Beslutningsprotokol

tirsdag den 31. maj 2022 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Signe Bekker Dhiman, Hans Christian Gjerlevsen, Kurt Asmussen, Carina F. Davidsen, Christian Panbo, Philip Tietje, Rasmus Andresen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.40
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25623, Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25623, Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

  -         Konstituerende møde i Danmarks Biblioteksforening

  -         Møde med dialogfora

  -         Møde med mindretallet om bl.a. InterReg midler.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25898, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet. I denne sagsfremstilling er der vedrørende Telemuren, Museumsprojekt ved Kilen, Visions- og handleplan for Frøslevlejren, Arena Aabenraa - ny svømmehal og Handicaptoilet på Jacob Michelsens Gård ikke ændret i teksten i forhold til sagsfremstillingen til udvalgsmødet den 4. maj 2022.

   

  Telemuren

  Børn og Kultur fører løbende tilsyn med murværkselementernes tilstand og bevoksningen omkring dem.

   

  Museumsprojekt ved Kilen

  I samarbejde med Museum Sønderjylland er der ved at blive udarbejdet udbudsmateriale til en styrkelse af den narrative fortælling samt en forretningsplan og markedsundersøgelse. Den endelige beskrivelse af det muligt kommende museum vil blive politisk behandlet i efteråret 2022.

   

  Visions- og handlingsplan for Frøslevlejren

  Arbejdet med udviklingsplanen fortsætter, med tilsagn fra de fleste lejere (partnerne) om interessen for at opgradere og udvikle deres egne udstillinger i forbindelse med det overordnede projekt, med hjælp fra formidlings/udstillingsfaglige eksperter. Dette vil bidrage til forhøjelsen af kvaliteten af alle udstillingerne i lejren og styrke stedet som oplevelsesattraktion og eksternt læringsmiljø af national karakter. Efter aftale med Nationalmuseet bliver der i øjeblikket undersøgt hvilke muligheder, der er for Frøslevlejrens rolle i de nationale undervisningsindsatser omkring Holocaust og Folkedrab.

   

  Levetidsforlængelse af svømmehallen ved Arena Aabenraa

  I ugerne 26 og 27 vil Arena Aabenraa have lukket svømmehallen pga. reparation. Der henvises i perioden til de kommunale svømmehaller under Aktiv Aabenraa. Der udføres fortsat inspektion af betonkonstruktionerne hver måned og understøtningerne efterspændes hver 14. dag.

   

  Arena Aabenraa – Ny Svømmehal

  Byggeudvalget har indstillet arbejdet indtil det endelige projekt er politisk godkendt.

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 6. april 2022, at et ønske om en anlægssum på 105-120 mio. kr. bringes med til budgetforhandlingerne til budget 2023-2026.

   

  Handicaptoilet på Jacob Michelsens Gård

  Byggeriet gennemføres uden besparelser i henhold til det fremlagte projektmateriale.

  Projektet startes op den 1. august 2022 og vil blive afsluttet i løbet af oktober 2022.

   

  Friluftbad Bylderup-Bov

  Foreningen har fået udarbejdet en projektbeskrivelse på engelsk og har indtil nu primært haft fokus på finansieringen. Den samlede pris forventes at beløbe sig til 6,4 mio. kr., og der mangler endnu 2,4 mio. kr. i finansiering. Foreningen har p.t. ca. 10 fondsansøgninger ude. En ekstern rådgiver udarbejder et konkret projekteringsmateriale.

   

  Etablering af vinterbadefaciliteter på Sønderstrand

  Der henvises til sag nr. 89 på denne dagsorden

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/1293, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag bliver Kultur- og Fritidsudvalget orienteret om Aabenraa Kommunes spillestedsorganisation Aabenraa Live.

   

  Baggrund

  I forbindelse med udarbejdelsen af Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik blev der i 2016 nedsat en tværgående tænketank med repræsentanter fra foreninger, institutioner og forvaltninger i Aabenraa Kommune. Politikken blev godkendt på mødet den 31. maj 2017. 

   

  På mødet den 7. marts 2018 besluttede udvalget, at Forvaltningen skulle arbejde videre med at kvalificere Aabenraa Live (AL), på baggrund af en konsulentrapport udarbejdet for Business Aabenraa og finansieret af deres Sund Vækst pulje. 

   

  Etablering

  Kultur- og Fritidsudvalget havde på mødet den 26. juni 2018 besluttet at prioritere Aabenraa Live højt i deres budgetbidrag, og ved budgetlægningen for 2019 afsatte byrådet 2,0 mio. kr. i 2019 og 2020 og 1,475 mio. kr. i 2021 og 1,445 mio. kr. i 2022 til formålet Regionalt Spillested (Aabenraa Live).

   

  Ud fra konsulentrapporten scenarier blev det besluttet at kommune ikke selv skulle anlægge et spillested, og heller ikke skulle give et tilskud til at en anden aktør kunne iværksætte et anlæg.

  I stedet skulle organisationen leje sig ind i faciliteter der passede til de aktuelle koncerter.

   

  Finansieringen på 2 mio. kr. var 1,5 mio. kr. mindre, end konsulentrapportens budget, der var beregnet ud fra sammenlignelige spillesteder i Danmark. Realiseringen af Aabenraa Live måtte altså ske uden anlægsinvesteringer, og i et format der var tilpasset den afsatte økonomi. Der skulle vise sig på sigt ikke at være sammenhæng mellem resurser og ambitioner i forhold til at opnå status som Regionalt Spillested.

   

  Man valgte i første omgang at etablere en kommunal enhed, frem for den erhvervsdrivende fond, som konsulentrapporten havde anbefalet, blandt andet fordi økonomien alene var afsat frem til 2022.  

   

  Tilpasning af økonomi

  Ved Slots- og Kulturstyrelsens ansøgningsfrist i november 2019 måtte ambitionen om at blive Regionalt Spillested nedjusteres, da der ikke var truffet beslutning om et højt nok niveau af kommunal medfinansiering eller med en tidshorisont der dækkede hele udnævnelsesperioden (2021-2025).

   

  Aabenraa Live blev i stedet indskrevet som partner i Sønderborg Hus’ ansøgning, i lighed med NygadeHusets hidtidige rolle. Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse koblede den ressource, der arbejdede med musik i NygadeHuset til AL i perioden 2020-2022 som en del af deres bidrag til implementeringen af Kultur- og Fritidspolitikken.

   

  Da Aabenraa Live ikke havde opnået status som Regionalt Spillested, og dermed heller ikke den budgetterede statslige medfinansiering, blev det ved budgetlægningen vedrørende 2021 besluttet, at fastholde finansieringsniveauet, så det også udgør 2 mio. kr. 2021 og 2022.

   

  I 2021 etablerede Slots- og Kulturstyrelsen en ny spillestedskategori: Genre- og Netværksspillesteder, som passede til Aabenraa Lives profil, og som derfor blev ansøgt og tildelt med 1 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024.

   

  De forpligtelser der følger med udnævnelsen har overlap med de opgaver (publikumsudvikling, netværk, markedsføring, sparring til arrangører mv.) der måtte nedprioriteres ved etableringen i 2019, på grund af den manglende finansiering i forhold til projektbeskrivelsen. Tilskuddet på 1. mio. kr. årligt anvendes til at leve op til de nye forpligtelser. Tilskuddet er tildelt ud fra – og er afhængigt af det oplyste kommunale tilskud.

   

  Konsekvenser ved besparelse

  I rammeaftalen mellem Statens Kunstfond og Aabenraa Live om, at være netværks- og genrespillested i 2022-24 fremgår følgende:

   

  ”Det er en forudsætning, at netværks- og genrespillestedet som minimum opnår kommunal medfinansiering i den størrelsesorden, kommunen gav tilsagn om i forbindelse med spillestedets ansøgning om at være netværks- og genrespillested, Såfremt den kommunale bevilling reduceres, foreligger der en ny situation, som kan give anledning til genforhandling af denne rammeaftale”.

   

  Ud fra en opgørelse af forbruget af arrangementsdage i på Gazzværket som Aabenraa Kommune har indgået kontrakt omkring for perioden 2021-22 vurderer, Forvaltningen at den fra og med 2023 vil kunne tilpasses fra de nuværende 70 dage årligt til 50. En del af huslejeudgiften vil skulle konverteres til andre lejemål for at opretholde antallet af koncerter, og samtidigt øge den geografiske spredning af koncerter.

   

  Konsekvenser ved udvidelse

  AL’s advisory board skal komme med en anbefaling om en fremtidig driftsform. Skal organisationen forankres i en erhvervsdrivende fond, forudsætter dette en engangsugift til en grundkapital på 0,300 mio. kr.

   

  I 2023 udløber aftalen om, at Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse knytter medarbejderressourcer til AL. Ved at kompensere for, at denne ressource ikke længere er til rådighed med 0,600 mio. kr. årligt, vil AL kunne opretholde niveauet fra 2020 i forhold til koncerter, netværk, sparring og projekter med videre.

   

  Et perspektiv fra undersøgelsen af musiklivets behov, som Kultur- og Fritidsudvalget blev orienteret om på mødet den 6. april, er at også er behov for en ressource der varetager en tværgående funktion. Dette er beskrevet i et separat udvidelsesforslag.

   

  Beslutningsgrundlaget fra 2019 er vedhæftet som bilag.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9160, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 30. april 2022 vedlægges til udvalgets orientering.

  Forbrugsprocenten pr. 30. april 2022, for udvalgets område, ligger på 39,6 %. På samme tid sidste år lå forbruget på 37,9 %.

   

  Den høje forbrugsprocent er forventelig på dette tidspunkt, eftersom der er udbetalt for 1. halvår til både Folkeoplysningen og Halmodellen.

   

  Herudover fremgår sygefravær for Børn og Kultur. Frem til april 2022 udgør det samlede sygefravær 8,6 % for serviceområdet Børn og Kultur mod 9,1 % for hele kommunen. På tilsvarende tidspunkt i 2021 udgjorde sygefraværet 5,3 %. For medarbejdere under Kultur og Fritid ligger fraværet på 7,5 % mod 2,5 % på samme tid i 2021.

   

  Der fremlægges løbende opfølgning på nøgletal inden for Kultur- og Fritidsudvalget ressortområde. I maj er der fokus på aktiviteter i haller og svømmehaller under Aabenraa Kommunes tilskudsmodel for idrætsfaciliteter samt aktiviteter i Aktiv Aabenraa.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9642, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på mødet den 8. marts udmeldt driftsrammer for budget 2023- 2026, og dermed indledes også det politiske arbejde i de stående udvalg med budget 2023-2026.

  Den udmeldte driftsramme svarer til 99,5% af rammen for budget 2022 overslagsår 2023- 2025 korrigeret for efterfølgende byrådsbeslutninger.

   

  Opgaven for Kultur- og Fritidsudvalget er nu frem til den 31. maj at tilvejebringe et budgetbidrag i balance til den udmeldte ramme.

  0,5% effektiviseringskrav på servicerammen

   

  Reduktionen udgør i alt 13,9 mio. kr. og fordeles ligeligt ud på alle udvalg. Kultur- og Fritidsudvalgets andel udgør 0,51 mio. kr.

