Beslutningsprotokol

onsdag den 1. december 2021 kl. 15:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.10.

Jette Julius Kristiansen (O) deltog ikke i pkt. 153, og Kurt Andresen (S) deltog ikke i pkt. 169.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: , Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2021

  Godkendt.

   

  Jette Julius Kristiansen (O) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: , Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2021

  - Henvendelse fra Campusrådet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25898, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet.

   

  Telemuren

  Den eksterne rådgiver har nu udarbejdet et estimat på de samlede omkostninger ved flytning af murværkselementerne og genopstilling af dem ved Gasværksvej. Rådgiveren vurderer, at de samlede udgifter vil beløbe sig til 1,95 mio. kr., hvilket er 1,05 mio. kr. mere end budgetteret. Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen vedr. Opstilling af Telemuren ved Gasværksvej den 3. november 2021, og sendte den til ØK med anbefaling om en tillægsbevilling. Efterfølgende er sagen trukket tilbage, og indgår i stedet i omprioriteringen af midler til anlægsprojekter.

  Der henvises til sag nr. 159 på denne dagsorden.

   

   

  Museumsprojekt ved Kilen

  Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune arbejder videre med projektet, der nu overgår til fundraising fasen. Efter fysiske møder med et antal fonde pågår der en dialog. Der er ligeledes udarbejdet en overordnet fondsliste, som bliver anvendt fremadrettet.

   

  Visions- og handlingsplan for Frøslevlejren

  Arbejdet med en konkretisering af udstillingskonceptet samt undersøgelser omkring mulige fremtidige energiforsyningsmodeller er ved at blive iværksat. En del af grundlagsmaterialet til fundraisingen er udarbejdet. Materialet vil blive suppleret med ovennævnte udstillingskoncept. Den 1. december 2021 er der ansat en projektleder til gennemførelse af Visions- og handlingsplanen for Frøslevlejren.

   

  Svømmehal ved Arena Aabenraa

  Der foretages nu efterspænding af betonkonstruktionernes understøtninger hver 14. dag, og der udføres indtil videre inspektion af betonkonstruktionerne hver anden måned.

  Fugtgennemtrængningen er øget ved de bærende bjælker og promenadedækket i svømmehallen. Hvis fugtgennemtrængningen øges yderligere, overvejes det at udføre samme tætning på den vestlige side af bassinet, som blev udført på østsiden i 2020.

  Der er under Byggeudvalget nedsat en arbejdsgruppe der, med udgangspunkt i Visionsoplægget, arbejder på udarbejdelse af et idéoplæg. Den visionsproces, der har ført til udarbejdelsen af Visionsoplægget, tænkes afsluttet via et offentligt møde den 13. januar 2022.

   

  Handicaptoilet på Jacob Michelsens Gård

  Der henvises til sag nr. 158 og 159 på denne dagsorden.

   

  Aabenraa Musikskole – udvendig rampe og ombygning

  Byggearbejdet fortsætter efter tidsplanen, der fastlægger aflevering af byggeriet fra håndværkernes side den 30. november 2021, således at der stadig kan holdes julekoncert den 1. december 2021.

   

  Friluftbad Bylderup-Bov

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på møde den 3. november 2021 en omprioritering af det kommunale tilskud på 3,0 mio. kr. fra konventionelt svømmebad til etablering af en kunstig badesø. Når der foreligger et konkret projekt indeholdende pris, finansieringsplan, driftsbudget samt tids- og procesplan, skal rådighedsbeløbet søges frigivet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9160, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 31. oktober 2021 vedlægges til udvalgets orientering.

   

  Forbrugsprocenten pr. 31. oktober 2021 for udvalgets driftsområde ligger på 80,1%. På samme tid sidste år lå forbrugsprocenten for udvalgets driftsområde på 77,4%. Ved lineær forbrugsudvikling skulle forbruget ligge på 83,3%.

   

  Der forventes et samlet mindreforbrug på udvalgets område på 1,133 mio. kr. i 2021, som fremgår af nedenstående opstilling.

   

  Område

  Forklaring

  Forventet mindreforbrug i kr.

  Eventpuljen

  Ikke disponerede midler

  263.000

  Kultur og Fritidspolitikken

  Ekstra eksterne bidrag til igangsatte projekter i 2021

  232.000

  Andre kulturelle aktiviteter

  Aflysning af Børnefestibal

  138.000

  Lokaltilskud til foreninger

  Tilbagebetaling af tilskud fra 2020 (pga. mindreforbrug)

  377.000

  Halmodel

  Ikke disponerede midler

  23.000

  Ændring i momsafløftning

  Ændret konteringspraksis på budgetter, hvor der afløftes mere i moms.

  100.000

  I alt

   

  1.133.000

   

   

  Herudover fremgår sygefravær for Børn og Kultur. For 2021 udgør det samlede sygefravær fra januar til oktober foreløbigt 4,9% for serviceområdet Børn og Kultur mod 5,3% for hele kommunen. For medarbejdere under Kultur og Fritid ligger fraværet på 3,7% mod 3,4% på samme tid i 2020.

   

  Endelig er der medtaget opgørelser over Aktiv Ferie i Aabenraa Kommune for perioden 2019-2021.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/24705, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om Grænsehallernes økonomi pr. 3. kvartal 2021.

   

  I forbindelse med godkendelse af tilskudsmodel for idrætsfaciliteter fra 2021-2026 er der besluttet særlige vilkår for Grænsehallerne på grund af deres økonomiske situation.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 13. januar 2021 nedenstående retningslinjer for skærpet tilsyn med Grænsehallerne for 2021-2023.

   

  Én gang i kvartalet fremsender Grænsehallerne en økonomisk status til sagsbehandler i Kultur og Fritid. Den økonomiske status skal indeholde følgende:

  • For multihus, hal og cafe fremsendes økonomisk status for indtægter og udgifter i lighed med den, der forelægges Grænsehallernes bestyrelse
  • Sammenligning mellem 2019, 2020 og 2021 samt budget for 2021 med afvigelse
  • Månedsrapport for de 3 måneder i hvert kvartal
  • Diagram over økonomi for multihus, hal og cafe
  • Oversigt over aktiver og passiver

   

  Grænsehallerne er forpligtet til at orientere forvaltningen, såfremt der i perioden er ekstraordinære økonomiske udfordringer.

   

  Grænsehallerne har afleveret en opgørelse til forvaltningen, som viser et samlet overskud efter 3. kvartal på 0,025 mio. kr. Indeholdt i opgørelsen er en COVID-19 kompensation fra staten på 0,354 mio. kr. Opgørelsen viser desuden et underskud på driften af cafeteriet på 0,199 mio. kr., et overskud på driften af multihuset på 0,025 mio. kr. og et overskud på driften af hallerne på 0,199 mio. kr.

   

   

  Grænsehallerne

  I hele mio. kr.

  Cafeteriet

  -0,199

  Multihuset

  0,025

  Hallerne

  0,199

  Resultat pr. 3 kvt. 2021

  0,025

   

  Opgørelserne er vedhæftet i bilag, herunder også opgørelse over aktiver og passiver.

