Beslutningsprotokol

onsdag den 6. oktober 2021 kl. 15:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.00
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: , Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-10-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: , Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-10-2021

  • Budget 2022
  • Velfærdsalliance med DBU
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25898, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet.

   

  Telemuren

  Den helt nøjagtige placering til Telemuren er fundet, og den eksterne ingeniørrådgiver er for øjeblikket ved at udarbejde et konkret estimat på de samlede udgifter til en genopstilling ved Gasværksvej.

   

  Museumsprojekt ved Kilen

  Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune arbejder videre med projektet, der nu overgår til fundraising fasen. Efter fysiske møder med et antal fonde pågår der en dialog. Der er ligeledes udarbejdet en overordnet fondsliste, som bliver anvendt fremadrettet. Den 1. august 2021 overtog Axel Johnsen direktørposten i Museum Sønderjylland. Den organisatoriske forankring skal dermed justeres, og der skal sikres sammenhæng med de øvrige projekter på området nord for Kilen. Den 1. december 2021 vil der blive ansat en projektleder i Aabenraa Kommune som skal være med til at sikre koordinationen mellem de interessenter, som er involveret i museumsprojektet.

   

  Visions- og handlingsplan for Frøslevlejren

  Arbejdet med en konkretisering af udstillingskonceptet samt undersøgelser omkring mulige fremtidige energiforsyningsmodeller er ved at blive iværksat. En del af grundlagsmaterialet til fundraisingen er udarbejdet. Materialet vil blive suppleret med ovennævnte udstillingskoncept. Der er ansættelsessamtaler i oktober 2021, hvor en etårig projektstilling vil blive besat.  

   

  Svømmehal ved Arena Aabenraa

  Der foretages nu efterspænding af betonkonstruktionernes understøtninger hver 14. dag, og der udføres indtil videre inspektion af betonkonstruktionerne hver anden måned.

  Fugtgennemtrængningen er øget ved de bærende bjælker og promenadedækket i svømmehallen. Hvis fugtgennemtrængningen øges yderligere, overvejes det at udføre samme tætning på vestsiden af bassinet, som blev udført på østsiden i 2020.

   

  Der er nu nedsat et byggeudvalg til projektet for den ny Arena Aabenraa Svømmehal. Det første møde i dette byggeudvalg er afholdt den 28. september 2021. På mødet blev den videre procesplan drøftet, herunder brugerinddragelsen og udarbejdelse af et idéoplæg på baggrund af denne brugerinddragelse og visionsoplægget for en ny svømmehal ved Arena Aabenraa.

   

  Handicaptoilet på Jacob Michelsens Gård

  Kultur- og Fritidsudvalget anbefalede på mødet den 11. august 2021 ansøgning om tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 på min. 0,344 mio. kr. Byrådet besluttede den 22. september 2021, at sende sagen tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget til afklaring af andre konstruktionsmuligheder og en alternativ placering eventuelt i tilknytning til parcellen indenfor den oprindelige økonomiske ramme.

   

  Aabenraa Musikskole – udvendig rampe og ombygning

  Byggearbejdet fortsætter efter tidsplanen, der fastlægger aflevering af byggeriet fra håndværkernes side den 30. november 2021.

   

  Friluftbad Bylderup-Bov

  Bylderup Idrætscenter har besluttet at arbejde videre med etableringen af et organisk friluftsbad. Den samlede pris på projektet udgør ca. 5,8 mio. kr. Institutionen har rettet henvendelse til forvaltningen med ønske om at konvertere det kommunale tilskud på 3,0 mio. kr. til et organisk friluftsbad i stedet for et konventionelt bad, som oprindeligt var hensigten.

  Kultur- og Fritidsudvalget vil blive orienteret nærmere om projektet på udvalgsmødet den 3. november 2021.

  Lovgrundlag

   

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-10-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9160, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 31. august 2021 vedlægges til udvalgets orientering.

   

  Forbrugsprocenten pr. 31. august 2021 for udvalgets driftsområde ligger på 68,8%.

  Der forventes stadig en lidt forhøjet forbrugsprocent, eftersom der er forudbetalt tilskud til både Folkeoplysningen og Halmodellen. Den forhøjede forbrugsprocent skyldes også at der er færre indtægter, hvilket der er givet en covid 19 kompensation for på 1,496 mio. kr. for første halvår, som ikke er med i denne ledelsesinformation.

   

  På samme tid sidste år lå forbrugsprocenten for udvalgets driftsområde på 65,9%. Ved lineær forbrugsudvikling skulle forbruget ligge på 66,7%.

   

  Herudover fremgår sygefravær for Børn og Kultur. For 2021 udgør det samlede sygefravær fra januar til august foreløbigt 4,8% for serviceområdet Børn og Kultur mod 5,3% for hele kommunen. For medarbejdere under Kultur og Fritid ligger fraværet på 2,6% mod 3,1% på samme tid i 2020.

   

  Endelig er der medtaget aktivitetstal for Elite Aabenraa for den indeværende sæson sammenlignet med de foregående tre sæsoner.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-10-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/27031, Sagsinitialer: MSOMM

  Sagsfremstilling

  I denne sag mødes Kultur– og Fritidsudvalget med CampusRådet, der har fremsat forslag om mulighed for at rådet får nye lokaler.

   

  Af samarbejdsaftalen mellem Kultur- og Fritidsudvalget og CampusRådet fremgår det, at Kultur- og Fritidsudvalget stiller et beløb fastsat ved budgetlægningen til rådighed årligt til projektet Campusbyen Aabenraa. Disse midler finansierer CampusRådets aktiviteter og events.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter mulighederne med CampusRådet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-10-2021

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/23036, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 21. oktober 2020 en ansøgning fra Rødekro Idrætsforening om driftstilskud på 0,030 mio. kr. til løbende drift og vedligehold til kunstgræsbanen på Fladhøj Idrætsanlæg. Udvalget gav midlertidig afslag og besluttede, at der først skulle iværksættes en analyse omkring dækningsgrad og harmonisering af driftstilskud til nuværende og eventuelt kommende kunstgræsbaner i kommunen. Analysen skulle forelægges i første kvartal 2021.

   

  Rødekro Idrætsforening anlagde, som den første forening i kommunen, en kunstgræsbane og skaffede selv finansieringen af anlægget. Foreningen har efterfølgende stået for den løbende drift og vedligehold.

   

  Etablering af kunstgræsbaner i Aabenraa og Bov er i lighed med banen i Rødekro også anlagt af foreningerne. Kultur- og Fritidsudvalget har støttet etablering af banerne i Aabenraa og Bov med et anlægstilskud og efterfølgende bevilliget et driftstilskud. Som modydelse stilles banerne på hverdage til rådighed for kommunale skoler, børnehaver og skolefritidsordninger.

   

  Grundet COVID-19 har forvaltningen ikke haft mulighed for at udarbejde den ønskede analyse omkring dækningsgrad og harmonisering af driftstilskud til nuværende og eventuelt kommende kunstgræsbaner i kommunen i 1. kvartal 2021.

   

  Med henblik på at ligestille Rødekro Idrætsforening med foreninger i Bov og Aabenraa, som modtager driftstilskud til kunstgræsbaner, anbefaler forvaltningen, at der indgås en særaftale med Rødekro Idrætsforening, som bevilliges et årligt tilskud på 0,030 mio. kr. i 2021 og 2022.

   

  Som modydelse stilles banerne tilsvarende til rådighed på hverdage for kommunale skoler, børnehaver og skolefritidsordninger.

   

  Forvaltningen vil i første kvartal 2022 fremlægge en analyse omkring dækningsgrad og harmonisering af driftstilskud til nuværende og eventuelt kommende kunstgræsbaner i kommunen.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der bevilliges et driftstilskud til Rødekro Idrætsforening på 0,030 mio. kr. årligt i 2021 og 2022, finansieret fra budgettet til idrætsfaciliteter, og

  at som modydelse stilles banerne til rådighed på hverdage for kommunale skoler, børnehaver og skolefritidsordninger.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-10-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/26835, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget beslutte, hvorvidt der skal udarbejdes en analyse af udfordringer, behov og ønsker i Aabenraa kommunes musikliv.

   

  På sit møde den 1. september 2021 drøftede Kultur- og Fritidsudvalget et punkt fra det dialogmøde, der blev afholdt med Musikrådet den 21. april 2021. På dialogmødet fremlagde Musikrådet en opdateret idéskitse til Musikkens Hus - en ide som første gang blev fremlagt i 2008.

   

  På baggrund af drøftelsen besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at forvaltningen til næste møde skulle fremlægge en tids- og procesplan for udarbejdelsen af en analyse af musiklivets behov, udfordringer og ønsker, samt en oversigt over interessenter på musikområdet der skal inddrages i analysen. Analysen skal bruges i den videre proces.

   

  Forvaltningen anbefaler, at analysen gennemføres af en ekstern fagkonsulent med særlig viden om det kulturelle og musiske område. Forvaltningen anbefaler desuden, at den overordnede proces indeholder følgende trin:

   

  • Specificering af opgaven og indhentning af tilbud 
  • Kortlægning af behov, ønsker og potentialer gennem inddragelse af en bred vifte af interessenter fra alle musiklivets spektre, herunder blandt andet orkestre, kor, musikere, uddannelsesinstitutioner, spillesteder, koncertarrangører, musikundervisere, musikrelaterede erhverv, erhvervsråd og interesseorganisationer mv.
  • Inddragelse af faglig viden og erfaring fra andre kommuner og relevante organisationer
  • Analyse af indhentet information, herunder Musikrådets analyse
  • Sammenfatning af kortlægning, faglig viden og erfaring samt analyse til rapport med anbefalinger til politisk behandling og prioritering

   

  Processen kan forventes iværksat ultimo oktober 2021, og der vil kunne gives en status på mødet den 1. december 2021. Rapporten forventes at kunne fremlægges til politisk behandling i marts 2022. På baggrund af rapporten kan arbejdet med en konkret udformning, placering af en eventuel facilitet samt en vurdering af synergiske og samdriftsmæssige perspektiver undersøges med henblik på eventuel prioritering i en kommende budgetlægning.

  Økonomi og afledt drift

  Analysen vurderes at kunne finansieres fra analyse og udviklingspuljen under Kultur og Fritid.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at den overordnede procesplan godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-10-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36487, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til, om en bevilling til en planlagt udskiftning af ventilator i et ventilationsanlæg kan konverteres til en renovering af gavl samt etablering af nyt indgangsparti ved Løjt Idrætscenter.

   

  I forbindelsen med udmøntningen af Halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver den 13. januar 2021 bevilligede udvalget 0,200 mio. kr. til renovering af gavl og etablering af nyt indgangsparti samt 0,075 mio. kr. til udskiftning af ventilator i ventilationsanlægget.

   

  Løjt Idrætsanlæg har oplyst forvaltningen, at de har udfordringer med at realisere de to projekter.

   

  Idrætsanlægget har ikke haft mulighed for at indhente tilbud før efter sommerferien grundet nedlukninger og restriktioner. Ligeledes har det i perioden været vanskeligt at skaffe håndværkere, ligesom materialepriserne er steget kraftigt.

   

  Løjt Idrætsanlæg vælger at fortsætte renoveringen af front- og gavlparti samt energiforbedre med ekstra isolering. Bestyrelsen ved endnu ikke, om projektet kan realiseres økonomisk.

   

  Et ventilationsfirma har undersøgt det eksisterende ventilationsanlæg. Bestyrelsen har fået oplyst, at det gamle ventilationsanlæg ikke kan optimeres ved at udskifte smådele, men at begge anlæg skal udskiftes helt. Den anslåede pris på et nyt anlæg er omkring 0,600 mio. kr.

   

  Løjt Idrætsanlæg søger derfor om at kunne konvertere bevillingen på 0,075 mio. kr. fra ventilationsanlæg til gavlprojektet.

