.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/30777, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i budget 2021 afsat 2,8 mio. kr. til etablering af vinterbadefaciliteter, offentlige toiletter og videoovervågning på Sønderstrand.

   

  Vinterbaderne i Aabenraa består af to forskellige grupper; Foreningen ”Vikingeklubben i Aabenraa”, som blev dannet i 2012, har ca. 70 medlemmer. Derudover er der en stor gruppe af borgere, som anvender Sønderstrand til vinterbadning, men som ikke har medlemsskab i foreningen.

   

  Der er opført vinterbadefaciliteter i den tidligere kioskbygning under bastionen, hvor der er indrettet særskilte rum til foreningen og borgerne. Udfordringen i de nuværende faciliteter er, at rummene er meget små og ikke er egnet til formålet. Ud over de faste faciliteter i bastionen stiller kommunen endvidere en lejet pavillon til rådighed for foreningen som supplement.

   

  Foreningen har i samarbejde med forvaltningen og en ekstern rådgiver fået udarbejdet forskellige forslag til etablering af permanente faciliteter på Sønderstrand. Forslaget, hvor der bygges ind i den eksisterende trappe, vurderer forvaltningen, er den mest optimale løsning.

   

  Forvaltningen har efterfølgende fået udarbejdet et overslag med udvidelse af toiletter, da de sanitære faciliteter i bastionen heller ikke længere er tidssvarende.

   

  Forvaltningen anbefaler, at æstetikken i det udarbejdede skitseforslag opretholdes, men af hensyn til at sikre en mere multifunktionel indretning af bygningen, sker dette i samarbejde med Kommunale Ejendomme og begge vinterbadergrupper. Dette af hensyn til at sikre optimal fremtidig anvendelse.

   

  Kommunale Ejendomme har udarbejdet et prisoverslag på 2,4 mio. kr. på etablering af bygningen inklusiv etablering af toiletfaciliteter. Der er ikke udarbejdet prisoverslag på inventar og sauna samt etablering af videoovervågning, hvilket finansieres af de resterende 0,400 mio. kr.

   

  Af hensyn til en driftsmæssig optimering anbefaler forvaltningen endvidere, at det besluttes, at bygningen indrettes så både forening og borgere, som ønsker at vinterbade, skal gøre brug af den samme facilitet.

  Lovgrundlag

  Der skal søges om dispensation hos Kystdirektoratet for at kunne opføre bygningen.

   

  Det skal undersøges, hvordan reglerne er for at opsætte overvågning på stranden.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 2,8 mio. kr. i budget 2021-2024 til etablering af vinterbadefaciliteter, offentlige toiletter samt videoovervågning.

   

  Det skønnes at afledte merudgifter til forsikring, rengøring samt el, vand og varme udgør 0,035 mio. kr. årligt.

   

  Der er i beregningsgrundlaget taget udgangspunkt i, at de nye toiletfaciliteter erstatter de nuværende toiletfaciliteter under bastionen. Der forventes derfor ikke en merudgift til rengøring af toiletfaciliteter.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at projektet vedrørende etablering af vinterbadefaciliteter, offentlige toiletter samt videoovervågning godkendes, og

  at der gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til etablering af vinterbadefaciliteter på Sønderstrand, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i år 2021 på investeringsoversigten, og

  at anlægsbevillingen frigives.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2021

  -         1.at

  For stemte Lars Kristensen (V), Carina Underbjerg Hansen (V) og Jette Julius Kristiansen (O).

  Imod stemte Christian Panbo(A), Jonas Haase (A), Signe Bekker Dhiman (A) og Kurt Andresen (S) med følgende bemærkning:

  ”Vi ønsker at afvente resultatet af den i budgettet besluttede undersøgelse vedr. badefaciliteter/vandsportsarena ved Sønderstrand i maj 2021, således at projektet kan blive en del af disse fremadrettede planer”

   

  Lars Kristensen (V) begærede sagen i Byrådet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38703, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget bliver i denne sag præsenteret for analysegrundlaget for Helhedsplan for vandfaciliteter og aktiviteter, som er udarbejdet af en ekstern rådgiver i dialog med udvalgte interessenter. Udvalget skal drøfte analysegrundlaget for helhedsplanen og tilkendegive, hvorvidt udvalget har bemærkninger og tilføjelser, som bør indgå i forvaltningens oplæg til selve helhedsplanen og realiseringen af denne.

   

  Baggrund

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på deres møde den 28. maj 2019, at Aabenraa Kommune blev case-kommune i det nationale projekt; Danskernes svømme- og vandkultur. Projektet består af tre elementer: En national analyse, en helhedsplan for Aabenraa Kommune samt et visionsoplæg for fremtidens svømmehal i Arena Aabenraa. En ekstern rådgiver har lavet workshops med interessenter fra foreninger, selvorganiserede og unge i løbet af processen, og Kultur- og Fritidsudvalget er på udvalgsmøderne den 13. maj 2020 og den 23. september 2020 orienteret om status på processen.

   

  Mål

  Målet med analysen og den kommende helhedsplan er ønsket om at sætte retning for udviklingen af vandfaciliteter og aktiviteter lokalt i Aabenraa Kommune - både for indendørs og udendørs faciliteter.

   

  Resultater

  Konkret er der i analysen en række anbefalinger til hvilke faciliteter og områder, der med fordel kan prioriteres og udvikles fremadrettet. Specifikt bygger visionsoplægget for Arena Aabenraas svømmehal på helhedsplanen og definerer derfor, hvad Arena Aabenraas kommende svømmehal skal kunne.

   

  Anbefalingerne falder inden for tre forskellige temaer:

   

  1. Prioritering af indendørs svømmehaller

  Der er lavet en analyse af, hvilke svømmehaller, der bør udvikles, samt hvilke der bør gennemgå en nærmere afklaring i 2021. Der er i analysen kigget på befolkningsgrundlag, foreningsliv, brugere og økonomi. Det er ligeledes drøftet med interessenterne, der har deltaget i interessentmøder.

   

  1. Udvikling af udendørs faciliteter og aktiviteter på udvalgte steder

  Det har igennem processen været tydeligt, at udviklingen af udendørs faciliteter og støttepunkter, der formidler og giver adgang til vand, er noget, der blandt interessenterne er stor interesse for. Det støttes af nationale tendenser. Analysen foreslår konkret, i samarbejde med lokale brugergrupper, at udvikle en række udendørs spots og binde dem sammen af en fælles fortælling.

   

  1. Bæredygtighed som princip

  Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet (NTNU) er i gang med at gennemføre en undersøgelse af udvalgte svømmehaller i forhold til energioptimering og mere bæredygtig drift. Resultatet fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget i løbet af 2021. Under dette tema er der også fokus på friluftsbadet i Bylderup, som kan omdannes til en organisk renset svømmesø, samt energioptimering i Arena Aabenraa og Bov Svømmehal.

  Økonomi og afledt drift

  Helhedsplanen har samlet set kostet 0,420 mio. kr., der er finansieret af Kultur og Fritid fra Anlægsbevilling til udarbejdelse af en analyse samt Udviklings- og Analysepuljen og økonomi fra Aktiv Aabenraa.

   

  Visionsoplægget har samlet set kostet 0,200 mio. kr., der er finansieret af Anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2020 til projektet ”Udskiftning af svømmehalsbygning ved Arena Aabenraa”. Kultur og Fritid samt Arena Aabenraa har også bidraget med et mindre beløb.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at analysegrundlaget for Helhedsplanen for vandfaciliteter og aktiviteter drøftes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2021

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/36871, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Den selvejende institution ”Foreningen til bevarelse af Damgaard Mølle” søger Aabenraa Kommune om et årligt driftstilskud.

   

  Foreningens frivillige har siden 1986 drevet møllen og tilhørende bygninger, som består af et fungerende boghvedeværk samt et traktormuseum. Foreningen har frem til 2019 haft en fornuftig økonomi med blandt andet indtægter fra fonde og fra de traditionsrige offentlige arrangementer og rundvisninger.

   

  Foreningens økonomi er i 2020 truet af COVID-19 situationen, da de har måtte aflyse større arrangementer, som bidrager til godt en tredjedel af omsætningen. I 2020 forventes et driftsunderskud på 0,004 mio. kr. og foreningen budgetterer i 2021 med et driftsunderskud på 0,011 mio. kr. Foreningen har en likviditet på 0,111 mio. kr. 

   

  Foreningen henviser til, at Slotsvandmøllen ved Brundlund Slot, som ejes af Aabenraa Byhistorisk Forening, ved budgetlægningen for 2018-2021 blev tildelt et årligt driftstilskud på 0,020 mio. kr.

   

  Der er ikke afsat økonomiske midler til støtte af yderligere egnsmuseer i budgettet.

   

  Forvaltningen vurderer, at Damgaard Mølle atter vil kunne opnå en rentabel drift, når konsekvenserne af COVID-19 ikke længere spiller ind. Forvaltningen vurderer ligeledes, at foreningen har en robust økonomi, der gør den i stand til at imødegå de kortsigtede negative konsekvenser af COVID-19.

   

  I lighed med andre kulturelle foreninger i Aabenraa Kommune vil Damgaard Mølle kunne søge Kulturelt Samråd om tilskud til kompensation for manglende indtægter ved arrangementer i overensstemmelse med Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 11. november 2020.

   

  Supplerende sagsfremstilling

  Ved behandlingen af ansøgningen i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. december 2020 blev der ikke taget hensyn til Damgaard Mølles regnskab og budgetter. Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med foreningen, som oplyser, at den i sagsfremstillingen nævnte likviditet på 0,111 mio. kr. var pr. 31. december 2019. Likviditeten pr. 31. december 2020 forventes at ville blive på 0,024 mio. kr.

   

  Pengene er i 2020 anvendt til en mindre tilbygning til stuehuset samt nye vinduer. Endvidere oplyser foreningen, at de faste årlige driftsudgifter til hele ejendommen Damgaard Mølle udgør mellem 50-60.000 kr.

   

  Bestyrelsen forudser på baggrund af COVID-19 et betydeligt fald i indtægterne for 2021 fra de årlige møllearrangementer samt turister og udlejningsvirksomhed.

   

  På den baggrund anbefaler forvaltningen, at Damgaard Mølle bevilges et årligt tilskud på 0,020 mio. kr. finansieres inden for politikområdet Kultur og Fritid i lighed med Aabenraa Byhistorisk Forening, der modtager et tilsvarende tilskud til drift af Aabenraa Slotsvandmølle.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at ”Foreningen til bevarelse af Damgaard Mølle” bevilges et driftstilskud på 0,020 mio. kr. finansieret af Folkeoplysningspuljen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2020

  Udsat.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/26340, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I 2019 søgte Det Maritime Kalvø om fortsættelse af et driftstilskud på 0,057 mio. kr. for 2020-2022. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 1. maj 2019 alene at bevillige et driftstilskud for 2020, og at tilskuddet skulle evalueres i 2. kvartal 2020.

   

  Foreningen driver et mindre egnsmuseum og afholder aktiviteter på frivillig basis i og omkring Herrehuset på Kalvø, hvorfra den navnkundige skibsreder Jørgen Bruhns drev sit træskibsværft i 1800-tallet. Aktiviteterne på Kalvø hviler på to ben. Dels den lokale maritime historieformidling og dels sejlads med kopibåde. Begge aktiviteter er afhængig af medlemmers opbakning.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 15. april 2020 to kategorier for tilskud til kulturområdet: Driftstilskud og aftalebaserede aktiviteter. Med baggrund i foreningens vision ”Maritim Kulturcenter Kalvø” anbefaler forvaltningen, at der bevilliges et aftalebaseret aktivitetstilskud for perioden 2021-2023 på 0,056 kr. årligt (negativ fremskrivning i 2021).

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at Det Maritime Kalvø tildeles et årligt tilskud på 0,056 mio. kr. i perioden 2021-2023,

  at tilskuddet finansieres af politikområdet Kultur og Fritid som en aftalebaseret aktivitet, og

  at tilskuddet evalueres i 1. kvartal 2023.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/53400, Sagsinitialer: lfi

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget har hvert år siden 2008 – dog undtagen 2012 – uddelt udvalgets pris til Nytårstræffet.

  Prisen er blevet uddelt med det formål at påskønne initiativer eller aktiviteter af usædvanlig eller særlig karakter inden for Kultur- og Fritidsområdet.

  På grund af COVID-19 situationen afholdes Kultur- og Fritidsudvalgets Nytårstræf, for foreninger og institutioner inden for kultur- og fritidsområdet, ikke i 2021.

   

  Udvalgets Pris for 2021 kan eventuelt i stedet uddeles til et andet kultur- eller fritidsarrangement i 2021.
   

  Forvaltningen ønsker at samle festligheder og fejringer i en strategi for anerkendelse af de frivillige. Der er nedsat en gruppe, som I foråret 2021 vil komme med et forslag til en strategi for anerkendelse af de frivillige.

   

  Forvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalgets Pris for 2021 indgår i planen for fejringer af kultur- og fritidsområdet.

  Økonomi og afledt drift

  Kultur- og Fritidsprisen er på 10.000 kr.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,
  at Kultur- og Fritidsudvalgets Pris for 2021 ikke uddeles på Nytårstræf 2021, og

  at Kultur- og Fritidsudvalgets Pris for 2021 indgår i en større plan for fejringer af kultur- og fritidsområdet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/28598, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om muligheden for at indgå en samarbejdsaftale med filmproduktionsselskabet Regnar Grasten Film i forbindelse med optagelsen af efterfølgeren til ”Hvidstengruppen” i Aabenraa Kommune i foråret 2021.

   

  Filmproduktionsselskabet Regnar Grasten Film tog i august 2020 kontakt til Aabenraa Kommune for at søge samarbejde om deres kommende film, som skal optages bl.a. i Padborg. Filmen er en efterfølger til filmen ”Hvidstengruppen”, som op mod 780.000 danskere har set i biografen, og som 2,4 millioner danskere har set på tv og dvd. Det forventes, at den nye film vil blive set af ca. 500.000 mennesker. Der optages film i Padborg i maj 2021, og den officielle premiere bliver 1. juledag 2021.

   

  Filmen skal handle om de overlevende kvinder fra Hvidstengruppen, både moderen/ bedstemoderen på kroen i Hvidsten og de to unge kvinder, Tulle og Gerda Fiil, som sendes til fængselsophold i Tyskland. Gerda kommer tilbage til Danmark efter seks måneder, men Tulle holdes fortsat fanget. Hun løslades kort inden den planlagte henrettelse i april 1945 og reddes i aktionen med De Hvide Busser. Busserne kører de tidligere fanger til karantænestationerne i Kruså og Padborg, der tog imod 17.300 fanger, hvoraf mange var dødssyge.

   

  Filmen fortæller en historie, som ikke før er blevet fortalt - nemlig om de kvindelige fanger i tysk varetægt og om de kvinder, som blev efterladt derhjemme efter at mændene var blevet henrettet. Filmen stiller spørgsmålene: Var det det værd, og hvornår stopper en krig?

   

  Regnar Grasten Film har fundet en passende optage-location ved jernbanen i Padborg og vil der opbygge karantænestationen som kulisse til filmen. Kulisserne vil bestå af en komplet barak samt facader af øvrige barakker.

   

  Filmen vil forventeligt skabe et større kendskab til Sønderjyllands rolle ved krigens afslutning, særligt Padborg og Krusås rolle. Den vil også vise aktionen med De Hvide Busser – en historie som også formidles i Frøslevlejrens Museum. Filmen beskriver den store indsats, som helt almindelige borgere i Sønderjylland leverede, da der virkelig var brug for det.

   

  Forvaltningen har den 8. september 2020 holdt et indledende møde med Regnar Grasten Film, hvorefter Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 23. september 2020 blev orienteret om den planlagte filmproduktion. Den 30. november mødtes borgmesteren med filmproduktionsselskabet og parterne drøftede, hvordan man kunne hjælpe hinanden. Her blev muligheden for, at de to parter indgår en samarbejdsaftale indeholdende et markedsføringsbidrag til Regnar Grasten Film på 0,500 mio. kr. eller 0,750 mio. kr. bragt i spil.

   

  En samarbejdsaftale om et markedsføringsbidrag på 0,500 mio. kr. kunne indeholde følgende elementer:

   

  Regnar Grasten Film leverer:

   

  -         Nævner Aabenraa Kommune i krediteringen

  -         ”Premiere”, evt. dagen efter Randers og inden den officielle premieredag

  -         VIP arrangement for byråd og særligt indbudte under optagelserne

  -         2 foredrag ”bag om filmen”

  -         Mulighed for borgere at blive castet som statister i film

  -         Kulisser og kostumer kan genanvendes til en særudstilling i Frøslevlejren

  -         Filmklip til anvendelse i undervisning, branding- og turistsammenhænge

  -         Skolemateriale til folkeskolerne.

   

  Aabenraa Kommune leverer 0,500 mio. kr. til Regnar Grasten Film til bl.a.:

  -         Hjælp med kontakt til frivillige statister

  -         Hjælp med myndighedsgodkendelser

  -         Hjælp med rekvisitter og kostumer via frivillige

  -         Hjælp med øvrige praktiske sager (fx telte, borde og stole til sæt mv.)

  -         Nedtagning af kulisser og transport fra Padborg til Frøslev samt opstilling i Frøslev

  -         Værtsskab for VIP arrangement under optagelserne.

   

  Der vil kunne indgå andre delaftaler i samarbejdsaftalen.

  Økonomi og afledt drift

  Det er ikke muligt at finansiere et markedsføringsbidrag inden for Kultur- og Fritids budgetramme. Business Aabenraas Sund Vækstpulje understøtter events af denne karakter.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at aftalen fremsendes til Business Aabenraa Sund Vækstpulje med et ønske om finansiering af på 0,500 mio. kr., og

  at Aabenraa Kommune indgår en aftale vedrørende markedsføringsbidrag, såfremt Business Aabenraa godkender ansøgningen

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/28376, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med godkendelse af tilskudsmodel for idrætsfaciliteter fra 2021-2026 er der besluttet særlige vilkår for Grænsehallerne på grund af deres økonomiske situation.

   

  På grund af Grænsehallernes særlige økonomiske situation ændres vilkårene for Udviklingstilskud for Grænsehallerne, så det udbetales som et driftstilskud for perioden 2021-2023 med skærpet tilsyn og på særlige vilkår for afrapportering om deres økonomi til forvaltningen og Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  For at sikre Grænsehallernes økonomi er der foretaget øvrige tiltag:

   

  • Godkendelse af likviditetslån på 1,000 mio. kr.
  • Godkendelse af kommunegaranti til omlægning af to lån til ét med henblik på at frigøre likviditet, samt et nyt lån på 2,500 mio. kr.

   

  Med baggrund i en henvendelse fra Grænsehallerne om fornyet garantistillelse har Økonomiudvalget den 8. december 2020 drøftet udpegning af medlemmer til bestyrelser m.v.

   

  Børn og Kultur anbefaler følgende skærpet tilsyn med Grænsehallerne for 2021-2023:

   

  Én gang i kvartalet fremsender Grænsehallerne en økonomisk status til sagsbehandler i Kultur og Fritid. Den økonomiske status skal indeholde følgende:

   

  • For multihus, hal og cafe fremsendes økonomisk status for indtægter og udgifter i lighed med den, der forelægges Grænsehallernes bestyrelse.
  • Sammenligning mellem 2019, 2020 og 2021 samt budget for 2021 med afvigelse.
  • Månedsrapport for de 3 måneder i hvert kvartal.
  • Diagram over økonomi for multihus, hal og cafe.
  • Oversigt over aktiver og passiver.

   

  Herudover skal der hvert kvartal medsendes en kort beskrivelse af initiativer for at øge omsætningen og skabe aktiviteter i Grænsehallerne. Grænsehallerne er forpligtet til at orientere forvaltningen, såfremt der i perioden er ekstraordinære økonomiske udfordringer.

  Kultur- og Fritidsudvalget orienteres én gang i kvartalet om den økonomiske status for Grænsehallerne. Foruden dialogmødet i oktober, der fremgår af driftsaftalen mellem Grænsehallerne og Aabenraa Kommune, afholdes et ekstra dialogmøde med Grænsehallerne i maj måned.

  Økonomi og afledt drift

  Forslaget til skærpet tilsyn har ud over de allerede godkendte tiltag ingen økonomiske konsekvenser.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at forslag til skærpet tilsyn godkendes, og

  at Økonomiudvalget orienteres herom.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36487, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  Byrådet afsatte i budget 2019-2022 en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2019, 2020 og 2021 til Halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver.

   

  I 2021 er der et budget på 1,8 mio. kr. i vedligeholdelsespuljen og 0,2 mio. kr. i Akutpuljen. Derudover er der overført mindreforbrug fra tidligere år på 0,576 mio. kr. hvilket betyder at det samlede budget i 2021 er på 2,576 mio. kr.

   

  Forvaltningen foreslår, ud over godkendelse af de prioriterede projekter samt akutopgaver for 2021, at der prioriteres en række nye projekter, som der ikke var økonomisk mulighed for at prioritere i maj 2019.

   

  Vedligeholdelsespuljen

  Idrætsfaciliteter, hvis projekter blev prioriteret tilbage i maj 2019, kunne frem til 30. november 2020 indsende revidere projektforslag, hvis der skulle være opstået ændrede forudsætninger.

  Med baggrund i de fremsendte ændringer i projekterne har forvaltningen revideret de oprindelige prioriterede projekter.

   

  Idrætsfacilitet (1.000 kr.)

  Projekter

  2021

  Løjt Idrætsanlæg1)

  Renovering af gavl og etablering af nyt indgangsparti

  0,166

  Sport- und Kulturzentrum1) Tingleff

  Reparation af tagpap over omklædningsrum m.v.

  0,164

  Aabenraa Stadion1)

  Renovering af omklædningsrum 7 og 8

  0,208

  Ensted Idrætsanlæg1)

  Udskiftning af halbelysning til LED

  0,083

  Grænsehallerne1)

  Udskiftning af utæt ovenlys i forhallen

  0,208

  Bygninger – grønne områder

  Renovering af lysanlæg på idrætsanlæg

  0,250

  Prioriteret projekter i alt

   

  1,079

  1)Selvejende idrætsfacilitet

   

  Akutpuljen

  Alle idrætsfaciliteter har haft mulighed for at indsende en ansøgning, hvis der, siden Halpuljen sidst blev prioriteret den 15. januar 2020, er opstået en akut situation, som Kultur- og Fritidsudvalget vurderer at ville finansieres via Akutpuljen, som er en del af Halpuljen.

  Der er indkommet fire ansøgninger til Akutpuljen 2021.

   

  Idrætsfacilitet (1.000 kr.)

  Projekter

  2021

  Ensted Idrætsanlæg1)

  Rådgiver til kvalificering af bæredygtighedsprojekt

  0,042

  Bov Svømmehal

  Udskiftning af utætte armatur

  0,070

  Bolderslev Fritidscenter1)

  Nyt tagpap over omklædningsrum

  0,133

  Kliplev Kultur- og Idrætscenter1)

  Renovering af indgangsparti

  0,133

  Ansøgninger i alt

   

  0,378

  1)Selvejende idrætsfacilitet

   

   

  Forslag til anvendelse af restbeløb 2021

  Ud over de prioriterede projekter for 2021 til vedligehold og akutte opgaver er der således et restbeløb i 2021 på 1.119 mio. kr. Det anbefales at nedennævnte ikke-prioriterede projekter for i alt 1,065 mio. kr. igangsættes.

   

  Forslag til yderligere projekter finansieret af rådighedsbeløbet i 2021

  Idrætsfacilitet (1.000 kr.)

  Projekter

  2021

  Fladhøj Idrætsanlæg

  Udskiftning af ældre varmtvandsbeholder med varmeveksler

  0,096

  Felstedhallen

  Renovering af omklædnings- og badefaciliteter

  0,208

  Kliplev Kultur- og Idrætscenter

  Renovering af 2 stk. omklædningsrum

  0,125

  Løjt Idrætsanlæg

  Udskiftning af ventilator i ventilationsanlæg

  0,062

  Rødekro Svømmehal

  Renovering af gulv i omklædningsrum

  0,200

  Grænsehallerne

  Udskiftning af halgulv pga. slidtage

  0,374

  Yderligere projekter i alt

   

  1,065

   

  Herefter er der 0,054 mio. kr. i halpuljen i 2021 til senere disponering.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at forslag til prioriterede projekter godkendes, og

  at der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til ”Halpulje til større og mindre vedligeholdelsesopgaver” finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021, som frigives.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2021

  - 1.at Godkendt

  - 2.at Anbefalet godkendt

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40876, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget blev den 26. november 2019 orienteret om projektet vedrørende opførelse af et handicaptoilet med depotrum ved egnsmuseet Jacob Michelsens Gård. Byrådet har den 18. september 2019 frigivet en anlægsbevilling på 0,600 mio. kr. til projektet. Ejendommen er fredet og ejes af Aabenraa Kommune.

   

  Det er et stort ønske fra de frivillige i Aktivitetsforeningen, som afholder bageweekender og forskellige andre aktiviteter på gården, at der opføres et handicaptoilet med depotrum samt redskabskur, så forholdene for især handicappede, gangbesværede og småbørnsfamilier forbedres.

   

  Forvaltningen forespurgte i efteråret 2019 Slots- og Kulturstyrelsen, om Aabenraa Kommune kunne opføre bygninger til handicaptoilet og depotrum i den nordvestlige del af haven.

   

  I januar 2020 besigtigede Slots- og Kulturstyrelsen Jacob Michelsens Gård. Styrelsen vurderede, at anvendelsen i de ansøgte bygninger med handicaptoilet og depot, med fordel for den arkitektoniske helhed, kunne samles i én mindre bygning. Derfor skulle der udarbejdes et nyt projekt og en ny ansøgning, hvor den nye bygning skulle søges placeret og give et udtryk, der harmonerer arkitektonisk og materialemæssigt med de eksisterende bygninger.

   

  Ved besigtigelsen af haven drøftede parterne placering, rummelighed, arkitektur samt visualisering af en ny bygning. Hovedkonklusionen blev, at Slots- og Kulturstyrelsen ønskede, at der blev udarbejdet en helhedsplan med en detaljeret og målfast tegning over haven, der nøje gør rede for eksisterende forhold, og de ønskede fremtidige forhold. Dette gælder både beplantning, der karakteriserer en historisk landbohave, ønsket befæstelse af stier og terrasser samt eksisterende og fremtidig placering af bygninger.

   

  Efterfølgende har en ekstern rådgiver udarbejdet et forslag til helhedsplan for Jacob Michelsens Gård. Forslaget er nu i princippet godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen med ønske om få ændringer, som rådgiver har indsendt til styrelsen.

   

  Prisen for handicaptoilet og depotrum skønnes at kunne udføres for anlægssummer på 0,6 mio. kr. Haveplanen skønnes at koste 0,290 mio. kr. inkl. moms. Aktivitetsforeningen ser gerne, at Aabenraa Kommune som ejer af ejendommen, inden for en overskuelig fremtid vil kunne prioritere midler til en realisering af haveplanen. Foreningen tilkendegiver, at de gerne bidrager med egne midler samt søger fondsmidler. 

   

  Under forudsætning af en endelig godkendelse af Slots- og Kulturstyrelsen samt godkendelse fra Kultur- og Fritidsudvalget, forventes det, at handicaptoilet med depot kan stå færdigt sidst i 2021.

   

  Forvaltningen anbefaler, at helhedsplanen for egnsmuseet Jacob Michelsens Gård samt opførelse af handicaptoilet med depot godkendes.

  Høring/udtalelse

  Da bygningerne og haven er fredet, skal projektet godkendes af Slot- og Kulturstyrelsen. Styrelsen har i en mail den 27. november 2020 tilkendegivet, at når ændringer til haveplanen er modtaget, kan Aabenraa Kommune forvente en tilladelse til projektet.

   

  Aktivitetsforeningen har været inddraget i udarbejdelse af helhedsplanen.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller;

  at forslag til helhedsplan for egnsmuseet Jacob Michelsens Gård godkendes, og

  at opførelse af et handicaptoilet med depot igangsættes.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/15727, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle temahandleplan for tobak og temahandleplan for rusmidler begge gældende for 2021.

   

  Implementeringen af kommunens sundhedspolitik ”Sundt liv i trivsel” sker gennem udarbejdelse af temahandleplaner, der sætter fokus på specifikke indsatsområder for at forbedre kommunens generelle sundhedstilstand. Forvaltningen vurderer hvilke temahandleplaner, der er størst behov for i den pågældende periode, og udarbejder oplæg som efterfølgende behandles i relevante politiske fagudvalg.

   

  På baggrund af et forarbejde mellem Social & Sundhed, Børn & Kultur og Jobcenter og Borgerservice besluttede Direktionen den 18. december 2020 at indstille til relevante fagudvalg, at de godkender temahandleplan for tobak og temahandleplan for rusmidler begge gældende for 2021. Den primære årsag til at netop disse områder er udvalgt som indsatsområder er, at rygning og alkohol udgør de største folkesundhedsmæssige risikofaktorer til udviklingen af bl.a. kroniske sygdomme. Det fokus, der følger med de to temahandleplaner, skal løfte på ambitionen i sundhedspolitikken om at yde en positiv indvirkning på borgernes valg i forhold til sundhed og livsstil. Det handler om at opbygge sunde vaner hos børnene, hjælpe de unge til at undgå usunde vaner og støtte til dem, der gerne vil ændre deres vaner.

   

  Handleplanen for tobak 2021 bygger indholdsmæssigt videre på udgaven for 2020, og den beskriver udfordringsbilledet (”det ser vi”), ambitioner (”det vil vi”) og indsatsen (”det gør vi”) i Aabenraa Kommune. Erfaringen på området viser, at den største effekt af det tobaksforebyggende arbejde opleves, når der er indsatser på flere niveauer, og at der ydes en flerstrenget indsats. For at opsamle og synliggøre den aktuelle indsats i Aabenraa Kommune er handleplanen derfor inddelt i sporene: Forebyggelse af rygestart, fremme af rygestop og fremme af røgfrie miljøer. I forhold til udgaven for 2020 er handleplanen for 2021 udvidet med indsatsen omkring gode forbilleder og ambassadører på kultur- og fritidsområdet, hvor samarbejde med forældre og foreninger skal medvirke til forebyggelse af rygestart hos unge. Omdrejningspunktet i temahandleplanen er dog, at vi ”gør mere af det, vi ved virker”. Det betyder f.eks., at rygestopindsatsen fortsat prioriteres højt, så det bliver muligt at håndtere den forventede efterspørgsel efter rygestoptilbud som konsekvens af de forhøjede tobakspriser.

   

  Handleplan for rusmidler 2021 tydeliggør de nuværende indsatser på rusmiddelområdet. Aktiviteterne på misbrugsområdet har i stort omfang forebyggende sigte f.eks. vigtigheden af at prioritere den forebyggende indsats, således at især børn og unge ikke udvikler et misbrug af rusmidler. Forebyggelse forstås her som de sundhedsrelaterede aktiviteter, der søger at forhindre opståen og udvikling af sygdomme, psykosociale problemer eller ulykker og dermed fremmer folkesundheden. De behandlingsmæssige tiltag har i handleplanen særligt fokus på Rusmiddelcentret og institutionen ”Hus til unge”. Der arbejdes også behandlingsmæssigt i Social & Sundheds øvrige driftsafdelinger, om end det primære udgangspunkt for dette arbejde ofte er et andet end misbruget. Temahandleplanen bygger videre på kommunens Rusmiddelpolitik fra 2012, der senest er revideret i 2015, og har som vision, at ”borgere i Aabenraa Kommune har sunde alkoholvaner og et liv uden misbrug af rusmidler.

  Indstilling

  Børn og Kultur, Jobcenter og Borgerservice og Social & Sundhed indstiller,

   

  at temahandleplan for Tobak 2021 godkendes,

  at temahandleplan for Rusmidler 2021 godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2021

  Godkendt, med bemærkning om at handleplanerne fremadrettet godt må være mere ambitiøse.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/39385, Sagsinitialer: ASMF

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om tilbageførsel af puljemidler efter aflysningen af LIET International 2020.

   

  LIET International 2020 er en musikkonkurrence for europæiske mindretal med deltagelse fra 14 EU-lande og arrangeres af Bund Deutscher Nordschleswiger. Arrangementet skulle oprindeligt have været afviklet fra den 1. til den 4. april 2020 på Gazzværket i Aabenraa, men det blev udskudt på grund af COVID-19. På udvalgsmødet den 25. august 2020 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget, at Bund Deutscher Nordschleswiger flyttede arrangementet til afvikling den 27. marts 2021.

   

  LIET International 2020 har modtaget tilskud fra Eventpuljen, der bevilges og administreres af Kultur- og Fritidsudvalget og fra Genforeningspuljen, der bevilges af Økonomiudvalget og administreres af Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  Den 10. november 2020 modtog Børn og Kultur en skriftlig aflysning af LIET International 2020, planlagt til afvikling den 27. marts 2021.

   

  Aflysningen af LIET International 2020 begrundes med, at arrangørerne ikke finder det forsvarligt at samle flere nationaliteter, når den globale status for COVID-19 stadig er ustabil. Sekretariatet for Genforeningen 2020 og Børn og Kultur har taget aflysningen af LIET International 2020 til efterretning. Bund Deutscher Nordschleswiger tilbagebetaler samtlige udbetalte tilskud.

   

   

  Tilskud til LIET International 2020 bevilget af Aabenraa Kommune

   

  Pulje

  Dato for beslutning

  Bevilget tilskud (kr. 1000)

  Genforeningspuljen

  26. marts 2019

  50

  Eventpuljen

  26. november 2019

  50

   

  Samlet tilskud

  100

  Tilskudsmidlerne fra Eventpuljen og Genforeningspuljen kan prioriteres til relevante formål i 2021.

   

  Lovgrundlag

   

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/10069, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om sammensætningen af faglige styregrupper til Kulturaftale Sønderjylland-Schleswigs to indsatsområder Rum til Fællesskaber og Fælles om Kulturarven.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget har, ligesom de øvrige aftalepartneres fagudvalg, bidraget med idéer til indsatsområder i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2021-2024.

   

  Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig har godkendt en proces, der indebærer, at der nedsættes en faglig styregruppe for hvert af de to indsatsområder med op til to medlemmer pr. partner. Styregrupperne har til opgave at udvikle projektideer til Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig på baggrund af input fra lokale workshops i hver partnerkommune/Kreiss/Stadt samt i løbet af kulturaftaleperioden at kvalificere de projekter, der gennemføres.

   

  Forvaltningen har indhentet forslag til styregruppemedlemmer fra udvalgets dialogfora og institutionelle samarbejdspartnere. Ud fra en vurdering af hvem der bedst fremmer sammenhængen mellem Aabenraa Kommunes strategier og kulturaftalen, har forvaltningen udpeget to kandidater; Til indsatsen Rum til Fællesskaber udpeges vicebibliotekschef Bente F. Mortensen, og til indsatsen Fælles om Kulturarven udpeges afdelingschef for Viden og Samlinger i Museum Sønderjylland Axel Johnsen.

   

  Kulturminister Joy Mogensen har ved forhandling af kulturaftalerne besluttet, at Børn og Unge skal være en gennemgående målgruppe for samtlige kulturaftaler, der indgås, og at minimum 40 procent af indholdet i kulturaftalerne skal være målrettet børn og unge. På den baggrund har forvaltningen været i dialog med fagpersoner på børne- og dagtilbudsområdet, og der reserveres en plads i hver styregruppe til kandidater med en faglighed inden for børne- og ungeområdet. Udpegningen forventes at være på plads ved udgangen af februar 2021.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/9493, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Der er den 30. november 2020 afholdt møde i Museum Sønderjyllands Bestyrelse. Formanden orienterer om mødet med udgangspunkt i referatet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/16336, Sagsinitialer: lfi

  Sagsfremstilling

  Den 1. januar 2017 blev Folkeoplysningsloven ændret. Lovændringen var resultatet af en større politisk aftale om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier samt understøtte parallelle retsopfattelser.


  Lovændringerne forpligter kommunen til

   

  • at føre tilsyn med foreninger, som får tilskud og/eller anvender kommunale lokaler. Dette krav gælder også i forhold til foreninger, der er godkendt på andet grundlag end Folkeoplysningsloven,

   

  • at offentliggøre tilskudsregnskaber for folkeoplysende foreninger, samt at offentliggøre en fortegnelse over alle foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler efter Folkeoplysningsloven, og

   

  • at offentligøre en fortegnelse over foreninger, hvor der er truffet beslutning om tilbagebetaling af og/eller afslag på godkendelse, tilskud og lån af lokaler på baggrund af foreningens virke og kommunens tilsyn.

   

  Kulturministeriet har som opfølgning på ændringen af folkeoplysningsloven L 1553 af 13. december 2016 evalueret lovændringen.  Evalueringen er blevet udarbejdet af Videncenter for Folkeoplysning, som bl.a. har undersøgt, hvordan de nye bestemmelser i Folkeoplysningsloven er blevet implementeret i kommunerne, og hvilken effekt de nye regler har haft i kommunerne og for det lokale foreningsliv.

   

  Resultaterne af evalueringen viser, at effekten af lovændringen indtil videre har været begrænset. Ingen kommuner har frataget tilskud fra foreninger efter de nye bestemmelser i loven. Én kommune har i ét enkelt tilfælde i 2018 givet afslag til en forenings leje af et kommunalt lokale.
   

  Evalueringen viser imidlertid også, at ikke alle kommuner overholder kravene til offentliggørelse af lister over foreninger, der modtager tilskud/får afslag på tilskud samt kravene til offentliggørelse af regnskaber. Derudover viser evalueringen, at der er usikkerhed i kommunerne vedrørende rammerne for tilsynsforpligtelsen med foreningerne. Kulturministeren vil på baggrund af usikkerheden i kommunerne tage initiativ til, at der via KL bliver udarbejdet et vejledningsmateriale, så kommunerne får bedre forudsætninger for, at loven bliver implementeret til fulde.

   

  I Aabenraa Kommune godkendte Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 7. august 2018 følgende retningslinjer:

   

  • Der udarbejdes en oversigt over bevilgede tilskud for 2017, som lægges ud på kommunens fritidsportal/hjemmeside,
  • Foreninger udarbejder et tilskudsregnskab for 2018 og fremover, som offentliggøres på kommunens fritidsportal/hjemmeside,
  • Fortegnelse over foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler, kan trækkes via kommunens fritidsportal/hjemmeside,
  • Sager, der behandles politisk og hvorpå der gives afslag, offentliggøres på en oversigt på kommunens fritidsportal/hjemmeside,
  • der foretages tre til fem uanmeldte tilsyn pr. år, og der føres yderligere tilsyn efter behov,
  • Foreninger og øvrige forvaltninger/afdelinger orienteres om den nye lovgivning og konsekvenserne heraf.

   

  Ovenstående retningslinjer har forvaltningen efterlevet. Dog er der i 2020 p.g.a. COVID-19 ikke foretaget uanmeldte tilsyn. Forvaltningen har dog været på almindelige foreningsbesøg. Forvaltningen vil i 2021 tage på anmeldt/uanmeldt tilsyn i tre til fem foreninger.

   

  Videncenter for Folkeoplysnings evaluering er tilgængelig på Kulturministeriets hjemmeside.

   

  Forvaltningen vil i 2021 udarbejde en ny Folkeoplysningspolitik.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2021

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/30256, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på udvalgsmødet den 21. oktober 2020 igangsættelsen af en proces for udvikling af springfaciliteter i hele kommunen. Processen skulle have været gennemført fra november 2020 til marts 2021.

   

  Grundet COVID-19 restriktionerne har det ikke været muligt at gennemføre processen. Forvaltningen ønsker nemlig et opstartsmøde, hvor interessenterne fra de forskellige gymnastikforeninger får mulighed for at møde hinanden og sammen skabe fælles vidensgrundlag samt forståelse for ønsker og behov. Det er desuden forvaltningens vurdering, at opstartsmødet ikke egner sig til at blive afviklet online.

   

  Forvaltningen arbejder derfor på at gennemføre udviklingsprocessen i foråret 2021.

  Der reserveres 0,015 mio. kr. fra udviklings- og analysepuljen i 2021 til processen.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2021

  Taget til efterretning.