  Forvaltningens vurdering er, at økonomien er rimelig i forhold til de givne omstændigheder omkring COVID-19 i 2021.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/4662, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udarbejdelsen af en handleplan i 2017, vedrørende restaurering af Jacob Michelsens Gård, blev der samtidig udarbejdet en plan for etablering af et handicaptoilet og et depot. I 2018 afsatte Byrådet, i investeringsoversigten for 2019-2022, et rådighedsbeløb i på 0,600 mio. kr. til formålet.

   

  Licitationsresultatet viser, at de samlede udgifter, jævnfør billigste tilbud, bliver på 0,914 mio. kr. pga. af stigende priser på byggeri.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen den 11. august 2021, hvor det blev besluttet, at søge en tillægsbevilling på den forventede merudgift ved opførelse af et handicaptoilet og depot ved Egnsmuseet Jacob Michelsens Gård.

   

  Byrådet behandlede den 22. september 2021 ansøgningen og besluttede at sende sagen tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget med en anbefaling om at afklare andre konstruktionsmuligheder og alternative placeringer eventuelt i tilknytning til parcellen inden for den oprindelige økonomiske ramme.

   

  Placering

  Forvaltningen har undersøgt en række alternative placeringsmuligheder i tilknytning til Jacob Michelsens Gård. Tre af mulighederne er umiddelbart i tilknytning til parcellen, mens andre tre er længere væk. Mulighederne i tilknytning til parcellen er privatejet, mens de øvrige er kommunale. Ejerne af de private matrikler ønsker aktuelt ikke at sælge. Placeringerne er illustreret på vedlagte luftfoto.

   

  Konstruktion

  En ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen fra 2019 om at få en præfabrikeret bygning med handicaptoilet samt et depot opført på selve parcellen ved Jacob Michelsens Gård (matrikel 1286) blev afvist med begrundelsen, at bygningerne og haven er fredet, og derfor passede bygningerne ikke arkitektonisk. Det godkendte projekt, der er søgt tillægsbevilling til, er således resultatet af en omstændelig godkendelsesproces hos Slots- og Kulturstyrelsen, som blev påbegyndt i 2020.

   

  En alternativ konstruktion vil være en præfabrikeret toiletbygning af ”type 15” placeret uden for matriklen. Denne kræver derimod ingen godkendelse af Slots- og Kulturstyrelsen.

   

  Den foreslåede konstruktionen af ”Type 15” indeholder et mindre depot til blandt andet rengøringsartikler.

   

  Proportionelle omkostninger ved justering og forsinkelse af projekt

  Da projektet er standset, skønnes der på nuværende tidspunkt med 10% prisstigning i forhold til den præfabrikerede bygning og 20% prisstigning i forhold til det godkendte projekt, siden projektet var i licitation i maj måned. Dette svarer til 0,060 mio. kr. i forhold til rådighedsbeløbet på 0,600 mio. kr. og 0,183 mio. kr. i forhold til licitationsresultatet (0,914 mio. kr.) af det godkendte projekt.

   

  Med baggrund i, at det for nuværende ikke er muligt at finde en egnet placering i tilknytning til matriklen, at økonomien i et alternativt projekt er usikkert, samt at Slots- og Kulturstyrelsen ikke vil godkende en præfabrikeret bygning ved selve parcellen, anbefaler forvaltningen at det oprindelige projekt fastholdes.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan M72

  Økonomi og afledt drift

  Af det afsatte rådighedsbeløb på 0,600 mio. kr. er der på nuværende tidspunkt anvendt omkring 0,072 mio. kr. til rådgivning og byggesagsbehandling i forhold til det nuværende projekt.

  Høring/udtalelse

  De frivillige, der i dag står for drift og renholdelse af de utidssvarende toiletter på Jacob Michelsens Gård, ønsker ikke at renholde toiletter uden for Egnsmuseets matrikel. De vurderer, at en placering uden for matriklen ikke vil fungere i praksis i forhold til tilgængelighed for hverken ældre, borgere med handicap, besøgende fra skoler og dagtilbud eller de frivillige.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at det oprindelige projekt fastholdes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2021

  Anbefalet godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1072, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2021 viser på Kultur- og Fritidsudvalgets område et forventet mindreforbrug på 1,133 mio. kr. Et eventuelt mindreforbrug der ikke er overførselsadgang på vil ved regnskabsafslutningen tilføres kassebeholdningen og indgå i en samlet prioritering ved budgetlægningen 2023 som en engangspulje.

  På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der tre projekter med udfordringer i forhold til finansiering.

  I de to projekter ”Opførelse af handicaptoilet og depotrum ved Jacob Michelsens Gård” og ”Opstilling af Telemuren ved Gasværksvej” har det vist sig, at den forventede udgift vil blive højere end det afsatte budgetbeløb. Det tredje projekt er ”Udbedring af varmtvandsbassin i Rødekro Svømmehal”, hvor der er brug for en udbedring, da bassinet er utæt.

  Det er en mulighed, at Kultur- og Fritidsudvalget prioriterer mindreforbruget til at mindske finansieringsudfordringerne på projekterne ved at anmode Økonomiudvalget/Byrådet om, at mindreforbruget bliver omprioriteret.

   

  Opførelse af handicaptoilet og depotrum ved Jacob Michelsens Gård

  I forbindelse med udarbejdelsen af en handleplan i 2017, vedrørende restaurering af Jacob Michelsens Gård, blev der samtidig udarbejdet en plan for etablering af et handicaptoilet og et depot. I 2018 afsatte Byrådet, i investeringsoversigten for 2019-2022, et rådighedsbeløb i på 0,600 mio. kr. til formålet.

  Licitationsresultatet viser, at de samlede udgifter, jævnfør billigste tilbud, bliver på 0,914 mio. kr.

  Da projektet er standset, skønnes der på nuværende tidspunkt med 10% prisstigning i forhold til den præfabrikerede bygning og 20% prisstigning i forhold til det godkendte projekt, siden projektet var i licitation i maj måned. Dette svarer til 0,060 mio. kr. i forhold til rådighedsbeløbet på 0,600 mio. kr. og 0,183 mio. kr. i forhold til licitationsresultatet (0,914 mio. kr.) af det godkendte projekt.

  Det vil sige, at den samlede udgift nu forventes at være 1,097 mio. kr., dvs. 0,497 mio. kr. højere end det afsatte budget.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen den 11. august 2021, hvor det blev besluttet, at søge en tillægsbevilling på den forventede merudgift ved opførelse af et handicaptoilet og depot ved Egnsmuseet Jacob Michelsens Gård.

  Byrådet behandlede den 22. september 2021 ansøgningen, og besluttede at sende sagen tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget med en anbefaling om at afklare andre konstruktionsmuligheder og alternative placeringer eventuelt i tilknytning til parcellen, inden for den oprindelige økonomiske ramme.

  Forvaltningen har undersøgt alternative placeringer og anden konstruktionsmulighed jf. sag nr. 158 på denne dagsorden og anbefaler, at den oprindelige placering fastholdes.

  Finansieringsbehov 0,497 mio. kr.

   

  Udvalget har følgende handlemuligheder:

  1. Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2021 viser på Kultur- og Fritidsudvalgets område et forventet mindreforbrug på 1,133 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget kan anmode Økonomiudvalget/Byrådet om hel-/eller delvis finansiering af projektet med disse midler
  2. Ansøgning om et tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 finansieret af kassen
  3. Udsætte projektet og lade det indgå i budgetforhandlingerne om budget 2023-2026
  4. Stoppe projektet.