   

  Løjt Idrætsanlæg oplyser, at de forsat har interesse i at udskifte ventilationsanlægget, men de vil tidligst kunne gennemføre det i 2022 eller 2023.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget kan beslutte følgende:

   

  Forslag 1

  Bevillingen på 0,075 mio. kr. til udskiftning af ventilator i ventilationsanlægget konverteres til renovering af gavl samt etablering af nyt indgangsparti, eller

   

  Forslag 2

  Bevillingen på 0,075 til udskiftning af ventilationsanlæg tilbageføres Akutpuljen i Halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver.

   

  Da Kultur- og Fritidsudvalget prioriterede Halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver den 13. januar 2021, godkendte udvalget omprioriteringer af projekter i Agora, Ensted Idrætsanlæg samt at udskiftningen af lysanlæg ved Hundklem blev ændret til etablering af dræn ved Løjt Idrætsanlæg.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at forslag 1 godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-10-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2810, Sagsinitialer: BBM

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkender Kultur- og Fritidsudvalget de ændringer i tidsplanen for undersøgelsen af badefaciliteter/vandsportsarenaen, der er affødt af COVID-19.

   

  I Aabenraa Kommunes budgetforlig for 2021 er det aftalt, at:

  ”Der gennemføres en undersøgelse af indhold af badefaciliteter/en vandsportsarena og herunder muligheder for placeringer omkring stenmolen ved Sønderstrand.”

   

  I opsamling på budget 2021-24 er det yderligere præciseret, at:

  ”Der afsættes et engangsbeløb på 0,750 mio. kr. i 2021, til udarbejdelse af en visionsplan for en vandsportsarena, i regi af Kultur- og Fritidsudvalget, herunder muligheder for placering omkring stenmolen ved Sønderstrand.”

   

  Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på udvalgsmødet den 3. februar 2021, hvordan forvaltningen skal gennemføre undersøgelsen. På baggrund af drøftelsen udarbejdede forvaltningen et forslag til et kommissorium, der efterfølgende blev godkendt på udvalgsmødet den 3. marts 2021. Som en del af kommissoriet blev en tidsplan godkendt.

   

  Formålet med undersøgelsen er at få forventningsafstemt bredt blandt såvel institutioner, foreninger, kommercielle aktører og borgere, hvilke vandfaciliteter der er ønske om og behov for i Aabenraa. Resultaterne danner grundlag for efterfølgende at kunne forventningsafstemme det politiske ambitionsniveau og deraf omfanget af den videre proces.

   

  Grundet forårets COVID-19 restriktioner har det ikke været muligt at gennemføre de planlagte dialogmøder med interessenterne ved fysisk fremmøde. Det er forvaltningens vurdering, at det er vigtigt for processens resultater, at interessenterne får mulighed for at møde hinanden fysisk og sammen skabe et fælles videns grundlag samt en forståelse af ønsker og behov. Af samme årsag har møderne ikke egnet sig til at skulle gennemføres online.

   

  Forvaltningen arbejder derfor på at påbegynde interessentundersøgelsen i oktober 2021. Der tilknyttes en ekstern procesfacilitator, som i samarbejde med forvaltningen udfører processen. Der budgetteres med 0,150 mio. kr. til interessentundersøgelsen, og det resterende beløb på 0,600 mio. kr. overføres i bevillingskontrollen pr. 30. september 2021. Bevillingskontrollen behandles på mødet den 3. november 2021.

   

  Sagen forventes at blive behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde i april 2022, hvor der træffes beslutning om den videre proces, herunder en eventuel kommende rådgiverproces og dets omfang. Det giver samlet set en forsinkelse af tidsplanen på 8 måneder.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at den tilrettede tidsplan godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-10-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/24297, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om status på indsatsen Rum for Fælleskab i områdefornyelsen i Kliplev. Rum for Fællesskab er hovedindsatsen i områdefornyelsen i Kliplev, og angår etableringen af et indendørs bytorv, der kan fungere som fælles indgang for et nyt kultur- og medborgerhus samt de eksisterende halfaciliteter.

   

  Siden maj 2021 har Aabenraa Kommune i samarbejde med den lokale styregruppe i Kliplev, under Kliplev Lokalråd og med bistand fra rådgivere, arbejdet med en præcisering af et rumprogram for bytorvet og et nyt medborger- og kulturhus i tilknytning til Kliplev Kultur- og Idrætscenter. Den lokale styregruppe er blevet enige om et ideoplæg med et rumprogram, som de ønsker at præsentere for Kliplevs beboere på Lokalrådets arrangement den 6. oktober. 

   

  Kultur- og Fritidsafdelingen har i den indledende fase samarbejdet med Plan, Teknik & Miljøforvaltningen for at kvalificere rammer og indhold af projektet.

   

  Anlægsudgiften skønnes at ligge i omegnen af 6-7 mio. kr. i rene anlægsudgifter ekskl. rådgiverbistand. Heraf er ca. 3 mio. kr. midler fra områdefornyelsen. De resterende udgifter søges finansieret via fondsbidrag, hvor de lokale allerede har kontakt til fonde.

   

  Såfremt der er lokal opbakning, vil den næste fase fokusere på undersøgelse af mulige ejer- og driftsformer af bygningen, hvilket vil blive forelagt for både Vækstudvalget for Land og By og Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Børn og Kultur og Plan, Teknik & miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-10-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/26852, Sagsinitialer: TRM

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget samt Vækstudvalget for Land og By om igangsætning af et nyt udviklingsforløb for Hærvejen. Et udviklingsforløb, som indledningsvist er igangsat af Hærvejssekretariatet.

  Økonomiudvalget godkendte den 19. januar 2021 en bevilling til Hærvejssekretariat for 2021. Borgmesteren er medlem af bestyrelsen for Hærvejssekretariatet, og Plan, Teknik & Miljø, Destination Sønderjylland deltager i en række arbejdsgrupper.

   

  Hærvejssekretariat har, i en længere periode, været i dialog med Nordea-fonden om udvikling af fyrtårnsoplevelser langs Hærvejen. Udviklings- og ansøgningsprocessen til Nordea-fonden er således sat i gang, og sekretariatet ønsker derfor at skabe et overblik over prioriterede og potentielle fyrtårne langs Hærvejen. I overskriftsform betragter Hærvejssekretariatet et fyrtårn som et større besøgsmål inden for natur eller historie nær Hærvejen. Overblikket skal hjælpe både Hærvejssekretariatet, Kommunerne og Nordea-fonden med at blive klogere på den fælles udviklingsramme.

   

  I forlængelse heraf har Aabenraa Kommune udfyldt et spørgeskema om fyrtårne og mindre natur- og historieoplevelser langs Hærvejen. Aabenraa Kommune har peget på Frøslevlejren og det dansk-tyske grænseområde som fyrtårn. Ved at kombinere de to oplevelser forbindes områdets særlige Hærvejsoplevelser (Krummer Weg, Bov og Oldemorstoft) med Frøslevlejren. Ved at synligøre grænseområdet og Frøslevlejren i sammenhæng med Hærvejen øges hele områdets attraktivitet.

   

  Ud over grænseområdet og Frøslevlejren er en række mindre natur- og kulturoplevelser nævnt, som alle er beliggende ved Hærvejen, herunder blandt andet Povls bro, Urnehoved Tingsted, Hærulfstenen (Se bilag for Aabenraa Kommunes svar til Hærvejssekretariatet).

   

  Aabenraa Kommunes svar medtages i en rapport, der bliver delt blandt de deltagende Kommuner. Derudover indgår informationen som baggrundsinformation i forbindelse med udviklingen af nye udviklingstiltag for Hærvejen. Hærvejssekretariatet har endvidere indkaldt til fælles møde i november, hvor sekretariatet i samarbejde med kommuner og Nordea-fonden tager det første spadestik til det fælles udviklingsarbejde med fyrtårnene. Aabenraa Kommune arbejder proaktivt med at tiltrække fondsmidler til området.

  Indstilling

  Børn og Kultur og Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-10-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: , Sagsinitialer: CCAR

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke ”Godkend”.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-10-2021

  Beslutningsprotokollen er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget.