Beslutningsprotokol

onsdag den 10. august 2022 kl. 15:00

Mødested: Løjt Forsamlings- og Kulturhus
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Signe Bekker Dhiman, Hans Christian Gjerlevsen, Kurt Asmussen, Carina F. Davidsen, Christian Panbo, Philip Tietje, Rasmus Andresen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.00
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25623, Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-08-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25623, Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-08-2022

  • Henvendelse fra Handicaprådet vedr. lydavis
  • Tour de France
  • Springvand ved Genforeningshaven.
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25898, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet. I denne sagsfremstilling er der vedrørende Telemuren, Museumsprojekt ved Kilen samt Arena Aabenraa - ny svømmehal ikke sket ændringer i teksten i forhold til sagsfremstillingen til udvalgsmødet den 31. maj 2022.

   

  Telemuren

  Børn og Kultur fører løbende tilsyn med murværkselementernes tilstand og bevoksningen omkring dem.

   

  Museumsprojekt ved Kilen

  I samarbejde med Museum Sønderjylland er der ved at blive udarbejdet udbudsmateriale til en styrkelse af den narrative fortælling samt en forretningsplan og markedsundersøgelse. Den endelige beskrivelse af det muligt kommende museum vil blive politisk behandlet i efteråret 2022.

   

  Visions- og handlingsplan for Frøslevlejren

  En registrering/opmåling af alle lejrens bygninger er ved at blive foretaget sammen med en opdatering af de estimerede udgifter til energirenovering og en ny, mere bæredygtig varmeforsyning. Konsulentfirmaet Rasmussen Nordic har leveret deres genstartsrapport for Frøslevlejren, og en forretningsplan er under udvikling.

   

  Levetidsforlængelse af svømmehallen ved Arena Aabenraa

  Der udføres fortsat inspektion af betonkonstruktionerne hver måned, og understøtningerne efterspændes hver 14. dag. Se endvidere sag nr. 108.

   

  Arena Aabenraa – Ny Svømmehal

  Byggeudvalget har indstillet arbejdet indtil det endelige projekt er politisk godkendt.

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 6. april 2022, at et ønske om en anlægssum på 105-120 mio. kr. bringes med til budgetforhandlingerne til budget 2023-2026.

   

  Handicaptoilet på Jacob Michelsens Gård

  Byggeprojektet er nu startet op. Det vil blive afsluttet i løbet af oktober 2022.

   

  Friluftbad Bylderup-Bov

  Bylderup Fritidscenter har fået tilknyttet en tysk konsulent, der blandt andet har etableret to andre svømmesøer i Danmark. Aabenraa Kommune har derudover stillet et krav om, at der også tilknyttes en dansk rådgiver til projektet. Børn og Kultur afholder den 31. august 2022 et møde, hvor alle relevante parter i forbindelse med gennemførelse af projektet inviteres. Mødets formål vil være at gennemgå projektet samt at fastlægge en tids- og procesplan for det videre forløb.

   

  Etablering af vinterbadefaciliteter på Sønderstrand

  Der er afsat 2,8 mio. kr. i budgettet til projektet. I december 2021 blev projektet udbudt i omvendt licitation, hvor ingen entreprenører ønskede at afgive tilbud på opgaven. På baggrund af prisudviklingen i markedet er der udarbejdet en ny prisestimering i april 2022, som vurderer, at prisen nu udgør ca. 4,016 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 31. maj 2022, at projektet indgår i budgetforhandlingerne for budget 2023-2026.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-08-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9160, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 30. juni 2022 vedlægges til udvalgets orientering.

   

  Forbrugsprocenten pr. 30. juni 2022, for udvalgets område, ligger på 51,2%. På samme tid sidste år lå forbruget på 54,6%.

   

  Herudover fremgår sygefravær for Børn og Kultur. Frem til juni 2022 udgør det samlede sygefravær 7,3% for serviceområdet Børn og Kultur mod 7,9% for hele kommunen. På tilsvarende tidspunkt i 2021 udgjorde sygefraværet 5,3%. For medarbejdere under Kultur og Fritid ligger fraværet på 6,4% mod 2,8% på samme tid i 2021.

   

  I august udvalgsmødet medtages ikke aktivitetstal for Kultur- og Fritidsudvalgets område.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-08-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9642, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  I denne sag vedlægges specielle bemærkninger til driftsbudget 2023–2026 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

   

  De specielle bemærkninger til budgettet for 2023–2026 er i 2023-priser, og de vil senere blive korrigeret for eventuelle konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet.

