Beslutningsprotokol

onsdag den 7. april 2021 kl. 15:00

Mødested: Lokale 120, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger: Afbud: Carina Underbjerg Hansen

Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af pkt. 59-62.

Mødet sluttede kl. 18.35
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: , Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-04-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: , Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-04-2021

  • Møde vedrørende Tattoo

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25898, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet.

   

  Der er i denne sagsfremstilling ikke foretaget opdateringer omkring Museumsprojekt ved Kilen, Visions- og handleplan for Frøslevlejren samt Svømmehal ved Arena Aabenraa.

   

  Telemuren.

  Ingeniørfirmaet, der har stået for projektet til Gasværksvej, er ved at udarbejde et tilbud på rådgivningsydelserne samt en overordnet tids- og handleplan.

   

  Telemuren placeres ved Gasværksvej bag Sønderjyllandshallen og umiddelbart viser det sig, at nogle af de data, der været anvendt ved udarbejdelsen af Gasværksvejprojektet, også kan bruges i forbindelse med genopstillingen af muren.

   

  Der er inddraget en konservator med speciale inden for området.

   

  Arena Aabenraa

  Anlægsregnskabet er afsluttet. Der orienteres som udgangspunkt ikke fremover om dette projekt.

   

  Museumsprojekt ved Kilen

  Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune arbejder videre med projektet, der nu overgår til fundraising fasen. Efter fysiske møder med fondene Real Dania og Maersk bliver der i marts sendt forespørgsler af sted til de to fonde. Der er ligeledes udarbejdet en overordnet fondsliste, som bliver anvendt fremadrettet.

   

  Vision- og handlingsplan for Frøslevlejren

  Arbejdet med en konkretisering af udstillingskonceptet samt undersøgelser omkring mulige fremtidige energiforsyningsmodeller er ved at blive iværksat. En del af grundlagsmaterialet til fundraisingen er udarbejdet. Materialet vil blive suppleret med ovennævnte udstillingskoncept.

  Kultur- & Fritidschefen vil på et bestyrelsesmøde forventningsafstemme med bestyrelsen, hvad det fremadrettede ambitionsniveau er for Frøslevlejren.

   

  Svømmehal ved Arena Aabenraa

  Der foretages fortsat en månedlig opfølgning på understøtningerne af betonkonstruktionerne samt ligeledes en månedlig inspektion af konstruktionernes tilstand. Inspektionen gennemføres sandsynligvis færre gange, da gennemgangen har påvist, at betonkonstruktionernes tilstand ikke ændrer sig væsentligt.

   

  Projektet vedrørende den ny Arena Aabenraa Svømmehal forventes opstartet juli/august 2021.

   

  Ravsted Friluftsbad

  Friluftsbadet forventes at kunne åbne med et nyt vandbehandlingssystem ved sæsonstart.

   

  Handicaptoilet på Jacob Michelsens Gård

  Der er nu ved at blive gennemført et udbud på håndværksarbejderne. Når de billigst bydende er fundet, forventes arbejdet at kunne igangsættes inden sommerferien og være afsluttet i løbet af november 2021.

   

  Aabenraa Musikskole – udvendig rampe og ombygning

  Byggearbejdet er nu i gang, og det forventes afsluttet i løbet af oktober 2021, hvorefter Musikskolen vil kunne tage lokalerne i brug.

   

  Friluftbad Bylderup-Bov

  Det er endnu ikke besluttet, hvilket vandbehandlingssystem der skal implementeres.

  Selvfinansieringen af projektet er heller ikke på plads.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-04-2021

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9160, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 28. februar 2021 vedlægges til udvalgets orientering.

  Forbrugsprocenten pr. 28.02.2021 for udvalgets område ligger på 27,2%.

  Den høje forbrugsprocent er forventelig på dette tidspunkt, eftersom der i januar er udbetalt for 1. halvår til både Folkeoplysningen og Halmodellen.

   

  Herudover fremgår sygefravær for Børn og Kultur. For 2021 udgør det samlede sygefravær foreløbigt 5,4% for serviceområdet Børn og Kultur mod 5,6% for hele kommunen. For medarbejdere under Kultur og Fritid ligger fraværet på 3,3% mod 3,4% på samme tid i 2020.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-04-2021

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9179, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører udmelding af rammerne for budget 2022-2025 jf. budgetproceduren, der blev godkendt i Økonomiudvalget den 9. februar 2021.

   

  Driftsrammer

  Budgetrammen for 2022-2025 tager afsæt i overslagsår 2022-2025 i det vedtagne budget 2021 korrigeret for politiske beslutninger samt forslag til ændringer for at skabe balance i spillerum­met.

   

  Der udmeldes ikke en ramme til overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering, idet budgettet hertil afventer resultatet af Økonomiaftalen.

   

  Der igangsættes, jf. økonomiske procedurer, ikke en proces i de stående udvalg med udarbejdelse af nye driftsønsker.

   

  Den udmeldte driftsramme fremgår af vedlagte bevillingsoversigt. Opgaven på driftssiden er følgende:

  1. Udarbejdelse af budgetbidrag svarende til den udmeldte ramme
  2. Opgørelse af tekniske korrektioner vedr. demografimodellerne
  3. Udarbejdelse af takstforudsætninger til budgetbidrag
  4. Udarbejdelse af bemærkninger til budgetbidrag

   

  Anlæg:

  Der udmeldes ikke rammer for anlæg, idet anlægsrammerne er prioriteret i 2022.

  Eventuelle forslag til akutte anlægsprojekter, som ikke er omfattet af den eksisterende investeringsoversigt, skal afleveres sammen med budgetbidraget. Forslagene må ikke indeholde ønsker til nye projekter. De skal alene indeholde projekter, hvor der er fejl og mangler på eksisterende projekter i investeringsoversigten - eller hvor der er pålagt påbud, som skal løses inden for det kommende budgetår.

   

  Tidsplan

  • April:

  Udvalgene drøfter budgetproceduren i eget udvalg.

  • April-juni:

  Budgetbidraget udarbejdes. Bestyrelser og relevante MED organer inddrages i processen. 

  • 7. juni:

  Frist for aflevering af budgetbidrag (Social og Sundhedsudvalget 9. juni)

  • 15. juni:

  Økonomiudvalget behandler status på udvalgenes budgetbidrag

  • 17. august:

  Tekniske korrektioner og økonomiaftale – revideret basisbudget

  • 17. august:

  Minibudgetseminar

  • August:

  Justering af budgetbemærkninger

  • 6. -7. september:

  Budgetseminar

  • 14. september:

  Økonomiudvalgets budgetforslag

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-04-2021

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/8857, Sagsinitialer: SJB

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har siden foråret 2017 arbejdet målrettet med en indsats for 60+ målgruppen i regi af indsatsen Bevæg dig for livet senior. Indsatsen har været et samarbejde mellem Kultur og Fritid, Sundhed og Omsorg samt idrætsorganisationerne DGI og Danmarks Idrætsforbund. Målet har været at få erfaringer med, hvordan flere borgere i målgruppen kan blive fysisk aktive samt fastholde dem, der allerede er i gang, også selvom de bliver ældre. Indsatsen er med succes udviklet i fem kommuner, hvor et bredt udsnit af initiativer og samarbejdskonstellationer er blevet afprøvet.

   

  Status

  I projektet er der opnået erfaringer med følgende aktiviteter:

   

  • Foreningsudvikling på seniortilbud
  • Lokale tilbud i boligforeninger
  • Udslusning fra genoptræning og sundhedscenter til foreningsliv
  • Naturhold
  • Stort netværk af gåfællesskaber
  • Formidling af historiske og kulturelle vandreruter
  • Idrætscertificering af plejehjem
  • Aktivitetsudvikling på aktivitetscentre
  • Virksomhedsfokus
  • Seniorer som frivillige
  • Afvikling af diverse events og kampagner

   

  Der er blevet arbejdet med at udvikle det traditionelle foreningsliv, ligesom der er arbejdet med at skabe nye rammer og aktiviteter, der organiseres på en ny måde. Samlet set vurderer forvaltningen, at der er sket en positiv fremgang i antallet af seniorer, som er fysisk aktive enten i forenings- eller selvorganiseret regi. Eksempelvis er der mobiliseret et netværk af 49 gåværter, der på ugebasis får ca. 400 borgere med ud og gå. Der er ingen tvivl om, at indsatsen bidrager til at højne kvaliteten samt antallet af tilbud.

   

  Pr. februar 2021 har Aabenraa Kommune bidraget med 1,1 mio. kr. til projektet gennem projektperioden, og derudover har samarbejdspartnerne DGI og Danmarks Idrætsforbund bidraget med 0,925 mio. kr. i støtte.

   

  Behov for en langsigtet indsats

  I Aabenraa Kommune er der ifølge befolkningstallet pr. 1. januar 2021 18.275 borgere, som har rundet de 60 år. De udgør 31% af kommunens befolkning - en andel som vil stige over de kommende år ifølge den seneste befolkningsprognose. Den forventede befolkningstilvækst fra 2021-2030 for kommunens 60+ årige ligger på 11,3% mod en samlede befolkningstilvækst på mellem -1 og 1%.

   

  I 2019 modtog 2.203 borgere hjemmehjælp, svarende til 15% af de 67 årige og derover, hvor den gennemsnitlige udgift er på godt 0,070 mio. kr./person/år. Dertil bruger Aabenraa Kommune ressourcer på blandt andet genoptræning med genhenvisninger. En kontinuerlig og varig indsats vil aktivere en del af denne målgruppe, hvilket forventeligt øger borgernes livskvalitet og forlænger deres tid som selvhjulpne. I sidste ende udskydes borgerens afhængighed af sundhedssektoren.

   

  Uden en langsigtet seniorindsats bidrager kommunen fra og med 2022 ikke til at understøtte og udvikle bevægelsestilbud til den brede 60+ målgruppe. En målgruppe som både er geografisk spredt og polariseret i forhold til fysik og ressourceniveau.

   

  I de fire andre Bevæg dig for livet senior-kommuner har man allerede på forskellige vis valgt at videreføre indsatsen for seniorerne.

   

  På udvalgsmødet deltager projektleder Signe Juler Bøgesvang fra Bevæg dig for livet-senior, som orienterer om status på projektet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-04-2021

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/8164, Sagsinitialer: SJB

  Sagsfremstilling

  Byrådet drøftede den 26. februar 2020 oplæg til en tværgående integrationspolitik, som § 17 stk. 4 udvalget vedrørende integration havde udarbejdet. Byrådet besluttede at sende sagen tilbage til arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at formulere en integrationspolitik inden udgangen af 2020. § 17 stk. 4 udvalgets oplæg skulle indgå i integrationspolitikken.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget blev den 3. februar 2021 præsenteret for kommunens integrationspolitik, som blev godkendt i Byrådet den 25. november 2020. Byrådet lagde vægt på, at Integrationspolitikken realiseres ved, at de respektive politiske udvalg tager ansvar for og bidrager til inspirationskataloget, således at der tænkes den gode integration i alle de sammenhænge, hvor Aabenraa Kommune møder borgere fra andre lande.

   

  Aabenraa Kommune har en lang række kultur- og fritidstilbud i kraft af en stærk tradition for foreningskultur, herunder 11 minoritetsforeninger, hvoraf 10 er godkendt som folkeoplysende.

   

  På udvalgsmødet den 3. februar 2021 blev det besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget skulle udarbejde et inspirationskatalog, som beskriver initiativer og konkrete indsatser, som kobler Integrationspolitikken med Kultur- og Fritidspolitikken.

   

  Forvaltningen fremlægger i denne sag en oversigt over afviklede, eksisterende og tiltænkte initiativer/aktiviteter under kultur- og fritidsområdet, der er med til at løfte integrationsopgaven inden for udvalgets fagområde, som kan tjene til inspiration.

   

  Status

  Særligt Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse har mange igangværende initiativer, som løfter opgaver inden for alle ovennævnte otte integrationsområder. Også Musikskolen har arbejdet med et succesfuldt musikprojekt i Høje Kolstrup samt med flere muligheder for fripladsordninger. Endvidere er der initiativer med tværgående samarbejde til både skole og humanitær organisation.

   

  Et bredere kulturfokus har tidligere omfattet samarbejde mellem skoler og museer, bidrag til boligsocial sundhedsindsats, Projekt 100% Fremmed samt teater-fribilletter til flygtningefamilier. Fremadrettet arbejdes der med en visions- og handleplan for Frøslevlejren om udviklingen fra krig og totalitarisme til fred og demokrati.

   

  På fritidsområdet er der inden for idræts- og foreningsfællesskaber ligeledes åbent for nye potentialer i forhold til at tænke indsatser på integrationsområdet, eksempelvis i forhold til seniorer i Bevæg dig for livet.

   

  Konklusion

  I forhold til de 11 etniske minoritetsforeninger, som forvaltningen er bekendt med, er der oplagte samarbejdsflader, da størstedelen af foreningerne har et fokus på kulturelle- og fysiske aktiviteter som en del af integrationen.

   

  Selvom fokus for arbejdet med idrætsforeningerne fortsat er den brede målgruppe af danskere, vil bidragene fra inspirationskataloget i fremtiden i højere grad også favne integration af danskere med en anden etnisk baggrund.

   

  Beskrevne initiativer og konkrete indsatser samt eventuelt yderligere forslag til inspirationskataloget behandles i Byrådet den 23. juni 2021.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at forslag til inspirationskatalog med oversigten over eksisterende og påtænkte indsatser godkendes og fremsendes til Arbejdsmarkedsudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-04-2021

  Godkendt med bemærkning om,

  • at der under Aktiv Aabenraas ”Fremtidige initiativer” tilføjes en projektmedarbejder, som kan løfte integrationen i foreningslivet, og
  • at der tilføjes et punkt med ”Udvikling af sociale fællesskaber - herunder f.eks. madlavning og bagning m.m.”.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38703, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget drøfte oplægget til Helhedsplan for vandfaciliteter og aktiviteter med henblik på efterfølgende høring og godkendelse.

   

  Formålet med at udarbejde Helhedsplanen for vandfaciliteter og aktiviteter er at få et strategisk værktøj, der kan danne grundlag for at træffe beslutninger og lave smarte investeringer på svømme- og vandkulturområdet i Aabenraa Kommune i de kommende 10 år.

   

  Helhedsplanen ser området i et samlet langsigtet udviklingsperspektiv og sætter retning for, hvor der er potentialer for udvikling både for indendørs- og udendørs faciliteter. Helhedsplanen taler ligeledes ind Kultur- og Fritidspolitikkens indsatsområde Land, Vand og By, hvor den konkret er et led i at realisere to indsatser:

   

  ”Vi vil sætte fokus på det særlige ved vandet, det kystnære område, øerne og de muligheder, der byder sig ved havne og på strande. Vi vil udvikle en bred vifte af aktiviteter på og ved vandet for at give borgere og besøgende mulighed for at opleve naturen, historien og kulturen”

   

  og

   

  ”Vi vil skabe mere liv i Aabenraa by. Vi vil knytte havn og by tættere sammen gennem aktiviteter og faciliteter.”

   

  Helhedsplanen spiller også ind i områdefornyelser og udviklingsperspektiver i regi af Vækstudvalget for Land og By.

   

  Arbejdet med Helhedsplanen blev igangsat på baggrund af de investeringer, der er blevet lavet de seneste fem år på svømmehalsområdet, hvor grundlaget for hver enkelt beslutning har været spinkelt og uden solidt datagrundlag og blik for helhedsperspektivet. Da Aabenraa Kommune i 2019 fik mulighed for at blive case-kommune i den nationale analyse Faciliteter til danskernes Svømme- og Vandkultur, som førende interesseorganisationer og forskningsenheder på området står bag, opstod muligheden for at få udarbejdet datagrundlaget og helhedsplanen.

   

  Det var et krav fra interesseorganisationernes side, at helhedsplanen skulle omfatte hele svømme- og vandlandkortet udendørs og indendørs i Aabenraa Kommune. Og derudover skulle der udvælges en konkret case, hvor et visionsoplæg er blevet udarbejdet. Casen der blev valgt var Arena Aabenraas svømmehal.

   

  Oplægget til at deltage i den nationale analyse og udarbejde en langsigtet strategi blev anbefalet godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 28. maj 2019 og godkendt i Byrådet den 26. juni 2019. Kultur- og Fritidsudvalget er løbende blevet orienteret og har drøftet analysegrundlaget for helhedsplanen på udvalgsmøder den 23. september 2020, den 11. november 2020 samt den 13. januar 2021.

   

  Forslaget til Helhedsplan for vandfaciliteter og aktiviteter bygger på analysegrundlaget, der er udarbejdet af en ekstern rådgiver samt den nationale analyse Danskernes svømme- og vandkultur.

   

  Kultur- og Fritidschefen vil på mødet gennemgå de forskellige fokusområder, hvor Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til prioriteringen af hvert enkelt område. Områderne er svømmehaller, friluftsbade samt naturcentre og øvrige udendørs spots herunder strande og grusgrave. Drøftelsen skal lede frem til forvaltningens endelige helhedsplan, som vil blive fremlagt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. maj 2020 med henblik på at sende den i høring.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at Helhedsplanen for vandfaciliteter og aktiviteter drøftes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-04-2021

  Drøftet.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/8326, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget fremkomme med idéer til, hvad en del af den tidligere Fjordskoles gymnastiksale og tilhørende bygninger på Skolevænget 33 i Aabenraa kan anvendes til.

   

  Plan, Teknik & Miljøforvaltningen har udarbejdet et materiale som udgangspunkt for at skabe et beslutningsgrundlag/helhedsplan for en fremtidig anvendelse af Skolevænget 33 efter flytning af Fjordskolens funktioner til Kruså. Materialet indgik som en del af Byrådets Temamøde den 16. december 2020.

   

  Materialet indeholder visioner og ideer til en fremtidig udnyttelse samt inspiration til den videre politiske proces. Derudover indeholder det en screening af de planmæssige forhold, muligheder/begrænsninger for grunden samt en vurdering af bygningernes fysiske forhold og muligheder i forhold til en fremtidig anvendelse for de bygninger, som vurderes i en tilstand, der er værd at bevare.

   

  Økonomiudvalget besluttede på mødet den 9. februar 2021, at udviklingen af Skolevænget 33, på kort og lang sigt, skal tage udgangspunkt i at placere funktioner, der naturligt hører hjemme, eller som kan bidrage til en positiv udvikling i dag- og aftentimerne i Campusområdet. Jævnfør tidsplanen skal Kultur- og Fritidsudvalget i april give anbefalinger til anvendelse af de to gymnastiksales fremtidige anvendelse og forslag til relevante tiltag i området, der understøtter aktiviteter i Campus inde og ude.

   

  På baggrund af fagudvalgenes bidrag udarbejder Plan, Teknik & Miljø et beslutningsgrundlag for den fremtidige anvendelse af Skolevænget 33 samt et overblik over mulige investeringstiltag på kort sigt og lang sigt, der kan indgå i en samlet status på Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2021. Dette kan eksempelvis være nedrivning, etablering af midlertidige studieboliger og/eller Midlertidige eller vedvarende funktioner i de gamle gymnastiksale og området omkring.

   

  Børn og Kultur har besøgt matriklen sammen med en repræsentant for Plan, Teknik & Miljø.

  Indvendigt fremstår sale og omklædningsrum anvendelige. Bygningen vurderes udvendigt at kunne bearbejdes arkitektonisk, så de får appel til forskellige kultur- og fritidsbrugere.

   

  Plan, Teknik & Miljø oplyser, at gymnastiksalene skal opgraderes, så de lever op til bygningsreglementet BR18, hvis anvendelsen ændres fra idræt/undervisning. Dette gælder også, hvis bygningerne anvendes af elever og studerende på campus, som ikke udgør en fast brugergruppe f.eks. organiseret i en forening, eller hvis bygningerne åbnes for publikum. En åbning for publikum vil ligeledes medføre krav om øget antal parkeringspladser svarende til én pr. fire siddende gæster.

   

  På den baggrund har Børn og Kultur i vedlagte notat afvejet fordele og ulemper ved et scenarie på kort sigt og to scenarier på længere sigt:

   

  På kort sigt vil gymnastiksalene uden tilpasningen til BR-18 kunne anvendes som supplement til Arena Aabenraas faciliteter. Det kunne f.eks. være til kampsport, dans, yoga mv. 

   

  På længere sigt er der afvejet fordele og ulemper ved anvendelse til: 

   

  Campus-hovedkvarter

  Den neutrale matrikel som Campusrådet efterspørger, med plads til kreative værksteder, mødelokaler, dans, idræt og foredrag. Indretningen skal ses i sammenhæng med eksisterende og nye udendørs faciliteter omkring f.eks. musik, idræt street og skate.

   

  Musikaktiviteter

  Indretning af øvelokaler til kor, bands og større amatør-ensembler, såvel rytmiske som akustiske. Mulighed for fælles node- og uniformsarkiv samt samling af større instrumenter. 

   

  Uanset anvendelse vil det fordre, at der tilknyttes driftspersonale og aktivitetsmedarbejdere.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at udvalget drøfter forslagene til fremtidig anvendelse af gymnastiksalene på Skolevænget 33, og

  at udvalgets forslag videregives til Plan, Teknik og Miljø.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-04-2021

  1. at Drøftet.

  Udvalget anbefaler, at bygningerne 6-8 (gymnastiksalene) anvendes til Campus-Hovedkvarter jf. sagsfremstillingen og på kort sigt anvendes som supplement til Arena Aabenraas faciliteter.

   

  2. at Godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/40525, Sagsinitialer: CCAR

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget beslutte, om der skal foretages en justering af den nuværende visnings- og prisstruktur for informationstavlerne i Aabenraa Kommune.

   

  Formanden for Det lokale udviklingsråd har rettet henvendelse med ønske om at øge lokale foreningers brug af informationstavlerne – og dermed bidrage til at tegne et billede af Aabenraa Kommune som et attraktivt sted at bo og besøge. Det lokale udviklingsråd har stillet følgende løsningsforslag til en ny visnings- og prisstruktur:

   

  1. Det gøres muligt at annoncere særskilt på de enkelte informationstavler.
  2. Det gøres væsentligt billigere eller gratis at annoncere på informationstavlerne.

   

  Beslutningshistorik

  På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. august 2018 blev de daværende retningslinjer for informationstavlerne evalueret. Samtidig blev der fremsat forslag til en ny prisstruktur.

   

  Indtil da var annoncering på informationstavlerne forbeholdt aktører med et forretningsmæssigt øjemed. Aabenraa Kommune og ikke kommercielle aktører kunne, efter aftale med Aabenraa Kommune, i visse tilfælde benytte informationstavlerne uden beregning. Det resulterede i, at der var for få annoncer til at skabe en dynamisk visning. Desuden var det svært at opretholde en konsekvent sondring af, hvem der var kommerciel aktør og skulle betale. Samlet medførte det et uforholdsmæssigt pres hen imod gratis annoncering og skabte til tider grobund for utilfredshed og forvirring hos annoncørerne.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget valgte, i den sammenhæng, at godkende følgende tiltag:

   

  1. For at tilgodese mindre og mere lokale arrangementer udgik kriteriet ”større events der er med til at brande kommunen”. Det skulle dog fortsat være inden for event- og oplevelsessegmentet eller vedrøre borgerinformation.
  2. Der blev indført ens betaling for alle annoncører. Prisen blev desuden sænket fra 1.750 kr. til 400 kr. eksklusiv moms per uge. Betalingen skulle dække Aabenraa Kommunes driftsomkostninger og samtidig holdes på et niveau, hvor det var attraktivt for flere at annoncere.
  3. Gratis annoncering for Aabenraa Kommune ved borgerinformation og offentlige arrangementer, hvor der ikke opkræves entre.

   

  På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. november 2019 blev ovenstående tiltag evalueret. Her fremgik det, at ændringerne havde haft en positiv effekt på interessen for at annoncere på informationstavlerne. En sammenligning af samme periode i henholdsvis 2018 og 2019 viste en stigning med faktor 4 i antallet af annoncer. For betalte annoncer viste det en stigning med faktor 10. Følgende prissætning, eksklusiv moms, blev fastlagt i budgetlægningen:

   

  -         1 uge = 400 kr.

  -         5 turs klippekort = 1.800 kr.

  -         10 turs klippekort = 3.200 kr.

   

  Status på annoncering

  I 2020 er der sket et markant fald i antallet af annoncer. Forvaltningen vurderer, at det primært er grundet COVID-19 og de heraf medførte nedlukninger og aflysninger. Det er fortsat uvist, hvor længe dette vil være en udfordring. Det forventes, at antallet af annoncer i 2021 er det samme som i 2020 – men at det igen vil stige til 2019 niveau, når samfundet stabiliserer sig.

   

  Annoncer

  2018

  2019

  2020

  2021
  fra 1. januar til 10. marts

  I alt

  132

  277

  166

  13

  Betalte

  56

  240

  108

  8

   

  Drift og administration

  Den daglige drift og administration af informationstavlerne varetages i samarbejde mellem en ekstern aktør og forvaltningen, Børn og Kultur.

   

  Aabenraa Kommune har estimeret, at den eksterne aktørs opgave tidsmæssigt udgør otte timer ugentligt. Det svarer til én time pr. annonce, hvis der er otte annoncer, der kører i karrusel. Antallet af informationstavler har som udgangspunkt ikke betydning for tidsforbruget, idet det samme indhold vises på alle informationstavler. Det nuværende system indeholder dog den efterspurgte mulighed for at annoncere på særskilte informationstavler.

   

  Med løsningsforslaget fra Det fælles udviklingsråd, omkring annoncering uden betaling, forventer den eksterne aktør, at der vil komme 30 til 50 annonceringer per uge. Det svarer årligt til 1.560-2.600 annoncer, hvilket vil medføre et væsentligt øget tidsforbrug i forhold til drift og administration. Ønsket om at kunne annoncere særskilt på de enkelte informationstavler vurderes at kunne imødekommes for en årlig merudgift på 0,010 mio. kr.

   

  Vurdering

  Forvaltningen vurderer, at det ikke er muligt at etablere en entydig sondring af, hvem der kan opnå annoncering uden betaling. Desuden sker der en forringelse af kvaliteten i visningen, hvis der åbnes for betalingsfri og dermed væsentlig øget annoncering.

   

  Justering af prisstrukturen den 7. august 2018 har haft den ønskede effekt

  Økonomi og afledt drift

  Den eksterne aktør modtager årligt et honorar på 0,090 mio. kr. Opgavens omfang forventes samlet at stige med 20-30% ved Det lokale udviklingsråds løsningsforslag. Det svarer til et årligt honorar på 0,108 mio. kr. – 0,117 mio. kr.

   

  Hvis man udelukkende gør det muligt at annoncere særskilt på de enkelte informationstavler, forventes opgaven øget svarende til, at det årlige honorar stiger fra 0,090 mio. kr. til 0,100 mio. kr.

   

  Nuværende kontraktvilkår skal eventuelt tilpasses beslutning.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at den nuværende prisstruktur for annoncering på informationstavler bibeholdes, og

  at ønsket om særskilt annoncering imødekommes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-04-2021

  1. at Godkendt.

  2. at Godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/891, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der træffes beslutning om en fortsættelse af tilskudsordningen ”Fælles Sønderjyske Anliggender” for årene 2022 og 2023.

   

  Den 25. juni 2019 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget at fortsætte støtten til de Fælles Sønderjyske Anliggender i årene 2020 og 2021. De fire sønderjyske kommuner skal nu tage stilling til en fortsættelse af støtten for årene 2022 og 2023. Sagen behandles sideløbende i henholdsvis Sønderborg-, Haderslev- og Tønder Kommune.

   

  De Fælles Sønderjyske Anliggender vedrører på nuværende tidspunkt 14 kulturaktører, som før kommunesammenlægningen i 2007 modtog et amtsligt tilskud på under 0,250 mio. kr. De sønderjyske kommuner overtog Sønderjyllands Amts forpligtelse ved kommunesammenlægningen. Tilskudsordningen administreres af Sønderborg Kommune, og beslutningskompetencen over ordningen ligger i Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg.

   

  Tilskudsmodtagerne varetager kulturelle opgaver, der går på tværs af de fire sønderjyske kommuner. Det gælder eksempelvis orkestre, kor, historiske foreninger og teatergrupper, hvor medlemmerne kommer fra hele Sønderjylland.

   

  På baggrund af et ønske i Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg fik alle tilskudsmodtagere pr. 1. januar 2021 reduceret deres tilskud med 25% jævnfør politisk beslutning i de fire sønderjyske kulturudvalg i juni 2019. De frigivne midler ved reduktionen er afsat til en pulje med frie midler under ordningen. Puljen kan søges til tværsønderjyske aktiviteter af alle kulturforeninger og –institutioner beliggende i eller med særlig tilknytning til Sønderjylland.

   

  Grundbeløbet i puljen med frie midler er årligt 0,250 mio. kr., men hovedsageligt grundet nedlæggelse af den tidligere tilskudsmodtager Dansk-Tysk Messingblæserakademi er puljen med frie midler forøget. I 2021 er puljen på godt 0,400 mio. kr. En yderligere præcisering af puljebeløbet for årene 2021-2023 kan ses i bilag. Til puljens første ansøgningsrunde i januar 2021 blev der indsendt 17 ansøgninger med et samlet ansøgningsbeløb på over 1 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  Rammebudgettet for ordningen Fælles Sønderjyske Anliggender fremskrives ikke og har de seneste år lydt på samlet 1,049 mio. kr. pr. år. Det årlige tilskud fra Aabenraa Kommune udgjorde i 2020 0,273 mio. kr. af det samlede rammebudget. Grundet en politisk beslutning i Det Sønderjyske Koordinationsudvalg om økonomisk reduktion i de tværkommunale samarbejder i 2022 og 2023, lyder rammebudgettet i 2022 på 1,041 mio. kr., mens det i 2023 lyder på 1,033 mio. kr.

   

  Tabel 1 (1000 kr.)

   

  2022

  2023

  Tilskud til Fælles Sønderjyske Anliggender / faste tilskudsmodtagere

  727

  727

  Beløb i puljen med frie midler

  314

  306

  Samlet beløb i ordningen Fælles Sønderjyske Anliggender

  1.041

  1.033

  Udgifterne til tilskuddene i årene 2022 og 2023 fordeles mellem de fire sønderjyske kommuner efter befolkningstal pr. 1 januar 2021.

   

  Tabel 2 (1000 kr.)

   

  Aabenraa

  Haderslev

  Sønderborg

  Tønder

  Befolkningstal pr. 1. januar 2021

  58.526

  (26%)

  55.376

  (25%)

  73.831

  (33%)

  37.050

  (16%)

  Udgift 2022*

  271

  260

  344

  167

  Udgift 2023*

  269

  258

  341

  165

  * Der er tale om estimerede beløb beregnet ud fra folketallet pr. 1. januar 2021.

   

  Der er afsat midler til Aabenraa Kommunes andel af puljen i Kultur- og Fritidsudvalgs budget under ”Andre kulturelle aktiviteter” nærmere bestemt under kontoen ”Kulturaftale/Sønderjysk Fællesaktiviteter”.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at Aabenraa Kommune fortsat yder tilskud til Fælles Sønderjyske Anliggender i 2022 og 2023, efter de nuværende principper.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-04-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/891, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget godkende hvilket indsatsområde Aabenraa Kommune vil anbefale den Sønderjyske Kulturudviklingspulje, under Sønderjysk Kulturkoordinationsudvalg, skal understøtte i 2022. Sagen behandles sideløbende i henholdsvis Aabenraa-, Haderslev- og Tønder Kommune.

   

  Sønderjysk Kulturudviklingspulje er en pulje på 0,5 mio. kr. årligt til politisk disposition fra år 2020. Beslutningskompetencen over puljen er placeret hos Det sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg. Puljens retningslinjer blev godkendt af Kulturkoordinationsudvalget den 17. april 2020.

   

  Der er foreløbig afsat økonomi til puljen i Aabenraa-, Haderslev- og Tønder Kommune i budget 2020 og overslagsår, mens puljen i Sønderborg Kommune foreløbig er afsat årene 2020-2021.

   

  Under forudsætning af at alle sønderjyske kommuner ønsker at bibeholde Sønderjysk Kulturudviklingspulje, skal der på Fællesmøde for de sønderjyske kulturudvalg den 28. maj 2021 træffes beslutning om, hvilket indsatsområde Kulturudviklingspuljen skal understøtte i 2022. I 2020-2021 understøtter Sønderjysk Kulturudviklingspulje indsatsområdet ”Musik i Sønderjylland”.

   

  På møde i Sønderjysk Kulturkoordinationsudvalg den 12. marts 2021 blev det besluttet, at hvert af de fire sønderjyske kulturudvalg forud for fællesmødet den 28. maj 2021 lokalt skal drøfte og afstemme, hvilket indsatsområde udvalget mener, Sønderjysk Kulturudviklingspulje skal understøtte på i 2022. Udvalget kan frit pege på et indsatsområde. Udvalget kan eventuelt tage udgangspunkt i de ideer, der kom frem på Fællesmødet 2019 på Kiersgaard.

   

  På Fællesmøde den 28. maj 2021 afsættes der tid i programmet til beslutning af indsatsområde for Sønderjysk Kulturudviklingspulje 2022. Denne tidsplan skal sikre, at forvaltningerne får tid til at udarbejde projektforslag, som kan præsenteres på Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalgs ordinære møde den 8. oktober 2021 til udmøntning i 2022.

   

  Forvaltningen anbefaler, at indsatsområdet ”Musik i Sønderjylland” forlænges til og med 2022. Anbefalingen skyldes tre forhold: Uddeling af puljens midler fandt sted første gang i november 2020, hvor næsten halvdelen af indsatsområdets tidsperiode allerede var gået. Det valgte projekt har på grund af COVID-19 ikke kunnet gennemføres tidsmæssigt som planlagt. Derudover kan de tre senest valgte projekter tidligst sættes i gang efter sommerferien 2021. En forlængelse på et år vil give aktørerne bedre mulighed for at danne netværk, indhente erfaringer og skabe effekt.

  Økonomi og afledt drift

  Rammebudgettet for Sønderjysk Kulturudviklingspulje har i 2020-2021 lydt på 0,500 mio. kr. pr. år. Det årlige tilskud fra Aabenraa Kommune udgjorde i 2020 0,130 mio. kr. af det samlede rammebudget. Grundet en politisk beslutning i de fire sønderjyske kommuner om økonomisk reduktion i de tværkommunale samarbejder i 2022 og 2023, lyder rammebudgettet i 2022 på 0,496 mio. kr., mens det i 2023 lyder på 0,492 mio. kr.

   

   

   

  Tabel 1 (1000 kr.)

   

  Aabenraa

  Haderslev

  Sønderborg

  Tønder

  Befolkningstal pr.

  1. januar 2021

  58.526

  (26%)

  55.376

  (25%)

  73.831

  (33%)

  37.050

  (16%)

  Kommunens bidrag til fælles pulje 2022

  128.960

  124.000

  163.680

  79.360

  Kommunens bidrag til fælles pulje 2023

  127.920

  123.000

  162.360

  78.720

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at udvalget anbefaler den Sønderjyske Kulturudviklingspulje at støtte indsatsområdet ”Musik i Sønderjylland” i 2022.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-04-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

   

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14676, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 3. februar 2021 at kompensere idrætsfaciliteterne for foreningernes planlagte aktivitetstimer under nedlukning samt 50% af den manglende gebyrindtægt fra foreningerne gældende fra den 1. januar 2021.

   

  Den manglende kompensation for gebyrindtægt på 50% blev finansieret inden for Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter af rammen for nye tiltag på 0,250 mio. kr.

   

  Den afsatte ramme har kunnet kompensere hallerne i hele januar og februar måned 2021.

   

  Idrætsfaciliteterne modtager herefter kun kompensation for kommunens andel af udgiften til en haltime afsat inden for budgetrammen for Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter.

   

  I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021 vil der blive genereret et samlet overblik, der kan udpege eventuelle udfordringer som følge af COVID-19 i idrætsfaciliteterne.

  Økonomi og afledt drift

  Hallerne er brutto kompenseret for 0,275 mio. kr. og netto 0,250 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-04-2021

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

   

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37857, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler en status på arbejdet med etablering af en disc golf bane på området omkring Arena Aabenraa og Slotsparken ved Brundlund slot.

   

  Aabenraa Kommune har sammen med AAIG Disc Golf arbejdet på etablering af en disc golf bane på området omkring Aktiv Campus og Arena Aabenraa. Banen skal helt eller delvist finansieres af fondsmidler og være et supplement til det ellers aktive og attraktive campusområde, der er under opbygning. I efteråret 2019, modtog Aabenraa Kommune et tilsagn fra Salling Fonden om støtte til realisering af disc golf banen.

   

  Forvaltningen har sammen med AAIG Disc Golf og Arena Aabenraa fået indpasset banen, og banen forventes anlagt i april 2021. Dette afhænger dog af vejrforholdene. I bilag 1 ses banen, som den forventes anlagt. Der er to huller placeret øst for Arena Aabenraa og syv huller placeret i Slotsparken. Derudover skal der anlægges et opvarmnings- og træningsområde på Dyrskuepladsen.

   

  På Byrådsmødet den 16. december 2020 blev Plan for udviklingstiltag på Dyrskuepladsen godkendt, og der blev frigivet midler til realiseringen af de beskrevne tiltag. Det er ønsket, at der i forbindelse med etableringen af CampusRamblaen på strækningen langs Arenaens parkeringsplads anlægges et AktivSpot bestående af et opvarmningsområde for disc golf spillere med blandt andet en øvekurv. Det aktive spot kommer til at passe sammen med områdets øvrige udtryk og udformning. I første omgang opstilles øvekurven som en midlertidig løsning, og i forbindelse med realiseringen af Plan for udviklingstiltag på Dyrskuepladsen anlægges området permanent.

   

  Der er indgået en aftale om, at disc golf banen efter etablering, overdrages til Arena Aabenraa og at Arenaen sammen med AAIG Disc Golf fremadrettet står for drift og vedligehold af banen.

   

  Der forventes, at der afholdes en indvielse af banen efter færdiggørelse. Der kommer mere information herom, når tidspunktet er fastlagt, samt når de til den tid gældende retningslinjer i forhold til COVID-19 er kendte.

   

  Der orienteres ligeledes om sagen på mødet i Vækstudvalget for Land og By den 8. april 2021.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-04-2021

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

   

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14676, Sagsinitialer: MALSC

  Sagsfremstilling

  Status d. 24. marts 2021

  Folketingets partier har den 18. marts 2021 aftalt en yderligere genåbning gældende fra den 22. marts 2021. Dette indebærer, at forsamlingsforbuddet udendørs er hævet til 10 personer. Desuden er forsamlingsforbuddet for udendørs idræt-, fritids- og foreningsaktiviteter, i organiseret regi, hævet fra 25 til 50 personer.

   

  Regeringen og aftalepartierne har den 22. marts 2021 vedtaget en samlet rammeaftale for genåbningen af Danmark, som indebærer en gradvis og fleksibel udfasning af restriktionerne frem mod maj 2021. Aftalen indebærer en række genåbningsfaser med 14 dages intervaller, hvori kultur- og fritidslivet også er omfattet.
  I forbindelse med genåbningen af diverse aktiviteter vil der være krav om forevisning af et coronapas. Børn under 15 år vil dog være undtaget, og anvendelsen af coronapasset vil løbende blive evalueret.

   

  Forventede tiltag ift. kultur- og fritidslivet i de konkrete genåbningsfaser:

   

  • Fra 6. april 2021:

  Mulighed for kulturtilbud til plejehjemsbeboere. Der afventes retningslinjer for dette.

   

  • Fra 21. april:

  Åbning af museer, kunsthaller samt biblioteker med krav om coronapas.
  Åbning af indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år – uden coronapas.

   

  • Fra 6. maj:

  Åbning af konferencer, spillesteder, teatre, biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter med krav om coronapas.

  Åbning af indendørs idræt for voksne over 18 år med krav om coronapas.

  Hjemmearbejde kan i denne fase muligvis lempes.

   

  • Fra 21. maj:

  Åbning af resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i forrige faser, med krav om coronapas.

  Åbning af indendørsfaciliteter i forlystelsesparker, zoo og legelande mv. samt daghøjskoler og aftenskoler.

   

  Det er per dags dato endnu uklart, hvilke konkrete sportsgrene den gradvise genåbning af idrætslivet omfatter, og der vil i alle faser fortsat gælde relevante smitteforbyggende tiltag. Disse vil blive drøftet i sektorpartnerskaberne på baggrund af oplæg fra myndighederne.

  Der vil for eksempel være tale om begrænset åbningstid, kvadratmeterkrav, krav og anbefalinger om brug af mundbind, begrænsning af samlet antal publikummer og siddende publikum mv. Derudover vil der fortsat være retningslinjer vedrørende afstand og hygiejne.

   

  Udgangspunktet er landsdækkende genåbninger. Kommunerne skal dog have øgede beføjelser til hurtige og effektive lokale nedlukninger ved lokal stigning i smitte.

  Det er per dags dato endnu uklart, hvornår musik- og kulturskolerne indgår i genåbningsfaserne, samt i hvilket omfang der åbnes op. KL undersøger dette nærmere hos Kulturministeriet

   

  Større arrangementer

  Regeringen nedsætter en hurtigt arbejdende ekspertgruppe, der, sammen med relevante myndigheder, medio april skal komme med forslag til, hvordan de større forsamlinger og arrangementer (messeaktivitet, fodboldkampe mv.) kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt.

  Forsamlingsforbud

  Der fremlægges en plan for udfasning medio april.

   

  Hjælpepakker

  Hjælpepakker forlænges, således at de gælder til og med den 30. juni 2021.
  Derudover har Regeringen og aftalepartierne den 15. marts 2021 indgået en aftale, som indebærer, at arrangører af større begivenheder (mindst 350 deltagere) kan få kompensation, hvis der hen over sommeren er et gældende forsamlingsforbud, der umuliggør afvikling. Aftalen indeholder også et særskilt tiltag for konkurstruede store velgørende musikfestivaler med foreningskonstruktion.

   

  Sommerpakke

  Der forhandles en sommerpakke målrettet kulturen og oplevelsesøkonomien på baggrund af et oplæg fra regeringen.

   

  Aktivitetspulje

  Aftalepartierne er enige om, at såfremt der er COVID-restriktioner, som begrænser afviklingen af publikumsrettede aktiviteter, vil regeringen og aftalepartierne videreføre aktivitetspuljen til kulturaktiviteter. Aktivitetspuljen videreføres med de nuværende overordnede kriterier i perioden den 1. maj til den 30. juni 2021. Puljen kan blive forlænget til og med den 31. august 2021.

   

  Genstartsteamets anbefalinger og fordeling af afsatte midler

  Aftalepartierne er enige om at fordele 45,0 mio. kr. af de afsatte 50,0 mio. kr. efter Genstartsteamets anbefalinger:

  • National kampagneindsats (2,0 mio. kr.) – 100 dages festival for kultur- og idrætslivet
  • Innovationslaboratorium (6,0 mio. kr.) – udvikling af nye metoder og værktøjer, der skal få borgerne tilbage til kultur- og idrætslivet
  • Dataindsamling (0,5 mio. kr.) – løbende analyser og undersøgelser ift. borgernes barrierer og motivation i forhold til at vende tilbage til kultur- og idrætslivet
  • 5 puljer (36,5 mio. kr.) som skal støtte op om at forberede en sikker og tryg tilbagevenden til kultur- og idrætslivets aktiviteter for borgere. Desuden har de fokus på forslag, der kan udbredes bredt i kultur- og idrætslivet, og som kan iværksættes hurtigt. Der etableres følgende puljer:
  • Pulje til sikkerhedsmæssige tiltag, der skal understøtte en tryg genåbning (4,5 mio. kr.)
  • Pulje til tilgængeliggørelse af kultur for alle - digitale tilbud til borgerne (5,0 mio. kr.)
  • Pulje for aktiviteter for vækstlagets aktører (11,0 mio. kr.)
  • Pulje til nye formater for aktiviteter i det offentlige rum (11,0 mio. kr.)
  • Pulje til 100 dage med kultur og idræt - national kampagne (5,0 mio. kr.).
    

  KL har på baggrund af en undersøgelse blandt kommunerne leveret input til genstartsteamet. En lang række af kommunernes anbefalinger og input er blevet medtaget i genstartsteamets anbefalinger både på kort og lang sigt.


  I Aabenraa Kommune formidler den nedsatte Taskforce i Kultur og Fritid løbende relevant information til kommunens kultur- og fritidsforeninger samt øvrige relevante institutioner.

  Derudover arbejder Sundhed og Kultur & Fritid på en markedsføringsplan, som har fokus på genåbningen.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-04-2021

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

   

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.