   

  Opstilling af Telemuren ved Gasværksvej

  Den 26. marts 2019 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget, og efterfølgende Vækstudvalget for Land og By den 4. april 2019, at sende en mulig placering af Telemuren syd for Arena Aabenraa i høring ved berørte parter. I forbindelse med den mulige placering udarbejdede en ekstern rådgiver et estimat på udgiften forbundet hermed. Kultur-, Miljø- og Erhvervsforvaltningen vurderede på dette grundlag, at en genopstilling syd for Arena Aabenraa ville beløbe sig til mellem 1,0 mio. kr. og 1,6 mio. kr., afhængig af ambitionsniveauet i forhold til de nære omgivelser til muren.

  Den 23. juni 2020 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at der skulle arbejdes videre med en placering ved Gasværksvej.

   

  Børn og Kultur har efterfølgende indgået aftale med en ekstern rådgiver om, at udarbejde det nødvendige grundlag for et estimat på udgifterne forbundet med en genopstilling af Telemuren ved Gasværksvej. På grundlag af estimatet vurderer rådgiveren, at de samlede udgifter vil beløbe sig til i alt 1,95 mio. kr., hvilket er 1,05 mio. kr. mere end de allerede afsatte 0,9 mio. kr.

  Beløbet fremkommer blandt andet ved, at der i estimatet er afsat 0,47 mio. kr. til uforudseelige udgifter, hvilket skyldes de relativt mange risici, der er forbundet med flytningen og genopstillingen af de tunge murværkselementer.

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen vedr. Opstilling af Telemuren ved Gasværksvej den 3. november 2021, og sendte den til ØK med anbefaling om en tillægsbevilling. Efterfølgende er sagen trukket tilbage, og indgår i stedet i omprioriteringen af midler til projekter. 

  Finansieringsbehov 1,05 mio. kr.

   

  Udvalget har følgende handlemuligheder:

  1. Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2021 viser på Kultur- og Fritidsudvalgets område et forventet mindreforbrug på 1,133 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget kan anmode Økonomiudvalget/Byrådet om hel-/eller delvis finansiering af projektet med disse midler
  2. Ansøgning om et tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 finansieret af kassen
  3. Udsætte projektet og lade det indgå i budgetforhandlingerne om budget 2023-2026
  4. Stoppe projektet.

   

   

  Udbedring af varmtvandsbassin i Rødekro

  Den daværende Rødekro Kommune købte i sommeren 2005 den privatejede svømmehal i Rødekro.

  I 2010/11 blev der gennemført en renovering af varmtvandsbassinet, da problemer omkring nedsivning af klorholdigt vand gennem promenadedækket (de vandrette gulvfliser) til de bærende konstruktioner. Renoveringen bestod af nye klinker og etablering af en vandtætningsmembran.

   

  I varmtvandsbassinet i Rødekro Svømmehal har der i en periode været konstateret et større dagligt vandtab, som har gjort det nødvendigt at lukke brugen af bassinet.

  Bassinet tabte ca. 100 m3 vand pr. måned, svarende til en udgift på ca. 20.000 kr./måned.

  Forvaltningen har været i dialog med eksterne rådgivere der har besigtiget varmtvandsbassinet og kommet med følgende løsningsforslag:

  1. Pletvis reparation af vandtætningsmembran i bund af bassin.

  Udskæring af fuger/klinker hvor der er revner i klinkebelægning – med reetablering af vandtætningsmembran.

  Forventet udgift 0,4 mio. kr. Tidsplan – 3 måneder

  1. Ny tætning af bassin med PVC-folieliner med klinkekanter som eksisterende.

  Etablering af en PVC-folieliner med tilhørende udboring/ny indlimning/epoxy-omstøbning af nye PVC-dele der kan svejses på.

  Forventet udgift 1,6 mio. kr. Tidsplan – 8 måneder.

  Forvaltningen anbefaler løsning 1, på baggrund af rådgivningen fra den eksterne rådgiver.

  Finansieringsbehov 0,4 mio. kr.

   

  Udvalget har følgende handlemuligheder:

  1. Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2021 viser på Kultur- og Fritidsudvalgets område et forventet mindreforbrug på 1,133 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget kan anmode Økonomiudvalget/Byrådet om hel-/eller delvis finansiering af projektet med disse midler
  2. Ansøgning om et tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 finansieret af kassen
  3. Lukke brugen af varmtvandsbassinet, udsætte projektet og lade det indgå i budgetforhandlingerne om budget 2023-2026
  4. Lukke brugen af varmtvandsbassinet.

   

  Der er som ovenfor nævnt grundlæggende fire valgmuligheder. Tillægsbevilling, konvertering af forventet mindreforbrug på op til 1,133 mio. kr., afvente næste budgetlægning og standse projekterne. Udvalget kan vælge en kombination af de 4 muligheder for de 3 projekter. I fald, der peges på mindreforbruget, bør der foretages en prioritering i første, anden og tredje prioritet. En eventuel manko fra de 1,133 mio. kr. op til det samlede finansieringsbehov kan derefter indgå i en fremtidig budgetlægning eller en kassefinansiering.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at udvalget prioriterer de tre projekter og for hver af dem angiver, hvilke handlemuligheder der peges på.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2021

  Kultur og Fritidsudvalget har drøftet de tre projekter og prioriterer dem i følgende rækkefølge:

  1. ”Udbedring af varmtvandsbassin i Rødekro”
  2. ”Opførelse af handicaptoilet og depotrum ved Jacob Michelsens Gård”
  3. ”Opstilling af Telemuren ved Gasværksvej”

   

  • For ”Udbedring af varmtvandsbassin i Rødekro” anbefaler udvalget, at der gives en anlægsbevilling på 0,400 mio. kr. finansieret af det forventede mindreforbrug på udvalgets område i 2021, som frigives, og
  • For ”Opførelse af handicaptoilet og depotrum ved Jacob Michelsens Gård” anbefaler et flertal, bestående af Christian Panbo (A), Jonas Haase (A), Signe Bekker Dhiman (A), Jette Julius Kristiansen (O) og Kurt Andresen (S), at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 0,497 mio. kr. finansieret af det forventede mindreforbrug på udvalgets områder i 2021, som frigives. Imod stemte Lars Kristensen (V) og Carina Underbjerg Hansen (V) med begrundelse om, at den økonomiske politik skal følges og vil lade projektet indgå i økonomien i 2022.
  • For ” Opstilling af Telemuren ved Gasværksvej” anbefaler udvalget, at projektet udsættes til behandling i 2022
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/33622, Sagsinitialer: lfi

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til, om der kan bevilges materialetilskud til rideskoleheste.

   

  I forbindelse med ansøgning om materialetilskud for 2022 har Kultur og Fritid modtaget en ansøgning om materialetilskud til en rideskolehest. Kultur og Fritid har ikke tidligere modtaget ansøgninger om materialetilskud til rideskoleheste.


  Principper for tildeling af materialetilskud

  Ifølge Aabenraa Kommunes Foreningshåndbog yder Aabenraa Kommune materialetilskud til anskaffelse af materialer m.m. til brug i forbindelse med aktiviteter for børn og unge under 25 år og fra 65 år, der dyrker idrætslige aktiviteter. Anskaffelsen skal være aktivitetsrelateret til foreningens hovedaktivitet.

   

  Der ydes tilskud med maksimalt 50% af anskaffelsessummen. Dog kan foreningens tilskud pr. år maksimalt udgøre 0,010 mio. kr. Der kan dog bevilges et tilskud på maksimalt 0,030 mio. kr. til en større anskaffelse mod, at der ikke udbetales materialetilskud i de efterfølgende 2 år.

   

  Aabenraa Kommune yder, ifølge Foreningshåndbogen for Folkeoplysningsområdet, ikke tilskud til:

  • Personligt udstyr, for eksempel trøjer, bukser, sko/støvler og lignende
  • Vedligeholdelse af klubhuse, badebroer og andre faciliteter, der er tilskudsberettiget i henhold til andre love og regler
  • Administration, herunder kontorartikler, maskiner osv.

   

  Ifølge § 15 i Folkeoplysningsloven skal der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Der ligger ikke i bestemmelsen, hvad ordet ”aktiviteter” dækker, og der fastsættes ikke en bestemt sats for tilskuddene. Beslutningskompetencen ligger hos det kommunale udvalg, der har folkeoplysning som deres ressort. Det er derfor muligt at yde tilskud til rideklubber til anskaffelse af foreningsejede rideskoleheste – ligesom en forening kan købe bolde, cykler, telte, både, faldskærme osv.

  Kultur og Fritid vurderer alle ansøgninger individuelt.

  Der forelægger følgende scenarier:

  Scenarie 1

  Kultur- og Fritidsudvalget fastlægger, at man i Aabenraa Kommune ikke bevilger materialetilskud til anskaffelse af foreningsejede rideskoleheste.

   

  Scenarie 2

  Kultur- og Fritidsudvalget fastlægger, at man i Aabenraa Kommune bevilger materialetilskud til anskaffelse af foreningsejede rideskoleheste i lighed med materialetilskud til for eksempel både m.v. 
  Der kan maksimalt udbetales 50% af anskaffelsessummen, dog maksimalt 0,010 mio. kr. i ansøgnings året - eller 0,030 mio. kr. i ansøgningsåret mod, at der ikke udbetales materialetilskud i de efterfølgende 2 år.

  Der bevilges ikke tilskud til driftsudgifter.

  Alt ansvar for rideskolehestene påhviler alene den enkelte rideklub.

   

  Kultur og Fritid har forhørt sig hos andre kommuner. Det er individuelt, hvordan kommunerne administrerer materialetilskud til rideskoleheste. I nogle kommuner bevilges der materialetilskud til rideskoleheste, mens der i andre kommuner ikke bevilges tilskud til rideskoleheste.

  Lovgrundlag

  Folkeoplysningsloven § 15 – Der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

   

  Foreningerne kan jævnfør § 17 inden for loven, og de i medfør udstedte regler, selv træffe beslutning om anvendelsen af tilskuddet.

  Økonomi og afledt drift

  Folkeoplysningsrammen er på i alt 13,302 mio. kr. i 2022.

  Der er for 2022 søgt om materialetilskud for 2,929 mio. kr. Der er givet tilskudstilsagn på i alt 1,158 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at der i 2022 udbetales 0,671 mio. kr. i materialetilskud.

   

  Kultur og Fritid vurderer, at materialetilskud til rideskoleheste kan bevilges inden for Folkeoplysningsrammen.

   

  Der er ni rideklubber i Aabenraa Kommune. En rideklub er p.t. i dvale. To rideklubber har p.t. et lavt aktivitetsniveau inden for rideskoleaktiviteter. Seks rideklubber modtager materialetilskud i 2022. Rideklubberne søger traditionelt om materialetilskud til spejle, dækkener, skridttæpper og springredskaber.

  Indstilling

   

  Børn og Kultur indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger materialetilskud til en foreningsejet rideskolehest i henhold til scenarie 2.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2021

  Udvalget godkendte scenarie 1 – At der ikke bevilges materialetilskud til anskaffelse af foreningsejede rideskoleheste.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/26835, Sagsinitialer: TRF

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 6. oktober 2021 en procesplan for en analyse af musiklivets behov, udfordringer og ønsker.

   

  Status er, at der er indgået kontrakt med den eksterne fagkonsulent, som har udarbejdet undersøgelsens design i forhold til valg af respondenter og vægtning mellem kvalitativ og kvantitativ data. På den baggrund er man i gang med at gennemføre interviews med informanter.

   

  Det har ikke været muligt for den eksterne konsulent at gennemføre samtlige interviews inden for den fastsatte tidsramme, og derfor forudses det, at behandlingen af rapporten først kan finde sted i april måned 2022 i stedet for marts, som det stod i den oprindeligt godkendte plan.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at den reviderede procesplan godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/34656, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag forelægges ansøgning om underskudsdækning i forbindelse med gennemførelsen af ”Mindearrangement ved nedlæggelse af Kong Frederiks-fonden” til beslutning i Kultur- og fritidsudvalget.

   

  I 2020 blev fondsbestyrelsen enig om at ansøge Civilstyrelsen om nedlæggelse af fonden. Baggrunden var, at fondens eneste indtægt de seneste år havde været afkastet fra fondens midler, der, som følge af det lave renteniveau, havde været begrænsede.

   

  Fondskapitalbeløbet på ca. 1,0 mio. kr. ønskes i 2022 anvendt til uddeling af legater og gennemførelse af et mindearrangement den 18. juni 2022 i Gråsten Slotshave.

   

  Formålet med mindearrangementet er at hylde musikken, og de legatmodtagere der har kunnet udvikle sig inden for musikken. Arrangementet er samtidig lagt, så det falder sammen med 50-året for Kong Frederik den 9.s bortgang. Det sker for at hædre majestæten og udtrykke en tak til HM Dronning Ingrid for at stifte mindelegatet, som har gjort det muligt at støtte og fremme musikken i Sønderjylland.

   

  Hovedmålgruppen for mindearrangementet i Gråsten Slotshave er elever fra de fire sønderjyske musikskoler og deres familier. Ønsket er, at de får en oplevelse, de fremover vil mindes. På dagen vil der også være et mindre VIP-arrangement i Paradehuset i Den Kongelige Køkkenhave i Gråsten.

   

  Fondsbestyrelsens intentioner er, at uddelingen af legater og afholdelse af mindearrangementet balancerer med de midler, der er til rådighed. I budgettet er posterne til leje af udstyr og honorar til de optrædende kunstnere fastsat ud fra bindende tilbud fra leverandørerne. I budgettet er der dog poster, der ikke kan forudsiges med sikkerhed. Det drejer sig om reetablering af arealerne, at vejrliget kan øge omkostningerne, uforudsete udgifter i dagene op til arrangementet og lignende. Den væsentligste ubekendte post er reetablering af slotshaven. Her har forvaltningen været i dialog med slotsgartneren. Det værste scenarie ville være, at en lastbil var kørt ind over en plæne og derved fik lavet en del ravage. En reetablering ville, i et sådant tilfælde, kunne beløbe sig til omkring 0,200 mio. kr.

  På baggrund af ovennævnte ansøger fondsbestyrelsen de fire kommuner om en underskudsgaranti - som en økonomisk reserve - på 0,200 mio. kr. i forbindelse arrangementet. Underskudsgarantien foreslås fordelt ud fra befolkningstallet i de fire kommuner jævnfør nedenstående tabel.

   

   

  Aabenraa

  Haderslev

  Sønderborg

  Tønder

  I alt

  Befolkningstal pr. 1. januar 2021

  58.526

  (26 pct.)

  55.376

  (25 pct.)

  73.831

  (33 pct.)

  37.050

  (16 pct.)

  224.783

  (100 pct.)

  Underskudsgaranti i kroner pr. kommune,

  fordelt efter befolkningstallet

  52.000

  50.000

  66.000

  32.000

  200.000

   

  Er der, efter udlodning af legater og gennemførelse af mindearrangementet, et restbeløb tilbage, er det bestyrelsens ønske, at dette fordeles til de fire musikskoler ud fra samme folketals-fordelingsnøgle.

   

  Juridisk vurdering er, at der stilles en underskudsgaranti til eventen inden for kommunalfuldmagtsreglerne, da der er tale om et kulturelt formål, som ikke gennemføres med kommercielt formål for øje. Eventen afholdes ikke i Aabenraa Kommune, men det vurderes, at publikumsmålgruppen med tilknytning til Aabenraa Kommunes musikskole har en sådan karakter, at det interessemæssigt er tæt knyttet til kommunen.

  Økonomi og afledt drift

  Der resterer ca. 1 mio. kr. i fonden. Det endelige beløb kendes først, når Kong Frederiks-fonden er endeligt nedlagt, og realiseringen af kapitalen har fundet sted, dvs. når værdipapirerne er solgt, der er betalt skat heraf m.v.

   

  Budgettet for mindearrangementet er udarbejdet således:

  • Legater 0,200 mio. kr.
  • Mindearrangement - kunstnere 0,250 mio. kr.
  • VIP arrangement 0,025 mio. kr.
  • Leje af slotshaven 0,100 mio. kr.
  • Mindearrangement - udstyr 0,250 mio. kr.
  • Reetablering af slotshaven 0,100 mio. kr.
  • Uforudsete udgifter 0,075 mio. kr.

   

  Der ansøges om en ekstraordinær underskudsgaranti på i alt 0,200 fra de fire kommuner.

  Høring/udtalelse

  Spørgsmålet om nedlæggelse af fonden er blevet forelagt for Kongehuset, som ikke har indvendinger hertil. Civilstyrelsen har godkendt nedlæggelse og afvikling af fonden over perioden 2022-2024.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget stiller en underskudsgaranti på 16% af 0,200 mio. kr. svarende til 0,052 mio. kr. til mindearrangementet, og

  at underskudsgarantien finansieres inden for udvalgets område Kultur og Fritid

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/891, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag lægges der op til en godkendelse af en ny samarbejdsaftale og et nyt kommissorium for Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg. Nedenstående er en fælles sagsfremstilling, som også behandles i Kultur- og Fritidsudvalgene i Haderslev, Sønderborg og Tønder Kommuner.

   

  Via Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg samarbejder de fire sønderjyske kommuner om sager, der vedrører kultur. Samarbejdet i Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg er defineret i en aftale om samarbejde samt et kommissorium for udvalget. Den nuværende samarbejdsaftale og kommissorium udløber den 31. december 2021.

   

  Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg godkendte på møde den 8. oktober 2021 et forslag til en samarbejdsaftale mellem de fire sønderjyske kommuners kulturudvalg samt et forslag til kommissorium for perioden 2022-2025. Begge forslag forelægges hermed til godkendelse i de respektive kommuners kulturudvalg.

   

  Af kommissoriet fremgår det, at Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg opstiller retningslinjer for og udmønter to fælles sønderjyske puljer, nemlig Sønderjysk Kulturudviklingspulje og Fælles Sønderjyske Anliggender.

   

  Desuden er Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg koordinerende udvalg for de sønderjyske kommuner i forhold til Museum Sønderjylland.

   

  Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg har derudover ingen formel beslutningskompetence, men de kan opfordre til og arbejde for, at fælles beslutninger gennemføres.

  Økonomi og afledt drift

  Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg udmønter puljen ”Fælles Sønderjyske Anliggender” på samlet 1,041 mio. kr. og puljen ”Sønderjysk Kulturudviklingspulje” på samlet 0,500 mio. kr. Udgifterne til de to puljer fordeles mellem de fire sønderjyske kommuner efter befolkningstal:

   

  1.000 kr.

  Aabenraa

  Haderslev

  Sønderborg

  Tønder

  I alt

  Befolkningstal pr. 1. januar 2021

  59.000 (26%)

  55.000 (25%)

  74.000

  (33%)

  37.000

  (16%)

  225.000

  (100%)

  Fælles Sønderjyske Anliggender*

  271

  260

  344

  166

  1.041

  Sønderjysk Kulturudviklingspulje*

   

  130

  123

  164

  83

  500

  *Der er tale om estimerede beløb beregnet ud fra folketallet pr. 1. januar 2021.

   

  Aabenraa Kommune har i budget 2022 og overslagsårene afsat 0,273 mio. kr. til puljen ”Fælles Sønderjyske Anliggender” og 0,130 mio. kr. til puljen ”Sønderjysk Kulturudviklingspulje”.

   

  Udgifter til administration og mødeafvikling afholdes af den kommune, der har sekretæropgaven i det pågældende kalenderår.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at samarbejdsaftale og kommissorium for Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg for perioden 2022-2025 godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1482, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag forelægges Kultur- og Fritidsudvalget Billedkunstrådets reviderede vedtægter til godkendelse.

   

  I forbindelse med udpegelse af nye medlemmer til Billedkunstrådet til perioden 2022-2025 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. december 2021 er der behov for, at Billedkunstrådets vedtægter revideres, så de stemmer overens med den samarbejdsaftale, som blev indgået mellem Billedkunstrådet og Kultur- og Fritidsudvalget den 11. marts 2020.

   

  Ved indgåelse af samarbejdsaftalen blev det blandt andet besluttet, at

  • koordinere valg af medlemmer til Billedkunstrådet i forhold til kommunalvalget og at
  • have rullende indskiftning af medlemmer med det formål at fastholde viden trods udskiftning i rådet.

   

  Ud over nogle mindre ajourføringer og redaktionelle ændringer i vedtægterne, handler vedtægtsændringerne primært om disse forhold.

   

  Nuværende vedtægter:

   

  Ӥ 6.
  Billedkunstrådet består af fem medlemmer, der vælges for fire år ad gangen. Kultur- og Fritidsudvalget udpeger en billedkunstner eller billedhugger og vælger fire medlemmer efter indstilling fra de stedlige kultur- og kunstforeninger. Indstillingen af medlemmer skal leve op til Statens Kunstråds kriterier for støtte til Kommunale Billedkunstråd.

   

  Billedkunstrådets medlemmer har ikke krav på nogen del af udvalgets midler eller udbytte af nogen art.”


  Foreslåede vedtægtsændringer:

   

  Ӥ 5.

  Billedkunstrådet består af fem medlemmer, der vælges for fire år ad gangen. Valget er koordineret i forhold til kommunalvalget dog med rullende indskiftning af medlemmer. Således genvælges eller afgår tre medlemmer samme år som kommunalvalget, mens to medlemmer afgår eller genvælges to år senere.

   

  Det er Kultur- og Fritidsudvalget, der ud fra armslængdeprincippet udpeger Billedkunstrådets fem medlemmer. Fire medlemmer er indstillet af de stedlige kultur- og kunstforeninger (Kulturelt Samråd), og et medlem er indstillet af forvaltningen. Mindst tre af rådets fem medlemmer skal leve op til Statens Kunstråds kriterier for støtte til Kommunale Billedkunstråd.”

   

  Ӥ 7.

  Som statsanerkendt Billedkunstråd honoreres medlemmerne, som anbefalet af kulturstyrelsen.

  Økonomi og afledt drift

  Billedkunstrådet modtager årligt 0,050 mio. kr. fra Aabenraa Kommune som driftsmidler til aktiviteter og honorering af rådet. Hvert medlem af Billedkunstrådet honoreres med op til 0,010 mio. kr. om året for deres arbejde.

  Den kommunale støtte er grundlag for, at Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst yder en tilsvarende støtte som grundtilskud til kommunens billedkunstråd, hvorved Billedkunstrådet årligt har 0,100 mio. kr. i driftsmidler.

  Derudover yder Aabenraa Kommune et tilskud på 0,300 mio. kr. årligt til Billedkunstrådets aktiviteter.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget godkender vedtægtsændringerne.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/33358, Sagsinitialer: llu
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14676, Sagsinitialer: CAMAHA

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, om tilskud til aftenskolerne skal fastholdes for 2021.

   

  Myndighederne indførte den 23. oktober 2020 en række tiltag, som fik betydning for aftenskolernes aktiviteter i den efterfølgende periode. Forvaltningen indstillede på daværende tidspunkt en løsningsmodel for perioden den 26. oktober til den 31. december 2020.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen den 11. november 2020.

   

  Løsningsmodellen indebar blandt andet, at tilsagnet om tilskud for 2020 blev fastholdt, selv om aktiviteten ikke kunne finde sted.

   

  Da COVID-19 desværre også har haft indflydelse på aftenskoleområdet i 2021, anbefaler forvaltningen, at tilskudstilsagnet for 2021 fastholdes.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse 1115 af 31. august 2018 – Folkeoplysningsloven og ændringer hertil i forbindelse med COVID-19.

  Økonomi og afledt drift

  En eventuel udgift kan afholdes inden for rammen for folkeoplysningsområdet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at tilskudstilsagnet for 2021 fastholdes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40898, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag har Kultur- og Fritidsudvalget mulighed for at tilkendegive overvejelser, der kan indgå i evalueringen af samarbejdsaftalerne med udvalgets seks dialogfora.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 27. august 2019 at opsige samarbejdsaftalerne med udvalgets dialogfora med henblik på at indgå nye aftaler i 2020. Baggrunden var et behov for at revitalisere aftalerne og forventningsafstemme omkring de gensidige forventninger mellem aftaleparterne.

   

  På mødet den 11. marts 2020 godkendte udvalget de aftaler, der var udarbejdet i dialog med Fritidsrådet og Kulturelt Samråd samt Musikrådet, Billedkunstrådet, Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver og Campusrådet. Samme dag blev Danmark lukket ned på grund af COVID-19. Nedlukningerne har betydet, at aftalerne ikke har kunnet udfoldes som planlagt. De løbede møder med forvaltningen og foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget er kun blevet gennemført i et meget begrænset omfang. Ligeledes er fællesmødet mellem Kultur- og Fritidsudvalget og de seks dialogfora blevet udskudt ad to omgange, og det forventes aktuelt gennemført første gang i 1. halvår 2022.

   

  Ifølge samarbejdsaftalerne skulle aftalerne evalueres i 4. kvartal 2021. Da aftalerne i praksis ikke har været i effekt, er denne evaluering ikke påbegyndt.

   

  For at opsamle det nuværende Kultur- og Fritidsudvalgs refleksioner anbefaler forvaltningen, at udvalget tilkendegiver sine overvejelser i forhold til aftalernes overskrifter:

  • Formål
  • Samarbejde
  • Økonomi og Budgetlægning
  • Høringsmulighed
  • Gensidige forventninger
  • Repræsentation og mandat
  • Mødestruktur

   

  Forvaltningen anbefaler, at udvalgets tilkendegivelser indgår i forhold til at tilrettelægge evalueringen, og at evalueringen iværksættes efter afholdelse af det første fælles dialogmøde mellem de seks dialogfora og Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2021

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/27149, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle temahandleplaner vedr. sundhedspolitikkens implementering.

   

  Det fremgår af kommunens sundhedspolitik, at implementeringen heraf skal ske gennem tværgående temahandleplaner, der udarbejdes med en varighed mellem 1 og 3 år. I 2021 er der udarbejdet udkast til temahandleplaner inden for hygiejne, mental sundhed, rusmidler og tobak. De fire temahandleplaner har forskellige varigheder: Tobak gælder for 2022, hygiejne for 2022-23, mental sundhed og rusmidler for 2022-24.

   

  Temahandleplanerne skal fungere som rammer for de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser på de fire områder. Derfor synliggør temahandleplanerne dels dele af den nuværende indsats, dels kommer med bud på fremtidige indsatser. Alle kommunens forvaltninger og staben har givet input til indhold, vægtning og synliggørelse af eksisterende og kommende indsatser for temaområderne.

   

  Den politiske behandling af temahandleplanerne foregår på følgende måde:

   

  Børne- og uddannelsesudvalget

  Behandling af alle temahandleplaner

  Kultur- og fritidsudvalget

  Behandling af alle temahandleplaner

  Social- og sundhedsudvalget

  Behandling af alle temahandleplaner

  Arbejdsmarkedsudvalget

  Orientering om temahandleplan for mental sundhed

   

  Indsatserne, der fremhæves i temahandleplanerne, er opbygget i forskellige spor og fokusområder. Ikke alle indsatser er relevant til behandling i alle udvalg, og derfor anbefaler forvaltningen, at fagudvalgene har fokus på forskellige spor. I temahandleplanen for mental sundhed er de forskellige spor opdelt efter målgrupper. Derfor er det umiddelbart særligt relevant for Børne- og Uddannelsesudvalget at drøfte spor 1 og 2, for Kultur- og Fritidsudvalget spor 2 og 3, og for Social- og Sundhedsudvalget at drøfte spor 3 og 4. I de øvrige temahandleplaner er det ikke på samme måde muligt at påpege separat relevans for det enkelte fagudvalg, men det anbefales generelt, at Børne- og Uddannelsesudvalget har særligt fokus på forebyggelse bl.a. i temahandleplanen for tobak, da der er evidens for, at rygestart stort set altid sker inden vedkommende er fyldt 18 år.

   

  I forbindelse med forvaltningernes behandling af temahandleplanerne er det blevet foreslået, at der i 2022 udarbejdes henholdsvis en opdateret temahandleplan for tobak bl.a. med fokus på snus og udarbejdes en temahandleplan for bevægelse/fysisk aktivitet.

  Indstilling

  Børn og Kultur og Social & Sundhed indstiller,

  at temahandleplanerne godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2021

  Anbefalet godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14676, Sagsinitialer: MALSC

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om, hvordan det går idrætsforeningslivet og genstartskampagnen efter lempelsen af alle tilbageværende restriktioner fra den 1. september 2021.

   

  På baggrund af antallet af og indholdet i henvendelser fra foreningslivet er det forvaltningens vurdering, at der er ro på foreningslivet. Opgørelser fra Idrættens Analyseinstitut viser, at medlemstallet på nationalt niveau næsten er tilbage til normalen. Idrætsdeltagelsen er vokset fra 54% i april til 62% i oktober 2021. Før coronakrisen var tallet på 65%. Analyser fra DIF og DGI’s foreningspulje viser, at der er en økonomisk stabilitet i de fleste foreninger på baggrund af kommunale tiltag og de i alt 503 mio. kr. fra nationale aktivitets- og hjælpepuljer. Dog peger flere undersøgelser på, at der, trods medlemsfremgang, fortsat er en stor mangel på frivillige - ikke kun i Aabenraa Kommune men over hele landet.

   

  Fra den 1. september 2021 er alle retningslinjer erstattet af Sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om smitteforebyggende adfærd. Det betyder, at der i den forgangne periode ikke har været krav til forsamlinger, afstand og tjek af coronapas.

   

  På grund af et stigende smittetryk i løbet af efteråret er coronapas genindført ved særlige begivenheder og arrangementer for over 100 personer indendørs og 1000 personer udendørs fra den 26. november 2021 og i første omgang en måned frem.

   

  I Aabenraa Kommune formidler den nedsatte Taskforce i Kultur og Fritid fortsat relevant information til kommunens kultur- og fritidsforeninger samt øvrige relevante institutioner, hvis det vurderes nødvendigt.

   

  Som Kultur- og Fritidsudvalget er orienteret om den 1. september 2021, har Aabenraa Kommune sammen med DGI Sønderjylland og midler fra Slots- og Kulturstyrelsen stået bag en genstartskampagne tilrettelagt for at hjælpe kultur- og fritidslivet i gang efter COVID-19 nedlukningen. Indsatsen 100 dage med kultur og idræt afviklede sit sidste arrangement den 29. oktober med lanceringen af Fodsporene Fortæller.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2021

  Taget til efterretning.

   

  Kurt Andresen (S) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/24297, Sagsinitialer: kesp

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om status for planer om ”Rum for Fællesskab” i områdefornyelse i Kliplev.

   

  Rum for Fællesskab er en fællesbetegnelse for etablering af et nyt medborger- og kulturhus ved Kliplev Kultur- og Idrætscenter. Formålet er at skabe fysiske rammer, hvor beboere kan samles til kulturelle aktiviteter og fællesskaber i en bredere forstand.

   

  Siden seneste orientering, på mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. oktober 2021, er vedlagte ideoplæg blevet præsenteret for offentligheden på et by-møde arrangeret af Kliplev Lokalråd. Ideoplægget blev positivt modtaget lokalt.

   

  Efterfølgende har Vækstudvalget for Land og by på deres møde den 4. november 2021 godkendt ideoplægget som grundlag for det videre arbejde, og de har givet forvaltningen Plan, Teknik og Miljø bemyndigelse til at igangsætte og understøtte fondssøgning i samarbejde med de lokale til realisering af projektet Rum for Fællesskab.

   

  Det videre arbejde i forhold til det konkrete projekt består i afklaring af drifts- og ejerforhold, fondssøgning samt planlægning af de tilstødende områdefornyelsesindsatser samt tilvejebringelse af plangrundlaget for projektet. Når der er vished om de økonomiske aspekter, vil næste fase af projektet blive igangsat, som angår detailplanlægning, myndighedsbehandling, udbud og projektering.

  Økonomi og afledt drift

  Anlægsudgifter

  Det samlende anlæg vil, som det fremgår af ideoplægget, bestå af 483 m2 nybyggeri og 35 m2 ombygning. Det samlede anlæg skønnes at koste 8 mio. kr. inklusiv rådgiverudgifter.

   

  Områdefornyelsen kan alene dække udgifter til bygninger, som har offentlig og fri adgang, samt lokaler til foreningsaktiviteter af forsamlingshuslignende karakter. På den baggrund vurderes det, at områdefornyelsesprojektet kan finansiere op til 236 m2 af de samlede byggeri.

   

  De resterende udgifter til projektet søges finansieret via fondsbidrag, hvor de lokale allerede aktivt har kontakt til fonde.

   

  Afledt drift

  Når økonomien er tilvejebragt til anlægsinvesteringen, skal den afledte drift politisk prioriteres ved fastlæggelse i en kommende budgetperiode.

  Indstilling

  Børn & Kultur og Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/20752, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om realisering af op til syv kunstværker i forbindelse med Områdefornyelse Nord.

   

  På Byrådsmødet den 27. februar 2019 blev Plan for fysisk omdannelse af Nørreportkvarteret godkendt. Planen beskrev blandt andet ønsket om at renovere og opgradere passagerne i Nørreportkvarteret med såvel ny belægning som etablering af kunstværker i passagerne. Efterfølgende har forvaltningen, sammen med Billedkunstrådet, de lokale bydelsambassadører samt eksterne kunstkonsulenter, udarbejdet et oplæg til et kunstprojekt, der omfatter nogle af passagerne i Nørreportkvarteret. Formålet med dette er at skabe oplevelser for beboere og besøgende samt at understøtte Nørreportkvarterets nye identitet som en aktiv oplevelsesgade. Ligeledes er projektet med til at indarbejde kunst i byens struktur og at binde gågaden sammen med byudviklingsområdet på Kilen og et fremtidigt museumsbyggeri.

   

  Konceptet for kunstprojektet er, at der i Nørreportkvarterets passager realiseres værker af unge danske velrenommerede samtidskunstnere. De udvalgte kunstnere har udarbejdet skitser af deres forslag til værker med henblik på kvalificering gennem Billedkunstrådet og bydelsambassadørerne, fondssøgning, dialog med ejendomsejere med mere.

   

  For at kunne realisere det ambitiøse kunstprojekt er det, ud over den kommunale finansiering afsat i forbindelse med Områdefornyelse Nord, nødvendigt at opnå fondsstøtte for at kunne realisere alle værkerne. Ligesom realiseringen af projektet er afhængig af ejendomsejernes accept.

   

  Forvaltningen har været i kontakt med samtlige ejendomsejere med henblik på at opnå en forhåndsgodkendelse af kunstværkerne. Forhåndsgodkendelsen giver tilladelse til, at der arbejdes videre med detaljering af det pågældende værk med henblik på efterfølgende realisering. Når værkerne er detailprojekterede, og der kan redegøres for detaljer omkring montering og drift med mere, vil ejerne skulle give endelig tilladelse til opsætning af værkerne.

   

  Som en del af projektet er der søgt en række fonde, og projektet har blandt andet opnået støtte fra Statens Kunstfond, Den Jyske Kunstfond og BHJ-Fonden samt Billedkunstrådet. Der er forskellige bindinger på de tildelte midler. Det har dog ikke været muligt at opnå tilstrækkelig støtte til at realisere samtlige skitserede værker, ligesom ikke alle ejere har givet godkendelse til det videre arbejde med kunstværkerne.

   

  Det forventes fortsat, jf. orienteringen på mødet i Vækstudvalget for Land og By den 5. oktober 2021, at der kan realiseres op til syv værker, hvorfor der arbejdes videre med dette. Udpegning af de syv passager samt en præsentation af kunstnerne og kunstskitserne fremgår af bilag 1. Projektet tilpasses i takt med, at der opnås fondsfinansiering og ejerne af ejendommene godkender opsætningen af værkerne. Der kan derfor fortsat forekomme ændringer i projektet både i forhold til de endelige kunstværkers udformning såvel som antallet af værker.

   

  Der er i bilag 1 en præsentation af seks kunstnere og værker. Kunstneren der udformer værket til passagen ved det midlertidige byrum er endnu ikke udvalgt, og der er derfor ikke udarbejdet en kunstskitse hertil. Det forventes, at den syvende kunstner kan udpeges i løbet af vinteren, hvorved værket kan udføres samtidig med de øvrige værker. Værket præsenteres for de respektive udvalg, når skitsen foreligger.

   

  I løbet af vinteren igangsættes detaljering og projektering af værkerne, hvorefter der kan indgås bindende aftale med ejendomsejerne om etableringen af værkerne. Det forventes, at værkerne realiseres medio 2022.

  Økonomi og afledt drift

  Værkerne finansieres delvist fra de afsatte midler til Områdefornyelse Nord, frigivet på byrådsmødet den 27. maj 2020, samt indkomne fondsmidler. Når værkerne er detailprojekteret og de forskellige usikkerheder ift. økonomien og fondssøgningen er afklaret, udarbejdes en sag herom samt en anmodning om en indtægts- og anlægsbevilling på fondsmidlerne.

   

  Der er beregnet en forventet afledt drift på kunstværkerne, der fordeler sig med løbende årlige udgifter til strøm, generelt renhold med mere. Hvert femte år forventes det, at der kan være udgifter til blandt andet udskiftning af LED-belysning med mere, hvorfor der i gennemsnit for alle syv kunstværker over en 10-årig periode forventes at skulle afsættes 0,029 mio. kr. årligt til drift og vedligehold. Den afledte drift kvalificeres og behandles ligeledes i forbindelse med indtægts- og anlægsbevillingen.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2021

  Taget til efterretning – med bemærkning om, at udvalget anbefaler Vækstudvalget for Land og By at genoverveje Passage 9 projektet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2229, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om vilkårene for at Aabenraa Live har opnået støtte fra Kulturstyrelsen som netværksspillested i perioden 2022-2024.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget blev senest orienteret om udviklingen for Aabenraa Live på mødet den 3. februar 2021. Aabenraa Lives bevilling stod til at udløbe med udgangen af 2022. I forbindelse med budgetlægningen for 2022-2024 besluttede byrådet at afsætte 2 mio. kr. pr. år i 2023 og 2024. Dermed videreføres det økonomiske niveau fra etableringen i 2020 i yderligere to år.

   

  Ved etableringen af Aabenraa Live var ambitionen at opnå status som Regionalt Spillested ved udpegningen af spillesteder for perioden 2021-2024. Dette lykkedes ikke. Organisationen har sideløbede arbejdet for en støttemodel, der tilgodeser den demografi, geografi og infrastruktur, som er kendetegnende for Aabenraa Kommune.

   

  Dette behov blev tilgodeset, da der på statens finanslov for 2021 blev afsat 10 mio. kr. i 2021 og 12 mio. kr. i årene 2022-2024 til etablering af en ny ordning for netværks- og genrespillesteder. Ordningen er målrettet spillesteder, som enten fokuserer på en bestemt genre eller løfter musiklivet ved at tilbyde en infrastruktur for samarbejde mellem musiklivets aktører. Bevillingen fra Aabenraa Kommune muliggjorde en ansøgning om at blive netværksspillested, som er imødekommet med 1 mio. kr. årligt fra Statens Kunstfond i perioden 2022-2024. 

   

  For at blive netværksspillested skal der etableres et stærkt samarbejde mellem lokale og regionale aktører. Det fælles koncertprogram og spillestedets øvrige musikalske aktiviteter skal have særligt fokus på at løfte det kunstneriske niveau i det pågældende område og at sikre et alsidigt musik- og koncertliv, der også skal omfatte de smalle genrer. Spillestedet skal derudover bidrage til at udvikle musiklivet i området, for eksempel gennem udvikling af nyt publikum og nye talenter i vækstlaget. Aabenraa Live har i sin ansøgning lagt vægt på at

   

  • opsøge nye samarbejdspartnere - herunder blandt andet erhvervslivet, uddannelserne, plejehjemmene og skolekoncerterne
  • opsøge nye venues rundt i hele kommunen - herunder særligt venues ude i de små lokalsamfund
  • opsøge og opdyrke nye målgrupper
  • løfte det kunstneriske niveau og give plads til mange flere musikere inden for de mere smalle genrer
  • spotte og løfte potentielle musiktalenter i samarbejde med Statsskolens Musikklasser og Aabenraa Musikskole  

   

  På mødet den 21. oktober 2020 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget kommissoriet for et Advisory board for Aabenraa Live. Boardets opgave er at understøtte konsolideringen af Aabenraa Lives organisation gennem en struktureret dialog, og boardets medlemmer bidrager hertil ud fra deres forskellige faglige og netværksmæssige kompetencer.

   

  Der lægges op til, at Kultur- og Fritidsudvalget senest i 2. kvartal 2022 træffer beslutning om, hvilken organisatorisk forankring Aabenraa Live skal have. Aabenraa Lives Advisory Board vil komme med en anbefaling hertil, og udnævnelsen til netværksspillested tages i betragtning i forhold til, hvilken model der peges på.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.  

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/15798, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om en ændring driften af skøjtebanen i Genforeningshaven for kommende vintersæson 2021/2022.

   

  Siden skøjtebanens etablering har Shop i City varetaget skøjteudlejningen, mens Driftsenheden har varetaget selve driften af banen. Shop i City har meddelt, at foreningen ikke har mulighed for at løse opgaven længere, og den har derfor anmodet Aabenraa Kommune om at finde en anden løsning.

   

  Forvaltningen har på den baggrund været i dialog med Arena Aabenraa. Der er indgået en aftale med institutionen om, at den på forsøgsbasis overtager dele af driften af skøjtebanen i den kommende skøjtesæson. Arena Aabenraa overtager selve skøjteudlejningen. Derudover overtager institutionen også ansvaret for præparering af skøjtebanen. For præparering af skøjtebanen modtager Arena Aabenraa et honorar. Aabenraa Kommune stiller nødvendigt materiel til rådighed for præparering, ligesom skøjteudstyr og slibemaskine også udlånes af kommunen.

   

  Selve klargøringen og opstart af skøjtebanen samt øvrige daglige driftsopgaver ud over præpareringen, varetages fortsat af Driftsenheden.

   

  Med den aktuelle vejrudsigt forventes det, at skøjtebanen åbner i begyndelsen af december. Nedlukning sker ved udgangen af vinterferien i uge 7, 2022.

   

  Aftalen evalueres med Arena Aabenraa efter nedlukningen.

  Økonomi og afledt drift

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: , Sagsinitialer: CCAR

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke ”Godkend”.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2021

  Beslutningsprotokollen er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget.