Beslutningsprotokol

onsdag den 3. februar 2021 kl. 15:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger: Borgmester Thomas Andresen deltog i punkterne 19-22.

Mødet sluttede kl. 18.15
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: , Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2021

  Signe Bekker Dhiman (A), Christian Panbo (A) og Jonas Haase (A) gjorde indsigelse mod, at punkt 22 skulle på dagsordenen med begrundelsen:

  ”Vi mener ikke, at sag 22 ”Anlægsbevilling til etablering af vinterbadefaciliteter på Sønderstrand” kan behandles, idet det beskrevne projekt ikke omhandler vinterbadefaciliteter, men derimod et klubhus forbeholdt en enkelt forenings medlemmer.”

   

  For indsigelsen stemte Signe Bekker Dhiman (A), Christian Panbo (A) og Jonas Haase (A).

  Imod stemte Lars Kristensen (V), Carina Underbjerg Hansen (V), Jette Julius Kristiansen (O) og Kurt Andresen (S).

  Dermed blev punktet og dagsordenen godkendt.

   

  Borgmester Thomas Andresen (V) deltog i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: , Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2021

  -         Fællesbrev til Kulturminister Joy Mogensen fra 13 Kultur- og Fritidsformænd i Syd- og Sønderjylland

  -         Møde med Tinglev Forum om Olgerdiget

  -         Bibliotekspolitisk Topmøde den 8. april 2021.

   

   

  Borgmester Thomas Andresen (V) deltog i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2810, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  I Aabenraa Kommunes budgetforlig for 2021 er det aftalt, at:

  ”Der gennemføres en undersøgelse af indhold af badefaciliteter/en vandsportsarena og herunder muligheder for placeringer omkring stenmolen ved Sønderstrand.”

   

  I opsamling på budget 2021-24 er det yderligere præciseret, at:

  ”Der afsættes et engangsbeløb på 0,750 mio. kr. i 2021, til udarbejdelse af en visionsplan for en vandsportsarena, i regi af Kultur- og Fritidsudvalget, herunder muligheder for placering omkring stenmolen ved Sønderstrand.”

   

  Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor i denne sag drøfte, hvordan forvaltningen skal arbejde videre med udvikling af vandfaciliteter i Aabenraa. Udvalget skal herunder kvalificere forslaget til procesplanen herfor med henblik på at starte processen i februar 2021 som planlagt jf. ”Oversigt over ansvars- og opgavefordeling i forhold til budgetforliget for 2021-24”.

   

  Historik

  Der er siden 2012 blevet gennemført forskellige processer for at afsøge mulighederne for at etablere vandfaciliteter i Aabenraa.

   

  I 2012 afleverede ZENI arkitekter et forslag på foranledning af Vikingeklubben i Aabenraa. Formålet var at etablere en vinterbadeanstalt. Projektet blev ikke prioriteret politisk, og foreningen formåede ikke selv at rejse penge til projektet. Der blev lavet forskellige midlertidige tiltag.

   

  I 2018 blev der igangsat en anden proces på initiativ af Aabenraa Sejl Club og Aabenraa Roklub, der havde dannet en arbejdsgruppe i 2016 som følge af udviklingsprocessen omkring Kultur- og Fritidspolitikken. Baggrunden var et ønske om bedre faciliteter fx til roning, sejlsport, windsurfing og vinterbadning set i sammenhæng.

  Resultatet blev et visionsoplæg for et vandsportscenter placeret ved Sønderstrand udarbejdet af arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard. Fordele og ulemper ved alternative placeringer blev diskuteret som en del af processen, ligesom udfordringer og muligheder fremgår af Visionsoplæg - Vandsportscenter Aabenraa, se bilag A. Visionsoplægget indeholder skitseringer af, hvordan et vandsportscenter kan udvikles i seks etaper. Rådgivernes bud på et budget for etape 4 var 15,6 mio. kr. uden bygningsmasse mm. Da det var forvaltningens indstilling, at der skulle arbejdes videre med etaperne 1-4, blev der udelukkende lavet budgetforslag på etape 1 og etape 4.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget blev på udvalgsmødet den 6. juni 2018 præsenteret for visionsoplægget, og udvalget besluttede, at forvaltningen skulle arbejde videre med alle seks etaper. Vækstudvalget for Land og By blev ligeledes på deres møde den 7. juni 2018 præsenteret for visionsoplægget og godkendte også det videre arbejde med alle seks etaper.

   

  Herefter har forvaltningen gennemført en undersøgelse, hvor Dansk Hydraulisk Institut (DHI) har undersøgt visionsoplæggets etaper ift. vandkvalitet. Derudover har der været forhåndsdialog med Kystdirektoratet.

   

  Interessenterne fra vandsportsforeningerne er senest blevet orienteret den 16. oktober 2018. Der er ikke siden fulgt op på, hvordan de i dag stiller sig i forhold til visionsoplægget for vandsportscenteret.

   

  Sammenligning med andre projekter

  Sammenlignelige projekter kan variere meget i budget - fra 64 mio. kr. i Esbjerg, 19,600 mio. kr. i Fåborg, 13,100 mio. kr. i Assens og 10-14 mio. kr. i Sønderborg.

   

  Forslag til procesplan

  Forvaltningen har i bilag B skitseret et forslag til en proces, der kan igangsættes i marts 2021. Procesplanen indeholder inddragelse af udvalg og en bred skare af interessenter. Procesplanen skal dog kvalificeres på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse af nedenstående spørgsmål:

   

  -         Skal placeringen af vandfaciliteter i Aabenraa drøftes igen?

  -         Hvad er det politiske ambitionsniveau i forhold til rammer og indhold, herunder om det er foreningernes hus eller i højere grad et åbent anlæg, der formidler vand og aktiviteter ved vandet på en ny måde, der er målet?

  -         Skal faciliteterne også rumme kommercielle og institutionelle aktører?

  -         Hvordan får vi i højere grad inddraget flere dele af hele kommunens kystlinje, og bør det ses i sammenhæng med denne proces?

  -         På hvilket niveau ønsker Kultur- og Fritidsudvalget at blive inddraget i processen, og i hvor høj grad mener udvalget, at øvrige udvalg og interessenter bør deltage?

   

  Ovenstående afklaring på spørgsmål skal bidrage til at udarbejde et kommissorium og kvalificere oplægget til procesplanen samt afgøre, hvorvidt der skal tilkøbes en ekstern procesrådgiver. Rådgiverens opgave vil være at lede processen og færdiggøre et program til brug for et eventuelt kommende udbud.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at sagen drøftes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2021

  Drøftet.

   

  Borgmester Thomas Andresen (V) deltog i behandling af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/30777, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i budget 2021 afsat 2,8 mio. kr. til etablering af vinterbadefaciliteter, offentlige toiletter og videoovervågning på Sønderstrand.

   

  Vinterbaderne i Aabenraa består af to forskellige grupper; Foreningen ”Vikingeklubben i Aabenraa”, som blev dannet i 2012, har ca. 70 medlemmer. Derudover er der en stor gruppe af borgere, som anvender Sønderstrand til vinterbadning, men som ikke har medlemsskab i foreningen.

   

  Der er opført vinterbadefaciliteter i den tidligere kioskbygning under bastionen, hvor der er indrettet særskilte rum til foreningen og borgerne. Udfordringen i de nuværende faciliteter er, at rummene er meget små og ikke er egnet til formålet. Ud over de faste faciliteter i bastionen stiller kommunen endvidere en lejet pavillon til rådighed for foreningen som supplement.

   

  Foreningen har i samarbejde med forvaltningen og en ekstern rådgiver fået udarbejdet forskellige forslag til etablering af permanente faciliteter på Sønderstrand. Forslaget, hvor der bygges ind i den eksisterende trappe, vurderer forvaltningen, er den mest optimale løsning.

   

  Forvaltningen har efterfølgende fået udarbejdet et overslag med udvidelse af toiletter, da de sanitære faciliteter i bastionen heller ikke længere er tidssvarende.

   

  Forvaltningen anbefaler, at æstetikken i det udarbejdede skitseforslag opretholdes, men af hensyn til at sikre en mere multifunktionel indretning af bygningen, sker dette i samarbejde med Kommunale Ejendomme og begge vinterbadergrupper. Dette af hensyn til at sikre optimal fremtidig anvendelse.

   

  Kommunale Ejendomme har udarbejdet et prisoverslag på 2,4 mio. kr. på etablering af bygningen inklusiv etablering af toiletfaciliteter. Der er ikke udarbejdet prisoverslag på inventar og sauna samt etablering af videoovervågning, hvilket finansieres af de resterende 0,400 mio. kr.

   

  Af hensyn til en driftsmæssig optimering anbefaler forvaltningen endvidere, at det besluttes, at bygningen indrettes så både forening og borgere, som ønsker at vinterbade, skal gøre brug af den samme facilitet.

  Lovgrundlag

  Der skal søges om dispensation hos Kystdirektoratet for at kunne opføre bygningen.

   

  Det skal undersøges, hvordan reglerne er for at opsætte overvågning på stranden.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 2,8 mio. kr. i budget 2021-2024 til etablering af vinterbadefaciliteter, offentlige toiletter samt videoovervågning.

   

  Det skønnes at afledte merudgifter til forsikring, rengøring samt el, vand og varme udgør 0,035 mio. kr. årligt.

   

  Der er i beregningsgrundlaget taget udgangspunkt i, at de nye toiletfaciliteter erstatter de nuværende toiletfaciliteter under bastionen. Der forventes derfor ikke en merudgift til rengøring af toiletfaciliteter.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at projektet vedrørende etablering af vinterbadefaciliteter, offentlige toiletter samt videoovervågning godkendes, og

  at der gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til etablering af vinterbadefaciliteter på Sønderstrand, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i år 2021 på investeringsoversigten, og

  at anlægsbevillingen frigives.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2021

  -         1.at

  For stemte Lars Kristensen (V), Carina Underbjerg Hansen (V) og Jette Julius Kristiansen (O).

  Imod stemte Christian Panbo(A), Jonas Haase (A), Signe Bekker Dhiman (A) og Kurt Andresen (S) med følgende bemærkning:

  ”Vi ønsker at afvente resultatet af den i budgettet besluttede undersøgelse vedr. badefaciliteter/vandsportsarena ved Sønderstrand i maj 2021, således at projektet kan blive en del af disse fremadrettede planer”

   

  Lars Kristensen (V) begærede sagen i Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Anbefales godkendt, idet

  8 stemte for (C, O, S, V, Ejler Schütt)

  3 stemte imod (A)

   

  Socialdemokraterne stemmer imod med følgende begrundelse ”Vi ønsker at afvente resultatet af den i budgettet besluttede undersøgelse vedr. badefaciliteter/vandsportsarena ved Sønderstrand i maj 2021, således at projektet kan blive en del af disse fremadrettede planer.”

  Supplerende sagsfremstilling

  Den 20. januar 2021 har formanden for Kultur- og Fritidsudvalget meddelt, at han trækker sin begæring om standsning af sagen tilbage.

   

  På den baggrund behandles sagen i Kultur- og Fritidsudvalget igen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2021

  Signe Bekker Dhiman (A), Christian Panbo (A) og Jonas Haase (A) stillede ændringsforslag til første ”at”: ”Vi ønsker, at der inden for rammen af det afsatte budgetbeløb udarbejdes to separate sager til udvalgsbehandling; én omhandlende etablering af toiletfaciliteter samt overvågning og én omhandlende vinterbadefaciliteter, herunder en afklaring af en mulig placering ved stenmolen.”

   

  Forslaget blev ikke godkendt, idet Lars Kristensen (V), Carina Underbjerg Hansen (V), Jette Julius Kristiansen (O) og Kurt Andresen (S) stemte imod.

  For stemte Signe Bekker Dhiman (A), Christian Panbo (A) og Jonas Haase (A).

   

  1.at – Godkendt.

  For stemte Lars Kristensen (V), Carina Underbjerg Hansen (V), Jette Julius Kristiansen (O) og Kurt Andresen (S).

  Imod stemte Signe Bekker Dhiman (A), Christian Panbo (A) og Jonas Haase (A).

   

  2. og 3. at – Anbefalet godkendt.

  For stemte Lars Kristensen (V), Carina Underbjerg Hansen (V), Jette Julius Kristiansen (O) og Kurt Andresen (S).

  Imod stemte Signe Bekker Dhiman (A), Christian Panbo (A) og Jonas Haase (A).

   

  Signe Bekker Dhiman (A), Christian Panbo (A) og Jonas Haase (A) havde følgende bemærkning til sagen: ”Vi mener ikke, at sagen svarer til det i budgettet aftalte, idet det ikke omhandler alment tilgængelige vinterbadefaciliteter, men et klubhus for en enkelt forening. Vi ønsker, at der inden for rammen af det afsatte budgetbeløb udarbejdes to separate sager til udvalgsbehandling; én omhandlende etablering af toiletfaciliteter samt overvågning og én omhandlende vinterbadefaciliteter, herunder en afklaring af en mulig placering ved stenmolen.”

   

  Borgmester Thomas Andresen (V) deltog i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2229, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienterer lederen af Aabenraa Live om status for organisationen, herunder arbejdet i Advisory boardet, håndtering af udfordringer i forbindelse med COVID-19, regnskab, budget og erfaringerne med den nuværende kick back aftale.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14676, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Med regeringens udmelding den 13. januar 2021 forlænges de skærpede tiltag og restriktioner fra den 17. januar 2021 frem til den 28. februar 2021.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 15. april 2020 og 11. november 2020 behandlet lignende sager omkring tiltag i forbindelse med COVID-19.

   

  De væsentlige ændringer for kultur- og fritidslivet i Aabenraa Kommune er:

   

  • Lokaler, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden.
  • Forsamlingsforbud på 5 personer. Der må dermed maksimalt være 5 personer til stede på samme sted samtidig. Dog med en række undtagelser for fx arbejdspladser, skoler og dagtilbud.
  • Det er ikke længere muligt at være op til 500 personer samlet i forbindelse med aktiviteter, arrangementer, begivenheder mv., hvor tilskuere, kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder på faste pladser i samme retning.
  • Der gælder fortsat en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for professionelle idrætsudøvere.
  • Det anbefales at holde mindst 2 meters afstand til andre personer.
  • Det anbefales, at man har social kontakt til maksimalt 5 forskellige personer ud over ens husstand, arbejde, skole og fritidsaktivitet.

   

  Aftenskoleområdet har herved levet under skærpede tiltag og restriktioner siden den 26. oktober 2020.

   

  Regeringens beslutning om forlængelse af bekendtgørelsen har følgende virkninger inden for aftenskoleområdet:

   

  • Kommunen har lovhjemmel til at fastholde og udbetale udmeldte tilskud samt fravige kravet om, at der kun aflønnes for gennemført undervisning.
  • Kommunen kan fravige alle fastsatte regler om tilskudsforudsætninger i perioden og fremrykke kommende ratetilskud.
  • Aftenskolerne sikres de kommunale tilskud som minimum inden for de vedtagne tilskudsregler i kommunen.

   

  Forvaltningen har følgende forslag til løsningsmodel:

   

  • Der udbetales løn til igangsatte hold i nedlukningsperioden, selv om aktiviteterne ikke bliver gennemført, såfremt aftenskolerne ønsker det. Det er ikke alle aftenskoler, der har råd til at betale denne andel, idet de får færre indtægter ind på nuværende tidspunkt (kontingenter, honorar for bookinger af kor m.m.)
  • Det bevilgede tilskud, til debatskabende aktiviteter, kan benyttes til andre udgiftstyper i aftenskolen, herunder tilskud til undervisning og administrationsomkostninger i 2021.
  • Igangsat undervisning med fremmøde kan erstattes med digital fjernundervisning i nedlukningsperioden.
  • Øvrige retningslinjer for tilskud til aftenskoleområdet fastholdes.

   

  Forvaltningen foreslår, at forslaget til løsningsmodel fastholdes, såfremt der er lovhjemmel hertil ved forlængelse af restriktionerne efter den 28. februar 2021.

  Lovgrundlag

  I marts 2020 udsendte Kulturministeriet en bekendtgørelse med det formål, at give kommunerne klar hjemmel til bl.a. at fortsætte de kommunale tilskud til aktiviteter, lokaler mv. for såvel den folkeoplysende voksenundervisning som de frivillige folkeoplysende foreninger.

   

  Bekendtgørelsen havde oprindeligt kun virkning for året 2020, men Kulturministeren har udstedt en ændringsbekendtgørelse, som forlænger dens virkning til udgangen af februar 2021. Ministeren vil desuden se på muligheden for at forlænge den yderligere.

  Økonomi og afledt drift

  Forslag til løsningsmodel har ingen økonomiske konsekvenser for tilskud til aftenskoleområdet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at forvaltningens forslag til løsningsmodel godkendes, og

  at løsningsmodellen fastholdes, såfremt der er lovhjemmel hertil ved forlængelse af restriktionerne efter den 28. februar 2021.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14676, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Ifølge regeringens udspil skal lokaler, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, holdes lukkede for offentligheden frem til den 28. februar 2021.

   

  Det vil sige, at kommunens kommunale og selvejende haller har været helt lukkede siden den 16. december 2020, bortset fra de steder hvor der dyrkes elitesport samt ved skoler og nødpasning.

   

  Under nedlukningen i 2020 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget den 15. april 2020 og 11. november 2020 følgende løsningsmodel for kompensation til hallerne ift. mistede indtægter på grund af COVID-19.

   

  • Aabenraa Kommune kompenserer for foreningernes planlagte aktivitetstimer i haller/svømmehaller, såfremt de ikke kan få udlejet hallen til andre aktiviteter.
  • Foreningerne skal ikke betale gebyr for de aflyste timer, og Aabenraa Kommune kompenserer haller/svømmehaller for den manglende indtægt.
  • Foreningerne skal ikke betale gebyr for aflyste timer til idrætslige aktiviteter på skolerne.

   

  For at sikre en god genåbning foreslår forvaltningen, at de 0,250 mio. kr., som Byrådet den 7. oktober 2020 ved vedtagelse af budgettet for 2021-2024 godkendte til nye tiltag inden for halområdet, benyttes til at sikre hallernes drift for 2021.

   

  Forvaltningen anbefaler følgende løsningsmodel fra den 1. januar 2021:

   

  • Aabenraa Kommune kompenserer for foreningernes planlagte aktivitetstimer i haller/svømmehaller under nedlukningen.
  • Foreningerne skal ikke betale gebyr for de aflyste timer i haller/svømmehaller
  • Aabenraa Kommune kompenserer haller/svømmehaller for 50% af den manglende indtægt, så længe der er finansiering inden for rammen til nye tiltag for halområdet. Herefter bortfalder kompensationen for gebyr.
  • Foreningerne skal ikke betale gebyr for aflyste timer til idrætslige aktiviteter på skolerne.

  Økonomi og afledt drift

  Forvaltningen skønner,

  • en månedlig ekstraudgift over for de selvejende haller/svømmehaller på ca. 0,100 mio. kr. (50%),
  • en reduktion i tilskudstilsagn pr. måned til de kommunale haller/svømmehaller under Aktiv Aabenraa på 0,045 mio. kr. (50%), 
  • en manglende gebyrindtægt for de kommunale haller/svømmehaller på 0,045 mio. kr., og
  • en manglende gebyrindtægt til idrætslige aktiviteter på skolerne i forhold til den anbefalede løsningsmodel på 0,013 mio. kr.

   

  Oversigt over antal timer og gebyr i alt for januar 2021:

   

  Antal timer januar 2021

  Haller

  Svømmehaller

  Akt.lokaler

  Selvejende haller/svømmehaller

           2.171

                  174

            660

  Aktiv Aabenraa

              700

                  263

            121

  Skoler

   

   

            358

   

   

   

   

  Gebyr i alt - kr.

  Haller

  Svømmehaller

  Akt.lokaler

  Selvejende haller/svømmehaller

        151.970

              24.360

        23.100

  Aktiv Aabenraa

          49.000

              36.820

          4.235

  Skoler

   

   

        12.530

   

   

  Ovennævnte finansieres af rammen på 0,250 mio. kr. til nye tiltag fra tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at løsningsmodellen godkendes, og

  at løsningsmodellen fastholdes ved forlængelse af restriktionerne efter den 28. februar 2021, så længe der er finansiering inden for rammen for nye tiltag.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14676, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Med regeringens udmelding den 13. januar 2021 forlænges de skærpede tiltag og restriktioner fra den 17. januar 2021 frem til den 28. februar 2021.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 13. maj 2020 og 11. november 2020 behandlet lignende sager omkring tiltag i forbindelse med COVID-19.

   

  De væsentlige ændringer for kultur- og fritidslivet i Aabenraa Kommune er:

   

  • Lokaler, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden.
  • Forsamlingsforbud på 5 personer. Der må dermed maksimalt være 5 personer til stede på samme sted samtidig. Dog med en række undtagelser for fx arbejdspladser, skoler og dagtilbud.
  • Det er ikke længere muligt at være op til 500 personer samlet i forbindelse med aktiviteter, arrangementer, begivenheder mv., hvor tilskuere, kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder på faste pladser i samme retning.
  • Der gælder fortsat en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for professionelle idrætsudøvere.
  • Det anbefales at holde mindst 2 meters afstand til andre personer.
  • Det anbefales, at man har social kontakt til maksimalt 5 forskellige personer ud over ens husstand, arbejde, skole og fritidsaktivitet.

   

  Foreningslivet har herved levet under skærpede tiltag og restriktioner siden 26. oktober 2020.

   

  Regeringens beslutning om forlængelse af bekendtgørelsen har følgende virkninger på det folkeoplysende foreningsarbejde:

   

  • Kommunen har hjemmel til at fortsætte med det kommunale tilskud, selvom aktiviteterne ikke bliver gennemført.
  • Kommunen kan ændre reglerne inden for lokaletilskudsområdet.

   

  Forvaltningen har følgende forslag til løsningsmodel:

   

  • Det bevilgede medlemstilskud for 2021 fastholdes.
  • Der bevilges lokaletilskud til foreninger, der betaler efter faktisk forbrug, såfremt foreningen har en udgift til udlejer, selvom aktiviteten ikke har fundet sted i 2021.
  • Der bevilges lokaletilskud til distriktsforening, såfremt de har en udgift til udlejer, selvom aktiviteten ikke har fundet sted i 2021.

   

  Forvaltningen foreslår, at forslag til løsningsmodel fastholdes, såfremt der er lovhjemmel hertil ved forlængelse af restriktionerne efter den 28. februar 2021.

  Lovgrundlag

  I marts 2020 udsendte Kulturministeriet en bekendtgørelse med det formål, at give kommunerne klar hjemmel til bl.a. at fortsætte de kommunale tilskud til aktiviteter, lokaler mv. for såvel den folkeoplysende voksenundervisning som de frivillige folkeoplysende foreninger.

   

  Bekendtgørelsen havde oprindeligt kun virkning for året 2020, men Kulturministeren har udstedt en ændringsbekendtgørelse, som forlænger dens virkning til udgangen af februar 2021. Ministeren vil desuden se på muligheden for at forlænge den yderligere.

  Økonomi og afledt drift

  Forslag til løsningsmodel har ingen økonomiske konsekvenser for tilskud til det folkeoplysende foreningsarbejde.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at forvaltningens forslag til løsningsmodel godkendes, og

  at løsningsmodellen fastholdes, såfremt der er lovhjemmel hertil ved forlængelse af restriktionerne efter den 28. februar 2021.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1023, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  På Byrådets møde den 25. november 2020 blev kommunegaranti for lån og låneomlægning i Grænsehallerne godkendt.

   

  I forbindelse med Nykredits lånetilbud til Grænsehallerne i Kruså har Nykredit stillet betingelse om, at lejemålet på grunden skal løbe minimum 2 år længere end lånets løbetid. Der er tilbudt 20 års lån, som forventes hjemtaget i første kvartal 2021. Der skal således laves en allonge (tillæg til aftale) med løbetid til minimum 2043.

   

  Nykredit har ligeledes fremsendt et tillæg til brugskontrakt af grunden matr. nr. 552, Kollund, Bov mellem parterne udlejer Aabenraa Kommune og lejer Grænsehallerne til underskrift. Det omhandler vilkår ved misligholdelse af kontrakten, ændring i og at aflysning af brugskontrakten kun kan ske med Nykredits samtykke.

   

  Udgifterne i forbindelse med sagen afholdes af Grænsehallerne.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at allonge til nuværende brugskontrakt, således at løbetiden forlænges fra den nuværende ophørsdato den 31. december 2039 til den 31. december 2043, godkendes, og

  at tillæg til brugskontrakt godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1948, Sagsinitialer: ASMF

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget træffe beslutning om prioriteringen af midler fra Genforeningspuljen til informationsmateriale til brug i Genforeningsparken.

   

  Efter indvielsen af Genforeningsparken den 15. juni 2020 har Aabenraa Bibliotek oplevet en stigende interesse i Genforeningsparken ved Folkehjem fra borgere og gæstende danske og tyske turister. Særlig interesse er der for de 3000 fodspor nedfræset i Genforeningsparkens fliser til minde om de sønderjyder, der lyttede til H.P. Hanssens tale fra Folkehjems Balkon den 17. november 1918. Ti af disse fodspor har en særlig historie tilknyttet, da de er navngivet efter personer, der var til stede ved begivenheden. 

   

  Børn og Kultur foreslår at igangsætte et formidlingsprojekt, hvor flere af personernes historier dramatiseres og indtales af en skuespiller til små lydfortællinger af ét minuts varighed. Disse fortællinger kan gøres tilgængelige på Aabenraa Kommunes hjemmeside. Sideløbende ønsker Børn og Kultur at udarbejde en formidlingsfolder, hvor besøgende via QR-koder kan tilgå lydfortællingerne på deres rundtur i Genforeningsparken.

   

  Formålet med en dramatisering af fortællingerne fra Genforeningsparken er at give borgere og turister en personlig fortælling, som man kan identificere sig med.

   

  Børn og Kultur er i kontakt med Teatret Møllen i Haderslev om en samlet produktion af fortællinger, indtaling og lydproduktion. Projektet kan i praksis blive udført af Teatret Møllen i samarbejde med Kultur og Fritid og Aabenraa Bibliotek.

   

  Finansiering af formidlingsmateriale til Genforeningsparken

  Budgetpost

  Finansiering

  Beløb (1.000 kr.)

  Tryk og opsætning af folder

  Kultur og Fritidsområdet

  6

  Dramatisering og lydproduktion

  Genforeningspuljen restmidler

  50

   

  Samlede udgifter

  56

   

  Udgifterne til produktion af tre lydfortællinger om fodsporende i Genforeningsparken foreslås dækket af Genforeningspuljen. Projektet henvender sig direkte til kommunens borgere og styrker formidlingen af Genforeningsparken som kommunalt fyrtårnsprojekt under 100-årsmarkingen af Genforeningen 2020. Midler til produktionen af yderligere lydfortællinger kan efterfølgende søges i eksterne fonde og puljer.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der afsættes 0,050 mio. kr. i 2021 til produktion af dramatiserede lydfiler fra Genforeningspuljen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2061, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Integrationspolitikken for Aabenraa Kommune blev godkendt i Byrådet den 25. november 2020. Med godkendelsen blev der lagt vægt på, at integrationspolitikken skal realiseres ved, at de respektive politiske udvalg, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget skal tage et ansvar for, at der tænkes den gode integration i alle de sammenhænge, hvor Aabenraa Kommune møder borgere fra andre lande. Det gælder ved modtagelsen af nye borgere, ved den undervisning, der tilbydes både til børn og voksne, gennem arbejde og uddannelse, i de kultur- og fritidstilbud der er og inden for ældre- og sundhedsområdet.

   

  Det er op til de respektive udvalg at beskrive initiativer og konkrete indsatser, som både har sammenhæng til integrationspolitikken og de respektive udvalgs øvrige politikker. I den forbindelse må udvalgene gerne pege på tværgående initiativer mellem forvaltningerne. Ansvaret for integrationspolitikken forankres i Arbejdsmarkedsudvalget, der også er ansvarlig for opfølgning. Der ønskes en tilbagemelding fra de ovenfor nævnte udvalg med henblik på at synliggøre ejerskabet i de enkelte stående udvalg.

   

  Arbejdsmarkedsudvalget har endvidere ansvaret for at udarbejde et inspirationskatalog omkring god integration på baggrund af tilbagemeldinger fra de enkelte fagudvalg, eksterne interessenter og samarbejdspartnere på integrationsområdet.

   

  Input til inspirationskataloget fra fagudvalg, udarbejdelse af inspirationskatalog og godkendelse ved Byrådet følger tidsplanen herunder:

   

  26. januar 2021: Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde

  Behandling af nærværende sag.

  3. februar 2021: Kultur- og Fritidsudvalgsmøde

  3. februar 2021: Social- og Sundhedsudvalgsmøde

  11. februar 2021: Arbejdsmarkedsudvalgsmøde

  April:

  Behandling i de respektive udvalg af de beskrevne initiativer samt konkrete forslag og eventuelle forslag til inspirationskatalog.

  30. april 2021

  Deadline for fremsendelse af beskrevne initiativer og konkrete indsatser samt eventuelt yderligere forslag til et inspirationskatalog.

  7. juni 2021: Arbejdsmarkedsudvalgsmøde

  Behandling af det indsendte fra de respektive udvalg.

  15. juni 2021: Økonomiudvalgsmøde

  Behandling af forslag i Økonomiudvalget.

  23. juni 2021: Byrådsmøde

  Godkendelse af forslag til inspirationskatalog i Byrådet.

   

  For uddybning af ovenstående henvises der til det sidste afsnit i integrationspolitikken – ”Fra politik til praksis”. Integrationspolitikken er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice, Børn og Kultur og Social & Sundhed indstiller,

  at udvalgene drøfter initiativer og konkrete indsatser på integrationsområdet indenfor fagudvalgets område med henblik på at fremsende beskrivelser heraf til Arbejdsmarkedsudvalget som input til inspirationskatalog.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 26-01-2021

  Drøftet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2021

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2572, Sagsinitialer: shell

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til, hvorvidt det skal forlænge aftalen til fastholdelse af Børnefestibal i Aabenraa samt udvikling af en fælles platform for børnekulturen.

   

  Børnefestibal er musik, motion, underholdning og leg for børn i alderen 2-10 år og deres voksne. Det er en kunstnerisk og kulturel begivenhed, der finder sted i fem byer fordelt over hele landet. På scenen kan man opleve både nye og etablerede navne.

  Børnefestibal er et arrangement, der i udgangspunktet indkøbes som pakkeløsning.

   

  Børnefestiballen er blevet afholdt i 2018 og 2019 i Brundlund Slotspark. Arrangementet er populært. I 2018 blev der solgt cirka 1.400 billetter, mens tallet i 2019 steg til 1.761 solgte billetter. Publikum kommer især fra Sønderjylland og Kolding.

   

  Aabenraa Bibliotekerne var i 2019 praktisk tovholder på Børnefestiballen. Ifølge evalueringen blev målet om at ”give børn en dag i musikkens tegn i øjenhøjde og på deres eget niveau” indfriet, og arrangementet har været med til at udfolde Kultur- og fritidspolitikkens fokus på ”Stjerner at se op til”.

   

  Udvalget godkendte på deres møde den 17. september 2019 en toårig aftale gældende for 2020 og 2021 med Børnefestibal. Herunder blev det i øvrigt besluttet at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe bestående af børnekulturaktører på tværs i kommunen. Arbejdsgruppen har, med udgangspunkt i Børnefestibal, til formål at udvikle børnekulturen i Aabenraa Kommune.

   

  På udvalgsmødet den 15. april 2020 godkendte udvalget, at tilskuddet til Børnefestibal for 2021 blev lagt ind under Aktivitetsbaserede Aftaler og finansieret via puljen til faste aftaler vedrørende kulturelle formål.

   

  Grundet COVID-19 blev Børnefestibal i Aabenraa 2020 aflyst. Opstart samt igangsættelse af arbejdet i den tværgående arbejdsgruppe har derfor ikke været mulig.

   

  Med arrangementet er mulighed for at profilere kommunen som et attraktivt sted for børnefamilier at slå sig ned. Desuden kan Børnefestibal fungere som platform for et intensiveret udviklingssamarbejde om børnekultur i kommunen.

   

  For at sikre at arbejdsgruppen kan etableres og får mulighed for at gøre sig erfaringer samt prøve ideer af i praksis, foreslås det, at Kultur- og Fritidsudvalget afsætter midler til fastholdelse af Børnefestibal i 2022 med Aabenraa Bibliotekerne og Kultur- og Borgerhuse som projektleder på projektet.

  Økonomi og afledt drift

  I tabel 1.1 ses forventede udgifter for afholdelse af Børnefestibal arrangement.

   

  Tabel 1.1 Udgifter til Børnefestibal:

   

  Udgifter (1.000 kr)

  Udgift pr. år

  Udgift 2021-2022

  Indkøb af Børnefestibals arrangement

  100

  200

  Klargøring og oprydning

  18

  36

  Udgifter til udviklingstiltag

  20

  40

  I ALT

  138

  276

   

  Udgiften for 2021 er besluttet finansieret via puljen til faste aftaler vedrørende kulturelle formål.

   

  Udgiften for 2022 foreslås finansieret med 0,138 mio. kr. af puljen til faste aftaler vedrørende kulturelle formål.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der afsættes 0,138 mio. kr. i 2022 til gennemførelse af Børnefestibal og udviklingssamarbejdet mellem aktørerne på børnekulturområdet, finansieret inden for puljen til faste aftaler vedrørende kulturelle formål.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25898, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet. Der er sket opdateringer vedrørende Telemuren – placering, Svømmehal ved Arena Aabenraa, Ekstra vedligehold ved svømmehaller og friluftsbade samt Handicaptoilet ved Jacob Michelsens Gård. Der er ikke sket ændringer i den økonomiske oversigt for Arena Aabenraa projektet, og der er nu som bilag vedlagt en økonomisk oversigt for projektet ved musikskolen.

   

   

  Telemuren - placering

  Børn og Kultur har i samarbejde med Plan, Teknik og Miljø nedsat en projektgruppe. Projektgruppen vil, med ekstern rådgivningsbistand, stå for udarbejdelsen af et konkret, teknisk projekt for placeringen af Telemuren ved Gasværksvej.

  Der udarbejdes 2 scenarier for placeringen, ét hvor arbejdet afsluttes inden juli 2022, og ét hvor gennemførelsen af Gasværksvejprojektet afventes for opnåelse af en eventuel økonomisk rationalitet ved samtidigheden. Scenarierne forventes at kunne forelægges udvalget i løbet af foråret 2021.

   

  Arena Aabenraa

  Mangeludbedringen, som følge af registrerede fejl og mangler ved 1-års eftersynet, er

  afsluttet. Den endelige afregning med kurator, som følge af hovedentreprenørens konkurs, er

  endnu ikke afsluttet på grund af coronakrisen. Dette forventes at være nært forestående, og

  umiddelbart herefter afsluttes regnskabet for anlægssagen.

   

  Museumsprojekt ved Kilen

  Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune arbejder videre med projektet, der nu overgår

  til fundraising fasen.

   

  Vision- og handlingsplan for Frøslevlejren

  Arbejdet med en konkretisering af udstillingskonceptet og undersøgelser omkring mulige

  fremtidige energiforsyningsmodeller er ved at blive iværksat. En del af grundlagsmaterialet til

  fundraisingen er udarbejdet. Materialet vil blive suppleret med ovennævnte udstillingskoncept.

  Kultur- & Fritidschefen vil på et bestyrelsesmøde forventningsafstemme med bestyrelsen, hvad

  det fremadrettede ambitionsniveau er for Frøslevlejren.

   

  Svømmehal ved Arena Aabenraa

  Der foretages fortsat en månedlig opfølgning på understøtningerne af betonkonstruktionerne

  samt ligeledes en månedlig inspektion af konstruktionernes tilstand.

  Projektet vedrørende den ny Arena Aabenraa Svømmehal forventes opstartet juli/ august 2021.

   

  Ekstra vedligehold af svømmehaller og friluftsbade

  Analysearbejdet, der skal være grundlaget for en helhedsplan for vandfaciliteter og aktiviteter

  udendørs og indendørs, blev drøftet af Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 13. januar 2021.

   

  Ravsted Friluftsbad

  Friluftsbadet er lukket ned, og renoveringen der startes op nu forventes at være afsluttet i

  løbet af foråret 2021.

   

   

  Handicaptoilet på Jacob Michelsens Gård

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 13. januar 2021 forslaget til helhedsplanen for egnsmuseet Jacob Michelsens Gård og at opførelse af et handicaptoilet med depot igangsættes.

   

  Aabenraa Musikskole – udvendig rampe og ombygning

  Arbejdet med den nye rampe er afsluttet.

  Tidsplanen for ombygningen i selve Musikskolen er blevet forsinket 7-8 uger, således at

  byggearbejdet først forventes startet op i slutningen af uge 7, 2021.

   

  Friluftbad Bylderup-Bov

  Der er i Budgetforliget for 2021 – 2024 afsat yderligere 0,4 mio. kr. i 2022 til renovering af

  Bylderup Friluftsbad, ud over de midler, der i forvejen var afsat i budgettet for 2020 – 2023. I

  alt 3,0 mio. kr. Der er aftalt møde med Bylderup Idrætscenter i 1. kvartal 2021 med henblik

  på løsningsmodeller, der lever op til de miljømæssige krav i forhold til

  svømmebadsbekendtgørelsen.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/12570, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  I denne sag gives en status på arbejdet med Helhedsplanen for Fladhøj Idrætscenter samt området omkring centeret. Kultur- og Fritidsudvalget blev senest orienteret på udvalgsmødet den 23. juni 2020. Her blev formål og inddragelsesproces overordnet beskrevet.

   

  Formålet med helhedsplanen for Fladhøj Idrætscenter samt området omkring er at få et solidt afsæt for at træffe beslutninger om den fremtidige udvikling af særligt Fladhøj Idrætscenter.

   

  Helhedsplanen skal forholde sig til og komme med et bud på sammenhænge mellem Fladhøj Idrætscenter og de institutioner, der er blevet bygget rundt om anlægget. Desuden skal den give et bud på, hvordan der skabes synergier mellem indendørs og udendørs faciliteter og aktivitetsmuligheder. Helhedsplanen skal indeholde en fælles vision for Fladhøj-området samt kortlægge og skitsere potentialer, der både kan indfries på kort og lang sigt.

   

  Helhedsplanen skal forholde sig til hele Fladhøj/Rødekro-området og give et bud på, hvordan idrætsfaciliteterne i sammenhæng bør udvikles frem mod 2030/40. 

   

  Status på processen

  Der blev i juli 2020 indgået en aftale med en ekstern rådgiver, der gik i gang med dataindsamling mm. Herefter blev interessenterne inviteret til tre workshops datosat til den 22. september, 10. november og 15. december. Derudover blev der nedsat en projektgruppe bestående af de største interessenter.

   

  Workshop 1 blev gennemført i Fladhøj Idrætscenter med 35 deltagere. Formålet med workshop 1 var at tale om vision, behov og dilemmaer samt at inspirere interessenterne.

  Workshop 2 skulle have været afviklet den 10. november, men den blev på grund af skærpede COVID-19 restriktioner udskudt, da forvaltningen ønskede et fysisk møde. Da restriktionerne ikke blev lempet, valgte forvaltningen alligevel at gennemføre workshop 2 den 15. december som et online møde. Her deltog ca. 30 personer, og der var en god dialog om og diskussion af fordele og ulemper ved de tre forskellige scenarier, som den eksterne rådgiver fremlagde. Efterfølgende har interessenterne fået oplægget tilsendt og har haft mulighed for at kommentere yderligere. Workshop 3 er planlagt til den 11. marts 2021. Hvis det bliver muligt at gennemføre workshoppen, forventer forvaltningen at kunne fremlægge forslag til Helhedsplanen for Fladhøj Idrætscenter i april eller maj 2021. Herefter kan helhedsplanen sendes i høring, hvor der efterfølgende kan træffes beslutning om, hvordan forvaltningen skal arbejde videre med helhedsplanen.

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet afsatte i 2020 198.000 kr. til Helhedsplanen for Fladhøj Idrætscenter.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/34535, Sagsinitialer: shell

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om fordeling af midler fra Børneteaterpuljen. Puljen udgør 0,505 mio. kr. ud fra en beregning, der inkluderer 50% refusion til godkendte forestillinger fra Statens Kunstråd.

   

  Midlerne blev fordelt på møde i Børneteaterudvalget den 26. oktober 2020. Der var fremsendt ansøgninger fra skoler og dagtilbud for 0,576 mio. kr., og disse blev behandlet ud fra kriterier godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 1. maj 2019.

