Beslutningsprotokol

onsdag den 2. november 2022 kl. 15:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Signe Bekker Dhiman, Hans Christian Gjerlevsen, Kurt Asmussen, Carina F. Davidsen, Christian Panbo, Philip Tietje, Rasmus Andresen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.55
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25623, Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-11-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25623, Sagsinitialer: CCAR

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-11-2022

  • Møde i Museum Sønderjyllands bestyrelse
  • Dialog med Danske Blindesamfund vedr. lydavisen
  • Møde i det Sønderjyske Kultur Koordinationsudvalg
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25898, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet. Der er siden sidste orienteringssag ikke ændret i teksten vedrørende Museumsprojekt ved Kilen samt Visions- og handlingsplan for Frøslevlejren.

   

  Telemuren

  Der er i budget 2023 afsat yderligere 1,0 mio. kr. til genopførelse af Telemuren ved Gasværksvej således, at det samlede budget er på 1,9 mio. kr.

  Der udarbejdes nu en tids- og procesplan for gennemførelsen af projektet, som bl.a. vil omfatte afholdelse af en licitation på håndværksarbejderne. Når der er et resultat af licitationen vil det blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  Museumsprojekt ved Kilen

  I samarbejde med Museum Sønderjylland er der indgået aftaler med designbureauet Torden og Lynild om styrkelse af museets narrativ og med det kulturelle- og oplevelsesstrategiske rådgivningsbureau Seismonaut om styrkelse af en forretningsplan på basis af en markedsundersøgelse. Der er deadline på levering af materialet den 20. januar 2023, og arbejdet koordineres med udviklingen af arealet nord for Kilen.

   

  Visions- og handlingsplan for Frøslevlejren

  En registrering/opmåling af alle lejrens bygninger er ved at blive foretaget sammen med en opdatering af de estimerede udgifter til energirenovering og en ny, mere bæredygtig varmeforsyning. Konsulentfirmaet Rasmussen Nordic har leveret deres genstartsrapport for Frøslevlejren, og en forretningsplan er under udvikling.

   

  Levetidsforlængelse af svømmehallen ved Arena Aabenraa

  Rapporten fra tilsynet udført i oktober måned vil foreligge i begyndelsen af november måned 2022, og først da vil det kunne siges, hvad der skal gøres fremadrettet.

   

  Arena Aabenraa – Ny Svømmehal

  Med vedtagelsen af budget 2023-2026 er der nu afsat et budget på i alt 120 mio. kr. til projektet. Processen omkring projektets gennemførelse startes op igen ultimo 2022 og primo 2023 med inddragelse af byggeudvalget og brugergrupper, indgåelse af aftaler omkring ekstern rådgivning.

   

  Handicaptoilet på Jacob Michelsens Gård

  Byggeriet forventes at være afsluttet i løbet af første halvdel af november 2022. Der er indvielse den 9. december 2022.

   

  Friluftbad Bylderup-Bov

  Bylderup Fritidscenter er nu, med en bevilling fra Friluftsrådet på 0,45 mio. kr. sammen med bevillingen på i alt 5,0 mio. kr. fra Aabenraa Kommune, næsten i mål med finansieringen til svømmesøen. Der er søgt miljøgodkendelse, og selve byggeansøgningen er ved at blive udarbejdet. Opstarten på bygge- og anlægsarbejdet sker, når myndighedsgodkendelserne er på plads.

   

  Etablering af vinterbadefaciliteter på Sønderstrand

  Der er afsat 2,8 mio. kr. i budgettet til projektet. I december 2021 blev projektet udbudt i omvendt licitation, hvor ingen entreprenører ønskede at afgive tilbud på opgaven. På baggrund af prisudviklingen i markedet er der udarbejdet en ny prisestimering i april 2022, som vurderer, at prisen nu udgør ca. 4,016 mio. kr. Der kommer en sag på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i december med et alternativt forslag til placering og indretning. Der henvises til sag nr. 164 på denne dagsorden.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-11-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9160, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 30. september 2022 vedlægges til udvalgets orientering.

  Forbrugsprocenten pr. 30. september 2022, for udvalgets serviceudgifter, ligger på 74,3%. På samme tid sidste år lå forbruget på 73,3%.

   

  Herudover fremgår sygefravær for Børn og Kultur. Frem til september 2022 udgør det samlede sygefravær 6,3% for serviceområdet Børn og Kultur mod 7,0% for hele kommunen. På tilsvarende tidspunkt i 2021 udgjorde sygefraværet 4,9%. For medarbejdere under Kultur og Fritid ligger fraværet på 5,5% mod 3,0% på samme tid i 2021.

   

  Ud over ledelsesinformationen er der vedlagt investeringsoversigten for perioden 2022-2026.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-11-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12875, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  I henhold til de økonomiske procedurer for 2022 udarbejdes den anden detaljerede bevillingskontrol pr. 30. september 2022.

   

  Bevillingskontrollen består af følgende gennemgang af bevillinger:

   

  • Omplaceringer inden for eget udvalg/bevillingsområde (netto 0), som udvalget selv er bemyndiget til at foretage
  • Tillægsbevillinger, drift, med påvirkning af kassebeholdningen
  • Tillægsbevillinger, drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  • Tillægsbevillinger anlæg.

   

  Denne sag omhandler driften.

   

  Børn og Kulturforvaltningen har, i samarbejde med Budgetenheden, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2022 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen pr. 30. september 2022 på Kultur- og Fritidsudvalgets område er, et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som tilføres kassen. Der forslås samtidig overført 0,798 mio. kr. fra drift vedrørende Telemuren til anlæg i 2023.

   

  På udvalgets område er der et korrigeret budget til serviceudgifter på 106,182 mio. kr. og et forbrug på 74 % pr. 30.9.2022.

   

  På Analyse og udviklingspuljen forventes en mindreudgift på 0,3 mio. kr. vedrørende analyse til lokaler til musikalske formål som tilføres kassen.

   

  På Folkeoplysning forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr. vedrørende færre udgifter til materialer og uddannelse som tilføres kassen.

   

  Der er i sagens bilag en samlet oversigt over de 3 bevillingskontrolsager vedrørende driften (bilag i1) og bemærkninger til oversigten (bilag i2). Derudover vedlægges noter til Tillægsbevillingsansøgninger (bilag T2). Endelig vedlægges en økonomisk oversigt over udvalgsområdets resultat pr. 30. september 2022 (bilag i4).

