Beslutningsprotokol

tirsdag den 17. maj 2022 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen, Dorte Soll, Signe Bekker Dhiman, Thomas Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Køpke Christensen, Michael Christensen, Ida Smed
Bemærkninger: Afbud: Dorte Soll (A).
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Godkendt.

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  -

   

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/14466, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2021 godkendes.

   

  Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2021 skal efter Beredskabskommissionens behandling godkendes af ejer-kommunernes kommunalbestyrelser, jf. vedtægternes pkt. 15.5.

   

  Beredskabskommissionen behandlede årsregnskab og revisionsberetning for 2021 på mødet den 4. april 2022. Beredskabskommissionen udtalte enstemmigt opbakning til årsregnskab og revisionsberetning. Beredskabskommissionen har derfor sendt årsregnskabet til endelig godkendelse i ejer-kommunernes kommunalbestyrelser.

   

  Beredskabskommissionens behandling af årsregnskabet og revisionsberetningen for 2021 er vedhæftet i bilag 1-5.

   

  I forhold til det korrigerede budget 2021 udviser regnskab 2021 et mindreforbrug på drift og anlæg på henholdsvis 0,6 mio. kr. og 0,5 mio. kr. samlet 1,1 mio. kr. Dette mindreforbrug er disponeret til overførsler i 2022 samt kassehenlæggelser. Overførselssagen blev sammen med årsregnskabet behandlet på Beredskabskommissionens møde den 4. april 2022.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2021 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/6942, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2022 er årets første bevillingskontrol. Denne sag indeholder omplaceringer inden for eget udvalg/bevillingsområde (netto 0), hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage.

   

  Øvrige ændringer på Økonomiudvalgets område er indeholdt i de efterfølgende sager på dagsordenen.

   

  Der er foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2022 i forhold til udvalgsområdet i forhold til drifts og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen på Økonomiudvalgets område er, at budget 2022 forventes overholdt.

   

  På Økonomiudvalgets område er der et korrigeret budget til serviceudgifter på 440,2 mio. kr. og et forbrug på 25,6 % pr. 31.03.2022.

  På tværgående puljer er der et korrigeret budget på 76,2 mio. kr., og et forbrug på 10,0 %.

  Den lave forbrugsprocent skyldes puljen til COVID-19 på 6,064 mio. kr. som vil blive udmøntet ved en særskilt sag samt puljen til overførselsudgifter på 18,573 mio. kr. der afventer midtvejsreguleringen.

   

  Opfølgning og konklusionen på Økonomiudvalgets bevillingskontrol fremgår af bilag i2.

  Økonomisk oversigt på Økonomiudvalgets område fremgår af bilag i4.

   

  Der søges i denne sag om omplacering indenfor politikområdet Fast ejendom, hvor merudgiften vedrørende bortforpagtning af arealer på 0,150 mio. kr. finansierers af mindreudgift på støttet boligbyggeri på 0,150 mio. kr.

   

  Ændringerne er uddybet i vedlagte bilag i3.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at omplaceringer, i henhold til vedlagte bilag i3, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29125, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2022 er årets første bevillingskontrol og den behandles i fire sager.

   

  Nærværende sag indeholder et samlet overblik over de bevillingsmæssige ændringer, som følge af bevillingskontrollen pr. 31. marts 2022.

   

  DRIFTEN:

  Den samlede forbrugsprocent på driftsudgifterne udgør 24% pr. 31/3 2022, hvilket er over niveauet på samme tidspunkt i 2021, hvor den udgjorde 23%. Der er med udgangen af 1. kvartal anvendt 25,4% af servicerammen, hvilket er ca. 1% mere end samme tidspunkt i 2021. Det vurderes, at servicerammen overholdes, men at den kan komme under pres såfremt overførslerne fra 2021 som udgjorde i alt 84 mio. kr. nedbringes væsentligt.

   

  Bevillingskontrollen udviser samlet set balance i årene 2022-2026. Bevillingskontrollen indeholder en række bevillingsmæssige bevægelser der samlet kan finansieres af en række forskellige mindre forbrug.

   

  På de forskellige udvalgsområder giver bevillingskontrollen anledning til følgende bemærkninger:

   

  • På Børn- og Uddannelsesudvalgets område angives et pres på udgifterne inden for specialområdet samt børnehandicap. Samlet set forventes budgettet imidlertid overholdt.

   

  • På Social- og Seniorudvalgets område forventes merudgifter på ca. 8 mio. kr. i 2022. På udvalgsmødet, den 4. maj 2022, er der fundet forslag til besparelser for i alt ca. 4,9 mio. kr., der sendes i høring. Den resterende udfordring vil blive løst i forbindelse med ekstraordinær bevillingskontrol, på Social- og Seniorudvalgets område, pr. 30.6.2022.

   

  • På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes samlet set et mindreforbrug i forhold til det nuværende budget på 9,5 mio. kr. Hertil kommer at der under Økonomiudvalget er afsat en pulje på 18,5 mio. kr. i budgetværn til imødegåelse af en eventuel negativ midtvejsregulering. Regeringen forventer i de seneste prognoser en langt bedre udvikling på arbejdsmarkedet end ved budgetlægningen, svarende til en nedsættelse af overførselsudgifterne med 5,2 mia. på landsplan – eller til ca. 52 mio. kr. i Aabenraa Kommune. Det kunne indikere et forventet merforbrug i 2022 på ca. 25 mio. kr. Det anbefales imidlertid at afvente midtvejsreguleringen da eksempelvis en række merudgifter til sygedagpengerefusion i relation til COVID19 ikke indgår i skønnet fra Regeringen.

   

  Ud over de bevillingsmæssige forhold er der en række overordnede emner af økonomiske karakter som det også er relevant at nævne:

   

  • Nettomerudgiften afledt af COVID-19 er i 1. kvartal 2022 opgjort til 3 mio. kr. på baggrund af konkrete registreringer i økonomi- og lønsystemet. Udgifter vedr. selvejende og private institutioner med egen regnskabsføring indgår ikke i opgørelsen. Der er afsat et budgetværn på 6 mio. kr. til formålet. Idet restriktioner er ophævet og beredskabet som følge af COVID er nedlagt vurderes det, at der alene vil være merudgifter indtil udgangen af april hvorefter kompensationsordningen nedlægges, for de aftalestyrede enheder. Der forventes fortsat udgifter til Værnemiddeldepotet. Udmøntningen af nettemerudgifter sker i en særskilt enkeltsag uafhængig af bevillingskontrollen.

   

  • Udgifter afledt af Ukrainesituationen kan på nuværende tidspunkt ikke opgøres. Der forventes merudgifter på Børn- og Uddannelsesudvalgets driftsområde samt til understøttelse af integrationsopgaven på arbejdsmarkedsområdet. Det anbefales at afvente eventuel finansiering fra staten som forventes aftalt ved økonomiforhandlingerne i juni.

   

  • Stigende energi- og brændselsudgifter. I Aabenraa Kommune er indkøb af energi og gas sikret i 2022 og 2023 gennem fastprisaftaler. Derudover må de stigende priser forventes at slå igennem på et nyt skøn for det pris og lønskøn (P/L) som ligger til grund for de økonomiske rammer kommunerne har til rådighed i 2022. Såfremt P/L niveauet opjusteres på landsplan videreføres denne opjustering på de relevante arter i Aabenraa Kommunes budget i indeværende år.

   

  ANLÆG:

  Samlet set er der 98 igangværende anlægsprojekter (ekskl. jordforsyning), hvoraf 54 forventes afsluttet i 2022.

   

  På anlægssiden viser bevillingskontrollen, at der på de skattefinansierede anlæg pr. 31. marts 2022 er et korrigeret budget på 280,7 mio. kr. og et forbrug på 15,0 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et forbrug på ca. 130 mio. kr. i 2022, dvs. en forventning om overførsler på skattefinansierede anlæg på ca. 150 mio. kr. til 2023.

   

  Der er i april skabt finansiering til merudgifter til Fjordskolen fase 1 samt merudgifter til Hærvejshuset finansieret af Økonomiudvalgets anlægspulje, som var blevet tilført mindre forbruget fra regnskab 2021 svarende til i alt 17 mio. kr.

   

  Som resultat af gennemgang af anlægsprojekterne foreslås 0,720 mio. kr. tilført +/- puljen, vedr. flere anlægsprojekter med konstaterede mindre forbrug. Efter bevillingskontrollen er der 0,720 mio. kr. til disposition i puljen.

   

  For de øvrige projekter på det skattefinansierede anlægsområde forventes projekterne, at overholde den meddelte bevilling med udtagelse af Plejehjemmet Grønningen, hvor der forventes en merudgift på 1,3 - 1,5 mio. kr.

   

  Ud over puljen til opsamling af mer/mindreforbrug på i alt 0,720 mio. kr. er der ikke andre disponible midler til at imødegå yderligere prisstigninger eller et højere udgiftsniveau i bygge- og anlægsbranchen som slår igennem på de udbud som aktuelt gennemføres.

   

  JORDFORSYNING:

  Samlet set forventes bevillingsrammen, på jordforsyningsområdet, overholdt i 2022.

   

  Der er 22 igangværende projekter på jordforsyningsområdet.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet set ansøges, i de sideløbende sager, om følgende bevillingsmæssige ændringer:

   

  Område

  (beløb i 1.000 kr.)

  TB 2022

  RK 2023

  RK 2024

  RK 2025

  RK 2026

  2022-26

  I ALT

  Indtægter:

   

   

   

   

   

   

  Skatter og tilskud i alt

  108

  0

  0

  0

  0

  108

  Udgifter:

   

   

   

   

   

   

  Serviceudgifter

  1.250

  1.250

  1.250

  1.250

  1.250

  6.250

  Overførselsudgifter

  -1.250

  -1.250

  -1.250

  -1.250

  -1.250

  -6.250

  Aktivitetsbestemt medfinansiering

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Renteudgifter

  -69

  0

  0

  0

  0

  -69

  Driftsudgifter i alt

  -69

  0

  0

  0

  0

  -69

  Nettolåneoptagelse m.v.:

   

   

   

   

   

   

  Låneoptagelse

  -39

  0

  0

  0

  0

  -39

  Afdrag

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Finansforskydninger

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Nettolåneoptagelse m.v. i alt

  -39

  0

  0

  0

  0

  -39

  Driftsudgifter og netto-låneoptagelse m.v. i alt

  -108

  0

  0

  0

  0

  -108

  Anlæg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Anlæg – Jordforsyning

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Anlæg i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Likviditetspåvirkning i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  0

   + = TB med træk på de likvide midler og - = negativ TB med tilførsel til de likvide midler

   

  På driften udgør de samlede tillægsbevillingsansøgninger netto 0, både i 2022 og i overslagsårene 2023 – 2026.

   

  Ansøgningerne om bevillingsændringer er nærmere uddybet i de sideløbende sager vedrørende bevillingskontrollen.

   

  Af Bilag 1 fremgår det økonomiske overblik pr. 31. marts 2022.

   

  I Bilag 2 vises det talmæssige overblik over ændringerne på de enkelte udvalg.

   

  De enkelte udvalg har behandlet bevillingskontrollen, herunder omplaceringer inden for eget bevillingsområde, på møder frem til og med den 5. maj 2022. Udvalgenes indstillinger/ beslutninger, der alle er i overensstemmelse med sammenfatningerne i denne, og de sideløbende sager, i forbindelse med bevillingskontrollen, fremgår af Bilag 3.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at den samlede oversigt over bevillingsmæssige ændringer i 2022 m.v. tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29125, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2022 behandles i fire selvstændige sager. Denne sag vedrører tillægsbevillinger, til driften, som er finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

   

  Ansøgningerne om flytning mellem bevillingsområderne vedrører primært:

   

  • 2,340 mio. kr. i årlig teknisk korrektion vedr. elevtal på efterskolerne (fra BUU til ØK)
  • 1,638 mio. kr. fra ØK til SSU vedrørende forsikringssag ifm. patientsikkerhedsordning
  • 1,250 mio. kr. vedr. fleksjobbere ved KIS under AU (fra overførselsområdet til serviceområdet)

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  I denne sag indgår følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder – netto 0 (i 1.000 kr.):

  Udvalg *)

  TB 2022

  RK 2023

  RK 2024

  RK 2025

  RK 2026

  Skatter og generelle tilskud

  0

  0

  0

  0

  0

  Økonomiudvalg

  352

  2.389

  2.389

  2.389

  2.389

  Social- og Seniorudvalg

  1.760

  -49

  -49

  -49

  -49

  Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

  228

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  1.250

  1.250

  1.250

  1.250

  1.250

  Børne- og Uddannelsesudvalg

  -2.340

  -2.340

  -2.340

  -2.340

  -2.340

  Kultur- og Fritidsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter

  0

  0

  0

  0

  0

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling

  0

  0

  0

  0

  0

  Serviceudgifter i alt

  1.250

  1.250

  1.250

  1.250

  1.250

  Social- og Seniorudvalg – Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg – Overførselsudgifter

  -1.250

  -1.250

  -1.250

  -1.250

  -1.250

  Børne- og Uddannelsesudvalg – Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Overførselsområdet i alt

  -1.250

  -1.250

  -1.250

  -1.250

  -1.250

  Aktivitetsbestemt medfinansiering

  0

  0

  0

  0

  0

  Renter i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  Låneoptagelse, afdrag og finansforskydninger

  0

  0

  0

  0

  0

  ALT I ALT

  0

  0

  0

  0

  0

   *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler

   

  Tillægsbevillingsansøgningerne, der finansieres af andre udvalg/bevillingsområder, påvirker ikke kassebeholdningen i årene 2022 til og med 2026, hvor disse netto giver nul.

   

  Der flyttes 1,250 mio. kr. under Arbejdsmarkedsudvalget, vedrørende fleksjobbere ved KIS, fra overførselsområdet til serviceområdet, hvilket påvirker servicerammeforbruget.

