Beslutningsprotokol

onsdag den 30. marts 2022 kl. 16:05

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen, Dorte Soll, Signe Bekker Dhiman, Thomas Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Køpke Christensen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger: Ekstraordinært møde

Afbud: Philip Tietje.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 30-03-2022

  Godkendt.

   

  Afbud: Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/30966, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der træffes beslutning vedrørende sammenhæng mellem bevillingsforudsætninger og kontraktindgåelse på entrepriser for opførelse af sluse- og pumpeprojektet ved Mølleåen i Aabenraa, idet forvaltningen dermed kan lukke kontrakterne hurtigt og begrænse udfordringer med prisreguleringer i den nuværende markedssituation på bygge-og anlægsområdet.

   

  Siden frigivelsen af den samlede anlægsbevilling på 53,4 mio. kr., som blev givet i 24. november 2021 under betingelse af Forsyningssekretariatets godkendelse, foreligger nu en sådan godkendelse. Tilladelsen er kommet ultimo februar måned, og forvaltningen og Arwos har i perioden skullet håndtere betingelserne for vedståelse af tilbud over for entreprenørerne, mens sagen blev færdigbehandlet i Forsyningssekretariatet.

   

  I imidlertid er der sket væsentlige forudsætningsændringer i de tilbud, som er hjemtaget i 2021. På grund af de almindelige betingelser om vedståelsesfrister på entreprisetilbud, så har det været nødvendigt at genbesøge tilbuddene med tilbudsgiverne. I perioden fra efteråret 2021, hvor tilbuddene blev afgivet og indtil nu er der indtruffet yderligere og betydelige prisstigninger på gængse byggematerialer. Med de seneste internationale begivenheder er der markant og udbredt usikkerhed på levering og pris på varegrupperne og ingen udsigt til, at situationen ændres inden for kort tid.

   

  Med en tillægsbevilling på 2 mio. kr. vil projektet kunne gennemføres med en reduceret andel uforudseelige udgifter på 6,5%. Kommunens rådgiver anbefaler 10-12%, og vurderer en risiko for budgetoverskridelse primært begrundet i markedets usikkerhed om priser, leverancebetingelser og leveringstider.

   

  Arwos har accepteret deres andel af medfinansiering på 1,5 mio. kr. til den samlede bevilling på i alt 2 mio. kr.

   

   

  Økonomi og afledt drift

  Med ovenstående tilføres den samlede anlægsbevilling 2 mio. kr., således den samlede bevilling udgør i alt 55,4 mio. kr.

   

  Det vil medføre et tillæg til indtægtsbevilling på 1,5 mio. kr. finansieret af Arwos, og at rådighedsbeløbet til projekt ”Pumpestation Mølleåen” forhøjes med netto 0,5 mio. kr., som frigives.

  Indstilling

  Plan, Teknik og Miljø indstiller,

  at der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 2 mio. kr.

  at der meddeles tillæg til indtægtsbevilling på 1,5 mio. kr.

  at nettotillægsbevilling på 0,5 mio. kr. finansieres af +/- anlægspuljen under økonomiudvalgets anlægsramme, og

  at rådighedsbeløbet frigives.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 30-03-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Anders Koch-Hørlyck.

  Beslutning Økonomiudvalget den 30-03-2022

  Anbefales godkendt, idet 11 stemte for (A, C, F, O, S, og V). 1 stemte imod (D).

   

  Afbud: Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 30-03-2022

  Godkendt.

   

  Afbud: Philip Tietje.