  Økonomi og afledt drift

  Tillægsbevillinger, drift, med påvirkning af kassebeholdningen:

  Der ansøges om at overføre de uforbrugte midler på 0,134 mio. kr. i projektet Bevæg dig for livet til 2023.

   

  Projektet er afsluttet, men formålet videreføres i indsatsen 60+Aktiv. Således vil midlerne blive anvendt til samme formål og målgruppe over tid.

   

  Telemuren: Der er afsat 0,9 mio. kr. på driftsbudgettet til opgaven, hvoraf der er anvendt 0,1 mio. kr. til rådgivning. Den seneste kalkulation på udgifterne ved en genopstilling af Telemuren er på 2,1 mio. kr. Det foreslås, at restbevillingen på 0,798 mio. kr. på drift flyttes til anlæg i 2023.

   

  Analyse og udviklingspulje: Der forventes i 2022 et mindreforbrug på Analyse- og udviklingspuljen idet en tidligere planlagt analyse vedrørende lokaler til musikalske formål først forventes gennemført i 2023. Der forventes på denne baggrund et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. som kan tilføres kassen.

   

  Folkeoplysning: Der er mindreudgifter til Folkeoplysning på ca. 0,2 mio. kr. som følge af færre udgifter til materialer, uddannelse og lokaletilskud, som kan tilføres kassen.

   

  Tabel 1. Oversigt over de ansøgte tillægsbevillinger/rammekorrektioner (i 1.000 kr.):

  Emne

  2022

  2023

  2024-26

  Projekt bevæg dig for livet

  -134

  +134

   

  Telemuren

  -798

   

   

  Analyse og udviklingspulje

  -300

   

   

  Folkeoplysning

  -200

   

   

  I ALT

  -1.432

  +134

   

  + = budgetforhøjelse/tillægsbevilling og - = budgetreduktion/negativ tillægsbevilling

   

  Indstilling

  Børn og Kulturforvaltningen indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger/rammekorrektioner i 2022 – 2023, jf.

  ovenstående tabel 1, der tilføres de likvide midler, godkendes.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-11-2022

  Anbefalet godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12875, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2022 behandles i to selvstændige sager. Én sideløbende sag, der vedrører driften, og nærværende sag, der vedrører anlæg.

   

  Børn og Kulturforvaltningen har vurderet de igangværende anlægsprojekter, og i den forbindelse udarbejdet den i bilag A2 vedlagte beskrivelse af status på hvert enkelt anlægsprojekt, herunder en vurdering af, hvornår de enkelte anlægsprojekter forventes afsluttet, og hvorvidt budgetterne hertil overholdes.

   

  Bevillingerne forventes overholdt på alle anlægsprojekter.

   

  Der er i alt 14 igangværende anlægsprojekter, på Kultur- og Fritidsudvalgets område, hvoraf 5 forventes afsluttet i 2022.

   

  Der søges om overførsel af et rådighedsbeløb på i alt 15,45 mio. kr. til 2023, som følge af betalingsforskydninger vedrørende projekter, hvorpå der ikke kommer flere udgifter i indeværende år. Betalingsforskydninger på øvrige igangværende anlægsprojekter overføres ved regnskabsafslutningen i marts måned.

   

  Der er et mindreforbrug på 0,021 mio. kr. på Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2022-2025 som tilføres anlægspuljen jf. bilag AP1.

   

  Der tilføres 3,5 mio. kr. fra Økonomiudvalget vedr. skolevænget 33, facade gymnastiksal, klargøring bygning 11 til Kultur og Fritidsudvalget.

   

  Vedlagt er tillægsbevillingsansøgninger anlæg (bilag A1), Noter til anlæg (bilag A2) og mindre forbrug anlæg der tilføres anlægspuljen (bilag AP1).

  Økonomi og afledt drift

  Kultur- og Fritidsudvalget har pr. 30. september 2022 et korrigeret anlægsbudget på 26,8 mio. kr. og et forbrug på 4,98 mio. kr.

   

  Resultatet af bevillingskontrollen pr. 30.9.2022 fremgår af tabel 1 nedenfor.

   

  Tabel 1:

  Projekt

  TB i 2022

  TB i 2023

  RK i 2024-25

  Etablering af kunstig badesø (Bylderup)

  -3.000

  3.000

   

  Facaderenovering GYM. Skolevænget 33

  -2.000

  2.000

   

  Halpulje til større og mindre opgaver 2022-2024

  -1.000

  1.000

   

  Nyt museumsbyggeri, Aabenraa

  -5.950

  5.950

   

  Svømmehal ved Arena Aab.

  -1.000

  1.000

   

  Vinterbadere, off. toiletter, videoovervågning. Sønderstrand

  -2.500

  2.500

   

  Skolevænget 33, facade gymnastiksal, klargøring bygning 11

  3.500

   

   

  I ALT

  -11.950

  15.450

   

  + = budgetforhøjelse/tillægsbevilling og - = budgetreduktion/negativ tillægsbevilling

   

  Indstilling

  Børn og Kulturforvaltningen indstiller,

  at den vedlagte statusbeskrivelse pr. 30. september 2022 for de enkelte anlæg tages til efterretning,

  at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 på 15,45 mio. kr. samt en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2023 på 15,45 mio. kr., der finansieres af de likvide midler, jf. ovenstående tabel 1,

  at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,021 mio. kr. vedr. Anlægstilskud Museum Sønderjylland, som tilføres anlægspuljen, og

  at rådighedsbeløbet på 3,5 mio. kr. vedr. Skolevænget 33 bygning 11 overføres fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-11-2022

  1. at - Taget til efterretning.

  2.-4. at – Anbefalet godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/20210, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  I budgetstrategien for budget 2023 er det besluttet, at der ikke udarbejdes forslag til nye anlægsprojekter i 2023 ud over akutte anlæg, idet anlægsrammen for 2023 er fuldt prioriteret.

  I stedet igangsættes en proces i 2022 med udarbejdelse af et anlægskatalog med 10 års sigte, der kan indgå i budgetlægningen for 2024 og frem.

   

  Økonomiudvalget godkendte på mødet den 17. maj 2022 processen for etablering af et anlægskatalog med 10 års sigte, hvor de enkelte fagudvalg har til opgave at gennemføre en idégenerering, kvalificering og prioritering af forslag frem til november 2022. Formålet er at få udarbejdet et inspirationskatalog af forslag, der kan indgå i den fremtidige politiske prioritering af konkrete anlægsprojekter på investeringsoversigten. Et katalog der kan sætte lys på de store projekter og kan bidrage til et bedre beslutningsgrundlag og fastholde den politiske prioritering af, hvilke anlægsprojekter der skal arbejdes med på såvel den korte og lange bane.

   

  Den godkendte tidsplan er som følger:

  Juni – sept. 2022: Idégenerering af forslag i fagudvalg

  Okt. – nov. 2022: Forslag kvalificeres og prioriteres i fagudvalg

  December 2022: Samlet bruttoliste for alle udvalg drøftes i Økonomiudvalg

  Jan. – feb. 2023: Mulighed for yderligere kvalificering

  Marts 2023: Anlægskatalog foreligger ved rammeudmelding af budget 2024

   

  Udvalgets opgave i august – september var at gennemføre en idégenerering, som bestod af en indledende drøftelse og udarbejdelse af en bruttoliste af investeringsforslag på udvalgets område for de næste 10 år.

   

  I den indledende fase var det ikke nødvendigt at forholde sig til investeringens omfang.

  Forslag til anlægsprojekter kan ud over en række politiske forslag tage sit naturlige afsæt i de strategiske udfordringer, som det enkelte fagudvalg står over for de kommende år. Det kan eksempelvis være investeringsbehov som følge af den demografiske udvikling, ønsket om mere bosætning, bæredygtig udvikling, infrastruktur, erhvervsfremme eller kommunens planstrategi.

   

  Udvalgets opgave i oktober - november er at kvalificere og prioritere de indkomne ideer.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at udvalget foretager en foreløbig prioritering af idéer til et kommende anlægskatalog med 10 års sigte.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-11-2022

  De beskrevne idéer til projekter i bilaget blev prioriteret undtaget projektet vedr. Sønderjyllands Golfklub.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2018, Sagsinitialer: PKNU

  Sagsfremstilling

  I denne sag møder Kultur- og Fritidsudvalget repræsentanter for Kulturelt Samråd til en drøftelse af deres teaterindsats ”Hver by sit teater”.

   

  Kulturelt Samråds samarbejdsaftale fastsætter blandt andet, at Kulturelt Samråd har mulighed for at løfte enkeltsager over for udvalget, og lægger vægt på samrådets mulighed for at formulere og finansiere egne initiativer inden for den afsatte ramme.

   

  På Kultur- og Fritidsudvalgets møde 25. august 2020 i sag 89 fortalte Kulturelt Samråd om deres strategi for de kommende to år, der havde overskriften ”Hver by sit teater”. De fortalte om indsatsområder, og hvordan de ville løfte indsatsen blandt andet gennem informations-, inspirations- og workshoparrangementer for eksisterende og nye aktører, der ønsker at arbejde med børne- og ungdomsteater og via tilknytning af fagkonsulenter fra bl.a. Dansk Amatør Teater Samvirke (DATS).

   

  På mødet vil repræsentanter fra Kulturelt Samråd fortælle om deres resultater for denne indsats, samt fortælle om det videre arbejde med indsatsen.

   

  Forvaltningen vurderer, at indsatsen stadig harmonerer med en række andre initiativer og muligheder på scenekunstområdet, herunder Kultur- og Fritidsudvalgets vedtagelse af den nye model for Børneteater, Teater i Aabenraas udviklingsmål, Opgang2s Andre Horisonter projekt, som kommunen er med i til og med 2023 og Dansk-Tysk Sommercamp (tidligere Scenekunst Summer Camp i Frøslevlejren).

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-11-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/34330, Sagsinitialer: PKNU

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til en etårig forlængelse af aftalen mellem ShopiCity og Aabenraa Kommune om aftalebaserede aktiviteter.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 15. april 2020 et forslag til en revision af de faste aftaler på kulturområdet, herunder at aftalerne opdeles i to kategorier: Egentlige driftstilskud og aftalebaserede aktiviteter.

   

  ShopiCity falder inden for kategorien aftalebaserede aktiviteter og har i perioden 2020-2022 modtaget et årligt tilskud på 0,175 mio. kr. til foreningens kulturelle aktiviteter i og udsmykning af Aabenraa midtby. Indtil denne opdeling i to kategorier, har ShopiCity tidligere fået tilskud til arrangementer gennem Eventpuljen. Der skal nu tages stilling til en foreløbig, etårig forlængelse af aftalen for året 2023.

   

  Formålet med samarbejdsaftalen 2020-2022 har været at skabe kulturelle aktiviteter og udsmykning af Aabenraa midtby, der kan tiltrække byens borgere og turister for at øge omsætningen i byens butikker, tiltrække nye iværksættere, reducere antallet af tomme butikslokaler, tiltrække kompetente medarbejder til kommunens virksomheder og i sidste ende øge bosætningen.

   

  ShopiCity har udført en evaluering af samarbejdet i perioden 2020-2022. Ifølge tilbagemeldinger fra den digitale markedsføring, tal fra detailhandlen og fra overnatningssteder mener målgruppen, at ShopiCitys events er populære og vigtige. Målt på kundestrøm i gågaden, butikker og spisesteder, kan det konstateres, at der kommer flere og flere gæster til deres events i gågaden, både danskere og udlændinge, særligt hollændere og tyskere - skønt corona har betydet nedlukning og ændringer i programmet.

   

  Forvaltningen vurderer, at ShopiCity har opfyldt kravene i samarbejdsaftalen og desuden videreudviklet deres aktiviteter. Forvaltningen anbefaler derfor, at samarbejdsaftalen med foreningen forlænges, foreløbig dog kun med et år. Årsagen til den korte periode er, at aftalen med ShopiCity er en ud af 19 samarbejdsaftaler om ”aftalebaserede aktiviteter”, hvoraf størstedelen udløber med udgangen af 2023. Forvaltningen anbefaler, at behandlingen af samarbejdsaftalen med ShopiCity synkroniseres med de øvrige aftaler, der skal genforhandles i 2023. Derved får ShopiCity på lige fod med de øvrige aktører mulighed for at byde ind med ønsker i puljens samlede budget.

   

  ShopiCity vil i 2023 afsøge mulighederne for i fremtiden at arbejde tættere sammen med de øvrige handelsstandsforeninger i kommunen.

  Økonomi og afledt drift

  Samarbejdsaftalen med ShopiCity hører til Kultur og Fritids såkaldte aftalebaserede aktiviteter, hvoraf der er 19 i alt. Tilskudsgrundlaget for disse revurderes med forskellig frekvens.

