Beslutningsprotokol

onsdag den 1. marts 2023 kl. 15:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Signe Bekker Dhiman, Hans Christian Gjerlevsen, Kurt Asmussen, Carina F. Davidsen, Christian Panbo, Philip Tietje, Rasmus Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/32061, Sagsinitialer: hwj

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-03-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/32061, Sagsinitialer: hwj

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-03-2023

  -         Status uddeling af erkendtligheder.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25898, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet.

   

  Telemuren

  Rådgiverne arbejder videre med projekteringen og udbuddet til genopstillingen af Telemuren.

  Der er planlagt indvielse af Telemurens nye placering den 2. juni 2023.

   

  Museumsprojekt ved Kilen

  På Byrådets temamøde den 22. februar 2023 blev der orienteret om projektet på grundlag af oplæg fra rådgivningsbureauerne.

   

  Visions- og handlingsplan for Frøslevlejren

  Der arbejdes videre med fundraising strategien.

   

  Levetidsforlængelse af svømmehallen ved Arena Aabenraa

  Rapporten fra besigtigelsen i starten af februar foreligger endnu ikke.

   

  Arena Aabenraa – Ny Svømmehal

  I forbindelse med udarbejdelsen af det endelige byggeprogram og det politiske valg af udbudsform vil det være muligt at opstille en eksakt tids- og procesplan for anlægsprojektet.

  Plan-, Teknik- og Miljøforvaltningen vil udarbejde en indstilling til valg af udbudsform til Økonomiudvalget i april eller maj 2023. I april afholdes et orienterende møde for alle interessenter omkring projektet. Arbejdet omkring udarbejdelse af idéoplæg og byggeprogram fortsætter i Byggeudvalget og i arbejdsgrupperne.

   

  Friluftbad Bylderup-Bov

  Alle ansøgninger og myndighedsbehandlinger er endnu ikke indsendt og afsluttet.

  Børn og Kultur planlægger i fremtiden at afholde et månedligt opfølgningsmøde med Bylderup Idrætscenter.

   

  Etablering af vinterbadefaciliteter på Sønderstrand

  Der henvises til sag nr. 40 på denne dagsorden.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-03-2023

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9160, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation pr. 31. januar 2023 vedlægges til udvalgets orientering.

   

  Forbrugsprocenten pr. 31. januar 2023, for udvalgets serviceudgifter, ligger på 18,3%. På samme tid sidste år lå forbruget på 15,6%. Ved lineær forbrugsudvikling skulle forbruget ligge på 8,3%.

   

  Den høje forbrugsprocent er forventelig på dette tidspunkt, eftersom der i januar er udbetalt for 1. halvår til både Folkeoplysningen og Halmodellen.

   

  Herudover fremgår sygefravær for Børn og Kultur. I januar 2023 udgør det samlede sygefravær 6,4% for serviceområdet Børn og Kultur mod 7,3% for hele kommunen. På tilsvarende tidspunkt i 2022 udgjorde sygefraværet 10,4%. For medarbejdere under Kultur og Fritid ligger fraværet på 3,9% mod 6,3% på samme tid i 2022.

   

  Ud over ledelsesinformationen med opgørelse over antallet af arrangementer i den fælles eventkalender er der vedlagt investeringsoversigten for perioden 2022-2026.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-03-2023

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/4586, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Til orientering forelægges bemærkninger til Regnskab 2022 på Kultur- og Fritidsudvalgets område, jf. vedlagte bilag. Bemærkningerne vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2022 og skal ikke politisk godkendes i de enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalg og Byråd.

   

  Drift

  For Kultur- og Fritidsudvalget viser resultatet for 2022 samlet set et mindreforbrug på 5,43 mio. kr. Dette svarer til 5,0% af udvalgets nettodriftsbudget på 108,78 mio. kr. Det samlede resultat fremgår af bilag 2.

   

  Resultatet dækker over variationer på de enkelte kategorier og områder under udvalget.

   

  Der er et mindreforbrug på området vedr. de aftalestyrede enheder på 1,910 mio. kr. hvilket svarer til 3,4% af budgettet på 56,307 mio. kr.

   

  Alle udvalgets fire institutioner:

  • Aabenraa Musikskole
  • Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse
  • Elite Aabenraa
  • Aktiv Aabenraa

  har mindreforbrug, som alle er inden for grænsen på de 4%, hvorfor det samlede mindreforbrug overføres ubeskåret. I 2021 var der et samlet merforbrug på 0,52 mio. kr. på de aftalestyrede enheder. Der er derved sket en betydelig opsparing på institutionerne. Opgørelse fremgår af bilag 1.

   

  Af mindreforbruget vedr. puljer og projekter på i alt 3,157 mio. kr. af det samlede budget på 3,199 mio. kr., overføres 3,157 mio. kr. til 2023 og vedrører bl.a. Sønderjysk kulturudviklingspulje og Makerspace. Det store mindreforbrug på området skyldes store indtægter til nye projekter, hvor udgiften først falder i 2023.

   

  For øvrige området er der et mindreforbrug på 0,361 mio. kr. svarende til 0,7% af budgettet på 49,277 mio. kr. Heraf søges det samlede beløb overført til Visionsplan for Vandsportsarena og driftsudgifter på kunst, som fremgår af bilag 3 samt bilag 4.