   

  Der er fremlagt i bilag en oversigt over effektiviseringsforslag på samlet 1% driftsrammen til udvalgets drøftelse.

   

  Forslag til budgetønsker på op til 13,9 mio. kr. pr. udvalg

   

  Udvalget har mulighed for at komme med forslag til budgetønsker for op til 13,9 mio. kr. på serviceområdet. Der er fremlagt i bilag en oversigt over budgetønsker herunder også ønsker, som er tilkendegivet fra udvalget, som udvalget bedes drøfte.

  Budgetnotatet er ligeledes vedlagt i bilag til udvalgets orientering.

   

  Budgetbidrag herunder akut anlæg behandles for sidste gang i udvalget.

   

  På anlægssiden afleveres eventuelle forslag til akutte projekter, som ikke er omfattet af den eksisterende investeringsoversigt. Forslagene må ikke indeholde ønsker til nye projekter, men alene indeholde forslag, hvor der er fejl og mangler på den eksisterende investeringsoversigt, eller projektforslag pålagt påbud, som skal løses inden for det kommende år.

  Der er vedlagt bilag med akutanlæg på levetidsforlængelse af svømmehal ved arena Aabenraa.

   

  Udtalelse

  Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på mødet den 4. maj 2022 første gang effektiviseringsforslag og ønsker til driftsudvidelser. Materialet fra mødet har været sendt til udtalelse i forvaltningens råd. Tre af rådene er kommet med udtalelser, der er vedlagt som bilag.

  Ligeledes har SektorMED, Børn og Kultur drøftet materialet på deres møde den 19. maj 2022. SektorMED har ingen bemærkninger til de fremlagte effektiviseringsforslag og ønsker til driftsudvidelser.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at udvalget beslutter, hvilke af de fremlagte budgetønsker, som skal indgå i den videre behandling af budgetbidraget, og

  at udvalget beslutter, hvilke af de fremlagte effektiviseringsforslag på 0,51 mio. kr., som skal gennemføres og

  at udvalget beslutter om det foreslåede akut anlæg skal medtages i den videre budgetproces.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

  1.at - Kultur- og Fritidsudvalget fremsender følgende udvidelsesønsker i prioriteret rækkefølge:

  1. Udvidelse af Musikskolens budget – 0,290 mio. kr. (Note 1)
  2. Elite Aabenraa – 0,400 mio. kr. – (Note 4)
  3. Analog og digital formidling af kunst, natur og historiske hotspots – 0,369 mio. kr. – (Note 5)
  4. Musikkoordinator – 0,650 mio. kr. – (Note 6)
  5. Resten af forslagene (Note 2, Note 3, Note 7, Note 8, Note 9, Note 10)  prioriteres lige

   

  2.at - Kultur- og Fritidsudvalget har valgt følgende effektiviseringsforslag:

  -         0,5 % reduktion i tilskud til kraftcenter i halmodellen – 0,044 mio. kr. - (Note 2)

  -         Nytænkning af værestedsfunktion(er) – 0,050 mio. kr. - (Note 9)

  -         Aabenraa Lydavis lukkes (Bibliotek) – 0,160 mio. kr. - (Note 10)

  -         Ændring af åbningstider Bibliotekerne – 0,170 mio. kr. - (Note 11)

  -         Åbningstider Kommunale svømmehaller – 0,100 mio. kr. - (Note 12)

  I alt effektiviseringsforslag for 0,524 mio. kr. i 2023.

   

  3.at -  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/13613, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget grundet en ny prisestimering tage stiling til den videre proces i projektet.

   

  I forbindelse med prioriteringen af budget 2021 afsatte Byrådet 2,8 mio. kr. til etablering af vinterbadefaciliteter, offentlige toiletter og videoovervågning på Sønderstrand.

   

  Vinterbaderne, der består af foreningen ”Vikingeklubben i Aabenraa” samt de selvorganiserede vinterbadere, holder til i den tidligere kioskbygning under bastionen ved Sønderstrand, hvor der er indrettet særskilte rum til de to grupper. Kommunen stiller desuden en lejet pavillon til rådighed for foreningen ”Vikingeklubben i Aabenraa” fra oktober til marts måned. Dispensation for opstilling af pavillonen udløber ved udgangen af marts måned 2023. Herefter kan der ikke forventes yderligere dispensation.

   

  Byggeriet af nye faciliteter var i december 2021 udbudt i omvendt licitation til tre entreprenører. Udbuddet blev aflyst, da entreprenørerne af forskellige årsager ikke ønskede eller havde mulighed for at afgive tilbud på opgaven.

   

  På baggrund af prisudviklingen i markedet er der udarbejdet en ny prisestimering i april 2022, som vurderer, at prisen nu udgør ca. 4,016 mio. kr.

   

  Med baggrund i prisudviklingen har forvaltningen udarbejdet tre forskellige scenarier.

   

  Scenarie 1

  Der arbejdes videre med et reduceret anlæg, som holder sig inden for den budgetterede ramme på 2,8 mio.kr.

   

  Scenarie 2

  Projektet indgår i budgetforhandlingerne for budget 2023-2026, hvor der søges indarbejdet yderligere midler til projektets gennemførelse.

   

  Scenarie 3

  Projektet annulleres med baggrund i prisudviklingen på markedet, og det resterende budget tilbageføres likvide aktiver/kommunekassen (+/- puljen).

   

  Såfremt Byrådet beslutter at gennemføre det godkendte projekt, anbefaler Kommunale Ejendomme, at udbudsformen tages op til fornyet genovervejelse.

  Økonomi og afledt drift

  Af det oprindelige rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. er der p.t. anvendt 0,083 mio. kr. til rådgivning og undersøgelser af grunden.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der vælges mellem scenarie 1 til 3.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

  Scenarie 2: projektet indgår i budgetforhandlingerne 2023-2026 - blev valgt med bemærkning om, at der undersøges alternative midlertidige løsninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/13629, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag godkende forslag til udmøntning af vedligeholdelsespuljen til forsamlingshuse 2022.

   

  Puljen har til formål at bidrage til at løse en række vedligeholdelsesopgaver. Det sker med henblik på at støtte den frivillige indsats, der er med til at holde liv i forsamlingshusene.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 2. marts 2022 forslag til kriterier og retningslinjer for perioden 2022-2024.

   

  Der er i kriterierne lagt vægt på, at puljen kan søges til almindelig vedligehold, reparationer, energiforbedringer og vedligeholdelse af udearealer i forsamlingshusene. Kriterierne giver også mulighed for at søge tilskud til rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for renovering af forsamlingshuset eller en plan for energioptimering.

   

  Alle indkomne projekter lever op til kriterierne.

   

  Der er i alt søgt om tilskud til 19 projekter. De samlede ansøgninger beløber sig til 1,582 mio. kr. Forvaltningen indstiller, at 8 projekter for i alt 0,513 mio. kr. imødekommes.

   

  Ved fordeling af vedligeholdelsespuljen i 2021 blev der primært lagt vægt på indvendig vedligehold af sale og lokaler med henblik på at kunne fremme en bedre brugeroplevelse.

   

  Ved valg af projekter for 2022 er der lagt vægt på bæredygtighed i form af energioptimering af driften samt fokus på klimaskærme. Det sker på baggrund af de stigende energipriser og prisstigninger i øvrigt samt vurdering af projekternes realiserbarhed.

   

  Grundet en længere nedlukning i forbindelse med COVID-19 har bestyrelserne for såvel 2020 og 2021 måtte aflyse arrangementer, hvilket har affødt økonomiske udfordringer. Af den årsag er mulighederne for medfinansiering fra forsamlingshusene sparsom.

   

  Ansøgningerne med begrundet indstilling fremgår af vedhæftede notat.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 0,450 mio. kr. til vedligeholdelsespuljen i 2022. Der er særlige momsregler for området, således at en udbetaling på 0,513 mio. kr. kan afholdes inden for den afsatte bevilling.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at forslag til udmøntning af vedligeholdelsespuljen til forsamlingshuse for 2022 godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/12570, Sagsinitialer: BBM

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende del 1 af visionsplanen for Fladhøj Idrætscenter. Visionsplanen for Fladhøj Idrætscenter blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgsmødet den 6. april 2022. Her godkendte udvalget at sende visionsplanens del 1 i offentlig høring.

   

  Høringssvarene er indgivet i perioden den 7. april til den 5. maj 2022. Høringsprocessen har været offentliggjort på forskellige portaler og interessenterne, der har været en del af processen omkring analysegrundlaget, er blevet kontaktet direkte pr. mail.

   

  Der er i alt kommet tre høringssvar hvorudfra visionsplanen er justeret med mindre tilføjelser. Det drejer sig om følgende tre fokusområder, der beskrives som værende vigtige i den videre kvalificering af visionsplanen:

   

  -         Trafiksikkerhed når adgangsforhold / parkeringsarealet skal udbedres

  -         Handicapvenlige adgangs- og brugerforhold

  -         Sammenhæng mellem udviklingen af Fladhøj Idrætscenter og helhedsplanen for Rødekros bymidte

   

  Visionsplanens indhold

  Med afsæt i budgetteksten forholder visionsplanen sig til udvikling af adgangsforhold, parkering og et nyt udeområde (del 1). Derudover indeholder visionsplanen et langsigtet perspektiv i form af en visionsplan (del 2), der beskriver, hvordan området frem mod 2040 med fordel kan udvikles:

   

  Del 1: Det kortsigtede perspektiv:

  Med afsæt i budgetteksten skal adgangsforhold til hal, parkering og et nyt udeområde, der binder ønsker og behov sammen, kvalificeres. Processen vil ske i samarbejde med områdets borgere, foreninger og øvrige interessenter.

   

  Del 2: Det langsigtede perspektiv:

  Et langsigtet visionært perspektiv der beskriver, hvordan området, med udgangspunkt i eventuelle kapacitetsudfordringer og kommende udviklingspotentialer, kan udvikles. Visionsplanen skal således forstås som et strategisk værktøj, forvaltningen med fordel tager udgangspunkt i, når behov opstår og delprojekter i området skal kvalificeres.

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet har i budget 2020 afsat 0,198 mio. kr. til arbejdet med visionsplanen. Derudover har Aktiv Aabenraa bidraget med økonomi- og medarbejderressourcer.

   

  Forvaltningen og Aktiv Aabenraa bidrager med medarbejderressourcer i den videre kvalificering af visionsplanens del 1, der vil ske i samarbejde med områdets borgere, foreninger og øvrige interessenter.

   

  Der er ikke afsat budgetmidler til gennemførelsen af visionsplanen.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at del 1 af visionsplanen for Fladhøj Idrætscenter godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2510, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til medfinansiering af et nyt Interregprojekt: ”Netværksdannelse og kompetenceudvikling”.

   

  Baggrund
  Siden 2004 har Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig taget initiativ til fem kulturelt forankrede Interregprojekter, hvis primære formål har været at fremme dansk-tyske projekter på områderne kultur, sprog, børn, unge og fritid. Interregprojekterne har haft støttepuljer og ressourcer til rådgivning, hjælp til projektudvikling og –gennemførsel samt stået for talrige netværksaktiviteter. Ligeledes har der i Femern Bælt-regionen været gennemført tre Interregprojekter med mikroprojektpuljer og netværksaktiviteter. Det nuværende Interregprojekt KursKultur 2.0, som er initieret af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig, afsluttes den 31. december 2022.

   

  Under Interreg 6a er det ikke længere muligt at søge om et Interregprojekt med mikroprojektpulje. I stedet skal støttemidlerne til borgernære projekter administreres af en fond på vegne af Interreg. Bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig besluttede den 4. marts 2022 at ansøge om administrationsopgaven, hvor der ansøges om fondsadministration til den første ansøgningsfrist, som er den 16. august 2022. Det er forventningen, at fonden får en løbetid fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2029 og har et puljebudget på ca. 4 mio. kr. årligt.

   

  Fonden får navnet ”Fonden til støtte af borgernære projekter” og vil kunne støtte mellemfolkelige projekter inden for områderne kultur, børn, unge, sprog, uddannelse, fritid og sport. Som noget nyt støtter fonden også borgernære projekter på andre områder, der påvirker borgernes hverdag som fx natur og miljø, klima, videnskab, sundhed, diskrimination og politik. Der lægges op til, at fondens midler opdeles i to puljer:

   

  • Puljen til borgernære projekter, som kan støtte projekter op til 0,750 mio. kr.
  • Transportpuljen som kan støtte dansk-tyske møder mellem børn og unge op til 26 år samt børn og unges møde med nabolandets samfund, kultur og sprog

   

  Den kommende fond vil ikke have ressourcer til netværks- og kapacitetsopbygning til fremme af udvikling af borgernære samarbejder. Der er derfor brug for et ledsagende Interregprojekt til dette formål, hvis det grænseoverskridende borgernære samarbejde fortsat skal fastholdes og udvikles.

   

  På denne baggrund ønsker Region Sønderjylland-Schleswig at etablere Interreg-projektet ”Netværksdannelse og kompetenceudvikling”. Formålet med projektet er at styrke netværksdannelse på tværs af grænsen og samtidig øge institutioners, organisationers og borgernes kompetencer til at udvikle og gennemføre dansk-tyske borgernære projekter.
   

  Indhold i Interregprojektet ”Netværksdannelse og kompetenceudvikling”
  Indholdet i Interregprojektet vil blive konkretiseret i løbet af efteråret 2022. Det foreløbige indhold kan ses i bilag. Det vil være Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig, der fastlægger de indholdspunkter, der ønskes fra Region Sønderjylland-Schleswigs side.

   

  Projektpartnerskab
  Fra Interregs side er der en forventning om, at det ledsagende Interregprojekt, der skal støtte op om ”Fonden til støtte af borgernære projekter”, vil inddrage projektpartnere på tværs af Interreg-programområdet. Dette udelukker ikke, at der er aktiviteter, der har et fokus på et særligt geografisk eller tematisk område. Projektpartnerskabet forventes at udgøre de kommunale partnere i Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig samt kommuner fra det øvrige Interregprogramområde.
   

  Tidsplan

  Ansøgning: Forår 2023

  Opstart: 1. august 2023

  Interregprojektets løbetid: Den 1. august 2023 til den 31.juli 2026
  Fonden løbetid: Den 1. januar 2023 til den 31. december 2029

   

  Sammenhæng med Kulturstrategi Sønderjylland-Schleswig
  Udvikling af Interregprojektet ”Netværksdannelse og Kompetenceudvikling” er et udviklingsmål i ”Handleplan kultur 2022-2023”, som Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig vedtog den 7. marts 2022. Interregprojektet vurderes at kunne bidrage til alle fire hovedmål i udvalgets 10-årige kulturstrategi.

  Økonomi og afledt drift

  Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig godkendte på møde den 2. maj 2022 at anbefale, at de lokale kulturudvalg afsætter 0,075 mio. kr. pr. år i 2023, 2024 og 2025 til medfinansiering af Interreg-projektet ”Netværksdannelse og kompetenceudvikling”.

   

  Herudover skal der årligt afsættes 50 personaletimer pr. deltagende kommune svarende til ca. 0,015 kr. Ud over de syv kommunale partnere fra Region Sønderjylland-Schleswig er det ønsket, at projektet som minimum skal omfatte fem ekstra kommunale partnere fra det øvrige Interreg-programområde, hvorved der i alt vil være 12 bidragsydere til medfinansieringen. Et uddybet projektbudget kan ses i bilag.

   

  Økonomi og afledt drift sammenlignet med partnernes nuværende Interregprojekt:

  Nuværende:

  KursKultur 2.0

  Kommende:

  Netværksdannelse og kompetenceudvikling

  96.000 kr. årligt pr. partner

  74.500 kr. årligt pr. partner

  255 personaletimer

  50 personaletimer

  Løbetid: 3 år

  Løbetid: 3 år

   

  Som det fremgår af skemaet, forventes det nye Interregprojekt at blive både økonomisk og personalemæssigt mindre ressourcekrævende end det nuværende Interregprojekt. De anslåede personaletimer indgår som medfinansiering til Interregprojektet.

   

  Den enkelte kommune kan vælge, uafhængigt af medfinansiering til projektet, at afsætte yderligere personaletimer til at deltage i projektets tilbud om kompetenceudvikling eller til gennemførsel af borgernære projekter, der udvikles som udløber af Interregprojektet.

   

  Forvaltningen kan oplyse, at finansieringen kan ske inden for forvaltningens eksisterende budgetramme, idet der er afsat midler i overslagsårene til Interregprojekter.

  Indstilling

  Børn og kultur indstiller,

  at der afsættes 0,075 kr. pr. år i 2023, 2024 og 2025 til medfinansiering af Interregprojektet ”Netværksdannelse og Kompetenceudvikling”, finansieret af den eksisterende budgetramme til Interregprojekter,

  at medfinansieringen sker under forudsætning af, at de øvrige kommunale partnere i Region Sønderjylland-Schleswig bidrager med tilsvarende andel til medfinansiering.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/4768, Sagsinitialer: PKNU

  Sagsfremstilling

  I denne sag lægges der op til, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender den fremtidige model for fordeling af børneteaterpuljen i Aabenraa Kommune.

   

  På udvalgsmødet den 6. april 2022 blev Kulturministeriets nye retningslinjer for refusionsordningen for børneteater præsenteret. Her orienterede forvaltningen om, at de i samarbejde med Børneteaterudvalget ville arbejde på en ny model for børneteater i Aabenraa Kommune. Modellen er kvalificeret i samarbejde med Dagtilbud, Skole og Undervisning samt Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse.

   

  Den nye model 

  Tidligere har institutioner søgt om midler til børneteater i Børneteaterpuljen, som Børneteaterudvalget har fordelt. Der har været stor forskel på formuleringerne af ansøgninger, og det har derfor været svært for Børneteaterudvalget at vurdere ansøgningerne i forhold til kriterierne for tilskud fra puljen.

   

  Repræsentanterne for skoler og dagtilbud i Børneteaterudvalget giver udtryk for, at lærere og pædagoger nogle gange ser det som uoverkommeligt at få søgt Børneteaterpuljen i deres hverdag. Den oplevelse bekræftes af, at der er stor forskel på, om institutionerne får brugt de tildelte midler. Dette giver et bureaukratisk arbejde med at få indhentet de nødvendige oplysninger for at sikre, at midlerne bliver brugt.

   

  I den nye model er princippet fortsat, at forestillingerne skal foregå decentralt, således at børn og unge som hovedregel får et nært møde med teater på deres egen institution. Det er frivilligt at benytte sig af ordningen. Endvidere vil modellen sikre, at midlerne i puljen bliver brugt, fordi forvaltningen står for de administrative opgaver i forhold til kontrakter, fakturaer og indhentning af refusion.

   

  Børneteaterudvalgets medlemmer deltager i Teatercentrums Børneteaterfestival (Aprilfestivalen) og vælger herefter, hvilke forestillinger der skal indkøbes af forvaltningen. Det sikres, at der er forestillinger for alle aldersgrupper fra 0 til 18 år.

   

  Forestillingerne udbydes ligesom den hidtidige Børneteaterpulje til alle kommunens kommunale og private skoler og dagtilbud efter samme princip som Den Børnekulturelle Rygsæk, hvor man booker en allerede planlagt kulturel aktivitet.

   

  Børneteaterudvalget fordeler efter først-til-mølle princippet, men med øje for at alle institutioner får mulighed for at få teater. Derudover vil Børneteaterudvalget følge op på, om der er behov for tiltag for at opnå en optimal dækningsgrad. 

   

  En fælles indkøbsordning på forestillingerne vil også kunne bruges til at understøtte nogle af de tiltag, der er i kommunens aktuelle strategier, politiker og fokusområder, f.eks. bæredygtighed, leg og mental sundhed. Samtidig vil det blive muligt at booke særligt populære forestillinger, mens de er til rådighed, og at vise forestillinger hvor man skal købe mindst f.eks. tre eller fem opførelser. Det vil formentligt også gøre det muligt at indhente gode aftaler med teatre, når der lægges op til at købe flere opsætninger af den samme forestilling i kommunen. Dette er relevant, da forvaltningen i forbindelse med indhentning af refusion kan se, at flere institutioner har haft besøg af det samme teater med den samme forestilling på forskellige tidspunkter. Her ville det have været oplagt at finde en fælles uge, hvor teatret skulle spille i kommunen – både af hensyn til økonomi, men også af hensyn til bæredygtighed. 

   

  Det vil fortsat være muligt for den enkelte institution at bestille yderligere teater. De skal blot varetage betalingen selv. Institutionerne vil i så fald kunne indhente refusion gennem teaterrefusion.dk. Refusionen vil blive udbetalt til en central konto. Refusionen vil herefter blive udbetalt til institutionerne i 2. og 4. kvartal af Kultur og Fritid.

  Lovgrundlag

  Reglerne om refusion for børneteater fastlægges af BEK nr. 1968 af 25/10/2021: Bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst.

  Økonomi og afledt drift

  På Kultur- og Fritidsbudgettet er der afsat 0,249 mio. kr. til børneteater. Beløbet er hidtidig blevet suppleret af en årlig refusion for børne- og ungdomsteater fra Kulturministeriet på ca. 0,200 mio. kr. Midlerne vil som udgangspunkt være de samme i fremtiden, når alle midler bruges hvert år.

   

  Statens nye principper for refusion, betyder, at der løbende kommer midler fra Slots- og Kulturstyrelsen.

  Høring/udtalelse

  Børneteaterudvalget tilkendegiver, at den nye model:

   

  • gør Børneteaterpuljen mindre administrativ tung for den enkelte lærer/pædagog
  • sikrer, at Børneteaterpuljen giver de bedste tilbud til kommunens børn og unge
  • understøtter et kvalificeret valg af forestillinger under inddragelse af faglige kompetencer inden for pædagogik og didaktik
  • gør det overskueligt at arrangere forestillinger i kraft af ”rygsækmodellen”
  • gør det mere sandsynligt, at flere institutioner vil vise børneteater i kraft af den minskede administrative byrde
  • kan skabe en fælles referenceramme til kulturoplevelser for kommunens børn og unge i de forskellige aldersgrupper, når de vil blive præsenteret for de samme forestillinger

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at den nye model godkendes med ikrafttrædelse fra skoleåret 2023-2024, og

  at der gives en status på modellen i forbindelse med aprilfestivalen 2025.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29169, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag præsenteres Kultur- og Fritidsudvalget for et forslag til prioritering af vedligeholdelsesopgaver for 2022 for alle idrætsfaciliteterne i Aabenraa Kommune finansieret af halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver.

   

  Byrådet har i investeringsoversigten for budget 2022-2025 afsat en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i henholdsvis 2022, 2023 og 2024 til Halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver. Puljen opdeles i en halpulje og akutpulje.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 2. marts 2022 et forslag til retningslinjer, kriterier og kategorisering for ansøgningerne. Udvalget skal nu godkende de projekter, som kan igangsættes i 2022. Projekter for 2023 og 2024 er vejledende, da der alene frigives rådighedsbeløb for et år ad gangen.

   

  I forbindelse med idrætsfaciliteternes udarbejdelse af vedligeholdelsesmæssige helhedsplaner har forvaltningen og en ekstern rådgiver i marts måned 2022 foretaget besigtigelser af udvalgte projekter.

   

  De indkomne ansøgninger er primært baseret på idrætsfaciliteternes skønnede renoveringsudgifter inklusiv moms. De indstillede projekter for de selvejende idrætsfaciliteter er korrigeret for moms i forhold til reglerne i den kommunale ordning om momsafløftning, ligesom enkelte projekter er nedjusteret i forhold til det ansøgte beløb.

   

  Inden igangsætning af de godkendte projekter skal der indhentes minimum to tilbud. Det endelige tilskud til den enkelte idrætsfacilitet tager udgangspunkt i det mest fordelagtige tilbud.

   

  Ved udførelsen af støttede projekter er de enkelte idrætsfaciliteter selv ansvarlige for håndtering af hele forløbet omkring rådgivning, miljøhåndtering, myndighedsgodkendelse, indhentning af tilbud, aftalegrundlag, økonomisk styring af projektet og afrapporteringer til forvaltningen.

   

  I helhedsplanerne er der indberettet vedligeholdelsesprojekter, som økonomisk overstiger den øvre ramme på 0,300 mio. kr. Beløbet er fastsat som et vejledende maksimumsbeløb for en ansøgning. Det er primært projekter, der vedrører udskiftning af tag, halgulv samt ventilations- og varmeanlæg (indeklima), der bevirker store økonomiske udfordringer for idrætsfaciliteterne, og som vil forværre den bygningsmæssige kvalitet yderligere, såfremt disse forhold ikke udbedres.

   

  De anbefalede projekter fremgår af vedhæftede notat udarbejdet i samarbejde med kommunens rådgiver.

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet har den 30. marts 2022 frigivet en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver.

  Indstilling

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at forslaget til prioritering af projekter for 2022 vedrørende vedligeholdelsesprojekter i idrætsfaciliteterne godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/20254, Sagsinitialer: CAMAHA

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om, at Kultur og Fritid har modtaget en ansøgning fra FOF Sydjylland, som ønsker at blive godkendt som en folkeoplysende aftenskole i Aabenraa Kommune.

   

  FOF Sydjylland har den 3. november 2021 ansøgt om at blive godkendt som en folkeoplysende aftenskole i Aabenraa Kommune.

   

  Aftenskolen har tidligere drevet aftenskolevirksomhed i Aabenraa Kommune under navnet ”FOF Bov”. Aftenskolen lukkede i 2016 med et underskud på 11.055,00 kr.

   

  På grund af aftenskolens økonomiske situation blev der i 2017 truffet en ledelsesbeslutning om, at beløbet ikke skulle tilbagebetales til kommunen.

   

  FOF Sydjyllands vedtæger opfylder betingelserne for, at aftenskolen kan blive godkendt som en folkeoplysende aftenskole i Aabenraa Kommune.

   

  FOF Sydjylland er den 25. april 2022 blevet godkendt som en folkeoplysende aftenskole i Tønder Kommune.

   

  Aftenskolen er administrativt godkendt den 11. maj 2022 i Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2018, Sagsinitialer: PKNU

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget orienteres i denne sag i overensstemmelse med samarbejdsaftalen mellem Kulturelt Samråd og Kultur- og Fritidsudvalget om Kulturelt Samråds aktiviteter i 2021 og om samrådets planer for 2022.

   

  Kulturelt Samråd afholdt repræsentantskabsmøde den 5. april 2022 i Stubbæk Forsamlingshus. Kulturelt Samråds mangeårige kasser valgte ikke at genopstille til posten. Ligeledes har Kulturelt Samråd i 2021 mistet et medlem, som flyttede fra kommunen. Derfor blev to nye medlemmer valgt ind i Kulturelt Samråds bestyrelse.

   

  Formandens beretning afspejlede, at 2021 igen har været et år i skyggen af corona. Det har kulturlivet i Aabenraa Kommune derfor også været præget af. Kulturelt Samråd har i 2021 haft fokus på:

   

  • Løbende uddeling af puljemidler. Der er tre årlige ansøgningsrunder, hvorefter arrangementer enten tildeles direkte tilskud eller underskudsgaranti
  • Børneteater gennem deres teaterindsats ”Hver skoleby, sit teater”. Denne har især været ramt af corona-restriktioner

   

  I 2022 vil Kulturelt Samråd efter skolernes sommerferie arbejde for at få teaterindsatsen i gang igen. Derudover vil samrådet få skabt opmærksomhed omkring deres tilstedeværelse og deres pulje.

   

  Kulturelt Samråd har tilknyttet en revisor, der i sin gennemgang påpegede overvægten af ansøgere fra Aabenraa. Kulturelt Samråd blev opfordret til at komme ud og møde borgerne for at gøre opmærksom på puljens muligheder for foreninger såvel som grupper, der vil lave kulturelle arrangementer.

  Økonomi og afledt drift

  Kulturelt Samråd havde i 2021 0,370 mio. kr. til deres rådighed.

   

  Kulturelt Samråd modtog i 2021 ansøgninger for 0,618 mio. kr. og udbetalte 0,270 mio. kr. til kulturelle arrangementer og aktiviteter. Derudover er der brugt 0,098 mio. kr. på teaterindsatsen.

   

  I 2022 og 2023 har Kulturelt Samråd fået tilført yderligere 0,050 mio. kr. Derfor har samrådet 0,420 mio. kr. til deres arbejde og til uddeling til kulturelle aktiviteter i de to år.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/34471, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om opførelse af yderligere en padelbane ved Fladhøj Idrætsanlæg.

   

  Rødekro Tennisklub opførte i 2020 en padelbane beliggende ved de eksisterende tennisbaner på idrætsanlægget ved Fladhøj.

   

  Foreningen oplyser, at etablering af padelbanen har haft positiv effekt på foreningens medlemstal. Foreningen har de sidste par år oplevet en medlemstilgang på ca. 70 medlemmer. Medlemsantallet udgør nu 217 medlemmer.

   

  Formålet med at anlægge endnu en padelbane er at udvide kapaciteten, da der er stor efterspørgsel på spilletider.

   

  Foreningen arbejder med to forskellige løsningsforslag. Opførelse af en overdækket padelbane, som koster ca. 1,3 mio. kr., eller opførelse af banen uden overdækning som koster ca. 0,550 mio. kr. Projektet kan om nødvendigt etapeopdeles. Udgiften til etablering forventer foreningen finansieret via fonde, sponsorater, egne midler og eget arbejde. Etableringen af banen er koordineret med de øvrige brugere af Fladhøj Idrætsanlæg.

   

  Rødekro Tennisklub har fået tilsagn til at opføre banen under forudsætning af, at de fornødne myndighedsgodkendelser er opnået. Såfremt byggeriet ikke er påbegyndt den 31. december 2023, vil foreningen skulle indhente en fornyet tilladelse.

   

  Forvaltningen udarbejder ny revideret lejekontrakt med Rødekro Tennisklub, hvor det fremgår, at efterfølgende drifts- og vedligeholdsomkostninger er Aabenraa Kommune uvedkommende. Såfremt anlægget ikke længere anvendes eller forfalder, skal foreningen reetablere området, så det henligger i græs.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38562, Sagsinitialer: BBM

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget orienteres i denne sag om en indledt proces i forbindelse med skaterfacilitetsudvikling. Det sker på baggrund af flere henvendelser fra lokale skatere, der har efterspurgt permanente skaterfaciliteter i Aabenraa by.

   

  Historik

  Skatere i Aabenraa by har gennem de senere år forsøgt flere midlertidige tiltag for etablering af skaterfaciliteter, eksempelvis med mobile ramper på parkeringspladser og i Genforeningshaven. Skaterne beskriver praktiske udfordringer ved det mobile set-up og ønsker permanente bynære faciliteter. Ifølge henvendelserne mangler byen et sted, hvor borgerne kan samles i fællesskabet og aktiviteterne omkring skatermiljøet. Målgruppen beskrives som værende bred og ikke blot relateret til de unge men i den grad også til voksne og børnefamilier.

   

  Der er i Aabenraa Kommune allerede eksisterende skaterfaciliteter i form af et mindre udendørs skaterområde ved Agoraen (Høje Kolstrup) og et indendørs i foreningsregi i form af Street Sport Park Padborg.

   

  Aktuelt

  Med henblik på at åbne op for dialogen omkring behov og ønsker for skaterfaciliteter har forvaltningen i december 2021 afholdt et indledende møde med de lokale skatere, der har rettet henvendelse. På mødet blev det konkretiseret, at skaterne umiddelbart efterspørger permanente basisfaciliteter, så de har et sted at kunne skate i Aabenraa by. På den lange bane eksisterer samtidig et ønske om indendørs skaterfaciliteter i Aabenraa, med det formål at kunne anvende skaterfaciliteterne i et helårligt perspektiv. 

   

  Arena Aabenraa har sideløbende i processen henvendt sig til forvaltningen med et ønske om at agere facilitator og udvikle skaterfaciliteter/et aktivitetsområde på et af deres arealer. Inputs og ideer er kvalificeret på et møde sammen med de lokale skatere i marts måned 2022. Udfaldet af mødet blev, at Arena Aabenraa, i samarbejde med relevante brugergrupper, idræts- og kulturfaciliteter samt uddannelsesinstitutioner, arbejder videre med kvalificeringen af udviklingspotentialerne. Processen skal endvidere identificere mulige samarbejdspartnere samt organiserings- og finansieringsmuligheder. Forvaltningen bidrager med medarbejderressourcer i denne proces og involverer relevante myndigheder med henblik på at skabe afklaring omkring, hvor faciliteterne potentielt kan etableres i forhold til godkendelser og tilladelser mv.

  Planmæssige forhold

  Etablering af skaterfaciliteter er under forudsætning af relevante myndighedsgodkendelser, hvilket der tages hånd om i den videre kvalificering.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ikke på nuværende tidspunkt afsat kommunal finansiering til udvikling af skaterfaciliteterne. Projektets finansielle grundlag vil blive kvalificeret i forhold til, eksempelvis fundraising, sponsorater og puljemidler (ved oprettelse af forening under Folkeoplysningsloven).

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25623, Sagsinitialer: CCAR

  Sagsfremstilling

  For at godkendelse beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2022

  Protokollen er godkendt.