Beslutningsprotokol

onsdag den 11. januar 2023 kl. 15:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Signe Bekker Dhiman, Hans Christian Gjerlevsen, Kurt Asmussen, Carina F. Davidsen, Christian Panbo, Philip Tietje, Rasmus Andresen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.35
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/1013, Sagsinitialer: hwj

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/1013, Sagsinitialer: hwj

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2023

  -         Henvendelser fra diverse institutioner og foreninger

  -         Støtte til projekt om ”Hver skoleby - sit teater”

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25898, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet. Der er ikke sket ændringer i teksten vedrørende Telemuren siden sidste udvalgsmøde.

   

  Telemuren

  Der er udarbejdet en overordnet tids- og procesplan for gennemførelsen af projektet. Planen er, at muren og dens nye placering kan markeres ved en indvielse den 22. juni 2023.

   

  Museumsprojekt ved Kilen

  I samarbejde med Museum Sønderjylland er der indgået aftaler med designbureauet Torden og Lynild om styrkelse af museets narrativ og med det kulturelle- og oplevelsesstrategiske rådgivningsbureau Seismonaut om styrkelse af en forretningsplan på basis af en markedsundersøgelse. Den anden delaflevering, af det materiale bureauerne skal aflevere, er godkendt af Styregruppen. Der er endelig deadline for aflevering af det udarbejdede materiale den 20. januar 2023. Materialet vil kunne bruges narrativt/konstruktivt i den videre proces omkring udviklingen af arealet nord for Kilen.

   

  Visions- og handlingsplan for Frøslevlejren

  I starten af januar 2023 samles bestyrelsen for D.s.i. Frøslevlejren, Nationalmuseet, Destination Sønderjylland og udviklingsorganisationen til en fundraising strategiworkshop, således at arbejdet med fondene kan begyndes snarest muligt i det nye år.

   

  Levetidsforlængelse af svømmehallen ved Arena Aabenraa

  Der er blevet udført et tilsyn den 13. december 2022, og her er det påvist, at de tiltag, der indtil videre er foretaget, i nogen grad har formindsket vandgennemtrængningen i betonkonstruktionerne. Næste tilsyn er derfor planlagt til at blive i starten af februar 2023. På grundlag af observationerne ved dette tilsyn vil det blive vurderet, hvornår et næste tilsynsbesøg er nødvendigt.

   

  Arena Aabenraa – Ny Svømmehal

  I forbindelse med udarbejdelsen af det endelige byggeprogram og det politiske valg af udbudsform vil det være muligt at opstille en eksakt tids- og procesplan for anlægsprojektet.

  Arbejdet omkring idéoplæg og byggeprogram startes op i januar 2023.

   

  Friluftbad Bylderup-Bov

  Opstarten på bygge- og anlægsarbejdet sker, når myndighedsgodkendelserne er på plads. Selve svømmesøen er finansieret, og Bylderup Idrætscenter søger nu sponsorater og fonde m.v. til også af få omklædningsfaciliteter med i renoveringen.

   

  Etablering af vinterbadefaciliteter på Sønderstrand

  Det forventes at Kultur- og Fritidsudvalget i februar kan præsentres for blandt andet den midlertidige løsning for vinterbaderne ved Aabenraa Sejl Club.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2023

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9160, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 30. november 2022 vedlægges til udvalgets orientering.

   

  Forbrugsprocenten pr. 30. november 2022, for udvalgets serviceudgifter, ligger på 85,7%. På samme tid sidste år lå forbruget på 86,4%.

   

  Herudover fremgår sygefravær for Børn og Kultur. Frem til oktober 2022 udgør det samlede sygefravær 6,3% for serviceområdet Børn og Kultur mod 7,0% for hele kommunen. På tilsvarende tidspunkt i 2021 udgjorde sygefraværet 5,2%. For medarbejdere under Kultur og Fritid ligger fraværet på 5,5% mod 3,8% på samme tid i 2021.

   

  Ud over ledelsesinformationen er der vedlagt investeringsoversigten for perioden 2022-2026 samt bilag med udviklings og Analysepuljen for 2022.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2023

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9085, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om status på arbejde med den kvalificerede ansøgning til forsøgsordningen med frie bymidter.

   

  Både Kultur- & Fritidsudvalget og Udvalget for Plan, Teknik & Landdistrikter er løbende blevet orienteret om, at Rødekro er udpeget som en af de 14 byer, der skal arbejde videre med en kvalificeret ansøgning i forhold til forsøgsordningen for frie bymidter. Forsøgsordningen giver mulighed for forskellige afprøvninger og mulighed for at afvige gældende lovgivning for at skabe liv i bymidten. Kommuner, der indgår i forsøgsordningen, forpligter sig til at arbejde med byudvikling samt, i samarbejde med lokale aktører, at etablere velfærdscentre med lokale velfærdstilbud, der kan understøtte bylivet og styrke den nære velfærd.

   

  Forsøgsordningen har overordnet to spor; et byudviklingsprojekt med omdannelse af bymidten og etablering af en velfærdsfunktion. Som en del af projektet Partnerskab for levende bymidter er der blandt andet udarbejdet en helhedsplan for Rødekro bymidte. Denne blev godkendt i byrådet i december 2022. Helhedsplanen danner grundlag for forsøgsordningens byudviklingsprojekt. I forhold til etableringen af en velfærdsfunktion har der været dialog med forskellige forvaltninger og afdelinger om ønsker, ideer og eventuelle fremtidige behov. Ligeledes har der været afholdt workshop med den lokale arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra Rødekro Udviklingstråd og Kometbutikkerne, med henblik på at få klarlagt de lokale ønsker og ideer til velfærdsfunktionen.

   

  Hverken indholdet af eller formen på velfærdsfunktionen er fastsat, dog arbejdes der, med afsæt i de ovenstående inputs, på et projekt, der understøtter byens nye identitet som ’den grønne stationsby’. De nuværende tanker og ideer omkring velfærdsfunktionen er, at det skal være en kombination af et foreningshus, et fremtidens bibliotek, et kulturelt samlingssted, såvel som et sted, der understøtter grøn og bæredygtig udvikling og erhverv. Huset skal være et sted, hvor ideer og fællesskaber har de bedste vilkår for at spire og gro. Derfor skal huset være fleksibelt, og det skal være attraktivt og nemt at blive og være en del af huset. Den lokale arbejdsgruppe havde stort fokus på, at det skal være et levende hus, der er åbent for alle og inviterer til både ophold, møder og læring, hvilket går i god tråd med ideen om en kombination af foreningshus, bibliotek og et kulturelt samlingssted kombineret med en form for grønt erhverv.

   

  På mødet orienteres om status på arbejdet med udvikling af velfærdsfunktionen samt tidsplanen for udarbejdelse af den kvalificerede ansøgning der skal indsendes i 2023.

   

  På mødet deltager afdelingschef Bo Riis Duun fra Plan & Udvikling.

  Økonomi og afledt drift

  Til forsøgsordningen for frie bymidter er der afsat 100 mio. kr. til byfornyelse i bymidterne og 30 mio. kr. til lokale velfærdsfunktioner. Midlerne fordeles til kommunerne ud fra en opgørelse af projektøkonomien i de 14 projekter. Der er krav om 40% kommunal medfinansiering. Medfinansieringen kan være midlerne afsat til Udviklingspulje Rødekro. Det forventes, at projektet kan holdes inden for rammerne af dette, eller at der kan søges fonde og anden ekstern finansiering.

  Indstilling

  Børn & Kultur og Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2023

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/1563, Sagsinitialer: lfi

  Sagsfremstilling

  I denne sag møder Kultur- og Fritidsudvalget repræsentanter for Aabenraa Fritidsråd til en drøftelse af rådets arbejde med foreninger i kommunen.

   

  Ifølge Samarbejdsaftalen mellem Aabenraa Fritidsråd og Kultur- og Fritidsudvalget skal Aabenraa Fritidsråd mødes fast med Kultur- og Fritidsudvalget én gang om året som punkt på et af udvalgets ordinære udvalgsmøder samt til et fælles temamøde med de øvrige råd i kommunen.

   

  Formålet med møderne er at afstemme gensidige forventninger, at følge op på tiltag og aftaler samt at udveksle synspunkter og problemstillinger til gavn for fritidsområdet i kommunen.

   

  Fritidsrådet ønsker at drøfte Status for 2022 og fremtidige fokusområder for Aabenraa Fritidsråd.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2023

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/30686, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget beslutte hvad Bygning 11 på Skolevænget 33 i Aabenraa skal anvendes til.

   

  Beslutningen tager afsæt i den proces, Økonomiudvalget igangsatte den 9. februar 2021, hvor en række fagudvalg skulle bidrage med input til og kvalificering af udvalgte områder i forhold til den fremtidige benyttelse af bygningerne på Skolevænget 33.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget forholdt sig på daværende tidspunkt ikke til Bygning 11, da Børne- og Uddannelsesudvalget var blevet bedt om en anbefaling til den fremtidige anvendelse. Da der ikke blev behov for et midlertidigt dagtilbud overgik Bygning 11 til Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med budgetlægningen for 2022.

   

  På udvalgsmødet den 1. september 2021 (sag nr. 115) drøftede Kultur- og Fritidsudvalget et ønske fra Musikrådet om en fremtidig bygningsmasse til brug for musiklivet i Aabenraa Kommune. Med baggrund i denne drøftelse har en ekstern fagkonsulent udarbejdet en musikanalyse, der blev fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2022 (sag nr. 47).

  Efterfølgende var Kultur- og Fritidsudvalget i maj på studietur for at se eksempler på andre kommuners musikfaciliteter.

  På udvalgsmødet den 10. august 2022 (sag nr. 109) drøftede Kultur og Fritidsudvalget de fysiske rammer for musikmiljøet.

   

  Bygning 11 på Skolevænget 33 er godkendt til undervisningsbrug.

  Plan, Teknik og Miljø har udarbejdet en screening af bygningerne på Skolevænget 33, og heraf fremgår det:

  ”Såfremt fremtidig brug er undervisning, er der ikke tale om ændret anvendelse. Såfremt en uorganiseret gruppe skal benytte lokaler, skal det være mere konkret før Byg (Plan, Teknik og miljø) kan tage stilling til, om det kan gå ind under nuværende anvendelse.
  Ombygninger kræver byggetilladelse, såfremt der ændres på de brandmæssige forudsætninger eller de bærende konstruktioners virkemåde. Ændring i anvendelse medfører ny brandstrategi.

  Etableres der ny parkeringsplads (ny fast belægning med afløb til kloaksystem), kræver denne byggetilladelse.”

   

  Såfremt Bygning 11 fremover skal anvendes til musikalske formål, kan forvaltningen undersøge, hvordan lokalerne mere konkret kan anvendes til formålet.

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet frigav den 21. december 2022 en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til klargøring af bygning 11, herunder omlægning af kloak.

  Det forventes, at dette arbejde vil være afsluttet ultimo 2023.

   

  Derudover er der afsat 1,0 mio. kr. til specialindretning af bygningen til undervisningsformål under Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter, som afventer færdiggørelsen af de andre dele af det samlede projekt.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at bygning 11 på Skolevænget 33 indrettes til musikalske formål, og

  at forvaltningen undersøger hvordan bygningen mere konkret kan anvendes til formålet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12853, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 26. oktober 2022 vedtægterne for den selvejende institution Aabenraa Live, der etableres pr. 1. januar 2023.

   

  Af vedtægterne fremgår det, at ”Aabenraa Live har det overordnede formål at styrke det rytmiske musikliv i Aabenraa Kommune med koncerter placeret geografisk bredt i kommunen.

  Målsætningen er at skabe en professionel organisation, der koordinerer, arrangerer og udvikler koncerter og events, og som på sigt skaber samarbejde med relevante aktører og arbejder målrettet med publikumsudvikling, talentudvikling, markedsføring og kommunikation.”

   

  Med udgangspunkt i vedtægterne for Aabenraa Live er der udarbejdet et udkast til en driftsoverenskomst mellem Aabenraa Kommune og Aabenraa Live. Driftsoverenskomsten har til formål at fastsætte de indholdsmæssige rammer og økonomi, rettigheder og forpligtelser for Aabenraa Live.

   

  I forhold til det indholdsmæssige er der angivet en række aktivitetsmål, der fastsætter kommunens forventninger til, hvilke aktiviteter Aabenraa Live skal udføre for at leve op til formålet.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at udkast til driftsoverenskomst mellem Aabenraa Kommune og Aabenraa Live godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2023

  Anbefalet godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2023

  Anbefales godkendt.

   

  Michael Christensen (F) deltog ikke i behandling af punktet.

  Beslutning Byrådet den 25-01-2023

  Godkendt.

   

  Afbud: Jens Wistoft (V).

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/25490, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til harmonisering af det årlige driftstilskud til vedligeholdelse af kunstgræsbanen i Aabenraa Kommune.

   

  Der bevilliges driftstilskud til de boldklubber i henholdsvis Aabenraa, Bov og Rødekro, som ejer en kunstgræsbane.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 7. december 2022 en ansøgning om driftstilskud til Løjt Idrætsforenings kunstgræsbane. Udvalget besluttede at bevillige 0,040 mio. kr. for 2022.

   

  Bov I.F. modtager et årligt driftstilskud på 0,040 mio. kr., mens Rødekro I.F. til og med 2022 har modtaget et årligt driftstilskud på 0,030 mio. kr.

   

  Aabenraa Boldklub modtager 0,080 mio. kr., da kunstgræsbanen i Aabenraa arealmæssigt er den største. Banen, der består af to baner (en 11- og otte-mands bane), har en større belægning.

   

  Med henblik på at harmonisere driftstilskuddet fremover, anbefaler forvaltningen, at det årlige driftstilskud fra og med 2023 fremadrettet udgør 0,050 kr. pr. 11-mandsbane og 0,030 mio. kr. for en 8-mands bane.

   

  Begrundelse for et større driftstilskud er, at flere af banerne efterhånden har flere år på bagen og derfor kræver større vedligehold.

   

  Som modydelse for tilskuddet betinger Aabenraa Kommune sig, at kunstgræsbanerne, som en del af samarbejdsaftalen, stilles gratis til rådighed på hverdage mellem kl. 08.00 og 16.00 for de lokale kommunale skoler, skolefritidsordninger og børnehaver.

  Økonomi og afledt drift

  Fodboldklub

  Driftstilskud i 2023

  Aabenraa Boldklub

  0,080

  Bov I. F.

  0,050

  Løjt Idrætsforening

  0,050

  Rødekro I. F.

  0,050

  I alt (mio. kr.)

  0,230

   

   

  Udgiften til driftstilskuddet finansieres af budgettet til idrætsfaciliteter.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at driftstilskud til kunstgræsbaner harmoniseres fra og med 2023 jf. ovenstående.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/35365, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til en ansøgning om at få stillet et areal til rådighed vederlagsfrit ved Hjordkær Idrætsanlæg for en 30-årig periode.

   

  Hjordkær Ungdoms- & Idrætsforening planlægger at anlægge en kunstgræsbane på den eksisterende lysbane ved klubhuset i samarbejde med skolen, børnehaven og lokalrådet. 

   

  Foreningen forventer, at ved etablering af en kunstgræsbane i Hjordkær vil området specielt i vintermånederne i langt højere grad blive et aktiv for klubber og foreninger fra lokalområdet. Hjordkær Ungdoms- & Idrætsforening har nedsat en styregruppe, som skal varetage processen, så kunstgræsbanen kommer mange brugere til gode.

   

  Foreningen oplyser, at den ønskede kunstgræsbane bliver uden gummigranulat. Foreningen fremsender en nærmere beskrivelse af projektet og finansieringsplan, når styregruppen har tilvejebragt materialet og en finansieringsplan.

   

  Foreningen er informeret om, at den i forbindelse med overtagelse af arealet påtager sig de fremtidige udgifter til drift og vedligeholdelse af såvel kunstgræsbane som lysanlæg.

  Økonomi og afledt drift

  Projektet påvirker ikke kommunens økonomi. Alle omkostninger i forbindelse med etablering af kunstgræsbanen påhviler foreningen, der efterfølgende overtager alle drifts- og vedligeholdsomkostninger af kunstgræsbanen og lysanlægget.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller, 

  at Hjordkær Ungdoms- & Idrætsforenings ansøgning om en lejeaftale af eksisterende lysbane ved Hjordkær Idrætsanlæg i 30 år godkendes, og

  at tilsagnet bortfalder, såfremt der ikke forelægger et konkret projekt og finansieringsplan den 31. december 2024.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/24705, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte på møde den 26. august 2020 et likviditetslån til Grænsehallerne på 1 mio. kr. som følge af likviditetsudfordringer med et igangværende byggeri. Lånet afvikles i perioden 2021-2030 med afdragsfrihed i 2021 og 2022 og med afdrag på 125.000 kr. pr. år i perioden 2023-2030.

   

  Byrådet godkendte den 25. november 20 20 en kommunegaranti til omlægning af to lån til ét med henblik på at frigøre likviditet samt et nyt lån på 2,500 mio. kr. for at forbedre likviditeten, efter renoveringen var gennemført.

   

  Som følge af Grænsehallernes økonomiske status besluttede Kultur- og Fritidsudvalget den 13. januar 2021 et skærpet økonomisk tilsyn for 2021-23.

  Grænsehallerne udarbejder hvert kvartal en økonomisk status, som Kultur- og Fritidsudvalget bliver orienteret om.

   

  Den seneste status på udvalgets møde den 7. december 2022 viser et underskud for 3. kvartal på 0,9 mio. kr.

  Grænsehallerne oplyser, at med de øgede energipriser, herunder en øget gaspris til opvarmning af hallerne, vil regnskabsresultatet for 2022 være påvirket med et større merforbrug.

   

  Bestyrelsen for Grænsehallerne har henvendt sig med en bekymring for hallernes fortsatte drift, og efterspørger løsninger til at afhjælpe den økonomiske situation.

   

  Ifølge aftalen omkring likviditetslånet på 1 mio. kr. skal Grænsehallerne fra 2023 afbetale 0,125 mio. kr. pr. år

   

  Det foreslås, at afdragsperioden forskydes med et år, således at der afdrages 0,125 mio. kr. pr. år i perioden 2024-2031.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at afdragsperioden for likviditetslånet til Grænsehallerne ændres, så der afdrages årligt 0,125 mio. kr. i perioden 2024-2031.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2023

  Anbefalet godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2023

  Anbefales godkendt.

   

  Dorte Soll erklæres inhabil og deltog ikke i behandling af punktet.

   

  Michael Christensen (F) deltog ikke i behandling af punktet.

  Beslutning Byrådet den 25-01-2023

  Dorte Soll (A) erklæres inhabil og deltog ikke i behandling af punktet.

   

  Godkendt.

   

  Afbud: Jens Wistoft (V).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29169, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende projekter for 2023 vedrørende Halpuljen for større og mindre vedligeholdelsesopgaver – herefter Halpuljen.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 31. maj 2022 Halpuljen for 2022-2024. Projekter for 2022 blev godkendt, mens projekterne for 2023 og 2024 i første omgang blev prioriteret.

   

  Begrundelsen er, at det afsatte rådighedsbeløb alene frigives for et år af gangen. Desuden kan der opstå en uforudsigelig hændelse ved en af idrætsfaciliteterne, som betyder, at Kultur- og Fritidsudvalget må revurdere alle de prioriterede - men endnu ikke igangsatte - projekter for 2023 og 2024.

   

  Projekterne for 2023 er i lighed med 2022 udarbejdet med udgangspunkt i kriterier for Halpuljen godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 2. marts 2022.

   

  I lyset af de stigende priser på materialer og ydelser havde de idrætsfaciliteter, som på udvalgsmødet den 31. maj 2022 fik prioriteret projekter for 2023 mulighed for at revurdere deres projekt. Revurderingen kan også skyldes ændringer i selve forudsætningerne for det oprindelige projekt.

   

  Derudover har alle idrætsfaciliteter haft mulighed for at tilkendegive, om der efter prioriteringen tilbage i maj 2022 er opstået væsentlige ændringer i forudsætninger for projekterne i 2022, så disse ikke ville kunne genføres, med mindre Kultur- og Fritidsudvalget revurderede den samlede prioritering for 2023 og 2024.

   

  Idrætsfaciliteter, som har fået projekter prioriteret for 2023, svarer i evalueringen, at de er klar til at igangsætte projekterne og alene afventer bevillingen.

   

  Prioriterede projekter 2023:

  Idrætsfacilitet

  Prioriterede projekter

  Tilskud 2023 (kr.)

  Ensted Idrætsanlæg

  Udskiftning af vinduer og døre

  125.000

  Sport- und Kulturzentrum Tingleff

  Omfugning af facader

  83.000

  Bylderup Idrætscenter

  Renovering af omklædningsrum 3 og 4

  191.000

  Felstedhallen

  Renovering af to omklædningsrum

  208.000

  Fladhøjhallen

  Renovering af omklædningsrum del 1

  300.000

  Løjt Idrætsanlæg

  Udskiftning af branddøre mellem hal 1 og 2

  100.000

  Sport- und Kulturzentrum Tingleff

  Udskiftning af flugtvejs- og almindelige døre

  266.000

  Tinglev Svømmehal

  Renovering af to omklædningsrum

  160.000

  Øvrige anlæg – Kultur og Fritid

  Udskiftning af lysanlæg på boldbaner

  300.000

  Øvrige anlæg – Kultur og Fritid

  Vedligehold af lysanlæg

  75.000

  Prioriteret i alt

   

  1.808.000

   

   

  På udvalgsmødet den 7. december 2022, blev Kultur- og Fritidsudvalget orienteret om den økonomiske situation i Grænsehallerne og om hallens ønske om at omlægge deres energikilde fra gas til fjernvarme.  Grænsehallerne vurderer, at en løsning på kort sigt er et ekstraordinært driftstilskud for 2023 og på længere sigt at få indlagt fjernvarme. Hallen nævner desuden, at de har søgt Halpuljen for større og mindre vedligeholdelsesopgaver om tilskud til omlægning til fjernvarme.

   

  Forvaltningen bemærker, at i forbindelse med udmøntningen af Halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver for 2022-2024 havde alle idrætsfaciliteter muligheder for at søge om tilskud til større projekter over 0,300 mio. kr. Ud over Grænsehallerne har også Bolderslev Fritidscentre og Felstedhallen søgt om at få udskiftet deres energikilde fra gas til fjernvarme.

   

  Ud over disse idrætsfaciliteter opvarmer Kliplevhallen, Tinglev Fritidscenter og Tinglev Svømmehal ligeledes med gas. På lige fod med Grænsehallerne forventer alle de nævnte idrætsfaciliteter større udgifter til opvarmning med gas.

   

  Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender de prioriterede projekter for 2023, og det ekstra råderum på 0,500 mio. kr. bevilges til Græsehallerne til omlægning af energikilde til fjernvarme.

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet afsatte i budget 2022-2025 et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til Halpuljen i henholdsvis 2022, 2023 og 2024.

   

  Derudover har Byrådet i budget 2023-2026 bevilliget yderligere et rådighedsbeløb 0,500 mio. kr. i hvert af årene.

   

  Fordeling af ”Halpuljen 2023-2026”:

   

  Halpuljen i mio. kr.

  2023

  2024

  2025

  2026

  Akutpulje

  0,2

  0,2

  0,0

  0,0

  Halpulje

  1,8

  1,8

  0,0

  0,0

  Ekstra rådighedsbeløb

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  Rådighedsbeløb i alt

  2,5

  2,5

  0,5

  0,5

   

  Der er afsat et rådighedsbeløb i 2023 på i alt 2,5 mio. kr., som blev frigivet ved budgetvedtagelsen.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at udvalget godkender de prioriterede projekter for 2023, og

  at det ekstra rådighedsbeløb i 2023 på 0,500 mio. kr. bevilges til Græsehallerne til omlægning fra gas som energikilde til fjernvarme.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/34471, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget blev på mødet den 31. maj 2022 orienteret om opførelse af yderligere en padelbane ved Fladhøj Idrætsanlæg, som er et kommunalt anlæg under Aktiv Aabenraa. Rødekro Tennisklub har efterfølgende revurderet projektet og ønsker nu at undersøge muligheden for opføre to overdækkede baner.

   

  Foreningen oplyser, at etablering af den eksisterende padelbane fra 2020 har haft positiv effekt på foreningens medlemstal. Foreningen har de sidste par år oplevet en medlemstilgang på ca. 70 medlemmer. Medlemsantallet udgør nu 217 medlemmer.

   

  Formålet med at anlægge yderligere to padelbaner er at udvide kapaciteten, da der er stor efterspørgsel på spilletider uden for almindelig arbejdstid. Samtidig giver overdækkede baner udøverne mulighed for at spille i al slags vejr.

   

  Den samlede anlægsudgift til etablering af to overdækkede padelbaner estimeres at udgøre ca. 2,0 mio. kr. Projektet kan om nødvendigt etapeopdeles. Foreningen forventer at kunne skaffe den fornødne finansiering via fonde, sponsorater, medlemsobligationer, foreningspuljer m.v.

   

  Etableringen af anlægget er koordineret med de øvrige brugere af Fladhøj Idrætsanlæg, og efter ønske fra de disse vil banernes placering blive ændret i forhold til plantegningen. Banerne placeres længst mulig mod vest, så det øvrige areal fortsat kan anvendes til andre aktiviteter.

   

  Rødekro Tennisklub har fået tilsagn til at opføre banerne under forudsætning af, at de fornødne myndighedsgodkendelser er opnået. Såfremt byggeriet ikke er påbegyndt den 31. december 2023, vil foreningen skulle indhente en fornyet tilladelse.

   

  Forvaltningen udarbejder en ny revideret lejekontrakt med Rødekro Tennisklub, hvor det fremgår, at efterfølgende drifts- og vedligeholdsomkostninger er Aabenraa Kommune uvedkommende.

   

  Såfremt anlægget ikke længere anvendes eller forfalder, skal foreningen reetablere området, så det henligger i græs.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2023

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/1013, Sagsinitialer: hwj

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2023

  Protokollen er godkendt.