   

  Regnskabsresultatet efter driftsoverførsler for 2022 udviser regnskab i balance med budgettet for Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  Anlæg

  I forbindelse med regnskabet for 2022 afsluttes tre anlæg med en bevilling under 2 mio. kr. Der er to afsluttede anlæg med en bevilling på over 2 mio. kr., som fremlægges i en særskilt sag til godkendelse af dette. De samlede overførsler fremgår af bilag 5.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at Regnskab 2022 på Kultur- og Fritidsudvalgets område tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-03-2023

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/4586, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2022 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

   

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Tabel 1: Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

   

  Anlægsprojekt (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Halpulje større og mindre opgaver

  6.000

  5.998

  2

  Renovering værelsesfløj Frøslevlejren

  3.000

  2.490

  510

  I alt

  9.000

  8.488

  512

  +=mindreforbrug og -=merforbrug

   

  Det fremgår af tabel 1, at der samlet set er et mindreforbrug på 0,512 mio. kr. Regnskaberne på de enkelte projekter fremgår af bilag.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2022 på det skattefinansierede område med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes med et samlet mindreforbrug på 0,512 mio. kr., der tilgår kassebeholdningen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-03-2023

  Anbefalet godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/40358, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget søge et tillæg til anlægsbevilling til etablering af en ny svømmehal ved Arena Aabenraa.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget har senest på mødet den 6. april 2022 behandlet flere løsningsforslag inkl. økonomisk ramme (prisindeks januar 2022) til brug for det videre arbejde med projektmaterialet for etableringen af den nye svømmehal ved Arena Aabenraa. På mødet besluttede udvalget at bringe ønske om en anlægssum på 105-120 mio. kr. med til budgetforhandlingerne til budget 2023-2026.

   

  Af budget 2023, specielle bemærkninger (side 61) fremgår følgende:

   

  ”Ved budgetforliget for budget 2023 blev der prioriteret midler til etablering af en ny svømmehal ved Arena Aabenraa. Med dette års budgetforlig for 2023 er parterne enige om at løfte rammen til etablering af en ny svømmehal. Der er således nu afsat i alt 120 mio. kr. til etablering af en ny svømmehal, der kan indfri ambitionerne om et tidssvarende og moderne anlæg.

  Med den afsatte anlægsramme skal svømmehallen etableres på en ny placering, med et 25 meters bassin med ekstra baner (øges fra 6 til 10 baner), nyt varmtvandsbassin og omklædningsrum”.

   

  På baggrund af budgetvedtagelsen iværksættes arbejdet med det byggeprogram, der vil skabe det tekniske grundlag for at kunne udarbejde et endeligt udbudsgrundlag for en totalentreprise eller totalrådgivning. Der søges derfor en anlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2023 til udarbejdelse af byggeprogram og udbudsmateriale.

  Økonomi og afledt drift

  Der blev ved budgetvedtagelsen for 2022-2025 frigivet 1,0 mio. kr. til etablering af en ny svømmehal ved Arena Aabenraa. Det resterende rådighedsbeløb er fordelt med yderligere 5,0 mio. kr. i 2023, 39,0 mio. kr. i 2024, 47,0 mio. kr. i 2025 og 28,0 mio. kr. i 2026 – i alt 120 mio. kr.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der gives et tillæg til anlægsbevillingen til en ny svømmehal ved Arena Aabenraa på 5 mio. kr. i 2023 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten, der frigives.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-03-2023

  Anbefalet godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/24705, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om Grænsehallernes økonomi pr. 4. kvartal 2022.

   

  I forbindelse med godkendelse af tilskudsmodel for idrætsfaciliteter fra 2021-2026 er der besluttet særlige vilkår for Grænsehallerne på grund af deres økonomiske situation.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 13. januar 2021 nedenstående retningslinjer for skærpet tilsyn med Grænsehallerne for 2021-2023. Én gang i kvartalet fremsender Grænsehallerne en økonomisk status til Kultur og Fritid. Den økonomiske status skal indeholde følgende:

   

  For multihus, hal og cafe fremsendes økonomisk status for indtægter og udgifter i lighed med den, der forelægges Grænsehallernes bestyrelse:

   

  • Sammenligning mellem 2021 og 2022 samt budget for 2022 med afvigelse
  • Månedsrapport for de tre måneder i hvert kvartal
  • Diagram over økonomi for multihus, hal og cafe
  • Oversigt over aktiver og passiver

   

  Grænsehallerne er forpligtet til at orientere forvaltningen, såfremt der i perioden er ekstraordinære økonomiske udfordringer.

   

  Grænsehallerne har afleveret en opgørelse til forvaltningen, som viser et samlet forventet underskud efter 4. kvartal på 0,815 mio. kr. Opgørelsen viser desuden et underskud på driften af cafeteriet på 0,197 mio. kr., et underskud på driften af multihuset på 0,05 mio. kr. og et underskud på driften af hallerne på 0,571 mio. kr. Regnskabsresultatet er med forbehold for at det ikke er påtegnet af en revisor endnu.