   

  Der vedlægges desuden en oversigt over takster for 2023 på udvalgets område. Denne er ligeledes i 2023 priser.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at specielle bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudget 2023–2026 godkendes, og

  at taksterne for 2023 for udvalgsområdet godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-08-2022

  1.at – Godkendt, og

  2.at – Anbefalet godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/20210, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  I budgetstrategien for budget 2023 er det besluttet, at der ikke udarbejdes forslag til nye anlægsprojekter i 2023 ud over akutte anlæg, idet anlægsrammen for 2023 er fuldt prioriteret.

  I stedet igangsættes en proces i 2022 med udarbejdelse af et anlægskatalog med 10 års sigte, der kan indgå i budgetlægningen for 2024 og frem.

   

  Økonomiudvalget godkendte på mødet den 17. maj 2022 processen for etablering af et anlægskatalog med 10 års sigte, hvor de enkelte fagudvalg har til opgave at gennemføre en idégenerering, kvalificering og prioritering af forslag frem til november 2022.

   

  Formålet er at få udarbejdet et inspirationskatalog af forslag, der kan indgå i den fremtidige politiske prioritering af konkrete anlægsprojekter på investeringsoversigten. Et katalog der kan sætte lys på de store projekter og kan bidrage til at bedre beslutningsgrundlag og fastholde den politiske prioritering af, hvilke anlægsprojekter der skal arbejdes med på såvel den korte og lange bane.

   

  Den godkendte tidsplan er som følger:

   

  • Juni – sept. 2022: Idégenerering af forslag i fagudvalg
  • Okt. – nov. 2022: Forslag kvalificeres og prioriteres i fagudvalg
  • December 2022: Samlet bruttoliste for alle udvalg drøftes i Økonomiudvalg
  • Jan. – feb. 2023: Mulighed for yderligere kvalificering
  • Marts 2023: Anlægskatalog foreligger ved rammeudmelding af budget 2024

   

  Udvalgets opgave er i august – september at gennemføre en idégenerering, som består af en indledende drøftelse og udarbejdelse af en bruttoliste af investeringsforslag på udvalgets område for de næste 10 år. Forvaltningen kommer med input til bruttolisten.

   

  I den indledende fase er det ikke nødvendigt at forholde sig til investeringens omfang.

   

  Forslag til anlægsprojekter kan ud over en række politiske forslag tage sit naturlige afsæt i de strategiske udfordringer, som det enkelte fagudvalg står over for de kommende år. Det kan eksempelvis være investeringsbehov som følge af den demografiske udvikling, ønsket om mere bosætning, bæredygtig udvikling, infrastruktur, erhvervsfremme eller kommunens planstrategi.

   

  Udvalgets opgave i oktober - november er at kvalificere og prioritere de indkomne ideer.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at udvalget har en indledende drøftelse af idéer til et kommende anlægskatalog med 10 års sigte.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-08-2022

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25543, Sagsinitialer: BBM

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om Grænsehallernes økonomiske situation, herunder forventning til helårsregnskabet for 2022 samt udlicitering af Grænsehallernes køkkenfaciliteter.

   

  I forbindelse med godkendelse af tilskudsmodel for idrætsfaciliteter fra 2021-2026 er der besluttet særlige vilkår for Grænsehallerne på grund af deres økonomiske situation.

   

  Grænsehallerne er således under skærpet tilsyn i perioden 2021-2023 på særlige vilkår for afrapportering om deres økonomi til forvaltningen og Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  Forventningen til helårsregnskabet for Grænsehallerne i 2022 er et underskud på 0,791 mio. kr.

   

  Et forventet underskud på 0,791 mio. kr. kommer til at udfordre Grænsehallernes likvide beholdning på 0,4 mio. kr.

   

  En af de primære årsager til det forventede underskud, skal findes i de stigende energipriser, som påvirker Grænsehallernes drift i negativ retning. Grænsehallerne har på den baggrund et ønske om snarlig tilslutning til fjernvarme for at mindske energiudgiften.

   

  Grænsehallerne oplyser, at køkkenlederen pr. 31. juli 2022 har opsagt sin stilling, og det er besluttet, at stillingen ikke skal genbesættes. Køkkenet forsøges udliciteret for at reducere udgifterne hertil.

