Beslutningsprotokol

fredag den 12. februar 2021 kl. 08:00

Mødested: PR. MAIL
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/30777, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i budget 2021 afsat 2,8 mio. kr. til etablering af vinterbadefaciliteter, offentlige toiletter og videoovervågning på Sønderstrand.

   

  Vinterbaderne i Aabenraa består af to forskellige grupper; Foreningen ”Vikingeklubben i Aabenraa”, som blev dannet i 2012, har ca. 70 medlemmer. Derudover er der en stor gruppe af borgere, som anvender Sønderstrand til vinterbadning, men som ikke har medlemsskab i foreningen.

   

  Der er opført vinterbadefaciliteter i den tidligere kioskbygning under bastionen, hvor der er indrettet særskilte rum til foreningen og borgerne. Udfordringen i de nuværende faciliteter er, at rummene er meget små og ikke er egnet til formålet. Ud over de faste faciliteter i bastionen stiller kommunen endvidere en lejet pavillon til rådighed for foreningen som supplement.

   

  Foreningen har i samarbejde med forvaltningen og en ekstern rådgiver fået udarbejdet forskellige forslag til etablering af permanente faciliteter på Sønderstrand. Forslaget, hvor der bygges ind i den eksisterende trappe, vurderer forvaltningen, er den mest optimale løsning.

   

  Forvaltningen har efterfølgende fået udarbejdet et overslag med udvidelse af toiletter, da de sanitære faciliteter i bastionen heller ikke længere er tidssvarende.

   

  Forvaltningen anbefaler, at æstetikken i det udarbejdede skitseforslag opretholdes, men af hensyn til at sikre en mere multifunktionel indretning af bygningen, sker dette i samarbejde med Kommunale Ejendomme og begge vinterbadergrupper. Dette af hensyn til at sikre optimal fremtidig anvendelse.

   

  Kommunale Ejendomme har udarbejdet et prisoverslag på 2,4 mio. kr. på etablering af bygningen inklusiv etablering af toiletfaciliteter. Der er ikke udarbejdet prisoverslag på inventar og sauna samt etablering af videoovervågning, hvilket finansieres af de resterende 0,400 mio. kr.

   

  Af hensyn til en driftsmæssig optimering anbefaler forvaltningen endvidere, at det besluttes, at bygningen indrettes så både forening og borgere, som ønsker at vinterbade, skal gøre brug af den samme facilitet.

  Lovgrundlag

  Der skal søges om dispensation hos Kystdirektoratet for at kunne opføre bygningen.

   

  Det skal undersøges, hvordan reglerne er for at opsætte overvågning på stranden.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 2,8 mio. kr. i budget 2021-2024 til etablering af vinterbadefaciliteter, offentlige toiletter samt videoovervågning.

   

  Det skønnes at afledte merudgifter til forsikring, rengøring samt el, vand og varme udgør 0,035 mio. kr. årligt.

   

  Der er i beregningsgrundlaget taget udgangspunkt i, at de nye toiletfaciliteter erstatter de nuværende toiletfaciliteter under bastionen. Der forventes derfor ikke en merudgift til rengøring af toiletfaciliteter.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at projektet vedrørende etablering af vinterbadefaciliteter, offentlige toiletter samt videoovervågning godkendes, og

  at der gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til etablering af vinterbadefaciliteter på Sønderstrand, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i år 2021 på investeringsoversigten, og

  at anlægsbevillingen frigives.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2021

  -         1.at

  For stemte Lars Kristensen (V), Carina Underbjerg Hansen (V) og Jette Julius Kristiansen (O).

  Imod stemte Christian Panbo(A), Jonas Haase (A), Signe Bekker Dhiman (A) og Kurt Andresen (S) med følgende bemærkning:

  ”Vi ønsker at afvente resultatet af den i budgettet besluttede undersøgelse vedr. badefaciliteter/vandsportsarena ved Sønderstrand i maj 2021, således at projektet kan blive en del af disse fremadrettede planer”

   

  Lars Kristensen (V) begærede sagen i Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Anbefales godkendt, idet

  8 stemte for (C, O, S, V, Ejler Schütt)

  3 stemte imod (A)

   

  Socialdemokraterne stemmer imod med følgende begrundelse ”Vi ønsker at afvente resultatet af den i budgettet besluttede undersøgelse vedr. badefaciliteter/vandsportsarena ved Sønderstrand i maj 2021, således at projektet kan blive en del af disse fremadrettede planer.”

  Supplerende sagsfremstilling

  Den 20. januar 2021 har formanden for Kultur- og Fritidsudvalget meddelt, at han trækker sin begæring om standsning af sagen tilbage.

   

  På den baggrund behandles sagen i Kultur- og Fritidsudvalget igen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2021

  Signe Bekker Dhiman (A), Christian Panbo (A) og Jonas Haase (A) stillede ændringsforslag til første ”at”: ”Vi ønsker, at der inden for rammen af det afsatte budgetbeløb udarbejdes to separate sager til udvalgsbehandling; én omhandlende etablering af toiletfaciliteter samt overvågning og én omhandlende vinterbadefaciliteter, herunder en afklaring af en mulig placering ved stenmolen.”

   

  Forslaget blev ikke godkendt, idet Lars Kristensen (V), Carina Underbjerg Hansen (V), Jette Julius Kristiansen (O) og Kurt Andresen (S) stemte imod.

  For stemte Signe Bekker Dhiman (A), Christian Panbo (A) og Jonas Haase (A).

   

  1.at – Godkendt.

  For stemte Lars Kristensen (V), Carina Underbjerg Hansen (V), Jette Julius Kristiansen (O) og Kurt Andresen (S).

  Imod stemte Signe Bekker Dhiman (A), Christian Panbo (A) og Jonas Haase (A).

   

  2. og 3. at – Anbefalet godkendt.

  For stemte Lars Kristensen (V), Carina Underbjerg Hansen (V), Jette Julius Kristiansen (O) og Kurt Andresen (S).

  Imod stemte Signe Bekker Dhiman (A), Christian Panbo (A) og Jonas Haase (A).

   

  Signe Bekker Dhiman (A), Christian Panbo (A) og Jonas Haase (A) havde følgende bemærkning til sagen: ”Vi mener ikke, at sagen svarer til det i budgettet aftalte, idet det ikke omhandler alment tilgængelige vinterbadefaciliteter, men et klubhus for en enkelt forening. Vi ønsker, at der inden for rammen af det afsatte budgetbeløb udarbejdes to separate sager til udvalgsbehandling; én omhandlende etablering af toiletfaciliteter samt overvågning og én omhandlende vinterbadefaciliteter, herunder en afklaring af en mulig placering ved stenmolen.”

   

  Borgmester Thomas Andresen (V) deltog i behandling af punktet.

   

   

   

  Efter økonomiudvalgsmødet den 9. februar 2021, sag 47, er det besluttet, at

  sagen genoptages til beslutning via mail med henblik på, at Økonomiudvalget stemmer om 1. at i forvaltningens indstilling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2021 (pr. mail)

  1. at anbefales godkendt, idet 8 stemte for (C, O, S, V og Ejler Schütt) og 3 stemte imod (A).

  2. at anbefales godkendt.

  3. at anbefales godkendt, idet 8 stemte for (C, O, S, V og Ejler Schütt) og 3 stemte imod (A).