Beslutningsprotokol

onsdag den 6. april 2022 kl. 15:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Signe Bekker Dhiman, Hans Christian Gjerlevsen, Kurt Asmussen, Carina F. Davidsen, Christian Panbo, Philip Tietje, Rasmus Andresen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.50.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25623, Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-04-2022

  Godkendt, med bemærkning om, at sag nr. 55 vedr. visionsplan for Hjordkær Idrætsanlæg ændres til en beslutningssag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25623, Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-04-2022

  • Hilse på møder med seks forskellige råd
  • Indvielse af Musikskolen
  • Møde med Street Sport Park Padborg (SSPP)
  • Generalforsamling Kulturelt Samråd
  • Tusindben jubilæums arrangement
  • Billedkunstrådet/kunst til Genforeningshaven
  • Møde i Museum Sønderjyllands bestyrelse
  • Møde med Campusrådet
  • Møde med Enstedhallen
  • Møde i Kulturkoordinationsudvalget
  • Status vedr. Ukrainske flygtninge.
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25898, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet.

   

  Telemuren

  Børn og Kultur fører løbende tilsyn med murværkselementernes tilstand og bevoksningen omkring dem.

   

  Museumsprojekt ved Kilen

  I samarbejde med Museum Sønderjylland er der ved at blive udarbejdet udbudsmateriale til en styrkelse af den narrative fortælling samt en forretningsplan og markedsundersøgelse. Den endelige beskrivelse af det muligt kommende museum vil blive politisk behandlet i efteråret 2022.

   

  Visions- og handlingsplan for Frøslevlejren

  Arbejdet med udviklingsplanen fortsætter, med tilsagn fra de fleste lejere (partnerne) om interessen for at opgradere og udvikle deres egne udstillinger i forbindelse med det overordnede projekt, med hjælp fra formidlings/udstillingsfaglige eksperter. Dette vil bidrage til forhøjelsen af kvaliteten af alle udstillingerne i lejren, og styrke stedet som oplevelsesattraktion og eksternt læringsmiljø af national karakter. Efter aftale med National Museet bliver der i øjeblikket undersøgt hvilke muligheder, der er for Frøslevlejrens rolle i de nationale undervisningsindsatser omkring Holocaust og Folkedrab.

   

  Levetidsforlængelse af svømmehallen ved Arena Aabenraa

  I uge 26 og 27 bliver der foretaget tætninger af promenadedækket mod syd og øst, samt renovering af de bærende søjler med tilhørende fundament.

  Der udføres fortsat inspektion af betonkonstruktionerne hver måned og understøtningerne efterspændes hver 14. dag.

  Det forventes nu, at de afsatte midler til levetidsforlængelsen af svømmehallen vil være opbrugt med udgangen af 2022.

   

  Arena Aabenraa – Ny Svømmehal

  Byggeudvalget har indstillet arbejdet indtil det endelige projekt er politisk godkendt.

  Der henvises til sag nr. 44 på denne dagsorden.

   

  Handicaptoilet på Jacob Michelsens Gård

  Byggeriet gennemføres uden besparelser i henhold til det fremlagte projektmateriale.

  Projektet startes op den 1. august 2022 og vil blive afsluttet i løbet af oktober 2022.

   

  Aabenraa Musikskole – udvendig rampe og ombygning

  Indvielsen af de nye faciliteter blev afholdt den 25. marts 2022. Der orienteres ikke fremadrettet om projektet.

   

  Friluftbad Bylderup-Bov

  Mødet med Bylderup Idrætscenter vedrørende friluftsbadet blev aflyst. Der er aftalt et nyt møde den 21. april 2022.

   

  Etablering af vinterbadefaciliteter på Sønderstrand

  Der udarbejdes materiale til en ny udbudsrunde på håndværkerydelserne.

  Kystdirektoratet har meddelt, at den nødvendige dispensation til projektet først kan afgøres i sidste kvartal af 2022.

  Der henvises til sag nr. 50.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-04-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9160, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 28. februar 2022 vedlægges til udvalgets orientering.

   

  Forbrugsprocenten pr. 28. februar 2022, for udvalgets område, ligger på 24,7%. På samme tid sidste år lå forbruget på 24,4%.

   

  Den høje forbrugsprocent er forventelig på dette tidspunkt, eftersom der i januar er udbetalt for 1. halvår til både Folkeoplysningen og Halmodellen.

   

  Herudover fremgår sygefravær for Børn og Kultur. Frem til februar 2022 udgør det samlede sygefravær 10,9% for serviceområdet Børn og Kultur mod 11,1% for hele kommunen. På tilsvarende tidspunkt i 2021 udgjorde sygefraværet 5,5%. For medarbejdere under Kultur og Fritid ligger fraværet på 7,5% mod 3,4% på samme tid i 2021.

   

  Der fremlægges løbende opfølgning på nøgletal inden for Kultur- og Fritidsudvalget ressortområde. I april er der fokus på aktiviteterne på kommunens biblioteker.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-04-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9642, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på mødet den 8. marts udmeldt driftsrammer for budget 2023-2026, og dermed indledes også det politiske arbejde i de stående udvalg med budget 2023-2026.

   

  Den udmeldte driftsramme svarer til 99,5% af rammen for budget 2022 overslagsår 2023-2025 korrigeret for efterfølgende byrådsbeslutninger.

   

  Opgaven for Kultur- og Fritidsudvalget er nu frem til den 13. juni at tilvejebringe et budgetbidrag i balance til den udmeldte ramme.

   

  0,5% effektiviseringskrav på servicerammen:

  Reduktionen udgør i alt 13,9 mio. kr. og fordeles ligeligt ud på alle udvalg. Kultur- og Fritidsudvalgets andel udgør 0,51 mio. kr. Det foreslås, at der forberedes et effektiviseringskatalog på 1% af rammen, som behandles i udvalget i maj og juni.

   

  For at give retning for forvaltningens videre arbejde med at komme med forslag til reduktioner, anbefales det, at udvalget drøfter, om der er områder inden for udvalgets serviceramme, som skal undtages for reduktioner.

   

  Forslag til budgetønsker på op til 13,9 mio. kr. pr. udvalg:

  Udvalget har mulighed for at komme med forslag til budgetønsker for op til 13,9 mio. kr. på serviceområdet. Budgetønskerne vil blive behandlet i udvalget i maj og juni. For at ønsker fra udvalget med de nødvendige beregninger, kan nå at komme med i behandlingen i maj måned, vil der være en frist for indlevering af forslag til forvaltningen, som fremgår af nedstående tidsplan.

   

  Tidsplan:

  • Den 6. april:

  Kultur- og Fritidsudvalget drøfter budgetproceduren

   

  • Den 19. april:

  Frist for udvalget til at aflevere evt. budgetønsker til forvaltningen forud for behandlingen på udvalgsmødet den 4. maj

   

  • April-juni:

  Budgetbidraget udarbejdes. Bestyrelser og relevante MED organer inddrages i processen

   

  • Den 4. maj:

  Budgetbidraget behandles første gang i udvalget

   

  • Den 1. juni:

  Budgetbidrag herunder akut anlæg og specielle bemærkninger behandles for sidste gang i udvalget

   

  • Den 16. august:

  Minibudgetseminar

   

  • Den 5.-6. september:

  Budgetseminar

   

  • Den 13. september:

  Økonomiudvalgets budgetforslag

   

  • Den 21. september:
  1. behandling af budgetforslaget i Byrådet
  2.  
  • Den 12. oktober:

  2. behandling af budgetforslaget i Byrådet

   

  På anlægssiden afleveres eventuelle forslag til akutte projekter, som ikke er omfattet af den eksisterende investeringsoversigt. Forslagene må ikke indeholde ønsker til nye projekter, men alene indeholde forslag, hvor der er fejl og mangler på den eksisterende investeringsoversigt, eller projektforslag pålagt påbud, som skal løses inden for det kommende år.

  Økonomi og afledt drift

   

  1.000 kr.

  2022

  2023

  2024

  2025-26

  Kultur- og Fritidsudvalget

  103.171

  101.382

   

  100.974

   

  98.975

   

  0,5% rammereduktion

   

  510

  510

  510

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,
  at udvalget drøfter, om der er områder inden for udvalgets serviceramme, som skal undtages for reduktioner,
  at udvalget godkender, at der skal udarbejdes et effektiviseringskatalog på i alt 1% til den videre prioritering, og

  at udvalget drøfter evt. budgetønsker, som skal indgå i den videre behandling af budgetbidraget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-04-2022

  1.at – Drøftet, med de faldne bemærkninger

  2.at – Godkendt

  3.at – Drøftet, med de faldne bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2810, Sagsinitialer: BBM

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende, at der igangsættes en rådgiverproces for den videre kvalificering af undersøgelsen vedrørende badefaciliteter/vandsportsarena ved Sønderstrand.

   

  I budgetforliget for 2021 er det aftalt, at ”der gennemføres en undersøgelse af indhold af badefaciliteter/et vandsportsarena og herunder muligheder for placeringer omkring stenmolen ved Sønderstrand”. I opsamling på budget 2021-2024 er det yderligere præciseret, at ”Der afsættes et engangsbeløb på 0,750 mio. kr. i 2021 til udarbejdelse af en visionsplan for en vandsportsarena, i regi af Kultur- og Fritidsudvalget, herunder muligheder for placering omkring stenmolen ved Sønderstrand”.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på udvalgsmødet den 9. februar 2022 resultaterne af den interessentundersøgelse, der blev afsluttet i januar 2022. Interessentundersøgelsen er et led i den samlede udviklingsproces omkring Sønderstrand, hvor adskillige aktører, heriblandt foreninger, institutioner, kommercielle aktører og borgere har bidraget med tilkendegivelser.

   

  Interessentanalysen fremhæver, at der ikke umiddelbart er et grundlag for at arbejde videre med ideen om et vandsportscenter, som visionsoplægget fra 2018 beskrev, hvor byens mange vandsportsforeninger flytter sammen og rykker aktiviteterne til området ved Sønderstrand. Det skyldes, at vandforhold og faciliteter opleves bedre, der hvor foreningerne for nuværende afvikler deres aktiviteter. Flere foreninger udtrykker dog stadig en interesse i at samarbejde om faciliteter og deraf kunne imødekomme synergier på tværs.

   

  Til trods for et manglende grundlag for et stort samlet center, fremhæver interessentanalysen stadig et potentiale for at arbejde videre med udviklingen af Sønderstrand. Interessenterne beskriver Sønderstrand som vigtig for byens udvikling, bosætning, turisme og den samlede oplevelsesøkonomi. Byen har et maritimt islæt, og placeringen er optimal. En lang række foreninger, selvorganiserede brugere, kommercielle aktører, skoler, institutioner samt borgere efterspørger derfor faciliteter, der kan fremme brugen af området på land, ved vand og i vand. Det kan eksempelvis være badefaciliteter, faciliteter til undervisningsbrug, vandaktiviteter, ophold og leg m.m.

   

  Forvaltningen har, på baggrund af den politiske drøftelse af interessentanalysen, rammesat den videre udviklingsproces. Formålet med processen er at opnå yderligere kvalificering af, hvilke faciliteter på Sønderstrand, der kan tilgodese de behov og tendenser som interessentanalysen peger på. Kvalificeringen vil for nuværende bestå af en aftale med en ekstern rådgiver, som i løbet af indeværende år udarbejder et udbudsmateriale, indeholdende rumprogram, tidsplan for gennemførelse og økonomisk overslag. Udbudsmaterialet danner grundlag for en efterfølgende arkitektkonkurrence i fald dette prioriteres politisk.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget vil løbende blive orienteret i processen, og forvaltningen vil inddrage øvrige relevante myndigheder og politiske udvalg, når dette vurderes relevant for at sikre projektets fremdrift og realiserbarhed.

  Økonomi og afledt drift

  Der er anvendt 0,150 mio. kr. til interessentundersøgelsen. Det resterende beløb på 0,600 mio. kr. er overført til 2022 og er til rådighed for kommende rådgiverproces.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at igangsættelsen af en rådgiverproces godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-04-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/18904, Sagsinitialer: BBM

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget beslutte hvilket anlægsforslag og deraf økonomisk ramme, der skal arbejdes videre med i projektmaterialet for etableringen af den nye svømmehal ved Arena Aabenraa.

   

  Historik

  Byrådet afsatte i budgettet for 2020 50 mio. kr. til ”ny opførelse af en svømmehal i relation til Arena Aabenraa”, idet nuværende svømmehal er i kritisk forfatning, hvoraf flere bærende konstruktioner og installationer er blevet midlertidigt understøttet og forstærket. Det er ikke muligt at reparere betonkonstruktionen, og skadesudviklingen på disse dele er kritisk. Konstruktionerne tilses løbende af rådgivere, så skadesudvikling, sikkerhed og restlevetid er overvåget. Undersøgelser foregår månedligt, og levetiden vurderes fra gang til gang. Der er afsat midler til disse levetidsforlængende tiltag.

   

  Med det formål at kvalificere det kommende svømmehalsbyggeri blev der i 2020 igangsat ”inddragelse og undersøgelser, der kan være med til at danne grundlaget for fremtidens svømmehal ved Arena Aabenraa”. Processen mundede ud i et visionsoplæg, udarbejdet af en ekstern rådgiver, og blev godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. juni 2021.

   

  I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 er der endvidere afsat 25 mio. kr. i anlægsreserve under Økonomiudvalget med henblik på ”at tage stilling til det konkrete projektgrundlag, når det foreligger i 2022”.

   

  Projektmateriale og anlægssum

  Kultur- og Fritidsudvalget blev den 9. februar 2022, ved en indledende drøftelse, præsenteret for projektmaterialets anlægssum med afsæt i daværende prisniveau på byggeri. Her vurderede Kommunale Ejendomme, at en anlægssum på de bevilligede 50 mio. kr. ville forudsætte en tilpasning af det oprindelige projektmateriale. Det ville være nødvendigt at reducere størrelse og deraf aktiviteter, idet omkostninger til eksempelvis teknisk rådgivning, tekniske anlæg, vandbehandlingsanlæg samt nedrivning/sammenbygning ikke kan reduceres. Hvis projektmaterialet skulle fastholdes, med afsæt i en erstatning af 25 meters bassinet og omklædningsrummene, på uændret placering, blev anlægssummen vurderet til 60 mio. kr.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget blev endvidere oplyst om, at visionsoplæggets ambitioner og anbefalinger i forhold til placering, faciliteter og øvrige funktionelle sammenhænge ikke er indarbejdet i nuværende projektmateriale. På den baggrund blev der præsenteret tre alternative løsninger, der modsat projektmaterialet, tager højde for visionsoplæggets ambitioner og anbefalinger i forhold til placering, faciliteter og øvrige funktionelle sammenhænge:

   

  Ny placering (syd/sydøst for nuværende placering), samme omfang af faciliteter: Løsningen indfrier visionsoplæggets anbefalinger om placering med henblik på at tilgodese de visuelle og funktionelle sammenhænge. Anlægsudgift 65 mio. kr.

   

  Ny placering, omklædningsfaciliteter samt 25 meters bassin med ekstra baner: Bredden øges og antal baner øges fra 6 til 10 baner. Flere baner øger aktivitetsmulighederne og kan forlænge den offentlige åbningstid. Løsningen indfrier visionsoplæggets anbefalinger om både placering og bassinbredde. Anlægsudgift 75 mio. kr.

   

  Ny placering, omklædningsfaciliteter, 25 meters bassin med ekstra baner samt nyt varmtvandsbassin: Løsningen indfrier visionsoplæggets anbefalinger om både placering, bassinbredde samt muliggør et højere aktivitetsniveau i forhold til eksempelvis genoptræning og vandgymnastik. Anlægsudgift 85 mio. kr.

   

  Drøftelsen førte til, at forvaltningen skulle arbejde videre at få kvalificeret de to sidstnævnte alternative løsninger samt endnu en alternativ løsning, der oplyser anlægssummen på et 50 meters bassin.

   

  Videre kvalificering af anlægssum

  I forbindelse med den videre kvalificering af de alternative løsninger, foretaget af Kommunale Ejendomme, har den aktuelle situation vist en ændret virkelighed, der påvirker det økonomiske budget. De hidtil oplyste økonomiske beregninger, anses dog værende valide i forhold til det tidspunkt hvor prisestimeringen blev foretaget.

   

  Påvirkningen af det økonomiske budget skyldes:

   

  -         I forbindelse med gennemførelse af levetidsforlængende foranstaltninger under den nuværende svømmehal har undersøgelser i 1. kvartal af 2022 af de bærende elementer afsløret en kompliceret konstruktion, som det nye projekt skal forandre

   

  -         Med en udskydning af tidsplanen og dermed udsigt til et muligt byggeri af en ny svømmehal i perioden medio 2024 til ultimo 2026 samt nedrivning af eksisterende svømmehal og omklædningsrum frem til medio 2027, er det grundet tidsaspektet ikke muligt at forudse prisudviklingen

   

  -         Gennem de sidste par år har byggeriet oplevet markante prisstigninger på væsentlige byggematerialer, ligesom det er blevet almindeligt, at byggematerialer er i restordre. Til orientering viser byggeomkostningsindekset for 4. kvartal i 2021 (offentliggjort den 8. marts 2022) en kvartalsstigning på 2,5%, hvilket i dette projekt alene svarer til cirka 2 mio. kr.

   

  -         Den nuværende politiske situation i Europa giver ikke grundlag for sikker prisfastsættelse

   

  Kommunale Ejendomme har endvidere, gennem kontakt til eksterne rådgivningsfirmaer med stor erfaring fra svømmehalsbyggerier, erfaret en stor usikkerhed omkring prisberegninger. Store forbehold præger udtalelserne, og samlet har informationen ført til en revision af de tidligere oplyste anlægsudgifter med prisstigninger til følge. På baggrund af prisstigningerne er såvel nuværende projektmateriale som øvrige løsningsforslag blevet kvalificeret af Kommunale Ejendomme, med det formål at kunne give et samlet overblik over de aktuelle anlægsudgifter.

   

  Anslået anlægssum for hvert løsningsforslag (prisindeks januar 2022):

   

  0)     Nuværende projektmateriale med en erstatning af 25 meters bassinet og omklædningsrum på samme placering. Løsningen medfører en lukning af svømmehallen i hele byggeperioden, dog frafalder omkostningerne til de levetidsforlængende foranstaltninger. Anslået anlægsudgift: 87-92 mio. kr.

   

  1)      

  1. Ny placering, 25 meters bassin og omklædningsrum. Anslået anlægsudgift: 94-99 mio. kr.
  2. Ny placering, 25 meters bassin, nyt varmtvandsbassin og omklædningsrum. Anslået anlægsudgift: 104-109 mio. kr.

  2)      

  1. Ny placering, 25 meters bassin med ekstra baner (øges fra 6 til 10 baner) og omklædningsrum. Anslået anlægsudgift: 105-110 mio. kr.
  2. Ny placering, 25 meters bassin med ekstra baner (øges fra 6 til 10 baner), nyt varmtvandsbassin og omklædningsrum. Anslået anlægsudgift: 115-120 mio. kr.

   

  3)     Anlægsudgiften for et 50 meters bassin på ny placering med 10 baner, forventes at give en mer-anlægsudgift på mellem 25-30 mio. kr. Det betyder en anlægssum for løsningsforslag 3a på 130-135 mio. kr. samt 3b på 140-145 mio. kr. Anlægsudgiften tager højde for et 50 meters bassin alene og medregner ikke anlægsudgifter til konkurrencekravs-faciliteter såsom opvarmningsbassin, publikumstribune, dommerfaciliteter m.m.

   

  Med henblik på at kunne imødekomme uforudsigelige prisstigninger, anbefaler Kommunale Ejendomme, at der tages højde for denne usikkerhedsfaktor i den økonomiske ramme. Der er i de anslåede anlægsudgifter derfor indregnet en usikkerhedsfaktor på anbefalede 20-25 mio. kr., der alene tager højde for mulige prisstigninger.

  Planmæssige forhold

  En ny placering på sydsiden forudsætter udarbejdelse af en ny lokalplan. Denne faktor har ingen indflydelse på tidsplanen.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter hvilket løsningsforslag og deraf anlægssum, forvaltningen skal arbejde videre med i projektmaterialet, med det formål at kunne bringe drøftelsen videre til budgetforhandlingerne til budget 2023-2026.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-04-2022

  Drøftet. Udvalget vil i udgangspunktet bringe ønsker om en anlægssum på 105-120 mio. kr. med til budgetforhandlingerne til budget 2023-26.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/12570, Sagsinitialer: BBM

  Sagsfremstilling

  I denne sag forelægges Kultur- og Fritidsudvalget visionsplanen for Fladhøj Idrætscenter. Det sker med henblik på at sende visionsplanens del 1 i offentlig høring i perioden den 7. april til den 5. maj 2022. Visionsplanen justeres ud fra de indkomne forslag og sendes til godkendelse på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde juni-møde 2022.

   

  Historik

  Visionsplanen ses i lyset af Idrætsfacilitetsanalysen for Aabenraa Kommune i 2016, som pegede på en udvikling af faciliteterne i Fladhøj Idrætscenter såvel udendørs som indendørs. Sidenhen har udvidelser af Hærvejsskolen og Børnehuset Fladhøj påvirket synligheden og adgangsforholdene til Fladhøj Idrætscenter.

   

  På den baggrund blev der i budgettet for 2020 bevilliget 0,198 mio. kr. til udarbejdelsen af en visionsplan for Fladhøj Idrætscenter. Med afsæt i budgettet skal visionsplanen afdække følgende: ”Planen skal tage højde for områdets fremtidige muligheder i form af bedre adgangsforhold til hallen, parkering samt et nyt udeområde, der binder institutionerne og målgruppernes ønsker og behov sammen”.

   

  I 2020 indgik forvaltningen aftale med en ekstern rådgiver med henblik på, at få udarbejdet analysegrundlaget for visionsplanen. En bredt repræsenteret brugergruppe af såvel foreninger som institutioner bidrog med tilkendegivelser i inddragelsesprocessens tre workshops. Kultur- og Fritidsudvalget er løbende blevet orienteret i processen og drøftede den 2. juni 2021 det færdigudarbejdede analysegrundlag.

   

  Aktuelt

  På baggrund af drøftelsen i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. juni 2021 har forvaltningen bearbejdet analysegrundlaget. Resultatet er en visionsplan (del 1) der med afsæt i budgetteksten forholder sig til udvikling af adgangsforhold, parkering og et nyt udeområde. Derudover præsenteres der et langsigtet perspektiv i form af en visionsplan (del 2), der beskriver, hvordan området frem mod 2040 med fordel kan udvikles:

   

  Del 1: Det kortsigtede perspektiv:

  Med afsæt i budgetteksten skal adgangsforhold til hallen, parkering og et nyt udeområde, der binder ønsker og behov sammen, kvalificeres. Processen vil ske i samarbejde med områdets borgere, foreninger og øvrige interessenter.

   

  Del 2: Det langsigtede perspektiv:

  Et langsigtet visionært perspektiv, der beskriver, hvordan området, med udgangspunkt i eventuelle kapacitetsudfordringer og kommende udviklingspotentialer, kan udvikles. Visionsplanen skal således forstås som et strategisk værktøj, forvaltningen med fordel tager udgangspunkt i, når behov opstår og delprojekter i området skal kvalificeres.

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet har i budget 2020 afsat 0,198 mio. kr. til arbejdet med visionsplanen. Derudover har Aktiv Aabenraa bidraget med økonomi og medarbejderressourcer.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at del 1 af visionsplanen for Fladhøj Idrætscenter sendes i offentlig høring i perioden den 7. april til den 5. maj 2022.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-04-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9072, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag lægges der op til, at selvbetjeningsmuligheden på biblioteket i Rødekro ophører. Dette vil betyde en serviceforringelse for anslået to til tre borgere pr. aften. 

   

  Biblioteket har siden december 2021 været besøgt af grupper på mellem 20–30 unge, der primært bruger rummet til mødested.

   

  Flere borgere har klaget over uroen, de store grupperinger i og uden for biblioteket samt at der køres knallert-ræs udenfor. Personalet er blevet mødt med rod, affald og i begrænset omfang hærværk og/eller uheld grundet hårdhændet brug af møblerne, ligesom behovet for rengøring er øget i omfang.

   

  Biblioteker og Kulturhuse har forsøgt med at ændre indretningen og udelukkelse af unge/borgere, som lukker andre med ind med deres sundhedskort, hvilket giver adgang i den selvbetjente åbningstid. På opfordring har streetworkers og medarbejdere i ungdomsklubben, der ligger umiddelbart bag biblioteket, foretaget opsøgende arbejde. Senest har biblioteket afsat ressourcer til en fast vagt hver aften for at skabe tryghed.

   

  Bibliotekslederen har den 28. februar 2022 afholdt møde med SSP, UngAabenraa/Ungdomsklubben og politiet. Der blev aftalt at iværksætte forskellige tiltag som supplement til vagten. Blandt andet skrev Hærvejsskolen til den relevante forældregruppe via AULA, ud over de tiltag der allerede var etableret. Den faglige vurdering fra SSP og politiet er, at et hus/bibliotek der er ”alene hjemme”, indbyder til ungegrupper der ikke ønsker voksenkontakt.

   

  Indtil videre har Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse bestilt vagt til og med den 6. april 2022. Udgiften belaster dog budgettet. De unge samles fortsat i et stort tal. De kan ikke udelukkes specifikt som målgruppe, da der er fri og lige adgang til biblioteker jævnfør biblioteksloven.

   

  Via de daglige vagtrapporter, personalets observationer samt borgerhenvendelser fremgår det, at vagten ikke løser udfordringen med, at de unge har taget for stort ejerskab til biblioteket. Vagten har alene en præventiv rolle i forhold til rengøring og hærværk.

   

  Forvaltningen vurderer, at der er fire løsningsforslag:

  1. Lukke for den selvbetjente åbningstid i aftentimerne fra 19-22, idet langt de fleste borgere i Rødekro benytter bibliotekets kerneydelser i dagtimerne. Der vil fortsat være åbent fra kl. 7-19 alle ugens dag, inklusiv weekender.
  2. Videreførelse af fast vagt i aftentimerne og en status på næste udvalgsmøde
  3. Ophør af vagtordning fra den 11. april 2022 med ugentlig rapportering til forvaltningen om status.
  4. Biblioteket holder aftenlukket i tidsrummet 19-22 fra den 7. april og frem til den 1. maj 2022.

  Økonomi og afledt drift

  Der er øgede udgifter i forbindelse med anvendelse af vagtordning.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at løsningsforslag 4 vælges med, at biblioteket holder aftenlukket i tidsrummet 19-22 fra den 7. april og frem til den 1. maj 2022.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-04-2022

  Godkendt, med bemærkning om, at der gives en status på udvalgsmødet den 31. maj 2022.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/26835, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag præsenteres resultatet af analysen af musiklivets behov for Kultur- og Fritidsudvalget som afsæt for beslutning om den videre proces. 

  Musikrådet fremlagde en opdatering af idéskitsen til Musikkens Hus, der oprindeligt blev fremlagt i 2008 på et dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget den 21. april 2021. Udvalget besluttede på sit møde den 1. september 2021, at forvaltningen skulle fremlægge en plan for udarbejdelsen af en analyse af musiklivets behov, udfordringer og ønsker, samt en oversigt over interessenter på musikområdet der skulle inddrages i analysen. Forslaget til proces blev godkendt på mødet den 6. oktober 2021.

  Processen omfattede, at en ekstern fagkonsulent kortlagde behov, ønsker og potentialer gennem inddragelse af en bred vifte af interessenter fra alle musiklivets spektre. Analysen fik som ønsket et professionelt, erfaringsbaseret perspektiv ved at hente viden fra andre kommuner og relevante organisationer, ligesom foreliggende lokal information er medtaget. Det gælder eksempelvis en analyse, som Musikrådet havde gennemført i sit bagland.

  Analysen foreligger nu og indeholder en sammenfatning af kortlægningen og den faglige viden og erfaring samt anbefalinger til politisk behandling og prioritering i rapportform. Forvaltningen har i samarbejde med en rådgiver suppleret de kvalitative data med en kvantitativ dataindsamling via et bredt udsendt digitalt spørgeskema, der opnåede 532 respondenter.

  Såvel kvalitativ som kvantitativ data understøtter dog klart de fem konkrete anbefalinger, som analysen og rapporten identificerer:

  1. Udarbejdelse af ny og mere langsigtet musikpolitik med strategi og retning, 10-20 år ud i fremtiden
  2. Ansættelse af en medarbejder der er opsøgende, relationsskabende og samskabende med lokale miljøer, og som går på tværs af musikaktører og andre relevante aktører i området
  3. Etablering af 2-3 øvelokaler til større grupper (kor og orkestre) og 3-4 øvelokaler til mindre bands
  4. Byg/ombyg et samlet musikhus med øvelokaler og minimum én mindre scene
  5. Opstart af talentudviklingsprogram

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 6. oktober 2021, at man på baggrund af rapporten ville arbejde med en konkret udformning og placering af en eventuel facilitet samt en vurdering af synergiske og samdriftsmæssige perspektiver med henblik på eventuel prioritering i en kommende budgetlægning. Der blev ved budgetlægningen for 2022 afsat 0,300 mio. kr. til at kvalificere dette arbejde.

  På mødet den 9. februar 2022 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at gennemføre en studietur den 30.- 31. maj 2022. Turen skal blandt andet give inspiration til de næste skridt i arbejdet med udviklingen af kommunens musik- og kulturliv. Intentionen med studieturen er at give udvalget viden, inspiration, indsigt og perspektiv på et eller flere af de indsatsområder, udvalget ønsker at udvikle.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at musik fastholdes som indsats under Kultur- og Fritidspolitikken,

  at opgaven vedrørende en tværgående strategi på musik prioriteres,

  at den videre proces tilrettelægges på baggrund af analysen, dataindsamlingen og udvalgets studietur den 30.-31. maj 2022, og

  at Kultur- og Fritidsudvalget bringer rammer for et musikmiljø ind i byrådets tværgående arbejde med den kommende planstrategi.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-04-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/33315, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til, hvordan en fremtidig model for tilskud til forsamlingshuse bør tage form.

   

  Baggrunden for, at Aabenraa Kommune yder et aktivitetstilskud, er, at Kultur- og Fritidsudvalget tilbage i 2008 godkendte en tilskudsmodel for forsamlingshuse, der harmoniserede forsamlingshusenes tilskud i forhold til aktivitetstimer. Formålet var at fastholde rammer for foreningslivet og kulturelle initiativer. Hensigten var at understøtte forsamlingshusbevægelsens idégrundlag om oplysning og engagement drevet af civilsamfundet.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i 2019 at foretage en ”temperaturmåling” på forsamlingshusområdet. Dette mundede ud i en mini-analyse, der blev behandlet den 17. september 2019. I forhold til det aktivitetsbaserede tilskud viste analysen en række problematikker ved modellen.

   

  Udvalget behandlede den 23. september 2020 en sag vedrørende tilpasning af tilskudsmodel for forsamlingshuse i Aabenraa Kommune. På baggrund af denne sag, blev den økonomiske ramme til forsamlingshuse delt mellem tilskud, der vedrørte kulturelle aktiviteter og tilskud, der vedrørte folkeoplysningsområdet.

   

  Med baggrund i den beslutning, udvalget traf i 2020, har forvaltningen efterfølgende besøgt de forsamlingshuse, der er omfattet af den hidtidige tilskudsmodel. Tilskudsmodellen gav i princippet støtte ud fra det antal timer, huset blev stillet til rådighed for lokalsamfundet gratis eller for et symbolsk beløb. Ved besøgene blev forsamlingshuset vist frem, og forvaltningen fik en drøftelse med bestyrelserne om den daglig drift, husets fremtidsudsigter samt ønsker til en kommende tilskudsmodel.

   

  De gennemgående temaer ved besøgene var,

   

  • om forsamlingshuset står til rådighed for foreninger gratis eller mod et symbolsk beløb
  • om bestyrelsen skaber aktiviteter for lokalområdet
  • om forsamlingshuset fungerer som lokalsamfundets sidste mødested, når der ikke længere er skole, hal, butik, børnehave eller anden fælles funktion i lokalsamfundet

   

  Besøgene understregede,

   

  at husene er for forskellige - økonomisk, organisatorisk samt aktivitets-, drifts- og vedlige-holdelsesmæssigt - til at kunne kategoriseres skarpt, som det er sket på halområdet, og

  at aktivitetstimetallet altid vil bero på et individuelt skøn.

   

  Besøgene har givet inspiration til, hvordan en fremtidig tilskudsmodel kan konstrueres.

   

  Hovedkravene til en ny model er,

   

  • at tilgodese de steder hvor forsamlingshuset er lokalsamfundets sidste mødested
  • at modellen ikke fungerer konkurrenceforvridende
  • at modellen giver incitament til at skabe aktiviteter i lokalsamfundet
  • at modellen understøtter de vedligeholdelsesopgaver, der skaber en bæredygtig drift og bedre brugeroplevelse

   

  Forvaltningen har arbejdet med forslag til fem modeller til fremtidigt tilskud:

   

  1. Grundtilskud til alle forsamlingshuse
  2. Grundtilskud til alle forsamlingshuse + overførsel af midler til Kulturelt Samråd reserveret særskilt til aktiviteter i forsamlingshuse
  3. Grundtilskud til forsamlingshuse, som er lokalsamfundets sidste mødested + overførsel af midler til Kulturelt Samråd reserveret særskilt til aktiviteter i forsamlingshuse
  4. Hele den økonomiske ramme overføres til Kulturelt Samråd reserveret særskilt til aktiviteter i forsamlingshuse
  5. Aktivitetstimemodel

   

  Modellerne og deres økonomiske konsekvenser for forsamlingshusene er uddybet i vedhæftet bilag.

   

  Forvaltningen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, hvilken model en fremtidig tilskudsmodel skal tage form efter. Herefter sendes den valgte model i høring hos forsamlingshuse og huse med forsamlingshuslignende funktion samt Kulturelt Samråd.

   

  Efter høringen tilpasser forvaltningen modellen og lægger op til en beslutning om, hvilken tilskudsmodel der skal gælde fra 2023 og fremover.

   

  Da modellen i givet fald først kan træde i kraft fra 2023, er beslutningen om at udbetale tilskud i samme størrelsesorden som i 2019 fastholdt, da der grundet COVID-19 ikke har været et normalt driftsår siden da.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2022 afsat 0,278 mio. kr. i Aktivitetspuljen til forsamlingshuse.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at en fremtidig model for tilskud til forsamlingshuse tager form ud fra model 2 med et fast tilskud på 0,015 mio. kr. – i alt 0,240 mio. kr. - til alle forsamlingshuse og det resterende beløb - 0,038 mio. kr. - overføres til Kulturelt Samråds pulje til kulturelle aktiviteter reserveret særskilt til forsamlingshuse,

  at modellen sendes i høring ved forsamlingshuse og Kulturelt Samråd, 

  at aktivitetstilskuddet til forsamlingshuse for 2022 udgør samme beløbsstørrelse som i 2021, og

  at modellen evalueres i 3. kvartal 2024.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-04-2022

  1.at – Udvalget anbefaler model 1 med ens grundtilskud til alle forsamlingshuse,

  2.at – Modellen sendes i høring ved forsamlingshusene,

  3.at – Godkendt,

  4. at – Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/345, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på det konstituerende møde den 8. december 2021 udvalgets mødekalender for 2022.

  Der afholdes folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022.

  Det foreslås, at mødet i Kultur- og Fritidsudvalget flyttes fra den 1. juni til den 31. maj 2022 kl. 16-19.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at udvalgets møde den 1. juni 2022 flyttes til 31. maj 2022 kl. 16-19.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-04-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/30777, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med prioritering af budget 2021 afsatte Byrådet 2,8 mio. kr. til etablering af vinterbadefaciliteter, offentlige toiletter og videoovervågning på Sønderstrand.

   

  Vinterbaderne på Sønderstrand består af to grupper: Foreningen ”Vikingeklubben i Aabenraa” samt selvorganiserede vinterbadere.

   

  De nuværende vinterbadefaciliteter består af den tidligere kioskbygning under bastionen, hvor der er indrettet særskilte rum til henholdsvis foreningen og de selvorganiserede. Ud over faciliteterne i bastionen stiller kommunen en lejet pavillon til rådighed for ”Vikingeklubben i Aabenraa”, som anvendes til omklædning. Pavillonen er opstillet i perioden fra oktober til udgangen af marts måned.

   

  Kystdirektoratets dispensation for opstilling af pavillonen udløber ved udgangen af marts måned 2023.

   

  Der er udarbejdet et lokalplantillæg for området, som blev godkendt i Byrådet den 22. september 2021. Lokalplantillægget giver mulighed for etablering af nye vinterbadefaciliteter og toiletter i bastionen ved trapperne. Byggeriet kræver dispensation fra Kystdirektoratet.

   

  Byggeriet var i december 2021 udbudt i omvendt licitation til tre entreprenører. Udbuddet blev aflyst, da entreprenørerne enten ikke havde mulighed for eller ønske om at afgive tilbud.

   

  Entreprenørerne begrundede bl.a. deres afslag med,

   

  • at tidsplanen for projektet var presset, bl.a. på grund af at projektet afventer Kystdirektoratets dispensation,
  • at udbuddet kræver, at prisen fastholdes fra licitation til byggeriets start, og
  • at udbudsformen kræver, at entreprenørerne skal bruge ca. 25% af honoraret til rådgivning og administration

   

  Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med Kystdirektoratet, som oplyser, at sagen tidligst kan forventes færdigbehandlet i oktober 2022.

   

  Aflysningen af udbuddet og sagsbehandlingstiden i Kystdirektoratet gør, at projektet tidligst kan iværksættes efter Kystdirektoratets afgørelse. Det er derfor usikkert, hvorvidt den økonomiske ramme vil være tilstrækkelig.

   

  Koordineringsudvalget for byggeriet anbefaler, at projektet genudbydes.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. M90-1.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-04-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/4375, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  Hellevad Idrætsforening ønsker i samarbejde med skolen og det øvrige lokale foreningsliv at opføre en multibane med tilhørende opholdsområde ved idrætsanlægget.

   

  Foreningen oplyser, at Hellevad i de senere år har været inde i en positiv udvikling i forhold til elevtal i Børneuniverset. Byens foreningsliv har derfor arbejdet med at modernisere faciliteterne omkring idrætsanlægget.

   

  Selve multibanen har en størrelse på 20x40 meter, og opholdsområdet, beliggende ved siden af, udgør ca. samme størrelse. Projektet kan etapeopdeles. Ifølge foreningen placeres anlægget, så det ikke generer de øvrige aktiviteter ved idrætsanlægget.

   

  Foreningen oplyser endvidere, at multibanen vil skabe et rum for bevægelse og sammenhold, og det vil blive et nyt og aktivt mødested for hele byen.

   

  Det samlede projekt koster 1,485 mio. kr. Foreningen har via fonde, lokale tilskud og egenfinansiering indsamlet 1,085 mio. kr.

   

  Foreningen søger Aabenraa Kommune om tilsagn på leje af areal samt et anlægstilskud på 0,400 mio. kr.

   

  Forvaltningen kan oplyse, at der de senere år er etableret en række multibaner af forskellig karakter. Senest har Kultur- og Fritidsudvalget i 2021 bevilget et tilskud på 1,0 mio. kr. til et multibaneprojekt i Hjordkær.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ikke afsat anlægsmidler i budget 2022-2025 til multibaner, og på den baggrund kan forvaltningen ikke anvise finansiering til projektet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller:

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-04-2022

  Taget til efterretning, med bemærkning om, at Udvalget medbringer ønsket til budgetforhandlingerne for budget 2023-26.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/4239, Sagsinitialer: PKNU

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om Børnekulturelt Netværks aktiviteter.

   

  Børnekulturelt Netværk består af repræsentanter fra institutioner og organisationer, der arbejder med børnekultur. Der er aktiv deltagelse fra Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse, Musikskolen, Museum Sønderjyllands Billedskoletilbud ved Kunstmuseet Brundlund Slot, Pædagogisk UdviklingsCenter (PUC), dagtilbudsområdet, Deutsche Zentralbücherei, UC Syd, Fuglelund Naturcenter og Kultur & Fritid.

   

  Netværket mødes syv til ti gange om året for at planlægge fælles aktiviteter og orientere hinanden om, hvad der ligger i fremtiden hos de enkelte aktører.

   

  Netværket arbejder for at udvikle, styrke og synliggøre børnekulturtilbuddene i Aabenraa Kommune på tværs af aktører. Det sker både igennem fælles aktiviteter, som netværket planlægger, men også gennem samarbejder mellem enkelte aktører.

   

  Netværket blev etableret i forbindelse med beslutningen om at fastholde eventen Børnefestibal ud fra erfaringerne i 2018 og 2019. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 17. september 2019, at der skulle afsættes midler til en 2-årig Aftalebaseret Aktivitet, og at Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse skulle være tovholder både for Børnefestiballet og netværket. På grund af COVID-19 har Børnefestiballet været aflyst, mens netværket har genoptaget sin aktivitet i juni 2021.

   

  Fælles for aktørerne i netværket er, at de hver især har stærke kompetencer og erfaringer i forhold til børnekultur, som de sammen med deres faglige og personlige ressourcer bringer ind i netværket. Netværket er dynamisk og vil gerne have flere lokale børnekulturaktører med i arbejdet for at udvikle børnekulturen i Aabenraa Kommune.

   

  Blandt de temaer netværket drøfter og behandler er, 

   

  • hvordan kulturtilbud kan bidrage til at modvirke en overdreven perfekthedskultur
  • hvordan kultur kan bidrage til dannelse, trivsel og mental sundhed
  • hvordan børn og unge kan bidrage kvalitativt til vurdering og udvikling af tilbuddene 
  • hvordan vi sætter kultur på en tværfaglig dagsorden mellem skoler, dagtilbud og kulturudbydere

   

  I 2022 planlægger netværket to events:

   

  • Lørdag den 12. juni: Børnefestibal ved Brundlund Slot
  • Lørdag den 17. september: BOM – Børn Oplever Magi i parken ved Nørreport i Aabenraa, på Aabenraa Bibliotekerne og i Sønderjyllandshallen

   

  Til Børnefestibal opsættes et fælles info-telt, hvor både institutioner og foreninger kan præsentere deres børnekulturtilbud.

   

  Som optakt til BOM afvikles aktiviteter i skoler og dagtilbud.

  Økonomi og afledt drift

  Økonomien til Børnekulturelt Netværks aktiviteter er afsat på henholdsvis Kultur og Fritids budget, hvor der er afsat i alt 0,138 mio. kr. til Børnefestibal og Børnekulturelt Netværk. Af de 0,138 mio. kr. er 0,020 mio. kr. afsat til netværkets møder og idéudvikling. På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. november 2021 fik netværket tildelt 0,075 mio. kr. fra Aabenraa Kommunes Eventpulje til afholdelse af Børn Oplever Magi.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-04-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2510, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswigs organisation og arbejde, særligt udvalgets aktuelle arbejde med at etablere en fond for borgernære projekter under Interreg-6A-Programmet Deutschland-Dänemark.

   

  Opsummering af sagen

  Den kommende fondskonstruktion kræver ikke 25% lokal medfinansiering, som vi kender det fra det nuværende Interregprojekt KursKultur 2.0. Til gengæld er der ikke i fonden afsat midler til de medarbejdere, der skal stå for den nødvendige netværks- og kompetenceopbygning. Derfor er der brug for at etablere et følge-Interregprojekt, der kan finansiere medarbejderne. Det betyder for Aabenraa Kommunes vedkommende, at kommunens egenfinansiering ikke længere går til fondens puljer og administration men derimod til netværksudvikling og projektgenerering. Fonden får en stor geografisk udbredelse. Det anbefales derfor desuden, at der oprettes yderligere et projekt, som kan booste dansk-tyske kultursamarbejder særligt i Region Sønderjylland-Schleswig. Udgiftsmæssigt vil forandringen være neutral for Aabenraa Kommune. 
   

  Fond til støtte af borgernære projekter

  Den 4. marts 2022 besluttede Bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig at søge om at administrere en fond under det nye Interregprogram 6A, der løber fra 2021-2027 med mulighed for projektgennemførsel frem til den 31. december 2029. Fonden skal ligesom tidligere støtte mellemfolkelige projekter inden for områderne kultur, børn, unge, sprog, uddannelse, fritid og sport. Som noget nyt støtter fonden også projekter på alle andre områder, der påvirker borgernes hverdag som fx natur, miljø, klima, videnskab, sundhed, diskrimination og politik.  

   

  Følgeprojekt til netværksudvikling og generering af ansøgninger

  I den nye fondsstruktur er der modsat tidligere ikke krav om kontant medfinansiering fra partnerne. Der er dog behov for etablering af en måde at behandle ansøgninger på, der kræver medarbejderressourcer fra fondens samarbejdspartnere, herunder Aabenraa Kommune. Der er også behov for ressourcer til projektgenerering, da fondens basisudgifter til forvaltning ikke vil være tilstrækkelige til at kunne løfte de opgaver, der er forbundet med generering af ansøgninger.

   

  Regionskontoret anbefaler, at der hos hver partner afsættes 92 personaletimer pr. år i forbindelse med fonden. Personaletimerne afsættes til at vejlede ansøgere samt deltagelse i bevillingsfora.

   

  Efter drøftelser med partnerne anbefaler Regionskontoret desuden, at der med henblik på at skabe den nødvendige netværksdannelse og kompetenceudvikling blandt aktører i programregionen oprettes et følge-Interregprojekt til fonden. Følgeprojektet skal styrke netværksdannelse på tværs af grænsen og institutioners, organisationers og borgeres kompetencer til at udvikle og gennemføre dansk-tyske borgernære projekter. Hidtil har ansatte i KursKultur projektet kunnet hjælpe med en del af opgaverne, men denne service vil bortfalde, når KursKultur 2.0 ophører.

   

  Følge-Interregprojektet kan finansieres med de midler, partnerne hidtil har afsat til medfinansieringen af KursKultur 2.0. Midlerne frigøres, idet fonden støttes 100% af EU-midler. Derudover skal partnerne levere 50 medarbejdertimer pr. år svarende til ca. 0,015 mio. kr. Partnerskabet bag Region Sjællands KultKIT forventes at afsætte tilsvarende midler til det fælles følge-Interregprojekt.

   

  Samlet set vil man gennem en kombination af fond og følgeprojekt - uden øgede udgifter blandt partnerne – opnå et større samlet puljebeløb i fonden end KultKit og KursKultur 2.0 tilsammen. Samtidig opnås den nødvendige netværks- og kompetenceopbygning gennem følge-Interregprojektet, der finansieres ved at flytte partnernes medfinansiering til Interregprojektet.

  De afsatte timer til deltagelse i fondsstruktur og Interregprojekt vil tilsammen udgøre 142 personaletimer i alt pr. partner pr. år.

   

  Kulturboost Sønderjylland-Schleswig

  For at sikre at aktører i Region Sønderjylland-Schleswig hjælpes til at udvikle dansk-tyske projekter, der kan opnå støtte gennem fonden, anbefales det at iværksætte et ”Kulturboost Sønderjylland-Schleswig”-projekt.

   

  Som del af budgettet for Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2021-2024 er der afsat 1,411 mio. kr. til ”Dansk-tysk kulturpulje“. Midlerne er tidligere amtskommunale midler og har hidtil været anvendt som medfinansiering af fælles kulturelle Interregprojekter med mikroprojektpuljer. Midlerne skal anvendes inden udgangen af 2024.

   

  Regionskontor & Infocenter foreslår, at midlerne anvendes til at booste dansk-tyske kultursamarbejder i Region Sønderjylland-Schleswig, så der genereres mange lokale ansøgninger til Fonden til støtte af borgernære projekter.

   

  I projektets ansættes der personale, som får ansvar for at projektudvikle og projektlede et antal projekter med aktører for Region Sønderjylland-Schleswig, og der afsættes midler til udvikling af ansøgninger fra aktører i Region Sønderjylland-Schleswig.

  Indstilling

  Børn- og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-04-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9085, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen er en orientering om, at der på mødet i Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 7. april 2022 behandles nedenstående sag om interessetilkendegivelse i forbindelse med forsøgsordningen for frie bymidter.

   

  I 2021 indgik et flertal i Folketinget aftale om en række indsatser, der skal skabe mere liv i bymidter og landdistrikter. En af indsatserne er en forsøgsordning med frie bymidter. Forsøgsordningen er målrettet bymidterne i de mindre og mellemstore byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere. Projekter, der bliver udpeget til forsøgsordningen, får mulighed for i den femårige forsøgsperiode at dispensere fra gældende lovgivning, eksempelvis Kommunalfuldmagten og Planloven. Kommuner, der indgår i forsøgsordningen, forpligter sig desuden til, i samarbejde med lokale aktører, at etablere velfærdscentre med lokale velfærdstilbud, der kan understøtte bylivet og styrke den nære velfærd. Velfærdscentre/-tilbud kan være en bred vifte af offentlige funktioner. I Bilag 1 – Forsøgsordning for frie bymidter er der en kort beskrivelse af blandt andet formålet, processen og udvælgelseskriterierne. Det er muligt at indsende flere interessetilkendegivelser.

   

  Med udgangspunkt i de spørgsmål, der skal besvares ved en eventuel interessetilkendegivelse i at indgå i forsøgsordningen, er der i bilag 2 – Screening af projekter i Aabenraa Kommune en screening af de mulige projekter i Aabenraa Kommune. Med udgangspunkt i screeningen, og et blik på de retningslinjer og kriterier, der lægges vægt på ved udvælgelsen af projekterne til forsøgsordningen, se bilag 1, vurderes det, at et projekt i Rødekro på nuværende tidspunkt vil have størst potentiale både ift. at bygge videre på nuværende arbejde, tidsperspektivet og den kommunale medfinansiering.

   

  Hvis der søges ind i forsøgsordningen, med et projekt i Rødekro, vil det være muligt at bygge videre på det udviklingsarbejde, som allerede er i gang i området, og samtidig give nye muligheder for at afprøve muligheder i forhold til både byens fremadrettede identitet og indretning af bymidten, så den tilpasses fremtidens behov, krav og efterspørgsel. Såfremt Rødekro udpeges til forsøgsordningen, vil det være relevant at arbejde videre med sammenhængen på tværs af bymidten, det vil sige koblingen fra stationsområdet til byparken og Brugsen. Sammenhængene skal synliggøres, og der skal skabes endnu større sammenhængskraft og synergi mellem bymidtens funktioner, så der kan trækkes besøgende ind til bymidten fra Fladhøj, Brunde og oplandsbyerne. Velfærdsfunktionen, der stilles krav om i projektet, skal kunne samle byens brugere på tværs af interesser og tilknytning. Det vil i den sammenhæng være relevant at se nærmere på muligheden for at etablere en form for offentligt-privat samarbejde i en eksisterende ejendom i bymidten. Et samarbejde kunne tage afsæt i en kombination af et bibliotek, et kulturelt samlingssted og private offentlige formål som café eller lignende med en bred brugergruppe og funktioner, der også ligger uden for butikkernes normale åbningstid. Velfærdsfunktionen kan være med til at aktivere en eller flere af de helt eller delvist tomme ejendomme i bymidten. I bilag 2 – Screening af projekter i Aabenraa Kommune er en uddybende beskrivelse af mulighederne for et projekt i Rødekro.

   

  I bilag 1 er en uddybende beskrivelse af proces og tidsplan for forsøgsordningen. Først fremsendes en interessetilkendegivelse. I fald projektet udvælges som et af de ti til forløbet udarbejdes der efterfølgende en kvalificeret projektbeskrivelse, som afleveres ved udgangen af 2022. I fald Aabenraa Kommune udpeges til forsøgsordningen, vil der igangsættes en proces, hvor de relevante aktører, herunder både politiske udvalg, forvaltninger såvel som lokale aktører og interessenter inddrages i arbejdet med at kvalificere projektbeskrivelsen.

  hvor de relevante aktører, herunder både politiske udvalg, forvaltninger såvel som lokale aktører og interessenter inddrages i arbejdet med at kvalificere projektbeskrivelsen.

  Indstilling

  Børn og Kultur og Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-04-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27815, Sagsinitialer: MALSC

  Sagsfremstilling

  Aktiv Aabenraa arbejder for at sikre de bedst mulige rammer for det gode liv i bevægelse i og omkring de kommunale idrætsfaciliteter i Aabenraa Kommune. Derfor har Aktiv Aabenraa i samarbejde med DGI Facilitetsudvikling og områdets interessenter udarbejdet en visionsplan med formålet om at sikre de bedst mulige rammer i og omkring Hjordkær Idrætsanlæg.

   

  Initiativet er opstået på baggrund af Hjordkær Ungdoms- og Idrætsforenings arbejde med etableringen af et nyt udeområde og deraf ønsket om at inddrage hallens synlighed og forbedre eksisterende adgangsforhold i udviklingsarbejdet.

   

  Der er i efteråret 2021 afholdt to visionsseminarer og individuelle dialogmøder med interessenter fra området. Derudover er der foretaget en ungeundersøgelse blandt elever i 7. og 8. klasse på Hjordkær Skole.

   

  Den 14. marts 2022 har Aktiv Aabenraa holdt et opfølgningsmøde, hvor visionsplanen er præsenteret og bearbejdet i fællesskab med interessenterne.

   

  Visionsplanen skal danne baggrund for Hjordkær Hallens fremtidige udvikling og fremsætter et fælles værdigrundlag for områdets interessenter. Visionsplanen danner afsæt for nye muligheder i området og bør være med til at binde eksisterende initiativer sammen med nuværende faciliteter. Derudover skal planen bidrage til at opfylde fremtidens behov for idrætsaktiviteter.

   

  Til opfølgningsmødet blev realiseringen af delelementer i visionsplanen drøftet, og det er nu op til Aktiv Aabenraa samt en lokalt nedsat sparringsgruppe at nå i mål med kommende udviklingsprojekter og fremtidige handlinger.

   

  Aktiv Aabenraa prioriterer løbende en del af institutionens udviklingsmidler til området, og foreningslivet vil blive en aktiv medspiller i det fremtidige arbejde, fondsansøgninger mv.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at visionsplan for Hjordkær Idrætscenter godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-04-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/14024, Sagsinitialer: UV

  Sagsfremstilling

  I denne sag får Kultur- og Fritidsudvalget en status på samarbejdet mellem Team Danmark og Elite Aabenraa.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 3. marts 2021, at Elite Aabenraa kunne indsende en interessetilkendegivelse om at blive Elitekommune til Team Danmark. I løbet af sommeren og efteråret 2021 blev denne færdiggjort med sparring fra en Team Danmark konsulent. De to primære punkter, som Team Danmark anbefalede var:

   

  • Implementering af Team Danmarks koncept
  • Oprettelse af et Talentråd

   

  Pr. 1. august 2022 vil Høje Kolstrup Skole implementere skolekonceptet, der bidrager til Team Danmarks koncept.

   

  I kølvandet på COVID-19 er det nu lykkedes at finde de sidste medlemmer til Talentrådet, og det første møde forventes afviklet i maj 2022. Talentrådet konstituerer sig på det første møde.

   

  I december 2021 indsendte Elite Aabenraa den færdige interessetilkendegivelse til Team Danmarks bestyrelse. Tilbagemeldingen fra administrationen i Team Danmark var generelt positiv. Team Danmarks bestyrelse besluttede at tage punktet af dagsordenen, da de er i gang med at udarbejde en ny strategi for deres samarbejde med Elitekommunerne. Derfor vil de ikke forholde sig til nye interessetilkendegivelser, før denne er færdig.

   

  Tilbagemeldingen er derfor, at vi tidligst kan forvente at indsende en ny interessetilkendegivelse efter sommerferien 2022. I løbet af foråret 2022 tages der kontakt til Team Danmark administrationen for at genoptage sparringen om processen imod at blive Elitekommune. Forsinkelsen har ingen konsekvens for vores lokale foreninger og udøvere, da vi i forvejen arbejder med Team Danmarks anbefalede tiltag.

  Økonomi og afledt drift

  Skulle Aabenraa Kommune blive Elitekommune medfølger et tilskud på 0,050 mio. kr. fra Team Danmark til administration.
   

  Elite Aabenraa har et budget i 2022 på 1,448 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-04-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/4768, Sagsinitialer: PKNU

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om Kulturministeriets nye retningslinjer for refusion til børneteater.

   

  Forvaltningen deltog den 19. januar 2022 i et webinar angående de nye retningslinjer og rammer for refusionsordningen på børneteaterområdet.

   

  Som en del af Finansloven for 2021 er der indført en forsøgsordning for straks-refusion ved køb af teaterforestillinger for børn og unge. Tidligere har refusionen kun skulle indhentes en gang årligt.

   

  Frem til 2022 har den enkelte institution (kommunale og ikke-kommunale) ansøgt om midler til teater i Børneteaterpuljen én gang om året. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 1. maj 2019, at motiverede ansøgninger skulle have højeste prioritet. Det har været en omfattende administrativ opgave at sikre, at midlerne bliver brugt. Hvert år sendes der mails om, at der åbnes for ansøgninger, besked om tildelinger, remindere om at få brugt pengene, samt mails med kontrakter på teaterstykkerne og omkontering af midler. Ved årsafslutningen har forvaltningen indsamlet kontrakter og fakturaer og søgt refusionen for forestillingerne hjem fra Kulturministeriet.

   

  Retningslinjerne er allerede trådt i kraft pr. 1. januar 2022. Derfor har forvaltningen udsendt en orienteringsmail til ansøgerne til Børneteaterpuljen om, hvordan reglerne håndteres på kort sigt. Der ikke umiddelbart tale om en forenkling. 

   

  Den største og væsentligste ændring er, at refusionen nu skal søges inden for 30 dage efter første spilledag, herefter vil refusionsmuligheden bortfalde. Hertil kommer, at det er den enkelte institution, der skal søge midlerne hjem til kommunen gennem teaterrefusion.dk.

   

  Fremover skal publikumstallet oplyses ved ansøgning om refusion. Det skal oplyses i antal børn (0-15 år), antal unge (16-24 år) og antal voksne (+25 år). Det skal endvidere oplyses om tallet er optalt eller skønnet.

   

  Den nye straks-refusionsordning for børneteater inddeler institutioner i kommunale og ikke-kommunale tilbud. Den lægger op til, at private institutioner skal oprettes særskilt fra kommunen. Dette kan dog håndteres gennem en rolletildeling i systemet, således at Børneteaterpuljen i Aabenraa Kommune fortsat kan være åben for private institutioner også.

   

  Forvaltningen arbejder på at få implementeret de nye retningslinjer samt at få oprettet alle institutioner på teaterrefusion.dk i samarbejde med Skole og Undervisning, Dagtilbud og Biblioteker og Kulturhuse.

   

  De komplicerede ændringer medfører et behov for, at den måde Børneteaterpuljen fordeles må gentænkes. Derfor vil Forvaltningen i samarbejde med Børneteaterudvalget arbejde på en ny model, som fremlægges til beslutning på i 2. kvartal 2022.

  Lovgrundlag

  Reglerne om refusion for børneteater fastlægges af BEK nr. 1968 af 25/10/2021: Bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst.

  Økonomi og afledt drift

  På Kultur og Fritidsbudgettet er der afsat 0,249 mio. kr. til børneteater. Beløbet er hidtidig blevet suppleret af en årlig refusion for børne- og ungdomsteater fra Kulturministeriet på ca. 0,200 mio. kr. Midlerne vil som udgangspunkt være de samme i fremtiden, når alle midler bruges hvert år.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-04-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37788, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om indholdet på seneste møde i Sønderjysk Kulturkoordinationsudvalg og om dagsordenen for mødet den 1. april 2022.

   

  Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune og Tønder Kommune ønsker i fællesskab at videreudvikle og styrke det tværkommunale samarbejde på kulturområdet. Samarbejdet benævnes ”Sønderjysk kulturfællesskab” og har til formål at fremme og koordinere det politiske og administrative samarbejde blandt de fire sønderjyske kommuner.

   

  Samarbejdet bygger videre på de gode erfaringer fra Den Sønderjyske Kulturaftale (2008-2021) samt det uformelle samarbejde i regi af Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg (2013-2016 og 2017-2019).

   

  Den politiske styregruppe for Sønderjysk Kulturfællesskab benævnes ”Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg” (herefter udvalget). Udvalget består af de fire kommuners

  kulturudvalgsformænd. Direktøren eller chefen fra kultur- og/eller fritidsområdet i hver af de fire kommuner er tilforordnede og deltager i møderne i udvalget. Udvalget mødes 2-4 gange årligt. Møderne holdes på skift i de fire sønderjyske kommuner, og kulturudvalgsformanden fra værtskommunen leder mødet.

   

  Udvalget har beslutningskompetence i forhold til udmøntning af de puljer/fællesmidler, der stilles til udvalgets rådighed, som er: Sønderjysk Kulturudviklingspulje på ca. 0,500 kr. årligt, midler til Fælles Sønderjyske Anliggender på ca. 0,787 mio. kr. samt Pulje til Fælles Sønderjyske Anliggender, der i 2022 er på 0,314 mio. kr. Udvalget har derudover ingen formel beslutningskompetence.

   

  Den 8. oktober 2021 blev der afholdt møde i udvalget, hvor udvalget bl.a. behandlede ansøgninger til ”Pulje under Fælles Sønderjyske Anliggender”, fulgte op på bevilligede projekter under Sønderjysk Kulturudviklingspulje, valgte tema for Sønderjysk Kulturudviklingspulje 2022 (Understøtte talenter inden for både idræts- og kulturområdet via store fællesmiljøer) samt godkendte en samarbejdsaftale mellem de fire kommuners kulturudvalg, gældende i 2022-2025.

   

  Næste møde holdes den 1. april 2022, og følgende punkter er på dagsordenen:

  • Godkendelse af dagsorden
  • Præsentationsrunde
  • Behandling af indkomne ansøgninger til ”Pulje under Fælles Sønderjyske Anliggender”
  • Orientering om status på igangværende projekter i Den Sønderjyske Kulturudviklingspulje
  • Godkendelse af projektforslag til Den Sønderjyske Kulturudviklingspulje i 2022
  • Godkendelse af udkast til program for fællesmøde fredag den 6. maj 2022
  • Orientering om status hos de sønderjyske samarbejder
  • Formændenes gensidige orientering
  • Fastsættelse af mødedato i efteråret
  • Eventuelt

   

  Den 28. maj afholdes det årlige fællesmøde for de fire sønderjyske Kultur- og Fritidsråd, der i år afholdes i Augustiana Kunstpark & Kunsthal. Program for mødet fremsendes senere.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-04-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25623, Sagsinitialer: CCAR

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-04-2022

  Protokollen er underskrevet.