   

  Det er muligt at køkkendriften genoptages på et senere tidspunkt, men for nuværende har Grænsehallerne fokus på at styrke driften af hallen og multihuset.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-08-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/18821, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om Aabenraa Musikskoles strategi for perioden 2022-2025.

   

  Aabenraa Musikskoles bestyrelse er sammensat af forældrerepræsentanter samt repræsentanter for musikskolens elever og lærere. Forældre- og elevrepræsentanter vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen arbejder med strategi og handleplaner for musikskolen, herunder forslag til et budget inden for de rammer, som er afstukket af byrådet i Aabenraa Kommune. Bestyrelsen forholder sig desuden bl.a. til:

   

  • Musikskolens institutionsaftale
  • Etablering og videreførelse af talentlinje i musikskolen
  • Principper for tildeling af fripladser
  • Samarbejde mellem musikskolerne nord og syd for grænsen, f.eks. fælles lærerkoncerter og dansk-tysk musikskoledag
  • Musikskolens fysiske rammer
  • Høringssvar til politiske emner som berører musikskolen, f.eks. ny skolestruktur i Aabenraa Kommune
  • PR strategi for musikskolen

   

  Strategiplanen fastlægger visioner og rammer for udvikling af musikskolen, og udgør et vigtigt grundlag for arbejdet med musikskolens handlingsplan. Strategien blev færdigbehandlet af musikskolens bestyrelse på mødet den 9. marts 2022.

   

  I strategiplanen formulerer musikskolens bestyrelse sin vision således:

   

   Musikskolen skal

  • være et lærings- og oplevelsessted for alle aldersgrupper med særlig fokus på børn og unge
  • understøtte musikalske fællesskaber i by og på land, fra den spæde borger til den voksne udøvende musiker
  • være synlig og kendes gennem mangeartede tilbud fra dagplejebarnet til den unge under uddannelse
  • bredt repræsentere genrer og instrumenttyper samt undervise alle niveauer fra begynder til konservatorieforberedende
  • være en drivkraft i regionalt og grænseoverskridende samarbejde

   

  Musikskolen opnår sine målsætninger gennem fire grundlæggende værdier og nøgleord:

  • Synlighed

  • Bæredygtighed

  • Kvalitetsbevidsthed

  • Sammenhængskraft

   

  Musikskolens konkrete fokuspunkter er:

  • At øge musikskolens elevtal så minimum 10% af primærmålgruppen dækkes
  • At have fokus på mangfoldighed i brugergruppen i forhold til køn og etnicitet, samt på børn og unge med særlige behov
  • At række ud til øget samarbejde med andre kunstarter med henblik på at afdække og udvikle en ny kulturskolemodel

   

  Musikolens strategi understøtter Kultur- og Fritidspolitikken ved at

  • afdække og udvikle ny kulturskolemodel (Samarbejde på tværs)
  • arbejde med fødekæde til konservatorier og samspil på tværs (Stjerner at se op til til)
  • sikre geografisk tilstedeværelse i hele kommunen (Land, vand og by)
  • have fokus på mangfoldighed i brugergruppen (Aktive fællesskaber)

   

  Musikskolens bestyrelse finder det oplagt, at Kultur- og Fritidsudvalget samarbejder med Børne- og Uddannelsesudvalget om synlighed og samarbejde med skoler og dagtilbud. 

   

  Lederen af Aabenraa Musikskole medvirker ved fremlæggelsen af sagen.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-08-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/18904, Sagsinitialer: BBM

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om tilstanden på svømmehallen i Arena Aabenraa.

   

  Historik

  Svømmehallen er i kritisk forfatning, hvorfor flere bærende konstruktioner er blevet midlertidigt understøttet og forstærket.

   

  Byrådet afsatte i budgettet for 2020 50 mio. kr. til ”ny opførelse af en svømmehal i relation til Arena Aabenraa”. Aktuelt afventer sagen budgetforhandlingerne i efteråret, idet den forventede anlægssum på svømmehalsbyggeriet er steget som følge af prisstigningerne.

   

  Konstruktionerne i nuværende svømmehal tilses løbende af rådgivere, så skadesudvikling, sikkerhed og restlevetid er overvåget. Svømmehallens tilstand sammenfattes månedligt i en kort rapport. Restlevetiden er en måned, men vurderes ved hvert tilsyn. Der er afsat midler til levetidsforlængende tiltag.

   

  Understøtninger

  Der er udført understøtninger under alle bærende betonkonstruktioner. Understøtningerne står på blød bund og bliver på den baggrund efterspændt. Det vurderes løbende om tidsintervallet for efterspændinger skal/kan ændres.

   

  Ingeniør fra Plan, Teknik og Miljø deltager i behandling af sagen.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-08-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/26835, Sagsinitialer: MAKHA

  Sagsfremstilling

  I denne sag følges op på Kultur- og Fritidsudvalgets beslutninger omkring afdækning og opfyldelse af musiklivets ønsker og behov.

   

  Ved budgetlægningen for 2022 blev der afsat 0,3 mio. kr. til en analyse af kommunens udøvende musiklivs behov, en udarbejdelse af forslag til udformning og omfang af faciliteter samt en vurdering af synergiske og samdriftsmæssige fordele ved forskellige geografiske placeringsmuligheder.

   

  På mødet den 6. april 2022 blev Kultur- og Fritidsudvalget præsenteret for en kvalitativ analyse af musiklivets behov, suppleret med en kvantitativ analyse.

   

  Udvalget besluttede, at den videre proces skulle tilrettelægges på baggrund af analysen, dataindsamlingen og udvalgets studietur den 30.-31. maj 2022, samt at udvalget ville bringe rammer for et musikmiljø ind i byrådets tværgående arbejde med den kommende planstrategi.

   

  Studieturen viste forskellige eksempler på musikfaciliteter/øverum i hhv. gamle som nye bygninger. Godset I Kolding havde indrettet øverum/koncertsal i en nedlagt godsbaneterminal, Slagteriet i Holstebro havde sat rammer til rådighed og i mindre grad forudbestemt indholdet af de aktiviteter, som finder sted. Dansk Talentakademi i Holstebro fokuserer på rum, som tilgodeser både den individuelle udøver og holdundervisning, mens Rytmisk Musik Herning både havde en mindre koncertsal samt øverum på stedet eller i tilknytning til stedet. Grindsted Ungdomskulturhus havde i lighed med Slagteriet afsat rammer til aktiviteter, som ikke var forudbestemt. Huset er dog nybygget.

   

  På baggrund af de forudgående analyser og studieturens besøgssteder ønskes en drøftelse af den videre proces i forhold til fysiske rammer for musikmiljøet i Aabenraa Kommune.

  Sagen afgøres i

  Kultur- og Fritidsudvalget

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at fysiske rammer for musikmiljøet drøftes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-08-2022

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/33315, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 6. april 2022 en sag om, hvordan en fremtidig model for tilskud til forsamlingshuse bør tage form og skal nu tage endelig stilling til forslaget.

   

  Forvaltningen havde udarbejdet forslag til fem modeller til fremtidigt tilskud:

   

  1. Ens grundtilskud til alle forsamlingshuse
  2. Ens grundtilskud til alle forsamlingshuse + overførsel af midler til Kulturelt Samråd reserveret særskilt til aktiviteter i forsamlingshuse
  3. Grundtilskud til forsamlingshuse, som er lokalsamfundets sidste mødested + overførsel af midler til Kulturelt Samråd reserveret særskilt til aktiviteter i forsamlingshuse
  4. Hele den økonomiske ramme overføres til Kulturelt Samråd reserveret særskilt til aktiviteter i forsamlingshuse
  5. Aktivitetstimemodel

   

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at sende model 1, med ens grundtilskud til alle, i høring hos forsamlingshuse og huse med forsamlingshuslignende funktion.

   

  Modellen foreslår, at alle tilskudsberettigede forsamlingshuse, hvor forsamlingshuset står til

  rådighed for foreninger gratis eller mod et symbolsk beløb, årligt modtager et fast grundtilskud. I forhold til budgetrammen for 2023 vil tilskuddet pr. forsamlingshus blive på 0,018 mio. kr. i 2023. Tilskuddet afhænger fremover af antal støtteberettige forsamlingshuse.

   

  Der er indkommet seks høringssvar fra forsamlingshusene og et fra Kulturelt Samråd.

   

  Tre af høringssvarende bakker op om forslag 1, mens de øvrige tre høringssvar ønsker en nuanceret model for opdeling af forsamlingshusene, der indeholder en form for et aktivitetsafhængigt tilskud.

   

  Med baggrund i tilskudsbeløbets størrelse anbefaler forvaltningen, at model 1 med ens grundtilskud til alle forsamlingshuse fastholdes med begrundelsen, at modellen vil være enkel at administrere for såvel forsamlingshusene som forvaltningen.

   

  Modellen evalueres i 3. kvartal 2024.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2023 afsat 0,284 mio. kr. i Aktivitetspuljen til forsamlingshuse.

  Høring/udtalelse

  Forslag til ny model for tilskud til forsamlingshuse i Aabenraa Kommune har været i høring hos tilskudsberettigede forsamlingshuse i perioden den 11. april til den 31. maj 2022.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at model 1 med ens grundtilskud til alle forsamlingshuse godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-08-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/3946, Sagsinitialer: DDH

  Sagsfremstilling

  I denne sag forelægges den eksterne konsulents anbefalinger til det videre arbejde med forretnings- og procesplanen for Frøslevlejren, jf. Visions- og Handleplanen for Frøslevlejren.

   

  Der forelægges et udkast til en forretnings- og projektplan, der tager afsæt i anbefalingerne og et oplæg der skal sikre en beslutningsdygtig organisation, der kan skabe fremdrift i arbejdet med udviklingen af lejren.  

   

  Anbefalinger fra Rasmussen Nordic

  De overordnede anbefalinger er at igangsætte arbejdet med at oprette udviklingsorganisationen og realisere energirenoveringen hurtigst muligt, samtidigt med at kommunikationen omkring Frøslevlejren gøres mere markant. Anbefalingen omkring udpegningen af en ny bestyrelse for Frøslevlejren og organisering forelægges som en separat sag.

   

  Det samlede overblik over de ti anbefalinger:
  1. Fokus på at få udviklingsorganisationen operationel

  2. Udbygning af Frøslevlejren efter den højeste skalering i forretningsplanen

  3. Ny, samlet kommunikationsstrategi for hele lejren og alle partnere

  4. Grunden erhverves af Den Selvejende Institution fra Naturstyrelsen

  5. Aabenraa Kommune gennemfører energirenoveringen af lejren

  6. Al fremtidig formidling skal målrettes de påpegede målgrupper med elever som separat og fokuseret indsatsområde

  7. Test af formidlingskoncepter i 2022-2024

  8. Omfattende satsning på at tiltrække tyske turister

  9. Opnå status som Videns Pædagogisk Aktivitets Center

  10. Udvikling af samarbejds- og partnerstrategi

   

  De fulde beskrivelser af anbefalingerne findes i genstartsrapporten fra Rasmussen Nordic (bilag)

   

  Udkast til forretningsplan

  Ud fra de anbefalinger som den eksterne konsulent har udstukket, bliver det nødvendigt for Frøslevlejrens fremtidssikring, at Den Selvejende Institution opnår egenindtægter ud over lejeindtægter fra barakkerne. Indtægtsgrundlaget er afgørende for at vedligeholde de fysiske rammer, aflønne personale, sikre udvikling af tilbud til lokale, gæster og udenlandske turister samt øge Frøslevlejrens synlighed.

   

  Forretningsplanen pejler mod en fremtid, hvor Den Selvejende Institution er i stand til at kunne medfinansiere sit virke, blandt andet igennem forøget antal besøgende gæster og ved hjælp af status som Videns Pædagogisk Aktivitets Center (VPAC).

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at anbefalingerne til udviklingen af Frøslevlejren godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-08-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/3946, Sagsinitialer: DDH

  Sagsfremstilling

  I denne sag lægges der op til, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender kommissoriet for det Nationale Råd for Frøslevlejren, der skal udpege den udviklingsbestyrelse, der skal sikre gennemførelsen af Visions- og Handleplanen for Frøslevlejren.

   

  Efter input fra den selvejende institutions bestyrelse er der nu udarbejdet et udkast til et kommissorium for et Nationalt Råd for Frøslevlejren.

   

  Det Nationale Råd for Frøslevlejren skal sikre opbakning og synlighed til projektet i Frøslevlejren på et nationalt og internationalt niveau, da Frøslevlejren er et nationalt mindesmærke af en international begivenhed.

   

  Det Nationale Råd for Frøslevlejrens opgave er at udpege den udviklingsbestyrelse, som er beskrevet i Visions- og Handleplanen for Frøslevlejren, som blev godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. marts 2017. Gennem en strategisk udpegning af bestyrelsens medlemmer er det hensigten at opnå en aktiv og forpligtet bestyrelse, der via deres kompetencer og netværk kan engagere sig i projektet med udviklingen af Frøslevlejren. Et råd med repræsentanter fra nationale organisationer vil endvidere kunne tilføre en stor handlekraftig opbakning til projektet og dermed give arbejdet et godt rygstød fra opstart.

   

  Rådet skal ledes af formanden for Den Selvejende Institution Frøslevlejren, som er Aabenraa Kommunes borgmester. Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget indtræder også for at sikre forankringen i såvel udvalg som byråd.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at kommissoriet for det Nationale Råd for Frøslevlejren godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-08-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/20752, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om de to nye kunstskitser i forbindelse med Områdefornyelse Nord samt tidsplanen for realiseringen af værkerne.

   

  På byrådsmødet den 23. februar 2022 blev de første kunstskitser til projektet Nørreportkvarteret som kunstdestination præsenteret i forbindelse med frigivelse af midlerne til realisering af værkerne. Formålet med projektet er at skabe oplevelser for beboere og besøgende samt at understøtte Nørreportkvarterets nye identitet som en aktiv oplevelsesgade. Ligeledes er projektet med til at indarbejde kunst i byens struktur og at binde gågaden sammen med byudviklingsområdet på Kilen og et fremtidigt museumsbyggeri, hvorved projektet understøtter Udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa.

   

  Forvaltningen har sammen med Billedkunstrådet, de lokale bydelsambassadører samt eksterne kunstkonsulenter arbejdet videre med projektet, og der er i den forbindelse blevet udarbejdet to nye kunstskitser.

   

  I passagen ved det tidligere Svane Apotek har den oprindelige kunster valgt at trække sig fra projektet og i stedet har kunstnerduoen Studio ThinkingHand udarbejdet en skitse til passagen. Se skitse i bilag 1.

   

  Valg af kunstner, til udsmykning af passagen gennem det midlertidige byrum, har afventet nedrivning af ejendomme og etablering af Byrumsforbindelsen på tværs af området, således at rammerne for opgaven var kendte. Kunstneren Silas Inoue har udarbejdet en skitse til passagen, som kan ses i bilag 1.

   

  Begge skitser er godkendt af arbejdsgruppen og ejendomsejeren. Arbejdet med realiseringen af værkerne er derfor igangsat.

   

  I juni 2022 blev Torben Ribes og første del af Rune Bosses værk opsat. Det forventes, at de resterende værker, inklusiv de to beskrevet ovenfor, kan opsættes i løbet af august, og et samlet kunstprojekt kan præsenteres til september i forbindelse med bydelsfesten. Dog kan der stadig forekomme forsinkelser grundet materialelevering med mere.

   

  Som markering af færdiggørelsen af de større anlægsarbejder, såsom renovering og forskønnelse af passagerne, omdannelsen af gågaden samt opsætningen af kunstværkerne, afholdes der den 10. september bydelsfest. Som en del af programmet for bydelsfesten er der en officiel indvielse af området. Til indvielsen inviteres politikere, fonde og andre bidragsydere, samarbejdspartnere, kunstnere og byens borgere til at deltage.

  Indstilling

  Børn & Kultur og Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-08-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2810, Sagsinitialer: BBM

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om kommende rådgiverproces vedrørende udviklingen af badefaciliteter/vandsportsarena ved Sønderstrand, Aabenraa.

   

  Rådgiverprocessen er en del af den videre kvalificering af undersøgelsen, hvor det jævnfør budgetforliget 2021 er aftalt, at ”der gennemføres en undersøgelse af indhold af badefaciliteter/et vandsportsarena og herunder muligheder for placeringer omkring stenmolen ved Sønderstrand”. I opsamling på budget 2021-2024 er det yderligere præciseret, at ”der afsættes et engangsbeløb på 0,750 mio. kr. i 2021 til udarbejdelse af en visionsplan for en vandsportsarena i regi af Kultur- og Fritidsudvalget, herunder muligheder for placering omkring stenmolen ved Sønderstrand”.

   

  Som et led i den samlede undersøgelse blev der i efteråret 2021 indledt en interessentundersøgelse, hvor adskillige aktører, heriblandt foreninger, institutioner, kommercielle aktører og borgere har bidraget med tilkendegivelser. Processen blev faciliteret af en ekstern konsulent i samarbejde med forvaltningen og interessentanalysen blev i januar 2022 afsluttet. Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på udvalgsmødet den 9. februar 2022 resultaterne af analysen. På baggrund af interessentanalysen godkendte Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2022, at en rådgiverproces kunne igangsættes med henblik på at opnå videre kvalificering af projektet.

   

  Forvaltningen har i den forbindelse indgået aftale med en ekstern rådgiver, der i den resterende del af indeværende år kvalificerer projektgrundlaget som afsæt for et egentligt udbudsmateriale og deraf en eventuel arkitektkonkurrence. I forbindelse med kvalificeringen af projektgrundlaget udarbejdes også et økonomisk overslag på realiseringen af projektet.

   

  Interessentanalysens resultater og de mange tilkendegivelser bringes i spil i kommende rådgiverproces og vil således opnå yderligere kvalificering. Endvidere vil forhold der vedrører klimatilpasning og kystsikring være faktorer, der indtænkes, hvor relevant faglig ekspertise vil blive inddraget.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget vil løbende blive orienteret om processen, og der er jævnfør tids- og procesplanen indlagt milepæle, hvori politisk involvering finder sted.

  Økonomi og afledt drift

  Der er anvendt 0,150 mio. kr. til interessentundersøgelsen. Det resterende beløb på 0,600 mio. kr. er overført til 2022 og er til rådighed for kommende rådgiverproces.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-08-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/60202, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om salg af Kliplev Spejderhytte.

   

  Med bagrund i faldende medlemstal og svigtende tilgang af nye medlemmer har foreningen DDS Spejderne Kliplev besluttet at nedlægge foreningen.

   

  Foreningen har et foreningsejet klubhus på 142 m² beliggende på et kommunalt areal i Kliplev. Da foreningen er en folkeoplysende forening, er arealet stillet vederlagsfrit til rådighed.

   

  En lokal privat forening, Kliplev Jagtforening, har ønsket at overtage klubhuset til sine aktiviteter. Ved at få en permanent lokal facilitet håber foreningen at opnå endnu større lokal opbakning og dermed tilknytte unge medlemmer til foreningen.

   

  Kliplev Jagtforening har på ovennævnte baggrund overtaget klubhuset fra DDS Spejderne i Kliplev. Forvaltningen har i samarbejde med Grundsalg indgået en lejeaftale med Kliplev Jagtforening, hvor foreningen betaler leje svarende til markedsprisen.

   

  Grundsalgsudvalget har behandlet sagen den 24. marts 2021, hvor udvalget besluttede, at Aabenraa Kommune ikke ønsker at købe klubhuset, men at kommunen er villig til at udleje arealet, enten vederlagsfrit eller til markedsleje under forudsætning af, at kommunen kan godkende anvendelsen samt at bygningen sælges til et lovligt formål.

   

  Efter behandling af sagen i Grundsalgsudvalget har der været en proces mellem DDS Spejderne Kliplev og Kliplev Jagtforening vedrørende overtagelse af bygningen. Derfor er den egentlige lejeaftale vedrørende arealet først indgået i 2022.

  Lovgrundlag

  Anvendelse af arealet sker i overensstemmelse med et lovligt formål – både bygnings- og planmæssigt.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-08-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9085, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om, at Rødekro er udpeget til at arbejde videre med en kvalificeret ansøgning til forsøgsordningen med frie bymidter.

   

  På mødet den 7. april 2022 godkendte Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter, at der indsendtes en interessetilkendegivelse til forsøgsordningen med frie bymidter under Bolig- og Planstyrelsen. Projektet, der er indsendt interessetilkendegivelse for, omhandler Rødekro og ligger i forlængelse af det igangværende arbejde med udarbejdelse af en helhedsplan for Rødekro bymidte, som er en del af projektet Partnerskab for levende bymidter.

   

  I 2021 indgik et flertal i Folketinget aftale om en række indsatser, der skal skabe mere liv i bymidter og landdistrikter. En af indsatserne er en forsøgsordning med frie bymidter. Forsøgsordningen er målrettet bymidterne i de mindre og mellemstore byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere. Projekter, der bliver udpeget til forsøgsordningen, får mulighed for, i den femårige forsøgsperiode, at dispensere fra gældende lovgivning, eksempelvis Kommunalfuldmagten og Planloven. Kommuner, der indgår i forsøgsordningen, forpligter sig desuden til, i samarbejde med lokale aktører, at etablere velfærdscentre med lokale velfærdstilbud, der kan understøtte bylivet og styrke den nære velfærd.

   

  Medio juni 2022 blev det annonceret, at Rødekro var en af de i alt 14 byer, der er udvalgt til at arbejde videre med projektet hen over efteråret og fremsende en kvalificeret ansøgning i januar 2023.

   

  Aabenraa Kommune søgte ind til forsøgsordningen med et projekt i Rødekro, der bygger videre på det udviklingsarbejde, som allerede er i gang i området. Samtidig giver projektet nye muligheder for afprøvninger i forhold til byens fremadrettede identitet og indretning af bymidten, så den tilpasses fremtidens behov, krav og efterspørgsel. Der skal arbejde videre med sammenhængen på tværs af bymidten, det vil sige koblingen fra stationsområdet til byparken og Brugsen. Sammenhængene skal synliggøres, og der skal skabes endnu større sammenhængskraft og synergi mellem bymidtens funktioner, så der kan trækkes besøgende ind til bymidten fra Fladhøj, Brunde og oplandsbyerne. Velfærdsfunktionen, der stilles krav om i projektet, skal kunne samle byens brugere på tværs af interesser og tilknytning. Det vil i den sammenhæng være relevant at se nærmere på muligheden for at etablere en form for offentligt-privat samarbejde i en eksisterende ejendom i bymidten. Et samarbejde kunne tage afsæt i en kombination af et bibliotek, et kulturelt samlingssted og private offentlige formål som café eller lignende med en bred brugergruppe og funktioner, der også ligger uden for butikkernes normale åbningstid. Velfærdsfunktionen kan være med til at aktivere en eller flere af de helt eller delvist tomme ejendomme i bymidten

   

  Der afholdes fælles informationsmøde for de 14 byer ultimo august 2022, hvorefter der nedsættes en arbejdsgruppe, udarbejdes en procesplan med mere.

  Både Kultur- og Fritidsudvalget samt Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter orienteres løbende om projektet.

  Indstilling

  Børn & Kultur og Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-08-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/34403, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Der er afholdt møder i Museum Sønderjyllands bestyrelse den 5. april og den 9. juni 2022, og der foreligger referat fra de to møder samt regnskab for 2021, som Kultur- og Fritidsudvalget hermed orienteres om.

   

  Fra mødet 5. april fremhæver Forvaltningen

   

  • at formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i Haderslev Kommune blev udpeget til næstformand i bestyrelsen
  • at bestyrelsesformanden har mødtes med Aabenraa Kommunes borgmester og fået genbekræftet kommunens engagement i det nye museum på Kilen, der skal samle faglighederne omkring Sønderjysk Kunst og Søfart
  • at Museumsklubben har 950 medlemmer og vækster med 30-40 medlemmer om måneden
  • at museet i sin budgetlægning søger at ruste sig mod bl.a. inflation og stigende energiudgifter
  • at bestyrelsen opfordrede til, at museet er opmærksom på PL-fremskrivninger og om fornødent at tage initiativ til genforhandling af offentlige tilskud med henblik på udligning 
  • at bidraget på 5 mio. kr. til museumsprojektet på havnen i Aabenraa bliver drøftet i lyset af, at det kommunale tilskud er forhøjet fra 20 mio. kr. til 40 mio. kr.

   

  Fra mødet 9. juni fremhæver Forvaltningen

   

  • at Museum Sønderjyllands regnskab for 2021, der indeholder en fyldig ledelsesberetning, blev godkendt
  • at der er igangsat en strategiproces for perioden 2023-2027
  • at der er igangsat en proces for kvalificering af prospektet for Museet på Kilen med fokus på fortællingen og forretningsplanen i samarbejde med Aabenraa Kommune. Kvalificeringen forventes afsluttet i foråret 2023
  • at de nye principper for regnskabsaflæggelse kan resultere i et negativt regnskabsresultat, da det er årets faktiske forbrug, der afspejles i resultatopgørelsen, samt at ejendomme også fremadrettet skal afskrives
  • at besøgstallet og billetindtægten udvikler sig positivt, mens avancen på varesag og øvrig omkostninger er udfordret af generelle prisstigninger
  • at bestyrelsen godkendte principper for budgetlægning, der betyder, at der i 2023 og 2024 budgetteres med P/L-fremskrivning med udgangspunkt i fremskrivningsprocenterne for de seneste år, hvilket for kommunernes vedkommende udgør 1,5% i 2023
  • at der blev orienteret om justringer om indhold og budget i forhold til helhedsplanen for museerne i Tønder

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-08-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25623, Sagsinitialer: CCAR

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-08-2022

  Protokollen er godkendt.