   

  Bevillingsændringerne er uddybet i vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at omplaceringer finansieret af andre udvalg/bevillingsområder i 2022 - 2026 (netto 0) godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29125, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2022 behandles i fire selvstændige sager. Denne sag vedrører ansøgninger om tillægsbevillinger, til driften, med påvirkning af kassebeholdningen.

   

  Nettopåvirkningen af tillægsbevillingsansøgningerne, andrager 0 både i 2022, og i alle overslagsårene 2023 – 2026 og indeholder ændringer, hvor driftsudgiften til eftervederlag til politikere, valget den 1. juni 2022 samt stigende udgifter til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), finansieres inden for Økonomiudvalgets budget. Ændringerne fremgår af vedlagte bilag.

   

  Der søges på nuværende tidspunkt ikke om ændringer på øvrige udvalgsområder.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31.3.2022 udviser følgende tillægsbevillingsansøgninger (i 1.000 kr.):

   

  Udvalg/område *)

  TB 2022

  RK 2023

  RK 2024

  RK 2025

  RK 2026

  RK 2022- 2026 I ALT

  Skatter og generelle tilskud

  108

  0

  0

  0

  0

  108

  Økonomiudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Social- og Seniorudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Serviceudgifter i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Social- og Seniorudvalg – Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg – Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg

  – Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Overførselsudgifter i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Aktivitetsbestemt medfinansiering

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Renter i alt

  -69

  0

  0

  0

  0

  -69

  Låneoptagelse, afdrag og finansforskydninger

  -39

  0

  0

  0

  0

  -39

  ALT I ALT

  0

  0

  0

  0

  0

  0

   

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at ansøgningen om tillægsbevillinger, netto 0, i 2022, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, godkendes, og

  at ansøgningen om rammekorrektioner, netto 0, i overslagsårene 2023 - 2026, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29125, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2022 behandles i fire selvstændige sager. Denne vedrører anlæg.

   

  Hverken i 2022 eller i nogen af overslagsårene 2023 – 2026, søges der om nogen tillægsbevillinger på anlægsområdet, i forbindelse med denne bevillingskontrol.

   

  Alle anlægsprojekter er kommenteret i vedhæftede notebilag.

   

  Det korrigerede nettobudget til skattefinansierede anlægsprojekter (inkl. grundkapital og ekskl. jordforsyning), jf. vedhæftede investeringsoversigt, udgør 307,82 mio. kr. i 2022.

   

  Staben skønner, at bruttoanlægsforbruget i 2022 (inkl. jordforsyning og ekskl. ældreboliger), der udgjorde 9,88 mio. kr. pr. 31. marts 2022, vil lande omkring 130 mio. kr. i 2022. Aabenraa Kommunes andel af anlægsrammen på landsplan udgør ca. 199 mio. kr.

   

  Der er i alt 98 igangværende anlægsprojekter (ekskl. Jordforsyning), og bevillingerne forventes generelt overholdt. Dog kan det bemærkes, at der forventes en merudgift til projektet ”Plejehjemmet Grønningen, servicearealer” (note 42). I forhold til projektet ”Områdefornyelse nordlig gågade (note 49), er der modtaget tilsagn fra Realdania om støtte til etablering af Byrumsforbindelsen, hvor der på nuværende tidspunkt mangler en egenfinansiering for at projektet kan realiseres.

   

  I den sideløbende sag ”Regulering af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter, via anlægspuljen”, tilføres anlægspuljen til opsamling af mer-/mindreforbrug, under Økonomiudvalget, 0,720 mio. kr. i forbindelse med afslutning af 5 anlægsprojekter.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2022 udviser følgende tillægsbevillingsansøgninger:

   

  Udvalg/område *)

  (beløb i 1.000 kr.)

  TB i 2022

  RK i 2023

  RK i 2024

  RK i 2025

  RK i 2026

  2022-26 I ALT

  Økonomiudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Social- og Seniorudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Skattefinansierede anlæg i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Jordforsyning – Boligformål

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Jordforsyning – Ubestemte formål

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Jordforsyning – Erhvervsformål

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Jordforsyning i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  ANLÆG I ALT

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at status på de enkelte anlægsprojekter tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29125, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  På Økonomiudvalgsmødet den 13. marts 2018 blev det besluttet, at der skal etableres en anlægspulje til opsamling af mer-/mindreforbrug på igangværende anlægsprojekter. Formålet med etableringen af puljen er at opsamle mindreforbrug til at kunne prioritere anlægsprojek-ter, hvor der opstår uforudset merforbrug eller til at prioritere til helt andre formål.

   

  Midler til anlægspuljen tilvejebringes på følgende måder:

   

  • Hvor der som følge af evt. tilbudsgivning er et mindreforbrug (tilføres anlægspuljen)
  • Ændringer i materielle forudsætninger, der medfører mindre udgifter
  • Andre forhold, hvor mindreforbrug på et afsluttet anlæg i år, tilføres puljen.

   

  I forbindelse med denne bevillingskontrol afsluttes 5 anlægsprojekter, hvor der i alt tilføres 0,720 mio. kr. til anlægspuljen. Der søges ikke finansieret merforbrug fra anlægspuljen i forbindelse med denne bevillingskontrol.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at der meddeles en negativ anlægsbevilling på de i tabellen anførte anlægsprojekter, der tilføres som rådighedsbeløb til anlægspuljen under Økonomiudvalget, på i alt 0,720 mio. kr. i 2022.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/16313, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om opsamling på de opgaver, som er aftalt i Budgetforliget for Budget 2022-2025 (benævnt ”Bæredygtig udvikling og vækst”), herunder hvornår der sker en behandling af de forskellige opgaver, i de respektive udvalg.

   

  Den ajourførte opsamling er listet for henholdsvis drifts- og anlægsopgaver, hvilket fremgår af vedhæftede bilag 1.

   

  Som bilag 2 er vedhæftet en ajourført opsamling på drifts- og anlægsopgaverne, i henhold til Budgetforliget for Budget 2021-2024 (benævnt ”Bæredygtig vækst 2.0”).

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at oversigten tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/6309, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles Økonomiudvalgets eget budgetbidrag for 2023-2026.

   

  Den 8. marts 2022 behandlede Økonomiudvalget rammeudmeldingen til de stående udvalg.

   

  Jf. budgetprocessen skal Økonomiudvalgets eget budgetbidrag være udarbejdet senest den 10. juni 2022.

   

  Økonomiudvalgets budgetbidrag indeholder følgende:

  • Driftsbasisbudgettet
  • Udmøntning af effektiviseringskrav på 0,5 %
  • Udkast til takster

   

  Herudover er der forslag til driftsønsker.

   

  Økonomiudvalgets budgetramme fremgår af budgetnotatets tabel 1.

  Oversigt over ændringer, der er indarbejdet i Økonomiudvalgets budgetramme, fremgår af budgetnotatets afsnit om forudsætninger.

