Beslutningsprotokol

onsdag den 11. august 2021 kl. 15:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.15
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: , Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: , Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2021

  • Fælles dialogmøde udsættes til 2022
  • Status varmtvandsbassin Rødekro
  • Status frivillige til TDF (Tour de France)
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25898, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet.

   

  Telemuren

  Den eksterne ingeniørrådgiver fortsætter med udarbejdelsen af det tekniske projekt til genopstilling af Telemuren ved Gasværksvej i foråret 2022.

   

  Museumsprojekt ved Kilen

  Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune arbejder videre med projektet, der nu overgår til fundraising fasen. Efter fysiske møder med et antal fonde pågår der en dialog. Der er ligeledes udarbejdet en overordnet fondsliste, som bliver anvendt fremadrettet. Pr. 1. august 2021 har Axel Johnsen overtaget direktørposten i Museum Sønderjylland. Den organisatoriske forankring skal dermed justeres, og der skal sikres sammenhæng med de øvrige projekter på området nord for Kilen.

   

  Visions- og handlingsplan for Frøslevlejren

  Arbejdet med en konkretisering af udstillingskonceptet samt undersøgelser omkring mulige fremtidige energiforsyningsmodeller er ved at blive iværksat. En del af grundlagsmaterialet til fundraisingen er udarbejdet. Materialet vil blive suppleret med ovennævnte udstillingskoncept.

  Der pågår for øjeblikket drøftelser omkring den fremtidige organisering af projektet.

   

  Svømmehal ved Arena Aabenraa

  Der foretages nu efterspænding af betonkonstruktionernes understøtninger hver 14. dag.

  Der udføres indtil videre inspektion af betonkonstruktionerne hver anden måned.

  Projektet vedrørende den ny Arena Aabenraa Svømmehal forventes startet op i løbet af august 2021.

   

  Ravsted Friluftsbad

  Renoveringen af friluftsbadet er afsluttet, og det genåbnede lørdag den 3. juli 2021.

  Fremadrettet orienterer Børn og Kultur ikke yderligere om dette projekt.

   

  Handicaptoilet på Jacob Michelsens Gård

  Der har været afholdt licitation på håndværksarbejderne. Sagen belyses særskilt på mødet i en anden sagsfremstilling.

   

  Aabenraa Musikskole – udvendig rampe og ombygning

  Byggearbejdet fortsætter efter planen, dog med en lille forsinkelse grundet vinduesleverancen. De ombyggede faciliteter vil herefter kunne afleveres af håndværkerne medio november 2021, tidsnok til julekoncerten.

   

  Friluftbad Bylderup-Bov

  Bylderup Idrætscenter arbejder videre med at undersøge de økonomiske og tekniske muligheder for at etablere et organisk svømmebad i stedet for et traditionelt friluftsbad.

  Der vil blive udarbejdet en udvalgssag om, hvorvidt Kultur- og Fritidsudvalget vil lade tilsagnet om støtten på kr. 3,0 mio. kr. gå til et organisk friluftsbad.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9160, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 30. juni 2021 vedlægges til udvalgets orientering.

   

  Forbrugsprocenten pr. 30. juni 2021 for udvalgets driftsområde ligger på 54,6 %.

  Der forventes stadig en lidt forhøjet forbrugsprocent, eftersom der er forudbetalt tilskud til både Folkeoplysningen og Halmodellen. På samme tid sidste år lå forbrugsprocenten for udvalgets driftsområde på 54,8 %.

   

  Ved lineær forbrugsudvikling skulle forbruget ligge på 50,0 %.

   

  Herudover fremgår sygefravær for Børn og Kultur. For 2021 udgør det samlede sygefravær fra januar til maj foreløbigt 5,3 % for serviceområdet Børn og Kultur mod 5,5 % for hele kommunen. For medarbejdere under Kultur og Fritid ligger fraværet på 2,5 % mod 3,0 % på samme tid i 2020.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9179, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  I denne sag vedlægges udkast til specielle bemærkninger til driftsbudget 2022 – 2025 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

   

  De specielle bemærkninger til budgettet for 2022 – 2025 er i 2021-priser, og de vil senere blive korrigeret for ændringer i pris- og lønfremskrivningen samt eventuelle konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at udkast til specielle bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudget 2022 – 2025 godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/4662, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  I forbindelse med udarbejdelsen af en handleplan i 2017, vedrørende restaurering af Jacob Michelsens Gård, blev der samtidig udarbejdet en plan for etablering af et handicaptoilet og et depot. I 2018 afsatte Byrådet, i investeringsoversigten for 2019-2022, et rådighedsbeløb i 2020 på 0,600 mio. kr. til formålet. I bevillingskontrollen pr. 31. marts 2019 blev rådighedsbeløbet fremrykket til 2019.

   

  En ekstern rådgiver har udarbejdet et forslag til helhedsplan for Jacob Michelsens Gård, som er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen i januar 2021. Helhedsplanen viser placering og visualisering af en ny bygning samt rummelighed og arkitektur. Desuden indeholder den forslag til en beplantning, der karakteriserer en historisk landbohave med ønsket befæstelse af stier og terrasser.

   

  Licitationsresultatet

  Det økonomiske overslag, i forhold til anlægsrammen på 0,600 mio. kr. til et handicaptoilet og et depot, blev udarbejdet i september 2020.

   

  Licitationsresultatet viser, at de samlede udgifter, jævnfør billigste tilbud, bliver på 0,914 mio. kr. Priserne på materialer, udbuddet af tilgængelige entreprenører samt særligt priser på tømrerarbejder og tømmer er efterfølgende steget kraftigt. Ud over dette er der krav til kvaliteten af håndværket og håndværkerne ved opførelse af en ny bygning i den fredede have. Dette påvirker i stor grad den forskel, der er mellem overslaget fra 2020 og de indkomne tilbud fra entreprenørerne.

   

  Det har været nødvendigt at udarbejde en dispensationsansøgning vedrørende energikrav, da kravene til denne type bygning ikke fremgår specifikt af bygningsreglementet BR18. Dette har betydet et øget timeforbrug ud over de aftalte punkter i rådgiveraftalen fra februar 2021.

   

  Ud over ovenstående har der været ekstraarbejder i forbindelse med de øgede krav til certificeret brandrådgivning. For at undgå en stor udgift i projektet med ansættelse af certificerede brandrådgivere, har rådgiver udarbejdet brandkravsdokumenter til bygningsansøgningen samt været i ekstra dialog med byggemyndigheden.

   

  Tilpasning af projektet

  Rådgiver har efterfølgende udarbejdet forslag til tilpasning af projektet med 0,095 mio. kr. ud fra tilbudslisten.

   

  Tilpasningen har konsekvenser for projektets helhedsvirkning, funktionalitet for brugerne og bygningens æstetiske udtryk. Tilpasningen indeholder eksempelvis fjernelse af samtlige vinduer. Fjernelse af vinduerne betyder, at der ikke findes noget naturligt dagslys, og at bygningens udvendige udtryk fremstår lukket og ikke inviterende for besøgende på egnsmuseet.

   

  Ud over vinduerne bliver der også sparet på funktionelt udendørslys, der er nødvendigt om vinteren, og en revlelåge i den eksisterende bygning, der vil løse problematikken omkring opbevaring af haveredskaber, plæneklipper og sneplov med videre.

   

  Tilpasningsforslagene vil i givet fald skulle indgå i forhandlingerne med entreprenøren. Ved en udskydelse skal projektet indeksreguleres for de indkomne priser med minimum 2 %.

   

  Løsningsforslag

  Projektet mangler 0,314 mio. kr., hvis det udbudte projekt skal fastholdes. Såfremt det er muligt at realisere de foreslåede tilpasninger på 0,095 mio. kr., mangler projektet 0,219 mio. kr.

   

  Inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område er der på nuværende tidspunkt ikke disponerede anlægsmidler på 0,074 mio. kr. i Halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver.

   

  Fastholdes projektet, men udsættes beslutningen til august eller september forventes det, at prisen indeksreguleres med minimum yderligere 0,030 mio. kr. Projektet forventes dermed i alt at blive 0,344 mio. kr. dyrere end anlægsrammen.

   

  Der foreslås følgende handlemuligheder:

   

  1. Ansøgning om et tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 finansieret af kassen
  2. Udsætte projektet og lade det indgå i budgetforhandlingerne om budget 2022-2025
  3. Stoppe projektet

   

  Der er på nuværende tidspunkt brugt 0,036 mio. kr., af anlægsbevillingen på 0,600 mio. kr., til rådgivning og byggeansøgning.

  Høring/udtalelse

  Hvis det besluttes at gennemføre de foreslåede tilpasningsforslag, skal projektet igen drøftes med Slots- og Kulturstyrelsen. Dette vil forlænge projektet yderligere. Der tages derfor forbehold for Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse af de foreslåede ændringer.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget vælger én af de tre ovenstående handlemuligheder.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2021

  Udvalget anbefaler handlemulighed 1, ansøgning om tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 på min. 0,344 mio. kr.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/891, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget pege på et ud af tre forslag til, hvad midlerne i Den Sønderjyske Kulturudviklingspulje skal bruges på i 2022. Sagen behandles sideløbende i henholdsvis Aabenraa-, Haderslev- og Tønder Kommune.

   

  Den Sønderjyske Kulturudviklingspulje er en pulje på 0,5 mio. kr. årligt til politisk disposition fra år 2020. De fire sønderjyske kommuner bidrager hver til puljen med et beløb beregnet ud fra folketal. Beslutningskompetencen over puljen er placeret hos Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg.

   

  Den Sønderjyske Kulturudviklingspulje skal:

  • Styrke borgerne i Sønderjyllands kulturelle og æstetiske dannelse og kompetencer
  • Styrke samarbejdet på kulturområdet i Sønderjylland
  • Styrke den kulturelle fødekæde i Sønderjylland gennem indsatser, der kan være målrettet såvel bredden som eliten

   

  I 2020 og 2021 understøtter Den Sønderjyske Kulturudviklingspulje indsatsområdet ”Musik i Sønderjylland”. Kultur- og Fritidsudvalget drøftede den 7. april 2021 indsatsområde for puljen i 2022. Udvalget besluttede fortsat at pege på indsatsområdet ”Musik i Sønderjylland” i 2022.

   

  De lokale drøftelser i de sønderjyske kulturudvalg dannede grundlag for en proces for valg af indsatsområde på Fællesmøde for de sønderjyske kulturudvalg den 28. maj 2021. Eftersom der var en væsentlig indholdsmæssig differentiering i de lokale drøftelser, blev det på fællesmødet besluttet at samle og indskrænke input, fra de lokale drøftelser samt input fra selve dagen, til tre mulige forslag til indsatsområde i 2022:

   

  1.

  Skabelse af fællesmiljøer i et stort miljø
  (herunder miljøer på talentområdet, den organisatoriske baggrund for fællesmiljøerne samt fokus på trænere/undervisere inden for idræt og kultur)

  2.

  De unges møde med scenekunst

  3.

  Fokus på overgange
  (eksempelvis overgang fra barn til ung, fra bredde til talent til elite osv. inden for idræts- og kulturområdet)

   

  De fire sønderjyske kulturudvalg skal nu godkende / pege på et af de tre forslag. Efterfølgende bliver den endelige beslutning om indsatsområde i 2022 for Den Sønderjyske Kulturudviklingspulje truffet i Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg.

   

  På baggrund af det valgte indsatsområde udarbejder forvaltningerne i de fire sønderjyske kommuner projektforslag til Den Sønderjyske Kulturudviklingspulje. Forslagene præsenteres på Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalgs ordinære møde den 8. oktober 2021 til udmøntning i 2022.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat økonomi til Den Sønderjyske Kulturudviklingspulje for årene 2022 og 2023 i alle fire sønderjyske kommuner, i alt 0,496 mio. kr. i 2022.

   

   

  Aabenraa

  Haderslev

  Sønderborg

  Tønder

  Befolkningstal pr.

  1. januar 2021

  58.526

  (26%)

  55.376

  (25%)

  73.831

  (33%)

  37.050

  (16%)

  Kommunens bidrag til fælles pulje 2022

  128.960

  124.000

  163.680

  79.360

  Kommunens bidrag til fælles pulje 2023

  127.920

  123.000

  162.360

  78.720

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at forslag 1 ”Skabelse af fællesmiljøer i et stort miljø” godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/20979, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om en række af de samarbejder og indsatser der i indeværende byrådsperiode udfolder sig på kulturområdet, under løbende hensyntagen til politikker og strategier der har indflydelse på udvalgets ressort.

   

   

  På mødet gives en status på arbejdet på kulturområdet samt et overblik over, hvilke interne og eksterne sammenhænge udvalgets interesser indgår i.

   

  Teamleder for Kultur, Charlotte Helt Brunsgaard, deltager i behandling af punktet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/20179, Sagsinitialer: PBPA

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om, hvordan det er gået Aktiv Aabenraa i organisationens tre første leveår. På mødet vil en række af de samarbejder, indsatser, drifts- og udviklingsopgaver, som er blevet gennemført eller planlagt under hensynstagen til politikker og strategier, blive fremhævet.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i 2017, efter idrætsfacilitetsanalysen i 2015-16, den nye sammensætning af de kommunale haller og svømmehaller. Siden den 1. januar 2018 har de kommunale idrætsfaciliteter været samlet under ét tag med én fælles leder.

   

  Aktiv Aabenraa samarbejder med borgerne og andre interessenter for at sikre de bedst mulige rammer for bevægelse i og omkring de kommunale idrætsfaciliteter i Aabenraa Kommune. De har visionen om at være det naturlige samlingspunkt for bevægelse fyldt med liv og aktivitet i tidssvarende rammer. Med baggrund i Kultur- og Fritidspolitikken og direktionens strategiske spor defineres årlige indsatser og mål, der skal give borgere og besøgende i Aabenraa Kommune den bedste mulighed for at leve det gode og sunde liv.

   

  Leder af Aktiv Aabenraa, Pia B. Paustian, deltager i behandling af punktet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/41749, Sagsinitialer: lfi

  Sagsfremstilling

  I overensstemmelse med samarbejdsaftalen mellem Aabenraa Fritidsråd og Kultur- og Fritidsudvalget orienteres Kultur- og Fritidsudvalget i denne sag om Fritidsrådets aktiviteter i 2020 og om rådets planer for 2021.

   

  Beretning 2020

  Uddeling af erkendtligheder/initiativprisen
  På grund af COVID-19 har det i 2020 ikke været muligt at samles til et fælles arrangement i  Sønderjyllandshallen. I stedet besøgte Aabenraa Fritidsråd i samarbejde med Kultur og Fritid foreningerne for at uddele erkendtligheder. Initiativprisen blev ikke uddelt i 2020.

  Uddeling af tilskud fra Aktivitetspuljen og Anlægspuljen

  • 16 foreninger søgte om tilskud fra Aktivitetspuljen. Heraf fik 14 foreninger bevilget tilskud
  • 15 foreninger søgte COVID-19 hjælpepuljen, som var restbeløbet af aktivitetspuljen. Heraf fik 13 foreninger bevilget tilskud
  • 10 foreninger søgte om tilskud fra Anlægspuljen. Heraf fik 8 foreninger bevilget tilskud

   

  Samarbejdsaftale og handleplan

  I 2020 blev der indgået en ny samarbejdsaftale med Aabenraa Kommune. Fritidsrådet vil i samarbejde med Kultur og Fritid finde tre fælles fokuspunkter, som der i 2021/2022 skal arbejdes med.

   

  Fritidsrådet ser frem til samarbejdet og dialogmødet med Kultur- og Fritidsudvalget i 2021. 

  I september måned planlægger Fritidsrådet at afholde et arrangement med forsker, Søren Østergaard.

  Repræsentantskabsmødet
  På repræsentantskabsmødet blev det besluttet, at ændre § 11.2, så der fremover skal vælges 7-11 medlemmer i stedet for 11 medlemmer. Vedtægterne ændres blandt andet fordi banken, på grund af Hvidvaskningsloven forlanger, at antallet af medlemmer i rådet passer med vedtægterne.

   

  På mødet skulle der vælges mindst ét nyt medlem samt to revisorer og en revisorsuppleant. Desværre ville ingen af de fremmødte vælges. Rådet fik derfor mandat til at finde et nyt medlem samt to revisorer og en revisorsuppleant.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende er udbetalt i 2020:

  • 0,020 mio. kr. til administrationsudgifter - udbetalt til Fritidsrådet
  • 0,220 mio. kr. til Anlægspuljen - udbetalt til Fritidsrådet
  • 0,107 mio. kr. til Aktivitetspuljen - udbetales til foreningerne af Kultur og Fritid

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: , Sagsinitialer: CCAR

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke ”Godkend”.

  Planmæssige forhold

   

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2021

  Beslutningsprotokollen er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget.