Beslutningsprotokol

onsdag den 7. september 2022 kl. 15:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Signe Bekker Dhiman, Hans Christian Gjerlevsen, Kurt Asmussen, Carina F. Davidsen, Christian Panbo, Philip Tietje, Rasmus Andresen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 16.45
Christian Panbo (A) deltog ikke i behandling af sagerne 119-120.
Hans-Christian Gjerlevsen (D) deltog ikke i behandling af sag nr. 126.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25623, Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-09-2022

  Godkendt.

   

  Christian Panbo (A) deltog ikke i behandling af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25623, Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-09-2022

  • Bestyrelsesmøde i Museum Sønderjylland om budget
  • Møde med Talentrådet
  • Frivillighedsfesten.

   

  Christian Panbo (A) deltog ikke i behandling af sagen.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25898, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet.

   

  Telemuren

  Børn og Kultur fører løbende tilsyn med murværkselementernes tilstand og bevoksningen omkring dem. Der henvises til sag nr. 128 på denne dagsorden.

   

  Museumsprojekt ved Kilen

  I samarbejde med Museum Sønderjylland er der ved at blive udarbejdet udbudsmateriale til en styrkelse af den narrative fortælling samt en forretningsplan og markedsundersøgelse. Den endelige beskrivelse af det muligt kommende museum vil blive politisk behandlet i efteråret 2022. Der vil i uge 35 være udvælgelse af rådgivere.

   

  Visions- og handlingsplan for Frøslevlejren

  En registrering/opmåling af alle lejrens bygninger er ved at blive foretaget sammen med en opdatering af de estimerede udgifter til energirenovering og en ny, mere bæredygtig varmeforsyning. Konsulentfirmaet Rasmussen Nordic har leveret deres genstartsrapport for Frøslevlejren, og en forretningsplan er under udvikling.

   

  Levetidsforlængelse af svømmehallen ved Arena Aabenraa

  Den tilknyttede rådgivende ingeniør udførte et tilsyn den 16. august 2022. På tilsynet blev der konstateret nye områder med fugt, og rådgiverens anbefaling er derfor, at næste tilsyn udføres primo/medio september 2022.

   

  Arena Aabenraa – Ny Svømmehal

  Byggeudvalget har indstillet arbejdet, indtil det endelige projekt er politisk godkendt.

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 6. april 2022, at et ønske om en anlægssum på 105-120 mio. kr. bringes med til budgetforhandlingerne til budget 2023-2026.

   

  Handicaptoilet på Jacob Michelsens Gård

  Byggeprojektet vil blive afsluttet i løbet af oktober 2022.

   

  Friluftbad Bylderup-Bov

  Børn og Kultur har afholdt et møde den 31. august 2022, hvor alle relevante parter i forbindelse med gennemførelse af projektet var inviteret.

  På mødet blev der orienteret om det konkrete projekt, og det blev oplyst, at den samlede anlægssum forventes at udgøre 6,4 mio., hvor Bylderup Idrætscenter mangler en restfinansiering på 2,4 mio. kr. for at projektet kan gennemføres.

  I et forsøg på at skaffe restfinansieringen har institutionen tilknyttet et fundraiser bureau, og der afventes svar på en række ansøgninger

  Grundet manglende restfinansiering, er der ikke udarbejdet en egentlig tids- og procesplan, men projektet forventes gennemført og afsluttet i løbet af 2023.

  Det blev endvidere oplyst, at institutionen den 30. august 2022 har afholdt et ”træffetids møde” med borgmesteren.

   

  Etablering af vinterbadefaciliteter på Sønderstrand

  Der er afsat 2,8 mio. kr. i budgettet til projektet. I december 2021 blev projektet udbudt i omvendt licitation, hvor ingen entreprenører ønskede at afgive tilbud på opgaven. På baggrund af prisudviklingen i markedet er der udarbejdet en ny prisestimering i april 2022, som vurderer, at prisen nu udgør ca. 4,016 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 31. maj 2022, at projektet indgår i budgetforhandlingerne for budget 2023-2026. Der henvises til sag nr. 127 på denne dagsorden.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-09-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9160, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 31. juli 2022 vedlægges til udvalgets orientering.

   

  Forbrugsprocenten pr. 31. juli 2022, for udvalgets serviceudgifter, ligger på 64,5%. På samme tid sidste år lå forbruget på 61,6%.

   

  Herudover fremgår sygefravær for Børn og Kultur. Frem til juli 2022 udgør det samlede sygefravær 6,7% for serviceområdet Børn og Kultur mod 7,3% for hele kommunen. På tilsvarende tidspunkt i 2021 udgjorde sygefraværet 5,0%. For medarbejdere under Kultur og Fritid ligger fraværet på 5,9% mod 2,7% på samme tid i 2021.

   

  I september udvalgsmødet medtages ikke aktivitetstal for Kultur- og Fritidsudvalgets område.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-09-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/20210, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  I budgetstrategien for budget 2023 er det besluttet, at der ikke udarbejdes forslag til nye anlægsprojekter i 2023 ud over akutte anlæg, idet anlægsrammen for 2023 er fuldt prioriteret.

  I stedet igangsættes en proces i 2022 med udarbejdelse af et anlægskatalog med 10 års sigte, der kan indgå i budgetlægningen for 2024 og frem.

   

  Økonomiudvalget godkendte på mødet den 17. maj 2022 processen for etablering af et anlægskatalog med 10 års sigte, hvor de enkelte fagudvalg har til opgave at gennemføre en idégenerering, kvalificering og prioritering af forslag frem til november 2022.

   

  Formålet er at få udarbejdet et inspirationskatalog af forslag, der kan indgå i den fremtidige politiske prioritering af konkrete anlægsprojekter på investeringsoversigten. Et katalog der kan sætte lys på de store projekter og kan bidrage til at bedre beslutningsgrundlag og fastholde den politiske prioritering af, hvilke anlægsprojekter der skal arbejdes med på såvel den korte og lange bane.

   

  Den godkendte tidsplan er som følger:

   

  • Juni – sept. 2022: Idégenerering af forslag i fagudvalg
  • Okt. – nov. 2022: Forslag kvalificeres og prioriteres i fagudvalg
  • December 2022: Samlet bruttoliste for alle udvalg drøftes i Økonomiudvalg
  • Jan. – feb. 2023: Mulighed for yderligere kvalificering
  • Marts 2023: Anlægskatalog foreligger ved rammeudmelding af budget 2024

   

  Udvalgets opgave er i august – september at gennemføre en idégenerering, som består af en indledende drøftelse og udarbejdelse af en bruttoliste af investeringsforslag på udvalgets område for de næste 10 år. Forvaltningen kommer med input til bruttolisten.

   

  I den indledende fase er det ikke nødvendigt at forholde sig til investeringens omfang.

   

  Forslag til anlægsprojekter kan ud over en række politiske forslag tage sit naturlige afsæt i de strategiske udfordringer, som det enkelte fagudvalg står over for de kommende år. Det kan eksempelvis være investeringsbehov som følge af den demografiske udvikling, ønsket om mere bosætning, bæredygtig udvikling, infrastruktur, erhvervsfremme eller kommunens planstrategi.

   

  Udvalgets opgave i oktober - november er at kvalificere og prioritere de indkomne ideer.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at udvalget har en indledende drøftelse af idéer til et kommende anlægskatalog med 10 års sigte.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-08-2022

  Drøftet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-09-2022

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/3403, Sagsinitialer: MOEJE

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget træffe beslutning vedrørende opfølgningen på fællesmødet med Aabenraa Kommunes dialogfora på kultur- og fritidsområdet, som fandt sted mandag den 9. maj 2022. Derudover skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende et vejledende årshjul for dialogforaene samt tidspunktet for evalueringen af de nye samarbejdsaftaler.

   

  På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. marts 2020 godkendte udvalget nye samarbejdsaftaler med Fritidsrådet og Kulturelt Samråd samt Musikrådet, Billedkunstrådet, Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver og CampusRådet. Med godkendelsen følger et årligt fællesmøde mellem udvalget og rådene i stedet for seks ud af de otte årlige dialogmøder.

   

  På grund af COVID-19 har det ikke været muligt at afholde et fællesmøde tidligere, og derfor var arrangementet den 9. maj 2022 den første af sin slags. Alle råd var repræsenterede og fik mulighed for at præsentere deres arbejde. Rådene blev sat sammen på tværs og deltog i to forskellige workshops.

   

  Den første workshop havde overskriften: ”Hvordan arbejder vi sammen om at gøre kultur- og fritidsområdet en succes i denne byrådsperiode?”. Denne workshop blev faciliteret af Byråds- og direktionssekretariatet, som har inddraget workshoppens output i den kommende planstrategi. Planstrategien forventes endeligt vedtaget i byrådet før udgangen af 2022, og herefter vil forvaltningen udsende den til de respektive dialogfora.  

   

  Den anden workshop havde overskriften: ”Hvordan arbejder vi sammen på tværs af råd?”. Processen mundede ud i en række ”bedste idéer”, som ses listet nedenfor:

  1)     Byfester som et sted man rekrutterer

  2)     Historiens dag

  3)     Frivillighedens dag

  4)     Idéforum ½ årligt møde på tværs af råd – fortæl den bedste case

  5)     Etablere samarbejder på tværs

  6)     Fælles temaaftener – foredrag

   

  Forvaltningen inviterer interesserede råd til et møde om punkt 1 og 2. Handlinger i forhold til punkt 3 tages med i evalueringen af frivilligfesten den 29. september 2022. Forvaltningen forslår desuden, at tovholderne understøtter og faciliterer et fælles inspirationsmøde for en bred kreds af rådenes baglande. Mødet skal med afsæt i idéerne under punkt 4-6 give mulighed for udveksling og gensidig inspiration.

   

  Efter det fælles dialogmøde har alle råd fået mulighed for at evaluere aftenen og indholdet. I bilag 1 findes en samlet oversigt over rådenes tilbagemeldinger. Der er stor enighed om, at det har været interessant og meningsfuldt at mødes med de øvrige råd. Nogle har udtrykt et ønske om mere tid til dialog på tværs af råd og med politikerne samt specifikke spørgsmål frem for processer med gule lapper. Rådene ser frem til klarhed over, hvad processerne vil føre til.

   

  Rådene har efter dialogmødet udfyldt midterfelterne i de våbenskjold, som blev brugt i forbindelse med præsentationerne og har dermed svaret på, hvordan de hver især bliver en succes. De endelige våbenskjold er vedhæftet i bilag 2.

   

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til et vejledende årshjul for dialogfora, herunder et forslag om at de kommende fælles dialogmøder fremadrettet fastsættes til den første torsdag i april, der ikke er en helligdag. Forslaget til dialogforaenes årshjul er vedhæftet i bilag 3.

   

  Oprindeligt var det aftalt, at de nye samarbejdsaftaler skulle evalueres i slutningen af 2021, men det blev udsat, da vi på grund af COVID-19 først har erfaringer med samarbejdsformen nu. En mulighed er, at evalueringen af de nye samarbejdsaftaler indlægges efter fællesmødet for dialogfora i 2023, som, hvis årshjulet godkendes, finder sted den 13. april 2023.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at forvaltningen som opfølgning på dialogmødets output planlægger et inspirationsmøde i samarbejde med rådene med gensidig inspiration og idéudveksling,

  at rådenes evaluering af det fælles dialogmøde tages til efterretning og indgår i planlægningen af det kommende fælles dialogmøde,

  at årshjulet for dialogfora godkendes, og

  at evalueringen af de nye samarbejdsaftaler indlægges efter det fælles dialogmøde i 2023.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-09-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12853, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Historik

  Byrådet bevilgede i budget 2019 midler til projektet Aabenraa Live, som har det overordnede formål at styrke musiklivet i Aabenraa Kommune.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 12. november 2019 (sag 123), at Aabenraa Live, blev etableret som en kommunal enhed, og at driftsformen skulle evalueres ultimo 2021.

  Beslutningen blev truffet med baggrund i et udarbejdet beslutningsgrundlag, der fastlægger Aabenraa Lives opgaveportefølje:

   

  På kort sigt:

  • Afholde koncerter
  • Yde rådgivning og sparring til foreninger og Aabenraa Kommune
  • Understøtte lokale foreninger i forhold til kommunikation og markedsføring

   

  På længere sigt, hvis der opnås yderligere tilskud eller egen indtjening, skal der være mere fokus på facilitering og ledelse af projekter i forhold til talentudvikling, publikumsudvikling, festival og seminarer.

   

  Den 21. oktober 2020 (sag 119) besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at nedsætte et Advisory board indtil udgangen af 2022. Advisory boardets opgave er at understøtte konsolideringen af Aabenraa Lives organisation gennem en struktureret dialog, hvor medlemmerne bidrager ud fra deres forskellige faglige og netværksmæssige kompetencer. Advisory board er kommet med deres anbefaling til en fremtidig organisering af Aabenraa Live og vurderer, at en organisering som erhvervsdrivende fond vil være mest hensigtsmæssig.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget blev den 1. december 2020 (sag 41) orienteret om Aabenraa Lives udnævnelse til netværks- og genrespillested i 2022-24.

   

  Aabenraa Live havde i deres ansøgning lagt vægt på at:

  • Opsøge nye samarbejdspartnere - herunder blandt andet erhvervslivet, uddannelserne, plejehjemmene og skolekoncerterne
  • Opsøge nye venues i hele kommunen - herunder særligt venues ude i de små lokalsamfund
  • Opsøge og opdyrke nye målgrupper
  • Løfte det kunstneriske niveau og give plads til mange flere musikere inden for de mere smalle genrer
  • Spotte og løfte potentielle musiktalenter i samarbejde med Statsskolens Musikklasser og Aabenraa Musikskole  

   

  Driftsformer

  Der findes overordnet set tre muligheder for drift af Aabenraa Live fremadrettet:

  • Forening
  • Fond undtaget fra fondsloven
  • Erhvervsdrivende fond

   

  Uanset driftsformen er det afgørende for, om Aabenraa Kommune kan give støtte, at Aabenraa Live udfører aktiviteter, der er kommunalt lovlige. Kommunen kan kun give tilskud til aktiviteter, der medgår til at finansiere opgaver, som kommunen selv lovligt ville kunne udføre.

   

  Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med at omdanne driftsformen for Aabenraa Live til en fond undtaget for fondsloven. Denne driftsform sikrer armslængdeprincippet, hvor afgørelser om den konkrete brug af bevillingerne træffes af fagfolk. Samtidig hermed sikrer Aabenraa Kommune, at Aabenraa Lives formål og opgaver, der blev besluttet i Kultur- og Fritidsudvalget i 2019, samt kravene til at være et netværks- og genrespillested bliver løst.

   

  Vælges det, at Aabenraa Live oprettes som en forening, vil der blive udarbejdet udkast til vedtægter for foreningen, men det vil være generalforsamlingen, der godkender vedtægterne, og som har mulighed for at ændre disse.

   

  Vælges det, at Aabenraa Live oprettes som en erhvervsdrivende fond, er det kommunen, der godkender vedtægterne, men det er Erhvervsstyrelsen, der har tilsynet med fonden, herunder kontrol af økonomi og hvad midlerne bruges til.

   

  På det næstkommende udvalgsmøde vil Kultur- og Fritidsudvalget få forelagt et udkast til nye vedtægter for Aabenraa Live.

  Økonomi og afledt drift

  I forbindelse med godkendelsen af budget 2022 blev der afsat 2 mio. kr. til Aabenraa Live i 2022 og 2023. Som netværks- og genrespillested modtager Aabenraa Live et tilskud fra Staten i 2022-2024 på 1 mio. kr. årligt. I 2022 udgør Aabenraa Kommunes tilskud til Aabenraa Live 2,150 mio. kr., Statens tilskud 1,0 mio. kr. og egenindtægter/sponsorer udgør 1,550 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller

  at der arbejdes mod, at Aabenraa Live etableres som en fond undtaget fra fondsloven.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-09-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/7973, Sagsinitialer: MOEJE

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende en tids-og procesplan for udarbejdelsen af en revideret udgave af Aabenraa Kommunes Folkeoplysningspolitik.

   

  Folkeoplysningsloven forpligter alle kommuner til at udarbejde en Folkeoplysningspolitik, der er med til at udvikle og understøtte aktiviteter inden for folkeoplysningsområdet. Aabenraa Kommunes nuværende Folkeoplysningspolitik blev godkendt i Byrådet den 21. december 2011. Politikken er ikke tidsvarende og kræver en revidering. Den nuværende politik er vedlagt som bilag 1.

   

  I praksis administreres folkeoplysningsområdet i Aabenraa Kommune ud fra en foreningshåndbog, som blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 17. september 2019.

  Foreningshåndbogen beskriver blandt andet principper og retningslinjer for udmøntning af tilskudsordninger og fungerer som en rettesnor og et opslagsværk for både medarbejdere og foreninger. Foreningshåndbogen er vedlagt som bilag 2.

   

  Folkeoplysningsloven stiller nogle særlige krav til, hvad en Folkeoplysningspolitik skal indeholde herunder seks forskellige obligatoriske temaer, som skal behandles.

   

  1)     Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende arbejde

  2)     Rammer for den folkeoplysende virksomhed voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, herunder de fysiske rammer

  3)     Samspil og sammenhæng mellem den støtteberettigede folkeoplysningsvirksomhed og selvorganiserede grupper, herunder de økonomiske rammer for det folkeoplysende udviklingsarbejde

  4)     Samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og de øvrige politikområder

  5)     Afgrænsning af aktiviteter inden for den folkeoplysende virksomhed i forhold til andre tilgrænsende aktiviteter

  6)     Omfanget og karakteren af brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed i kommunen

  En revidering af den nuværende folkeoplysningspolitik kan være en god anledning til at genoverveje kommunes praksis særligt i forhold til de selvorganiserede grupper. Den reviderede politik vil sandsynligvis medføre et behov for en efterfølgende revidering af foreningshåndbogen.

   

  Tids- og procesplanen for udarbejdelsen af en revideret Folkeoplysningspolitik kan se således ud:

   

  • Den 2. november 2022: Kultur- og Fritidsudvalget sender udkast til revideret folkeoplysningspolitik i høring
  • November – december 2022: Høringsperiode
  • Januar 2022: Kultur- og Fritidsudvalget behandler revideret folkeoplysningspolitik
  • Januar: Økonomiudvalget behandler sagen
  • Ultimo januar: Den reviderede folkeoplysningspolitik godkendes i Byrådet

   

  Herefter foretages en vurdering af, om en efterfølgende revidering af foreningshåndbogen er nødvendig.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at procesplan for revidering af Aabenraa Kommunes Folkeoplysningspolitik godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-09-2022

  Godkendt.

   

  Hans-Christian Gjerlevsen (D) deltog ikke i behandling af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/13613, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om en estimeret anlægssum for etablering af offentlige toiletter på Sønderstrand.

   

  Historik

  Byrådet afsatte i forbindelse med prioriteringen af budget 2021 2,8 mio. kr. til etablering af vinterbadefaciliteter, offentlige toiletter og videoovervågning på Sønderstrand.

   

  Byggeriet af de nye faciliteter var i december 2021 udbudt i omvendt licitation til tre entreprenører. Udbuddet blev aflyst, da entreprenørerne af forskellige årsager ikke ønskede eller havde mulighed for at afgive tilbud på opgaven. Sidenhen er der på baggrund af prisudviklingen på markedet blevet udarbejdet en ny prisestimering i april 2022, som vurderer, at prisen nu udgør cirka 4,016 mio. kr.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget blev på udvalgsmødet den 31. maj 2022 oplyst om den nye prisestimering og besluttede, at projektet skal indgå i budgetforhandlingerne for 2023-2026. Derudover blev det besluttet, at alternative midlertidige løsninger for vinterbaderfaciliteter skal afdækkes. Det sker som følge af, at dispensation til den lejede pavillon, som kommunen hidtil har stillet til rådighed for foreningen Vikingeklubben fra oktober til marts måned, er udløbet. Det er ikke muligt at give yderligere dispensation.

   

  Forvaltningen arbejder aktuelt med at afdække forskellige alternative midlertidige løsninger for vinterbaderne, hvor flere muligheder byder sig for at kunne indfri behovet for den ekstra kapacitet.

   

  Offentlige toiletter – prisestimering

  Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket at få oplyst en estimeret anlægssum på etablering af offentlige toiletter på Sønderstrand. Kommunale Ejendomme har foretaget prisestimeringer inden for følgende fire løsninger:

   

  1)     Etablering af en ny facilitet svarende til placeringen for nuværende projektmateriale med tre offentlige toiletter på i alt 25-30 kvadratmeter inklusiv inventar og teknikrum. I ”tung konstruktion” af beton og med samme udtryk (groft prisoverslag angivet med spænd):

  År 2022-2026: 2,6-3,1 mio. kr.

  År 2026-2030: 3,1-3,6 mio. kr.

   

  2)     Etablering af en ny facilitet svarende til placeringen for nuværende projektmateriale med tre offentlige toiletter på i alt 25-30 kvadratmeter. I ”let konstruktion” af træ (groft prisoverslag angivet med spænd):

  År 2022-2026: 2,1-2,6 mio. kr.

  År 2026-2030: 2,6-3,1 mio. kr.

   

  3)     Etablering af en ny facilitet svarende til placeringen for nuværende projektmateriale, med tre offentlige toiletter og vinterbaderfaciliteter, i alt cirka 50 kvadratmeter. I ”let konstruktion” af træ (groft prisoverslag angivet med spænd):

  År 2022-2026: 3,2-3,7 mio. kr.

  År 2026-2030: 3,7-4,2 mio. kr.

   

  4)     Renovering af eksisterende toiletbygning ved Sønderstrand: Kommunale Ejendomme har foretaget vurdering på de eksisterende toiletbygninger ved Sønderstrand med det formål at vurdere, hvorvidt bygningerne kan ombygges til helårsbrug. Det er for ingen af de eksisterende toiletbygninger en mulighed at ombygge til helårsbrug.

  Økonomi og afledt drift

  Af det oprindelige rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. er der på nuværende tidspunkt anvendt 0,083 mio. kr. til rådgivning og undersøgelser af grunden.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-09-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42230, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 22. december 2021 at projektet ”Opstilling af Telemuren ved Gasværksvej” udsættes til behandling i 2022.

   

  Børn og Kultur fører regelmæssigt opsyn med de store murværkselementer, der står på deponipladsen i Sdr. Hostrup. For at forhindre overbegroning og algevækst med mere slås den selvsåede beplantning omkring elementerne ned, når det er nødvendigt. Terrænet omkring elementerne er for øjeblikket ikke fugtigt i et omfang, der skønnes skadeligt, hvilket heller ikke var tilfældet i de regnfulde perioder i vinteren 2021-2022.

   

  Børn og Kultur har forespurgt hos stenkonservator Leif Vognsen, om det her og nu vil være nødvendigt at foretage reparationer på muren for at imødegå yderligere nedbrydning og skader. Svaret var, at det vil ikke være nødvendigt, før den kommende vinter. Inden vinteren foretages i givet fald en ny ekspertvurdering af murværkets tilstand.

   

  Det er blevet undersøgt, om der kan laves et samarbejde med EUCSyds mureruddannelse om genopførelsen af Telemuren. Tilbagemeldingen fra EUCSyd er, at de ikke har mulighed for at gå ind i projektet, da det ikke passer ind i elevernes uddannelsesforløb. EUCSyd har for øjeblikket kun elever, der har en læreplads og dermed praktik på selve lærepladsen. Det er ikke muligt at afbryde den teoretiske uddannelse på EUCSyd. Havde der derimod været elever på uddannelsen uden en læreplads, kunne et samarbejde i praktikperioden godt have været en mulighed.

   

  I forhold til finansiering er der en løbende dialog med mulige eksterne bidragsydere vedr. opstilling af telemuren.

  Økonomi og afledt drift

  Det rådgivende ingeniørfirma NIRAS udførte i 2021 en kalkulation på udgifterne ved en genopstilling af Telemuren ved Gasværksvej. Inflation og stigende byggeindeks medfører, at det nu er nødvendigt at opdatere denne kalkulation. En opdateret kalkulation på grundlag af det gældende byggeindeks kommer frem til, at prisen for en genopstilling af Telemuren ved Gasværksvej nu vil lyde 2,1 mio. kr. Der er i budgettet afsat 0,9 mio. kr. til projektet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-09-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9731, Sagsinitialer: CAMAHA

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om idrætsfaciliteternes økonomi og belægning for 2020 og 2021.

   

  I forbindelse med indførelsen af haltilskudsmodellen for Aabenraa Kommunes idrætsfaciliteter den 1. januar 2017 er der indført fælles tilskudsmodel for de kommunale og selvejende haller og svømmehaller.

   

  Der er udarbejdet en samlet oversigt over idrætsfaciliteternes økonomiske situation og belægning for 2020 og 2021.

   

  Hallernes årsresultat for 2020 viste for tre af de selvejende haller et negativt årsresultat.

  Den primære årsag til de negative årsresultater var manglende indtjening grundet Corona-nedlukning.

   

  Alle haller og svømmehaller i Aabenraa Kommune kom ud af 2021 med et positivt årsresultat.

   

  Stigende energipriser

  Grundet de stigende energipriser udarbejdede forvaltningen i første kvartal af 2022 en oversigt over de selvejende hallers udgifter til gas og el i januar og februar måned 2022. Udgifterne blev sammenholdt med hallernes energiudgifter samme tidspunkt i 2021. Oversigten viste, at de selvejende hallers udgifter til energi i gennemsnit var steget med 96,48%.

   

  De kommunale haller og svømmehaller er omfattet af Aabenraa Kommunes indkøbsaftale, hvorfor der for de kommunale haller og svømmehaller ikke var store ændringer i udgifter til energi. 

   

  Forvaltningen og Aktiv Aabenraa har fokus på hallernes økonomiske udfordringer. Halinspektørforeningen har gennemført en undersøgelse og tilbyder webinar med vejledning i, hvordan man bedst muligt håndterer de nuværende økonomiske udfordringer.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-09-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/10132, Sagsinitialer: PKNU

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget om indholdet og økonomien i Den Børnekulturelle Rygsæk 2022-2023.

   

  Den Børnekulturelle Rygsæk er et katalog over kulturelle tilbud til Aabenraa Kommunes dagtilbud og skoler. Rygsækgruppen, som sammensætter rygsækken, består af repræsentanter fra: Pædagogisk UdviklingsCenter, dagtilbud, UC Syd, Museum Sønderjylland, Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse, Deutsche Bücherei Apenrade og Kultur & Fritid. Det er Kultur og Fritid, der er tovholder på rygsækken.

   

  Den Børnekulturelle Rygsæk har eksisteret siden 2008. Der er gennem tiden udviklet tilbud, som er gået hen og har fået driftslignende karakter. For at fastholde rygsækkens udviklingsprofil har rygsækgruppen i år re-fokuseret tilbuddene til at være mødet med den skabende og udøvende kunst- og kulturprofessionelle. Det dækker bredt mødet med kunstnere og formidlere, aktiv deltagelse i kunstneriske processer samt oplevelsen af kunst og kultur.

   

  Formålet med Den Børnekulturelle Rygsæk er at give kommunens børn og unge et møde med kunstnere og kultur i løbet af deres tid i institutionerne. Der lægges særligt vægt på, at tilbuddene skal være af kvalitet frem for amatørtilbud og tilbud, der kan fungere på kommercielle betingelser. Dertil kommer, at alle tilbud i rygsækken søger at understøtte forskellige læringsmål, hvilket er angivet ved hvert tilbud, og samtidigt fungerer kompetenceudviklende for lærere og pædagoger.

   

  I 2022-2023 byder Den Børnekulturelle Rygsæk på 23 tilbud samt en liste over andre kulturelle tilbud i kommunen. Tilbuddene er inddelt efter aldersgrupper fra dagtilbud og til og med 10. klasse og har forskellige genrer. Genrene er: Kunst, teater, film, litteratur, musik, kulturhistorie samt natur og bevægelse. Ofte dækker et tilbud flere genrer.

   

  Dette års rygsæk har et samlet budget på 0,187 mio. kr., mens den samlede værdi af de 23 tilbud er på over 0,524 mio. kr. Denne større værdi skyldes, at kulturudbyderne giver mængderabat, når Rygsækken foretager en samlet bestilling, samt at der kan købes større forløb ind, der er delvist statsfinansierede, som f.eks. Dansens Hus. I dette års rygsæk har Museum Sønderjylland f.eks. fem tilbud med, hvor de betaler mindst 50% af udgifterne på tilbuddet. Derudover er der tilbud i rygsækken, som er finansieret af eksterne midler.

   

  Ambitionen er fortsat at få gearet budgettet til Den Børnekulturelle Rygsæk yderligere, end det er lykkes i år, så det bliver muligt at få endnu flere tilbud ud til kommunens institutioner. Dette har tidligere været gjort gennem f.eks. midler fra Slots- og Kulturstyrelsens puljer.

   

  For at få inputs til de fremtidige rygsække har Kultur og Fritid deltaget på skolemessen 27. juni 2022. Her kunne lærere og skoleledere komme med ønsker til fremtidige tilbud til rygsækken. Både helt konkrete forslag og mere overordnede ønsker i forhold til Den Børnekulturelle Rygsæk.

   

  Fra ”ønskebrønden” fik forvaltningen fire kategorier af inputs:

  • Generelt feedback på rygsækken: 4
  • Forslag til forløb: 13
  • Transport: 6
  • Andet: 2

   

  De inputs, der er kommet, tages med i det videre arbejde til Den Børnekulturelle Rygsæk 2023-2024. Dog er det væsentligt at påpege, at der generelt er en udfordring med transport, især for institutioner i mindre samfund, der ikke betjenes af bus i dagtimerne. Det hindrer både brug af kulturtilbud internt i kommunen og brugen af de tilbud, som Museum Sønderjylland har i de omkringliggende kommuner – både i og uden for Den Børnekulturelle Rygsæk.

  Økonomi og afledt drift

  Økonomien til Den Børnekulturelle Rygsæk 2022-2023 er fordelt som følger:

   

  Kultur og Fritid

  Kultur- og Fritidspolitikken

  50.000,00

  Fra Museumskonto i Kultur og Fritid til forløb Bevaringscenter

  11.500,00

  Rest fra projekt Billedskolen rykker ud og lukker op (ca.)

  16.000,00

  Pædagogisk UdviklingsCenter (PUC) 

  60.000,00

  Dagtilbud

  50.000,00

  I alt

  187.500,00

   

  Kultur- og Fritidsudvalgets bidrag finansieres af Kultur- og Fritidspolitikken, midler fra kontoen til museer samt et restbeløb fra projektet Billedskolen rykker ud og lukker op, der tidligere har været et forløb i rygsækken.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-09-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25623, Sagsinitialer: CCAR

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-09-2022

  Protokollen er godkendt.