Beslutningsprotokol

onsdag den 4. maj 2022 kl. 15:00

Mødested: Frøslevlejren
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Signe Bekker Dhiman, Hans Christian Gjerlevsen, Kurt Asmussen, Carina F. Davidsen, Christian Panbo, Philip Tietje, Rasmus Andresen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.10
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25623, Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25623, Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-05-2022

  -         Bibliotekspolitisk topmøde

  -         Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig

  -         Idrætsmøde i Aalborg

  -         Dialogforum

  -         Invitation til fernisering

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25898, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet. Der er siden mødet den 6. april 2022 kun ændret i teksten vedrørende Arena Aabenraa – Ny Svømmehal, Friluftsbad Bylderup-Bov og Etablering af vinterbadefaciliteter på Sønderstrand.

   

  Telemuren

  Børn og Kultur fører løbende tilsyn med murværkselementernes tilstand og bevoksningen omkring dem.

   

  Museumsprojekt ved Kilen

  I samarbejde med Museum Sønderjylland er der ved at blive udarbejdet udbudsmateriale til en styrkelse af den narrative fortælling samt en forretningsplan og markedsundersøgelse. Den endelige beskrivelse af det muligt kommende museum vil blive politisk behandlet i efteråret 2022.

   

  Visions- og handlingsplan for Frøslevlejren

  Arbejdet med udviklingsplanen fortsætter, med tilsagn fra de fleste lejere (partnerne) om interessen for at opgradere og udvikle deres egne udstillinger i forbindelse med det overordnede projekt, med hjælp fra formidlings/udstillingsfaglige eksperter. Dette vil bidrage til forhøjelsen af kvaliteten af alle udstillingerne i lejren og styrke stedet som oplevelsesattraktion og eksternt læringsmiljø af national karakter. Efter aftale med Nationalmuseet bliver der i øjeblikket undersøgt hvilke muligheder, der er for Frøslevlejrens rolle i de nationale undervisningsindsatser omkring Holocaust og Folkedrab. (jf. sag nr. 68)

   

  Levetidsforlængelse af svømmehallen ved Arena Aabenraa

  I uge 26 og 27 bliver der foretaget tætninger af promenadedækket mod syd og øst samt renovering af de bærende søjler med tilhørende fundament. Der udføres fortsat inspektion af betonkonstruktionerne hver måned og understøtningerne efterspændes hver 14. dag.

  Det forventes nu, at de afsatte midler til levetidsforlængelsen af svømmehallen vil være opbrugt med udgangen af 2022.

   

  Arena Aabenraa – Ny Svømmehal

  Byggeudvalget har indstillet arbejdet indtil det endelige projekt er politisk godkendt.

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 6. april 2022, at et ønske om en anlægssum på 105-120 mio. kr. bringes med til budgetforhandlingerne til budget 2023-2026.

   

  Handicaptoilet på Jacob Michelsens Gård

  Byggeriet gennemføres uden besparelser i henhold til det fremlagte projektmateriale.

  Projektet startes op den 1. august 2022 og vil blive afsluttet i løbet af oktober 2022.

   

  Friluftbad Bylderup-Bov

  Forvaltningen har afholdt et møde med Bylderup Idrætscenter vedrørende friluftsbadet den 21. april 2022. Foreningen har fået udarbejdet en projektbeskrivelse på engelsk og har indtil nu primært haft fokus på finansieringen. Den samlede pris forventes at beløbe sig til 6,4 mio. kr., og der mangler endnu 2,4 mio. kr. i finansiering. Foreningen har p.t. ca. 10 fondsansøgninger ude. I slutningen af maj måned 2022 kommer der en rådgiver fra Tyskland og udarbejder et konkret projekteringsmateriale.

   

  Etablering af vinterbadefaciliteter på Sønderstrand

  Plan-, Teknik- og Miljøforvaltningen er ved at udarbejde en ny kalkulation på projektet, som vil blive en del af en sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets møde i juni, med henblik på en beslutning om projektet skal udbydes endnu en gang.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-05-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9160, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 31. marts 2022 vedlægges til udvalgets orientering.

  Forbrugsprocenten pr. 31. marts 2022, for udvalgets område, ligger på 35,9%. På samme tid sidste år lå forbruget på 32,5%.

   

  Den høje forbrugsprocent er forventelig på dette tidspunkt, eftersom der er udbetalt for 1. halvår til både Folkeoplysningen og Halmodellen.

   

  Herudover fremgår sygefravær for Børn og Kultur. Frem til marts 2022 udgør det samlede sygefravær 9,7% for serviceområdet Børn og Kultur mod 10,1% for hele kommunen. På tilsvarende tidspunkt i 2021 udgjorde sygefraværet 5,4%. For medarbejdere under Kultur og Fritid ligger fraværet på 8% mod 2,8% på samme tid i 2021.

   

  Der fremlægges løbende opfølgning på nøgletal inden for Kultur- og Fritidsudvalget ressortområde. I maj er der fokus på aktiviteterne på Aabenraa Musikskole.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-05-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12875, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  I henhold til de økonomiske procedurer for 2022 udarbejdes den første detaljerede bevillingskontrol pr. 31. marts 2022.

   

  Bevillingskontrollen består af følgende gennemgang af bevillinger:

   

  •         Omplaceringer inden for eget udvalg/bevillingsområde (netto 0), som udvalget selv er bemyndiget til at foretage

  •         Tillægsbevillinger, drift, med påvirkning af kassebeholdningen

  •         Tillægsbevillinger, drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)

  •         Tillægsbevillinger anlæg

   

  Denne sag omhandler driften.

   

  Børn og Kulturforvaltningen har, i samarbejde med Budgetenheden, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2022 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen pr. 31. marts 2022 på Kultur- og Fritidsudvalgets område er, at budgettet forventes overholdt.

   

  Forbruget pr. 31. marts 2022 udgør 38,09 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 106,18 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 36%.

   

  Der er i sagens bilag en samlet oversigt over de tre bevillingskontrolsager vedrørende driften (bilag i1) og bemærkninger til oversigten (bilag i2). Endelig vedlægges en økonomisk oversigt over udvalgsområdets resultat pr. 31. marts 2022 (bilag i4).

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-05-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12875, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31.03.2022 behandles i to selvstændige sager. Én sideløbende sag, der vedrører driften, og nærværende sag, der vedrører anlæg.

   

  Børn og Kulturforvaltningen har vurderet de igangværende anlægsprojekter, og i den forbindelse udarbejdet den i bilag A2 vedlagte beskrivelse af status på hvert enkelt anlægsprojekt, herunder en vurdering af, hvornår de enkelte anlægsprojekter forventes afsluttet, og hvorvidt budgetterne hertil overholdes.

   

  Bevillingerne forventes overholdt på alle anlægsprojekter.

   

  Ud af udvalgets 16 projekter forventes fem projekter afsluttet i 2022.

   

  Anlægsbevilling til Anlægsprojektet vedr. Svømmehallen ved Arena Aabenraa/levetidsforlængende, forventes anvendt i 2022. Fra 2023 er der ikke midler til levetidsforlængelse. Oprindeligt var det meningen, at svømmehallen skulle lukkes i 2023 og en ny svømmehal skulle opføres på samme placering. I mellemtiden peges der på at en ny svømmehal skal opføres med anden placering, og derfor bliver der behov for fortsat levetidsforlængelse af den eksisterende svømmehal.

  Økonomi og afledt drift

  Der er for skattefinansierede anlæg et korrigeret budget på 26,95 mio. kr. med et forbrug pr. 31. marts 2022 på 2,20 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-05-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9642, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på mødet den 8. marts udmeldt driftsrammer for budget 2023- 2026, og dermed indledes også det politiske arbejde i de stående udvalg med budget 2023-2026.

  Den udmeldte driftsramme svarer til 99,5% af rammen for budget 2022 overslagsår 2023- 2025 korrigeret for efterfølgende byrådsbeslutninger.

   

  Opgaven for Kultur- og Fritidsudvalget er nu frem til den 1. juni at tilvejebringe et budgetbidrag i balance til den udmeldte ramme.

   

  0,5% effektiviseringskrav på servicerammen

  Reduktionen udgør i alt 13,9 mio. kr. og fordeles ligeligt ud på alle udvalg. Kultur- og Fritidsudvalgets andel udgør 0,51 mio. kr.

   

  Der er fremlagt i bilag en oversigt over effektiviseringsforslag på samlet 1% driftsrammen til udvalgets drøftelse.

   

  Forslag til budgetønsker på op til 13,9 mio. kr. pr. udvalg

  Udvalget har mulighed for at komme med forslag til budgetønsker for op til 13,9 mio. kr. på serviceområdet. Budgetønskerne vil blive behandlet i udvalget i maj og juni. Der er fremlagt i bilag en oversigt over budgetønsker herunder også ønsker, som er tilkendegivet fra udvalget, som udvalget bedes drøfte.

   

  Budgetnotatet er ligeledes vedlagt i bilag til udvalgets orientering.

   

  Tidsplan

  • April-juni:

  Budgetbidraget udarbejdes, bestyrelser og relevante MED organer inddrages i processen.

   

  • Den 4. maj:

  Budgetbidraget behandles første gang i udvalget.

   

  • Den 1. juni:

  Budgetbidrag herunder akut anlæg og specielle bemærkninger behandles for sidste gang i udvalget. 

   

  På anlægssiden afleveres eventuelle forslag til akutte projekter, som ikke er omfattet af den eksisterende investeringsoversigt. Forslagene må ikke indeholde ønsker til nye projekter, men alene indeholde forslag, hvor der er fejl og mangler på den eksisterende investeringsoversigt, eller projektforslag pålagt påbud, som skal løses inden for det kommende år.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at udvalget drøfter, hvilke af de fremlagte budgetønsker, som skal indgå i den videre behandling af budgetbidraget, og

  at udvalget drøfter, hvilke af de fremlagte effektiviseringsforslag, som skal indgå i den videre behandling af budgetbidraget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-05-2022

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/27031, Sagsinitialer: MAKHA

  Sagsfremstilling

  På mødet den 3. november 2021 modtog Kultur- og Fritidsudvalget orientering om, at forvaltningen ville afklare CampusRådets holdning til enten at fortsætte i kælderlokalerne under Ung Aabenraa eller benytte et lokale, der kunne stilles til rådighed i NygadeHuset. På lang sigt var det fremadrettede perspektiv at afklare, om CampusRådet kunne få lokaler på Skolevænget 33 i Aabenraa. Orienteringen blev taget til efterretning.

   

  CampusRådet har på eget initiativ haft foretræde i borgmesterens træffetid den 17. februar 2022 og fremlagt deres ønske om en ”neutral matrikel”, som de kan indrette og sætte deres eget præg på. Ønsket er, at der er værkstedsplads, hvor de unge kan udfolde sig kreativt og gå til og fra de projekter og aktiviteter, der er under forberedelse. Lokalet skal ligeledes kunne bruges til at afholde møder, aktiviteter og mindre events og samtidigt være et sted, hvor de unge kan mødes mere ad hoc. CampusRådet ønsker om at være synlige i bybilledet og bidrage til en levende og aktiv Aabenraa by.

   

  Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget afholder Hilse-på møder med alle udvalgets dialogfora i 1. halvår 2022. I mødet med CampusRådet deltog også næstformand for Kultur– og Fritidsudvalget. Mødet blev afholdt den 30. marts 2022 i NygadeHuset, så såvel CampusRådet som udvalgsmedlemmerne og Campuskoordinatoren kunne se det lokale CampusRådet kan få stillet til rådighed.

   

  Parterne var enige om, at kælderlokalet under Ung Aabenraa, som CampusRådet råder over aktuelt, ikke er et synligt eller neutralt sted.

   

  Mødet fokuserede især på, hvordan de unge vil sikre, at et lejet lokale vil blive brugt, at der er økonomi til det, og at synligheden giver den ønskede gevinst i form at en bredere brugerflade og større engagement.  

   

  CampusRådet fremlagde, ligesom over for borgmesteren, hvordan de via Shop i City har undersøgt et konkret lejemål, som kan finansieres inden for deres bevilling i 2022 og 2023, hvorefter der muligvis er en afklaring omkring Skolevænget 33.

  Forvaltningen har opdateret overblikket over mulige lokaler til CampusRådet.  

  Der foreligger således på kort sigt tre scenarier:

   

  1. CampusRådet bliver i kælderen på Dronning Margrethes Vej 13
  2. CampusRådet får et lokale i NygadeHuset stillet til rådighed
  3. CampusRådet lejer et lokale på gågaden i Aabenraa

   

  Scenarie 1 og 2 vil kunne gennemføres uden omkostninger for CampusRådet.

   

  Forvaltningen har undersøgt hvordan og i hvilket omfang de unge vil få adgang til lokalet 1. til venstre i NygadeHuset. Det sker ved hjælp af en chip, der kan udleveres til formanden og næstformanden i CampusRådet. Adgang forudsætter derfor, at enten Campuskoordinatoren, formanden eller næstformanden fra CampusRådet er til stede. Det er desuden en forudsætning, at lokalet bruges i tidsrummet 06.00 – 22.00 og efter aftale i weekenden.

  Økonomi og afledt drift

  Kultur- og Fritidsudvalget stiller årligt 0,085 mio. kr. til rådighed for CampusRådet. På mødet den 1. juni 2021 besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget at tilføre de 0,100 mio. kr., der oprindeligt var afsat på budget 2021-2023 til et Ungeråd til CampusRådets eventpulje.

  Høring/udtalelse

  CampusRådets erfaring med at være i NygadeHuset fra 2015-2018 er, at det ikke er attraktivt for deres målgruppe at være i et hus, hvor der også er babyrytmik og senioraktiviteter.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at scenarie 2, lokale i NygadeHuset vælges.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-05-2022

  Godkendt – med bemærkning om, at det eksterne lejemål ikke umiddelbart ifølge lokalplanen, kan lejes ud til CampusRådets formål, og at scenarie 2 lokale i NygadeHuset evalueres medio 2023.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/3946, Sagsinitialer: DDH

  Sagsfremstilling

  Visions- og Handleplanen

  Forvaltningen har samarbejdet med konsulentfirmaet Rasmussen Nordic om at få processen omkring udviklingen af Frøslevlejren genstartet. Med afsæt i den oprindelige Visions- og Handleplan fra 2016 startede Rasmussen Nordic med at afdække tilfredshedsgraden blandt besøgende i lejren i efteråret 2021. En pilotundersøgelse indikerede, at de besøgende er tilfredse med deres oplevelse, og især udearealerne havde potentiale for fremtidig udvikling.

   

  Den nuværende fase i projektet indebærer en kendskabsanalyse, der udføres blandt 1000 danske og 1000 tyske mulige gæster. Analysen er fortsat under bearbejdning, men de indledende resultater peger på nogle meget konkrete og brugbare tal med hensyn til museumsbesøgende og deres motivationer og interesser.

   

  Den første workshop blev afholdt i januar med deltagelse fra Nationalmuseet, FN Museet, Beredskabsforbundet og Amnesty International, Naturstyrelsen, Aabenraa Kommune samt Borgmesteren, der også er formand for Den Selvejende Institution Frøslevlejren. Workshoppen havde som overordnet formål, at få alle interessenter til i fællesskab at formulere Frøslevlejrens kernefortælling.

   

  Hovedelementerne i kernefortællingen er lejrens originale formål, nemlig funktionen som Gestapos fangelejr, med et udblik fra krig til fred, frihed og forsoning. Det er vigtigt, at alle museers fortællinger bliver koblet på kernefortællingen for at iscenesætte disse for besøgende.

   

  Under den indledende workshop blev der også dannet grundlag for diskussioner og udvikling af wayfinding, fælles betalingsmuligheder, formidling og oplevelser. Oplevelseskoncepterne blev behandlet dybdegående i de tre følgende workshops, hvor eksterne deltagere bidrog med nye perspektiver og ideer til processen.

   

  Den første workshop med eksterne deltagere resulterede i over 70 ideer til oplevelsesforløb og arrangementer. Under de sidste to workshops blev 15 af disse videreudviklet med henblik på at blive afprøvet i forhold til den forretningsplan, der skal ligge klar til sommer. I forbindelse med de to workshops er der også indledt de første samtaler om at udvikle de nuværende udstillinger som en del af det overordnede projekt. Der er interesse i fornyelse og mulig hjælp fra udstillingsfageksperter. To af museerne har tilkendegivet et ønske om at prioritere den nødvendige forandring, eksempelvis en udvidelse af Beredskabsforbundets udstilling i den nedlukkede kommandobunker i lejren. 

   

  Enestående nationale undervisningsmuligheder

  I januar 2022 lancerede regeringen den nationale Handleplan mod Antisemitisme, hvori der er et fokus på blandt andet undervisning om Holocaust og folkedrab samt opkvalificering af undervisere på landsplan. Efter aftale med Nationalmuseet har Aabenraa Kommune kontaktet Børne- og Undervisningsministeriet for at undersøge mulighederne for Frøslevlejrens involvering i de tiltag. Efter indledende samtaler med UC Lillebælt, hvor kompetenceudviklingsprojektet er forankret, er der nu en aftale om at undersøge i fælleskab om, hvordan Frøslevlejren og Nationalmuseet kan være en del af projektet (fx seminarer og workshops, der kan afholdes på lejren, materialeudvikling om Holocaust og folkedrab i samarbejde med Nationalmuseet). Under samtalerne er også de øvrige lejere blevet nævnt med henblik på perspektivering i nutiden via for eksempel Amnesty International.

   

  Udvikling af de fysiske rammer i Frøslevlejren

  En solid forretningsplan med fokus på kommercielle aktiviteter, der skal være med til at sikre Frøslevlejrens fremtid, er afgørende for, at projektet kan blive en succes. Dertil skal de fysiske rammer i Frøslevlejren udnyttes bedre. Der er behov for supplerende informationer omkring de eksisterende bygninger, der er umistelige i forbindelse med både planlægningen og fondsansøgningen, nemlig en opmåling og optegning af alle de eksisterende museale bygninger, samt en opdateret energiplan. Begge dele forventes at være igangsat inden efteråret.

   

  Der er også et behov for at engagere en rådgiver med henblik på at kunne udvikle nye formål med de tomme barakker (herunder H13, H14, H15 og H16), der skal understøtte forretningsplanen.

   

  Den videre proces

  For at projektet kan bygge på det aktuelle momentum, er det vigtigt at få etableret den udviklingsorganisation, som er beskrevet i den byrådsgodkendte Visions- og Handleplan for Frøslevlejren. Som et led i denne proces er det nødvendigt at nedsætte et præsidium, der efterfølgende udpeger en udviklingsbestyrelse som et grundled i forbindelse med oprettelsen af den udviklingsorganisation, der fremadrettet skal være drivkraften i projektet i samarbejde med de øvrige partnere i lejren jf. sag nr. 64.

   

  Der forventes af kunne forelægge en procesplan og forslag til udmøntning af budget på 7,5 mio. kr. til godkendelse til Kultur- og Fritidsudvalgsmødet i august 2022.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-05-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/3946, Sagsinitialer: DDH

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til en principgodkendelse af oprettelse af præsidium til udviklingsorganisationen for Frøslevlejren.

   

  Med afsæt i den godkendte Visions- og Handleplan for Frøslevlejren skal der oprettes en udviklingsbestyrelse (side 8), som skal tage aktiv del i udførelsen af Visions- og Handleplanen. Processen med udviklingsplanerne for Frøslevlejren er foregået over en længere periode, og 1. december 2021 ansatte Kultur og Fritid en udviklingskoordinator, som udelukkende arbejder med gennemførelsen af Visions- og Handleplanen.

   

  For at styrke udviklingsbestyrelsens handlekraft indstiller forvaltningen, at bestyrelsen for Frøslevlejren kan arbejde videre med at nedsætte et præsidium bestående af repræsentanter fra nationale organisationer, som fx direktører fra Nationalmuseet, Naturstyrelsen o.a. For at sikre den faglige ballast i præsidiet vil det primært være repræsentanter for organisationer med en faglig tilknytning til Frøslevlejrens virkefelt. Præsidiet skal ledes af formanden for Den Selvejende Institution Frøslevlejren, som er Aabenraa Kommunes borgmester. Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget indtræder også for at sikre forankringen i såvel udvalg som byråd.

   

  Præsidiet skal sikre opbakning og synlighed til projektet i Frøslevlejren på et nationalt og internationalt niveau, netop fordi Frøslevlejren er et nationalt mindesmærke af en international begivenhed. Præsidiet skal desuden være med til at udpege udviklingsbestyrelsen, således denne bliver aktivt og forpligtende engageret i projektet med udviklingen af Frøslevlejren. Et præsidium med repræsentanter fra nationale organisationer vil endvidere kunne tilføre en stor handlekraftig opbakning til projektet og dermed give arbejdet et godt rygstød fra opstart.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, om forvaltningen skal arbejde videre med at samle et præsidium, der kan stille Visions- og Handleplanen stærkere. Godkendelsen er forudsat opbakning fra Den Selvejende Institution Frøslevlejrens bestyrelse.

   

  Såfremt udvalget godkender, at der udpeges et præsidium, vil et kommissorium og den endelige sammensætning af præsidium blive fremlagt for udvalget, DSI Frøslevlejrens bestyrelse og byrådet for at sikre den bredest mulige opbakning bag projektet.

  Indstilling

   

  Børn og Kultur indstiller,

  at udvalget godkender, at der arbejdes videre med at sammensætte et præsidium.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2510, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget forholde sig til, hvordan der fremadrettet skal arbejdes strategisk med det grænseoverskridende samarbejde på kulturområdet.

   

  Leder af kulturafdelingen på Regionskontor og Infocenter Region Sønderjylland-Schleswig deltager i mødet og vil blandt andet give eksempler på projekter, der har involveret aktører fra Aabenraa Kommune, samt fortælle om de muligheder der er i den kommende fond.

   

  Kommunens output af fonden afhænger i høj grad af den lokale indsats og de lokale prioriteringer samt af, hvad partnerne beder Regionskontoret have fokus på. Der lægges på mødet op til en drøftelse af:

   

  • hvorvidt kommunens indsats skal koncentrere sig omkring bestemte strategiske områder, fordi det passer med udvalgets øvrige indsatser?
  • hvorvidt den opsøgende indsats fra Regionskontorets side skal være så bred som mulig?
  • hvorvidt Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at arbejde med et tværgående fokus, hvor man internt stiler efter samarbejde på tværs af fagforvaltninger?
  • hvorvidt forvaltningen skal tage initiativ til projekter, fordi det sikrer et stort målrettet output, eller om initiativerne først og fremmest skal komme fra aktørerne selv?

   

  Ud fra drøftelsen lægger forvaltningen på et kommende møde op til en konkret beslutning om, hvilke strategiske områder det vil være oplagt at fokusere på i det grænseoverskridende samarbejde ud fra planstrategien Sund Vækst og Kultur- og Fritidspolitikken.

  Økonomi og afledt drift

  Kulturaftalens samlede økonomi er 4,9 mio. kr./år i 2021-2024.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-05-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/24581, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til tre ansøgninger til kommunens eventpulje. 

   

  Kultur- og Fritidsudvalget fordeler hvert år, efter budgetvedtagelsen, midler fra Eventpuljen for det kommende år. Fordelingen af eventmidlerne for 2022 fandt sted på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 3. november 2021, hvor udvalget fordelte i alt 0,202 mio. kr. Herefter resterede der i alt 0,221 mio. kr. i puljen

   

  På mødet i februar uddelte Kultur- og Fritidsudvalget yderligere 0,078 mio. kr., og på administrativt niveau er der givet et tilskud på 0,057 mio. kr. fra 10%-puljen. Denne pulje kan bevilges administrativt til ansøgninger under 0,015 mio. kr. med kort planlægningshorisont. Dermed resterer der 0,086 mio. kr. i puljen.

   

  Der en modtaget tre nye ansøgninger:

   

  Sejlklubben fylder 100 år

  Aabenraa Sejlklub fejrer den 13. august, at klubben fylder 100 år. Derfor ønsker Sejlklubben og foreningen Foretagsomheden at afholde en fejringsdag med maritime aktiviteter på havnefronten samt koncert med gratis adgang med Barbara Moleko. Målgruppen til denne koncert er 35–68 år, og koncerten arrangeres i samarbejde med Aabenraa Live. I løbet af dagen vil der også være sang ved Shantykoret, musik på kajen, tale fra borgmesteren samt øl- og madboder. Arrangementet har et samlet budget på i alt 0,227 mio. kr., og der søges 0,100 mio. kr. ved Aabenraa Kommune.

   

  I forhold til kriterierne for Eventpuljen vurderer forvaltningen, at arrangementet Sejlklubben fylder 100 år understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens indsatsområde ”Land, Vand og By”, at der er tale om et samarbejde, der giver merværdi til noget eksisterende gennem udvikling og samarbejde, og at det er oplevelse også for besøgende og turister. Forvaltningen anbefaler, at arrangementet støttes med 0,071 mio. kr. til betaling af lydtekniker samt restbeløbet til honorering af kunstneren.

   

  Digitalt Folkemøde 2023

  Aabenraa Biblioteker & Kulturhuse planlægger at afholde et ”digitalt folkemøde” i april 2023. Digitalt Folkemøde er et debatskabende og folkeligt eksperimentarium. I løbet af to dage leger og eksperimenterer børn, unge og voksne med fremtidens digitale muligheder og udfordringer. Formålet er, at borgerne får viden og inspirerende erfaringer med digitale teknologier, så de kan handle kompetent i den digitaliserede hverdag, vi lever i. Makerspace Aabenraa, Villum Fonden, lokale virksomheder, videnscentre og uddannelsesinstitutioner indgår som samarbejdspartnere. Der ansøges om 0,100 mio. kr. ud af et samlet budget på 0,319 mio. kr.

   

  I forhold til kriterierne for Eventpuljen vurderer forvaltningen, at arrangementet Digitalt Folkemøde understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens indsatsområde ”Aktive Fællesskaber” og kommunens planstrategi ”Sund Vækst”, at arrangementet giver merværdi til noget eksisterende gennem udvikling, nytænkning og samarbejde, at det har et særligt profileringspotentiale, der kan tiltrække opmærksomhed fra et større opland, samt at det er forankret i en professionel og robust organisation. Da der er ansøgt om knap 25% af den samlede pulje, anbefaler forvaltningen dog at fastholde muligheden for at kunne foretage en samlet prioritering af eventpuljen efter ansøgningsfristen den 28. august 2022. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der tages stilling til ansøgningen efter budgetvedtagelsen, såfremt det stadig er aktuelt.

   

  Aabenraa Pride

  Igen i 2022 ønsker AURA - Aabenraa at invitere til Pride. Priden vil bestå af flere enkeltstående events og workshops: Bannerworkshop, en mangfoldighedsgudstjeneste, dragshow, ord og musik i kirken, talks og selve paraden gennem Aabenraa som den store samlende faktor. Alle aktiviteter er gratis og åbne for alle. Priden har til formål at skabe synlighed for de mange LGBT+ personer, der bor i Aabenraa og omegn, så det bliver tydeligt for dem, at de ikke er alene, og Priden kan fungere som en samlende faktor for LGBT+ personer i hele Sønderjylland. Sidste år tiltrak Priden deltagere fra hele regionen og var et tilløbsstykke for folk, der er flyttet fra byen, som her vender hjem for at vise deres støtte. Priden har også til formål at skabe rum for at blive klogere på LGBT+ området. Der ansøges om 0,015 mio. kr. til materialer og til honorar til musikere.

   

  I forhold til kriterierne for Eventpuljen vurderer forvaltningen, at arrangementet Aabenraa Pride understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens indsatsområder ”Aktive Fællesskaber” og ”Samarbejde på tværs”, at arrangementet giver merværdi til noget eksisterende gennem udvikling, nytænkning og samarbejde, styrker fællesskaberne for unge, samt at det har et særligt profileringspotentiale, der kan tiltrække publikum fra et større opland. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at eventen støttes med 0,015 mio. kr.

   

  Såfremt der ydes tilskud som anbefalet, resterer der 0,000 mio. kr. i puljen for 2022 og 0,421 mio. kr. til uddeling i Eventpuljen 2023.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 0,528 mio. kr. til eventpuljen i 2022 og disponeret 0,335 mio. kr. Der resterer 0,086 mio. kr. til disponering. I 2023 er der afsat 0,528 mio. kr. Der er disponeret 0,124 mio. kr. i 2023 og resterer 0,421 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at udvalget godkender forvaltningens anbefaling af fordeling.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/8857, Sagsinitialer: SJBOE

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende kommissoriet for seniorindsatsen 60+aktiv, der er en videreførelse af projektet ”Bevæg dig for livet senior”. Aabenraa Kommune har været en del af projektet siden 2017, og projektet blev afsluttet pr. 31. december 2021. Projektet har forløbet i et samarbejde mellem Børn og Kultur, Social og Sundhed samt DGI og DIF. Formålet har været, at få flere borgere i 60+ målgruppen til at blive fysisk aktive samt fastholde dem, der allerede er aktive, også selvom de bliver ældre.

   

  Der er blevet arbejdet med at udvikle det traditionelle foreningsliv, ligesom der er arbejdet med at skabe nye rammer og aktiviteter, der organiseres på nye måder. De positive resultater førte til, at Byrådet i budgetforliget 2022-2025 valgte at permanentgøre indsatsen med en bevilling på 0,500 mio. kr. om året. På den baggrund har en arbejdsgruppe udarbejdet et kommissorium, der danner grundlag for arbejdet med indsatsen i de kommende år. Indsatsen videreføres under navnet 60+aktiv.

   

  Formål

  60+aktiv har fremadrettet to formål:

  1. At flest mulige borgere over 60 år i kommunen er fysisk aktive
  2. At flest mulige borgere i kommunen over 60 år er en del af aktive fællesskaber

   

  Fokusområder

  På baggrund af erfaringerne fra ”Bevæg dig for livet senior” vil der blandt andet være følgende opgaver og aktiviteter i 60+aktiv:

   

  -         ”Brobygning til aktivt fællesskab”

  Formålet er at skabe bedre overgange fra kommunale sundhedstilbud til fællesskaber i frivilligt eller foreningsregi, lokale træningstilbud m.m.

   

  -         ”Gå dig i gang”

  Består af vedligeholdelse og udvikling af netværket af gåværter, der skal sikre aktive gågrupper over hele kommunen

   

  -         ”Fra aktiv arbejdsplads til aktiv 60+´er”

  Formålet er at skabe bedre overgange mellem fællesskaber på arbejdspladser til aktive fællesskaber i blandet andet foreningsregi (off boarding)

   

  -         ”1:1 aktivitet”

  Består af håndholdte indsatser hvor eksempelvis medarbejdere laver forebyggende hjemmebesøg hos ældre, eller frivillige hjælper borgerne over i specifikke tilbud i eksempelvis foreninger eller aktivitetscentre

   

  -         Afdække og benytte bedst mulige medier til at komme i kontakt med målgruppen

   

  Organisering

  Der er nedsat en tværgående styregruppe samt en indsatsgruppe - begge med repræsentation fra eksterne samarbejdspartnere. Derudover er der ansat en fritidskonsulent, der er ansvarlig for indsatsen i samarbejde med en medarbejder i Træning og Forebyggelse.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 0,500 mio. kr. årligt til indsatsen. De fordeler sig på posterne lønudgifter, uddannelse af frivillige, arrangementer, netværksmøder og udstyr.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at kommissoriet for indsatsen 60+aktiv godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9070, Sagsinitialer: CSTO

  Sagsfremstilling

  I denne sag lægges der op til, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender den kommende proces for udarbejdelse af en biblioteks- og kulturhusstrategi.

   

  Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse blev en ny fælles organisation fra efteråret 2018 og består af Hovedbiblioteket og NygadeHuset i Aabenraa, Biblioteket i Rødekro, Damms Gård med bibliotek i Felsted, Bibliotek og Borgerhus i Tinglev samt Bov Bibliotek, museet Oldemorstoft og Aktivitetshuset i Padborg. Organisationen styrker børn og voksnes læring, udvikling og deltagelse samt gør viden tilgængelig og vedkommende.

   

  Strategien vil tage udgangspunkt i Sund Vækst og Kultur- og Fritidspolitikken ”Sammen om det gode Liv”

   

  Jævnfør Aabenraa Biblioteker og Kulturhuses institutionsaftale er nøgleordene:

   

  • Vi er fællesskabets dagligstue - åbne og levende mødesteder for børn og voksne, som sikrer adgang til viden, debat, inspiration og fordybelse. Vi er rummelige institutioner, der understøtter lokale fællesskaber og demokratiske processer

   

  • Vi er hverdagslivets højskole - en garant for en række kultur- og læringstilbud for børn og voksne, hvor en lang række af aktiviteterne gennemføres via samarbejde. Vi danner rammen om og understøtter borgernes egne aktiviteter

   

  • Vi er professionelle medarbejdere, og ser borgerne som ressourcepersoner

   

  • Vi er digitale institutioner – vi arbejder proaktivt med at se muligheder i teknologi og digitalisering

   

  En borgerinvolverende proces skal kvalificere arbejdet med en ny udviklingsstrategi for biblioteker og kulturhuse. Processen vil fokusere på følgende fem flader:

   

  1. De fysiske huse/tilbud –  tilgængelighed, åbningstid m.m.
  2. Borgerne – som ressourcepersoner, deltagere og skabere
  3. Ressourcer – medier, medarbejdere, teknologi, værkstedsmuligheder m.m.
  4. Digitalisering og digitale muligheder
  5. Byrum og lokalsamfund – biblioteket som driver for udvikling

   

  Der knyttes en ekstern konsulent på processen. Aktuelt forhandles der med Kolding Designskole omkring forskellige modeller. Den samlede proces skal finansieres inden for organisationens eget budget.

   

  Det foreløbige procesforløb består af fem borgerworkshops – i Padborg, Tinglev, Felsted, Rødekro og Aabenraa. Der bruges samme workshop-model alle fem steder. Det indsamlede materiale analyseres, og på den baggrund afholdes en intern strategiworkshop med personalet samt et afsluttende møde med borgerne fra alle de fem workshops, hvor de præsenteres for resultatet.

   

  Foreløbig tidsplan

  Andet kvartal 2022:

  • Opstart af borgerworkshop

   

  Tredje kvartal 2022:

  • Status om de foreløbige erfaringer fra borgerworkshops fremlægges for kultur- og fritidsudvalget
  • Afholdelse af borgerworkshops

   

  Fjerde kvartal 2022:

  • Strategien fremlægges for det politiske udvalg

   

  Processen vil bl.a. inddrage pamfletten med KL’s bibliotekspolitiske synspunkter fra 2019, hvor der på side 4 er en række spørgsmål, det vil være relevant at inddrage i processen:

   

  1. Har I fremtidssikret jeres bibliotek ift. den digitale udvikling på området?
  2. Hvordan sikrer I sammenhæng mellem det digitale og det fysiske bibliotek?
  3. Hvordan finder I balancen mellem biblioteket som dannelse og oplysning og biblioteket som fysisk mødested?
  4. Hvilke synergier mellem biblioteket og andre kommunale områder giver bedst mening i jeres kommune, og hvordan udnytter I dem bedst?
  5. Hvem er bibliotekets vigtigste samarbejdspartnere?

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at processen for udarbejdelse af Strategi for Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/13060, Sagsinitialer: MOEJE

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget træffe beslutning om, hvorvidt kriterierne for udviklingspuljen på folkeoplysningsområdet skal ændres, så puljen fremover kan søges løbende med en sagsbehandlingstid på maksimalt to uger. Kriterierne ændres med det formål at tilbyde kommunens foreninger støtte til at igangsætte nye initiativer og aktiviteter, som er særligt målrettet flygtninge.

   

  Kultur og Fritid har undersøgt mulighederne og behovet for at oprette en pulje, som kan sikre en let adgang til fritidsaktiviteter for flygtninge. Det har vist sig, at både Dansk Flygtningehjælp og DGI har puljer, som specifikt dækker kontingent. En detaljeret beskrivelse af disse puljer fremgår af bilag 1.

   

  På folkeoplysningsområdet findes der en udviklingspulje, som i 2022 består af 0,075 mio. kr. Erfaringen fra tidligere år er, at puljen ikke anvendes fuldt ud. Udviklingspuljen støtter blandt andet nye initiativer og enkeltstående projekter med folkeoplysende formål samt tiltag, hvis formål er, at tiltrække grupper, som normalt ikke deltager i foreningstilbud. Udviklingspuljen kan søges af foreninger og selvorganiserede grupper og har i dag tre årlige ansøgningsfrister. En nærmere beskrivelse af udviklingspuljen fremgår af bilag 2.

   

  Da der allerede findes muligheder for at få dækket kontingent, kan Aabenraa Kommune med fordel fokusere på at tilbyde målrettet støtte til foreninger og selvorganiserede grupper, der ønsker at igangsætte nye initiativer og aktiviteter for flygtninge.

   

  Hvis der træffes beslutning om at benytte den eksisterende udviklingspulje frem for at oprette en ny pulje, vil Kultur og Fritid via Aktiv Aabenraa afsætte en intern ressource til at hjælpe foreningerne med at søge kontingenter hjem fra DGI og Dansk Flygtningehjælp. Derudover udsendes et informations- og inspirationsbrev for at opfordre kommunens foreninger til at søge udviklingspuljen. Midlerne kan eksempelvis anvendes til Åben Hal arrangementer eller til kultur- og fritidsaktiviteter til de flygtninge, som har fået tildelt Aabenraa Kommune i forbindelse med deres opholdstilladelse.

   

  De øvrige tiltag, som Kultur og Fritid på nuværende tidspunkt har iværksat, er en undersøgelse af muligheden for formidling af frivillige gåværter, som kan tilbydes til flygtninge, primært indkvarteret på Tinglev Plejecenter, som en introduktion til forskellige ruter i naturen. Derudover har der været en dialog vedr. et samarbejde med Jobcenteret med henblik på at få relevant materiale vedrørende Kultur- og Fritidsaktiviteter samt information om mulighederne for at få dækket kontingent kanaliseret ud til de nytilkomne flygtninge.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at kriterierne for udviklingspuljen på folkeoplysningsområdet ændres således, at puljen kan søges løbende og med en sagsbehandlingstid på maksimalt to uger.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2362, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag forelægges udkastet til program for Kultur- og Fritidsudvalgets Studietur den 30. og 31. maj 2022 til godkendelse.

   

  På mødet den 9. februar 2022 godkendte udvalget, at forvaltningen tilrettelægger en studietur som inspiration til de næste skridt i arbejdet med udviklingen af kommunens musik- og kulturliv.

  Formålet med studieturen for Kultur- og Fritidsudvalget er at få en fælles viden og inspiration, som giver udvalgets medlemmer indsigt i og perspektiver på et eller flere af de indsatsområder, som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at udvikle.

  Forvaltningen har tilrettelagt en tur til Kolding, Holstebro, Herning og Billund.

  Besøgssteder og oplægsholder er valgt, så de kan give indblik i, hvordan man er kommet fra ambition til succes, blandt andet ved at understøtte faciliteter for musikkens amatører og professionelle – særligt med blik for synergier på tværs.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at udvalget godkender udkast til program for studieturen 30.-31. maj 2022.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/4530, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  Spejdernes Aabenraa Gruppe ønsker at opføre en ny spejderbygning med tilhørende udearealer og faciliteter til udebrug på areal ved Rugkobbel i Aabenraa.

   

  Arealet indeholder en række bygninger og faciliteter til udebrug. Faciliteter, som foreningen vurderer, ikke er tidssvarende på længere sigt. De nuværende arealer og faciliteter administreres af Kongehøjskolen og diverse foreninger. Foreningen oplyser, at disse er positivt stemt over for det nye projekt. Arealet er beliggende på kommunal jord. Størstedelen af de omkringliggende arealer er § 3 engområder, som byggeriet ikke må have en afledt negativ konsekvens for.

   

  Forvaltningen har i samarbejde med Natur iværksat grundvandsmålinger i området, som skal afdække vandstandsudviklingen over de kommende år. Foreningen har selv fået udført jordbundsprøver i området.

   

  Foreningen har udarbejdet et foreløbigt skitseforslag, som indeholder et overdækket areal på 520 m², overdækket udeareal på 100 m² samt et uopvarmet areal på 315 m². I alt 935 m².

   

  Den estimerede pris for projektet er ca. 13 mio. kr.

   

  Det er hensigten, at faciliteterne skal anvendes af forskellige brugergrupper, såsom skoler, foreninger, børnehaver, dagplejer, private arrangementer, madklubber, teambuilding m.v. 

   

  På et møde den 8. februar 2022 mellem foreningen og repræsentanter fra Aabenraa Kommune blev det aftalt, at foreningen udarbejder en konkret ansøgning indeholdende forslag til anlægsbudget, forventet finansieringsplan samt udkast til driftsbudget, inden budgetforhandlingerne for 2023-2026 starter.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller:

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-05-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2391, Sagsinitialer: lfi

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om bevillingerne fra Eliteidrætspuljen i 2021 og 2022.

   

  Eliteidrætspuljen uddeles én gang årligt. Ansøgningsfristen er den 1. april.

   

  Formålet med støtten er:

  • Økonomisk støtte til eliteidrætstalenter i Aabenraa Kommune
  • Sikre bedst mulige træningsforhold og trænere for eliteidrætstalenterne
  • Støtte individuelle aktive eliteidrætstalenter samt støtte særligt udvalgte hold på eliteplan
  • Markedsføringsbidrag der brander Aabenraa Kommune via den lokale Elite Aabenraa

   

  Kommunen støtter:

  • Eliteidræts- og talentudvikling (ungdom mellem 15 og 25 år)
  • Idræt på internationalt niveau, det vil sige rangliste, ”Bobler” under Team Danmark eller talenter der er udtaget til bruttolandsholdstrupper
  • Idræt på højeste eller næsthøjeste nationale niveau
  • Udvikling af idrættens ungdomstalenter

   

  Hvem kan søge:

  • Idrætsforeninger som har hjemsted i Aabenraa Kommune, og som er anerkendt af
   Danmarks Idrætsforbund. Der kan søges om tilskud til holdfællesskaber eller enkeltpersoner
  • Enkeltpersoner som ikke har mulighed for at dyrke idræt på deres niveau i Aabenraa Kommune men i en af nabokommunerne

   

  Forvaltningen blev på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. august 2017 bemyndiget til fremover at fordele støtte fra Eliteidrætspuljen.

   

  Der blev i 2021 bevilget tilskud for 0,099 mio. kr. fordelt på otte enkeltpersoner og én forening. Én ansøger fik afslag på grund af alder.

   

  Tilskudstilsagnene var fra 5.000 kr. til 25.000 kr.

   

  Der blev givet tilskud til seks forskellige idrætsgrene: Gokart, ridning, atletik, triatlon, golf og tennis.

   

  På grund af COVID-19 har én af talenterne ikke deltaget i ret mange stævner i 2021, og han trak derfor hans ansøgning tilbage. Dermed er der kun blevet udbetalt tilskud for 0,094 mio. kr. i 2021.

   

  Alle tilskudsmodtagere har i 2022 indsendt en sportsberetning til Aabenraa Kommune, hvor de bl.a. takker for tilskuddet.


  I 2022 er der modtaget 14 ansøgninger

  Der er givet tilskud til: Gokart, ridning, atletik, triatlon, golf og tennis.

   

  Tilskuddene er blevet bevilget til personlige rekvisitter og udstyr, rejse- og overnatningsudgifter, startgebyrer, teknisk opgradering/målrettet træning, træningslejr/ophold og stævnegebyr.

  Økonomi og afledt drift

  Eliteidrætspuljen er på 0,101 mio. kr. i 2022.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-05-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37788, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om programmet for fællesmødet 2022 for de sønderjyske kulturudvalg.

   

  I regi af Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg blev der for første gang afholdt fællesmøde for de fire sønderjyske kulturudvalg i 2018. Fællesmødet er siden blevet afholdt i 2019 og 2021. I 2020 blev fællesmødet ikke gennemført grundet corona-pandemien.

  Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg besluttede på møde i marts 2021, at Sønderborg Kommune fremover er ansvarlig for tilrettelæggelsen af det årlige fællesmøde.

   

  Fredag den 6. maj 2022 afholdes der igen fællesmøde for de fire sønderjyske kulturudvalg. Formålet med fællesmødet er blandt andet netværksskabelse, gensidig inspiration og perspektivering kommunerne imellem samt samarbejde på tværs.

   

  Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg besluttede i oktober 2021, at temaet for fællesmødet i 2022 skulle følge temaet for Den Sønderjyske Kulturudviklingspulje for 2022, som lyder: Skabelse af fællesmiljøer i et stort miljø. På baggrund af det besluttede tema er der nu udarbejdet et program for fællesmødet 2022.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifter forbundet med afholdelse af fællesmøde 2022 vil blive fordelt ligeligt imellem de fire sønderjyske kommuner. Der arbejdes ud fra et samlet budget på maks. 0,040 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-05-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38703, Sagsinitialer: BBM

  Sagsfremstilling

  I denne sag præsenteres Kultur- og Fritidsudvalget for den første status på helhedsplanen for vandfaciliteter- og aktiviteter 2021-2031 i Aabenraa Kommune.

   

  Baggrund for helhedsplanen

  I 2019 fik Aabenraa Kommune mulighed for at blive case-kommune i den nationale analyse Faciliteter til danskernes svømme- og vandkultur, som førende interesseorganisationer og forskningsenheder på området stod bag. På den baggrund opstod muligheden for at få udarbejdet et datagrundlag, der kunne fungere som afsæt for en helhedsplan. Oplægget til at deltage i den nationale analyse og udarbejde en langsigtet strategi, blev anbefalet godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 28. maj 2019 og godkendt i Byrådet den 26. juni 2019.

   

  Analysegrundlaget til helhedsplanen blev i perioden 2020-2021 udarbejdet af en ekstern rådgiver og inddrager data fra den nationale analyse; Danskernes svømme- og vandkultur. Analysegrundlaget bygger på et omfattende analysearbejde, hvor interne og eksterne interessenter har bidraget til kvalificeringen af helhedsplanen. Kultur- og Fritidsudvalget er løbende blevet orienteret og har drøftet analysegrundlaget på flere udvalgsmøder. Et forslag til helhedsplanen blev sendt i høring i maj 2021, og den endelige helhedsplan blev herefter godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 2. juni 2021.

   

  At arbejde med en ”blå strategi”, hvor hele svømme- og vandlandkortet såvel udendørs som indendørs bringes i spil, er unikt. Aabenraa Kommune er forgangskommune på området og har med helhedsplanen for vand skabt et helhedsorienteret grundlag for at træffe beslutninger og lave investeringer på svømme- og vandkulturområdet i Aabenraa Kommune frem mod 2031.

   

  Det seneste års arbejde med helhedsplanen

  Forvaltningen har kvalificeret flere af indsatsområderne i relation til både de inden- og udendørs vandfaciliteter. Kvalificeringen af indsatsområderne har bidraget til et strategisk overblik, der prioriterer indsatsområderne i forhold til, hvornår de forskellige indsatsområder og delprojekter forventes at kunne realiseres.

   

  Ved nogle indsatsområder er tidligere processer blevet genoptaget, mens andre indsatsområder har haft sine første indledende processer. Der er det seneste år eksempelvis arbejdet med:

   

  • Udviklingsplaner for de kommunale svømmehaller i Bov, Tinglev og Rødekro
  • Aktivitetsudvikling (babysvømning) i terapibadet i Tinglev
  • Kvalificering af svømmehalsbyggeriet i Arena Aabenraa. Sagen afventer budgetforhandling 2023-2026
  • Undersøgelsen af badefaciliteter/vandsportsarena ved Sønderstrand
  • Friluftsstøttepunkter i udviklingsperspektiver for lokalsamfundene i relation til helhedsplanen for vand (interne møder på tværs i forvaltninger og organisering)
  • Omprioritering af kommunalt rådighedsbeløb til renovering af Bylderup Friluftsbad med henblik på at omdanne det konventionelle friluftsbad til en organisk renset svømmesø
  • Kvalificering af de tre naturcentre i Genner Bugt, Varnæs Vig og Kollund/Sønderhav ved afholdelse af dialogmøder hos de lokale aktører/lokalrådene med henblik på at afdække behov og ønsker på de forskellige spots

   

  Arbejdet med helhedsplanen har tydeliggjort, at indsatsområderne i den grad varierer i forhold til eksempelvis organisering, drift, tid, økonomi og brugergrupper. Faciliteter nær/på vand er desuden omfattet af flere myndighedsbetingelser, hvor behandlingstiden kan være lang og administrationsgrundlaget kompliceret. På den baggrund er forvaltningens koordinerende og faciliterende indsats i samarbejde med de lokale aktører og samarbejdspartnere afgørende for indsatsområdernes videre fremdrift og realiserbarhed. 

  Økonomi og afledt drift

  Processen omkring udarbejdelse af helhedsplanen for vandfaciliteter og aktiviteter er finansieret af anlægsbevillingen ”Ekstra vedligehold svømmehaller/friluftsbade” på 0,150 mio. kr., samt af driftsmidler fra Udviklings- og Analysepuljen og Aktiv Aabenraa. Helhedsplanen har i alt kostet 0,382 mio. kr.

   

  De indsatser, der er arbejdet med gennem det sidste år, er udført med nuværende medarbejderressourcer i det omfang kompetencer og tidsmæssige faktorer har tilladt dette.

   

  Flere af indsatsområderne er opstået før helhedsplanens udarbejdelse og indeholder bevilliget kommunal finansiering til enten proces eller anlæg. Det drejer sig eksempelvis om svømmehalsbyggeriet i Arena Aabenraa, omdannelse af Bylderup Friluftsbad og undersøgelsen vedrørende Sønderstrand. Der er dog ikke afsat økonomiske midler til realisering af helhedsplanen som en samlet indsats, hvorfor nogle indsatsområder ikke på nuværende tidspunkt indeholder et finansieringsgrundlag.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-05-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/34403, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om møde i Museum Sønderjyllands bestyrelse den 26. november 2021.

   

  Museum Sønderjylland blev etableret i forbindelse med strukturreformen i 2007 og omfatter de statsanerkendte museer i de fire sønderjyske kommuner. Samarbejdet er reguleret af de økonomi- og samarbejdsaftaler for perioden 2022-2025, der blev godkendt i byrådet den 26. maj 2021.

   

  Kultur- og Fritidsudvalgets formand er udpeget som bestyrelsesmedlem af Aabenraa Kommune.

   

  Forvaltningen fremhæver følgende beslutninger fra referatet:

   

  • Alle fire kommuner i ejerkredsen bliver repræsenteret ved virksomhedsmødet med Slots- og Kulturstyrelsen

   

  • Byggeriet af bevaringscenteret i Brunde er tæt på en endelig afrunding, og flytteprocessen dertil foregår planmæssigt

   

  • Der fremlægges en samlet plan for anvendelsen af museets anlægsmidler for den kommende periode

   

  • Blandt museets helhedsplaner er der planlagt en proces for museumsbyggeriet i Aabenraa i samarbejde med Aabenraa Kommune

   

  • Der afsættes 3,5 mio. kr. til køb af grund i forbindelse med arbejdet omkring Gram Lergrav

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-05-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/1563, Sagsinitialer: lfi

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget orienteres i denne sag i overensstemmelse med samarbejdsaftalen mellem Aabenraa Fritidsråd og Kultur- og Fritidsudvalget om Fritidsrådets aktiviteter i 2021 og om Fritidsrådets planer for 2022.

   

  Aabenraa Fritidsråd afholdt repræsentantskabsmøde den 22. februar 2022. Jan Bundgaard havde efter 13 år på formandsposten valgt ikke at genopstille til Aabenraa Fritidsråd.

  På repræsentantskabsmødet blev John Hansen valgt som ny formand.


  2021 var igen, i skyggen af COVID-19, et anderledes år, men Aabenraa Fritidsråd fik blandt andet:

  • afholdt Uddeling af erkendtligheder i september måned
  • løbende uddelt tilskud fra Anlægspuljen og Aktivitetspuljen
  • afholdt et foredrag med Søren Østergaard om ”De nye generationers forventninger til
   foreningslivet”
  • afholdt møde med Kultur og Fritid om fælles fokuspunkter for de kommende år og
  • givet en udtalelse til budgettet for 2022-2025.

   

  I 2022 vil Aabenraa Fritidsråd blandt andet arbejde med fokuspunkterne:

  • Samarbejde og synlighed
  • Frivillighed i fremtiden
  • Årshjul og administrativ praksis

  Økonomi og afledt drift

  Følgende er udbetalt i 2021:

  • 0,020 mio. kr. til administrationsudgifter – udbetalt til Fritidsrådet
  • 0,220 mio. kr. til Anlægspuljen – udbetalt til Fritidsrådet
  • 0,050 mio. kr. til Aktivitetspuljen – udbetalt til foreninger af Kultur og Fritid

   

  Budgettet for 2022 er på:

  • 0,020 mio. kr. til administrationsudgifter
  • 0,210 mio. kr. til Anlægspuljen
  • 0,110 mio. kr. til Aktivitetspuljen
    

  Fritidsrådets formue er pr. 31. december 2021 på i alt på 559.046 kr.
  Årets overskud       54.449 kr.

  Kreditor             800 kr. 

  Hensat til medlemsudvikling, foredrag, annoncering og øvrige udgifter   30.397 kr.

  Aktivitetspuljen       36.462 kr.

  Anlægspuljen     436.938 kr.*

  *heraf er 338.063 kr. bevilget til foreninger men ikke udbetalt pr. 31. december 2021.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-05-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25623, Sagsinitialer: CCAR

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-05-2022

  Protokollen er godkendt.