Beslutningsprotokol

tirsdag den 14. september 2021 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger: Afbud: Jan Riber Jakobsen og Arne Leyh Petersen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-09-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Jan Riber Jakobsen og Arne Leyh Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-09-2021

  Intet.

   

  Afbud: Jan Riber Jakobsen og Arne Leyh Petersen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/3402, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har til opgave at udarbejde et budgetforslag for 2022 og overslagsårene 2023-2025 jf. styrelsesloven.

   

  Budgetforslaget indeholder følgende forudsætninger:

   

  Skatter:

  En uændret skatteprocent på

  • 25,6 procent indkomstskat
  • 18,9 promille grundskyld, beboelse og erhverv
  • 9,45 promille dækningsafgift af grundværdi af offentlige ejendomme
  • 8,75 promille dækningsafgift af forskelsværdi af offentlige ejendomme
  • 4,1 promille landbrugsjord/produktionsjord
  • 0,0 promille dækningsafgift for erhverv

   

  Indtægter/finansiering:

  Skatter og tilskud tager udgangspunkt i tilskudsudmeldingen for 2022 samt statsgarantien for skatter og tilskud.  Overslagsårenes indtægtsbudget svarer til niveauet for 2022 fremskrevet med forventede pris og lønændringer. Bloktilskuddet er i overslagsårene nedjusteret til et forventet anlægsniveau på 17,0 mia. kr. Der er indregnet en risikobaseret indtægtspulje i overslagsårene på 22,3 mio. kr., svarende til størrelsen på §17 tilskuddet i 2022.

   

  Drifts- og servicerammen:

  Driftsrammen tager udgangspunkt i spillerum 4, svarende til de stående udvalgs budgetbidrag, byrådsbeslutninger, tekniske korrektioner samt økonomiaftalens ændringer.

  Øvrige ændringer vil fremgå af budgetforligsteksten, oversigten fremsendes efterfølgende.

  Servicerammen holder sig indenfor økonomiaftalens aftaleniveau.

   

  Anlægsrammen:

  Anlægsrammen tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2021-2024 korrigeret for byrådsbeslutninger samt løftet i økonomiaftalen.

  Ændringer vil fremgå af budgetforligsteksten, investeringsoversigten fremsendes efterfølgende.

  Anlægsrammen holder sig indenfor økonomiaftalens aftaleniveau.

   

  Takster:

  Taksterne beror på de budgetforudsætninger, som fremgår af basisbudgettet i spillerum 4. Taksterne kan blive justeret hvis udmøntning af driftspuljen samt øvrige justeringer af budgetrammen påvirker takstberegningen.

  Taksterne godkendes endeligt i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

  De takster, der påvirkes af evt. ændringsforslag, vil blive forelagt som en enkeltsag i november måned 2021.

   

  Opsamling:

  Der mangler således stillingtagen til

  • Prioritering af driftspuljen
  • Prioritering af anlægspuljen

   

  Økonomi og afledt drift

  Udgangspunktet for økonomiudvalgets budgetforslag er Spillerum 4:

   

  Spillerum 4B Basisbudget

  2022

  2023

  2024

  2025

  Indtægter

  -4.232.680

  -4.273.573

  -4.385.451

  -4.497.590

  Driftsudg. Incl. renter

  4.078.010

  4.153.757

  4.266.622

  4.382.374

  Resultat ordinær drift

  -154.670

  -119.816

  -118.829

  -115.216

  Anlæg incl. jordforsyning

  115.275

  120.900

  120.000

  120.000

  Resultat

  -39.395

  1.084

  1.171

  4.784

  Netto lån (låneopt./afdrag)

  37.793

  53.364

  52.564

  45.491

  Finansforskydninger

  -18

  -18

  -18

  -18

  Påvirkning kassebeholdn.

   

  -1.620

   

  54.430

   

  53.717

   

  50.257

  Forventet kassebeh. Ult. 2021

   

  -156.000

   

   

   

  Investeringsstrategier

  7.923

   

   

   

  Forventet ult. Kassebeh.

