Beslutningsprotokol

onsdag den 2. juni 2021 kl. 15:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.30
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: , Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: , Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2021

  • Åbning af disc golf bane
  • Generalforsamling i Vikingeklubben
  • Besøg på filmset
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25898, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet. Der er siden sidste orientering ikke sket ændringen i teksten vedrørende Ravsted Friluftsbad.

   

  Telemuren.

  Det viste sig, at det var nødvendigt at få klarlagt præcist hvor og hvilke forsyningsledninger, der ligger i jorden på dét sted, hvor Telemuren skal genopsættes. Placeringen er nu fastlagt under hensyntagen til disse forudsætninger. Den videre proces omfatter udarbejdelse af det tekniske projekt til en flytning at elementerne fra deponipladsen til Gasværksvej, samt specielt funderingen under hensyntagen til jordbundsforholdene. En detailtidsplan er under udarbejdelse.

   

  Museumsprojekt ved Kilen

  Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune arbejder videre med projektet, der nu overgår til fundraising fasen. Efter fysiske møder med et antal fonde pågår der en dialog. Der er ligeledes udarbejdet en overordnet fondsliste, som bliver anvendt fremadrettet. Arbejdet er påvirket af, at der pågår direktørskifte ved Museum Sønderjylland.

   

  Vision- og handlingsplan for Frøslevlejren

  Arbejdet med en konkretisering af udstillingskonceptet samt undersøgelser omkring mulige fremtidige energiforsyningsmodeller er ved at blive iværksat. En del af grundlagsmaterialet til fundraisingen er udarbejdet. Materialet vil blive suppleret med ovennævnte udstillingskoncept. Sagen belyses særskilt på mødet.

   

  Svømmehal ved Arena Aabenraa

  Der foretages nu efterspænding af betonkonstruktionernes understøtninger hver 14. dag.

  Svømmehallen er i brug igen, og der udføres indtil videre inspektion af betonkonstruktionerne hver anden måned.  

  Projektet vedrørende den ny Arena Aabenraa Svømmehal forventes opstartet juli/august 2021.

   

  Ravsted Friluftsbad

  Friluftsbadet forventes at kunne åbne med et nyt vandbehandlingssystem ved sæsonstart.

   

  Handicaptoilet på Jacob Michelsens Gård

  Der vil indkomme tilbud fra håndværkere den 7. juni 2021. Når de billigst bydende er fundet, forventes arbejdet at kunne igangsættes inden sommerferien og være afsluttet i løbet af november 2021.

   

  Aabenraa Musikskole – udvendig rampe og ombygning

  Byggearbejdet fortsætter efter planen, og det forventes stadig, at de ombyggede faciliteter kan tages i brug til oktober 2021.

   

  Friluftbad Bylderup-Bov

  Bylderup Idrætscenter har besluttet at undersøge mulighederne for at etablere et naturligt friluftsbad, hvor der ikke skal gøres brug af kemikalier til rensning af vandet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/14651, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 16. marts udmeldt driftsrammer for budget 2022–2025. Den udmeldte driftsramme svarer til budget 2021 med overslagsår 2022–2024 korrigeret for efterfølgende byrådsbeslutninger.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget blev på mødet den 7. april 2021 orienteret om rammeudmeldingen for 2022–2025 og budgetprocessen.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget skal senest den 7. juni 2021 aflevere et budgetbidrag i balance i forhold til den udmeldte ramme. Eventuelle driftsudfordringer skal håndteres inden for udvalgets egen ramme og udmøntes i budgetbidraget, som afleveres i juni måned. Der igangsættes, med rammeudmeldingen, ikke en proces med udarbejdelse af nye driftsønsker.

   

  På anlægssiden afleveres eventuelle forslag til akutte projekter, som ikke er omfattet af den eksisterende investeringsoversigt. Forslagene må ikke indeholde ønsker til nye projekter, men alene indeholde forslag, hvor der er fejl og mangler på den eksisterende investeringsoversigt, eller projektforslag pålagt påbud, som skal løses inden for det kommende år.

   

  Til udvalgets behandling af budgetbidraget for 2022–2025 vedlægges budgetnotat af 12. maj 2021 for Kultur- og Fritidsudvalget, hvoraf følgende fremgår:

   

  -         Det samlede basisdriftsbudget 2022–2025

  -         Budgetforudsætninger

  -         Udkast til takster for 2022

   

  De specielle bemærkninger til budgettet for 2022–2025 inden for udvalgets område vil blive forelagt på udvalgsmødet den 11. august 2021.

   

   

  Bemærkninger fra samarbejdspartnere

   

  Der er indkommet bemærkninger til budgettet fra Aabenraa Fritidsråd. Bemærkningerne fremgår af vedhæftede bilag.

  Økonomi og afledt drift

  Den udmeldte ramme fremgår af tabel 1. Beløbene er angivet i 2021-priser.

   

  Tabel 1: Basisdriftsbudget – Kultur- og Fritidsudvalget

   

   

  2020-pris

  2021-priser (1.000 kr)

  (Spillerum 1)

  Regnskab 2020

  Oprindeligt budget 2021

  Budget 2022

  Budget 2023

  Budget 2024-25

  Serviceudg.

  103.452

  99.687

  98.618

  96.610

  96.360

  Kultur og Fritid

  103.452

  99.687

  98.618

  96.610

  96.360

  Driftsudg.

  i alt

  103.452

  99.687

  98.618

  96.610

  96.360

   

  Der vurderes ikke at være udfordringer i Kultur- og Fritidsudvalgets basisbudget for 2022-2025, som skal håndteres inden for udvalgets samlede ramme.

   

  Der foreligger endvidere ikke forslag til akutte anlægsprojekter inden for udvalgets område, eller projekter på den eksisterende investeringsoversigt hvor der er konstateret fejl og mangler.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller

  at oplæg til budgetbidrag 2022–2025 for Kultur- og Fritidsudvalget, jf. vedlagte budgetnotat, godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9160, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 30. april 2021 vedlægges til udvalgets orientering.

  Forbrugsprocenten pr. 30. april 2021 for udvalgets driftsområde ligger på 33,8%.

  Den lidt forhøjede forbrugsprocent er forventelig på dette tidspunkt, eftersom der i januar er udbetalt for 1. halvår til både Folkeoplysningen og Halmodellen. På samme tid sidste år lå forbrugsprocenten for udvalgets driftsområde på 38,5%

   

  Ved lineær forbrugsudvikling skulle forbruget ligge på 33,3%.

   

  Herudover fremgår sygefravær for Børn og Kultur. For 2021 udgør det samlede sygefravær foreløbigt 5,2% for serviceområdet Børn og Kultur mod 5,5% for hele kommunen. For medarbejdere under Kultur og Fritid ligger fraværet på 2,4% mod 3,1% på samme tid i 2020.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/24705, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med godkendelse af tilskudsmodel for idrætsfaciliteter fra 2021-2026 er der besluttet særlige vilkår for Grænsehallerne på grund af deres økonomiske situation.

   

  Kultur og Fritidsudvalget godkendte den 13. januar 2021 retningslinjer for skærpet tilsyn med Grænsehallerne for 2021-2023:

   

  Én gang i kvartalet fremsender Grænsehallerne en økonomisk status til sagsbehandler i Kultur og Fritid. Den økonomiske status skal indeholde følgende:

   

  • For multihus, hal og cafe fremsendes økonomisk status for indtægter og udgifter i lighed med den, der forelægges Grænsehallernes bestyrelse
  • Sammenligning mellem 2019, 2020 og 2021 samt budget for 2021 med afvigelse
  • Månedsrapport for de 3 måneder i hvert kvartal
  • Diagram over økonomi for multihus, hal og cafe
  • Oversigt over aktiver og passiver

   

  Grænsehallerne er forpligtet til at orientere forvaltningen, såfremt der i perioden er ekstraordinære økonomiske udfordringer.

   

  Grænsehallerne har afleveret en opgørelse til forvaltningen, som viser et samlet overskud i 1. kvartal på 0,118 mio. kr. Indeholdt i opgørelsen er en COVID-19 kompensation fra staten på 0,436 mio. kr.

   

  Opgørelsen viser et underskud på driften af cafeteriet på 0,071 kr. samt et overskud på driften af multihuset på 0,023 mio. kr. og et overskud på driften af hallerne på 0,167 kr.

   

  Opgørelserne er vedhæftet i bilag, herunder også opgørelse over aktiver og passiver.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/22269, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på mødet den 25. marts 2020 at fremrykke anlægsmidler på 1 mio. kr. til opstart af en proces vedrørende fremtidens svømmehal ved Arena Aabenraa.

   

  Finansieringen blev muliggjort ved at udsætte det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til etablering af multibane (aktivitetsområde) i Hjordkær fra 2020-2022, da Hjordkær Ungdoms- og Idrætsforening på daværende tidspunkt ikke var i mål med den nødvendige egenfinansiering.

   

  Omprioriteringen af rådighedsbeløbet er sket i en gensidig forståelse med Hjordkær Ungdoms- og Idrætsforening, som er initiativtager til projektet i Hjordkær.

   

  Det blev aftalt, at såfremt foreningen kunne opnå den krævede egenfinansiering i løbet af 2021, skulle rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. til multibaneprojektet findes ved endnu en omprioritering inden for de afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten.

   

  Hjordkær Ungdoms- og Idrætsforening har nu rettet henvendelse til Forvaltningen, hvor de oplyser, at have opnået en finansiering på 2,580 mio. kr. (inkl. kommunens tilskud). Det samlede projekt udgør i alt 3,380 mio. kr. Foreningen anmoder om at få det bevilgede tilskud fra Aabenraa Kommune udbetalt.

   

  Foreningen oplyser, at projektet er opdelt i etaper, der kan etableres enkeltvis eller samlet. Multibanen med tilhørende bold- og løbebane prioriteres først. Fitness- og legeområde vil blive etableret i takt med, at foreningen opnår medfinansiering hertil fra eksterne fonde.

   

  Forvaltningen anbefaler, at der i kommunens anlægsbudget for 2021-2024 omprioriteres 1 mio. kr. fra 2022 til 2021 med henblik på udbetaling af anlægstilskud til Hjordkær Ungdoms- og Idrætsforening.

  Udgifterne til byggeriet af svømmehallen falder tidsmæssigt på en måde, så 1 mio. kr. kan udskydes fra 2021 til 2022 uden konsekvens for svømmehalsbyggeriet  

  Anlægsbevillingen til ”Multibane Hjordkær” blev frigivet ved budgetvedtagelsen i 2020.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til anlægsprojektet ”Multibane Hjordkær” fremrykkes fra 2022 til 2021, og

  at rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til anlægsprojektet ”Svømmehal ved Arena/nyanlæg” flyttes fra 2021 til 2022.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38703, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 5. maj 2021 at sende forslaget til helhedsplan for vandfaciliteter og aktiviteter i høring i perioden fra d. 6.-20. maj 2021.

   

  Formålet med at udarbejde helhedsplanen for vandfaciliteter og aktiviteter er at få et strategisk værktøj, der kan danne grundlag for at træffe beslutninger og lave investeringer på svømme- og vandkulturområdet i Aabenraa Kommune de kommende ti år. Helhedsplanen bygger på et omfattende analysearbejde, hvor interne og eksterne interessenter har bidraget til kvalificeringen af planen.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget er løbende blevet orienteret og har drøftet analysegrundlaget for helhedsplanen på udvalgsmøde den 23. september 2020, den 11. november 2020, den 13. januar 2021 og den 7. april 2021. Forslaget til helhedsplanen blev gennemgået og diskuteret på udvalgsmødet den 5. maj 2021. Helhedsplanen er opbygget således, at den opsummerer formål og baggrund. Den opstiller desuden visioner og hensigtserklæringer i forhold til, hvordan der bør arbejdes videre med de tre områder: Indendørs svømmehaller, friluftsbade og udendørs faciliteter.

   

  Indendørs svømmehaller

  Alle fire svømmehaller bevares. Der laves særskilte udviklingsplaner for svømmehallerne i Arena Aabenraa, Bov og Tinglev. Terapibadene i Kruså og Tinglev fortsætter som hidtil, dog skal der arbejdes med at åbne dem op for flere målgrupper.

   

  Friluftsbade

  Det undersøges nærmere, om der er mulighed og interesse for at omdanne friluftsbade til organisk rensede svømmesøer.

   

  Udendørs spots

  Der arbejdes med at udvikle vandfaciliteter i Aabenraa samt at gå i dialog med roklubber om udviklingspotentialer. Derudover skal der arbejdes på at udvikle tre naturcentre samt øvrige mindre lokale spots, der kan formidle mødet med vandet.

  Økonomi og afledt drift

  Processen omkring udarbejdelse af helhedsplanen for vandfaciliteter og aktiviteter er finansieret af anlægsbevillingen ”Ekstra vedligehold svømmehaller/friluftsbade” på 0,150 mio. kr. til udarbejdelse af en analyse, samt af driftsmidler fra Udviklings- og Analysepuljen og Aktiv Aabenraa. Helhedsplanen har i alt kostet 0,382 mio. kr.

  Høring/udtalelse

  Forvaltningen har modtaget 27 høringssvar, som er opsamlet i vedlagte høringsnotat. Høringssvarene kommer fortrinsvis fra individuelle Rødekro borgere, svømmeklubber, skoler og udviklingsråd m.fl.

   

  Høringssvarene kan læses i vedhæftede bilag.

   

  Forvaltningen anbefaler, at oplægget til helhedsplanen bevares i sin nuværende form, dog med opmærksomhed på flg.:

  • Aktiviteter, der skal igangsættes omkring Rødekro Svømmehal
  • Rødekro Udviklingsråds pointer om at fokusere på bæredygtighed, drift og lokalt engagement i den videre planlægning og ift. realisering af helhedsplanen.

  Ligeledes bør der indledes en direkte dialog med skolerne omkring rammer for skolesvømning i Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at forslaget til helhedsplanen for vandfaciliteter og aktiviteter godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2021

  Godkendt med bemærkning om, at der i helhedsplanen også tilføjes en udviklingsplan for Rødekro svømmehal.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63086, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende visionsoplægget for Arena Aabenraas svømmehal, som forudsætning for igangsættelse af arbejdet med udarbejdelse af idéoplæg og byggeprogram.

   

  Den nuværende svømmehal i Arena Aabenraa er bygget i 1971 og er i dårlig byggeteknisk stand, hvorfor byrådet har sat 50 mio. kr. af i 2020-2023 til en ”nyopførelse af en svømmehal i relation til Arena Aabenraa”. Budgettet er i 2018 estimeret til 50 mio. kr. på baggrund af prisniveau på andre kommuners svømmehalsbyggerier samt den forudsætning, at der er tale om en erstatning af 25 m bassinet samt omklædningsrummene.

   

  Byrådet godkendte den 25. marts 2020 en fremrykning af 1 mio. kr. fra 2022 til 2020 til ”Udskiftning af svømmehalsbygning ved Arena Aabenraa”. Hermed blev det godkendt, at der skulle igangsættes ”inddragelse og undersøgelser, der kan være med til at danne grundlaget for fremtidens svømmehal ved Arena Aabenraa”. På den baggrund er der i visionsoplægget indsamlet lokal og national viden for at skabe det bedst mulige vidensgrundlag for at udvikle og bygge en moderne og fleksibel svømmefacilitet, der lever op til nuværende og kommende brugeres behov.

   

  Visionsoplægget indgår også som et del-element i den nationale analyse Faciliteter til danskernes svømme- og vandkultur, som Aabenraa Kommune er en del af. Samarbejdspartnerne er: Lokale- og Anlægsfonden, Dansk Svømmeunion og Danske Svømmebade. Visionsoplægget er udarbejdet af en ekstern rådgiver.

   

  Visionen er, at Arena Aabenraas svømmehal skal udvikles til en magnet for hele familien og specialiseres inden for træning, undervisning og wellness. Således bliver det muligt at tiltrække flere brugere, skabe mulighed for at flere brugere kan være i svømmehallen samtidig, og at der dermed kan skabes en mere bæredygtig svømmehal. 

   

  Processen

  Visionsoplægget er blevet til via en inddragelsesproces. Her er gennemført en studietur samt tre workshops, hvor de væsentligste interessenter fra Arena Aabenraa, foreningsbrugere og øvrige centrale interessenter har deltaget aktivt. Efterfølgende har samtlige interessenter haft mulighed for at kommentere på udkastet til visionsoplægget, og kommentarerne er indarbejdet i oplægget.

   

  Indhold og konklusion

  Visionsoplægget for svømmehallen ved Arenaen hviler således på en analyse af brugerne og deres behov. Oplægget indeholder en vision for, hvad Arena Aabenraa skal være for en svømmefacilitet, en beskrivelse af rammer og faciliteter, bud på forskellige rumprogrammer samt et overslag på økonomi. På det nuværende detaljerings- og vidensniveau er der dog stor usikkerhed forbundet med et økonomisk overslag.

   

  De afsatte midler imødekommer ikke til fulde visionsoplæggets ambitioner. Derfor indeholder visionsoplægget også et forslag til en etapeopdeling, hvor senere etaper kan realiseres i takt med, at der findes økonomi til det.

   

  Konklusionen er, at der i etape 1 bør bygges et 21 X 25 meter bassin og dertil forskellige typer af omklædningsrum, så flere forskellige behov dækkes.

   

  Visionsoplægget er udarbejdet sideløbende med helhedsplanen for vandfaciliteter og aktiviteter. Helhedsplanen skal ses som fundamentet, der ligger til grund for visionsoplægget.

   

  På udvalgsmødet præsenterer kultur- og fritidschefen visionsoplægget med henblik på, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det og sender det til videre bearbejdning i Plan, Teknik og Miljø, der i august indleder de næste faser med udarbejdelse af ideoplæg, byggeprogram og nedsættelse af byggeudvalg.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 1 mio. kr. i 2020, 2 mio. kr. i 2021, 25 mio. kr. i 2022 og 22 mio. kr. i 2023 til udskiftning af svømmehalsbygning ved Arena Aabenraa.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at visionsoplægget for Arena Aabenraas svømmehal godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/12570, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  I denne sag præsenteres analysegrundlaget for helhedsplanen for Fladhøj Idrætscenter, som er udarbejdet af en ekstern rådgiver i dialog med udvalgte interessenter.

   

  Byrådet afsatte i budget 2020 0,198 mio. kr. til at udarbejde en helhedsplan for Fladhøj Idrætscenter. Formålet med analysen og den kommende helhedsplanen for Fladhøj Idrætscenter samt området omkring er at sætte en retning når der skal træffes beslutninger om den fremtidige udvikling af særligt Fladhøj Idrætscenter frem mod 2030-2040.

   

  Helhedsplanen er inddelt i etaper, så det er muligt at realisere delelementer i takt med, at der findes finansiering.

   

  Analysegrundlaget for helhedsplanen er blevet til gennem en inddragelsesproces, hvor der er gennemført tre workshops og en række møder med projektgruppen samt individuelle møder med de foreninger og øvrige interessenter, der har ønsket det.

   

  Interessenterne er enige om, at det der bør prioriteres højest er at:

  1. Skabe synlig adgang, gode og sikre adgangsveje til idrætscenteret samt tydelige sammenhænge med skole og børnehave
  2. Løse kapacitetsudfordringerne der er i Rødekro i forhold til mangel på idrætsfaciliteter
  3. Sikre en langsigtet plan der samler alle idrætsfaciliteter ved Fladhøj.

   

  Derfor tager analysegrundlaget for helhedsplanen udgangspunkt i at løse de ovenstående problematikker. Analysen indeholder derudover et oplæg til, hvordan udeområderne bindes sammen i en aktiv park og et markant udendørs forløb, hvor der tilføres faciliteter både for tennisklubben, cykelklubben, skytteforeningen samt fodbold- og håndboldklubben.

   

  Analysegrundlaget for helhedsplanen rummer også bud på, hvordan der kan skabes street faciliteter og fælles områder, der er overdækkede og både kan bruges til ophold og aktivitet. Samlet set vil realiseringen af helhedsplanen på én gang tilføre foreningslivet, selvorganiserede og spontane brugere nye muligheder, samtidig med at skolen og børnehaven i høj grad også vil få nye forbedrede muligheder for at profilere sig i forhold til idræt og naturaktiviteter. Samlet set er det interessant i forhold til tiltrækning af nye borgere til området.

   

  Sideløbende med udviklingen af de fysiske rammer arbejder Aktiv Aabenraa, Hærvejsskolen og Fladhøj Børnehus på at beskrive, hvilke aktivitetsmæssige potentialer inden for leg, læring, bevægelse og natur, der kan skabe endnu mere aktivitet og bygge bro mellem institutionerne.

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet har i budget 2020 afsat 0,198 mio. kr. til at løse opgaven. Derudover bidrager Aktiv Aabenraa med økonomi og medarbejderressourcer.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at analysegrundlaget for helhedsplanen for Fladhøj Idrætscenter drøftes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2021

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35588, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen ”Tilskud til Street Sport Park Padborg” på mødet den 5. maj 2021 og besluttede, at sagen belyses yderligere til næste udvalgsmøde.

   

  Forvaltningen har belyst følgende (se bilag):

   

  • Matcher huslejen markedet
  • Salg af dagsbilletter
  • Antal timer brugerne er i hallen
  • Lokaletilskud til andre foreninger
  • Foreningens situation ved afslag på lokaletilskud

   

  Street Sport Park Padborg (SSPP) har søgt om medlems- og lokaletilskud til deres lejemål på Lejrvejen 8B i Padborg fra 2021.

   

  SSPP blev den 21. oktober 2019 godkendt som en folkeoplysende forening og er berettiget til medlemstilskud, kursustilskud og materialetilskud på samme vilkår som øvrige folkeoplysende foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. I forhold til lokaletilskud til nye lejemål er der mulighed for at godkende, afslå eller begrænse lokaletilskuddet til foreningen.

   

  I henhold til Bemyndigelsesplan for Politikområdet Kultur og Fritid er forvaltningen bemyndiget til at fordele rammen for folkeoplysningsområdet. Sagen løftes dog til politisk behandling, da den har principiel karakter i forhold til relationen mellem medlemsform og kontingent.

   

  Lejrvejen 8B er placeret i industriområdet i Padborg, og Byrådet har den 28. august 2019 godkendt lokalplan nr. 107 Padborg Transportcenter og Kommuneplantillæg nr. 11, hvilket giver mulighed for at etablere et streetcenter i hjertet af Padborg Transportcenter.

   

  En godkendelse af lokaletilskud til lejemålet på Lejrvejen 8B i Padborg vil først træde i kraft, når en ibrugtagningstilladelse foreligger.

   

  En tilbagemelding på ansøgningen om tilskud kræver ikke, at den endelige godkendelse og ibrugtagningstilladelse foreligger.

   

  Lokaletilskud

  SSPP har indgået en lejekontrakt med 5 års gensidig uopsigelighed fra den 13. november 2019. I den indgåede lejekontrakt vil der ske en forhøjelse af huslejen hvert år pr. 1. marts.

   

  Huslejen udgør i lejekontrakten:

  01.03.2020 – 28.02.2021: 12.000 kr. pr. måned – i alt årligt 144.000 kr.

  01.03.2021 – 28.02.2022: 17.500 kr. pr. måned – i alt årligt 210.000 kr.

  01.03.2022 – 28.02.2023 : 23.000 kr. pr. måned – i alt årligt 276.000 kr.

  01.03.2023 – 28.02.2024: 28.500 kr. pr. måned – i alt årligt 342.000 kr.

   

  Et eventuelt lokaletilskud til lejemålet vil blive udbetalt som et aconto tilskud for tilskudsåret og skal afregnes senest den 1. april året efter tilskudsåret i henhold til reglerne i Foreningshåndbog for folkeoplysningsområdet.

   

  Der er følgende muligheder for lokaletilskud til SSPP:

   

  • Lokaletilskud i henhold til huslejen i lejekontrakten mellem SSPP og Nikobiz A/S (se bilag)
  • Lokaletilskud som et årligt fastsat beløb
  • Afslag til nye lokaler der medfører væsentlige merudgifter for kommunen

   

  Forvaltningen anbefaler, at der bevilges lokaletilskud i henhold til den månedlige husleje pr. 01.03.2021 på 17.500 kr. pr. måned, årligt max. 0,210 mio. kr. (12 mdr. x 17.500 kr.) og, at lokaletilskuddet ikke stiger i henhold til lejekontrakten. Herudover foreslås det, at der bevilges 0,020 mio. kr. årligt til rengøring/rengøringsmidler.

   

  Medlemstilskud

  SSPP har følgende kontingenttyper:

  • 1-dagsbillet – 36,50 kr.
  • 1-måneds adgangskort – 249 kr.
  • 1-års adgangskort – 1.299 kr.

   

  Forvaltningen anbefaler, at der tildeles medlemstilskud til 1-måneds adgangskort og 1-års adgangskort. 1-måneds adgangskort kan kun udløse et medlemstilskud pr. år pr. medlem.

   

  For 2021 vil medlemstilskuddet blive udbetalt forholdsmæssigt i forhold til den dato, hvor den endelige godkendelse og ibrugtagningstilladelse foreligger.

   

  Såfremt foreningen opretter 3-måneds adgangskort og 6-måneds adgangskort vil disse udløse et medlemstilskud pr. år pr. medlem.

   

  Denne måde at beregne medlemstilskud på kan have en afledt effekt i forhold til fleksible kontingentformer for foreninger.

   

  Der kan allerede nu peges på foreningsfitness eller andre foreninger, som ikke anvender fast kontingent pr. idrætsgren/aktivitet.

   

  Forvaltningen forudser, at fremtidens foreninger vil eksperimentere med fleksible og mere tidsvarende former for medlemsskaber.

  Lovgrundlag

  I henhold til §25, stk. 5 i Folkeoplysningsloven kan kommunen træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til

  • egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til
  • nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunen
  • væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunen
  • nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunen

   

  Kommunen kan endvidere

  • nedsætte tilskuddet, hvis driftsudgifterne ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets, herunder hallens eller lejrpladsens, anvendelse i øvrigt
  • nedsætte driftsudgifterne til et beløb, der svarer til det normale niveau for et lignende lokale, herunder hal eller lejrplads på egnen

  Økonomi og afledt drift

  Der er på budgettet for folkeoplysningsområdet for 2021 reserveret 0,202 mio. kr. til en eventuel godkendelse af lokaletilskud og bevilling af medlemstilskud for 2021 til SSPP.

   

  Lokaletilskuddet vil for hele 2021 kunne udgøre i alt 0,151 mio. kr., og medlemstilskuddet vil maksimalt kunne udgøre 0,007 mio. kr.

   

  Lokaletilskud og medlemstilskud vil blive udbetalt forholdsmæssigt i forhold til den dato, hvor den endelige godkendelse og ibrugtagningstilladelse foreligger.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der bevilges lokaletilskud til SSPP i henhold til en husleje inkl. rengøring på max. 0,230 mio. kr. årligt,

  at der bevilges medlemstilskud til 1-måneds adgangskort og 1-års adgangskort. Såfremt 3- måneds- og 6 måneds adgangskort oprettes, bevilges der ligeledes medlemstilskud hertil, og

  at lokaletilskuddet og medlemstilskuddet bevilges fra den dato, hvor der foreligger en endelig godkendelse og ibrugtagningstilladelse.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2021

  1.at – Der bevilges lokaletilskud til Street Sport Park Padborg i henhold til en husleje inkl. Rengøring på max. 80.345 kr.

   

  2.at – Der bevilges medlemstilskud til 1-års adgangskort. Såfremt 3-måneds- og 6-måneds-   adgangskort oprettes, bevilges der ligeledes medlemstilskud hertil.

   

  Jette Julius Kristiansen (O) stemte imod med begrundelse om, at det som minimum skal være 6-måneds adgangskort, der gælder som medlemskab.

   

  3.at – Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9543, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om, hvordan der skabes fremdrift i arbejdet med Visions- og handleplanen for Frøslevlejren.

   

  Forvaltningen fremlægger en status på arbejdet og en vurdering af, hvilke forudsætninger der skal være til stede for at skabe fremdrift i arbejdet med Visions- og handleplanen.

   

  Baggrund

  Formålet med udviklingsorganisationen er at intensivere formidlingen og hele oplevelsen ved besøget i Frøslevlejren. Udviklingsorganisationen skal styrke samarbejdet omkring fordelingen af det fælles ansvar for lejrens udvikling mellem de enkelte aktører, der alle skal kunne se det fælles potentiale og deres egen rolle heri. Via en udvikling af den fælles organisering omkring opgaverne, kan der drages nytte af synergieffekterne via formidling, drift og udvikling - både i hverdagen og strategisk fremadrettet mod nye samarbejder.

   

  Den fysiske omdannelse

  Ved budgetvedtagelsen for 2019 blev der frigivet 1 mio. kr. i 2020 til blandt andet den udviklingsorganisation, der er beskrevet i Visions- og handleplanen for Frøslevlejren, herunder til bemanding af den udviklingsorganisation som planen beskriver. Desuden blev der afsat 10 mio. kr. i 2021 til realisering af Visions- og handleplanen, forudsat at der i efterfølgende år skulle afsættes yderligere 30 mio. kr. Ved budgetvedtagelsen for 2021 blev 3 af de 10 mio. kr. øremærket til renovering af værelsesfløjene i de barakker, der udlejes til Frøslevlejrens Efterskole.

   

  På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 27. august 2019 blev der orienteret om behovet for at fastholde Visionsplanens overordnede koncept: Fra krig og diktatur til fred og demokrati. Udvalget godkendte, at planen blev etapeopdelt med et basisprojekt som fundament for det overordnede koncept. Der måtte anvendes op til 0,2 mio. kr. ud af den afsatte 1 mio. kr. til udarbejdelse af en energirapport, der kan danne udgangspunkt for en beslutning om fremtidig varmekilde.

   

  Energirapporten har afventet en organisering og bemanding, der muliggør fremdrift i den samlede realisering af Visions- og handleplanen, idet man ved udarbejdelsen af energirapporten også vil kunne opmåle og funktionsbeskrive lejrens bygningsmasse.

   

  Aktiviteter og formidling

  Sideløbende med forsøgene på at fundraise til de fysiske forandringer i Frøslevlejren, har Aabenraa Kommunes fyrtårnsprojekt, i den Dansk-Tyske kulturaftale i perioden 2017-2021, båret frugt i form af afprøvning af en række aktiviteter og formidlingsformater. 

   

  Indsatserne i fyrtårnsprojektet har bragt lejrens aktører tættere sammen. Det har desuden afspejlet, at det er muligt at arbejde med projekter og formidling, der går på tværs af aktører, ud over det der ligger i den fælles markedsføring.

   

  Indsatserne afspejler ligeledes, at der er potentiale i at arbejde med nye og inddragende formidlingsformer - både i forhold til oplevelser og læring.

   

  Forudsætninger for fremdrift

  Børn og Kultur vurderer, at en ekstern finansiering til realisering af Visions- og handleplanen forudsætter, at der foreligger en robust forretningsplan for det fremtidige oplevelseskoncept, samt at beslutningen fra budgetvedtagelsen for 2019, om at ansætte en koordinator for udviklingsorganisationen, implementeres. I processen med opgavedelingen har Børn og Kultur derfor, i dialog med Plan, Teknik & Miljø, indhentet tilbud på en design-thinking-proces der inddrager Nationalmuseet, lejerne i lejren, Plan & Udvikling, skoler, dagtilbud, Visit Sønderjylland med flere.

   

  Kendskabsanalyse og formidlingskoncept

  Processen indeholder workshops og interviews med centrale aktører, markeds- og kendskabsanalyse, udarbejdelse af formidlingsstrategi, udarbejdelse af forretningsplan samt projektplan og input til fundraising-arbejdet.

   

  Forretningsplanen og formidlingskonceptet skal have et tydeliget fokus på målgruppen: Hvilke koncepter fænger publikum? Hvad gør, at de besøgende går fra lejren med et rigere perspektiv og vil anbefale oplevelsen til andre?

   

  Processen udmønter sig desuden i et forslag til en organisering af Frøslevlejren fremadrettet, med udgangspunkt i den organisation, der lægges op til i Visions- og handleplanen.

   

  Økonomien til Visions- og handleplanen er afsat på Kultur- og Fritidsudvalgets budget, og implementeringen sker i nært samarbejde med Den Selvejende Institution Frøslevlejrens bestyrelse. Under forudsætning af bestyrelsens opbakning iværksættes arbejdet med at skabe fremdrift for Visions- og handleplanen ved at:

   

  • Iværksætte en opmåling sideløbede med energirapporten
  • Udarbejde en forretningsplan efter model B
  • Ansætte en koordinator for udviklingsorganisationen

  Økonomi og afledt drift

  Der er givet en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til arbejdet med Visions- og handleplanen. Der resterer 0,950 mio. kr. Der er i 2019 anvendt 0,050 mio. kr. i overhead til Plan, Teknik & Miljø.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2021

  Udsat.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/891, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om status for tilskudsordningen ”Fælles Sønderjyske Anliggender” for årene 2022 og 2023.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 7. april 2021 at forlænge tilskudsordningen ”Fælles Sønderjyske Anliggender” for årene 2022 og 2023. Sagen er ligeledes blevet behandlet i Sønderborg, Haderslev og Tønder Kommuner, og da alle fire kommuner har besluttet fortsat at yde tilskud til Fælles Sønderjyske Anliggender i 2022 og 2023, fastholdes tilskudsordningen i 2022 og 2023.

   

  Tilskudsmodtagerne er blevet orienteret om beslutningen.

  Økonomi og afledt drift

  Rammebudgettet for ordningen Fælles Sønderjyske Anliggender fremskrives ikke og har de seneste år lydt på samlet 1,049 mio. kr. pr. år. Det årlige tilskud fra Aabenraa Kommune udgjorde i 2020 0,273 mio. kr. af det samlede rammebudget. Grundet en politisk beslutning i Det Sønderjyske Koordinationsudvalg om økonomisk reduktion i de tværkommunale samarbejder i 2022 og 2023, lyder rammebudgettet i 2022 på 1,041 mio. kr., mens det i 2023 lyder på 1,033 mio. kr.

   

  Tabel 1 (1000 kr.)

   

  2022

  2023

  Tilskud til Fælles Sønderjyske Anliggender / faste tilskudsmodtagere

  727

  727

  Beløb i puljen med frie midler

  314

  306

  Samlet beløb i ordningen Fælles Sønderjyske Anliggender

  1.041

  1.033

  Udgifterne til tilskuddene i årene 2022 og 2023 fordeles mellem de fire sønderjyske kommuner efter befolkningstal pr. 1 januar 2021.

   

  Tabel 2 (1000 kr.)

   

  Aabenraa

  Haderslev

  Sønderborg

  Tønder

  Befolkningstal pr. 1. januar 2021

  58.526

  (26%)

  55.376

  (25%)

  73.831

  (33%)

  37.050

  (16%)

  Udgift 2022*

  271

  260

  344

  167

  Udgift 2023*

  269

  258

  341

  165

  * Der er tale om estimerede beløb beregnet ud fra folketallet pr. 1. januar 2021.

   

  Der er afsat midler til Aabenraa Kommunes andel af puljen i Kultur- og Fritidsudvalgets budget under ”Andre kulturelle aktiviteter”.

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/36660, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om status på kunstprojektet Metropolis Landskab Aabenraa, hvis første etape foregår i juli og august 2021.

   

  Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune er gået med i et større samtidskunstprojekt, der har landskab som tema. I projektet undersøges forholdet mellem landskabet og stedets identitet gennem ”vandringskunst”. Aabenraa er en ud af 12 kommuner, der deltager i projektet. De lokale samarbejdspartnere er Billedkunstrådet, Kultur og Fritid, Aabenraa Biblioteker og Borgerhuse, ti kunstnere samt organisationen Metropolis, der er specialiseret i at lave kunst og performances i det offentlige rum. Desuden er kommunens Grønne Råd blevet inviteret med som partner. Der foreligger dog endnu ikke svar fra rådet.

   

  I projektet vil ti meget forskellige kunstnere (ud over billedkunstnere er der bl.a. en teaterinstruktør, en forfatter, en ny cirkus-artist, en lydkunstner, en danser og en performancekunstner) med tilknytning til Aabenraa kommune undersøge og fortolke landskabets betydning og potentiale 10 forskellige steder i kommunen. Navnene på kunstnernes offentliggøres den 1. juni 2021. I den kunstneriske proces undersøges landskabets betydning. Igennem kunstnernes arbejde vil der dukke vigtige særkender og begreber op, som kan bidrage til dialogen om vores landskab på en anden måde end inden for en politisk ramme, fx om hvilke idealer og værdier vi ønsker at fremme.

   

  Projektet understøtter kommunens tværgående bæredygtighedsstrategi, der fastsætter, at der skal skabes en fælles grønnere retning, og alle parter skal være åbne for at finde nye måder at gøre tingene på. Ligeledes understøtter projektet indsatsen omkring samarbejder på tværs og formidling af de naturgivne herligheder i Kultur- og Fritidspolitikken. Projektet Metropolis Landskab Aabenraa kan med sin ikke-politiske, kunstneriske vinkel blive et godt udgangspunkt for en offentlig samtale om, hvordan landskabet kan og skal forvaltes. Projektpartnerne ønsker, at projektet får så bred en forankring som muligt, så vi sikrer en bred, konstruktiv og kvalificeret dialog. Projektet bevæger sig, i kraft af sit tema, på tværs af forskellige politiske udvalg, men projektet er ikke bundet til den kommunalpolitiske proces og kan derfor tilgå emnet på en anden og mere fabulerende måde.

   

  Metropolis Landskab Aabenraa løber i enten ét eller tre år afhængig af, om Metropolis i starten af juni 2021 modtager en betydelig bevilling fra Nordea Fonden eller ej. Under alle omstændigheder vil vandringerne løbe af stablen fra den 31. juli – 9. august 2021. Kort fortalt forløber projektet således:

   

  2021: Walking Landscapes

  10 kunstnere foretager hver især en 12-timers vandring i landskabet og sender hver time livstegn via live-stream. Disse nedslag kan være en optræden, fortælling, samtale/møde, interaktion med stedet, indsamling af materiale, m.v. helt afhængig af kunstnerens koncept. Kunstnerne kan også invitere publikum til at deltage undervejs. Fokus er på at undersøge, opleve og kortlægge landskabernes særegenhed og potentialer gennem kunstneriske aktioner.

   

  Hvis bevillingen kommer, fortsætter projektet to år mere:

  2022: Talking Landscapes

  Andet år arrangeres 12 iscenesatte gruppesamtaler med deltagelse af borgere, foreninger, organisationer, erhvervsliv og politikere mv. Med afsæt i erfaringerne fra kunstnervandringerne igangsættes og iscenesættes en dialog om værdier, holdninger, drømme og forandring i forhold til landskab.

   

  2023: Performing Landscapes

  Tredje år samles og omsættes erfaringerne fra år et og to gennem en gruppe-residency (fælles kunstnerophold) á en måned, hvor udvalgte kunstnere tager ophold i Aabenraa og skaber et afsluttende værk, der performativt bearbejder og formidler landskaber.

  Økonomi og afledt drift

  Metropolis Landskab Aabenraas samlede budget over tre år er 0,813 mio.kr. Heraf betaler Billedkunstrådet 0,157 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14676, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om status for kultur- og fritidsområdet i forbindelse med COVID-19.

   

  Generelt

   

  Rammeaftale fra den 6. maj 2021

  Den 6. maj er der indgået aftale om udmøntning af genåbningsplanen og ligeledes en plan for afholdelse af større forsamlinger og arrangementer. Der vil ud over sektionering, krav om afstand mv. også gælde krav om udarbejdelse af sundhedsplan ved arrangementer med mere end 500 deltagere. Det generelle forsamlingsforbud udfases, så der efter den 11. juni må være 100 personer samlet indendørs, og det forventes, at det udendørs forsamlingsforbud efter den 11. juni udfases helt.

   

  Ny rammeaftale for genåbning fra den 21. maj 2021

  Resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter åbner med krav om coronapas. Genåbningen omfatter lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, herunder lokaler der anvendes til saunaer, dampbade mv., foreningslokaler samt kultur-, medborger- og aktivitetshuse. Derudover åbner musik- og kulturskolerne for personer over 18 år. Der genåbnes endvidere for sangaktiviteter i foreningsliv og på musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet, der tidligere er genåbnet, men hvor genåbningen ikke har omfattet sangaktiviteter. Indendørs faciliteter i forlystelsesparker, zoo mv. åbner med krav om coronapas. Aftenskoler åbner. Desuden åbner Folkeuniversitetet, ligesom der åbnes for korte kurser og dagelever på folkehøjskoler med både dagelever og overnattende elever, korte kurser på efterskoler og frie fagskoler samt indtægtsdækket virksomhed på ungdoms- og voksenuddannelser.

   

  Kontrol med coronapas lempes i ny rammeaftale fra den 21. maj 2021

  Kontrol med coronapas lempes ved, at der indføres mulighed for, at kontrollen i regi af frivillige foreninger og på biblioteker kan udføres ved én daglig stikprøvekontrol af alle tilstedeværende personer, der er undergivet kravet om coronapas over 18 år ved alle typer af idrætsaktiviteter organiseret af foreninger. Ansvaret for gennemførelsen af den daglige stikprøvekontrol placeres hos den, der har rådighed over lokalet, hvilket f.eks. kan være ejeren eller lejeren af lokalet. Den vil efter aftale kunne varetages af andre.

   

   

  Kulturområdet

   

  Genåbningsplan for kulturarrangementer

  Den 6. maj 2021 blev der efter aftalen om udmøntning af genåbningsplanen åbnet op for spillesteder, teatre og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter - med coronapas og op til 2.000 tilskuere i sektioner á 500, hvor tilskuerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder eller lignende. Grænsen på 2.000 tilskuere gælder kun for indendørs arrangementer. Kravet om coronapas vil gælde, uanset hvor mange der deltager i arrangementet, og uanset om det finder sted udendørs eller indendørs.

   

  Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse

  Biblioteket er åbent, men de er udfordret af krav om coronapas og ID. Borgerne oplever det som en gene med deraf mindre besøg. Biblioteket har et midlertidigt tilbud om take away i døren. Kravet om coronapas gør, at der ikke er selvbetjent åbningstid i biblioteket. Ifølge rammeaftalen er kontrol med coronapas blevet lempet fra den 21. maj 2021. Arbejdet med Makerspace er på stand by ind til der lukkes yderligere op.

   

  Oldemorstoft

  Oldemorstoft er genåbnet, men udstillingsbygningen er forsinket grundet corona.

   

  Aabenraa Live

  Aabenraa Live havde første koncert den 15. maj 2021 og følger de retningslinjerne og udmeldinger, der løbende kommer.

   

  Teater i Aabenraa

  Teater i Aabenraa har sat gang i arbejdet med den internationale Gadeteaterfestival, der foregår udendørs. Det forventes at kunne gennemføres i august 2021.

   

  Billedkunstrådet

  Der er udvalgt kunstnere til at deltage i Billedkunstrådets projekt Metropolis Landskab. Vandringerne kommer til at foregå i det fri i sensommeren, og det forventes at kunne gennemføres efter planen.

   

  Scenekunst SummerCamp

  Den 1. juni træffes der beslutning om gennemførelse ud fra de givne forudsætninger, herunder efterskolernes mulighed for at udleje faciliteter til formålet og tyske børns vilkår for deltagelse.

   

  Kulturelt Samråd

  Kulturelt Samråd har modtaget 30 ansøgninger til fristen den 15. maj 2021, hvilket er en stigning i forhold til 2020, der lå langt under niveau. Der er i de to første runder i alt ansøgt for 0,436 mio. kr. og bevilget 0,286 mio. kr., så der resterer 0,084 mio. kr. til ansøgningsrunden 15. september 2021. Tendensen er, at foreninger, aktører og institutioner søger til aktiviteter i efteråret i god tid.

   

  Scenekunst SommerCamp

  På grund af restriktioner for efterskoler er Scenekunst SummerCamp flyttet fra Frøslevlejren til landbrugsskolen i Gråsten.

  Det afgøres den 7. juni om de tyske børn og unge kan deltage. Hvis de ikke kan det, udskydes campen til påsken 2022.

   

   

  Fritidsområdet

   

  Genåbningsplan for indendørsidræt

  Den 6. maj 2021 blev der efter en ny aftale om udmøntning af genåbningsplanen, udarbejdet af Regeringen og aftalepartierne, åbnet yderligere op for kultur- og fritidslivet.

   

  Indendørs idræt er igen muligt for personer over 18 år med coronapas og et forsamlingsloft, der følger det indendørs forsamlingsforbud. Kontaktsport er undtaget i genåbningsplanen frem til den 21. maj 2021 for personer over 18 år og under 70 år. Der er endvidere åbnet for al idræt for børn og unge under 18 år samt personer over 70 år, herunder også for idræt, der ikke er i organiseret regi. Forsamlingsloftet for idræt for personer over 70 år hæves ligeledes fra 10 personer til 25 personer, så det følger det indendørs forsamlingsforbud pr. 6. maj 2021.

  Kravet om coronapas vil gælde, uanset hvor mange der deltager i idrætsaktiviteten.

   

  Der er ligeledes åbnet for fitnesscentre med krav om coronapas og bemanding i fitnesscentrene.

   

  Genåbningen forudsætter overholdelse af arealkrav og afstand. Det er indtil videre den enkelte forening, organisation eller arrangør, der er ansvarlig for tjek af coronapas. Dette er under behandling i sektorpartnerskabet.

   

  Haller

  Der afholdes inspektørtræf for hallerne den 16. juni 2021, hvor udfasningen af retningslinjer og status for COVID-19 drøftes.

   

  Hallerne finder lokale løsninger, så der både tages højde for testcentrene og foreningernes brug af hallerne.

   

  Fælles genåbningstiltag

  Den nedsatte Taskforce og en repræsentant fra DGI arbejder fortsat med genåbningstiltag præsenteret for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. maj 2021.

   

  Den 11. maj 2021 blev et online genstartsmøde afholdt, hvor 12 foreninger deltog. Der var repræsentanter fra både idræts- og kulturlivet samt lokalråd.

   

  Der var god opbakning til idéen om en fælles genstartskampagne, og foreningerne giver generelt udtryk for behovet for hjælp til markedsføring/annoncering af tiltag. Der blev også ytret ønske om specifikke genstartspuljer, hvortil midler er afsat nationalt.

   

  Der er afsat midler og ressourcer til fælles genåbningsinitiativer og indsatser på Kultur- og Fritidsområdet af de tre samarbejdsparter Social & Sundhed, Børn og Kultur og DGI Sønderjylland.

   

  Arrangementsoversigt

  For at imødekomme foreningernes ønske om hjælp til markedsføring, er der udarbejdet en liste over planlagte (genstarts)arrangementer, der kan promoveres både før, under og efter sommerferien. Listen er ikke udtømmende og vil opdateres løbende. Arrangementer vil blive markedsført under en fælles genstartskampagne.

   

  Kampagne
  Genstartskampagnen benævnes ”Aabenraa Kommune bevæger sig” og skal dække over de mange gode fritidstilbud på tværs af hele kommunen.

  På kort sigt vil eksisterende filmmateriale blive delt til promovering af udvalgte idrætter og arrangementer. Særligt vil der være fokus på udeaktivitet frem mod sommerferien.

  På længere sigt ønskes en fællesplatform oprettet under aabenraa.dk, hvor genstartsarrangementer bliver synliggjort, der laves film, genkendeligt layout og brugbart kommunikationsmateriale til foreningslivet, som også kan genbruges i fremtiden. Særligt vil der være fokus på indendørs aktivitet efter sommerferien og frem mod sæsonstart.

  Konkrete eksempler på initiativer og arrangementer er gratis svømning, trydays, åbent hus og lignende.

   

  Gratis svømning i sommerferien
  Aktiv Aabenraa ønsker i sommerferien 2021 at udbyde gratis offentlig svømning for alle i ugerne 26-31.


  Det forgangne år har båret præg af nedlukkede aktiviteter og faciliteter, og ønsket er, at gøre borgere opmærksomme på kommunes svømmehaller og fritidstilbud igen.

  Åbningsuger med anderledes åbningstider og gratis adgang: Uge 26-28 i Bov, Rødekro og Tinglev svømmehal, uge 29-31 i Bov svømmehal.
  Bov svømmehal vil i uge 29-31 være tilgængelig som supplement til aktiviteter i Arena Aabenraa. I uge 29-31 vil der i Rødekro og Tinglev svømmehal foregå anden aktivitet i forbindelse med Aktiv Ferie.

   

  Arena Aabenraa vil også have anderledes åbningstider i skolernes sommerferie og tilbyder ”Aktiv børnepasning” og ”Hjemmeferie i Arena Aabenraa” i ugerne 26-31.

  Der tages højde for gældende restriktioner i hele perioden.

  Der søges om midler til at få udgifterne dækket igennem kommende sommerpakke og genstartspuljer. Ligeledes kan Aktiv Aabenraas udviklingstilskud være dækkende for en del af udgifterne ved gratis svømning.

   

  Forhåbentlig vil initiativet skabe positiv vækst i besøgstallet efterfølgende.


  Alternative naturaktiviteter
  I løbet af foråret er der taget initiativ til mange alternative aktiviteter i naturen i Aabenraa Kommune.

   

  En transportabel humørsti har fået borgere ud for at opleve nye dele af kommunen i ugerne 13-21, og flere digitale udendørs aktiviteter er afprøvet.

   

  En oversigt over naturaktiviteter for hele familien findes på www.aabenraa.dk/naturaktiviteter hvor også gode cykelspor, gåruter og fitness spots kan udforskes.


  Gåfællesskaber
  Muligheden for en gåtur har været der i hele nedlukningsperioden, og vandrestøvlerne er af mange danskere slidt tynde.

   

  Også Aabenraa Kommunes gåfællesskaber har fået ekstra medvind på vejen og nye frisk-lufts-makkere er oprettet.

   

  Halinspektører, lokale foreninger og gåværter har i hele maj måned kunne byde ind med gåture under overskriften ”Går du med? – Aabenraa Kommune bevæger sig” hvor fokus har været på de lokale idrætsfaciliteter.

   

  Over 900 skoleelever har også deltaget i lignende under overskriften ”Gå sommeren i møde 2021” arrangeret af SundSkole2020 og to sundheds- og bevægelseskoordinatorer fra skolerne. Trivsel, sammenhold og bevægelse har her været nøgleordene.


  Fokus på Naturskolerne
  I en tid hvor mange aktiviteter har skulle foregå udendørs, er der kommet et særligt fokus på kommunens Naturskoler.

   

  Kelstrup Naturskole har de sidste måneder haft besøg af tusindvis af mennesker særligt ved højtider, når nissesti, æggejagt eller koglesti har skulle afprøves.

   

  Også Skovlyst Naturskole har budt ind med sporjagt og anderledes aktiviteter for hele familien.

   

  Nye initiativer under nedlukning

  Det er tydeligt, at foreningerne og andre aktører igennem det sidste år har brugt tiden til at igangsætte nye initiativer og at aktivitetsmønstret har ændret sig.

   

   

  Den løbende orientering om status for Kultur- og Fritidsområdet – COVID-19 genoptages, når der er nyt i sagen.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller.

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/40013, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Der har været afholdt møde i Museums Sønderjyllands bestyrelse den 26. marts 2021, og referatet foreligger nu.

   

  Af særlig relevans kan fremhæves:

  • Bestyrelsen har godkendt årsregnskab 2020
  • Grundet COVID-19 nedlukningen er museets indtægter bagud i forhold til budget
  • For at kunne betjene Kolding Kommune i forhold til udgravningsarbejde, er museets vedtægter ændrede, og ligger til godkendelse hos Slots- og Kulturstyrelsen
  • Det nye bevaringscenter i Rødekro forventes færdigt og klar til overtagelse den 15. juni 2021
  • Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med de udarbejdede Økonomi- og Samarbejdsaftaler for perioden 2022-2025.  

   

  Kultur- og Fritidsudvalgets medlem af bestyrelsen vil uddybe med supplerende bemærkninger, og viderebringe relevante emner til bestyrelsens dagsorden. Næste bestyrelsesmøde finder sted den 18. juni 2021.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2021

  Taget til efterretning.