Beslutningsprotokol

onsdag den 3. marts 2021 kl. 15:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger: Afbud: Carina Underbjerg Hansen

Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punkt 36 og 37.

Mødet sluttede kl. 17.30
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: , Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-03-2021

  Godkendt.

   

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: , Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-03-2021

  Kultur- og Fritidsudvalget blev orienteret om:

   

  -         Status på COVID-19

  -         Bibliotekspolitisk Topmøde den 8. april 2021

  -         KL´s Kultur- og Fritidskonference den 4. maj 2021

   

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25898, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet.

   

  Telemuren - placering

  Børn og Kultur har i samarbejde med Plan, Teknik og Miljø nedsat en projektgruppe.

  Projektgruppen vil, med ekstern rådgivningsbistand, stå for udarbejdelsen af et konkret teknisk projekt for placeringen af Telemuren ved Gasværksvej.

   

  Der udarbejdes 2 scenarier for placeringen;

  -         ét hvor arbejdet afsluttes inden juli 2022

  -         ét hvor gennemførelsen af Gasværksvejprojektet afventes for opnåelse af en eventuel økonomisk rationalitet ved samtidigheden.

  Scenarierne forventes at kunne forelægges udvalget i løbet af foråret 2021.

   

  Arena Aabenraa

  Mangeludbedringen, som følge af registrerede fejl og mangler ved 1-års eftersynet, er afsluttet. Den endelige afregning med kurator, som følge af hovedentreprenørens konkurs, er endnu ikke afsluttet på grund af coronakrisen. Dette forventes at være nært forestående, og umiddelbart herefter afsluttes regnskabet for anlægssagen.

   

  Museumsprojekt ved Kilen

  Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune arbejder videre med projektet, der nu overgår til fundraising fasen. Efter fysiske møder med fondene Real Dania og Maersk bliver der i marts sendt forespørgsler af sted til de to fonde. Der er ligeledes udarbejdet en overordnet fondsliste, som bliver anvendt fremadrettet.

   

  Vision- og handlingsplan for Frøslevlejren

  Arbejdet med en konkretisering af udstillingskonceptet samt undersøgelser omkring mulige fremtidige energiforsyningsmodeller er ved at blive iværksat. En del af grundlagsmaterialet til fundraisingen er udarbejdet. Materialet vil blive suppleret med ovennævnte udstillingskoncept.

  Kultur- & Fritidschefen vil på et bestyrelsesmøde forventningsafstemme med bestyrelsen, hvad det fremadrettede ambitionsniveau er for Frøslevlejren.

   

  Svømmehal ved Arena Aabenraa

  Der foretages fortsat en månedlig opfølgning på understøtningerne af betonkonstruktionerne samt ligeledes en månedlig inspektion af konstruktionernes tilstand. Inspektionen bliver sandsynligvis færre gange, da gennemgangen har påvist, at betonkonstruktionernes tilstand ikke ændrer sig væsentligt.

   

  Projektet vedrørende den ny Arena Aabenraa Svømmehal forventes opstartet juli/august

  2021.

   

  Ravsted Friluftsbad

  Friluftsbadet er lukket ned, og renoveringen, der startes op nu, forventes at være afsluttet i løbet af foråret 2021.

   

  Handicaptoilet på Jacob Michelsens Gård

  Slots- og Kulturstyrelsen har den 2. februar 2021 givet Aabenraa Kommune tilladelse til at opføre en tilbygning med handicaptoilet på Vognporten samt til at gennemføre helhedsplanen for haveanlægget.

   

  Aabenraa Musikskole – udvendig rampe og ombygning

  Tidsplanen for ombygningen i selve Musikskolen er blevet forsinket 7-8 uger. Der er først i uge 8 givet en byggetilladelse, og byggearbejdet forventes derfor startet op i uge 9, 2021.

   

  Friluftbad Bylderup-Bov

  Der er i Budgetforliget for 2021 – 2024 afsat yderligere 0,4 mio. kr. i 2022 til renovering af Bylderup Friluftsbad, ud over de midler, der i forvejen var afsat i budgettet for 2020 – 2023. I alt 3,0 mio. kr. Der er aftalt møde med Bylderup Idrætscenter i 1. kvartal 2021 med henblik på løsningsmodeller, der lever op til de miljømæssige krav i forhold til svømmebadsbekendtgørelsen

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-03-2021

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/5596, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Til orientering forelægges bemærkninger til regnskab 2020 på Kultur- og Fritidsudvalgets område, jf. vedlagte bilag. Bemærkningerne vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2020, og skal ikke politisk godkendes i de enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalg og Byråd.