   

  -149.697

   

  -95.267

   

  -41.550

   

  8.707

  - = índtægter/overskud/kasseopsparing

  + = udgifter/underskud/kasseforbrug

   

  Forslaget før indarbejdelse af ændringer på drift og anlæg overholder den økonomiske politiks målsætning om, et resultat af ordinær drift på min. 100 mio. kr., kassepåvirkning i balance og ultimo kassebeholdning på min. 100 mio. kr.

   

  Ændringer vedr. drift og anlæg, svarende til budgetforliget vil blive indarbejdet i spillerum 5 og vil svare til økonomiudvalgets budgetforslag. 
  Forslag hertil eftersendes sammen med udkast til budgetforligstekst. Der tages forbehold for eventuelle ændringer som følge af den fase opdelte budgetlægning.

   

  Høring/udtalelse

  I perioden fra den 15. – 23. september foregår høring af de høringsberettigede organer.

  Der er udarbejdet udkast til høringsbrev til HMU, Senior- og handicapråd.

  Høringsbrev vil blive udsendt den 15. september 2021.

   

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der tages stilling til ændringer afledt af budgetforliget, der skal indgå i budgetforslaget 2022-2025, således budgetforslaget svarer til spillerum 5,

  at bevillingsoversigt og bemærkninger justeres med økonomiudvalgets budgetforslag, og

  at udkast til høringsbrev til budget 2022-2025 godkendes.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-09-2021


  Godkendt, idet sagen opdateres med budgetforliget og spillerum 5. Høringsbrev godkendt.

   

  Afbud: Jan Riber Jakobsen og Arne Leyh Petersen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/7580, Sagsinitialer: DLJA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til, om man ønsker at igangsætte en ekstern juridisk undersøgelse med henblik på afklaring af mulighederne for at kompensere grundejerne i Skovparken, som har haft udgifter til opførelse af en støjmur, som påkrævet i lokalplanen.

   

  Økonomiudvalget udsatte sagen den 18. maj 2021, idet man ønskede en redegørelse for forløbet, herunder en tidslinje for projektet før yderligere behandling.

   

  Der er nu vedhæftet en redegørelse med en tidslinje for forløbet, der giver overblik over de beslutninger og nedslag, der har været undervejs jf. bilag 1

   

  Det fremgår af lokalplanen fra 2006, at der skulle opføres en støjmur i forbindelse med byggeriet i Skovparken. I 2012 udstedte kommunen et påbud om opførelse. Hverken grundejere eller entreprenør ønskede dog på daværende tidspunkt muren opført. Der blev derfor kigget ind i alternative muligheder bl.a. med afsæt i støjmålinger. Boligbyggeriets beliggenhed tæt på erhverv betød dog, at der ikke kunne dispenseres fra lokalplanens krav, og der blev i 2016 givet afslag på dispensation og påbud om opførelse til Horup Skovparken A/S og grundejerne. I 2018 blev der indgivet politianmeldelse, idet påbuddet ikke blev efterkommet.

   

  Grundejerne lod muren opføre og rejste efterfølgende et krav mod entreprenøren, Horup Skovparken A/S. Grundejerne fik i retten i oktober 2020 medhold i, at ejendommen var behæftet med en mangel, og at de derfor havde krav på erstatning fra Horup Skovparken A/S for udgifterne til opførelsen af muren. Grundejerne fik dog ikke dækket deres krav, da Horup Skovparken A/S blev likvideret.

   

  Aftale forsøgt indgået

  På baggrund af en politisk dialog med Per Horup, hvor der blev tilkendegivet, at i det omfang en ekstern juridisk undersøgelse fik belyst, at kommunen ikke havde handlet ansvarspådragende, så ville Per Horup kompensere grundejerne via Horup Holding for deres udgifter til støjmuren.

   

  Det har dog ikke været muligt at få denne aftale bekræftet, idet Per Horup ønskede aftalen også skulle honorere hans eventuelle krav mod kommunen. Krav, som han ville rejse via Horup Holding A/S. En sådan aftale kan kommunen dog ikke lovligt indgå med en ekstern part, der ikke juridisk er part i sagen. Horup Skovparken A/S – som var part -  eksisterer ikke længere. 

   

  Kommunens rolle

  Kommunens egen juridiske vurdering er (jf. bilag 2), at dommen ingen betydning har for den forpligtigelse de enkelte ejendomsejere påtog sig, da de erhvervede deres ejendom. Grundejerne har derfor juridisk ikke lidt et tab.

   

  Grundejerne har på forskellig vis forsøgt at gardere sig mod denne forpligtigelse ved køb af ejendommen. Nogle af dem har fået sælger til at deponere et beløb, og flere har fået nedslag i købsprisen. Der er også grundejere, der ikke har sikret sig, og som nu har haft en udgift og et krav mod en virksomhed, der ikke eksisterer længere.

   

  Dommen stiller heller ikke spørgsmål ved kommunens ageren i sagen, lovligheden af påbuddene eller de efterfølgende politianmeldelser mv.

   

  Vurderingen af, at grundejerne ikke har lidt et tab medfører, at uagtet kommunen har begået fejl, herunder ansvarspådragende fejl, så kan kommunen kun være erstatningsansvarlig i det omfang, at nogen har lidt et tab på baggrund af kommunens fejl.

   

  Kommunen kan kun yde kompensation, hvis der er hjemmel til det. Det er vurderingen, at der ikke er hjemmel til at udbetale erstatning/kompensation, idet der ikke er lidt et tab.

   

  Grundejerne har efterfølgende klaget til Folketingets Ombudsmand over kommunens håndtering. Ombudsmanden afviste i marts 2021 at behandle sagen.

   

  Ekstern juridisk undersøgelse

  I det omfang man fortsat ønsker at få kvalificeret, om der er mulighed for at kompensere grundejerne, herunder få belyst, hvorvidt kommunen har begået ansvarspådragende fejl ved ekstern advokat, kunne det være relevant at stille advokaten følgende spørgsmål:

  -         har kommunen hjemmel til uden sagsanlæg at kompensere grundejerne helt eller delvist for udgifter til opførsel af muren?

  -         Har kommunen handlet ansvarspådragende i forbindelse med sikring af lokalplanens opfyldelse blandt andet med baggrund i det langstrakte forløb?

   

  Der gøres opmærksom på, at en ekstern advokat undersøgelse vil trække betydelige ressourcer i forvaltningen, da der er mere end 250 dokumenter i sagen, som ville skulle kvalificeres og behandles.

   

  Endvidere påpeges det, at en ekstern undersøgelse med det fokus at få vurderet, om forvaltningen har lavet fejl, naturligvis berører medarbejderne.

   

  Udgiften til advokat må forventes at ligge på ca. 100.000-150.000 kr.

  Indstilling

  Plan, Teknik og Miljø indstiller,

  at redegørelsen tages til orientering, og

  at der ikke igangsættes en ekstern juridisk undersøgelse.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-09-2021

   

  Godkendt med 5 stemmer for og 4 imod.

   

  For stemte:  Karsten Meyer Olesen (A), Erwind Andresen (S), Kirsten Nørgård Christensen (V), Lars Kristensen (V), Philip Tietje (V).

   

  Imod stemte:  Erik Uldall Hansen (A), Povl Kylling Petersen (A), Ejler Schütt (I), Thomas Andresen (V).

   

   

  Afbud: Jan Riber Jakobsen og Arne Leyh Petersen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/23562, Sagsinitialer: lnn
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/476, Sagsinitialer: HHEN
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på

  ”godkend”.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-09-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Jan Riber Jakobsen og Arne Leyh Petersen.