   

  Udfordringer:

  Staben vurderer, at der ikke er budgetmæssige udfordringer inden for Økonomiudvalgets budget for 2023-2026 og har derfor ikke forslag til omprioriteringer af budget mellem udvalgets politikområder.

   

  Udmøntning af effektiviseringskrav:

  Økonomiudvalgets andel af 0,5 % effektiviseringskrav udgør 2,073 mio. kr.

  Direktionens forslag til udmøntning af effektiviseringskrav blev behandlet i Direktionen den 8. april 2022, hvor forslagene blev godkendt. Forslagene tager udgangspunkt i et tværgående perspektiv og ikke en forholdsmæssig andel pr. forvaltning, som kunne være alternativet til at udpege forslag.

  Forslagene udgør blandt andet befordring og møder for administrationen, IT systemaftaler og effektiviserings- og udbudspuljen.

  Oversigt og noter over udmøntningen fremgår af budgetnotatets tabel 2.

   

  Takster 2022:

  Taksterne er hovedsageligt de samme som for 2022. Dog udgår taksten for retsafgift i forbindelse med underretning om udlægsforretninger, der bortfaldt fra 1. oktober 2021.

  Taksten for byggesagsgebyr, taksten for byggeloven, taksterne for jordflytning samt taksten for anvisning af erhvervsaffald vil blive fremskrevet til 2023-priser, når prisændringen er kendt.

  Taksterne fremgår af budgetnotatets bilag 1.

   

  Tekniske korrektioner:

  Oversigt over tekniske korrektioner fremgår af budgetnotatet. Tekniske korrektioner indgår ikke i basisbudgetrammen, men indgår ved behandling af økonomiaftalen m.m. i august måned.

   

  Driftsønsker:

  Der kan udarbejdes forslag til driftsønsker, der indgår til prioritering i forhandlingsfasen.

   

  Der er fra borgmesteren, udvalg samt konstitueringsaftalen opsamlet og udarbejdet 10 forslag til driftsønsker hvor udgiften påvirker Økonomiudvalgets eget budgetområde. I alt udgør de politiske ønsker 5,775 mio. kr.

   

  Udviklingsråd Sønderjylland (URS) har fremsendt 1 ønske til de fire Sønderjyske kommuner om et øget driftstilskud på årligt 0,2 mio. kr.

   

  Direktionen gør herudover opmærksom på, at der er udarbejdet et forslag til et pilotprojekt på 3,5 mio. kr. årligt i to år til en indsats for generationer i vækst (GIV). Forslaget er fremsendt under Børn og Uddannelsesudvalget.

   

  Oversigt og noter fremgår af særskilt bilag.

   

  Anlæg:

  Der foreligger aktuelt ingen akutte projekter pålagt påbud inden for Økonomiudvalgets område, som skal løses inden for det kommende år, eller projekter på den eksisterende investeringsoversigt, som indeholder fejl og mangler.

   

  Herudover gøres opmærksom på, at Direktionen den 6. maj 2022 har kategoriseret projektet ”Lovliggørelse af 6 bygninger i forhold til Bygningsreglementet, opført efter den almennyttige boliglov” som akutanlæg. Det drejer sig om 3 plejehjem, et tidligere plejehjem og 2 bosteder. Forslaget hører under Social- og Seniorudvalget.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Økonomiudvalgets basisdriftsbudget fremgår af budgetnotatets tabel 1.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at budgetnotat for Økonomiudvalget godkendes,

  at udmøntningen af effektiviseringskrav på 0,5 %, jævnfør budgetnotatet, godkendes,

  at forslag til takster indgår i den videre budgetproces, og

  at forslag til driftsønsker prioriteres og indgår i den videre budgetproces.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Godkendt, idet det præciseres at driftsønsker ikke er prioriteret, men indgår i den videre budgetproces.

   

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/13839, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte på mødet den 8. februar 2022 budgetstrategien for budget 2023-2026.

   

  Budgetstrategien indeholdt forslag til en ny anlægsmodel, hvor anlæg på investeringsoversigten opdeles i følgende kategorier:

  • Basis anlæg
  • Akutte projekter
  • Konkrete projekter
  • Jordforsyning.

   

  Denne sag indeholder forslag til, hvilke projekter der kan indgå i basisanlæg, samt forslag til den årlige budgetramme hertil.

   

  Basisanlæg kan indeholde en række grundlæggende anlægsprojekter, som sikres et minimumsbudget til at opretholde og vedligeholde kapitalapparatet, og som derfor ikke indgår i den årlige anlægsprioritering. Budgettets størrelse på anlægsprojekterne er naturligvis en politisk prioritering, og det samme er omfanget af basisanlæg.

   

  Basisanlæg er eksklusiv udgifter, der er finansieret af driftsrammen. Dette er eksempelvis budget til udvendig vedligehold af bygninger, veje, broer, og bygværker samt materialepuljen til landdistrikter, der er budgetteret som driftsudgifter under Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

   

  Rammen til basisanlæg kan kategoriseres i følgende:

  1. Anlægstilskud - hvor der er en forpligtigende aftale med 3. part.
  2. Anlægstilskud - der primært vedrører vedligehold af kapitalapparat til bygninger, som ikke er omfattet af den udvendige vedligeholdelsespulje eller andre puljer afsat i driftsbudgettet.

   

  Ad. 1 – forpligtende aftaler

  Anlægstilskud der udbetales til 3. part, hvor der ligger en aftale til grund for tilskudsudbetalingen, og hvor der er tale om en årligt fast tilskud.
  Eksempelvis anlægstilskud til Brand og Redning Sønderjylland og Museum Sønderjylland.

   

  Ad. 2 – Midler til vedligehold af kapitalapparat ud over de afsatte puljer på driften

  Der er tale om anlægstilskud, der udbetales til 2. part til vedligehold af bygninger, haller m.m., hvor der ikke på forhånd foreligger konkrete aftaler, men hvor der er tale om en pulje, der årligt fordeles ud fra konkrete ansøgning. De senere år er der hvert år afsat beløb til eksempelvis vedligehold af haller, tilskudspulje til fritidsråd, forsamlingshuse og Bygningsforbedringsudvalget.  

   

  På Finansloven afsættes der årligt en række statslige puljer, som kommunerne kan søge om tilskud fra, eksempelvis cykelstipuljen, område- og byfornyelsespuljer samt nedrivningspulje, hvor der kan søges om medfinansiering.

  Det anbefales, at disse puljer og projekter ikke indgår i basisanlæg men i kategorien konkrete projekter.

   

  I nedenstående er angivet forslag til anlægsprojekter, der kan være indeholdt i basisanlæg med angivelse af beløb, som de fremgår i den nuværende investeringsoversigt.

   

   

  2022

  2023

  2024

  2025

  2026

  1. Forpligtende tilskud :

   

   

   

   

   

  Brand og Redning Sønderjylland

  1.427

  1.427

  1.427

  1.427

  0

  Museum Sønderjylland

  1.092

  1.084

  1.107

  1.130

  0

  1. Andre anlæg tilskud

   

   

   

   

   

  Bygningsforbedringsudvalg (netto)

  250

  0

  0

  0

  0

  Halpuljen til større og mindre opgaver

  2.000

  2.000

  2.000

  0

  0

  Fritidsråd

  200

  200

  200

  200

  0

  Forsamlingshuse

  200

  200

  200

   

   

  Budget i alt i nuværende investeringsoversigt

  5.169

  4.911

  4.934

  2.757

  0

   

  Årlig ramme til basisanlæg.

  Det anbefales, at der udover at tage stille til omfanget af projekter også tages stilling til  en årlig ramme til basisanlæg.

   

  Såfremt der afsættes en budgetramme svarende til 2022 niveauet og med ovenstående omfang, vil det som konsekvens medføre en nedskrivning af den disponible anlægspulje til prioritering under Økonomiudvalget i 2023-2026 jf. nedenstående.

   

   

  2022

  2023

  2024

  2025

  2026

  Disponibel anlægspulje 30/4

  0

  5.459

  37.406

  33.243

  120.000

  Årlig ramme på 5,169 mio. kr. – træk på anlægspulje

   

  258

  235

  2.412

  5.169

  Ny disponibel anlægspulje

   

  5.201

  37.171

  30.831

  114.831

   

  Ved den årlige rammeudmelding kommer Direktionen med forslag til om rammen til basisanlæg skal udvides/nedsættes for de kommende år.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Økonomiudvalget godkender de forpligtende tilskud som basisanlæg i budget 2023-2026, og

  at Økonomiudvalget tager stilling til om andre anlægsstilskud skal være basisanlæg i budget 2023-2026 og om det afsætte niveau i 2022 skal videreføres.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022


  1. at godkendt.

   

  Andre anlægstilskud indgår ikke som basisanlæg.

   

  Jan Køpke Christensen (D) deltog ikke i behandlingen af sagen.

   

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/13839, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte på mødet den 8. februar 2022 budgetstrategien for budget 2023-2026.

   

  Budgetstrategien indeholder forslag til en justeret anlægsmodel, hvor anlæg på investeringsoversigten opdeles i følgende kategorier:

  • Basisanlæg – Afgrænses i enkeltsag i Økonomiudvalget
  • Akutte projekter – indgår i fagudvalgenes budgetbidrag
  • Konkrete projekter – denne sag
  • Jordforsyning

   

  De konkrete projekter udgør langt størstedelen af investeringsoversigten, som vedtages sammen med budgettet for det kommende år. Da anlægsrammen for 2023 er fuldt prioriteret med konkrete projekter, indgår der jf. budgetstrategien ikke nye anlægsinvesteringer i 2023 ud over eventulle akutte anlæg.

   

  På den baggrund udarbejdes i stedet forslag til et anlægskatalog med et 10 års sigte. Der er ikke tale om en 10 årig budgetlægning af anlægsrammen, men et inspirationskatalog. Der skal fortsat være plads til at håndtere de muligheder, der opstår eller ændrede prioriteringer. 

   

  Formålet er at få udarbejdet et katalog af forslag, der kan indgå i den fremtidige politiske prioritering af de konkrete projekter på investeringsoversigten. Et katalog med 10 års sigte kan sætte lys på de store projekter, kan bidrage til at bedre beslutningsgrundlag og fastholde den politiske prioritering af, hvilke anlægsprojekter der skal arbejdes med på såvel den korte som lange bane.

   

  Overordnet set bør anlægsinvesteringer og anlægsniveauet i en kommune afspejle det investeringsbehov, der er i kommunens eksisterende bygningsmasse, samt det behov som kommunens udviklingstræk skaber.

   

  Med denne sag foreslås en proces i fagudvalgene i 2 faser, hvor der først gennemføres en idégenerering efterfulgt af en prioritering. Idegenerering i hvert fagudvalg består af en indledende drøftelse og udarbejdelse af en bruttoliste af investeringsforslag på udvalgets område for de næste 10 år. Forvaltningen kommer med input til bruttolisten, når sagen forelægges udvalget. I den indledende fase er det ikke nødvendigt at forholde sig til investeringens omfang.  

   

  Idégenerering kan ud over en række politiske forslag tage sit naturlige afsæt i de strategiske udfordringer, som det enkelte fagudvalg står over for de kommende år. Det kan eksempelvis være investeringsbehov som følge af den demografiske udvikling, ønsket om mere bosætning, bæredygtig udvikling, infrastruktur, erhvervsfremme eller kommunens planstrategi.

   

  I den efterfølgende fase kvalificeres og prioriteres de indkomne ideer og forslag i det enkelte fagudvalg.

   

  Den prioriterede bruttolisten med forslag fra fagudvalgene drøftes i Økonomiudvalget med henblik på prioritering og afbalancering i forhold til den samlede anlægsramme.

   

  Herefter pågår yderligere kvalificering og vurdering af forslag med henblik på udarbejdelse af et egentligt anlægskatalog med 10 års sigte, som kan danne baggrund for prioritering af konkrete projekter i budgetlægningen for 2024. 

   

  Anlægskataloget med 10 års sigte indgår fremadrettet helt naturligt i de politiske sættemøder, som også er en del af en justeret budgetproces.

   

  Tidsplan:

  -         Økonomiudvalget godkender proces for anlægskatalog med 10 års sigte (Maj 2022)

  -         Fagudvalg gennemfører idégenerering (juni – september 2022)

  -         Fagudvalg kvalificerer og prioriterer forslag (oktober – november 2022)

  -         Økonomiudvalg drøfter samlet bruttoliste (december 2022)

  -         Mulighed for yderligere kvalificering (januar-februar 2023)

  -         Anlægskatalog foreligger ved rammeudmelding for budget 2024 (marts 2023)

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Økonomiudvalget godkender proces for etablering af anlægskatalog med 10 års sigte.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Godkendt.

   

  Jan Køpke Christensen (D) deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/6309, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af den vedtagne budgetstrategi for 2023-26, at der medio juni og medio august gennemføres politiske sættemøder mellem borgmester og gruppeformænd.

   

  Sættemødet i juni har til hensigt at identificere en række emner eller temaer, som ønskes nærmere belyst med henblik på, at de kan indgå enten på budgetseminaret eller den efterfølgende forhandlingsproces.

   

  Deltagerkredsen i sættemødet i juni er Borgmester og gruppeformænd samt op til 1 anden deltager fra det pågældende partis byrådsgruppe. Mødet afvikles som et fælles møde den 21. juni forud for Økonomiudvalgsmødet. 

   

  Gruppeformænd tilkendegiver på sættemødet forslag til emner eller temaer, som ønskes belyst.

   

  Emner og temaer kan falde i 3 kategorier.

  1) Input til anlæg

  2) Input til drift, men ikke prioritering af de 13,9 mio. kr.

  3) Øvrige emner

   

  Det anbefales at fokusere på input til anlæg og øvrige temaer, således at input til prioriterings-opgaven på driften foretages af fagudvalgene.

   

  Kommunaldirektør/vicekommunaldirektør sørger for opsamling af forslag og giver også en indledende vurdering af, om forslaget kan belyses, inden budgetseminaret, eller det kræver noget andet og mere.

   

  Med henblik på at kunne belyse de konkrete forslag til emner og temaer vurderes det, at sættemødet i juni kan munde ud i en liste på op til 15 emner/temaer.

   

  I budgetprocessen har fagudvalgene til opgave at komme med forslag til at prioritere de 13,9 mio. kr., som er blevet frigjort ved rammeudmeldingen. De enkelte partiers prioritering heraf gøres IKKE til genstand for drøftelse i sættemødet.

   

  Det anbefales endvidere, at sættemødet efter sommerferien (17.-22. august) afvikles som individuelle sættemøder mellem Borgmester og repræsentanter for de enkelte partier, som optakt til såvel budgetseminar som de efterfølgende forhandlinger i september.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at plan for sættemøder i juni og august i henhold til budgetstrategien godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Køpke Christensen (D) deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/4723, Sagsinitialer: ema

  Sagsfremstilling

  Den 25. maj 2018 trådte EU-Databeskyttelsesforordningen (GDPR) i kraft.

   

  Som en opfølgning på arbejdet med IT-sikkerhed er der udarbejdet vedlagte notat ”Status på

  GDPR/Informationssikkerhed 2022”. Notatet gennemgår det seneste kalenderårs indberetninger til Datatilsynet vedrørende brud på IT sikkerheden (personfølsomme oplysninger). Endvidere redegøres for organisering og andre tiltag på IT-sikkerhedsområdet for henholdsvis at øge opmærksomheden på IT sikkerhed samt dokumentere indsatser herfor.

   

  Der er i 2021 foretaget 14 indberetninger til Datatilsynet om brud på IT-sikkerheden. Derudover er der foretaget 40 interne indberetninger i 2021. Som det fremgår af statusnotatet, er der tale om meget forskellige hændelser.

   

  Niveauet ligger et godt stykke under landsgennemsnittet, idet der i 2020 var indberettet i alt 4.257 hændelser fra alle landets kommuner. Der er fra forvaltningernes side fokus på, at der sker indberetninger ved hændelser/brud på persondatasikkerheden.

   

  Forebyggelsesmæssigt har der gennem 2021 været særligt fokus på 2 indsatser. Dels er Aabenraa Datakvalitet videre-implementeret. Der er tale om software, som scanner drev og mailbokse for personnumre, og som herefter løbende sikrer, at medarbejdere arkiverer personlige oplysninger i sikre fagsystemer eller sletter oplysningerne, hvis de ikke skal bruges yderligere.

  Derudover har alle medarbejdere, der er på Aabenraa Kommunes platform, været igennem et e-læringsforløb i træningsprogrammet MOCH, hvor der både er trænet i GDPR og Cyber- og Informationssikkerhed.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Lovgrundlag

  GDPR (General Data Protection Regulation)

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at redegørelsen godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Godkendt.

   

  Jan Køpke Christensen (D) deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/29171, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til udbudsform og tildelingskriterier i projektet – Indvendig skimmelrenovering af to bygninger og kælder på Fjordskolen, Åbjerg 8B, Kruså.

   

  Renoveringen omhandler indvendige arbejder med vægge og gulv samt ventilation m.v. i afdeling A, en parterre og administrationsbygning. Arbejderne er udpeget på grundlag af en rapport udarbejdet til formålet.

   

  Plan, Teknik & Miljø anbefaler på baggrund af erfaringer fra lignende opgaver, at udbudsformen vælges som totalrådgivning og efterfølgende udbud i fagentrepriser.

   

  Renoveringsarbejdet skal kunne tilrettelægges og udbydes, så der tages hensyn til Fjordskolens daglige driftsforhold. Børn- og Uddannelsesudvalget har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger i forhold til genhusning, mens arbejderne pågår. Anbefalingerne fra arbejdsgruppen foreligger medio juni og renoveringsarbejdernes tilrettelæggelse påvirkes af anbefalingerne herfra.

   

  Totalrådgivning foreslås udført i en direkte tildeling med en markedsmæssig vurdering, hvor honoraret vurderes i forhold til andre lignende projekter. Den direkte tildeling vil tidsmæssigt være en fordel for koordineringen mellem evt. genhusning og udførsel.

   

  Alternativt kan rådgiverdelen udbydes i begrænset licitation, hvor flere rådgivere afgiver pris på et udbudt grundlag. Der er tre måneders forskel i tidsplanlægningen for udbuddet ved de to scenarier.

   

  Entreprenørydelserne anbefales udbudt i fagentreprise i begrænset (indbudt) licitation, efter tilbudsloven, med tildelingskriteriet ”laveste pris”.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget.

  Lovgrundlag

  Tilbudsloven og Udbudsloven

  Økonomi og afledt drift

  Anlægsbevilling er på 7,240 mio. kr. hvoraf de 5,5 mio. kr. er tildelt projektet ”Indvendig skimmelrenovering af to bygninger og kælder”.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at anvende udbudsform med totalrådgivning og efterfølgende udbud af fagentrepriser i Begrænset licitation, og

  at der anvendes tildelingskriterie Direkte tildeling for totalrådgiverdelen, og fagentrepriserne udbydes med tildelingskriterie ”laveste pris”.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Godkendt.

   

  Jan Køpke Christensen (D) deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/16677, Sagsinitialer: TSN

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling til forlængelse af Lundsbjerg Industrivej 49-67.

   

  En sidevej til Lundsbjerg Industrivej skal forlænges mod syd, da det sydøstlige grundstykke for enden af vejen er blevet solgt. Det er derfor nødvendigt at forlænge sidevejen med 40 m for at sikre vejadgang til den sydvestlige og endnu ikke solgte erhvervsgrund.

   

  Vejen anlægges som eksisterende vej med 7 m kørebane med kantstensbegrænsning.

   

  Der etableres vejafvanding og én ekstra vejbelysningsmast.

   

  Anlægsudgiften er anslået til 0,4 mio. kr.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten for 2022-2025, jordforsyning, afsat 2,0 mio. kr. i 2022 til Erhvervsformål, rammebeløb.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til projektet ”Forlængelse af Lundsbjerg Industrivej 49-67”, finansieret af rådighedsbeløbet på 2,0 mio. kr. på investeringsoversigten for 2022, ”Erhvervsformål, rammebeløb”, som frigives.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Køpke Christensen (D) deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63138, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By besluttede den 16. januar 2020 at igangsætte kommuneplanlægning for et område ved Lykkevej og Løjt Skolegade i Løjt Kirkeby.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 47 til Kommuneplan 2015.

   

  Kommuneplantillægget sikrer, at området udlægges til rekreativt område med det formål at sikre en grøn overgang mellem land og by i den sydlige del af Løjt Kirkeby. Efterfølgende kan området kun lokalplanlægges til rekreative formål. Et grønt område vil være i overensstemmelse med Udviklingsplanen for Løjt Kirkeby, hvor området udgør en del af en grøn forbindelse mellem by og land, svarende til den grønne bræmme vest for Løjt.

   

  Forslaget til kommuneplantillæg er blevet screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene og kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af byrådets afgørelse.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Området er ikke omfattet af en lokalplan. Området ligger i byzone og vil med kommuneplantillæggets vedtagelse forblive i byzone.

   

  Området ligger inden for byzone, men er uden for kommuneplanrammer.

   

  Der har været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget. Der indkom i alt 7 ideer og forslag. Disse omhandlede mulige typer af rekreative anlæg, mulighed for stiforbindelse, mulighed for bro over vandløb, regnvandsbassin og muligheder for ejendomsudvikling. Idéerne er ikke indarbejdet i planforslagene, idet anvendelsen rekreative formål godt kan rumme de foreslåede rekreative projekter og anlæg. Derudover er det besluttet politisk på udvalgsmødet for Vækstudvalget for Land og By den 16. januar 2020, at området skal udlægges til rekreative formål. Dermed er der ikke mulighed for projekter til yderligere bebyggelse og ejendomsudvikling.

  Høring/udtalelse

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 47 til Kommuneplan 2015 forventes sendt i offentlig høring i 8 uger fra primo juni til primo august 2022.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 47 for et område ved Lykkevej og Løjt Skolegade, Løjt Kirkeby godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Køpke Christensen (D) deltog ikke i behandling af sagen.

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/3663, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By besluttede den 2. september 2021 at igangsætte lokalplanlægning for nye fælles fysiske rammer for Center for Job & Uddannelse, Træning & Forebyggelse samt Hjælpemiddelhus på Vestergade 14, Rødekro. Projektet er senere blevet døbt Hærvejshuset.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 141. Formålet med lokalplanen er at sikre mulighed for, at der i området kan opføres nyt byggeri til Center for Job & Uddannelse, Træning & Forebyggelse og Hjælpemiddelhus som, sammen med den tilbageværende skolebygning fra 2003, skal fremstå som en samlet bebyggelse. Lokalplanen skal sikre vejadgang fra Vestergade samt gode og sikre forhold for de cyklende og gående, der fortsat skal have mulighed for at færdes igennem området.

   

  Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg er blevet screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene og kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af byrådets afgørelse.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Området er ikke omfattet af en lokalplan. Området ligger i byzone og vil med lokalplanens vedtagelse forblive i byzone.

   

  Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 2.1.020.D udlagt til offentlige formål i form af generelle offentlige formål, Skole, fritidshjem, bibliotek, ungdomshus, offentlige institutioner, bypark og lignende offentlige formål. Inden for rammeområdet må den maksimale bebyggelsesprocent være 50% af den enkelte ejendom. Bebyggelsesprocenten beregnes efter reglerne i Bygningsreglementet. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager. Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 15 m. Mod jernbanen skal der støjafskærmes i nødvendigt omfang.

   

  Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanrammerne.

   

  Området er endvidere udpeget som område til forebyggelse af miljøkonflikter i Kommuneplan 2015. Lokalplanområdet ligger inden for den vejledende konsekvenszone for jernbanestrækningen Lunderskov-Tinglev. Der stilles i lokalplanen krav til afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med trafik- og togstøj samt vibrationer fra Hellevadvej og jernbanestrækningen Lunderskov-Tinglev.

  Høring/udtalelse

  Forslag til Lokalplan nr. 141 forventes sendt i offentlig høring i 8 uger fra primo juni til primo august 2022.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Lokalplan nr. 141 for Hærvejshuset godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Køpke Christensen (D) deltog ikke i behandling af sagen.

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/3592, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land & By besluttede den 7. oktober 2021 at igangsætte lokalplanlægning for solenergianlæg nord for Fogderup.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet forslag til Lokalplan nr. 147 med et tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2015, Miljøvurdering og §25-tilladelse for et solenergianlæg nord for Fogderup.

   

  Lokalplanen har til formål at sikre en anvendelse til teknisk anlæg i form af solenergianlæg til elproduktion med tilhørende anlæg. Disponeringen af området sikres, således der opretholdes faunapassager og offentlig adgang omkring byggefelterne, som indeholder et afskærmende levende hegn og anlæg til understørrelse af friluftslivet i området.

   

  Området er ca. 118 ha, hvoraf ca. 72,5 ha udnyttes til selve solenergianlægget. Produktionskapaciteten vil være op til 72 MW, hvilket svarer til en forsyning af ca. 17.750 standard-husstandes elforbrug.

   

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af planer og programmer og af det konkrete projekt (tidligere VVM). Planforslagene og det konkrete projektet er vurderet i forhold til en række miljøpåvirkninger, som den ændrede anvendelse kan medføre, herunder hvordan eventuelle negative påvirkninger kan afværge og overvåges. Hertil er der udarbejdet en §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse).

  Forslag til planerne, miljøvurderingen og §25-tilladelsen fremlægges i samme høring.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne. På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 52, der muliggør etablering af teknisk anlæg i form af et solenergianlæg til elproduktion.

   

  Der har været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget. Der indkom i alt 10 ideer og forslag, der blev fremlagt Vækstudvalget for Land og By den 7. oktober 2021.

   

  Området er endvidere udpeget som særligt værdifuldt landbrugsjord og en del af området som økologisk forbindelse i Kommuneplan 2015.

   

  Miljøvurdering af planer og programmer og det konkrete projekt

  Der er foretaget en miljøvurdering af planer og programmer og en miljøvurdering af konkrete projekter.

  For planforslagene er der foretaget en miljøvurdering på emnerne: Natur og Natura2000, overfladevand, grundvand, luft og klima, landskab, friluftsliv og rekreative forhold.

   

  For projektet er der foretaget miljøvurdering, der behandler de samme emner som miljøvurdering af planforslagene samt trafik. Denne del er udarbejdet af bygherre, og vurderingerne heri er således bygherres, jf. reglerne i Miljøvurderingsloven.

   

  Miljøvurderingen konkluderer, at der vil være en midlertidig visuel påvirkning af lokalplanområdets omgivelser, men at denne mindskes i takt med, at den afskærmende beplantning etablerer sig. Miljøvurderingen forelægger derfor et forslag til et overvågningsprogram om, at den afskærmende beplantning overvåges, således at en tilstrækkelig vækst til at opnå sløring for omgivelserne sikres.

  Høring/udtalelse

  Forslag til lokalplan nr. 147 og forslag til kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2015 med tilhørende miljøvurdering af planforslagene og det konkrete projekt og §25-tilladelse forventes sendt i offentlig høring i 8 uger fra primo juni til ultimo august 2022. Der forventes afholdt et borgermøde i løbet af høringsperioden.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 52 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til Lokalplan nr. 147 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at miljøvurderingen af planforslagene og det konkrete projektet godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til §25-tilladelsen godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at der afholdes et borgermøde i første halvdel af høringsperioden.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i behandlingen af sagen på grund af inhabilitet.

   

   

  Ændringsforslag fra Eivind Underbjerg Hansen (V):

  Ændringsforslaget om at lokalplan nr. 147 sendes i høring med følgende ændringer: 8.11 Der må ikke etableres trådhegn men der må sættes 2-3 glat tråd til at indhegne får m.m. Derved sikrer man passagemulighed for småvildt som hare, grævling og andre dyr. Vi sikrer at påvirkningen på naturen bliver så lille som muligt. 8.12 der må ikke opsættes pigtråd inden for lokalplanområdet.

   

  Ændringsforslaget ikke godkendt, idet 9 stemte imod A, C, F, O, S, V (Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Thomas Andresen) og 1 stemte for Eivind Underbjerg Hansen (V).

   

  Indstillingen anbefales godkendt.

   

  Jan Køpke Christensen (D) deltog ikke i behandling af sagen.

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/6976, Sagsinitialer: CEN

  Sagsfremstilling

  Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 10. marts 2022 at igangsætte lokalplanlægning for Kruså Vandmølle på Møllegården 25, Kruså.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 157 med et tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 61 til Kommuneplan 2015.

   

  Formålet med lokalplanen er at give mulighed for nedrivning af den bevaringsværdige gamle vandmølle ved Kruså Møllesø. Dansk Bygningsanalyse udarbejdede i 2012 en rapport, der fastslog, at Kruså Vandmølle var slemt misvedligeholdt, og der er konstateret både råd og svampeangreb i bygningens trækonstruktion. På den baggrund ønskes vandmøllen nedrevet og erstattet af et rekreativt areal. Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af bygningen samt mulighed for bevaring af enkelte karakteristiske dele af vandmøllen.

   

  Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg er blevet screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene og kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af byrådets afgørelse.

   

  Der er iværksat arbejde med at lave oplæg til reetablering af området i forbindelse med nedrivning af bygning. Vedlagt er bilag med inspirationsfoto til det videre arbejde for den fremtidige reetablering. Der vil senere blive forelagt sag om reetablering af området.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af Lokalplan 3/55 for Center-, erhvervs- og boligområde vest for Flensborgvej i Kruså. Området ligger i byzone og vil med lokalplanens vedtagelse forblive i byzone.

   

  Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 3.1.085.F for Kruså Vandmølle og Forsamlingshus udlagt til rekreativt område, friområde med offentlig adgang, boliger og liberale erhverv. Inden for rammeområdet skal de eksisterende bygninger, Kruså Vandmølle og Forsamlingshus, bevares, og området må ikke yderligere bebygges. De eksisterende bygninger må ikke udvides og en eventuel ombygning må ikke ændre bygningens helhedskarakter. Eksisterende værdifuld beplantning skal så vidt muligt bevares.

   

  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne. På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 61, der muliggør nedrivning af Kruså Vandmølle og mindre nybyggeri og anlæg i området.

  Høring/udtalelse

  Forslag til Lokalplan nr. 157 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 61 til Kommuneplan 2015 forventes sendt i offentlig høring i 4 uger fra primo juni til primo juli 2022.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 61 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 4 uger,

  at forslag til Lokalplan nr. 157 for Møllegården 25, Kruså, og fremlægges i offentlig høring i 4 uger, og

  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene.

  Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 05-05-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Køpke Christensen (D) deltog ikke i behandling af sagen.

   

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/21569, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Udvalget for Bæredygtig Udvikling vedtog den 2. februar 2022 Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2018-2022 for Aabenraa Kommune. Plantillægget blev derefter sendt i offentlig høring i 8 uger.

   

  Der er indkommet ét høringssvar i den offentlige høring. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændring i forvaltningens indstilling, se høringsnotatet.

   

  Tillæg nr. 8 til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2018-2022 omhandler separatkloakering og berigtigelse af kloakoplande i Bovrup samt placering af regnvandsbassin og ledningsanlæg i forbindelse med separeringen. Store dele af Bovrup er allerede separatkloakeret, og det resterende fælleskloakerede opland SBo02 blev planlagt separeret i Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2014-2017. Planlægningen blev videreført i den nuværende spildevandsplan. Dette tillæg planlægger ledningsanlæg og regnvandsbassin, så Arwos kan udføre separatkloakeringen. Separeringen udføres som et led i en indsats for et overløb ved Bovrup, som er udpeget i Vandområdeplanerne.

   

  I forslaget var tre mulige placeringer til regnvandsbassinet blevet udpeget. I den offentlige høring er der ikke indkommet kommentarer til placeringen af regnvandsbassinet. Arwos har været i kontakt med de berørte lodsejere, og der er fundet en placering på matrikel 558, som er foretrukket af Arwos frem for de andre.

   

  I Spildevandsplan 2018-2022 er det beskrevet, at vi har registreret mulige fejl i spildevandsplanens datagrundlag for nogle kloakoplande og ejendommes kloakeringsprincip. Der har i Bovrup særligt været fokus på oplande SBo04, SBo07 og SBo08, men i forbindelse med arbejdet omkring berigtigelse er der yderligere undersøgt forhold i andre mindre kloakoplande i Bovrup. Konklusionerne på undersøgelser og derved forslag til kommende kloakeringsprincipper er draget ud fra tidligere spildevandsplaner samt de reelle fysiske forhold på den enkelte ejendom. Ejendomme, hvor kloakeringsprincippet ændres, har fået besked om dette i forbindelse med den offentlige høring.

   

  Konkret betyder det, at der for de fleste berørte ejendomme rettes op i planens kloakeringsprincip, så det stemmer overens med de faktiske forhold. Kun enkelte ejendomme planlægges separeret ud fra undersøgelsen og konklusionen: én ejendom i separeret område SBo04 samt to ejendomme i SBo10, som alternativt får mulighed for at håndtere regnvand på egen grund (”mulighed for udtræden fra forsyningens kloaksystem for regnvand”). Yderligere to ejendomme, som i dag er fælleskloakeret, får mulighed for at håndtere regnvand på egen grund.

   

  For at kunne realisere planen er der behov for, at Arwos indgår aftaler med de lodsejere, der skal afgive arealer eller tåle rådighedsindskrænkning. De berørte matrikler er oplistet i plantillægget.

  Sagen afgøres i

  Byrådet

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2018-2022 godkendes med en fastlagt placering af regnvandsbassinet på matrikel 558, Bovrup, Varnæs,

  at forvaltningen bemyndiges til sammen med Arwos at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på at opnå forlig via en frivillig aftale, og
  at der tages initiativ til at rejse en ekspropriationssag for det nødvendige areal, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillig aftale.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 04-05-2022

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Køpke Christensen (D) deltog ikke i behandling af sagen.

   

   

  Afbud: Dorte Soll (A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/12226, Sagsinitialer: EKA
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12547, Sagsinitialer: TWI
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38969, Sagsinitialer: EKA
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/141, Sagsinitialer: HHEN
 • Udskriv
  Sagsid.: 22/335, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2022

  Protokollen er godkendt.