   

  Drift

  For Kultur- og Fritidsudvalget viser resultatet for 2020 samlet set et mindre forbrug på 3,909 mio. kr.
   

  Dette svarer til 3,6 % af udvalgets nettodriftsbudget på 107 mio. kr.

  Resultatet dækker over variationer på politikområdet under udvalget, hvor afvigelserne generelt skyldes mindre forbrug på grund af restriktioner og aflysninger af aktiviteter.

   

  Samlet er der et mindre forbrug på området vedrørende de aftalestyrede enheder på 0,182 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til 2019.

   

  Regnskabsresultatet efter driftsoverførsler udviser et samlet mindre forbrug på 0,709 mio. kr., som kan henføres til områderne vedrørende:

  • Museer, hvor der er ændret konterings praksis,
  • Børneteater og Aabenraa live, hvor der har været en del aflysninger af arrangementer,
  • Folkeoplysningsområdet, hvor der har været færre ansøgninger fra foreninger til materialetilskudspulje samt leder- og instruktøruddannelser,
  • Udvalgsbeslutning om ikke at etablere skøjtebane i sæson 2020/2021. 

   

  Anlæg

  I forbindelse med regnskabet for 2020 afsluttes en række anlægsregnskaber med en bevilling under 2 mio. kr. og aflægges derfor som en del af det samlede regnskab for 2020.

  Det gælder Anlægstilskud Museum Sønderjylland, Kunstprojekt Varnæs og Multiarena som afsluttes med et samlet mindreforbrug på 0,084 mio. kr.

   

  Ved regnskabsafslutningen søges der endvidere samlet om overførsel af uforbrugte anlægsmidler på 6,315 mio. kr., som bl.a. vedrører projekterne Nyt museumsbyggeri Aabenraa, Aabenraa Musikskole ombygning og Vision og handleplan Frøslevlejren.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

   

  at bemærkninger til Regnskab 2020 på Kultur og Fritidsudvalgets område samt orienteringen om regnskab 2020 tages til efterretning

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-03-2021

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2810, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på udvalgsmødet den 3. februar 2021, hvordan forvaltningen skal gennemføre undersøgelse af indhold af badefaciliteter/vandsportsarena og herunder muligheder for placering omkring stenmolen ved Sønderstrand. Der er i budget 2021 sat 0,750 mio. kr. af til undersøgelsen.

   

  På baggrund af drøftelsen har forvaltningen udarbejdet et kommissorium for opgaven, se bilag. Heri er der lagt vægt på, at der i processen bliver lavet en bred interessentinddragelse, så både kommercielle aktører, institutioner og borgere får mulighed for at bidrage med at sætte rammen for hvilke faciliteter, der skal etableres. Derudover bliver Kultur- og Fritidsudvalget i høj grad involveret i processen undervejs.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at kommissoriet for undersøgelse af indhold af badefaciliteter/vandsportsarena i Aabenraa godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-03-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/15156, Sagsinitialer: UV

  Sagsfremstilling

  Elite Aabenraa har siden 2009 arbejdet med talentudvikling og eliteidræt i Aabenraa Kommune. I 2007 søgte Aabenraa Kommune om at blive Elitekommune hos Team Danmark, men fik afslag med følgende begrundelser:

  -         For få sportsgrene med potentiale

  -         Manglende planer om idrætsskole

  -         Fravær af en idrætspolitik 

   

  Efterfølgende har Aabenraa Kommune selv opbygget Elite Aabenraa som i sæsonen 2020/2021 arbejder med 65 talenter fordelt på 10 sportsgrene. Derudover er der i klubordningen samarbejde med 5 foreninger (Rødekro-Aabenraa Håndbold, SønderjyskE, AAIG – Atletik, Aabenraa Badminton Klub, Sønderjyllands Golfklub). Arbejdet med klubberne har siden 2016 resulteret i en stigning i medlemmer i alderen 0-18 år på 8%. Gennemsnittet i Aabenraa Kommune er siden 2016 et fald på 4%. Elite Aabenraa oplever endvidere større interesse fra kommunens folkeskoler i forhold til at koble livet som sportstalent, skole og fritid tættere sammen.

