Beslutningsprotokol

onsdag den 5. maj 2021 kl. 15:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.15
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: , Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: , Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2021

  -         Museum Sønderjylland skal have en ny direktør pr. 1. august 2021

  -         Møde om spejdermuseum

  -         Workshop i Aabenraa Live’s Advisory Board

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25898, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet. Der er i denne sagsfremstilling ikke foretaget opdateringer omkring Visions- og handleplan for Frøslevlejren, Ravsted Friluftsbad, Handicaptoilet på Jacob Michelsens Gård og Friluftsbad Bylderup-Bov.

   

  Telemuren.

  Der er nu indgået en aftale med et ingeniørfirma, som er gået i gang med at udarbejde et projekt til en genopstilling af Telemuren ved Gasværksvej. Dette arbejde omfatter i første omgang også udarbejdelse af økonomiske overslag, tids- og procesplan med mere.

   

  Museumsprojekt ved Kilen

  Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune arbejder videre med projektet, der nu overgår til fundraising fasen. Efter fysiske møder med et antal fonde, pågår der en dialog.

  Der er ligeledes udarbejdet en overordnet fondsliste, som bliver anvendt fremadrettet.

   

  Vision- og handlingsplan for Frøslevlejren

  Arbejdet med en konkretisering af udstillingskonceptet samt undersøgelser omkring mulige fremtidige energiforsyningsmodeller er ved at blive iværksat. En del af grundlagsmaterialet til fundraisingen er udarbejdet. Materialet vil blive suppleret med ovennævnte udstillingskoncept.

   

  Svømmehal ved Arena Aabenraa

  Der foretages nu efterspænding af betonkonstruktionernes understøtninger hver 14. dag.

  Da svømmehallen er lukket for tiden, er vandbelastningen mindre, og derfor udføres der indtil videre kun inspektion af betonkonstruktionerne hver anden måned.

  Projektet vedrørende den ny Arena Aabenraa Svømmehal forventes opstartet juli/august 2021.

   

  Ravsted Friluftsbad

  Friluftsbadet forventes at kunne åbne med et nyt vandbehandlingssystem ved sæsonstart.

   

  Handicaptoilet på Jacob Michelsens Gård

  Der er nu ved at blive gennemført et udbud på håndværksarbejderne. Når de billigst bydende er fundet, forventes arbejdet at kunne igangsættes inden sommerferien og være afsluttet i løbet af november 2021.

   

  Aabenraa Musikskole – udvendig rampe og ombygning

  Byggearbejdet er nu i fuld gang. Der har vist sig lidt uventede udfordringer i forbindelse med nedbrydningerne, hvilket dog ikke forventes at ændre ibrugtagningstidspunktet i oktober 2021.

   

  Friluftbad Bylderup-Bov

  Det er endnu ikke besluttet, hvilket vandbehandlingssystem der skal implementeres.

  Selvfinansieringen af projektet er heller ikke på plads.

  Indstilling

   

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/12527, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021 er årets første bevillingskontrol.

   

  Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021 på Kultur- og Fritidsudvalgets område er, at det forventes at budgettet overholdes i 2021. Der er samlet set omplaceret 0,111 mio. kr. i 2021 indenfor politikområdet Kultur og Fritid. 

   

  Samlet forventes budgettet for Kultur og Fritid overholdt. Dog er der usikkerheder af den samlede økonomiske vurdering som følge af nedlukning af kultur- og fritidsinstitutioner samt events på grund af COVID-19. Et konkret overblik forventes først efter sommerferien.

   

  Udgifter afledt af COVID-19 i 2021

  Der er pr. 31. marts 2021 indenfor Kultur- of Fritidsudvalgets område registreret udgifter på i alt 0,03 mio. kr. i kommunens økonomi- og lønsystem vedrørende COVID-19. Udgifter afledt af COVID-19 i 2021 indgår ikke i bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021, men opgøres og registreres løbende i de forskellige systemer. Der vil senere i 2021 blive udarbejdet en enkeltsag, hvor der redegøres for de samlede nettomerudgifter på de enkelte områder som følge af COVID-19, samt hvordan nettomerudgifterne foreslås finansieret.

   

  Aktiv Aabenraa og Aabenraa Live, der modtog en større COVID-19 kompensation i 2020, har indmeldt mindreindtægter for perioden 01.01.2021-31.03.2021 

   

  • Aktiv Aabenraa:

  For entrebilletter til svømmehal og øvrig udlejning af bassin udgør mindreindtægt 0,597 mio. kr.

   

  • Aabenraa Live:

  For aflyste koncerter og tilbagebetaling af honorarstøtte udgør mindreindtægt 0,170 mio. kr.

   

  Pr. 31. marts 2021 er der et korrigeret budget på 103,549 mio. kr. og et forbrug på 33,695 mio. kr.

   

  Opdeling af udvalgets bevillingskontrol

   

  1. Omplaceringer inden for udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  1. Omplaceringer inden for udvalgets drift:
  • Trafikofficials korps Aabenraa tilføres 0,075 mio. kr.
  • Jacob Michelsens Gård tilføres 0,015 mio. kr. i 2021
  • Pyloner tilføres 0,006 mio. kr. i 2021 og 0,010 mio. kr. i 2022-2025
  • Olgerdiget tilføres 0,015 mio. kr. i 2021
  • Omplaceringerne finansieres ved reduktion af Museumsområdet med 0,087 mio. kr. i 2021 og 0,061 mio. kr. fra 2022 samt nedlæggelse af værested i Bolderslev med 0,024 mio. kr. fra 2021

   

  1. Der er ingen tillægsbevillingsansøgninger på drift med påvirkning af kassebeholdningen.

   

  1. Der er ingen tillægsbevillingsansøgninger på drift finansieret af andre udvalg.

   

  1. Der er ingen tillægsbevillingsansøgninger på anlæg.

   

  Der er i sagens bilag en samlet oversigt over de 2 bevillingskontrolsager (bilag i1) og bemærkninger til oversigten (bilag i2). Endvidere vedlægges noter til budgetomplaceringer indenfor politikområde Kultur og Fritid (bilag i3). Derudover er der vedlagt en økonomisk oversigt over udvalgsområdets resultat pr. 31. marts 2021 (bilag i4).

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/12527, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Udvalgets bevillingskontrol kan opdeles i følgende:

   

  • Omplaceringer inden for udvalg (netto 0)
  • Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen
  • Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • Tillægsbevillinger anlæg

   

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger anlæg.

   

  Der er ingen tillægsbevillinger på anlæg ved denne bevillingskontrol.

   

  Vedlagt er Noter til anlæg (bilag A2).

  Indstilling

  Børn og kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9160, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 31. marts 2021 vedlægges til udvalgets orientering.

   

  Forbrugsprocenten pr. 31.03.2021 for udvalgets driftsområde ligger på 32,5%.

  Den høje forbrugsprocent er forventelig på dette tidspunkt, eftersom der i januar er udbetalt for 1. halvår til både Folkeoplysningen og Halmodellen. Ved lineær forbrugsudvikling skulle forbruget ligge på 25%. 

   

  Herudover fremgår sygefravær for Børn og Kultur. For 2021 udgør det samlede sygefravær foreløbigt 5,3% for serviceområdet Børn og Kultur mod 5,6% for hele kommunen. For medarbejdere under Kultur og Fritid ligger fraværet på 2,8% mod 3,3% på samme tid i 2020.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14728, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag fremlægges resultatet af forhandlingerne mellem Museum Sønderjylland og Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg om indgåelse af økonomi- og samarbejdsaftaler for perioden 2022-2024, forud for byrådets endelige godkendelse.

   

  Økonomiaftalen regulerer de fire kommuners tilskud til Museum Sønderjylland, og Samarbejdsaftalen sikrer en tydelig og effektiv koordinering af opgaverne samt understøtter en god kommunikation mellem parterne.

   

  Museum Sønderjylland og Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg drøftede på møde den 4. oktober 2019 midtvejsevalueringen af Økonomiaftalen 2018-2021, som der efterfølgende blev orienteret om i det lokale fagudvalg.

   

  På mødet den 17. april 2020 godkendte det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg en tidsplan for indgåelse af en ny aftale: 

   

  17. april 2020

  Godkendelse af tidsplan for indgåelse af økonomi- og samarbejdsaftaler

  1. august 2020

  Deadline for indsendelse af ønsker til aftalerne

  3. kvartal 2020

  Udarbejdelse af første udkast til økonomi- og samarbejdsaftaler

  3. kvartal 2020 – 1. kvartal 2021

  Forhandling

  1. halvår 2021

  Godkendelse i de fire kommuner og Museum Sønderjyllands bestyrelse

  2. halvår 2021

  Økonomiaftalen indgår som forudsætning for budgetbeslutning i de fire sønderjyske kommuner og i Museum Sønderjyllands bestyrelse

   

  På baggrund af de indmeldte ønsker har forhandlingerne fundet sted mellem Museum Sønderjylland, der har givet direktøren forhandlingsmandatet, og det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg, der har bemyndiget forvaltningsrepræsentanterne til opgaven.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegav deres ønsker på mødet den 26. maj 2020. Ønskerne er imødekommet i aftalerne. Parternes samlede ønsker har derudover affødt få tekniske og redaktionelle justeringer i forhold til de eksisterende aftaler. I økonomiaftalen er der desuden indarbejdet en reduktion i tilskuddet fra kommunerne på niveau med øvrige tværsønderjyske anliggender, som er besluttet af Økonomiudvalget den 11. august 2020. Museum Sønderjyllands ønske om at sammenlægge drifts- og anlægstilskuddet til ét samlet tilskud er ikke blevet imødekommet.  

   

  I samarbejdsaftalen er der tilføjet et særskilt afsnit om undervisning og formidling.

   

  Museum Sønderjyllands bestyrelse blev orienteret om aftalerne på møde den 26. marts 2021, og de udtrykte tilfredshed.

   

  Aftaleteksterne forelægges hermed i de fire sønderjyske politiske udvalg, der har museer som del af deres ressort, forud for endelig godkendelse i byrådene.

   

  Aftalerne forelægges til godkendelse på byrådsmødet den 23. juni 2021 og underskrives på møde i det Sønderjyske Koordinationsudvalg den 30. august 2021.

  Lovgrundlag

  Museumsloven LBK nr. 358 af 08/04/2014

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at Økonomiaftalen og Samarbejdsaftalen godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2021

  Anbefalet godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/15156, Sagsinitialer: UV

  Sagsfremstilling

  Den 31. maj 2017 godkendte Byrådet Kultur- og Fritidspolitikken med tre indsatsområder.

  Indsatsområdet ”Stjerner at se op til” indeholder blandt andet indsatsen ”Vi vil fremme udviklingen af talenter - også på tværs af genrer – så børn, unge og voksne får lyst og inspiration til at dygtiggøre sig yderligere.”

   

  På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 3. marts 2021 blev det besluttet, at Aabenraa Kommune skal indsende en interessetilkendegivelse til Team Danmark om at blive Eliteidrætskommune. I den proces skal der oprettes et Talentråd.

   

  Talentrådet formål er:

  • At rådgive Kultur- og Fritidsudvalget i Aabenraa Kommune om udmøntning af indsatsområdet ”Stjerner at se op til” i Kultur- og Fritidspolitikken.

   

  Talentrådet skal arbejde med følgende opgaver:

  1. At sætte de langsigtede visioner for Aabenraa Kommunes talentudviklingsarbejde.
  2. At være ansvarlige for optagelse af prioriterede idrætsgrene i Elite Aabenraa.
  3. At rådgive Kultur- og Fritidsudvalget i budgetprocessen omkring talentudvikling og eliteidræt.
  4. At drøfte nye tiltag og retning for arbejdet med talentudvikling.

   

  Sammensætningen af Talentrådet er følgende:

  • Tre af Elite Aabenraas udvalgte medlemmer
  • Kultur- og Fritidsudvalgets formand
  • Kultur- og Fritidschefen
  • En ledelsesrepræsentant fra Ungdomsuddannelserne i Aabenraa Kommune
  • En ledelsesrepræsentant fra folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune
  • Eliteidrætskonsulenten – Leder af Elite Aabenraa

   

  De tre udvalgte medlemmer forventes at repræsentere det lokale erhvervsliv, med erfaring indenfor organisationsudvikling, strategier og kommunikation. De udvalgte medlemmer skal gerne have et stort netværk i det sønderjyske og derved mulighed for at sprede kendskabet til Aabenraa Kommunes arbejde med talentudvikling. 

   

  Talentrådet nedsætter selv sin forretningsorden. Der lægges op til, at der oprettes et sportsfagligt udvalg under talentrådet. Det sportsfaglige udvalg varetager primært optagelse af udøvere samt sparring i forhold til aktiviteterne for udøverne. Det sportsfaglige udvalg vil bestå af 5-7 lokale trænere, foreningsfrivillige, tidligere udøvere og lignende.

   

  Siden 2014 har Elite Aabenraa været organiseret med en styregruppe, som har fungeret som beslutningstagende råd i forhold til optagelse og faste aktiviteter. Forvaltningen foreslår, at denne gruppe inviteres til at være en del af det sportsfaglige udvalg. Årsagen til denne ændring er, at den tidligere styregruppe ikke havde kompetencer eller til opgave at arbejde med de strategiske langsigtede overvejelser.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget fastsætter det årlige budget for Elite Aabenraa. Talentrådet beslutter den overordnede fordeling af midler således, at der leves op til den dialogbaserede aftale.

   

  Rådet har som minimum ét årligt møde med Kultur- og Fritidsudvalget. Forvaltningen foreslår, at det indarbejdes som punkt på ordinært møde tilsvarende de nuværende dialogfora.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifterne til rådet findes indenfor Elite Aabenraas budget.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at oprettelse af Aabenraa Talentråd godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2021

  Godkendt med bemærkning om, at det er formandsskabet (formand/næstformand) for Kultur- og Fritidsudvalget, der er medlemmer af Talentrådet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38703, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  I denne sag bliver Kultur- og Fritidsudvalget præsenteret for forslaget til helhedsplanen for vandfaciliteter og aktiviteter med henblik på at sende den i høring ved relevante interessenter i perioden den 6. maj til den 20. maj 2021. Planen justeres ud fra de indkomne forslag og sendes til godkendelse på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 2. juni 2021.

   

  Formålet med at udarbejde helhedsplanen for vandfaciliteter og aktiviteter er at få et strategisk værktøj, der kan danne grundlag for at træffe beslutninger og lave investeringer på svømme- og vandkulturområdet i Aabenraa Kommune de kommende ti år. Helhedsplanen bygger på et omfattende analysearbejde, hvor interne og eksterne interessenter har bidraget til kvalificeringen af planen.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget er løbende blevet orienteret og har drøftet analysegrundlaget for helhedsplanen på udvalgsmøde den 23. september 2020, den 11. november 2020, den 13. januar og den 7. april 2021.

   

  Forvaltningen har bearbejdet analysegrundlaget for helhedsplanen, som er udarbejdet af en ekstern rådgiver. Efter drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. april 2021 foreligger der nu et forslag til helhedsplanen. Den er opbygget således, at den opsummerer formål og baggrund, hvorefter der opstilles visioner og hensigtserklæringer i forhold til, hvordan der bør arbejdes videre med de tre områder: Indendørs svømmehaller, friluftsbade og udendørs faciliteter.

   

  Indendørs svømmehaller

  Alle fire svømmehaller bevares. Der laves særskilte udviklingsplaner for svømmehallerne i Arena Aabenraa, Bov og Tinglev.

  Terapibadene i Kruså og Tinglev fortsætter som hidtil, da der skal arbejdes med at åbne dem op for flere målgrupper.

   

  Friluftsbade

  Det undersøges nærmere, om der er mulighed og interesse for at omdanne friluftsbade til organisk rensede svømmesøer.

   

  Udendørs spots

  Der arbejdes med at udvikle vandfaciliteter i Aabenraa samt at gå i dialog med roklubber om udviklingspotentialer. Derudover skal der arbejdes på at udvikle tre naturcentre samt øvrige mindre lokale spots, der kan formidle mødet med vandet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at helhedsplan for vandfaciliteter og aktiviteter sendes i høring.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/30777, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i budget 2021 afsat 2,8 mio. kr. til etablering af vinterbadefaciliteter, offentlige toiletter og videoovervågning på Sønderstrand i Aabenraa.

   

  Der har siden 2012 været etableret forskellige midlertidige løsninger, hvor der er indrettet særskilte rum til Vikingeklubben i Aabenraa og borgerne, der har behov for omklædning om vinteren.

   

  I overensstemmelse og dialog med forvaltningen fik Vikingeklubben i Aabenraa i 2019 udarbejdet skitseforslag til etablering af permanente faciliteter på Sønderstrand, hvor der tages udgangspunkt i foreningens ønske til indretning.

   

  Forvaltningen har efterfølgende fået udarbejdet et prisoverslag med udvidelse af toiletter tilknyttet samme bygning, da de sanitære faciliteter i bastionen ikke længere er tidssvarende.

   

  Af hensyn til en mere multifunktionel indretning skal skitseforslaget justeres, hvilket sker ved inddragelse af interessenter og i samarbejde med Kommunale Ejendomme.

   

  Den foreslåede placering vil kræve, at der udarbejdes et tillæg til den gældende lokalplan for området. Forvaltningen har udarbejdet forslag til en procesplan, hvor myndighedsbehandlingen er indarbejdet.

  Økonomi og afledt drift

  Den samlede udgift til etablering af vinterbadefaciliteter, offentlige toiletter og videoovervågning forventes afholdt inden for den samlede anlægsramme på 2,8 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at procesplanen godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/28373, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  I overensstemmelse med Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter i Aabenraa Kommune udbetales hallernes tilskud over to rater – i januar og juli. Den selvejende institution ”Ensted Idrætsanlæg” søger Aabenraa Kommune om udbetaling af anden rate på i alt 0,679 mio. kr. primo maj i stedet for primo juli 2021.

   

  Begrundelsen for at ansøge om udbetaling af tilskud er en udfordring på likviditeten henover sommeren 2021.

   

  Ensted Idrætsanlæg oplyser, at de grundet regeringens udmelding om lukninger på grund af COVID-19, som hal med fitness skal have lukket frem til maj måned 2021.

   

  Der er stor usikkerhed på, hvor forsigtigt brugerne vil reagere efter en åbning, men hallen forventer, at de kan få gang i fitness aktiviteterne igen og nedbringe indtægtstabet. For efteråret har hallen tilpasset deres budgetter, så de ikke får udfordringer med likviditeten sidst på året.

  Økonomi og afledt drift

  Ensted Idrætsanlæg modtager for 2021 1,358 mio. kr. i grundtilskud, aktivitetstilskud, betaling fra foreninger og betaling for skoletimer. Herudover modtager de 0,150 mio. kr. i udviklingstilskud.

   

  Tilskuddet på 1,358 mio. kr. udbetales i to rater; primo januar og primo juli 2021.

  Indstilling

   

  Børn og Kultur indstiller,

  at anden rate på i alt 0,679 mio. kr. udbetales til Ensted Idrætsanlæg primo maj 2021.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35588, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Street Sport Park Padborg (SSPP) har søgt om medlems- og lokaletilskud til deres lejemål på Lejrvejen 8B i Padborg fra 2021.

   

  SSPP blev den 21. oktober 2019 godkendt som en folkeoplysende forening og er berettiget til medlemstilskud, kursustilskud og materialetilskud på samme vilkår som øvrige folkeoplysende foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. I forhold til lokaletilskud til nye lejemål er der mulighed for at godkende, afslå eller begrænse lokaletilskuddet til foreningen.

   

  I henhold til Bemyndigelsesplan for Politikområdet Kultur og Fritid er forvaltningen bemyndiget til at fordele rammen for folkeoplysningsområdet. Sagen løftes dog til politisk behandling, da den har principiel karakter i forhold til relationen mellem medlemsform og kontingent.

   

  Lejrvejen 8B er placeret i industriområdet i Padborg, og Byrådet har den 28. august 2019 godkendt lokalplan nr. 107 Padborg Transportcenter og Kommuneplantillæg nr. 11, hvilket giver mulighed for at etablere et streetcenter i hjertet af Padborg Transportcenter.

   

  En godkendelse af lokaletilskud til lejemålet på Lejrvejen 8B i Padborg vil først træde i kraft, når en endelig færdigmelding og ibrugtagningstilladelse foreligger.

   

  En tilbagemelding på ansøgningen om tilskud kræver ikke, at den endelige færdigmelding og ibrugtagningstilladelse foreligger.

   

  Lokaletilskud

  SSPP har indgået en lejekontrakt med 5 års gensidig uopsigelighed fra den 13. november 2019. I den indgåede lejekontrakt vil der ske en forhøjelse af huslejen hvert år pr. 1. marts.

   

  Huslejen udgør i lejekontrakten:

  01.03.2020 – 28.02.2021: 12.000 kr. pr. måned – i alt årligt 144.000 kr.

  01.03.2021 – 28.02.2022: 17.500 kr. pr. måned – i alt årligt 210.000 kr.

  01.03.2022 – 28.02.2023 : 23.000 kr. pr. måned – i alt årligt 276.000 kr.

  01.03.2023 – 28.02.2024: 28.500 kr. pr. måned – i alt årligt 342.000 kr.

   

  Et eventuelt lokaletilskud til lejemålet vil blive udbetalt som et aconto tilskud for tilskudsåret og skal afregnes senest den 1. april året efter tilskudsåret i henhold til reglerne i Foreningshåndbog for folkeoplysningsområdet.

   

  Der er følgende muligheder for lokaletilskud til SSPP:

   

  • Lokaletilskud i henhold til huslejen i lejekontrakten mellem SSPP og Nikobiz A/S (se bilag)
  • Lokaletilskud som et årligt fastsat beløb
  • Afslag til nye lokaler der medfører væsentlige merudgifter for kommunen

   

  Forvaltningen anbefaler, at der bevilges lokaletilskud i henhold til den månedlige husleje pr. 01.03.2021 på 17.500 kr. pr. måned, årligt max. 0,210 mio. kr. (12 mdr. x 17.500 kr.) og, at lokaletilskuddet ikke stiger i henhold til lejekontrakten. Herudover foreslås det, at der bevilges 0,020 mio. kr. årligt til rengøring/rengøringsmidler.

   

  Medlemstilskud

  SSPP har følgende kontingenttyper:

  • 1-dagsbillet – 36,50 kr.
  • 1-måneds adgangskort – 249 kr.
  • 1-års adgangskort – 1.299 kr.

   

  Forvaltningen anbefaler, at der tildeles medlemstilskud til 1-måneds adgangskort og 1-års adgangskort. 1-måneds adgangskort kan kun udløse et medlemstilskud pr. år pr. medlem.

   

  For 2021 vil medlemstilskuddet blive udbetalt forholdsmæssigt i forhold til den dato, hvor den endelige færdigmelding og ibrugtagningstilladelse foreligger.

   

  Såfremt foreningen opretter 3-måneds adgangskort og 6-måneds adgangskort vil disse udløse et medlemstilskud pr. år pr. medlem.

   

  Denne måde at beregne medlemstilskud på kan have en afledt effekt i forhold til fleksible kontingentformer for foreninger.

   

  Der kan allerede nu peges på foreningsfitness eller andre foreninger, som ikke anvender fast kontingent pr. idrætsgren/aktivitet.

   

  Forvaltningen forudser, at fremtidens foreninger vil eksperimentere med fleksible og mere tidsvarende former for medlemsskaber.

  Lovgrundlag

  I henhold til §25, stk. 5 i Folkeoplysningsloven kan kommunen træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til

  • egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til
  • nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunen
  • væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunen
  • nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunen

   

  Kommunen kan endvidere

  • nedsætte tilskuddet, hvis driftsudgifterne ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets, herunder hallens eller lejrpladsens, anvendelse i øvrigt
  • nedsætte driftsudgifterne til et beløb, der svarer til det normale niveau for et lignende lokale, herunder hal eller lejrplads på egnen

  Økonomi og afledt drift

  Der er på budgettet for folkeoplysningsområdet for 2021 reserveret 0,202 mio. kr. til en eventuel godkendelse af lokaletilskud og bevilling af medlemstilskud for 2021 til SSPP.

   

  Lokaletilskuddet vil for hele 2021 kunne udgøre i alt 0,151 mio. kr. og medlemstilskuddet vil maksimalt kunne udgøre 0,007 mio. kr.

   

  Lokaletilskud og medlemstilskud vil blive udbetalt forholdsmæssigt i forhold til den dato, hvor den endelige færdigmelding og ibrugtagningstilladelse foreligger.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der bevilges lokaletilskud til SSPP i henhold til en husleje inkl. rengøring på max. 0,230 mio. kr. årligt,

  at der bevilges medlemstilskud til 1-måneds adgangskort og 1-års adgangskort. Såfremt 3- måneds- og 6 måneds adgangskort oprettes, bevilges der ligeledes medlemstilskud hertil, og

  at lokaletilskuddet og medlemstilskuddet bevilges fra den dato, hvor der foreligger en endelig færdigmelding og ibrugtagningstilladelse.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2021

  Sagen udsættes, idet sagen belyses yderligere til næste udvalgsmøde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/891, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  På mødet den 7. april 2021 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at foreslå Musik i Sønderjylland som tema for den Sønderjyske Kulturudviklingspulje i 2022.

   

  Slots- og Kulturstyrelsen har i april offentliggjort ansøgningskriterierne for puljen Grib Engagementet, der er rettet mod at fremme flere børns deltagelse i kunst og kultur gennem projekter forankret i musik- og kulturskoler. Puljen har 40 mio. kr. i perioden 2021-2022. Den lokale medfinansiering skal udgøre minimum 25% og kan finansieres helt eller delvist gennem medgået tid.

   

  Det er et vigtigt kriterium, at der skal indgå en uddannelsesinstitution, f.eks. en professionshøjskole i projektet, og det er et positivt kriterie, hvis flere kommuner samarbejder på tværs.

   

  Sønderjysk Kulturudviklingspulje kan ifølge puljens retningslinjer bruges enten til lokale tværgående projekter, eller som beredskab til medfinansiering af større tværkommunale ansøgninger. Puljen vil derfor være velegnet til at søge Grib Engagementet.

   

  Aabenraa Musikskole og Billedskolen ved Brundlund Slot stiller sig positivt i forhold til at indgå i et samarbejde om en fælles sønderjysk ansøgning, der trækker på erfaringerne fra projektet Tidlig Kulturstart, hvor to af Aabenraa Kommunes dagtilbud sammen med Musikskolen deltog.

   

  Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at fremme Kultur- og Fritidsudvalgets valg af Musik i Sønderjylland som tema for kulturudviklingspuljen gennem en ansøgning til Grib Engagementet. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med fællesmødet for sønderjyske Kultur- og Fritidsudvalg den 28. maj 2021 forslår, at der udarbejdes en fælles ansøgning til puljen. Da det ikke er realistisk at nå 1. ansøgningsunde den 26. maj 2021, foreslås det, at der arbejdes frem mod en ansøgning til 2. ansøgningsunde den 21. november 2021.

   

  Da puljen er specifikt rettet mod Musik- og Kulturskoler vil indsatsområdet Musik i Sønderjylland kunne udfoldes inden for Grib engagementets større projektramme. 

   

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at Kultur og Fritidsudvalget i forbindelse med Fællesmødet for sønderjyske Kultur- og Fritidsudvalg fremsætter forslag om, at temaet Musik i Sønderjylland realiseres inden for rammen af projektpuljen Grib Engagementet.  

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9543, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om, hvordan der skabes fremdrift i arbejdet med Visions- og handleplanen for Frøslevlejren.

   

  Forvaltningen fremlægger en status på arbejdet og en vurdering af, hvilke forudsætninger der skal være til stede for at skabe fremdrift i arbejdet med Visions- og handleplanen.

   

  Baggrund

  Formålet med udviklingsorganisationen er at intensivere formidlingen og hele oplevelsen ved besøget i Frøslevlejren. Udviklingsorganisationen skal styrke samarbejdet omkring fordelingen af det fælles ansvar for lejrens udvikling mellem de enkelte aktører, der alle skal kunne se det fælles potentiale og deres egen rolle heri. Via en udvikling af den fælles organisering omkring opgaverne, kan der drages nytte af synergieffekterne via formidling, drift og udvikling - både i hverdagen og strategisk fremadrettet mod nye samarbejder.

   

  Den fysiske omdannelse

  Ved budgetvedtagelsen for 2019 blev der frigivet 1 mio. kr. i 2020 til blandt andet den udviklingsorganisation, der er beskrevet i Visions- og handleplanen for Frøslevlejren, herunder til bemanding af den udviklingsorganisation som planen beskriver. Desuden blev der afsat 10 mio. kr. i 2021 til realisering af Visions- og handleplanen, forudsat at der i efterfølgende år skulle afsættes yderligere 30 mio. kr. Ved budgetvedtagelsen for 2021 blev 3 af de 10 mio. kr. øremærket til renovering af værelsesfløjene i de barakker, der udlejes til Frøslevlejrens Efterskole.

   

  På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 27. august 2019 blev der orienteret om behovet for at fastholde Visionsplanens overordnede koncept: Fra krig og diktatur til fred og demokrati. Udvalget godkendte, at planen blev etapeopdelt med et basisprojekt som fundament for det overordnede koncept. Der måtte anvendes op til 0,2 mio. kr. ud af den afsatte 1 mio. kr. til udarbejdelse af en energirapport, der kan danne udgangspunkt for beslutning om fremtidig varmekilde.

   

  Energirapporten har afventet en organisering og bemanding, der muliggør fremdrift i den samlede realisering af Visions- og handleplanen, idet man ved udarbejdelsen af energirapporten også vil kunne opmåle og funktionsbeskrive lejrens bygningsmasse.

   

  Aktiviteter og formidling

  Sideløbende med forsøgene på at fundraise til de fysiske forandringer i Frøslevlejren, har Aabenraa Kommunes fyrtårnsprojekt, i den Dansk-Tyske kulturaftale i perioden 2017-2021, båret frugt i form af afprøvning af en række aktiviteter og formidlingsformater. 

   

  Indsatserne i fyrtårnsprojektet har bragt lejrens aktører tættere sammen. Det har desuden afspejlet, at det er muligt at arbejde med projekter og formidling, der går på tværs af aktører, ud over det der ligger i den fælles markedsføring.

   

  Indsatserne afspejler ligeledes, at der er potentiale i at arbejde med nye og inddragende formidlingsformer - både i forhold til oplevelser og læring.

   

  Forudsætninger for fremdrift

  Børn og Kultur vurderer, at ekstern finansiering til realisering af Visions- og handleplanen forudsætter, at der foreligger en robust forretningsplan for det fremtidige oplevelseskoncept, samt at beslutningen fra budgetvedtagelsen for 2019, om at ansætte en koordinator for udviklingsorganisationen, implementeres. I processen med opgavedelingen har Børn og Kultur derfor, i dialog med Plan, Teknik & Miljø, indhentet tilbud på en design-thinking-proces der inddrager Nationalmuseet, lejerne i lejren, Plan & Udvikling, skoler, dagtilbud, Visit Sønderjylland med flere.

   

  Kendskabsanalyse og formidlingskoncept

  Processen indeholder workshops og interviews med centrale aktører, markeds- og kendskabsanalyse, udarbejdelse af formidlingsstrategi, udarbejdelse af forretningsplan samt projektplan og input til fundraising-arbejdet.

   

  Forretningsplanen og formidlingskonceptet skal have et tydeliget fokus på målgruppen: Hvilke koncepter fænger publikum? Hvad gør, at de besøgende går fra lejren med et rigere perspektiv og vil anbefale oplevelsen til andre?

   

  Processen udmønter sig desuden i et forslag til en organisering af Frøslevlejren fremadrettet, med udgangspunkt i den organisation, der lægges op til i Visions- og handleplanen.

   

  Økonomien til Visions- og handleplanen er afsat på Kultur- og Fritidsudvalgets budget, og implementeringen sker i nært samarbejde med Den Selvejende Institution Frøslevlejrens bestyrelse. Under forudsætning af bestyrelsens opbakning iværksættes arbejdet med at skabe fremdrift for Visions- og handleplanen ved at:

   

  • Iværksætte en opmåling sideløbede med energirapporten
  • Udarbejde en forretningsplan efter model B
  • Ansætte en koordinator for udviklingsorganisationen

  Økonomi og afledt drift

  Der er givet en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til arbejdet med Visions- og handleplanen. Der resterer 0,950 mio. kr. Der er i 2019 anvendt 0,050 mio. kr. i overhead til Plan, Teknik & Miljø.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2021

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/9493, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag fremlægges Museum Sønderjyllands regnskab for 2020 til orientering. Regnskabet blev godkendt af museets bestyrelse på møde den 26. marts 2021.

   

  Det overordnede regnskabsresultat viser udgifter på 116,9 mio. kr. og indtægter på 118,0 mio. kr. Trods lange nedlukningsperioder og aflysninger af arrangementer i forår og efterår på grund af COVID-19, er det økonomiske tab begrænset, ligesom der kun har været en publikumsnedgang på 7%.

   

  I 2020 modtog museet 4,3 mio. kr. i donationer og ikke-offentlige tilskud, mod 2,3 mio. kr. i 2019.

   

  I overensstemmelse med museets strategi er der optimeret på den kommercielle del af museumsdriften, blandt andet i forhold til forretningsudvikling og bemanding, fremtoning og udvalg i museumsbutikkerne.

   

  Via donationer fra Augustinusfonden og A.P. Møller Fonden var det i 2020 muligt at etablere det fælles bevaringscenter i Rødekro til en samlet pris af 80 mio. kr. Centret giver ikke alene optimale opbevaringsforhold for museets genstande, men bliver også en undervisningsfacilitet for hele Sønderjylland. Arbejdet med bevaringscentret har i 2020 båndlagt en betydelig del af museets medarbejderressourcer.

   

  Museets bestyrelse arbejder efter museets strategi for perioden 2021-2025, der afløser den delvist forældede strategi for 2018-2025. Strategien har fokus på at optimere driften af de 10 museer ved at udpege fire lokaliteter, der skal udvikles til stærke brands og attraktioner: Sønderborg Slot, Museerne i Tønder, Gram Lergrav og museumsprojektet Navigator i Aabenraa. Museets væsentligste investeringer og udstillingsmæssige fokus vil derfor i den kommende strategiperiode koncentrere sig om disse museer.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/4772, Sagsinitialer: lfi

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om bevillingerne fra Eliteidrætspuljen i 2020 og 2021.

   

  Eliteidrætspuljen uddeles én gang årligt.

   

  Formålet med støtten er:

  • Økonomisk støtte til eliteidrætstalenter i Aabenraa Kommune
  • Sikre bedst mulige træningsforhold og trænere for eliteidrætstalenterne
  • Støtte individuelle aktive eliteidrætstalenter samt støtte særligt udvalgte hold på eliteplan
  • Markedsføringsbidrag der brander Aabenraa Kommune via den lokale Elite Aabenraa

   

  Kommunen støtter:

  • Eliteidræts- og talentudvikling (ungdom mellem 15 og 25 år)
  • Idræt på internationalt niveau, det vil sige rangliste, ”Bobler” under Team Danmark eller talenter der er udtaget til bruttolandsholdstrupper
  • Idræt på højeste eller næsthøjeste nationale niveau
  • Udvikling af idrættens ungdomstalenter

   

  Hvem kan søge:

  • Idrætsforeninger som har hjemsted i Aabenraa Kommune, og som er anerkendt af
   Danmarks Idrætsforbund. Der kan søges om tilskud til holdfællesskaber eller enkeltpersoner
  • Enkeltpersoner som ikke har mulighed for at dyrke idrætten på deres niveau i Aabenraa Kommune men i en af nabokommunerne.

   

  Forvaltningen blev på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. august 2017 bemyndiget til fremover at fordele støtte fra Eliteidrætspuljen.

   

  Der blev i 2020 bevilget tilskud for 0,100 mio. kr. fordelt på 15 enkeltpersoner. Tilskudstilsagnene var fra 2.500 kr. til 13.000 kr.

   

  Tre talenter fik afslag på grund af deres alder.
   

  Der blev givet tilskud til syv forskellige idrætsgrene: Triatlon, gokart, golf, ishockey, taekwondo, bueskydning og atletik.

   

  Der blev dog kun udbetalt tilskud for 0,086 mio. kr. i 2020, da én af talenterne valgte at stoppe, og flere af talenterne på grund af COVID-19 ikke kunne deltage i stævner med videre.  

   

  I 2021 er der modtaget ti ansøgninger og bevilliget 0,099 mio. kr. i tilskud.

   

  Der er sendt tilskudstilsagn til otte enkeltpersoner og én forening. Én ansøger har fået afslag på grund af alder.

   

  Tilskudstilsagnene er fra 5.000 kr. til 25.000 kr.

   

  Der er givet tilskud til 6 forskellige idrætsgrene: Gokart, ridning, atletik, triatlon, golf og tennis.

   

  Tilskuddene er blevet bevilget til:

  • Personlige rekvisitter og udstyr
  • Rejse- og overnatningsudgifter
  • Startgebyrer
  • Teknisk opgradering / målrettet træning
  • Træningslejr/ophold
  • Stævnegebyr

  Økonomi og afledt drift

  Eliteidrætspuljen er på 0,099 mio. kr. i 2021.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/23780, Sagsinitialer: lkd

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmøderne i december 2015 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget projektprogrammet SundSkole 2020 og projektprogrammets økonomi. Programmets samlede budget udgør 24 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. er støtte fra A.P. Møller Fonden og 11,6 mio. kr. er interne medarbejderressourcer. Der estimeres et samlet mindre forbrug på 0,5 mio. kr. pr. 30.6.21. Se bilag 1.

   

  Indholdet i programmet er seks delprojekter; Sundheds- og bevægelsesråd, Idræts- og bevægelsescertificering, Dynamoen/Åben skole, Take Action, Grejbanken og Aabenraa i Bevægelse. Formålet med projektprogrammet er:

   

  At øge læring blandt og med 6300 folkeskoleelever gennem fokus på trivsel, sundhed og bevægelse med blik for forankring i de lokale miljøer.

   

  Ambitionen er, at SundSkole 2020 dels er med til at indfri skolereformens målsætninger i forhold til sundhed, trivsel, bevægelse og den åbne skole. Dels er med til at understøtte Vækstplan 2018 samt målsætninger i de gældende politikker på de tre forvaltningsområder.

   

  Syddansk Universitet (SDU) har i februar 2021 færdiggjort en evalueringsrapport af programmet SundSkole 2020, 2016-2020, bilag 2. Evalueringsrapporten bygger på en lang række kvalitative interviews og kvantitative data.


  Både skoleledere og koordinatorer opfatter SundSkole 2020 projektprogrammet som vigtigt og relevant for skolernes arbejde med sundhed, trivsel og bevægelse. Men programmet beskrives samtidig som stort og uoverskueligt. På langt størstedelen af skolerne er der op­bakning til at arbejde videre med SundSko­le 2020.

  I forhold til en aktiv og mere varieret skoledag viser resultaterne en positiv udvikling på alle indikatorer på nær indikatoren for kedelig un­dervisning. Effektstørrelserne var relativt store for indika­torerne for bevægelse i timerne, besøg ude­fra og bevægelse i frikvarteret. Andelen af eleverne som angiver at bevæge sig i undervisningen hver dag eller nogle dage om ugen steg fra 71% i 2017 til 79% i 2020. Det er en positiv udvikling, selvom SundSkole 2020 ikke nåede den ambitiøse målsæt­ning på 90%. I forhold til kvalificering af idrætsundervis­ningen viser resultaterne, at der skete en lille positiv udvikling i, hvor glade eleverne var for idrætsundervisningen. Fra inter­views fremhæver mange idrætslærere kvalitativt, at faglighe­den er øget, og at de har styrket det faglige idrætslærernetværk på skolerne.

  Grejbanken er etableret som en låneordning af udstyr via platformen www.sundskole2020.dk/grejbanken, fx kanoer, mountainbikes og lydanlæg, for skoler, institutioner og foreninger. 18 ud af 20 skoler benytter Grejbanken.

  Dynamoen har i perioden formidlet mere end 200 åben skoletilbud gennem samarbejde  med private, offentlige og frivillige aktører via platformen www.skoletjenesten.dk/aabenraakommune.

  Åben skole tilbud i naturen og uddannelse af udeskoleambassadører fremhæves som særlig positive indsatser. 51% af underviserne angiver, at de anvender de udbudte åben skoletilbud.  


  Evalueringen fremhæver, at projektprogrammet har lagt et fundament for, at skolerne og personalet kan arbejde videre med lokale indsatser relateret til børn og unges sundhed, trivsel og bevægelse. Desuden retter evalueringen fokus på en række opmærksomhedspunkter ifht det kommende arbejde med at forankre initiativerne i SundSkole 2020:

  • Fortsat ønske om og behov for kom­petenceudvikling og inspiration.
  • Fokus på støtte til det faglige idrætslærermiljø på og mellem sko­lerne.
  • Fokus på udfordringer med kommunikation og logistik i forhold til Grejbanken og åben skole tilbud.
  • Flere medarbejdere skal løfte sundheds- og bevægelseskoordinatorfunktionen, som skal defineres tydeligere og bakkes synligt op af skoleledelsen.
  • Involvering af skolerne ifht ambitionsniveau, individuel kapacitet og lokale tilpasninger af arbejdet med sundhed og bevægelse.
  • Fuld og aktiv opbakning fra ledelsen på alle niveauer i kommunen.

   

  Projektprogrammet løb oprindelig fra 2016 til udgangen af 2020, men er forlænget indenfor projektøkonomien til 30. juni 2021. Skolechefen har i foråret 2021 nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skolelederkredsen og øvrige forvaltninger, som tager stilling til evt. videreførsel af programmet fra skoleåret 2021/22.
   

  Indstilling

  Børn og Kultur og Social & Sundhed indstiller, 

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-04-2021

  Godkendt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14676, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om status for Kultur- og Fritidsområdet i forbindelse med COVID-19.

   

  Generelt

  Forvaltningen afventer en tilbagemelding på, hvordan større forsamlinger og arrangementer kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt.

   

  Kulturområdet

   

  Genåbning

  Den 21. april 2021 – Biblioteker og museer blev åbnet.

  Den 6. maj 2021 – Det forventes, at kulturhuse åbner.

   

  Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse

  Benyttelsen af biblioteker og Kulturhuse er ramt af et år med COVID-19 og en række interne procedurer samt rengøring er ressourcekrævende for en sikker genåbning. Bibliotekerne mangler indtægter fra bøder og gebyrer, og Borgerhuset i Tinglev har mindre salg til forplejning. Teknologiprojektet Maker Space er forsinket.

   

  Oldemorstoft

  Udstillingsopbygning på Oldemorstoft er forsinket på grund af nedlukning.

   

  Brundlund Slot

  Franciska Clausen og H. P. Hanssens udstillinger åbnede for publikum den 21. april 2021 for gæster med corona-pas.

  Museet har haft hjemsendt ca. 60 personer på lønkompensation, og de var tilbage den 12. april 2021. Det forventes, at lønkompensationen kan dække manglende indtægter.

   

  Billedskolen på Brundlund Slot

  Billedskolen på Brundlund Slot begynder undervisningen den 6. maj 2021 og fortsætter undervisningen frem til uge 39. Billedskolen refunderer betalingen for de 2 ud af 20 undervisningsgange, der ikke kan gennemføres.

  Hjemsendte museumsundervisere var tilbage den 12. april 2021, og projektet ”Billedskolen rykker ud og lukker op” forventes at kunne afsluttes i indeværende skoleår.

   

  Musikskolen

  Musikskolen åbnede efter gældende retningslinjer den 21. april 2021. En række samspilshold er jf. tidligere orienteringer ikke oprettet, og Musikskolen står over for en udfordring med at få genrekrutteret frafaldne elever.

   

  Teater i Aabenraa

  Teater i Aabenraa håber, at tre forestillinger ultimo maj kan gennemføres. Der er blevet aflyst seks forestillinger.

  Foreningen har fået del i hjælpepakker, der dækker 65% af udgifterne, men afventer en endelig afregning heraf.

   

  Museum Sønderjylland

  Museet har haft hjemsendt ca. 60 personer på lønkompensation, og de var tilbage den 12. april 2021. Det forventes, at lønkompensationen kan dække manglende indtægter.

  Museum Sønderjylland har på trods af COVID-19 et lille overskud i regnskabsår 2020. I 2021 er situationen usikker på grund af mange aflyste aktiviteter.

  Lokalt i Aabenraa åbnede Franciska Clausen og H. P. Hanssens udstillinger den 21. april 2021 for gæster med corona-pas på hhv. Brundlund Slot og Kulturhistorie Aabenraa.

   

  ScenekunstSummercamp

  Der har været tvivl om SommerCampen i Frøslevlejren gennemføres i 2021. Den bliver afholdt med støtte fra KursKultur, og der er en stor søgning hertil, siden der blev åbnet for tilmeldinger 15. april 2021 med venteliste til flere hold.

   

  Borgerinfo

  Der er i forbindelse med genåbningen kørt en borgerinfo kampagne på pylonerne, med henvisning til aabenraa.dk/oplev.

   

  Genforeningen

  DGI Stafet 2021 er nu en Online baseret stafet, hvor de tilmeldte deltagere løber for sig selv ad godkendte ruter.

   

  Opera på Grænsens forestilling ”Grænser for venskab” afvikles ad to omgange den 6. maj 2021 på Folkehjem, da de gældende forsamlingsforbud umuliggør en forestilling den 5. maj 2021. Der reserveres to pladser med deltagere til Kultur- og fritidsudvalget.

   

  I forhold til afvikling af Folkefesten den 12. juni 2021 planlægges der stadig en afholdelse. Forvaltningen afventer regeringens udmelding om større forsamlinger efter den 11. juni 2021. Forvaltningen tager hensyn til gældende restriktioner, krav til forsamlinger og værnemidler.

   

  Sønderjysk Forsøgsscene har aflyst opførelsen af forestillingen ”Grænsedragning”, der har fået økonomisk støtte fra Genforeningspuljen grundet forsamlingsforbud og komplikationer i forhold til at mødes og øve.

   

   

  Fritidsområdet

   

  Inspektørtræf med hallerne

  Der blev afholdt inspektørtræf den 12. april 2021 med hallerne, hvor status for COVID-19 blev drøftet. Status på nuværende tidspunkt er, at hallerne får udført en del renoveringsopgaver i hallerne og afventer, at der kommer en udmelding med retningslinjer fra Kulturministeriet omkring udmøntning af genåbningen, herunder hvilke idrætsgrene der må udøve aktiviteter i hallerne.

   

  Fælles genåbningstiltag

  Den nedsatte Taskforce og en repræsentant fra DGI mødtes den 12. april 2021 for at drøfte lokale genåbningstiltag. Det ønskes at understøtte lokale genåbningstiltag ved inddragelse af aktører, organisationer og institutioner i arbejdet, der skal være med til at få de mistede medlemmer tilbage til blandt andet foreningerne.

   

  I den forbindelse er der i takt med den gradvise genåbning indgået et samarbejde mellem Social & Sundhed, Børn og Kultur og DGI Sønderjylland om fælles genåbningsinitiativer og indsatser på Kultur- og Fritidsområdet på både kort, mellem og lang sigt (før-, under- og efter sommerferien). En fælles markedsføringskampagne under navnet ”Aabenraa Kommune bevæger sig” skal være overskrift for flere forskellige indsatser for og med foreningslivet og kommunens borgere.

   

  Af indsatser kan nævnes fælles genstartsmøde, gå-events, aktiviteter i sommerferien, understøttelse af foreningsaktiviteter og aktivitetsdage på skolerne. Flere af tiltagene er fortsat i planlægningsfasen.

   

  Medlemstal for 2020

  Medlemstallene for 2020 i Aabenraa Kommune er blevet offentliggjort, og der er 1.334 færre medlemmer det seneste år. Der er nu 21.833 medlemmer i kommunens idrætsforeninger.

   

  I forhold til de fire sønderjyske kommuner er medlemstilbagegangen i Aabenraa og Tønder Kommune på samme niveau. Haderslev Kommune har haft en mindre tilbagegang, og Sønderborg Kommune er gået mest tilbage.

   

  Det er særligt fodbold og gymnastik, som er kommunens største idrætter, der har mistet flest medlemmer. Dans har ligeledes mistet mange medlemmer.

   

  Følgende idrætsgrene er gået frem: Tennis, kegler, golf og øvrige udendørs idrætsgrene.

   

  Friluftsbade

  Friluftsbade må genåbne som del af det udendørs idræts- og foreningsliv under hensyntagen til gældende forsamlingsforbud og arealkrav.

   

  Gebyrindtægter for foreningernes brug af haller, svømmehaller og skoler

  På grund af nedlukning af foreningslivets aktiviteter forventes der en manglende gebyrindtægt for kommunale haller, svømmehaller og skoler på 0,326 mio. kr. for 2021.

   

  De selvejende haller får ingen kompensation for manglende gebyrindtægter fra foreninger fra marts måned indtil genåbning af aktiviteterne.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/891, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienterer formanden om det seneste møde i Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg, der blev afholdt den 12. marts 2021.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.  

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2021

  Taget til efterretning.