Beslutningsprotokol

onsdag den 1. september 2021 kl. 15:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.15
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: , Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: , Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2021

  • Gadeteaterfestival
  • Olgerdiget åbning 17/9

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25898, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet. Der er ikke ændret i teksten for Museumsprojekt ved Kilen.

   

  Telemuren

  I dialog med Plan, Teknik og Miljø, Banedanmark samt Fonden Sønderjyllandshallen, er den eksakte placering til Telemuren udpeget. Dette har givet forudsætninger for, at den eksterne ingeniørrådgiver kan udarbejde det tekniske projekt, for at skabe grundlag for en så eksakt kalkulation som muligt af udgifterne til genopstilling af muren ved Gasværksvej.

   

  Museumsprojekt ved Kilen

  Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune arbejder videre med projektet, der nu overgår til fundraising fasen. Efter fysiske møder med et antal fonde pågår der en dialog. Der er ligeledes udarbejdet en overordnet fondsliste, som bliver anvendt fremadrettet. Den 1. august 2021 overtog Axel Johnsen direktørposten i Museum Sønderjylland. Den organisatoriske forankring skal dermed justeres, og der skal sikres sammenhæng med de øvrige projekter på området nord for Kilen.

   

  Visions- og handlingsplan for Frøslevlejren

  Arbejdet med en konkretisering af udstillingskonceptet samt undersøgelser omkring mulige fremtidige energiforsyningsmodeller er ved at blive iværksat. En del af grundlagsmaterialet til fundraisingen er udarbejdet. Materialet vil blive suppleret med ovennævnte udstillingskoncept.

  Der vil blive opslået en projektstilling med henblik på, at få Visions- og handleplanen for Frøslevlejren videreført.

   

  Svømmehal ved Arena Aabenraa

  Der foretages nu efterspænding af betonkonstruktionernes understøtninger hver 14. dag.

  Der udføres indtil videre inspektion af betonkonstruktionerne hver anden måned.

  Projektet vedrørende den ny Arena Aabenraa Svømmehal forventes startet op i løbet af september 2021.

   

  Handicaptoilet på Jacob Michelsens Gård

  Kultur- og Fritidsudvalget anbefalede på mødet den 11. august 2021 ansøgning om tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 på min. 0,344 mio. kr.

  Bevillingsansøgningen forventes forelagt Økonomiudvalget den 7. september og Byrådet den 22. september.

   

  Aabenraa Musikskole – udvendig rampe og ombygning

  Byggearbejdet fortsætter efter den reviderede tidsplan, der fastlægger aflevering af byggeriet fra håndværkernes side medio november 2021.

   

  Friluftbad Bylderup-Bov

  Bylderup Idrætscenter arbejder videre med at undersøge de økonomiske og tekniske muligheder for at etablere et organisk svømmebad i stedet for et traditionelt friluftsbad.

  Der vil blive udarbejdet en udvalgssag om, hvorvidt Kultur- og Fritidsudvalget vil lade tilsagnet om støtten på kr. 3,0 mio. kr. gå til et organisk friluftsbad.

  Børn og Kultur afholder møde med idrætscenteret den 07. september 2021.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9160, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 31. juli 2021 vedlægges til udvalgets orientering.

   

  Forbrugsprocenten pr. 31. juli 2021 for udvalgets driftsområde ligger på 61,6%.

  Der forventes stadig en lidt forhøjet forbrugsprocent, eftersom der er forudbetalt tilskud til både Folkeoplysningen og Halmodellen. På samme tid sidste år lå forbrugsprocenten for udvalgets driftsområde på 60,1 %. Ved lineær forbrugsudvikling skulle forbruget ligge på 58,3 %.

   

  Herudover fremgår sygefravær for Børn og Kultur. For 2021 udgør det samlede sygefravær fra januar til juli foreløbigt 5,0% for serviceområdet Børn og Kultur mod 5,3 % for hele kommunen. For medarbejdere under Kultur og Fritid ligger fraværet på 2,6% mod 2,9% på samme tid i 2020.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/24705, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om Grænsehallernes økonomi.

   

  I forbindelse med godkendelse af tilskudsmodel for idrætsfaciliteter fra 2021-2026 er der besluttet særlige vilkår for Grænsehallerne på grund af deres økonomiske situation.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 13. januar 2021 nedenstående retningslinjer for skærpet tilsyn med Grænsehallerne for 2021-2023.

   

  Én gang i kvartalet fremsender Grænsehallerne en økonomisk status til sagsbehandler i Kultur og Fritid. Den økonomiske status skal indeholde følgende:

  • For multihus, hal og cafe fremsendes økonomisk status for indtægter og udgifter i lighed med den, der forelægges Grænsehallernes bestyrelse.
  • Sammenligning mellem 2019, 2020 og 2021 samt budget for 2021 med afvigelse
  • Månedsrapport for de 3 måneder i hvert kvartal
  • Diagram over økonomi for multihus, hal og cafe
  • Oversigt over aktiver og passiver

   

  Grænsehallerne er forpligtet til at orientere forvaltningen, såfremt der i perioden er ekstraordinære økonomiske udfordringer.

   

  Grænsehallerne har afleveret en opgørelse til forvaltningen, som viser et samlet underskud efter 2. kvartal på 0,0776 mio. kr. Indeholdt i opgørelsen er en COVID-19 kompensation fra staten på 0,354 mio. kr. Opgørelsen viser desuden et underskud på driften af cafeteriet på 0,286 mio. kr., et overskud på driften af multihuset på 0,039 mio. kr. og et overskud på driften af hallerne på 0,168 kr.

   

  Grænsehallerne

  I hele mio. kr.

  Cafeteriet

  -0,286

  Multihuset 

  0,039

  Hallerne

  0,168

  Resultat pr. 2 kvt. 2021

  -0,078

   

  Opgørelserne er vedhæftet i bilag, herunder også opgørelse over aktiver og passiver.

   

  Forvaltningens vurdering er at økonomien er rimelig i forhold til de givne omstændigheder omkring COVID-19.

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/18499, Sagsinitialer: UV

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 5. december 2018 den nuværende aftale mellem Sønderjysk Elitesport A/S og Aabenraa Kommune med udløb den 30. juni 2021. Sønderjysk Elitesport A/S har henvendt sig vedrørende en ny aftale løbende fra 1. oktober 2021 til 30. juni 2023, ligeledes på 0,6 mio. kr. pr. år.

   

  I 2018 blev der af forvaltningen foretaget en analyse af værdien af indholdet i aftalen for på den måde at leve op til lovkravet om indgåelse af aftaler inden for den gældende markedsværdi. Analysen resulterede i justeringer og tilføjelser til indholdet i aftalen på dette tidspunkt. Det vurderes, at denne analyse stadig er gældende, hvorfor der ikke er indført større ændringer i det nye aftaleudspil.

   

  Der er sket en mindre administrativ ændring i den nye aftale således, at Aabenraa Kommune modtager to platinkort samt seks basiskort pr. sportsgren, fremfor i alt 8 platinkort i den tidligere aftale. Dette er valgt for nemmere at kunne fordele kortene og billetterne. Aabenraa Kommune har den samme mængde billetter og erhvervskort til hjemmekampe som tidligere.

  Lovgrundlag

  Ifølge kommunalfuldmagten er det muligt for en kommune at købe reklameplads på et sportsanlæg samt køb af andre ydelser fra en professionel klub, som kan være med til at gøre opmærksom på kommunens navn og eksistens. Kommunen skal blot sikre sig, at aftalen er indgået på markedsmæssige vilkår, således at kommunen højst betaler markedsprisen for de modydelser, som kommunen ifølge aftalen har ret til fra klubben. Det betyder, at kommunen alene må købe ydelser af en erhvervsdrivende virksomhed, når den får en tilsvarende modydelse igen.

   

  For at kommunen kan indgå en lovlig aftale, skal kommunen lave en forudgående undersøgelse af markedspriserne for de i aftalen nævnte ydelser og dermed få dokumentation for, at værdien af modydelsen svarer til det, kommunen betaler for.

  Økonomi og afledt drift

  Der er 2021 og 2022 afsat 0,633 mio. kr. til et sponsorat til SønderjyskE A/S. De resterende 0,033 mio. kr. er afsat til aktivering af indholdet i aftalen, og administreres af forvaltningen.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at aftalen mellem SønderjyskE A/S og Aabenraa Kommune godkendes, og

   

  at direktøren for Børn og Kultur bemyndiges til at godkende mindre ikke væsentlige ændringer af aftalen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/15516, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Med denne sag lægges der op til en drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende Musikrådets ønske om en fremtidig bygningsmasse til brug for musiklivet i Aabenraa Kommune og omegnskommuner.

   

  På dialogmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Musikrådet den 21. april 2021 fremlagde Musikrådet dets tanker om et Musikkens Hus i Aabenraa. Ideerne er samlet i skrivelsen ”Musikkens Hus – Ideskitse 2020”.

   

  Ifølge ideskitsen er det Musikrådets vision, at Musikkens Hus skal skabe synergi og fællesskab for de mange musikaktiviteter – orkestre, ensembler, band og kor - som vi har i kommunen. Musikkens Hus skal appellere til musikamatører i hele regionen, så Aabenraa bliver centrum for regionens musikliv.

   

  Ifølge ideskitsen er der brug for:

  -         En eller flere prøvesale, hvoraf mindst én er cirka 300 m2 med god loftshøjde og akustik,

  -         Et antal mindre musiklokaler til undervisning for orkestre og mindre ensembler,

  -         Et antal øvelokaler til rytmiske bands,

  -         En række depoter til orkestrenes materiel,

  -         Et nodearkiv

  -         Koncertsal på ca. 500 m2 med god loftshøjde og fleksibel akustik

  -         Foyer/Opholdsrum.

  -          

  Efterfølgende har forskellige bygninger været bragt i spil, og fordele og ulemper ved disse er blevet belyst.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at Musikrådets ideskitse drøftes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2021

  Drøftet.

   

  Forvaltningen udarbejder en sag til næste møde med tids- og procesplan og målgrupper, der skal inddrages i processen ud fra de indkomne input.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1029, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til en ansøgning om tilskud til etablering af kunstgræsbane ved Løjt Idrætsanlæg.

   

  Løjt Idrætsforening har sendt en ansøgning til Økonomiudvalget med anmodning om en kommunal medfinansiering på 1,0 mio. kr. Ansøgningen er videregivet til Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  Foreningen ønsker at påbegynde etablering af banen i indeværende år, da de har indsamlet 2,7 mio. kr. af et samlet budget på 3,7 mio. kr. Foreningen har tidligere ansøgt Kultur- og Fritidsudvalget om 1,5 mio. kr., men har efterfølgende indsamlet 0,5 mio. kr. mere end forventet.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 13. maj 2020 at konvertere en bevilling på 0,250 mio. kr. fra Halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver fra en planlagt renovering af lysanlæg ved Hundklem i Løjt Kirkeby til udskiftning af dræn ved Løjt Idrætscenter. Det nye dræn vil derfor blive en del af opbygningen til en kommende kunstgræsbane.

   

  Formålet med konverteringen var at samle alle idrætsaktiviteter ved Løjt Idrætsanlæg og dermed forbedre baneforholdene for brugerne.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling, hvorvidt udvalget vil følgende:

   

  -         Give et afslag på ansøgningen på 1,0 mio. kr.

  -         Omprioritere 1,0 mio. kr. inden for udvalgets ramme

  -         Søge en tillægsbevilling finansieret fra kassen

   

  Inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme er der på nuværende tidspunkt ingen ikke-disponerede midler i 2021.

   

  Tillægsbevillingen kan eventuelt søges finansieret fra anlægspuljen til opsamling af mer-/ mindreforbrug.

   

  Aabenraa Kommune har tidligere støttet Aabenraa Boldklub og Bov I. F. med tilskud til etablering af kunstgræsbaner. Derudover er der også en foreningsejet kunstgræsbane ved Fladhøj Idrætsanlæg.

   

  Generelt udbetaler Aabenraa Kommune ikke tilskud før alle myndighedsgodkendelser er givet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ikke i investeringsoversigten for 2021-2024 reserveret anlægsmidler til etablering af kunstgræsbaner.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der gives en tillægsbevilling på kr. 1,0 mio. kr. finansieret af kassen, og

  at der bevilges et tilskud på 1,0 mio. kr. til Løjt Idrætsforening til etablering af kunstgræsbane ved Løjt Idrætsanlæg.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2021

  Anbefalet godkendt.

  Signe Bekker Dhiman (A) og Christian Panbo (A) undlod at stemme.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1192, Sagsinitialer: MKGA

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag drøfte, om udvalget har bemærkninger til udkastet til en ny handicappolitik ’Lige muligheder og trivsel’ generelt og/eller beskrivelsen af indsatsområdet ’kultur- og fritidsliv’ specifikt.

   

  Baggrund

  Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 11. august 2021 behandlet udkastet til en ny handicappolitik og har i den forbindelse besluttet, at man ønsker, at beskrivelsen af udvalgte indsatsområder sendes i høring i de relevante politiske udvalg.

   

  Ønsket er begrundet i hensynet til handicappolitikkens kobling til andre kommunale politikker samt et ønske om at skabe et fælles politisk ejerskab til den kommende handicappolitik.

   

  Politikkens indhold

  Udkastet til handicappolitikken indeholder visionen ’Lige muligheder og trivsel for alle’, hvilket betyder, at borgere med nedsat funktionsevne så vidt muligt kompenseres for deres funktionsnedsættelse, så de kan leve det gode og aktive liv på lige fod med andre.

   

  Handicappolitikken beskriver hvilke grundantagelser Aabenraa Kommune har i forhold til borgernes ønsker. For eksempel antager vi, at alle ønsker at udfolde deres potentiale og leve et aktivt, sundt og produktiv liv med høj livskvalitet, samt at alle ønsker at være noget for andre og blive opfattet som en ressource.

   

  Inden for de seks indsatsområder ’kommunikation og tilgængelighed’, ’uddannelse og arbejdsliv’, ’sundhed og trivsel’, ’kultur- og fritidsliv, ’bolig og lokalsamfund’ samt ’borgerinddragelse og samarbejde’ opstilles målsætninger.

   

  Afslutningsvis beskrives overvejelser om politikkens implementering.

   

  Høring

  Beskrivelsen af indsatsområdet ’Kultur- og fritidsliv’ samt det samlede udkast til en ny handicappolitik er vedlagt.

   

  Det skal bemærkes, at handicappolitikken vil blive bearbejdet af en grafiker, så den designmæssigt kommer til at ligne de øvrige tværgående politikker.

  Indstilling

  Børn og Kultur og Social og Sundhed indstiller,

  at udvalget drøfter, om der er nogle bemærkninger til udkastet til en ny handicappolitik generelt eller specifikt til beskrivelsen af indsatsområdet ’kultur- og fritidsliv’.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2021

  Drøftet med bemærkning om, at KFU synes det er fint, at der er fokus på ledsagerordning til deltagelse i kultur- og fritidslivet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/30256, Sagsinitialer: MALSC

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om processen for udviklingen af kommunens springfaciliteter.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på udvalgsmødet den 21. oktober 2020 igangsættelsen af en udviklingsproces, der skulle have været gennemført fra november 2020 til marts 2021.

   

  Grundet COVID-19 restriktionerne har det ikke været muligt at gennemføre processen trods forsøget på at udskyde arbejdet til foråret 2021. Forvaltningen planlægger i overensstemmelse med planen et opstartsmøde, hvor interessenterne fra de forskellige gymnastikforeninger får mulighed for at møde hinanden og sammen skabe et fælles videns grundlag med forståelse for ønsker og behov. Dette er nu muligt efter lempelsen af diverse afstandskrav og restriktioner i forbindelse med COVID-19.

   

  Forvaltningen arbejder på at gennemføre udviklingsprocessen i efteråret 2021 i tæt samarbejde med DGI Sønderjylland i forhold til planlægningen og afholdelsen af processen.

  Økonomi og afledt drift

  Der er reserveret 0,015 mio. kr. fra udviklings- og analysepuljen i 2021 til processen.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/17076, Sagsinitialer: OLD_PIA

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om idrætsfaciliteternes økonomiske situation og belægning for 2019 og 2020.

   

  I forbindelse med indførelsen af en ny tilskudsmodel for Aabenraa Kommunes idrætsfaciliteter den 1. januar 2017 er der indført fælles tilskudsmodel for de kommunale og selvejende haller og svømmehaller.

   

  Der er udarbejdet en samlet oversigt over idrætsfaciliteternes økonomiske situation og belægning for 2019 og 2020.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36487, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  Byrådet afsatte et årligt rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i investeringsoversigten for 2019 og overslagsårene 2020 og 2021 til vedligeholdelses- og renoveringsopgaver ved kommunens idrætsfaciliteter. Med den treårige anlægsbevilling blev der mulighed for at arbejde mere langsigtet og sammenhængende i forhold til prioritering af tilskud.

   

  Processuelt blev idrætsfaciliteterne i januar 2019 inddraget i udarbejdelsen af forslag til kriterier for tilskud i samarbejde med en ekstern rådgiver. Kriterierne blev efterfølgende godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 26. februar 2019. Ud fra de godkendte kriterier udarbejdede institutionerne efterfølgende hvert deres forslag til en treårig helhedsplan. Med baggrund i helhedsplanerne blev forslag til en samlet prioritering for 2019-2021 godkendt af udvalget den 28. maj 2019.

   

  Halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver har været anvendt til at finansiere en lang række renoverings- og vedligeholdelsesopgaver ved idrætsfaciliteterne. Opgaver, der bidrager til en bæredygtig udvikling af miljømæssig karakter som beskrevet i kommunens ”Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune 2025”. Eksempelvis projekter inden for energioptimering, renovering af klimaskærme og nødvendige reparationer, men også vedligehold af udeanlæg, herunder udskiftning af lysanlæg med det formål at skabe bedre brugeroplevelser.

   

  Status redegør for, hvordan den samlede anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. over en treårig periode er anvendt. Der er dog stadig en række større vedligeholdelsesopgaver, som den enkelte idrætsfacilitet har vanskeligt ved selv at kunne finansiere, og som halpuljen ikke har haft mulighed for at prioritere. Eksempelvis udskiftning af varme- og ventilationsanlæg samt halgulv. For de selvejende institutioner, der ikke er omfattet af samme udvendige vedligeholdelsesplanlægning som de kommunale institutioner gælder det også tag og fag.

   

  Der er ikke afsat budget til opgaven efter 2021.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at status for Halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver tages til orientering.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/20835, Sagsinitialer: PKNU

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget om en genstartskampagne, der er tilrettelagt for at hjælpe kultur- og fritidslivet i gang efter COVID-19 nedlukningen.

   

  Som udvalgene tidligere er blevet orienteret om, har kultur- og fritidslivet været udfordret af aflysninger, medlemstilbagegang og vigende tilslutning til arrangementer. På baggrund af input til den Corona-Taskforce, som Kultur og Fritid har nedsat, blev der i første omgang indgået aftale med Social- og Sundhed og DGI Sønderjylland om en fælles indsats for at synliggøre og sætte fokus på mulighederne i foreningslivet.

   

  Børn og Kultur søgte i juni 2021 0,250 mio. kr. i Slots- og Kulturstyrelsens pulje til kampagnen ”100 dage med Kultur og Idræt”. Derudover blev der ansøgt om 0,090 mio. kr. til et kommunikativt koncept/værkstøjskasse til foreningslivet og andre aktører.

   

  Kampagnens aktiviteter omfatter blandt andet prøvegange til forskellige foreningsaktiviteter, DGI aktiviteter på skolerne, møder for foreningslivet, familieaktiviteter i haller, svømmehaller, biblioteker og borgerhuse, gadeteater på skolerne, formidling af skulpturer i det fri og fuldførelse af formidlingskonceptet ”Fodsporene Fortæller” i Genforeningsparken.  

   

  På mødet præsenteres formidlingskonceptet med eksempler på skabeloner og andre formater.

   

  Kampagnen udrulles i samarbejde med Aabenraa Kommunes kommunikationsafdeling.

  Økonomi og afledt drift

  Foruden personaleressourcer er der afsat 0,100 mio. kr. fra henholdsvis DGI Sønderjylland, Social- og Sundhed samt Kultur- og fritidspolitikken. Der er afsat 0,007 mio. kr. fra Skoleforvaltningen og 0,340 mio. kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2214, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  Med denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om de vigtigste punkter fra mødet i Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig, der blev holdt den 17. juni 2021.

   

  Status på hovedprojekter

  Under Kulturaftale 2021-2024 kører i øjeblikket en bottom-up udviklingsproces for de projekter, som skal udfoldes under kulturaftalen.

   

  Hver partnerkommune har lokalt indsamlet ideer til kulturaftaleprojekter, og disse er af forvaltningen blevet foreslået samlet til henholdsvis et hovedprojekt med fire delprojekter under indsatsområde 1 ”Rum til fællesskab” samt et hovedprojekt med tre delprojekter under indsatsområde 2 ”Fælles om kulturarv”.

   

  Der er nedsat en faglig styregruppe for hvert af de to indsatsområder, der har kvalificeret forvaltningens forslag.

   

  Partnernes forsøgsprojekter

  På mødet orienterede en repræsentant for hver partnerkommune/Kreis om indhold i det projekt, som de har valgt som deres 4-årige forsøgsprojekt. Krav til projekterne er blandt andet:

   

  • Midlerne skal gå til eksperimenterende projekter, der understøtter mål under mindst ét af kulturaftalens indsatsområder. Forsøgsprojekterne skal bidrage til inspiration for aftalens øvrige partnere. Midlerne bevilges til projekter med en grænseoverskridende dimension.

   

  Netværksmøder

  Kulturaftalen inviterer til en række netværksmøder i september under overskrifterne: ”At arbejde kunstnerisk med børn og unge”, ”Facilitering og pleje af netværk”, ”Arkitektur og design” og ”Den anderledes og involverende formidling af kulturarven”.

   

  Det kommende Interregprogram

  Planlægningen af det kommende Interregprogram – Interreg 6A - for perioden 2021-2027 er i fuld gang.

   

  Et Interregprogram udgør de politiske og administrative rammer for et EU-støttet samarbejde mellem nabolande. Det generelle mål for Interreg er at sikre, at nationale grænser ikke udgør en hindring for afbalanceret vækst og integration i EU-landene. Regionskontor & Infocenter i Bov og Næstved Kommune er som leadpartnere for KursKultur og kultKIT i dialog med Interregforvaltningen om format for samt administration af en mikroprojektfond for hele programregionen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/40013, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Der har været afholdt møde i Museums Sønderjyllands bestyrelse den 18. juni 2021, og referatet foreligger nu.

   

  Af særlig relevans kan fremhæves:

   

  • Museerne har ikke, som i 2020, en Corona-ordning, der giver mulighed for tilbyde gratis entré. Det har påvirket besøgstallet
  • Bestyrelsen har tilkendegivet intentioner om at ville bakke op om helhedsplanen for udvikling af museet i Tønder med 5–8 mio. kr. finansieret af museets anlægsmidler
  • Bevaringscenter Sønderjylland i Brunde er overdraget til museet pr. 15. juni 2021

   

  Kultur- og Fritidsudvalgets medlem af bestyrelsen vil uddybe med supplerende bemærkninger samt viderebringe relevante emner til bestyrelsens dagsorden. Næste bestyrelsesmøde finder sted den 27. september 2021.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: , Sagsinitialer: CCAR

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke ”Godkend”.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-09-2021

  Beslutningsprotokollen er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget.