Beslutningsprotokol

onsdag den 9. februar 2022 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Signe Bekker Dhiman, Hans Christian Gjerlevsen, Kurt Asmussen, Carina F. Davidsen, Christian Panbo, Philip Tietje, Rasmus Andresen
Bemærkninger: Afbud: Hans-Christian Gjerlevsen (D)

Mødet sluttede kl. 18.40
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25623, Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-02-2022

  Godkendt.

   

  Afbud: Hans-Christian Gjerlevsen (D)

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25623, Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-02-2022

  - Møde med Vikingeklubben i Aabenraa.

   

   

  Afbud: Hans-Christian Gjerlevsen (D)

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25898, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet.

   

  Telemuren

  Børn og Kultur har rådført sig med en konservator, der er ekspert på området, vedrørende eventuelle nødvendige vedligeholdende tiltag for at beskytte murværkselementerne på deres nuværende placering. Konservatoren mener ikke, at det inden for det næste års tid er nødvendigt at gøre andet end at forhindre, at arealerne omkring murværksstykkerne gror til. Arealerne blev ryddet i sommeren 2021, og der følges løbende op.

   

  Museumsprojekt ved Kilen

  Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune arbejder videre med projektet, der nu overgår til fundraising fasen. Samtidig bliver prospektet genbesøgt for at styrke fortællingen.Efter fysiske møder med et antal fonde pågår der en dialog. Der er ligeledes udarbejdet en overordnet fondsliste, som bliver anvendt fremadrettet.

  Plan-, Teknik- og Miljøforvaltningen har iværksat den overordnede planlægning af området, som museet er tænkt som en del af.

   

  Visions- og handlingsplan for Frøslevlejren

  Arbejdet med en konkretisering af udstillingskonceptet samt undersøgelser omkring mulige fremtidige energiforsyningsmodeller er ved at blive iværksat. En del af grundlagsmaterialet til fundraisingen er udarbejdet. Materialet vil blive suppleret med ovennævnte udstillingskoncept.

  Den 4. februar 2022 afholder bestyrelsen for Frøslevlejren en workshop omkring visions- og handlingsplanen.

   

  Levetidsforlængelse af svømmehallen ved Arena Aabenraa

  Anbefalingerne fra det sidste tilsyn medio november 2021 medfører, at der nu foretages yderligere reparationer og tætninger samt renovering af bærende søjler og fundamenter.

  Betonkonstruktionernes understøtninger efterspændes hver 14. dag, og der udføres indtil videre inspektion af betonkonstruktionerne hver anden måned.

   

  Arena Aabenraa – Ny Svømmehal

  Det planlagte offentlige møde den 13. januar 2022 omkring Visionsoplæg for Arena Aabenraas Svømmehal fra marts 2021 er udsat indtil videre.

  Udarbejdelsen af et idéoplæg på grundlag af Visionsoplægget samt afholdelse af møder i Byggeudvalget fortsætter.

  Der henvises til sag nr. 9 på denne dagsorden.

   

  Handicaptoilet på Jacob Michelsens Gård

  Rådgiveren/arkitekten har kontaktet entreprenørerne med henblik på at sikre, at de stadig står fast ved deres tilbud samt eventuelt at finde besparelser for at sikre, at projektet har nok råderum i den udførende fase til uforudseelige udgifter. Herefter vil der, i samråd med blandt andet entreprenørerne, blive fastlagt en tidsplan for byggeriet.

   

  Aabenraa Musikskole – udvendig rampe og ombygning

  Byggeriet er afleveret, og Musikskolen har nu fået installeret specialbyggede skabe til slagtøjslokalet.

  Eleverne har været på rundvisning og været med til at indrette elevopholdslokalet. Lokalerne er hermed klar til brug fra den 1. februar 2022. Indvielsen forventes at blive afholdt den 25. marts 2022.

   

  Friluftbad Bylderup-Bov

  Byrådet godkendte på møde den 22. december 2021 en omprioritering af det kommunale tilskud på 3,0 mio. kr. fra konventionelt svømmebad til etablering af en kunstig badesø. Bylderup Idrætscenter arbejder nu med at konkretisere projektet, og når der foreligger et konkret projekt indeholdende pris, finansieringsplan, driftsbudget samt tids- og procesplan, skal rådighedsbeløbet søges frigivet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-02-2022

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Hans-Christian Gjerlevsen (D)

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/18904, Sagsinitialer: BBM

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag drøfte forvaltningens handlemuligheder for det kommende byggeri af en ny svømmehal ved Arena Aabenraa.

   

  Svømmehallen ved Arena Aabenraa er bygget i 1971 og i kritisk forfatning. På baggrund af undersøgelser af svømmehallens konstruktioner og installationer er flere bærende konstruktionsdele blevet midlertidigt understøttet og forstærket. Det er ikke muligt at reparere betonkonstruktionen, og skadesudviklingen på disse dele er kritisk. Konstruktionerne tilses løbende af rådgivere, så skadesudvikling, sikkerhed og restlevetid er overvåget. Undersøgelser foregår månedligt og levetiden vurderes fra gang til gang. Der er afsat midler til disse levetidsforlængende tiltag.

   

  Det blev i 2020 på baggrund af prisniveau på andre kommuners svømmehalsbyggerier estimeret, at en ny svømmehal i størrelsesmæssigt sammenligneligt omfang og inventarniveau koster omkring 50 mio. kr. inklusiv nedrivning. Byrådet afsatte i budgettet for 2020 dette beløb til ”ny opførelse af en svømmehal i relation til Arena Aabenraa”. Herudover er der i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 afsat 25 mio. kr. i anlægsreserve under Økonomiudvalget med henblik på ”at tage stilling til det konkrete projektgrundlag, når det foreligger i 2022”.

   

  Projektmaterialet tager højde for en erstatning af 25 meters bassinet og omklædningsrummene med en uændret placering. En etablering på samme placering vil medføre en lukning af svømmehallen i hele byggeperioden.

   

  Visionsoplægget for den nye svømmehal

  Byrådet godkendte den 25. marts 2020 en fremrykning af 1 mio. kr. fra 2022 til 2020 til

  ”Udskiftning af svømmehalsbygning ved Arena Aabenraa”. I den forbindelse blev det godkendt, at der skulle igangsættes ”inddragelse og undersøgelser, der kan være med til at danne grundlaget for fremtidens svømmehal ved Arena Aabenraa”. Processen mundede ud i et visionsoplæg, der blev godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. juni 2021. Visionsoplægget indgår desuden som et del-element i den nationale analyse ”Faciliteter til danskernes svømme- og vandkultur”. Analysen er et partnerskab mellem Lokale- og Anlægsfonden, Dansk Svømmeunion og Danske Svømmebade. Visionsoplægget er udarbejdet af en ekstern rådgiver.

   

  Kvalificering af projektmaterialet

  Kommunale Ejendomme har kvalificeret projektmaterialet. På baggrund af nuværende prisniveau på byggeri, er vurderingen, at en anlægssum på 50 mio. kr. forudsætter en tilpasning af det oprindelige projektmateriale. Det vil være nødvendigt, at reducere størrelse og deraf aktiviteter, idet omkostninger til eksempelvis teknisk rådgivning, tekniske anlæg, vandbehandlingsanlæg samt nedrivning/sammenbygning ikke kan reduceres. Det betyder:

   

  -         25 meters bassinet reduceres med en bane, fra nuværende 6 baner til 5 baner.

  -         Bassindybden og loftshøjden reduceres og der kan ikke genetableres vipper.

  -         Omklædningsfaciliteterne reduceres med cirka 50 m2.

  -         Området ved eksisterende dampbad og spabad renoveres ikke.

  -         Alle bæredygtighedstiltag udgår.

  Fastholdes projektmaterialet med afsæt i en erstatning af 25 meters bassinet og omklædningsrummene, på uændret placering, vurderes anlægssummen til 60 mio. kr.

   

  I projektmaterialet er visionsoplæggets ambitioner og anbefalinger i forhold til placering, faciliteter og øvrige funktionelle sammenhænge ikke indarbejdet. Tages der højde for visionsoplæggets anbefalinger, fremgår følgende tre alternative løsninger:

   

  Samme omfang af faciliteter, med en ny placering (syd/sydøst for nuværende placering): Løsningen indfrier visionsoplæggets anbefalinger om placering, med henblik på at tilgodese de visuelle og funktionelle sammenhænge. Anlægsudgift 64,8 mio. kr.

   

  Ny placering, omklædningsfaciliteter samt 25 meters bassin med ekstra baner: Bredden øges og antal baner øges fra 6 til 10 baner. Flere baner øger aktivitetsmulighederne og kan forlænge den offentlige åbningstid. Løsningen indfrier visionsoplæggets anbefalinger om både placering og bassinbredde. Anlægsudgift 75 mio. kr.

   

  Ny placering, omklædningsfaciliteter, 25 meters bassin med ekstra baner samt nyt varmtvandsbassin: Løsningen indfrier visionsoplæggets anbefalinger om både placering, bassinbredde samt muliggør et højere aktivitetsniveau i forhold til eksempelvis genoptræning og vandgymnastik. Anlægsudgift 85 mio. kr.

   

  Tilpasses projektmaterialet en anlægsudgift på 50 mio. kr. påvirkes byggeprojektets tidsplan ikke. En anlægsudgift over 50 mio. kr. forudsætter derimod, at sagen behandles i Byrådet og vil få indflydelse på tidsplanen. 

   

  På baggrund af projektmaterialets kvalificering, visionsoplæggets anbefalinger og deraf overblik over anlægsudgifterne, skal Kultur- og Fritidsudvalget drøfte den videre proces med henblik på hvilke handlemuligheder forvaltningen skal arbejde videre med.

  Planmæssige forhold

  En ny placering på sydsiden forudsætter udarbejdelse af en ny lokalplan. Denne faktor har ingen indflydelse på tidsplanen.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at udvalget tager en indledende drøftelse af, hvilke handlemuligheder forvaltningen skal arbejde videre med.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-02-2022

  Drøftet.

   

  Afbud: Hans-Christian Gjerlevsen (D)

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/1418, Sagsinitialer: lfi

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til om Parasport Aabenraa (Aabenraa Handicapforening) forsat skal have bevilget tilskud til dækning af udgifter til forsikringer på deres specielt designede udstyr.

   

  Parasport Aabenraa afholder deres aktiviteter i Enstedhallen, hvor de også opbevarer deres kørestole. Parasport Aabenraa har udstyr for mere end 2 millioner kr. 

   

  Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den 17. august 2009 at bevilge Parasport Aabenraa 0,010 mio. kr. til forsikringer på kørestolene til el-hockey, som på det tidspunkt var opbevaret i en container ved Enstedhallen.

   

  I 2018 blev containeren fjernet, og stolene er siden blevet opbevaret i Enstedhallens depot.

  Da kørestolene ikke kunne forsikres under Enstedhallen søgte Parasport Aabenraa i 2019 igen om tilskud til forsikringen. Forvaltningen bevilgede foreningen et tilskud på 0,010 mio. kr. i 2019, 2020 og 2021.

   

  Aftalen nu er ophørt, og Parasport Aabenraa har atter henvendt sig og anmoder om at få forlænget tilsagnet på 0,010 mio. kr.  til dækning af deres årlige omkostninger til forsikringer på deres udstyr.

   

  Såfremt Aabenraa Kommune ikke fortsat vil dække omkostningerne til forsikringen, kan Parasport Aabenraa ikke se andre alternativer end at undlade forsikring på deres udstyr. 

   

  Kultur og Fritid giver ikke tilskud til forsikringer på udstyr til andre folkeoplysende foreninger.

  Økonomi og afledt drift

  Tilskuddet kan finansieres af Folkeoplysningsrammen.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget fremover bevilger et årligt beløb på maks. 0,010 mio. kr. til dækning af forsikringsudgifterne under de beskrevne forhold.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-02-2022

  Godkendt.

   

  Afbud: Hans-Christian Gjerlevsen (D).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/24581, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til to ansøgninger til kommunens eventpulje. 

   

  Kultur- og Fritidsudvalget fordeler hvert år efter budgetvedtagelsen midler fra Eventpuljen for det kommende år. Fordelingen af eventmidlerne for 2022 fandt sted på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 3. november 2021, hvor udvalget fordelte i alt 0,202 mio. kr., og senere er der på administrativt niveau givet et tilskud på 0,013 mio. kr. fra 10%-puljen. En ansøgning fra Fuglelund Naturfestival udgik af behandlingen i november, da udvalget ønskede en mere specificeret projektbeskrivelse samt et mere specificeret budget for eventen.

   

  Den fornyede ansøgning er nu indkommet. Desuden er der indkommet en ansøgning fra Hjordkær Familiefestival. Der resterer i alt 0,209 mio. kr. i eventpuljen 2022.

   

  Fuglelund Naturfestival

  Fuglelund Naturfestival er en uge i september med natur- og kulturoplevelser for store og små. Formålet er at give folk fælles oplevelser med og i naturen, mere lyst til at komme ud i naturen, at skabe viden om naturens mangfoldighed, at inspirere til en bæredygtig livsstil samt at afholde og udvikle en nytænkende natur-kulturfestival i Sønderjylland. I festivalens ugedage er der aktiviteter for skoler og dagtilbud, mens der i weekenden er lagt program for både børn, familier, unge og voksne.

   

  Bag festivalen står foreningen Fuglelund, som samarbejder med en række natur- og kulturaktører, bl.a. Aabenraa live, Genner Bugt Netværk, Løjt Stigruppe, Haver til maver, Den grønne Rygrad (Concito), SundSkole2025, Skoletjenesten og Naturskolen Kelstrup m.fl.

   

  Festivalen har et samlet budget på 0,435 mio. kr. og søger 0,250 mio. kr. ved eventpuljen.

   

  I forhold til kriterierne for Eventpuljen vurderer forvaltningen, at arrangementet kombinerer kultur- og naturaktiviteter på en måde, som ikke er set før i Sønderjylland. I overensstemmelse med Bæredygtighedsstrategien imødekommer festivalen et behov for læring om bæredygtighed. Kulturen er ofte ”first mover” og et oplagt felt til at gå nye veje, afprøve nye formater og inspirere borgere til nye handlemønstre. Desuden understøtter festivalen Kultur- og Fritidspolitikkens indsatsområde ”Land, Vand og By”, der handler om at øge borgernes brug af udendørsarealer i kommunen, et indsatsområde, som det har været vanskeligt at etablere samarbejder omkring i udmøntningen af politikken. Forvaltningen vurderer desuden, at festivalen har et særligt profileringspotentiale, der kan tiltrække opmærksomhed fra et større opland, og at den inddrager lokale foreninger, skoler og andre aktører. Forvaltningen vurderer dog også, at der ikke indhentet sponsorater, og at der ikke er deltagerbetaling for skole- og dagtilbud.

   

  På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der gives et tilskud på 50% af de udgifter, som direkte relaterer sig til musik og land art, svarende til 0,123 mio. kr. I dette beløb er ikke medregnet udgifter til markedsføring.

   

   

  Hjordkær Familiefestival

  Hjordkær Familiefestival er et arrangement lørdag den 20. august 2022 kl. 12-23 for hele byen. Der kommer 5-6 bands i alle genrer, og der vil være salg af øl, vand og mad fra forskellige boder. Familiefestivallen håber på omkring 500-600 besøgende i løbet af dagen. Festivalen søger eventpuljen om midler for at få råd til et større band.

   

  Festivalen har et samlet budget på 0,150 mio. kr. Der er budgetteret med et underskud på 0,013 mio. kr., og der søges om 0,020 mio. kr. ved eventpuljen.

   

  Forvaltningen vurderer, at eventen understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens indsatsområde Aktive Fællesskaber, inddrager det lokale foreningsliv og samarbejder med sponsorer.

  Forvaltningen anbefaler, at der gives et tilskud på 0,013 mio. kr. til Hjordkær Familiefestival.

   

  Derudover anbefaler forvaltningen, at der reserveres 0,015 mio. kr. til leje af Brundlund Slotspark til Kong Frederikfondens mindearrangement den 18. juni 2022.

  Økonomi og afledt drift

   

  Budget 2022

  548.000

  Sekretariat

  124.000

  Eventpulje til uddeling

  424.000

   

   

  Uddeling november 21

   

  Børnekulturfestival

  75.000

  Musikken i Matador

  28.000

  Musikken i Matador garanti

  11.000

  Stand-up  Bylderup-Bov

  28.000

  Yderkantskoncerter

  51.000

  Salut og historie

  11.000

  Børnetour (10% pulje)

  11.000

  Rest til uddeling

  209.000

   

   

  Uddeling Februar 2022

   

  Fuglelund Naturfestival

  123.000

  Hjordkær familiefestival

  13.000

  Kong Frederikfond mindearrangement

  15.000

  Rest til uddeling i 10% pulje

  58.000

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at udvalget godkender forvaltningens anbefaling af fordeling.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-02-2022

  Udvalget godkendte 13.000 kr. til Hjordkær familiefestival, 50.000 kr. til Fuglelund Naturfestival og 15.000 kr. til Kong Frederikfond mindearrangement.

   

   

  Afbud: Hans-Christian Gjerlevsen (D)

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2810, Sagsinitialer: BBM

  Sagsfremstilling

  I Aabenraa Kommunes budgetforlig for 2021 er det aftalt, at ”Der gennemføres en undersøgelse af indhold af badefaciliteter/et vandsportsarena og herunder muligheder for placeringer omkring stenmolen ved Sønderstrand”. I opsamling på budget 2021-2024 er det yderligere præciseret, at ”Der afsættes et engangsbeløb på 0,750 mio. kr. i 2021 til udarbejdelse af en visionsplan for en vandsportsarena, i regi af Kultur- og Fritidsudvalget, herunder muligheder for placering omkring stenmolen ved Sønderstrand”.

   

  Historik

  Der er siden 2012 blevet gennemført forskellige processer for at afsøge mulighederne for etablering af vandfaciliteter i Aabenraa. I 2012 afleverede ZENI arkitekter et forslag på foranledning af Vikingeklubben i Aabenraa. Formålet var at etablere en vinterbadeanstalt. Projektet blev ikke prioriteret politisk, og foreningen formåede ikke selv at rejse penge til projektet. Der blev lavet forskellige midlertidige tiltag.

   

  I 2018 blev der igangsat en anden proces på initiativ af Aabenraa Sejl Club og Aabenraa Roklub, hvor en arbejdsgruppe i 2016 blev etableret som følge af udviklingsprocessen omkring Kultur- og Fritidspolitikken. Baggrunden var et ønske om bedre faciliteter til eksempelvis roning, sejlsport, windsurfing og vinterbadning set i en sammenhæng.

   

  Resultatet blev et visionsoplæg for et vandsportscenter placeret ved Sønderstrand. Visionsoplægget er udarbejdet af arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard og indeholder skitseringer af, hvordan et vandsportscenter kan udvikles i seks etaper. Rådgivernes bud på et budget for etape 4 var 15,6 mio. kr. uden bygningsmasse m.m. Forvaltningen indstillede, at der skulle arbejdes videre med etaperne 1-4, hvorfor der udelukkende blev udarbejdet budgetforslag på disse etaper.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget blev på udvalgsmødet den 6. juni 2018 præsenteret for visionsoplægget, og udvalget besluttede, at forvaltningen skulle arbejde videre med alle seks etaper. Vækstudvalget for Land og By blev ligeledes præsenteret for visionsoplægget på deres møde den 7. juni 2018 og godkendte også det videre arbejde med alle seks etaper. Herefter har forvaltningen gennemført en undersøgelse, hvor Dansk Hydraulisk Institut (DHI) har undersøgt visionsoplæggets etaper i forhold til vandkvalitet. Derudover har der været forhåndsdialog med Kystdirektoratet vedrørende administrationsgrundlag.

   

  Øvrige aktiviteter og undersøgelser har ikke været mulige at igangsætte på grund af manglende økonomi. Interessenterne fra vandsportsforeningerne er senest blevet orienteret den 16. oktober 2018. Der har ikke været afholdt fællesmøder siden processens afslutning.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på udvalgsmødet den 3. februar 2021, hvordan forvaltningen skal genoptage processen omkring Sønderstrand med afsæt i visionsoplægget fra 2018. På baggrund af drøftelsen udarbejdede forvaltningen et forslag til et kommissorium, der efterfølgende blev godkendt på udvalgsmødet den 3. marts 2021. Formålet med undersøgelsen er, at opnå tilkendegivelser i et bredere perspektiv blandt såvel institutioner, foreninger, kommercielle aktører og borgere, om hvilke vandfaciliteter der er ønske om og behov for i Aabenraa. Processen danner grundlag for efterfølgende at kunne forventningsafstemme det politiske ambitionsniveau og deraf omfanget af den videre proces.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 6. oktober 2021 at igangsætte processen og deraf interessentundersøgelsen. Forvaltningen indgik aftale med en ekstern konsulentvirksomhed, der i samarbejde med forvaltningen, har faciliteret processen.

   

  Sammenfatning af interessentanalysen

  Adskillige aktører, heriblandt foreninger, institutioner, kommercielle aktører og borgere har bidraget med tilkendegivelser og været med til at kvalificere det samlede resultat. Følgende proces har dannet grundlag for tilkendegivelserne:

   

  -         Fysiske møder: 16 møder afholdt (27 personer)

  -         Online møder: 4 møder afholdt (5 personer)

  -         Åbent borgermøde på Sønderstrand (omkring 25 fremmødte)

  -         Digitalt spørgeskema: 382 besvarelser (over halvdelen af besvarelserne kommer fra de 25-50 årige, og af de samlede besvarelser angiver 48% at være aktive brugere af Sønderstrand)

   

  Interessentanalysen fremhæver, at der ikke umiddelbart er et grundlag for at arbejde videre med ideen om et vandsportscenter/vandsportsarena, hvor byens mange vandsportsforeninger flytter sammen og rykker aktiviteterne til området ved Sønderstrand. Det skyldes, at vandforhold og faciliteter opleves bedre, der hvor foreningerne for nuværende afvikler deres aktiviteter. Flere foreninger udtrykker dog stadig en interesse i at samarbejde om faciliteter og deraf kunne imødekomme synergier på tværs.

   

  Til trods for et manglende grundlag for et stort samlet center, fremhæver interessentanalysen stadig et potentiale for, at arbejde videre med udviklingen af Sønderstrand. Interessenterne beskriver Sønderstrand som vigtig for byens udvikling, bosætning, turisme og den samlede oplevelsesøkonomi. Byen har et maritimt islæt og placeringen er optimal. En lang række foreninger, selvorganiserede brugere, kommercielle aktører, skoler, institutioner samt borgere efterspørger derfor faciliteter, der kan fremme brugen af området på land, på vand og i vand. I det følgende nævnes nogle af de centrale faciliteter, som interessenterne udtrykker et ønske omkring:

   

  -         Faciliteter til helårs-/vinterbadning. Emnet har affødt de fleste tilkendegivelser. På tværs af de forskellige udsagn eksisterer en efterspørgsel på attraktive faciliteter med let og nær adgang til vandet.

  -         Undervisningslokale/aktivitetshus. Der eksisterer et grundlag for at tænke undervisningsbrug ind i den fremtidige udformning af området ved Sønderstrand og etablere et ”blåt” læringsmiljø med fokus på sikkerhed og kompetencer.

  -         Baner til kajakpolo/vandpolo og en permanent opmålt svømmebane/banetove

  -         Nytænkning af badebroen, eksempelvis med lav flydebro/krabbebro eller flydeplatform med fortøjningsmuligheder som kan fungere som støttepunkt for vandsport

  -         Udspringsplatform/klatrevæg på vandet.

  -         Formidlingsrev/undervandsbane til snorkling eller dykning.

  -         Vandlegeplads og lege/aktivitetsområde med fokus på dyr og liv ved havet.

  -         Bedre toiletforhold med øget tilgængelighed hele året rundt.

   

  Foruden udvikling af faciliteter er det samtidig værd at nævne, at adskillige tilkendegivelser beskriver et behov for at forbedre bundforhold og vandkvaliteten ved Sønderstrand. Bunden fremstår som værende for mudret og gennemstrømningen for lav, hvilket betyder, at der i sommerhalvåret ofte er badeforbud.

   

  Afslutningsvis fremhæver interessentanalysen nogle anbefalinger for den videre proces. I den forbindelse anbefales det at udvikle en vision for og en rammesætning af udviklingsplanerne for Sønderstrand, hvor området udvikles som en del af en overordnet samlet strategi. Det sker på baggrund af tilkendegivelser, der fremhæver potentialer for udvikling af kysten og stranden frem mod Enstedværket, ligesom koblingen til promenaden og bymidten er væsentlig. På samme måde fremhæver interessenterne udviklingspotentialer andre steder langs kysten, hvilket Helhedsplanen for Vandfaciliteter- og Aktiviteter 2021-2031 ligeledes taler ind i.

   

  På baggrund af interessentanalysen skal Kultur- og Fritidsudvalget drøfte den videre proces, ambitionsniveauet samt hvilke brugere der fokuseres på i udviklingsprocessen.

  Økonomi og afledt drift

  Der er anvendt 0,150 mio. kr. til interessentundersøgelsen. Det resterende beløb på 0,600 mio. kr. er overført til 2022.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at sagen drøftes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-02-2022

  Drøftet.

   

  Afbud: Hans-Christian Gjerlevsen (D)

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2362, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget beslutte, hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med planlægningen af en studietur den 30.-31. maj 2022.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget valgte i 2016 Musiklivet som en ud af fire indsatser til implementering af Kultur- og Fritidspolitikken. Valget blev truffet ud fra en bred forståelse af, at musik kan være med til at styrke bl.a. fællesskaber, læring, trivsel, kreativitet, dannelse og have positive afledte effekter på bosætning, branding og vækst.

   

  I 2018 konkretiserede indsatsen sig i byrådets prioritering af spillestedsorganisationen Aabenraa Live, der har fokus på koncerter, oplevelser, branding og bosætning, og i 2021 blev Aabenraa Live udnævnt til netværksspillested.

   

  Som inspiration til de næste skridt i arbejdet med udviklingen af kommunens musik- og kulturliv inviteres Kultur- og Fritidsudvalget på studietur den 30.–31. maj 2022. En studietur er en kilde til viden og inspiration for medlemmerne af Kultur- og Fritidsudvalget og kan give udvalgets medlemmer indsigt i og perspektiver på et eller flere af de indsatsområder, som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at udvikle.

   

  Forvaltningen foreslår, at turen går til kommuner, som i særlig grad er lykkedes med at skabe et velfungerende og levende musik- og kulturliv, hvor synergien mellem disse er udgangspunktet. Forvaltningen har et særligt kig på kommunerne Herning, Holstebro og Horsens. Udvalget vil her kunne høre, hvordan man er kommet fra ambition til succes. Gode modeller på musikområdet, herunder kommunernes understøttelse af faciliteter for musikkens amatører og professionelle, kan fungere som inspiration for Kultur- og Fritidsudvalgets videre arbejde med indsatserne i Kultur- og Fritidspolitikken.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at forvaltningen arbejder videre med planlægning af en studietur den 30.-31. maj 2022.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-02-2022

  Godkendt.

   

  Afbud: Hans-Christian Gjerlevsen (D)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40461, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  I denne sag anmodes Kultur- og Fritidsudvalget om at afgive bemærkninger til et udkast til Aabenraa Kommunes mobilitetsplan.

   

  Teknik- og Miljøudvalget har den 1. december 2021 besluttet at sende udkastet til en mobilitetsplan i offentlig høring samt til bemærkninger i relevante fagudvalg.

   

  Mobilitetsplanen er udarbejdet på grundlag af to workshops med Teknik- og Miljøudvalget og Vækstudvalget for Land og By samt på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere (ca. 1000 besvarelser svarende til ca. 2% af kommunens befolkning) og efter dialog med for eksempel en borgerforening, lægehuse og Seniorrådet.

   

  Mobilitetsplanen er en rammeplan for Aabenraa Kommunes indsats på trafikområdet. Den sætter fokus på fem overordnede områder med hver sin vision:

   

  -         Landdistrikter – man skal kunne bo og leve i en by uden at eje en bil

  -         Cyklisme – alle skal cykle

  -         Aktivt byliv – man skal kunne færdes sikkert og trygt i alle byer

  -         Digital mobilitet – alle skal have samme digitale muligheder uanset bopæl

  -         Fremkommelighed for alle – det skal være let at være trafikant i kommunen

   

  For hvert af disse fokusområder beskriver planen, hvordan status er i dag, hvad undersøgelserne har vist, samt hvilke indsatser Aabenraa Kommune peger på for at fremme mobiliteten i relation til fokusområdet.

   

  Endelig indeholder planen 30 forslag til konkrete tiltag, som skal understøtte indsatserne under de fem fokusområder. Tiltagene kan for eksempel være grundig information om brugen af flextrafik, udarbejdelse af supplerende planer på trafikområdet, fremme af brug af digitale løsninger eller på eksperimenterede basis at udlåne elcykler til fremme af cyklisme.

  Indstilling

  Børn og Kultur og Plan, Teknik og Miljø indstiller

  at Kultur- og Fritidsudvalget afgiver bemærkninger til udkastet til mobilitetsplanen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-02-2022

  Kultur- og Fritidsudvalget har følgende bemærkninger til den ambitiøse Mobilitetsplan:

  Kultur- og Fritidsudvalget ønsker et større fokus på tilgængelighed til fritidstilbud, især for børn og unge, og der skal være mulighed for at alle kan cykle, da det er en god investering.

   

  Afbud: Hans-Christian Gjerlevsen (D).

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/33788, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag præsenteres evalueringen af projektet Billedskolen rykker ud og lukker op for Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  I 2015 ansøgte Kultur og Fritid sammen med Billedskolen ved Brundlund Slot og Pædagogisk Udviklingscenter (PUC) en pulje hos Kulturministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og ligestilling en pulje til afprøvning af lokale åben-skole-samarbejder. Hensigten var at introducere Museum Sønderjyllands billedskoletilbud til hele klasser i den geografisk store kommune, og give børn der normalt ikke bruger billedskolens tilbud kendskab til billedkunst som en fritidsaktivitet. Baseret på erfaringerne fra Den Børnekulturelle Rygsæk skulle projektet ligeledes undersøge de inkluderende effekter af æstetiske læreprocesser, og give eleverne mulighed for at vise nye sider af sig selv. Samtidigt blev lærernes kompetencer inden for billedkunst øget, og det var intentionen at skabe et fagligt netværk og miljø mellem billedkunstlærere.

   

  Tilbuddet gik ud på, at billedskolelæreren ”rykkede ud på skolerne”, og at der blev ”lukket op for” at klasserne fik undervisning på billedskolen i et forløb på seks undervisningsgange.

   

  Tilbuddet blev markedsført gennem Den Børnekulturelle Rygsæk med rygsækgruppen som styregruppe.

   

  Evalueringen viser, at projektet overordnet er blevet taget godt imod. De vigtigste resultater er:

  • Forløbene har en inkluderende effekt, hvor der opstår nye dynamikker i klassen, og eleverne viser nye sider af sig selv. Fx elever, der normalt ikke arbejder sammen, arbejder sammen, eller normalt tilbageholdende elever blomstrer i de nye rammer. Samtidig udfordrer forløbene elevernes vedholdenhed og koncentration
  • Det er afgørende, at forløbene kan tilpasses den enkelte skole og den enkelte klasse, så forløbene kan afvikles i de rammer, som passer til den enkelte klasses muligheder
  • Det giver en øget faglig opmærksomhed, når det er en ekstern underviser, der står for billedkunstundervisningen, og når rammerne ændres fra de vante lokaler på skolen til Billedskolens lokaler
  • Forløbene har øget billedkunstlærernes kompetencer inden for billedkunst – og de har fået inspiration til nye måder at arbejde med billedkunsten
  • Forløbene har skabt udvikling for Billedskolen, der nu har flere elever på holdene end tidligere. De er gået fra 42 til 65 elever.

   

  Projektets resultater understøtter således ambitionerne i Aabenraa Kommunes skolestrategi.

   

  I fremtiden vil man skulle forholde sig til følgende punkter, hvis Billedskolen rykker ud og lukker op skal udbydes til skolerne:

  • Transport er både praktisk og økonomisk en udfordring, når forløbet skal være et selvstændigt tilbud uden for Den Børnekulturelle Rygsæk
  • Lærernes vurdering er, at skolernes mulighed for at trække på tilbuddet, hvis det kræver øget betaling i fremtiden, er meget begrænsede
  • Netværket for billedkunstlærere er ikke kommet op at køre, og det vil kræve villighed fra både lærere og skoleledere at afsætte tiden til det, hvis det skal blive til noget fx- i regi af et Pædagogisk Læringsfællesskab (PLC som det kendes inden for andre fag)
  • Det er forskelligt fra skole til skole, om billedkunst er et fag i sin egen ret eller i udbredt grad bruges som instrument i andre fag

   

  Billedskolen rykker ud og lukker op er nu et projekt, der har udviklet sig til en ”hyldevare”, som koster ca. 8.300 kr. pr. 6-ugers forløb + transport. Forvaltningens vurdering baseret på svarene fra lærerne i evalueringen er, at det bliver svært at få skolerne til at prioritere det, hvis de selv skal betale.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ikke afsat midler til at fastholde tilbuddet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-02-2022

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Hans-Christian Gjerlevsen (D).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/17891, Sagsinitialer: BBM

  Sagsfremstilling

  I Aabenraa Kommune er idrætsfaciliteternes indtægter rammesat ud fra en tilskudsmodel. Tilskudsmodellen behandler faciliteterne ud fra samme principper, og den gælder for alle kommunale og selvejende haller, svømmehaller og tilhørende grønne områder. I 2020 blev tilskudsmodellen evalueret, og den gælder i sin nuværende form i perioden 2021-2026.

   

  I forbindelse med evalueringen, blev det samtidig besluttet at tilføre modellen 0,100 mio. kr. årligt rettet mod skoleområdets idrætsfaciliteter. Midlerne stammer fra folkeoplysningens ramme, hvor der siden den 1. januar 2018 har været indført gebyr på idrætslige foreningsaktiviteter, der afvikles i skolernes lokaler.

   

  Formålet med at tilføre midlerne er at kunne højne idrætsfaciliteternes stand, udvikle nye faciliteter og give mulighed for, at skoler og foreningsliv får talt sammen om fælles ønsker og behov. Midlerne kan anvendes til renoverings- og udviklingsprojekter på indendørs- og udendørs idrætsfaciliteter, såsom gymnastiksale, motorikbaner eller udendørs træningsstationer. Midlerne kan også anvendes på indkøb af materialer og udstyr. Kravet er dog, at faciliteterne/materialerne benyttes af både skoler og foreningsliv. 

   

  I efteråret 2021 har en arbejdsgruppe på tværs af Kultur og Fritid og skoleområdet udarbejdet et forslag til fordelingsproceduren af midlerne. Her blev der lagt op til, at fordelingsproceduren fremover foregår via en ansøgningsproces med det formål at kunne opnå et kvalificeret grundlag at fordele midlerne ud fra. Der ansøges for indeværende år i perioden den 15. februar til den 1. april. Indkomne ansøgninger behandles af en komité bestående af en repræsentant fra Kultur og Fritid samt en skoleleder. Komiteen vil beslutte fordelingen af midlerne. De skoler, hvis ansøgning imødekommes, vil få besked herom medio april, hvorefter pengene udbetales i maj måned.

   

  Fordelingsproceduren er blevet præsenteret på et skoleledermøde i december 2021. Der er opnået enighed fra de repræsenterede om proceduren. Midlerne for 2021 følger nuværende fordelingsplan, og for 2022 kan midlerne udbetales efter den nye fordelingsprocedure.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-02-2022

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Hans-Christian Gjerlevsen (D)

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29234, Sagsinitialer: PKNU

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om fordeling af midler fra Børneteaterpuljen. Puljen udgør 0,435 mio. kr. der inkluderer 50% refusion til godkendte forestillinger fra Statens Kunstråd.

  Midlerne blev fordelt på et møde i Børneteaterudvalget den 27. september 2021. Der var fremsendt ansøgninger fra skoler og dagtilbud for 0,491 mio. kr. Ansøgningerne blev behandlet ud fra kriterier, som blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 1. maj 2019. Kriterierne fastsætter, at midlerne fordeles i denne prioriterede rækkefølge:

  • Der tildeles først midler til motiverede ansøgninger, der angiver en konkret forestilling og/eller pædagogisk/didaktisk formål.
  • Dernæst tildeles midler til ansøgninger, hvori det er specificeret, hvordan det maximale antal publikumspladser til en forestilling udnyttes.
  • De resterende midler fordeles mellem de uspecificerede ansøgninger. Disse behandles ud fra en vejledende fordelingsnøgle: Dagtilbud: 90 kr. pr barn / Skoler: 50 kr. pr. barn.

   

  Ud fra kriterierne besluttede udvalget, at enkelte ansøgninger ikke blev imødekommet til fulde, da de ikke opfyldte kriteriet om at have en motiveret ansøgning. Samtidig er nogle ansøgere blevet tildelt et mindre tilskud end det søgte, således puljen kunne dække alle ansøgninger.

  Ansøgningerne er meget svingende i kvaliteten af den pædagogiske og didaktiske motivering.

  Administrativt er der fortsat udfordringer for nogle skoler og dagtilbud at huske at få bestilt forestillinger samt fremsendt kontrakter og fakturaer til forvaltningen. Dette binder midler, der med fordel kunne anvendes i institutioner, der har større fokus på at bruge børneteatertilbud. Der er derfor potentiale for at optimere, hvordan flest mulige børn får det bedst mulige tilbud.

  Børneteaterudvalget blev orienteret om, at Kulturstyrelsen kommer med nye retningslinjer for refusion af udgifter til børneteater. Det blev aftalt, at Forvaltningen fremlægger forslag til, hvordan der fremadrettet skal indkøbes og fordeles forestillinger i kommunen, før forslaget forelægges til beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget. Kulturstyrelsen fremlagde retningslinjerne på et webinar den 19. januar 2022.

   

  Forvaltningen har som indsats i 2022 at udarbejde en strategi for udvikling af drama og teater i Aabenraa kommune, og der nedsættes en styregruppe med fokus på implementering af drama i dagtilbud, skoler og foreningsliv.

  Lovgrundlag

  Lov om scenekunst nr. 246 af 18. marts 2020.

  Bekendtgørelse nr. 1474 af 17. december 2019 om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-02-2022

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Hans-Christian Gjerlevsen (D).

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14676, Sagsinitialer: CAMAHA

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om status efter de midlertidige restriktioner trådte i kraft den 19. december 2021, og som var gældende frem til den 16. januar 2022.

   

  Fritidsområdet

  Idrætslivet har ikke været berørt i et stort omfang eftersom, at der kun har været en opfordring til ikke at deltage i indendørs foreningsaktivitet. Dog har mange foreninger i Aabenraa Kommune valgt at lukke ned for al slags aktivitet mellem den 19. december 2021 og frem til den 5. januar 2022.

   

  Kultur- og Fritid har kun fået enkelte henvendelser vedrørende aktiviteter, som er blevet besværliggjort på grund af restriktionerne samt spørgsmål til økonomi ved aflysning af arrangementer og aktiviteter.

   

  På baggrund af antallet og indholdet af henvendelser fra foreningslivet, er det fortsat forvaltningens vurdering, at foreningslivet fungerer og i vid udstrækning er omstillingsparat og hurtigt tilpasser arrangementer til gældende retningslinjer og anbefalinger på området.

   

  Foreningerne har frem til den 31. januar 2022 mulighed for at søge om kompensation for aflyste arrangementer gennem hjælpepakker fra Slots- og Kulturstyrelsen.

   

  Opgørelser fra Idrættens Analyseinstitut viser, at medlemstallet på nationalt niveau i efteråret 2021 næsten var tilbage til normalen. Idrætsdeltagelsen voksede fra 54% i april til 62% i oktober 2021. I Aabenraa Kommune har der været et fald i medlemstallene på i alt 5.198 fra 2020 til 2021 ifølge ansøgninger til medlemstilskud ansøgt for 2022.

   

  Før coronakrisen var tallet på 65%. Dog peger flere undersøgelser på, at der trods medlemsfremgang, fortsat er en stor mangel på frivillige - ikke kun i Aabenraa Kommune men over hele landet.

   

  Undersøgelser fra oktober-november 2021 gennemført at IdrætsPlatformen Danmark m.fl. viser, at også idrætsfaciliteter indtil videre er kommet økonomisk bedre igennem coronakrisen end frygtet. Dog ser det ud til, at både faciliteter og foreninger har et arbejde foran sig med at rekruttere henholdsvis medarbejdere og frivillige samt at forny sig og tilpasse aktiviteter til nye behov efter coronakrisen.

   

  Kulturområdet

  Der har henover julen 2021 og frem til den 16. januar 2022 været lukket ned for bl.a. spillesteder, biografer, museer, teatre og kulturhuse, mens der har være indført krav om brug af mundbind på biblioteker, musikskoler og foreningslokaler.

   

  Aabenraa Live har måttet aflyse koncerter i perioden og beretter, at man, efter at have fået godt fat i publikum i efteråret 2021, nu igen tydeligt mærker svigtende forsalg til koncerter.

   

  Det samme beretter Teater i Aabenraa. Publikum er tilbageholdende med køb af billetter, og foreningen arbejder derfor målrettet på at få gang i billetsalget igen.

   

  Ikke alle arrangører mærker dog publikums bekymring. For eksempel har Ensted Folk, Rock og Viseforening henover efteråret haft fulde huse til deres koncerter, ligesom der er udsolgt til koncerten i februar. Foreningen gør meget ud af inden koncerterne at oplyse, at der er mundbind ved døren, sprit på alle borde og krav om afstand, og at dette bliver overholdt til punkt og prikke. Foreningen har inden koncerterne modtaget en række spørgsmål, og når gæsterne mærker, at foreningen har gjort sig overvejelser og taget hånd om udfordringerne, så beroliges gæsterne. Kun ganske få har ønsket billetten refunderet på grund af coronabekymring.

   

  Slots- og Kulturstyrelsen har genindført en aktivitetspulje målrettet kulturaktører, hvis primære formål er at skabe kulturaktiviteter for borgere. Nogle af disse har ikke haft mulighed for at genåbne med kort varsel og kan derfor søge kompensation for aflyste arrangementer i perioden 16. januar til og med den 4. februar 2022 – dog skal aktiviteterne have været offentliggjort senest den 11. januar 2022.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-02-2022

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Hans-Christian Gjerlevsen (D)

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25623, Sagsinitialer: CCAR

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-02-2022

  Protokollen er godkendt.