   

  Udvalget kunne konstatere, at de nye kriterier havde bevirket, at stort set alle ansøgninger var motiverede, samt at der lå pædagogiske og didaktiske overvejelser bag valget af forestillinger. 

   

  Enkelte tilskud kunne ikke imødekommes til fulde, ligesom der blev givet afslag til en ansøger, der ikke havde overholdt tilbagemeldingsforpligtelsen i det forgangne skoleår.

   

  Kriteriet, om at udnytte forestillingernes kapacitet bedst muligt, blev fraveget på grund af de gældende corona-restriktioner, der ikke gør det hensigtsmæssigt at samle deltagere på tværs af skoler og institutioner.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1783, Sagsinitialer: ASMF

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om status for Genforeningen 2020 og aktiviteter udskudt til afholdelse i 2021.

   

  Det officielle program for 100-årsmarkeringen i 2020 blev afrundet den 1. december 2020.

  Programmet genoptages planmæssigt den 1. maj 2021 og slutter den 15. juni 2021. Aktiviteter for 2021 er med forbehold for ændringer og med hensyntagen til COVID-19.

   

   

  Program 2021

  Aflyste arrangementer, der har modtaget kommunal støtte, planlagt til afholdelse i 2020 er rykket til afholdelse i sommeren 2021. Børn og Kultur er i løbende kontakt med tilskudsmodtagerne om ændringer i forhold til COVID-19. På udvalgsmødet den 29. september 2020 blev Kultur- og Fritidsudvalget orienteret om status for udskudte og aflyste aktiviteter under Genforeningen 2020 med særligt fokus på aktiviteter i 2020. Der meldes løbende om enkelte aflysninger af tilskudsberettigede arrangementer, og en sammenlagt opgørelse over aflyste arrangementer vil blive udarbejdet efter folkefesten den 12. juni 2021.

  Programmet for tilskudsberettigede arrangementer står som udgangspunkt uændret – dog med forbehold for ændringer.

   

  Grænsemageren på Folkehjem

  Premieren for operaen Grænsemageren er blevet udskudt til 2022. Børn og Kultur har indgået samarbejde med Opera på Grænsen om opførelsen af scener fra operaen som led i Genforeningsprogrammet i 2021. Scenerne opføres på Folkehjem som to aftenforestillinger den 5. og 6. maj 2021. Forestillingerne bindes sammen af DR-vært Mathias Hammer som moderator samt et historisk oplæg ved Dr. phil. Hans Schultz Hansen. Der reserveres billetter til to medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget med ledsager til forestillingen den 5. maj. Projektet arrangeres i samarbejde med Genforeningssekretariatet og Aabenraa Live.

   

  Status på folkefest den 12. juni 2021

  Folkefesten Aabenraa Genforeningsdag 2020 flyttes til afholdelse den 12. juni 2021. Det oprindelige program tilpasses, så der er mulighed for storskærmsvisning af EM-kampen samme dag mellem Danmark og Finland. Børn og Kultur tager højde for de gældende retningslinjer for COVID-19, og der er blevet udarbejdet en handlingsplan for håndteringen af forsamlingsforbud samt værnemidler. Samtlige programpunkter, der kræver fysisk tilstedeværelse af publikum, afhænger af de restriktioner der gælder for afviklingsperioden den 01. maj til 15. juni 2021.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14676, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Den 11. november 2020 blev Kultur- og Fritidsudvalget orienteret om, hvordan kulturlivets foreninger, institutioner og aktører var påvirket af COVID-19. Forvaltningen har indhentet en ny status, som blandt andet viser:

   

  • Museum Sønderjylland er i en usikker position, idet hjælpepakker og lønkompensation ikke er afklaret.

   

  • Musikskolen fortsætter virtuel/nødundervisning, men de oplever vigende tilmeldinger og er tilbageholdende med opstart af nye hold.

   

  • Billedskolen er fuldt booket, og de giver kompenserende undervisning for de aflyste fremmødegange.

   

  • Aabenraa Live er udfordret af spørgsmålet om honorar i forbindelse med aflysninger, og om hvorvidt midlerne fra Kulturministeriet aktivitetspulje skal tilbagebetales, når organisationen er lukket ned. Der er en stor opgave i at koordinere back-up datoer på alle forårets koncerter, så sommer- og efterårsprogrammet allerede er allerede fyldt op.

   

  • Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse ændrer løbende arrangementsvirksomhed, undervisningstilbud, udlånsvirksomhed i takt med udviklingen i restriktioner og muligheder. Det betyder aflysninger, fald i besøgstal og fysiske udlån og stigende digitalt udlån. Der arbejdes med digital streaming og undervisning. Projekt Maker Space er forsinket.

   

  • Eventpuljen havde få ansøgere. Dette formentlig på grund af den usikkerhed som COVID-19 forårsager. I 2021 er der uddelt i alt 349.400 kr. Der resterer 187.217 kr. i puljen, som Kultur og Fritid planlægger at promovere via relevante medier i marts måned.

   

  • Kulturelt Samråd har uddelt alle restmidler fra 2020 som corona-kompensation. Rådet har kun modtaget 12 ansøgninger til fristen den 15. januar - alle vedrørende arrangementer til sommer/efterår. Samrådet har udskudt sin teaterindsats til den 7. april, hvor der er repræsentantskabsmøde. Der er en generel bekymring om afmatning.

   

  • Sønderjyllandshallen søger alle udbudte kompensationspuljer, og de er fortrøstningsfulde, hvis nedlukningen ophører inden sommer.

   

  • Teater i Aabenraa arbejder med et ”corona-budget”, og de har købt forsigtigt ind - dog stadig med 16 forestillinger og et fokus på målsætningerne i samarbejdsaftalerne.

  Indtægter vil blive modregnet i støtten fra de hjælpepakker, der har ydet 65% af udgifterne for aflyste forestillinger. Der er manglede billetsalg, og foreningen håber at kunne flytte de fleste forestillinger.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2021

  Taget til efterretning.