  Aftalerne fastlægger et årligt tilskud, løbetid, målsætning og betingelser for eventuelt forlængelse eller genforhandling. Modellen imødekommer, at modtagernes behov for støtte i en etableringsfase kan være et behov for at have en flerårig planlægningshorisont.

   

  Ifølge samarbejdsaftalen 2020-2022 modtager ShopiCity et tilskud til deres aktiviteter på 0,175 mio. kr. årligt. Forvaltningen anbefaler, at samme beløb skal gælde for samarbejdsaftalen i 2023. Heraf stammer 0,043 mio. kr. fra puljen til aftalebaserede aktiviteter, mens det resterende beløb på 0,132 mio. kr. stammer fra Eventpuljen for 2023.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at den nuværende samarbejdsaftale med ShopiCity forlænges med et år.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-11-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/22735, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag tage stilling til fordelingen af midler fra Aabenraa Kommunes Eventpulje for 2023.

   

  Der er i Eventpuljen 2023 et budget på i alt 0,608 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at der i overensstemmelse med tidligere reserveres 10% af puljen til ”pludseligt opståede events med kort planlægningshorisont” svarende til 0,061 mio. kr. Nye ansøgere søger ofte i denne kategori, og da Eventpuljen er en udviklingspulje, vil det være hensigtsmæssigt at kunne imødekomme nye ansøgere. Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget har bevilget som anbefalet i den foregående sag på dagsordenen, er der bevilget 0,132 mio. kr. til ShopiCity.

  Dermed resterer 0,415 mio. kr. i Eventpuljen til uddeling.

   

  Ved ansøgningsfristens udløb ultimo august 2022 havde forvaltningen modtaget syv ansøgninger. Forvaltningen har vurderet de indkomne ansøgninger ud fra de kriterier, som Kultur- og Fritidsudvalget vedtog i 2014, og fremlægger hermed forslag til fordeling af puljen. Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender den anbefalede fordeling, er Eventpuljens midler til events over 0,015 mio. kr. uddelt.

  Økonomi og afledt drift

  Eventpuljen  i alt

  608.000

  SiC - aftalebaseret 2023

  132.000

  Til uddeling 10% pulje

    60.800

  Til uddeling i hovedpulje i alt

  415.200

   

   

   

  Ansøgere

  Ansøgt beløb

  Anbefalet tildelt beløb

  brutto

  Anbefalet tildelt beløb

  netto

  Beløb i Eventpuljen til uddeling

   

  387.300

  387.300

  Digitalt Folkemøde 2023

  100.000

  100.000

  100.000

  Sønderjyske Aftener Holbøl

  46.750

  46.750

  43.010

  GospelFamily

  30.000

  15.000

  13.800

  VM F3B 2023 - fjernstyrede svævefly

  180.000

  165.000

  148.500

  Koncertprogram 2023 - Ensted Folk Rock- og Viseforening

  60.000

  60.000

  55.200

  Revysangens Genklang

  30.000

  0

  0

  BOM

  100.000

  55.000

  55.000

  I alt

  546.750

  441.750

  415.510

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at fordeling af eventpuljens midler godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-11-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/33315, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til retningslinjer for udbetaling af grundtilskud til forsamlingshuse og huse med forsamlingshuslignende funktioner.

   

  Udvalget besluttede den 10. august 2022, at det hidtidige aktivitetstilskud til forsamlingshuse erstattes af et ensartet grundtilskud.

   

  Fra og med 2023 kan alle tilskudsberettigede forsamlingshuse og huse med forsamlingshuslignende funktioner henvende sig til kommunen om et grundtilskud.

   

  Betingelsen for at modtage et grundtilskud er, at forsamlingshuset fungerer som lokalsamfundets mødested til aktiviteter for foreninger og selvorganiserede grupper.

   

  Forvaltningens forslag til retningslinjer for udbetaling af grundtilskud fremgår af vedhæftet bilag.

   

  For driftsåret 2023 foreslår forvaltningen, at information om ansøgning om grundtilskud fremgår af mail sendt til de forsamlingshuse og huse med forsamlingshuslignende funktioner, der er omfattet af ordningen. Information om ansøgning af grundtilskud vil ligeledes fremgå af kommunens hjemmeside og Aabenraa Ugeavis under Aabenraa Kommune Informerer i november måned.

   

  Fristen for henvendelsen om grundtilskud for 2023 bliver den 31. december 2022, og tilskuddet udbetales senest den 31. marts 2023. Fremadrettet bliver ansøgningsfristen den 31. oktober.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2023 afsat 0,320 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at retningslinjer for udbetaling af grundtilskud godkendes, og

  at grundtilskud for 2023 udbetales som anbefalet af forvaltningen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-11-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/1460, Sagsinitialer: CAMAHA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til, om Nr. Hostrup Hus fra januar 2023 fortsat skal modtage et årligt driftstilskud på 0,105 mio. kr.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 26. marts 2019 at bevilge 0,105 mio. kr. i driftstilskud fra folkeoplysningsrammen til Nr. Hostrup Hus.

   

  Forud for Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af driftstilskuddet til Nr. Hostrup Hus havde Byrådet den 20. december 2017 godkendt en ansøgning om kommunegaranti på 1,0 mio. kr. for bank- og realkreditlån til Nr. Hostrup Hus i forbindelse med opførelsen af en multihal. Derudover blev der i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2018 bevilget et anlægstilskud på 1,0 mio. kr.

   

  Kommunegarantien er nedskrevet til 0,918 mio. kr.

   

  Den 21. oktober 2020 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget en ansøgning fra Nr. Hostrup Hus om at blive omfattet af Aabenraa Kommunes tilskudsmodel for idrætsfaciliteter. Ansøgningen blev ikke godkendt grundet Haltilskudsmodellens afgrænsning til alene at omfatte kommunale og selvejende haller og svømmehaller.

   

  Derimod besluttede udvalget, at Nr. Hostrup Hus skulle modtage et driftstilskud på 0,105 mio. kr. årligt til og med 2022, hvorefter tilskuddet skal behandles på ny.

   

  Udvalget skal nu tage stilling til, om det årlige driftstilskud til Nr. Hostrup Hus skal forlænges fra januar 2023.

   

  Forvaltningen har den 25. april 2022 afholdt møde med repræsentanter fra Nr. Hostrup Hus, som oplyser, at de budgetterer med et underskud på 0,060 mio. kr. for 2022. Foreningen bag Nr. Hostrup Hus vurderer, at de kan skabe balance i budgetterne de kommende år under forudsætning af, at de fortsat modtager et driftstilskud i samme størrelsesorden. Fjernes tilskuddet erklærer foreningen, at de må lukke.

   

  På mødet blev forventningerne til udlejning af multihallen for 2023 drøftet. Nr. Hostrup Hus oplyste, at de primært udlejer til Nr. Hostrup Ungdomsforening. Mandag, tirsdag og onsdage er der i perioden fra uge 36 til uge 10 aktivitet i hallen i tidsrummet 16.15-18.30, og om aftenen er der skiftevis et par timers motion i hallen og/eller aktivitet i lokalet over hallen.

  Typisk vil en sal af denne type have aktivitet fra morgenstunden til ud på aftenen med et par ubenyttede timer ind imellem bookingerne mandag til torsdag og færre brugere fredag-søndag.

   

  Såfremt Aabenraa Kommune fortsat ønsker at støtte Nr. Hostrup Hus med et årligt driftstilskud, anbefaler forvaltningen, at driftstilskuddet betinges af, at Nr. Hostrup Hus anvender Conventus som bookingsystem, og at belægningsgraden forøges via en bredere markedsføring.

   

  På baggrund af Nr. Hostrup Hus aktuelle økonomiske situation, har forvaltningen udarbejdet tre scenarier for det årlige driftstilskud.

   

  Scenarie 1 – Forlængelse af det årlige driftstilskud i en periode på fem år fra januar 2023 – 2027

  Forvaltningens vurdering: Nr. Hostrup Hus økonomi understøttes fortsat, hvilket minimerer muligheden for, at kommunens investering og garantistillelse udløses.

   

  Scenarie 2 – Driftstilskuddet udfases over en 3-årig periode fra januar 2023 til 2025

  Forvaltningens vurdering: Nr. Hostrup Hus økonomi vil stadig være udfordret men i en udfasningsproces minimeres muligheden for, at kommunens investering og garantistillelse udløses.

   

  Scenarie 3 -  Det årlige driftstilskud forlænges ikke og bortfalder fra den 1. januar 2023

  Forvaltningen vurderer: Ophør af driftstilskuddet kan føre til, at kommunegarantien udløses og multihallen overdrages til kommunen.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på nuværende tidspunkt en stående kommunegaranti på 0,918 mio. kr. Såfremt driftstilskuddet ophører den 31. december 2022 vurderes der med baggrund i regnskabet for 2021 samt budgetudkast for 2022, at der er en risiko for, at Nr. Hostrup Hus ikke længere vil kunne klare deres økonomiske forpligtigelser, og kommunegarantien udløses.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at driftstilskuddet udfases over en 3-årig periode fra januar 2023 til 2025, og

  at driftstilskuddet er betinget af, at Nr. Hostrup Hus anvender Conventus som bookingsystem, samt at markedsføringen øges.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-11-2022

  1. at – Venstre og Slesvigsk parti stillede følgende ændringsforslag:

  Driftstilskuddet forlænges i en periode på fem år fra januar 2023-2027, og regnskabet fremlægges årligt for Kultur- og Fritidsudvalget.

  For stemte: Venstre og Slesvigsk Parti

  Imod stemte: Socialdemokratiet og Ny Borgerlige, med begrundelse om, at driftstilskuddet bør forlænges med ét år og evalueres herefter.

  Ændringsforlaget blev dermed godkendt.

  1. at – Godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/28579, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  Regeringen, Danske Regioner og KL udsendte den 8. september 2022 en pressemeddelelse om, at de er enige om at spare på energien i det offentlige. Se bilag.

  Bl.a. med baggrund i dette skal Kultur- og Fritidsudvalget forholde sig til, om skøjtebanen i Genforeningshaven i Aabenraa skal åbne for kommende skøjtesæson.

   

  Der mulighed for at gennemføre hele skøjtesæsonen på ca. 11 uger eller alternativt, at skøjtebanen åbnes i en forkortet sæson.

   

  Hvis vejret tillader det, åbnes skøjtebanen normalt i forbindelse med 1. søndag i advent eller i starten af december og lukkes igen efter vinterferien i uge 7.

   

  Arena Aabenraa oplyser, at skøjtebanen i sæsonen 2021/2022 var åben 30 dage i december, 30 dage i januar og 20 dage i februar.

   

  Såfremt skøjtebanen holdes åben i en forkortet periode, anbefaler Arena Aabenraa, som varetager driften af skøjtebanen, at det bør være i december måned. Med afsæt i skøjteudlejning blev der i den periode udlejet gennemsnitligt 87 daglige skøjteudlejninger svarende til fem gange så mange udlejede skøjter som i januar måned, hvor gennemsnittet udgjorde 18 udlejninger. Et egentligt besøgstal på skøjtebanen registreres ikke.

   

  Skøjtebanens strømforbrug er vejrafhængigt. Specielt regnvejr og høje temperaturer (over ca. 5 grader) er en udfordring i forhold til forbruget.

   

  Oversigten viser strømforbruget i KWh for de sidste 3 skøjtesæsoner.

   

  Måned

  Forbrug

  December 2018

  43.751

  Januar 2019

  39.212

  Februar 2019

  23.149

  I alt

  106.112

   

   

  December 2019

  40.855

  Januar 2020

  41.156

  Februar 2020

  25.409

  I alt

  107.420

   

   

  December 2021

  22.114

  Januar 2022

  24.580

  Februar 2022

  13.526

  I alt

  59.950

   

   

   

  I sæsonen 2020/2021 blev skøjtesæsonen aflyst grundet COVID-19.

   

  Aabenraa Kommunes strømpris udgør p.t. ca. 2.20 kr. pr. kWh. Prisen er variabel, og prisudviklingen er vanskelig at forudse.

  Økonomi og afledt drift

  Med baggrund i de seneste års elforbrug på skøjtebanen, og med usikkerheden omkring vejret og energipriser, skønner forvaltningen, at elforbruget for december måned vil udgøre mellem 0,050 mio. kr. og 0,110 mio. kr.

  Arena Aabenraa varetager driften af skøjtebanen i december måned mod et honorar på 0,050 mio. kr.

  Driften af skøjtebanen i december måned kan afholdes af driftsbudgettet på området.

   

  Elforbruget i perioden fra primo december til medio februar vil udgøre mellem 0,130 mio. kr. og 0,250 mio. kr.

  For perioden udgør honoraret til Arena Aabenraa 0,110 mio. kr. 

   

  Hvis skøjtebanen ønskes åben i hele sæsonen på ca. 11 uger, skønner Driftsenheden, at der er behov for en ekstrabevilling på 0,100 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at skøjtebanen i sæson 2022/2023 stilles i bero.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-11-2022

  Godkendt, med bemærkning om, at restmidlerne udmøntes til en pulje til aktiviteter i Aabenraa Midtby for samme målgruppe i december måned 2022.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/7973, Sagsinitialer: MOEJE

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende en ændret tids- og procesplan for udarbejdelsen af en revideret udgave af Aabenraa Kommunes Folkeoplysningspolitik.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget blev på deres møde den 7. september 2022 præsenteret for en tids- og procesplan for udarbejdelsen af en revideret Folkeoplysningspolitik, hvor der var lagt op til, at første udkast til politikken skulle godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. november 2022.

   

  Tids- og procesplanen ændres af hensyn til inddragelsen af en række relevante parter inden den reviderede politik sendes til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget. De parter, som inddrages, er Aabenraa Fritidsråd, Kulturelt Samråd, Musikrådet, Musikskolen, Biblioteket og Aktiv Aabenraa. 

   

  Den reviderede tids- og procesplan ser således ud:

   

  • Oktober til december 2022: Relevante parter inddrages 
  • 11. januar 2023: Kultur- og Fritidsudvalget sender første udkast til en revideret Folkeoplysningspolitik i høring
  • Medio januar til medio februar 2023: Høringsperiode
  • 12. april 2022: Kultur- og Fritidsudvalget behandler revideret Folkeoplysningspolitik
  • 18. april: Økonomiudvalget behandler sagen
  • 26. april: Den reviderede Folkeoplysningspolitik godkendes i Byrådet

   

  Herefter foretager forvaltningen en vurdering af, om en efterfølgende revidering af foreningshåndbogen er nødvendig.

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at den ændrede tids- og procesplan for revidering af Aabenraa Kommunes Folkeoplysningspolitik godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-11-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/15017, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle Temahandleplan for tobak 2023-2025.

   

  Sundheds- og Forebyggelsesudvalget behandlede den 4. oktober udkast til Temahandleplan for tobak 2023-2025, hvor det blev besluttet at sende temahandleplanen til udtalelse ved Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Temahandleplanen genbehandles ved Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i december med henblik på endelig godkendelse.

   

  Sundhedspolitikken implementeres gennem temahandleplaner, som har til formål at synliggøre kommunens indsats på området og rammesætte mulig fremtidig udvikling af indsatser til imødegåelse af udfordringer på området. Rammen for temahandleplaner er de 11 forebyggelsespakker, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet.

   

  Aabenraa Kommunes sundhedspolitik indeholder en række fokuspunkter for, hvordan der skabes et sundt og aktivt fællesskab for alle her i kommunen. Disse fokuspunkter indebærer målsætninger om, at kommunen skaber gode rammer for sundhed, og at borgerne lever sundt og aktivt. I forhold til tobak indgår Aabenraa Kommune i partnerskabet Røgfri Fremtid og vil i samarbejde med resten af partnerskabet arbejde målrettet for, at ingen børn og unge anvender tobaksprodukter i 2030, og at tobaksprodukter anvendes af maksimalt 5% af befolkningen.

   

  Udkast til Temahandleplan for tobak 2023-2025 tager udgangspunkt i den eksisterende Temahandleplan for tobak 2022, men er tilpasset og udbygget i forhold til det nuværende udfordringsbillede, hvor substitutionsprodukter fylder stadig mere, herunder særligt snus. Udkastet til temahandleplanen tager derfor udgangspunkt i tre spor:

   

  • Spor 1 – Fortsat indsats mod rygning
  • Spor 2 – Indsats mod snus
  • Spor 3 – Tobaksfrie miljøer

   

  Spor 1 er en videreførelse af to spor fra temahandleplanen 2022 omhandlende dels forebyggelse af rygestart, dels hjælp til rygestop. Disse indsatser har været fokusområder i flere år, og der er veletablerede indsatser omkring såvel forebyggelse af og hjælp til rygestop. Der lægges i temahandleplanen op til, at disse indsatser fortsættes de kommende år.

   

  Spor 2 er et nyt selvstændigt spor. Der ses en stor stigning i brugen af røgfri tobak- og nikotinprodukter, såsom snus, tyggetobak og nikotinposer, særligt blandt unge. I temahandleplanen benævnes disse produkter under fællesbetegnelsen snus, da brugerne i daglig tale blander produkterne sammen. Den store stigning i brugen af disse produkter gør det nødvendigt med en særskilt indsats over for disse nye produkter, der særligt er udbredt blandt unge mænd. Produkterne bliver også benyttet i idrætsmiljøer, idet de opfattes som præstationsfremmende, og der formentlig mangler viden om produkternes skadelige virkninger. Derudover er der tegn på, at en række borgere substituerer deres tobaksforbrug fra cigaretter til snus, hvilket bl.a. muliggør brug af nikotinprodukter i røgfri miljøer.

   

  Spor 3 er en videreførelse og udbygning af sporet fra den nuværende temahandleplan omkring røgfri miljøer. Dette udbygges til at omfatte tobaksfrie miljøer, således at der også er fokus på udviklingen omkring snus og forebyggelse i bl.a. idrætsmiljøet.

   

  Udkast til Temahandleplan for tobak 2023-2025 er vedlagt sagen.

  Indstilling

  Børn og Kultur, Jobcenter og Borgerservice og Social & Sundhed indstiller,

  at der gives udtalelse til temahandleplan for tobak 2023-2025.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-11-2022

  Kultur- og Fritidsudvalget udtaler:

  Udvalget hilser initiativet velkomment og bemærker at det er positivt, at der kommer fokus på de unges brug af snus.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/24817, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag give udtalelse til udkast til Temahandleplan for fysisk aktivitet 2023-2025.

   

  Sundheds- og Forebyggelsesudvalget behandlede den 4. oktober udkast til Temahandleplan for fysisk aktivitet, hvor det blev besluttet, at sende temahandleplanen til udtalelse ved Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Seniorudvalget samt Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter. Temahandleplanen genbehandles ved Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i december med henblik på endelig godkendelse.

   

  Sundhedspolitikken implementeres gennem temahandleplaner, som har til formål at synliggøre kommunens indsats på området, og rammesætte mulig fremtidig udvikling af indsatser til imødegåelse af udfordringer på området. Indholdet i temahandleplanerne er rammesat efter forebyggelsespakkerne fra Sundhedsstyrelsen.

   

  Aabenraa Kommunes sundhedspolitik indeholder en række fokuspunkter for, hvordan der skabes et sundt og aktivt fællesskab for alle, her i kommunen. Disse fokuspunkter indebærer målsætninger om, at kommunen skaber gode rammer for sundhed, og at borgerne lever sundt og aktivt. Fysisk aktivitet er vigtigt gennem hele livet, da det er en forudsætning for udvikling og vedligeholdelse af en sund krop, det forebygger en lang række sygdomme, og det styrker den mentale sundhed – særligt, hvis den dyrkes i fællesskab med andre.

   

  Udkastet til Temahandleplan for fysisk aktivitet indeholder en kort introduktion til områdets relevans, udvalgte data for området og en rammesættende inddeling for områdets indsatser. Inddelingen af sporene tager udgangspunkt i livsovergange. Årsagen er, at menneskers vaner ofte tilpasses nye situationer og omgivelser. Det gælder eksempelvis i forbindelse med livsovergange, hvor hverdag og vaner tilpasses en ny situation.

   

  Der er valgt en inddeling i tre spor i hhv.:

  1)     Børn og unge

  2)     Aktiv senior

  3)     Gode rammer og tilgængelighed

   

  Denne inddeling sætter fokus på de vigtige overgange fra hhv. barndom til ungdomsliv, og igen fra erhvervsaktiv til pension, da disse medfører væsentlige forandringer i borgerens hverdag. Herudover sættes fokus på gode rammer og tilgængelighed for fysisk aktivitet, herunder i naturen gennem vandreruter og stier.

   

  Vedlagt sagen udtalelsesudkast for Temahandleplan for fysisk aktivitet 2023-2025.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice, Børn og Kultur, Plan, Teknik & Miljø og Social & Sundhed indstiller,

  at der gives udtalelse til Temahandleplan for fysisk aktivitet 2023-2025.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-11-2022

  Kultur- og Fritidsudvalget udtaler:

  Udvalget hilser initiativet velkomment og det er positivt at der er fokus på at understøtte foreningslivet og fremme af fysisk aktivitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/13613, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om en midlertidig løsning for vinterbaderfaciliteter ved Sønderstrand.

   

  Historik

  Byrådet afsatte i forbindelse med prioriteringen af budget 2021 2,8 mio. kr. til etablering af vinterbadefaciliteter, offentlige toiletter og videoovervågning på Sønderstrand.

   

  Byggeriet af de nye faciliteter var i december 2021 udbudt i omvendt licitation til tre entreprenører. Udbuddet blev aflyst, da entreprenørerne af forskellige årsager ikke ønskede eller havde mulighed for at afgive tilbud på opgaven. Sidenhen er der på baggrund af prisudviklingen på markedet blevet udarbejdet en ny prisestimering i april 2022, som vurderer, at prisen nu udgør cirka 4,016 mio. kr.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget blev på udvalgsmødet den 31. maj 2022 oplyst om den nye prisestimering og besluttede, at projektet skal indgå i budgetforhandlingerne for 2023-2026. Derudover blev det besluttet, at alternative midlertidige løsninger for vinterbaderfaciliteter skal afdækkes. Det sker som følge af, at dispensation til den lejede pavillon, som kommunen hidtil har stillet til rådighed for foreningen Vikingeklubben fra oktober til marts måned, er udløbet. Det er ikke muligt at give yderligere dispensation.

   

  Aktuelt

  Projektet for vinterbaderfaciliteterne svarende til eksisterende projektmateriale opnåede ved budgetforhandlingerne 2023-2026 ikke politisk prioritering og fordrer en videre afklaring omkring anvendelse af anlægsbevillingen.

   

  Forvaltningen har løbende arbejdet med at finde en midlertidig løsning for Vikingeklubben i Aabenraa, der grundet den manglende pavillon, oplever kapacitetsudfordringer. I den forbindelse er der optaget dialog med Aabenraa Sejl Club vedrørende samarbejde om eksisterende faciliteter der midlertidigt kan benyttes til Vikingeklubben. Aabenraa Sejl Club har tilkendegivet et ønske om samarbejde, og det er i den forbindelse aftalt, at Vikingeklubben, i indeværende vinterbadersæson, benytter omklædningsfaciliteterne i Juniorhuset i Aabenraa Sejl Club.

   

  Der installeres låsesystem i faciliteterne, og Aabenraa Kommune og Aabenraa Sejl Club dækker i fælleskab omklædningsfaciliteternes driftsomkostninger i form af el, vand og varme. Vikingeklubben varetager selv rengøringen af faciliteterne.

   

  Der vil fra omklædningsfaciliteterne i Juniorhuset være adgang til vandet fra såvel flydebro inden for molen ved Sønderstrand samt via bro og trappenedgang i lystbådehavnen.

   

  Det vil fortsat være muligt for Vikingeklubben i Aabenraa samt de selvorganiserede vinterbadere at anvende hidtil benyttede faciliteter under bastionen på Sønderstrand. I foråret vil der blive foretaget en samlet evaluering, hvor den videre plan for faciliteter og deres placering vil blive afklaret.

   

  Ovenstående aftaler udarbejdes i en samarbejdsaftale mellem forvaltningen og Aabenraa Sejl Club.

  Indstilling

   

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-11-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9085, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om status på arbejde med den kvalificerede ansøgning til forsøgsordningen med frie bymidter.

   

  I august 2022 blev både Kultur- & Fritidsudvalget og Udvalget for Plan, Teknik & Landdistrikter orienteret om, at Rødekro var udpeget som en af de 14 byer, der skal arbejde videre med en kvalificeret ansøgning i forhold til forsøgsordningen for frie bymidter. Aabenraa Kommune søgte ind til forsøgsordningen med et projekt i Rødekro, der bygger videre på det udviklingsarbejde, som allerede er i gang i området. Samtidig giver projektet nye muligheder for afprøvninger i forhold til byens fremadrettede identitet og indretning af bymidten, så den tilpasses fremtidens behov, krav og efterspørgsel. Der skal arbejdes videre med sammenhængen på tværs af bymidten, det vil sige koblingen fra stationsområdet til byparken og Brugsen. Kommuner, der indgår i forsøgsordningen, forpligter sig desuden til, i samarbejde med lokale aktører, at etablere velfærdscentre med lokale velfærdstilbud, der kan understøtte bylivet og styrke den nære velfærd.

   

  I august 2022 blev der afholdt fælles informationsmøde for de udpegede byer, hvor processen frem mod indsendelse af en kvalificeret ansøgning i januar 2023 blev drøftet. Det forventes dog, at der sker mindre ændringer i tidsplanen grundet det kommende folketingsvalg, men der er endnu ikke kommet en endelig melding herom, hvorfor der arbejdes ud fra de nuværende forudsætninger.

   

  I september har forvaltningen fremsendt en beskrivelse af, hvilke lovgivninger der potentielt bliver en udfordring i forhold til de projekter, der ønskes gennemført i Rødekro. Der vil, i løbet af fjerde kvartal 2022, blive afholdt møder mellem forvaltningen og de respektive ressortministerier i forhold til muligheden for at afvige fra gældende lovgivninger. Disse møder vil blandt andet danne rammen for projektet/projekterne der er mulige at gennemføre i Rødekro.

   

  Forsøgsordningen har overordnet set to spor, et byudviklingsprojekt med omdannelse af bymidten samt etablering af en velfærdsfunktion. Som en del af projektet Partnerskab for levende bymidter er der blandt andet udarbejdet en helhedsplan for Rødekro bymidte. Helhedsplanen danner grundlag for forsøgsordningens byudviklingsprojekt. I forhold til etableringen af en velfærdsfunktion har der været dialog med forskellige forvaltninger og afdelinger om ønsker, ideer og eventuelle fremtidige behov. Ligeledes har der været afholdt workshop med den lokale arbejdsgruppe sammen med repræsentanter fra Rødekro Udviklingsråd og Kometbutikkerne, med henblik på at få klarlagt de lokale ønsker og ideer til velfærdsfunktionen.

   

  Hverken indholdet af eller formen på velfærdsfunktionen er fastsat, dog arbejdes der, med afsæt i de ovenstående inputs, på et projekt der understøtter byens nye identitet som ’den grønne stationsby’. De nuværende tanker og ideer omkring velfærdsfunktionen er, at det skal være en kombination af et foreningshus, et fremtidens bibliotek, et kulturelt samlingssted, såvel som et sted der understøtter den grønne og bæredygtige udvikling og erhverv. Huset skal være et sted, hvor ideer og fællesskaber har de bedste vilkår for at spire og gro. Derfor skal huset være fleksibelt, og det skal være attraktivt og nemt at blive og være en del af huset. Den lokale arbejdsgruppe havde stort fokus på, at det var et levende hus, der var åbent for alle og inviterede til både ophold, møder og læring, hvilket går i god tråd med ideen om en kombination af foreningshus, bibliotek og kulturelt samlingssted kombineret med en form for erhverv.

   

  I løbet af fjerde kvartal 2022 vil forvaltningen, sammen med Aabenraa Biblioteker- og Kulturhuse samt den lokale arbejdsgruppe, arbejde videre med at få defineret form og indhold af velfærdsfunktionen med udgangspunkt i de indkomne ønsker, ideer og behov.

   

   

  Både Kultur- og Fritidsudvalget samt Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter orienteres løbende om projektet.

  Økonomi og afledt drift

  Til forsøgsordningen for frie bymidter er der afsat 100 mio. kr. til byfornyelse i bymidterne og 30 mio. kr. til lokale velfærdsfunktioner. Midlerne fordeles til kommunerne ud fra en opgørelse af projektøkonomien i de 14 projekter. Der er krav om 40% kommunal medfinansiering. Medfinansieringen kan være midlerne afsat til Udviklingspulje Rødekro. Det forventes, at projektet kan holdes inden for rammerne af dette, eller at der kan søges fonde og anden ekstern finansiering.

  Indstilling

  Børn & Kultur og Plan, Teknik & Miljø indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-11-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/31288, Sagsinitialer: CAMAHA

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om energiudfordringer på institutionsområdet.

   

  Aabenraa Kommune bakker op om regeringen og KLs opfordring om at bidrage til at reducere kommunens varme og strømforbrug.

   

  Kommunen ønsker at bidrage med følgende sparerråd:

   

  1. At sænke temperaturen til 19 grader i offentlige bygninger
  2. Slukning af belysning udendørs på offentlige bygninger
  3. At afkorte fyringssæsonen
  4. Energistyrelsens kampagnemateriale med sparerråd til arbejdspladsen fordeles blandt medarbejdere, så de har mulighed for selv at tage initiativer, såsom at slukke lyset og skærmen efter sig i møderum.

   

  Kommunale og selvejende haller og svømmehaller

  Forvaltningen har modtaget henvendelser fra nogle af de selvejende haller omkring deres udfordringer i forhold til de stigende energipriser. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en mail til de kommunale og selvejende haller/svømmehaller, ligesom at energiudfordringer har været et tema til inspektørtræf.

   

  I mailen henledes opmærksomheden på både at minimere udgifter ved at energioptimere og øge indtægter ved at gennemgå bookinger for 2022, og se om der er bookinger, der ikke er opkrævet betaling for.

   

  Overordnet set er udgifterne til energi blandt de selvejende haller stigende. Dog holder man et enkelt sted prisen for 2022 via en fastprisaftale, mens der i andre haller ses en firedobling i udgifter til energi.

   

  Aktiv Aabenraa

  De kommunale haller har sænket temperaturen til 17 grader i hallerne og sænket temperaturen til 19 grader i borgerhusene.

   

  De kommunale haller er i 2022 omfattet af en fastprisaftale, men der er allerede nu fokus på, at elprisen i 2023 vil stige fra 91 øre i 2022 til 2,14 kr. i 2023.

   

  Bibliotekerne

  Bibliotekerne følger det generelle pres på de kommunale institutioner, og for nuværende er der en forventning om, at der skal indføres en begrænsning på brugen af keramikovnen og glasovnen i Nygadehuset.

   

  Musikskolen

  Musikskolen har ligeledes fokus på de stigende energipriser og har i løbet af de sidste to år investeret massivt i energitiltag i forhold til el. Der er skruet ned for varmen, udendørsbelysningen på Musikskolens bygning er slukket, dog er skolegårdens projektører tændt af hensyn til Hjemmeplejen. Der vil ikke blive tændt for julebelysning i det store Lindetræ i skolegården, men der vil i stedet for blive pyntet op med solcellebelysning.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-11-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25623, Sagsinitialer: CCAR

  Sagsfremstilling

  For at underskrive beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-11-2022

  Protokollen er godkendt.