   

  Elite Aabenraa har igennem de seneste 5 år udviklet sig i en retning, som gør det muligt igen at vise interesse for at blive Team Danmark Elitekommune. Udviklingen indebærer part i oprettelsen af et Sportsakademi samt samarbejde med en folkeskole om mere idræt i hverdagen. Processen i at blive Team Danmark Elitekommune indebærer følgende:

  1. Politisk accept i Aabenraa Kommune
  2. Indsendelse af interessetilkendegivelse, se bilag
  3. Behandling i Team Danmarks bestyrelse

   

  Ovenstående trin er i overskrifter, og der vil i processen være en del kommunikation med de respektive forbund, Team Danmark konsulenter og ledelsen i Team Danmark. Efter den første henvendelse til Team Danmark vurderer forvaltningen, at der skal arbejdes med følgende punkter for at kunne komme i spil til at være Elitekommune.

  • Implementering af Team Danmarks talentklassekoncept på en folkeskole
  • Oprettelse af et talentråd

   

  Elite Aabenraa opfylder i forvejen store dele af de punkter, som Team Danmark anbefaler for at komme i betragtning til at blive Elitekommune.

   

  Ved at godkende en indsendelse af interesseerklæring til Team Danmark forpligter Aabenraa Kommune sig til at arbejde videre med de to ovenstående punkter. Derudover vil Elite Aabenraa indgå i et samspil med de respektive forbund i forhold til at vurdere talentpotentialet i Aabenraa Kommune. Det forventes, at der laves aftaler med følgende forbund: 1) Dansk Håndbold Forbund 2) Dansk Atletik Forbund 3) Badminton Danmark. Derudover kan et fjerde forbund komme i spil. Team Danmark og specialforbundene afdækker det sportslige grundlag for de forskellige sportsgrene.

   

  Forvaltningen anbefaler, at der uafhængigt af Team Danmarks behandling af interessetilkendegivelsen arbejdes videre med de to punkter.

  • Øget fokus på samarbejde med folkeskolerne. Elite Aabenraa har modtaget tilkendegivelser fra flere skoler om et øget fokus på bevægelse og idræt.
  • Oprettelsen af et Talentråd er også i forvejen en del af Elite Aabenraa udviklingsplan, for på den måde at styrke det visionære og organisatoriske arbejde.

   

  Fordelene ved at blive Team Danmark Elitekommune ligger især i samarbejdet med de forskellige forbund, samt en tættere kontakt og sparring med Team Danmark og de andre Elitekommuner i Danmark. Derudover bidrager Team Danmark med 0,050 mio. kr. til talentarbejdet. Samarbejdet med forbundene forventes især at kunne bidrage til yderligere at øge medlemstallet af børn i foreningerne.

  Økonomi og afledt drift

  Elite Aabenraa har i 2021 et budget på 1,498 mio. kr. Lykkedes det at blive Team Danmark Elitekommune vil man modtage et støttebeløb på 0,050 mio. kr. om året.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at Elite Aabenraa sender en interessetilkendegivelse til Team Danmark om at blive Elitekommune.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-03-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/4155, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende en midlertidig nedsættelse af betaling i Musikskolen for at skabe sammenhæng mellem pris og ydelse i forbindelse med COVID-19 samt for at forebygge udmeldelser.

   

  På mødet den 26. maj 2020 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at der ikke ville blive tilbagebetalt deltagerbetaling på musikskoleområdet i forhold til COVID-19. Udmeldingen fra Kulturministeriet og KL var, at der var tale om en lokal beslutning. Der har ikke været kompenserende puljer stillet til rådighed.

   

  Aabenraa Musikskole var i foråret 2020 lukket i ni uger og indhentede tre uger efterfølgende. Eleverne mistede derfor seks ugers fysisk undervisning. Der har været ganske få negative reaktioner i den forbindelse.

   

  Ligesom under nedlukningen i foråret 2020 nødunderviser Aabenraa Musikskole i videst muligt omfang instrumentalelever virtuelt. Der er dog elever, der ikke modtager undervisning, fordi de ikke har det nødvendige elektroniske udstyr eller begrundet i alder og evner mv.

   

  Det er ikke muligt at gennemføre holdundervisning/samspil virtuelt, og derfor er disse hold ikke blevet oprettet i januar 2021.

   

  33 elever var alene tilmeldt holdundervisning/samspil i januar 2021. Da holdene ikke er blevet oprettet, er eleverne de facto udmeldt.

   

  Der er aktuelt tilmeldt 283 betalende instrumentalelever. Eleverne modtager normalt undervisning på hold/samspil som en del af deres undervisning. Musikskolens 13 talentelever modtager normalt også holdundervisning. For såvel instrumentalelever som talentelever er tilbuddet derfor forringet, uden at betalingen er justeret i forhold hertil. 