   

  Det blev i Byrådet den 25. januar 2023 besluttet, at afdragsperioden for likviditetslånet til Grænsehallerne ændres, så der afdrages årligt 0,125 mio. kr. i perioden 2024-2031.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget har den 11. januar 2023 i forbindelse med udmøntningen af Halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver i 2023 godkendt, at det ekstra råderum i halpuljen i 2023 på 0,5 mio. kr. bevilges til Grænsehallerne til omlægning af energikilde fra gas til fjernvarme.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-03-2023

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/33798, Sagsinitialer: kesp

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur og Fritidsudvalget som grundejer tilkendegive, om de vil give opbakning til at arbejde videre med til et projektforslag med henblik på anlæg på matrikel 527a Frøslev, Bov. Parallelt hermed skal Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter tage stilling til, om de vil give forvaltningen bemyndigelse til at arbejde videre med projektforslaget i samarbejde med bygherre.

   

  Baggrund

  Den 30. januar 2019 vedtog Byrådet Udviklingsperspektivet for Frøslev-Padborg, der blandt andet forslog etablering af et rekreativt område på hele den gamle stadiongrund i Padborg. Udviklingsperspektivet blev fra efteråret 2021 og frem til sommeren 2022 bearbejdet til to områdefornyelsesprogrammer i en samlet områdefornyelse for Lyreområdet Vest og Midt. Den 29. juni 2022, godkendte Byrådet Områdefornyelsesprogrammerne for Lyreområdet Vest og Midt. Herunder indsatsen Portal Vest: Padborg Grænseovergang, hvor der er prioriteret 0,515 mio. kr. til indsatsen. Indsatsen beskriver mulighed for et projekt på den gamle stadiongrund som en af flere mulige projekter nær Padborg Grænseovergang og Industrivej.

   

  I april 2022 solgte Aabenraa Kommune et areal (matrikel 527b Frøslev, Bov) svarende til delområde I, i lokalplan nr. 31, til en bygherre, der har udviklet et boligprojekt på området. Boligprojektet og etablering af et regnvandsbassin vil aflede mellem 8-10.000 m3 jord. Bygherre har siden opkøbet udtrykt ønske om at indgå i et samarbejde med Aabenraa Kommune om at udvikle et projekt på det kommunale areal (Matrikel 527a) til gavn for nuværende og fremtidige beboere. Projektet prioriteres nu som følge at et stort lokalt ønske og et aktuelt akut behov for samtidighed. Forvaltningen Plan, Teknik og Miljø har prioriteret 0,45 mio. kr. til projektet ud af den samlede indsatssum på 0,515 mio. kr. for Portal Vest: Padborg Grænseovergang. 

   

  Det er Plan, Teknik og Miljøs vurdering, at der kan ligge væsentlig synergi mellem områdefornyelsen, lokale ønsker samt i relationen til flere andre centrale projekter i og omkring området eksempelvis Hærvejsprojektet. Det er imidlertid et meget begrænset tidsrum indenfor, hvilken en synergi og merværdi er mulig. Et partnerskab, med bygherre vurderes at give betydelig merværdi.

   

  Kommunen har været i dialog med bygherre med henblik på at undersøge mulighederne for et samarbejde, hvor overskudsjord kunne indgå i det samlede projekt for et rekreativ område på den kommunale matrikel 527a. Der er fortsat visse usikkerheder i projektet, og der har ikke været den fornødne tid til en tilbundsgående undersøgelse. Derfor forelægges projektforslaget, som det er illustreret af bygherres rådgiver, hvor det visuelle materiale fremgår af bilag 1.    

   

  Projektet

  Projektet består i at genanvende 8-10.000 m3 overskudsjord til at etablere et nyt samlet rekreativt anlæg til leg, aktivitet, rekreation og natur på dele af den kommunale matrikel. Ifølge projektforslaget bliver der etableret et nyt landskab med stier, der sikrer sammenhæng med Søndermose, der vil lede beboere og besøgende gennem et landskab med fem høje og et blik ned til regnvandsbassinet, der tilstræbes etableret med vægtning mellem teknisk og rekreativt anlæg. På sigt er det planen, at der kan etableres legeinstrumenter, ophold og shelters nede i terrænet og på højenes skrænter. Derudover kan der blive etableret et udkigspunkt på en af højene. Foreløbig situationsplan og foreløbige visualiseringer er vist i bilag 1 – skitseprojektet.

   

  Plan- og Udviklingschefen, Bo Riis Duun deltager i punktet.

  Planmæssige forhold

  Matrikel 527a Frøslev, Bov er omfattet af kommuneplanrammerne 3.1.022.F, der udlægger området til offentlige rekreative formål. Matrikel 527a og 527b er begge omfattet af Lokalplan nr. 31. Lokalplanen udlægger to delområder: Delområde I, svarende til matrikel 527b, til boligformål og delområde II, svarende til matrikel 527a, til offentlige rekreative formål.

   

  Lokalplan nr. 31, fastsætter i §10,5, at der ikke på må terrænreguleres med mere en +/- 0,5 meter. En forudsætning for at kunne realisere det ønskes projekt med anvendelse af overskudsjord, forudsætter at der kan dispenseres fra §10,5.

   

  Dispensationen er i proces og er aktuelt i naboorientering.

  Økonomi og afledt drift

  I områdefornyelsesprogrammet for Lyreområdet Vest, er der afsat 0,515 mio. kr. til indsatsen 4V: Portal Vest: Padborg Grænseovergang. Der er ikke taget konkret stilling til midler til afledt drift.

  Indstilling

  Børn & Kultur og Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der arbejdes videre med projektforslag og efterfølgende anlæg på matrikel 527a Frøslev, Bov, med afsæt i bilag 1.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-03-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29169, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til en ansøgning fra Enstedhallen om at konvertere et tilskud til udskiftning af døre og vinduer i hallen til udskiftning af tag.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 11. januar 2023 (sag nr. 12) at imødekomme Enstedhallens ansøgning på 0,150 mio. kr. (brutto) til Halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver for 2023 til udskiftning af vinduer og døre i hallen. 

  Enstedhallen har nu henvendt sig til Aabenraa Kommune og søger om at få den godkendte bevilling konverteret til et tilskud til udskiftning af tag.

   

  Enstedhallens tag blev flere gange i 2021 tilset af en ekstern rådgiver for at undersøge, hvor indtrængende vand kom fra. Taget blev igen besigtiget i februar 2022 og den eksterne rådgivers konklusion var, at vandet sandsynligvis kom ind ved ovenlysvinduerne samt tagrygning.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget (sag nr. 94) besluttede på den baggrund at bevillige et tilskud på 0,275 mio. kr. i 2022 til finansiering af udskiftning af ovenlysvinduer på taget. I tilskuddet indgår midler til tilknytning af rådgiver.

   

  Enstedhallen har besluttet at lade bevillingen indgå i en delvis tagudskiftning og merudgiften til tagudskiftning og efterisolering er finansieret af Enstedhallens egne midler i alt 0,5 mio. kr. 

  Tagudskiftningen er igangsat af Enstedhallen og skulle være udført fra december 2022, men på grund af vejrlig pågår udskiftningen stadig. Enstedhallen har til den eksterne rådgiver oplyst, at arbejdet udføres i tre etaper, hvor etape 1 udføres nu for budgettet på de 0,5 mio. kr. De øvrige etaper planlægges igangsat, når der er fundet yderligere midler til det.

   

  Den eksterne rådgiver har igen i januar 2023 besigtiget Enstedhallens tag og konstaterer, at to af de fire ovenlysvinduerne er skiftet. Den eksterne rådgiver konkluderer endnu engang, at den eksisterende tagbeklædning ikke er den direkte årsag til de fugtskader, som hallen har haft i de seneste år. Skaderne kan henvises til utætheder ved tagvinduer og delvist ved rygningen. Den eksisterende tagbeklædning er slidt, men rådgiver vurderer fortsat, at restlevetiden ikke er fuldt nået endnu og henviser til, at der ved besigtigelsen i maj 2021 blev skønnet en restlevetid på 5-8 år.

   

  Enstedhallen fik i 2022 bevilliget 0,275 mio. kr. til udskiftning af fire ovenlysvinduer. Enstedhallen har besluttet at lade disse midler indgå i en tagudskiftning og har derfor kun udskiftet de to af ovenlysvinduerne. Af ansøgning fra Enstedhallen i 2023 til udskiftning af døre og vinduer fremgår det, at ”Bygningerne er gamle, og vi bliver nødt til at forvente, at nogle døre og vinduer bliver nødt til at blive udskiftet.”

   

  Forvaltningen anbefaler, at bevillingen på 0,150 mio. kr. til udskiftning af døre og vinduer ikke konverteres til udskiftning af taget.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen fra Enstedhallen ikke imødekommes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-03-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/1351, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag forelægges tre scenarier for ambitionsniveauet for markeringen af 125-året for kunstneren Franciska Clausens fødsel med henblik på at afklare organisation og finansieringsbehov.

   

  Franciska Clausen blev født i Aabenraa den 7. januar 1899 og levede store dele af sit liv her. Som ung kvinde rejste Franciska Clausen under 1. verdenskrig ned gennem Europa for at uddanne sig. I 1920’erne og 1930’erne boede, malede og udannede hun sig i flere af Europas kunstnerisk vigtigste storbyer: München, Berlin og Paris. I samme periode udstillede hun både i Paris og New York. Især hendes nære relationer til kunstnere som László Moholy-Nagy og Fernand Léger fremhæves ofte. I dialog med Piet Mondrians neoplasticisme fandt hun sin egen udtryksform med cirklen som det dominerende billedelement. Franciska Clausen var medlem af den internationale kunstnergruppe Cercle et Carré og vendte efter dennes opløsning i 1931 hjem til Aabenraa, hvor hun var blandt initiativtagerne til Grænselandsudstillingen.

   

  Franciska Clausen er uden sidestykke den danske kunstner, der har spillet den mest centrale rolle i datidens europæiske avantgardekunst. Herom vidner udstillingen, Franciska Clausen – hele billedet, der aktuelt vises på ARoS i Aarhus. Udstillingen hviler på omfattende udlån fra Museum Sønderjyllands samling og den seneste forskning, der positionerer Franciska Clausen som en stor international avantgardekunstner, der formåede at arbejde parallelt med flere genrer, som hun lod krydsbefrugte hinanden.

   

  Fonden Franciska Clausens Samlinger deponerede i 2011 ca. 2.500 af kunstnerens værker hos Musesum Sønderjylland med lovning om, at Aabenraa Kommune og Museum Sønderjylland ville opføre et museum, hvor kunstneren kunne være permanent og markant repræsenteret. Realiseringen af museet er en del af Aabenraa Kommunes udviklingsstrategi det Gode Liv og en krumtap for udviklingen af området nord for Kilen i Aabenraa. Ud over en attraktiv matrikel har kommunen afsat 40 mio. kr. til byggeriet, mens Museum Sønderjylland har afsat 10 mio. kr.

   

  125-året for Franciska Clausens fødsel er en anledning til at skabe en bred markering af hende som person og kunstner. Fejringen kan være for både borgere, besøgende, turister og folk med en særlig faglig interesse i hendes kunst.

   

  Der er udarbejdet tre scenarier for fejringen:

   

  Scenarie 1: Markering af Franciska Clausen som bysbarn

  Målgruppe – primært egne borgere

   

  -         Brundlund Slot – udstilling ”Franciska Clausens værksted” (Museum Sønderjylland)

  -         Franciska Clausen fejres inden for de eksisterende institutioner – aktiviteter i musikskole, biblioteker og borgerhuse.

   

  Økonomi – finansieres inden for eksisterende budgetter, herunder Kultur- og Fritidsudvalgets eventpulje.

   

  Scenarie 2: Scenarie 1+ profilering af Aabenraa over for kulturturister/-gæster

  Målgruppe – egne borgere, turister og gæster i byen

   

  -         Scenarie 1 + f.eks.:

  • Franciska Clausen element i den børnekulturelle rygsæk (tilbud til dagtilbud og skoler)
  • Foredragsprogram
  • Byvandringer
  • Tema i byen – restauranter, fest og sommeraktiviteter

   

  Økonomi – ud over intern finansiering kræver dette ekstern finansiering f.eks. fonde og puljer eller ekstra bevilling. Scenariet vil kræve ressourcer til koordinering.

   

  Scenarie 3: Scenarie 2 + markering af en førende europæisk avantgardekunstner

  Målgruppe – egne borgere, kulturturister/gæster og fagpublikum

   

  -         Scenarie 2 + f.eks.:

  • Opera på grænsen
  • Realisering af Franciska Clausen-inspireret værk
  • Tema for Grænselandsudstillingen
  • Udarbejdelse af undervisningsmateriale (ikke kun lokalt)
  • Mental Byomdannelse

   

  Økonomi – som scenarie 2 med yderligere ekstern finansiering eller ekstra bevilling.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at det vælges, hvilket af de tre scenarier der skal arbejdes videre med.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-03-2023

  Scenarie 2+3 belyses yderligere herunder økonomien vedr. de enkelte elementer i både scenarie 2+3.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2810, Sagsinitialer: BBM

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget beslutte den videre proces vedrørende udvikling af badefaciliteter/vandsportsarena ved Sønderstrand i Aabenraa.

   

  Historik

  Der er siden 2012 blevet gennemført forskellige processer for at afsøge mulighederne for etablering af vandfaciliteter i Aabenraa. I 2012 afleverede ZENI arkitekter et forslag på foranledning af Vikingeklubben i Aabenraa. Formålet var at etablere en vinterbadeanstalt. Projektet blev ikke prioriteret politisk, og foreningen formåede ikke selv at rejse penge til projektet. Der blev lavet forskellige midlertidige tiltag.

   

  I 2018 blev der igangsat en anden proces på initiativ af Aabenraa Sejl Club og Aabenraa Roklub, hvor en arbejdsgruppe i 2016 var blevet etableret som følge af udviklingsprocessen omkring Kultur- og Fritidspolitikken. Baggrunden var et ønske om bedre faciliteter til eksempelvis roning, sejlsport, windsurfing og vinterbadning set i en sammenhæng. Resultatet blev et visionsoplæg for et vandsportscenter placeret ved Sønderstrand. Visionsoplægget er udarbejdet af arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard og indeholder skitseringer af, hvordan et vandsportscenter kan udvikles i seks etaper.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget blev på udvalgsmødet i juni 2018 præsenteret for visionsoplægget, og udvalget besluttede, at forvaltningen skulle arbejde videre med alle seks etaper. Vækstudvalget for Land og By blev ligeledes præsenteret for visionsoplægget og godkendte også det videre arbejde med alle seks etaper. Sidenhen har forvaltningen gennemført en undersøgelse, hvor Dansk Hydraulisk Institut (DHI) har undersøgt visionsoplæggets etaper i forhold til vandkvalitet. Derudover har der været forhåndsdialog med Kystdirektoratet vedrørende administrationsgrundlag.

   

  I 2021 blev processen genoptaget. Jævnfør budgetforliget fremgik det, at ”der gennemføres en undersøgelse af indhold af badefaciliteter/et vandsportsarena og herunder muligheder for placeringer omkring stenmolen ved Sønderstrand”. I opsamling på budget 2021-2024 er det yderligere præciseret, at ”der afsættes et engangsbeløb på 0,750 mio. kr. i 2021 til udarbejdelse af en visionsplan for en vandsportsarena, i regi af Kultur- og Fritidsudvalget, herunder muligheder for placering omkring stenmolen ved Sønderstrand”.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på udvalgsmødet i februar 2021, hvordan forvaltningen skulle genoptage processen for Sønderstrand med afsæt i visionsoplægget fra 2018. Drøftelsen førte til udarbejdelse af et kommissorium, der blev godkendt på udvalgsmødet i marts 2021.

   

  Som en del af undersøgelsen skulle en interessentanalyse være med til at afdække, hvilke vandfaciliteter der er ønske om og behov for i Aabenraa. Interessentanalysen blev faciliteret af konsulentvirksomheden Rekommanderet og tilkendegivelserne blev indhentet i et bredt perspektiv, der involverede foreninger, institutioner, kommercielle aktører og øvrige borgere.

   

  Interessentundersøgelsen fremhævede, at der ikke umiddelbart er grundlag for at arbejde videre med ideen om et vandsportscenter, som visionsoplægget fra 2018 beskrev. Det skyldes især, at vandsportsforeningerne udtrykte tilfredshed med såvel faciliteter som vandforhold, der hvor foreningerne for nuværende afvikler deres aktiviteter.

   

  Til trods for et manglende grundlag for et stort samlet center, fremhævede interessentanalysen stadig et potentiale for at arbejde videre med udviklingen af Sønderstrand, grundet dets vigtighed for byens udvikling, bosætning, turisme og den samlede oplevelsesøkonomi. Her tilkendegav en lang række foreninger, selvorganiserede brugere, kommercielle aktører, skoler, institutioner samt borgere en efterspørgsel på faciliteter, der kan fremme brugen af området på land, ved vand og i vand.

   

  Den 9. februar 2022 drøftede Kultur- og Fritidsudvalget resultaterne af interessentanalysen. På baggrund af drøftelsen godkendte Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2022, at en rådgiverproces kunne igangsættes med henblik på at opnå videre kvalificering af projektet. Forvaltningen indgik efterfølgende aftale med en ekstern rådgiver Grandville med det formål at kvalificere projektgrundlaget som afsæt for et egentligt udbudsmateriale og derefter en eventuel arkitektkonkurrence i 2023. Tids- og procesplanen for rådgiverprocessen blev præsenteret på udvalgsmødet den 10. august 2022. 

   

  En videreførelse af projektet opnåede ved efterårets budgetforhandlinger imidlertid ikke politisk prioritering i 2023 som forudsætning for en arkitektkonkurrence, men der blev i 2025 afsat 1,0 mio. kr. til ”forprojekt, badefaciliteter i Aabenraa”. På baggrund af dette anbefaler forvaltningen, at processen sættes i bero på nuværende tidspunkt.

  Økonomi og afledt drift

  Der er anvendt 0,240 mio. kr. af bevillingen på de 0,750 mio. kr., der fordeler sig på udgifter til interessentundersøgelsen og rådgiverhonorar.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at processen vedr. udvikling af badefaciliteter/vandsportsarena Sønderstrand sættes i bero.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-03-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/1285, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om Bygningsanalysen af Tinglev by og skal tage stilling til høringsforslag til rapporten ”Perspektiver for udvikling af Tinglev”.

   

  Økonomiudvalget besluttede på mødet den 13. december 2022 at sende rapporten i høring hos relevante parter og indhente bemærkninger ved fagudvalgene.

   

  Byrådet afsatte i budget 2021 0,5 mio. kr. til en udviklingsplan for Tinglev, hvor der indgik forundersøgelser til mulighederne for at etablere en ny 0-5 års daginstitution og bygningsanvendelse generelt. Planen skal bygge videre på det arbejde og de borgerdrevne indsatser, der allerede er gennemført i forbindelse med en tidligere udviklingsplan og områdefornyelsen i Tinglev.

   

  Formålet med planen er blandt andet at få kvalificeret og sorteret i ideer og projektforslag og at få lavet en langsigtet økonomisk og realistisk plan for udvikling af Tinglev med udgangspunkt i en helhedsorienteret analyse af den fremtidige anvendelse af de kommunale ejendomme. Et af spørgsmålene er, om der ved en funktionsrokade i de kommunale ejendomme kan opnås en bedre bystrategisk sammenhæng i byen.

   

  Plan, Teknik og Miljø har i samarbejde med konsulenter gennemført en analyse af følgende kommunale bygninger: Børnehaven Sønderskov, Børnehaven Nørreager, Grønningen – ældre del, Grønningen Bella Vista, 1905/1955-bygningen samt Tinglev Skole på overordnet niveau. Bygningerne er vurderet i forhold til tilstand, beliggenhed, bevaringsværdi og anvendelse. I analysen vurderes også egnethed i forhold til anden mulig anvendelse. 

   

  Efterfølgende er rapporten ”Perspektiver for udvikling af Tinglev” udarbejdet. Rapporten er et grundlag for en egentlig helhedsplan for Tinglev. Heri beskrives forskellige perspektiver og scenarier for udvikling og anvendelse af de kommunale bygninger. I rapporten lægges der op til, at der vælges en retning og ambitionsniveau, som fokuserer på, hvilke helheder der prioriteres og dermed også, hvilke yderligere undersøgelser der skal igangsættes.

   

  Perspektiverne omfatter, udover ovennævnte bygninger, Borgerhuset og Biblioteket, Tinglev Fritidscenter, Friluftsscenen i Byskoven, et nyt boligområde i det sydvestlige Tinglev, Centerpladsens omgivelser, Byens forbindelse, det borgerdrevne kultur- og aktivitetshus Tinka, hjemmeplejens faciliteter samt ungdomsklubben. 

   

  Processen har omfattet interviews med relevante interessenter blandt andet internt i kommunen og aktører i Tinglev, hvoraf flere også er blevet inddraget og orienteret i løbet af processen. 

   

  Rapporten indeholder to grundlæggende scenarier for en opdateret anvendelse af kommunale ejendomme i Tinglev.

   

  Scenarie 1

  Scenarie 1 er funderet i et ejendomsfokus, som handler om at anvende bygningerne rationelt med et klart afsæt i at minimere de kommunale omkostninger. I dette scenarie udbygges Børnehaven Nørreager, så den kan rumme de to institutioner, og der anvises en mulighed for at anvende en del af området ved Gl. Grønningen til det borgerdrevne medborgerhus Tinka. Scenariet anviser desuden, at 1905/55 bygningen og Børnehaven Sønderskov i fremtiden ikke skal have en offentlig funktion.

   

  I denne tilgang skeles ikke til, hvilke byfunktionelle sammenhænge der kunne skabe en mere helhedsorienteret tilgang til rokaden.  

   

  Scenarie 2

  Scenarie 2 er funderet i funktionelle sammenhænge, og baserer sig på, at der gennemføres en funktionsrokade i byen under hensyntagen til, hvilke funktioner der har funktionelle synergier og sammenhænge med hinanden, og hvordan placeringer kan tale ind i den retning, der er sat i tidligere byudviklingsprocesser i Tinglev.

   

  I dette scenarie samles kultur- og fritidsaktiviteter og børn- og unge funktioner blandt andet med en ny daginstitution i området omkring skolen og Tinglev Fritidscenter. Derudover etableres et borgerhus med bibliotek i forbindelse med 1905/55-bygningen. I området ved Gl. Grønningen, Børn- og Kulturforvaltningen og det nye plejecenter samles forskellige offentlige servicefunktioner såsom hjemmepleje og sygeplejeklinik.

   

  Scenarie 2 anviser ligeledes, at de to nuværende børnehaver i fremtiden ikke skal indeholde en offentlig funktion. Inden for begge scenarier beskrives varianter. Ud over funktionsrokaden indeholder rapporten bystudier, der omfatter Centerpladsen, Friluftsscenen, Skolen og fritidscenteret samt nye boliger i Tinglev.

   

  Kultur og Fritid

  Kultur og Fritid har haft rapporten ”Perspektiver for udvikling af Tinglev” i høring blandt kultur- og fritidsinstitutionerne i perioden den 9.-27. januar 2023, mens Tinglev Fælles-, kultur- og aktivitetshus Tinka blev præsenteret for rapporten på et møde med forvaltningen den 4. januar 2023 og ved et borgermøde den 1. februar 2023.

   

  På baggrund af de indkomne høringssvar anbefales det, at der arbejdes videre med scenarie 2 funderet i funktionelle sammenhænge. Derefter vil Plan, Teknik & Miljø behandle bemærkninger og høringssvar og udarbejde et høringsnotat med anbefalinger til Økonomiudvalget til eventuelle ændringer i rapporten. Plan, Teknik & Miljø vil i den forbindelse lægge op til en prioritering af, hvilke scenarier og varianter, der skal belyses nærmere og eventuelle tiltag, der bør igangsættes for at skabe et solidt grundlag for politiske beslutninger for fremtidige udviklingstiltag i Tinglev jævnfør rapporten ”Perspektiver og udvikling af Tinglev” i afsnittet ”Samlet vurdering” s. 20-22 og s. 38).

  Høring/udtalelse

  Rapporten ”Perspektiver for udvikling af Tinglev” har været i høring ved kultur- og fritidsinstitutionerne og Tinglev Fælles-, kultur- og aktivitetshus. De indkomne høringssvar fremgår af vedhæftet høringsnotat. Procesplanen for arbejdet fremgår ligeledes af bilaget.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at på baggrund af de indkomne høringssvar anbefaler Kultur- og Fritidsudvalget, at der arbejdes videre med scenarie 2 funderet i funktionelle sammenhænge.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-03-2023

  Godkendt – med bemærkning om, at alle varianter i scenarie 2 indgår i det videre arbejde

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/36567, Sagsinitialer: MOEJE

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om fællesmøde med Aabenraa Kommunes dialogfora på kultur- og fritidsområdet og fordeler dialogemner mellem sig. Mødet afholdes den 13. april 2023 kl. 17.00 til 20.30 på Folkehjemmet i Aabenraa.

   

  Jævnfør samarbejdsaftalerne mellem Kultur- og Fritidsudvalget og de seks dialogfora skal der afholdes et årligt fælles dialogmøde for følgende råd: Aabenraa Fritidsråd, Kulturelt Samråd, Musikrådet, Billedkunstrådet, Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver og CampusRådet.

   

  Det årlige fællesmøde giver mulighed for, at rådene hver især kan sætte de tematikker, der fylder for dem, på dagsordenen.

   

  Rådenes evalueringer fra fællesmødet i 2022 pegede på et ønske om mere tid til dialog med udvalget samt mere tid til dialog på tværs af rådene.

   

  Den 26. januar 2023 blev der afholdt et forberedende møde mellem dialogforaenes formænd og forvaltningen, hvor der blev udarbejdet et program for dette års møde samt lagt en konkret plan for opfølgningen på sidste års møde.

   

  Program for fælles dialogmøde 2023:  

  • 17.00 – 17.30 - Drop in (lille forfriskning samt mulighed for uformelle drøftelser)
  • 17.30 – 17.45 - Præsentation af dagens program
  • 17.45 – 17.55 - Præsentation af hvert råd – korte videoer
  • 17.55 – 18.10 - Oplæg om bæredygtighed v/ Pia Paustian, Kultur- og Fritid
  • 18.10 – 19.00 - Suppe og samtale
  • 19.00 – 19.30 - Dialog ved borde (runde 1)
  • 19.30 – 20.00 - Dialog ved borde (runde 2)
  • 20.00 – 20.15 - Tak for i aften
  • 20.15 – 20.30 - Drop out (kaffe og småkager samt mulighed for uformelle drøftelser)

   

  Formålet med ”Drop in” og ”Drop out” er at skabe rum for uformel drøftelse mellem rådene og Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer samt mulighed for dialog og netværk på tværs af råd.

   

  ”Dialog ved borde” indebærer, at Kultur- og Fritidsudvalget fordeles ud til seks borde med følgende emner, som er udpeget af rådenes formænd: Frivillighedsbegrebet, Selvorganiserede, Alkohol- og rygepolitik, Ledelse af interessenter og frivillige, Dansk/Tysk samarbejde, Generationsskifte og rekruttering.

   

  Som opfølgning på sidste års møde har formanden for Kulturelt Samråd tilbudt at indkalde de øvrige råd med henblik på at arbejde videre med følgende emner: 1) Byfester som et sted man rekrutterer, 2) Historiens dag.

   

  Formændene havde ikke et ønske om yderligere opfølgning på sidste års møde.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at programmet godkendes og Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer fordeler emner i mellem sig.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-03-2023

  Godkendt og emnerne blev fordelt mellem udvalgets medlemmer.

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/362, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Mødeform og afvikling af møderne i Kultur- og Fritidsudvalget evalueres på baggrund af udvalgets virke i indeværende valgperiode.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at mødeform og mødeafvikling drøftes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-03-2023

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/292, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I overensstemmelse med samarbejdsaftalen mellem Billedkunstrådet og Kultur- og Fritidsudvalget fremlægger Billedkunstrådet sin årsberetning for 2022 samt rådets planer for 2023.

   

  Årsberetning 2022

  Af særlige resultater for 2022 ønsker Billedkunstrådet at fremhæve:

   

  • Der er afholdt konkurrence vedr. ny skulptur til Genforeningshaven. Vinder blev Regitze Engelsborg Carlsen med skulpturen Waiting for Gaia
  • Billedkunstrådet bidrog i 2022 med 0,450 mio. kr. til kunstværker i passager i den nordlige del af gågaden. Kunst i passagerne har i høj grad skabt debat om kunst i det offentlige rum i 2022
  • Billedkunstrådet har sammen med bydelsrepræsentanterne deltaget i møder og udvælgelse af kunstnere til passagekunstværkerne
  • De tidligere udarbejdede to maritime foldere for Aabenraa by og Løjt Land er igen blevet genoptrykt, denne gang på dansk
  • Billedkunstrådet har været medvirkende til, at projektet Kulturboost under Region Sønderjylland-Schleswig arrangerede et dansk-tysk netværksmøde for kunstnere den 9. marts 2022
  • Billedkunstrådet og Aabenraa Kommune har deltaget i anden del af det treårige projekt Metropolis Landskab 2021-2023, der inviterer publikum til at opleve stedspecifik kunst
  • Medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget og Billedkunstrådet indkøbte i fællesskab kunst på Grænselandsudstillingen til ophængning på Fjordskolen i Kruså.

   

   

  Handleplan 2023

  Hvert år udarbejdes en handleplan, som beskriver hvilke aktiviteter rådet vil bruge de 0,100 mio. kr. på, som rådet modtager i tilskud fra Kunststyrelsen og Aabenraa Kommune til formålet. I 2023 indeholder handleplanen følgende elementer:

   

  Skulptur i Genforeningshaven (Waiting for Gaia)

  35.000 kr.

  Nyt netværksforum for billedkunstnere og kolleger fra andre kreative hverv

  15.000 kr.

  Honorering

  50.000 kr.

  Indtægt fra Statens kunstfond

  -50.000 kr.

  I alt

  50.000 kr.

   

  Visions- og handleplan for 2021-2024

  Billedkunstrådet har udarbejdet en fireårig handleplan, og de fleste af elementerne i planen er blevet gennemført eller er godt undervejs. Det gælder bl.a.:

   

  • Arbejdet med den nye skulptur i Genforeningshaven går nu over i fondsansøgningsfasen
  • Metropolis Landskab 2021-2023. I 2023 skaber seks kunstnere stedspecifikke værker under overskriften Performing Landscapes på havnen i Aabenraa. Projektet skal ses i sammenhæng med ”mental byomdannelse” af området omkring Kilen. Særlige borgergrupper vil blive inviteret til at deltage
  • Sommerateliers, som bestod af fælles udstillinger på hhv. den danske og tyske side af grænsen, er nedlagt. Billedkunstrådet deltager i dansk-tysk netværksmøde med henblik på at etablere et nyt forum for dansk-tysk samarbejde.
  • Billedkunstrådet medvirker flere gange årligt i "Åben Kunstdag", hvor ansatte i kommunen har mulighed for at komme og låne eller bytte kunstværker fra kommunens samling
  • Billedkunstrådet rådgiver kommunen om vedligehold af udendørs offentlig kunst.
  • Billedkunstrådet er fortsat partner i Aabenraa Kommunes projekt ”Nørreportkvarteret som kunstdestination – stedsspecifikke værker af unge danske samtidskunstnere i Aabenraa midtby”.

  Økonomi og afledt drift

   Fremgår af vedlagte bilag.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-03-2023

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/32061, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkendt”.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-03-2023

  Protokollen er godkendt.