   

  I forhold til sæson 2019-20 har Musikskolen mistet 77 instrumentalelever, og i indeværende sæson har Musikskolen fået 27 udmeldelser. Ud over de mundtligt udtrykte bekymringer og klager til undervisere og administrativt personale, har musikskolens ledelse modtaget ca. 10 henvendelser med klager og bekymringer, som vurderes at dække over et større mørketal.

   

  Ud af de 283 elever som p.t. spiller instrument, vurderer lærerne, at 44 elever får ringe eller intet udbytte af online-undervisning. Det kan skyldes manglende udstyr, manglende (musikalske) forudsætninger (begynderelever) eller manglende sociale ressourcer.

   

  For at tilpasse sammenhængen mellem betaling og ydelse i forbindelse med COVID-19 og for at fastholde flest mulige elever foreslår Aabenraa Musikskole, at elever som fortsætter sæsonen ud, tilbydes 4. rate (den rate der skal betales i april) til halv pris, samtidig med at de kan følge online nødundervisning.

   

  Behovet for denne midlertidige nedsættelse af betalingen kunne ikke forudses ved budgetlægningen. Den 4. rate, som opkræves i april, er beregnet til 0,235 mio. kr. En halvering vil betyde en indtægtsreduktion for Musikskolen på 0,117 mio. kr. af et samlet budget på 7,000 mio. kr. Beløbet vil kunne findes via en omprioritering inden for Musikskolens eget budget ved indsatser der er udsat eller aflyst på grund af COVID-19.

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at Musikskolens 4. rate halveres i 2021.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-03-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2214, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget beslutte hvilket tema, Aabenraa Kommunes lokalt forankrede forsøgsprojekt under Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2021-2024 skal arbejde med.

   

  Der er i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2021-2024 disponeret midler til brug i hver partnerkommune til lokalt forankrede forsøgsprojekter. Disse erstatter den foregående kulturaftales fyrtårnsprojekter, der for Aabenraa Kommunes vedkommende er gået til Fyrtårnsprojekt Frøslevlejren.

   

  Forvaltningen fremlægger her tre forslag til temaer. Når udvalget har valgt forsøgsprojektets tema, vil forvaltningen udarbejde en mere udførlig projektbeskrivelse med budget, som udvalget har mulighed for at kommentere, inden den sendes til Regionskontoret senest den 12. maj 2021.

   

  Ved valg af forsøgsprojekt skal følgende kriterier tages i betragtning:
   

  • Midlerne skal gå til eksperimenterende projekter, der understøtter mål under minimum ét af kulturaftalens indsatsområder, som er Rum til fællesskaber og Sammen om kulturarv.
    
  • Forsøgsprojekterne skal bidrage til inspiration for aftalens øvrige partnere.
    
  • Midlerne bevilges til projekter med en grænseoverskridende dimension. Den grænseoverskridende dimension kan enten være i form af deltagere fra den anden side af grænsen eller et tematisk fokus, der bidrager til forståelse og interesse for grænselandet som et sammenhængende kulturrum.
    
  • De lokalt forankrede forsøgsprojekter skal bidrage til, at de enkelte partnere tager ansvar for at overveje, hvordan tiltagene eller den opnåede erfaring kan forankres efter endt projektperiode.
    
  • Den enkelte partner kan vælge at bevilge midlerne til ét eller flere projekter. Midlerne vil i reglen blive udbetalt én gang årligt efter indsendelse af statusrapport og regnskab.
    

  Forvaltningen har følgende tre forslag til temaer for forsøgsprojektet:

   

  1) Udvikling af aktiviteter og formidlingskoncepter til Frøslevlejren

  Dette projekt er en fortsættelse af Fyrtårnsprojekt Frøslevlejren. Forsøgsprojektmidlerne bruges til at eksperimentere med nyskabende lærings- og formidlingsmetoder samt afprøve dem i lille skala, inden en bestemt retning for formidling af Frøslevlejrens historie(r) vælges. F.eks. kan man gennem eksperimenterende prøvehandlinger udvikle nye og innovative greb og formater til formidling og udstilling(er) i Frøslevlejren – noget der muligvis også vil skærpe fondes interesse for Frøselvlejren.

   

  2) Formidling on site

  På museer arbejdes der meget med formidling for at skabe forståelse ud fra den genstand, der udstilles. God formidling gør, at man får en oplevelse, der er vedkommende, spændende og har en høj faglig og indholdsmæssig kvalitet. Dette gør, at man oplever stedet på en ny måde. I dette forsøgsprojekt tager vi formidlingen ud af museet og formidler udvalgte steders historie, kultur eller natur ”on site” til gavn for borgere og turister. Formidlingen skal skabe oplevelser og aktiviteter af relevans for et nutidigt publikum og gerne inddrage publikum selv. Det kan foregå både live og gennem digitale formater. Det kan f.eks. være traveture gennem by og land med hørebøffer, udendørs teaterforestillinger eller mindfulness i naturen; noget som også aktiverer den person, der oplever det - enten som deltagelse eller egen refleksion. Vi kan eksperimentere med formater, der blander byvandring, gadeteater, publikumsdeltagelse, koncert, lydkunst, legeplads og mindfulness. I projektet inviteres kunstnere og fagfolk med forskellig baggrund, fx scenekunstnere, historikere, naturvidenskabsfolk, (rolle)spiludviklere og billedkunstnere til at skabe formidlingsprojekter.


  3) Teaternetværk

  Temaet støtter op om den grøde der er i teatermiljøet i Aabenraa Kommune:

  -         Kulturelt Samråd arbejder med ”Et teater i hver by”

  -         Det lille Teater skaber hvert år forestillinger

  -         Der er etableret en ny teatergruppe for voksne i Aabenraa og Sønderborg

  -         Mange deltagere i Teater Møllens talentprogram kommer fra Aabenraa Kommune

  -         Der arrangeres scenekunst sommercamp for børn i Frøslevlejren

  -         Der er børneteater på skolerne

  -         Der er gadeteaterfestival de kommende år

  -         Teater i Aabenraa går nye veje.

  Med teater som omdrejningspunkt for forsøgsprojektet skabes teaterrelaterede aktiviteter og netværk på tværs af aktører i egen kommune og i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig.

   

  Forvaltningen vurderer, at alle tre temaer lever op til kriterierne. Dog har tema nummer to det største potentiale, idet det giver mulighed for at udbrede erfaringerne fra Fyrtårnsprojekt Frøslevlejren samt videreudvikle dem til andre indsatser med en grænseoverskridende dimension - og uden at være bundet til en bestemt fysisk størrelse eller aktørgruppe i Aabenraa Kommune.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budgettet for Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2021-2024 afsat 2,80 mio. kr. til lokalt forankrede forsøgsprojekter. Det svarer til 0,400 mio. kr. pr. kommunal partner i den fireårige kulturaftaleperiode.

  Beslutningskompetencen over de midler, der er afsat til den enkelte kommunale partner, ligger hos de lokale kulturudvalg.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at udvalget vælger temaet Formidling On Site.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-03-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37395, Sagsinitialer: MSOMM

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Campus Kontaktudvalgets fornyede behandling af Kunstværket FRIHED fremlægges sagen på ny til Kultur- og Fritidsudvalget. Siden mødet den 2. december 2020, hvor Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen om færdiggørelsen af Kunstværket FRIHED, har projektet udviklet sig, blandt andet i forhold til behovet for finansiering, hvorfor det fremlægges på ny.

   

  I sagen er følgende ændret:

   

  -         Nyt budgetoverslag efter nedskalering af kunstværk

  -         Uddannelserne har forhøjet deres støtte med 0,015 mio. kr.

  -         Alle fonde og bidragsydere har accepteret det nye kunstværk

  -         Kunstneren har tydeliggjort kunstværkets størrelse og udseende

   

  Idéen om kunstværket FRIHED blev født i Kultur- og Fritidsudvalget i 2017 i forbindelse med, at det var muligt for de stående udvalg at søge om anlægstilskud til engangsudgifter. Udvalgets idé var at skabe et kunstspot blandt de øvrige aktive spots på Campus Ramblaen, og studerende fra Campus blev involveret i skitsearbejdet jf. vedlagte notat.

   

  Uddannelsesinstitutionerne på Campus Aabenraa, Statens Kunstfond og flere private fonde har bidraget til værkets realisering. Alle bidragsydere samt kunstneren bag har tilkendegivet deres fortsatte opbakning til værket. Med en tilpasning af værket og etablering i forbindelse med det øvrige anlægsarbejde på Ramblaen, forudsætter realiseringen alene en medfinansiering fra Kultur og Fritidsudvalget på 0,030 mio. kr. I modsat fald vil donationerne på 0,418 mio. kr. skulle afvises. 

   

  Kunstneren Carina Zunino har meddelt, at en nedskalering af kunstværkets størrelse fra 8 til 6 meter er fuldt ud muligt og med et fint resultat. Denne nedskalering reducerer omkostningerne væsentligt, så skulpturen kan realiseres. I forlængelse heraf har Statens Kunstfond, Sydbank Fonden og Fabrikant Mads Clausens Fond, siden behandlingen af sagen i december, tilkendegivet et fortsat engagement i kunstværket og med samme beløbstilskud.

  Uddannelserne har øget deres bidrag fra 0,103 mio. kr. til 0,118 mio. kr.

   

  Realisering af kunstværket FRIHED bidrager til indfrielse af Kultur- og Fritidsudvalgets oprindelige idé om at etablere et kunstspot på CampusRambla. Se vedhæftet bilag.

   

  Uddannelserne har endvidere tilkendegivet, at de ser værket som et fysisk symbol på Campussamarbejdet i Aabenraa – politisk startet, ideudviklet af studerende fra flere ungdomsuddannelser og finansieret i fællesskab.

  Planmæssige forhold

  Entreprenøren, der anlægger CampusRambla, har mulighed for at støbe fundamentet til kunstværket i foråret i forbindelse med de øvrige anlægsetableringer i området. Herved kan etableringsomkostningerne begrænses i forhold til, hvis værket etableres som særskilt projekt.

  Økonomi og afledt drift

  Revideret budget efter nedskalering og finansieringsoverblik.

   

  Udgifter

  Kr.

  Skulptur inkl. montering og transport

  260.000

  Kunstnerhonorar

  150.000

  Fundament

  31.250

  I alt

  441.250

   

   

  Finansiering

  Kr.

  Uddannelsesinstitutioner, Campus Aabenraa

  117.500

  CampusRådet

  20.000

  Statens Kunstfond

  150.000

  Sydbank Fonden

  100.000

  Fabrikant Mads Clausen Fond

  50.000

  Området Kultur- og Fritid

  30.000

  I alt ekskl. Fondsmoms

  467.500

  Fondsmoms

  -26.250

  Finansiering i alt

  441.250

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der prioriteres 0,030 mio. kr. fra området Kultur og Fritid til realisering af kunstværket FRIHED.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-03-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/36455, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 2. december 2020 forslag til kriterier og retningslinjer vedrørende den afsatte vedligeholdelsespulje i 2021 på 0,250 mio. kr.

   

  Puljens formål er at bidrage til at løse en række vedligeholdelsesopgaver med henblik på at støtte den frivillige indsats med at holde liv i forsamlingshusene.

   

  Der er i kriterierne lagt vægt på, at puljen kan søges til almindelig vedligehold, reparationer, energiforbedringer og vedligeholdelse af udearealer i forsamlingshuse. Kriterierne giver også mulighed for at søge tilskud til rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for renovering af forsamlingshuset eller plan for energioptimering.

   

  Der er i alt søgt om tilskud til 19 projekter. De samlede ansøgninger beløber sig til 1,430 mio. kr. Forvaltningen indstiller, at 9 projekter for i alt 0,265 mio. kr. imødekommes.

   

  Ansøgningerne med begrundet indstilling fremgår af vedhæftet notat.

   

  Alle ansøgte projekter lever op til kriterierne.

   

  Ved fordeling af vedligeholdelsespuljen i 2020 blev der primært lagt vægt på udvendig vedligehold af tag og fag samt energioptimering ud fra kommunens principper om bæredygtighed.

   

  Puljen i 2021 er beløbsmæssigt halveret i forhold 2020. Flere forsamlingshuse ansøger om støtte til store vedligeholdelsesmæssige udfordringer som udskiftning af tag, fugtskader i murværk og kældre samt energioptimering, som den nuværende vedligeholdelsespulje ikke rækker til at kunne løse. Ud fra en helhedsbetragtning samt vurdering af projekternes realiserbarhed, er der ved valg af konkrete projekter for 2021 derfor primært lagt vægt på løbende vedligehold og reparation indvendigt.

   

  Forsamlingshusene har på grund af COVID-19 stort set været nedlukket siden marts 2020. Derfor har de også i indeværende år måtte aflyse arrangementer, hvilket udfordrer dem økonomisk. Det betyder, at muligheden for medfinansiering af projekter er meget beskeden. Enkelte forsamlingshuse tilkendegiver, at de søger ekstern finansiering til store renoveringsopgaver. Da disse renoveringsopgaver løber op i et større beløb, og der er usikkerhed om, hvornår den nødvendige finansiering kan opnås, er ingen af disse ansøgninger indstillet til tilskud i 2021.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 0,250 mio. kr. til vedligeholdelsespuljen i 2021. Der er særlige momsregler for området, således at en udbetaling på 0,267 mio. kr. kan afholdes inden for den afsatte bevilling.

  Indstilling

  Børn & Kultur indstiller,

  at forslag til udmøntning af vedligeholdelsespuljen til forsamlingshuse for 2021 godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-03-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1482, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I overensstemmelse med samarbejdsaftalen mellem Billedkunstrådet og Kultur- og Fritidsudvalget orienteres Kultur- og Fritidsudvalget i denne sag om Billedkunstrådets aktiviteter i 2020 og om rådets planer for 2021.

   

  Beretning 2020

  I 2020 udskiftedes to medlemmer af Billedkunstrådet. Et af de nye medlemmer blev valgt som formand, men måtte efter kort tid udtræde af rådet pga. øget arbejdspres, hvorefter formandsposten blev overtaget af et af rådets øvrige medlemmer. Et nyt medlem af rådet er indtrådt pr. 1. januar 2021.

   

  2020 har for Billedkunstrådet været et aktivt år på trods af, at rådet på grund af COVID-19 har måttet udskyde flere arrangementer, hvilket også afspejler sig i regnskabet. Billedkunstrådets væsentligste aktiviteter i 2020 har været:

   

  Maritim guide: Billedkunstrådet har udarbejdet og trykt en Maritim Guide over Løjtland og Kalvø på både dansk, tysk og engelsk som opfølgning på den guide til Maritime Byvandring i Aabenraa, der blev lavet i 2019. De to guides ligger nu på Aabenraa Bibliotekerne og Visit Aabenraa, og de kan anbefales brugt f.eks. i forbindelse med en gåtur under coronapandemien.

   

  Lille Bjørn: Den forsvundne skulptur "Lille Bjørn" i Rødekro bymidte er blevet genskabt i granit af billedhugger Monika Poulsen, og den kom tilbage på sin sokkel i november 2020.

   

  Vedligehold af skulpturer: Billedkunstrådet har tilset et udvalg af skulpturer i kommunen og udarbejdet en oversigt over behov for eftersyn, rensning og anden form for vedligehold.

   

  Renovering af Nordbyen: Billedkunstrådet er blevet inddraget i planlægningen af fornyelse af den nordlige bydel, og de har deltaget i flere møder om valg af kunstnere og projekter til forbindelsesgangene til gågaden.

   

  Telemuren: Efter et nyt møde om andre mulige placeringer blev Telemurens fremtid atter uvis. Aabenraa Kommune opsatte en række kriterier for Telemurens placering. Et forslag fra bl.a. Billedkunstrådet om en placering på Gasværksvej ved Sønderjyllandshallen opfyldte alle kriterier og blev valgt som det rette sted for en genopsætning af kunstværket. Opsætningen forventes at ske i forbindelse med byfornyelsen af området.

   

  Udsatte arrangementer: COVID-19 har betydet, at flere af rådets planlagte aktiviteter er blevet udsat til 2021. Det drejer sig om Arkitekturens Dag, der er et samarbejde mellem Aabenraa Kommune og Billedkunstrådet, og om Sommerateliers, hvor danske og tyske kunstnere udstiller sammen. Desuden er også de to årlige udlånsdage af kunst fra Kunstkælderen blevet ramt samt den planlagte markering af Genforeningen med en dansk-tysk kunstpris.

   

  Handleplan 2021

  I 2021 planlægger Billedkunstrådet at gennemføre Arkitekturens Dag, Sommerateliers, udlånsdage i Kunstkælderen og dansk-tysk kunstpris. Derudover har rådet planlagt en skitsekonkurrence til en ny skulptur til den tidligere Genforeningshave i Aabenraa midtby.

  Rådet samarbejder med organisationen Metropolis samt en række kommunale og eksterne partnere om et treårigt kunstprojekt med temaet landskab som omdrejningspunkt. Første år skabes et program i starten af august med 10 kunstvandringer af 10 kunstnere i landskabet, hvor borgere og besøgende kan inviteres med – live og online. Fokus er at undersøge, opleve og kortlægge landskabernes særegenhed og potentialer gennem kunstneriske aktioner. Desuden forventes det store Per Kirkebyværk at komme tilbage fra restaurering, og ca. 40 værker fra Aabenraa Kommunes kunstsamling bliver indrammet. Billedkunstrådet vil i 2021 arbejde for, at der i Aabenraa Kommune fremover afsættes 1% af byggesummen til kunst i alt offentligt byggeri.

   

  Rådet vil gerne bruge sin kunstfaglige ekspertise på at gøre byen attraktiv for borgere og kommende tilflyttere til kommunen. De ønsker en fortsat god dialog og sparring med såvel politiske udvalg og forvaltning samt aktører inden for kunstområdet i 2021.

  Økonomi og afledt drift

  Regnskab for Billedkunstrådet 2020

   Budget

   Forbrug

   Overførsel til 2021

  Rådsdrift Billedkunstråd (ikke overførselsret)

  11    

  3    

  8

  Handleplan 2020 (Maritim guide, arkitekturens dag, dansk-tysk kunstpris, honorar)

  183    

       26    

  157   

  Kunst/aktiviteter (Kirkebyværk transport og ny Lille Bjørn

  546    

  115

  431   

  I alt

  740

  144 

  596    

  Overført til 2021

   

   

  596

  (Tal i tabel i 1000 kr.)

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-03-2021

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14676, Sagsinitialer: MALSC

  Sagsfremstilling

  COVID-19 har haft stor betydning for Kultur- og Fritidslivet siden den 11. marts 2020. Varierende restriktioner har det sidste år besværliggjort al foreningsaktivitet. Status er dog frem til den 28. februar 2021, at kultur- og fritidslivet er underlagt et forsamlingsforbud på fem personer og indendørs idrætsfaciliteter har været lukkede for offentligheden siden den 16. december 2020.

  Taskforcen, der i Kultur og Fritid er blevet nedsat, har siden foråret sendt information til kommunens foreninger og aftenskoler. I gennemsnit er der sendt information ud én gang månedligt. Særligt i løbet af foråret og sommeren 2020 har taskforcen fået feedback fra foreningerne, der særligt gik på økonomiske bekymringer og praktiske spørgsmål, hvilket udvalget er orienteret om den 14. maj 2020 og den 11. november 2020. Siden nedlukningen i december har ganske få foreninger rettet henvendelse.

  Trods nye tiltag og inspiration fra forbund og interesseorganisationer, har taskforcen indtrykket af, at langt de fleste foreninger er gået i dvale. Fællesskabet forsøges enkelte steder bevaret via digitale løsninger, mens andre passivt afventer de næste måneders retningslinjer og muligheder.

  Nationale tiltag
  Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier har i efteråret 2020 afsat 50 mio. kr. til et nyt genstartsteam, som skal understøtte det levende og aktive kultur- og idrætsliv på trods af restriktioner. Teamet er sammensat og i gang med arbejdet. Forvaltningen har besvaret tilsendt spørgeskema i forbindelse hermed. Resultatet bliver et idékatalog samt anbefalinger til Kulturministeren i februar 2021. De endelige initiativer lanceres i foråret 2021, og disse sørger taskforcen for at formidle videre, så det lokale foreningsliv kan få gavn deraf.

  Siden den politiske aftale blev lavet den 28. august 2020 om en ”Aktivitetspulje til kulturaktiviteter” på 300 mio. kr. er der ikke indgået aftale om yderlige kompensation på området. Dog er puljens periode forlænget frem til den 28. februar 2021. Taskforcen er opmærksomme på yderligere midler og kompensationsordninger frem imod sommerferien.

   

  Kommunale tiltag
  I de kommende måneder sætter taskforcen fokus på de gode historier fra kultur- og fritidslivet samt bidrag til en god genstart. 20 forskellige foreninger kontaktes i løbet af uge 6 for at få indblik i deres nuværende situation og inputs til den kommende genåbning. 
  Taskforcen vil være opmærksom på, at bringe eksisterende kommunale puljemidler aktivt i spil – også i genåbningsøjemed.

  Derudover vil både foreninger og borgere blive gjort opmærksomme på de mange muligheder i naturen i hele Aabenraa Kommune. Taskforcen vil hjælpe foreninger med markedsføring af nye tiltag og god omtale af eksisterende for at sikre, at medlemmer vender tilbage og nye kommer til. Platforme som Aktiv og Oplev, Aktiv Aabenraa og Aktiv Ferie sættes i spil.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-03-2021

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen