Beslutningsprotokol

tirsdag den 15. marts 2016 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Tim Wulff, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Svend Hansen Tarp, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Der var afbud fra Kim Brandt. Philip Tietje forlod mødet efter pkt. 51, men deltog i pkt. 64.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/3842, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

  • Orienteret om møde med AsylSyd.
  • Revisionsudbud.
  • Suspensionsaftale: Arwos – vejbidrag.
  • Folkehjems henvendelse til kommunen.
  • Brugerundersøgelse.
  • Lejekontrakt.
  • Regionale møder om økonomi.
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/4866, Sagsinitialer: lnn

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal overgive kommunens årsregnskab til revisionen.

  Regnskabet foreligger i form af Årsberetning 2015 samt et bilagshæfte med specifikationer og øvrige autoriserede materialer. Når Byrådet senere modtager revisionens bemærkninger på baggrund af den udførte revision, foreligger regnskabet til endelig godkendelse.

  Samlet set er regnskabet for 2015 tilfredsstillende set i forhold til den økonomiske politiks målsætning.

  Bevillingerne er i regnskabsåret løbende blevet justeret blandt andet i forbindelse med de foretagne bevillingskontroller og andre enkeltstående tillægsbevillinger.

  De samlede justeringer inklusive det oprindelige budget er vist i det korrigerede budget.

  Årsregnskabet viser følgende resultat:

  (1.000 kr.)

  Opr.

  Budget

  Korr. Budget

  Regn-

  skab

  Afvigelse i forhold til korrigeret budget

  Ansøgt over- førsel

  til 2016

  Skatter og generelle tilskud

  3.622.927

  3.629.948

  3.630.056

  108

  Driftsudgifter

  -3.466.447

  -3.509.628

  -3.454.175

  55.453

  42.578

  Driftsresultat

  156.480

  120.320

  175.881

  55.561

  Renteudgifter netto

  -16.967

  -13.608

  -13.348

  260

  Resultat af ordinær drift

  139.513

  106.712

  162.533

  55.821

  Anlæg

  -139.627

  -193.251

  -154.337

  38.914

  49.555

  Jordforsyning

  -12.750

  -12.527

  15.338

  27.865

  8.793

  Resultat

  -12.864

  -99.066

  23.534

  122.600

  Netto låneoptagelse

  19.761

  27.257

  27.068

  -189

  Finansforskydninger

  -5.927

  -3.433

  -400

  3.033

  Kursregulering

  0

  0

  713

  713

  Påvirkning kassebeholdning

  970

  -75.242

  50.915

  126.157

  I regnskabet er medtaget forventede overførsler fra 2015 til 2016. Når disse er endeligt godkendt vil kolonnerne i regnskabet blive korrigeret med eventuelle ændringer.

  Regnskabet udviser et overskud af den ordinære drift på 162,5 mio. kr. hvilket opfylder den økonomiske politik’s målsætning om et overskud på 135 mio. kr.

  På anlægssiden er der afholdt 154,3 mio. kr. Udgifterne er især afholdt til de store skolebyggerier, der er i gang og udskiftning af gadelys.

  I løbet af 2015 er der afdraget 57,2 mio. kr. på den langfristede gæld og optaget lån på 84,2 mio. kr. - dvs. en netto lånoptagelse på 27,0 mio. kr.

  Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen har i 2015 været på 329,7 mio. kr. mod 267,1 mio. kr. i 2014.

  Det samlede resultat af drifts- og anlægsudgifter, fratrukket lånoptagelse og finansielle forskydninger, bevirker at kassebeholdningen i 2015 er forøget med 50,9 mio. kr., og udgør herefter 141,6 mio. kr. ved udgangen af 2015.

  Beholdningen er et øjebliksbillede på årets sidste dag og ikke udtryk for, hvad der reelt er til byrådets disposition.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Aabenraa Kommunens årsberetning for 2015 oversendes til kommunens eksterne revision.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/1949, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet for 2015 er Aabenraa Kommunes låneramme for 2015 opgjort til 104,762 mio. kr.

  I april 2015 blev der optaget et likviditetslån på 6,5 mio. kr. og derudover har Aabenraa Kommune i regnskabsår 2015 modregnet 7,093 mio. kr. ifm. opgørelsen af deponeringskravet som følge af forlængelsen af lejemålene i H.P. Hanssensgade og Reberbanen. Der har ikke været budgetteret med denne modregning, hvilket er den primære årsag til den bevillingsmæssige korrektion.

  Der er således hjemmel til at optage yderligere 91,162 mio. kr. vedr. 2015, hvilket skal gennemføres inden udgangen af april måned 2016.

  I lighed med tidligere år har Aabenraa Kommune udnyttet bestemmelserne i lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 18 og medregnet investeringer foretaget i den kommunale selvstyrehavn i opgørelsen – der er modregnet værdien af den leasingaftale, som Havnen indgik i december 2015. 

  Økonomi og afledt drift

  Lånet optages i overensstemmelse med den finansielle politik med første afdrag i 2017. De bevillingsmæssige korrektioner vedr. låneoptagelsen fremgår af vedlagte bilag.

  De bevillingsmæssige konsekvenser for renter og afdrag vil indgå i de tekniske korrektioner ifm. rammefastsættelsen til budget 2017-2020.

  Der er krav om at kommunerne regnskabsfører færgelån særskilt, hvorfor låneoptagelsen opdeles i to lån.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Staben bemyndiges til at optage lån på op til 91,162 mio. kr. vedr. regnskabsår 2015 og

  at der i 2016 meddeles en tillægsbevilling til låneoptagelse på 8,639 mio. kr. finansieret af den likvide beholdning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/2635, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag omfatter overførselsansøgninger vedrørende Puljer og projekter. Puljer og projekter omfatter projekter, der er medfinansieret af 3. part, samt navngivne puljer og områder, der er godkendt politisk og fremgår af retningslinjerne for aftalestyring.

  Som bilag er vedhæftet uddrag af retningslinjerne omfattende overførselsreglerne. Heraf fremgår det bl.a., at der for Puljer og Projekter, medmindre der er tale om puljer/projekter med tilskud fra 3. part, maksimalt kan ansøges overført et mindre forbrug på én mio. kr. årligt i nærværende sag. Mindre forbrug  over én mio. kr. overføres som udgangspunkt ikke, men kan søges overført i sagen om ”Øvrige overførsler”.

  Der søges i alt om en overførsel af 11,429 mio. kr. i uforbrugte bevillinger fra regnskab 2015 til regnskab 2016.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførsler er fordelt således på bevillingsområder:

  Udvalg

  (1.000 kr.)

  Overført fra 2014 til 2015

  Regnskab 2015

  Korrigeret budget 2015

  Mer- /mindre-

  forbrug *)

  Ansøgt overført til 2016 *)

  ØU

  4.850

  1.256

  8.291

  7.035

  5.102

  AMU

  -345

  1.049

  315

  -734

  -734

  BUU

  3.888

  10.261

  13.164

  2.903

  2.903

  KFU

  1.193

  1.544

  1.022

  -522

  -522

  SSU

  3.483

  -84

  2.924

  3.008

  2.880

  TMU

  6.110

  108.361

  110.372

  2.011

  1.800

  VUU

  86

  -

  -

  -

  0

  Beredskab

  0

  -

  -

  -

  0

  I ALT

  19.265

  122.387

  136.088

  13.701

  11.429

  *) + = mindreforbrug og - = merforbrug.

  I vedlagte bilag er der en specifik oplistning af de enkelte projekter. Der er udarbejdet en redegørelse på de beløb, der overstiger 0,5 mio. kr., jf. retningslinjerne herom.

  De største overførsler består af:

  • 2,781 mio. kr. vedr. Interreg-projekter (ØU)
  • 2,728 mio. kr. vedr. Efter- og videreuddannelse i folkeskoler (BUU)
  • 1,604 mio. kr. vedr. Kulturaftale 2013 – 2016 (ØU)
  • -1,157 mio. kr. vedr. EU Kongelig Classic (KFU)
  • 1,028 mio. kr. vedr. Breddeidrætsprojekt 2014 – 2016 (KFU)
  • 1,000 mio. kr. vedr. Bygningsvedligeholdelsespulje (TMU)
  • 1,000 mio. kr. vedr. Barselspuljen (ØU)

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at mindreforbrug i 2015 vedrørende Puljer og projekter m.v. på i alt 11,429 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes overført fra 2015 til 2016, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2016, der finansieres via de likvide midler i 2016.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/2635, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne  sag omfatter overførselsansøgninger vedrørende Øvrige overførsler. Jf. retningslinjerne vil det som udgangspunkt primært være overførselsansøgninger baseret på betalingsforskydninger, egentlige fejl og byrådsbeslutninger i regnskabsåret, der vil blive imødekommet.

  Der søges i alt om en overførsel af 12,100 mio. kr. i uforbrugte bevillinger fra regnskab 2015 til regnskab 2016.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførsler er fordelt således på bevillingsområder:

  Udvalg

  (1.000 kr.)

  Overført fra 2014 til 2015

  Regnskab 2015

  Korr. budget 2015

  Mer- /mindre- forbrug *)

  Ansøgte ovf. til 2016 *)

  ØU

  -3.503

  27.356

  37.884

  10.528

  4.450

  AMU

  2.263

  115.799

  120.047

  4.248

  4.248

  BUU

  350

  2.346

  2.389

  43

  43

  KFU

  0

  36.219

  36.619

  400

  154

  SSU

  1.826

  36.461

  41.293

  4.832

  3.205

  TMU

  0

  39.909

  39.916

  7

  0

  VUU

  272

  4.140

  4.727

  587

  0

  Beredskab

  0

  -

  -

  -

  0

  I ALT

  1.208

  262.230

  282.875

  20.645

  12.100

  *) + = mindreforbrug og - = merforbrug.

  Af vedlagte bilag med tilknyttede noter, fremgår de specifikke udvalgsopdelte overførselsansøgninger.

  Under ansøgningerne kan nævnes 4,248 mio. kr. under Arbejdsmarkedsudvalget. Dette skyldes en forventning i 2016 om en negativ efterregulering  af beskæftigelsestilskuddet for 2015. Der er med andre ord tale om en betalingsforskydning.

  Endvidere kan nævnes 2,886 mio. kr. under Økonomiudvalget, der ønskes overført til 2016 til styrkelse af Budgetværnet vedr. hhv. Multiarenaen, manglende salg af Enggården og endelig afregning vedr. Kongehøjskolen (betalingsforskydning).

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at mindreforbrug i 2015, vedrørende Øvrige overførsler for i alt 12,100 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes overført fra 2015 til 2016, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2016, der finansieres via de likvide midler i 2016.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/2635, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag omfatter overførselsansøgninger vedrørende uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg fra 2015 til 2016.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførselsbeløb er vist efterfølgende:

  Område

  (1.000 kr.)

  Bilagsnr.

  Korrigeret budget 2015

  Forbrug 2015

  Mer- /mindre- forbrug 2015 *)

  Ansøgt overført til 2016

  Skattefin. anlæg

  A1 + A2

  190.984

  152.392

  38.592

  38.561

  Jordforsyning

  A4 + A5

  28.130

  4.337

  23.793

  8.793

  I ALT

  -

  219.114

  156.729

  62.385

  47.354

  *) + = mindreforbrug og - = merforbrug

  Af vedlagte bilag med noter fremgår de specifikke udvalgsopdelte overførsler på de enkelte anlægsprojekter.

  Skattefinansierede anlæg:

  Der søges overført et rådighedsbeløb på 38,561 mio. kr. vedrørende igangværende skattefinansierede anlæg til 2016. Overførslerne skyldes følgende:

  • At der på enkelte projekter mangler afsluttende arbejder
  • At vurderingerne af betalingsforskydningen i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30/9 2015 har ændret sig
  • Største overførsel på 18,418 mio. kr. vedrører Multiarenaen, hvor første spadestik er taget i december 2015. Mindreforbruget søges overført til 2016. Jf. planen forventes det nye center færdigt i foråret 2017.

  Jordforsyning:

  Der søges overført et rådighedsbeløb på 8,793 mio. kr. som hovedsageligt vedrører igangværende byggemodningsprojekter vedrørende både en række parcelhusgrunde samt erhvervsområder.

  Generelle bemærkninger:

  Anlægssagen i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30.9.2015 blev godkendt i Byrådet 25.11.2015 (punkt 173). I denne sag blev det besluttet at overføre et netto udgiftsbudget på 10,994 mio. kr. (incl. Jordforsyning) til 2016, hvilket de likvide midler vil blive belastet med i 2016.

  Direktionen indstiller, at det drøftes, hvorvidt efterfølgende ansøgning skal indstilles overført, idet der ikke umiddelbart ses at være et klart projekt at overføre beløbet til:

  • 0,494 mio. kr. vedr. Bygningsforbedringsudvalget – gl. midler – VUU (note 49 og 50)

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at rådighedsbeløb på i alt 38,067 mio. kr. (ekskl. 0,494 mio. kr. vedr. note 49-50), jf. foranstående og vedhæftede bilag, vedrørende igangværende skattefinansierede anlæg, overføres fra 2015 til 2016,

  at det drøftes, hvorvidt beløbet vedr. Bygningsforbedringsudvalget på 0,494 mio. kr. jf. note 49-50 skal overføres, da der ikke umiddelbart ses at være et klart projekt at overføre beløbet til, og

  at rådighedsbeløb på i alt 8,793 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, vedrørende jordforsyningsområdet, overføres fra 2015 til 2016.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

  1. og 3. at anbefales godkendt.

  Økonomiudvalget anbefaler overførsel i fht. 2. at.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/35640, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2015 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet. 

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt

  (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Digitalisering og kanalstrategi

  4.787

  4.512

  275

  Tab på garantier

  2.450

  2.450

  0

  Ny brandstation i Bov/Padborg

  5.000

  5.000

  0

  I alt

  12.237

  11.962

  275

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på jordforsyningsområdet er afsluttet:

  Anlægsprojekt

  (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Salgsindtægter boligformål

  -3.500

  -6.560

  3.060

  Salgsindtægter erhvervs-formål

  -16.650

  -13.218

  -3.432

  I alt

  -20.150

  -19.778

  -372

  Samlet set er det en mindreindtægt på 0,097 mio. kr.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2015 med en bruttoudgift over 2 mio. kr. godkendes med en mindreindtægt på 0,097 mio. kr., der finansieres af kassebeholdningen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/32641, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne til anlægsarbejder beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  På Teknik- og Miljøudvalget er der i 2015 afsluttet 5 anlæg med en bruttoudgift over 2 mio. kr.

  Bystrækninger foran skoler:

  Med baggrund i idekataloget for ”hastighedsplan for bystrækninger foran skoler” er bystrækningerne foran Bylderup, Varnæs, Genner, Kliplev, Ravsted, Hellevad, Hjordkær, Løjt og Stubbæk skoler blevet ombygget. Projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,001 mio. kr. Anlægsregnskabet afsluttes, idet der et samlet mindreforbrug på Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget i 2015.

  Ombygning af kryds i forbindelse med ombygning af akutsygehus:

  Ved Krydset Erik Jessens Vej/ Kresten Philipsens Vej/Askelund er der etableret en 1 sporet rundkørsel med smutvej fra vest mod syd (sygehuset). Rundkørslen er forberedt til at kunne håndtere modulvogntog uden yderligere ombygning.

  Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,221 mio. kr.

  Helhedsplan for Centerplads Tinglev:

  Projektet har gjort, at adgangen til centerpladsen fra Hovedgaden er blevet mere sikker og at Centerpladsen er blevet mere synlig fra hovedgaden.

  Projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,003 mio. kr. Anlægsregnskabet afsluttes, idet der et samlet mindreforbrug på Teknik og Miljøudvalgets anlægsbudget i 2015.

  Sorte pletter, pulje:

  På en række lokaliteter har man forbedret trafiksikkerheden, hvor der har været en overrepræsentation af ulykker. Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 0,001 mio. kr. Anlægsregnskabet afsluttes, idet der et samlet mindreforbrug på Teknik og Miljøudvalgets anlægsbudget i 2015.

  Cykelsti 1. etape Gl. Ribevej:

  I forbindelse med udbygning af sygehuset er forholdene for cyklister/bløde trafikanter blevet forbedret. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 0,892 mio. kr., som primært skyldes at belysning var medregnet i oprindelige budget, men blev ikke medtaget i projektet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at afsluttede anlægsprojekter, jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1568, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Opgørelse over afsluttede anlægsprojekter i 2015 på over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Iflg. Social- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter, hvis bruttoudgiften beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  I 2015 er 3 anlæg omfattet af dette regelsæt.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt

  Bevilling (1000 kr.)

  Regnskab (1000 kr.)

  Afvigelse (1000 kr.)

  Tinglev Skole – ny indskoling

  19.833

  19.832

  1

  Stubbæk Skole overbygningsafsnit

  8.600

  8.541

  59

  Høje Kolstrup skole

  2.801

  2.800

  1

  I alt

  31.234

  31.173

  61

  Mindreforbrug på 0,061 mio. kr. tilføres kommunens likvide midler.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at afsluttede anlæg over 2 mio. kr. godkendes med et samlet mindreforbrug på 0,061 mio. kr., som tilføres kommunens likvide midler.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-02-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/6391, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Jf. Social- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifterne til anlægsarbejder beløber sig til 2,0 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af regnskab for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  For Social- og Sundhedsudvalgets vedkommende er der i 2015 afsluttet 2 anlæg med en bruttoudgift over 2,0 mio. kr.

  Køb af serviceareal Lergården

  Anlægget omfatter køb af servicearealer på Plejehjemmet Lergården. Projektet er afsluttet uden afvigelse i forhold til anlægsbevillingen på 14,570 mio. kr.

  Botilbuddet Møllemærsk

  Anlægget har omfattet bygningstilpasninger og istandsættelse i forbindelse med den gradvise ændring fra plejehjem til botilbud for handicappede. I forhold til en samlet anlægsbevilling på 3,216 mio. kr. viser anlægsregnskabet et merforbrug på 0,163 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  Tabellen viser de to afsluttede anlæg over 2,0 mio. kr. i Social- og Sundhedsudvalgets regi.

  Anlæg

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Serviceareal Lergården

  14.570

  14.570

  0

  Botilbuddet Møllemærsk

  3.216

  3.379

  -163

  I alt

  17.786

  17.949

  -163

  Samlet set viser anlægsregnskaberne for de to afsluttede regnskaber et merforbrug på 0,163 mio. kr.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at de afsluttede anlægsregnskaber,  jf. foranstående og vedlagte bilag, godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-03-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/32641, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne til anlægsarbejder beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  På Kultur- og Fritidsudvalget er der i 2015 afsluttet 1 anlæg med en bruttoudgift over 2 mio. kr. Projektet er ”Halpulje 2014”  med 2,0 mio. kr. i puljen. Halpuljen har understøttet renovering af selvejende og kommunale idrætshaller m.m.

  Projektet er afsluttet med 0 kr. i afvigelse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at afsluttet anlægsprojekt ”Halpulje 2014” jf. bilag godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-02-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen og Thomas Rehder Juhl

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/4656, Sagsinitialer: cfra

  Sagsfremstilling

  Denne sag indeholder den endelige afslutning af 2 byggemodningsregnskaber ultimo 2015.

  Nedennævnte udstykninger er startet op i 2004 og 2005, udstykningsregnskaber udarbejdes når den sidste grund er solgt, eller hvor en udstykningen har været inaktiv i 5 år.

  Anlægsregnskaberne for byggemodningsudgifter er afsluttet som separate sager.

  Arealerne er efter reglerne om offentligt udbud solgt til markedsprisen.

  Regnskabet for udstykningen Lergård 3. etape, Aabenraa viser et overskud.

  Regnskabet for udstykningen Nedertoften, Genner viser et underskud, der henstår 3 grunde der ikke er solgt.

  Udstykninger
  (1.000 kr.)

  Arealudg.

  Byggemodn.

  Salgsindt.

  Resultat

  Lergård, Aabenraa

  819

  1.407

  -3.146

  -920

  Nedertoften, Genner

  625

  639

  -933

  331

  Ialt

  1.444

  2.046

  -4.079

  -589

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at de afsluttede udstykningsregnskaber tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31511, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog i mødet 17. december 2014 at stille en garanti på 32,0 mio. kr. til Padborg Fjernvarme a.m.b.a. vedr. deres solvarmeprojekt.

  Padborg Fjernvarme a.m.b.a. har den 1. marts 2016 ansøgt om at få garantien udvidet med yderligere 2,0 mio. kr. Argumentet for ansøgningen er merudgifter afledt af krav om yderligere jordkøb til projektet, samt ekstraudgifter til fundering. De anførte merudgifter er opgjort til 2,299 mio. kr.

  Aabenraa Kommune har hjemmel til at stille garanti for låneoptagelsen, uden at det har konsekvenser for lånerammen (intet krav om deponering), men der kan maksimalt stilles garanti for et lån svarende til de afholdte anlægsinvesteringer.

  Staben anbefaler at der meddeles accept af garantiudvidelsen på uændrede vilkår (betinget af myndighedsgodkendelse af projektet samt køb af jord).

  Siden Byrådets beslutning om garanti er principperne for garantiprovision ændret. Der skal således opkræves en løbende garantiprovision på mellem 1,0 og 1,5% p.a. på baggrund af en konkret vurdering. Staben vurderer, at grundlaget for Padborg Fjernvarmes fremtidige drift er sikret via bestemmelserne i varmeforsyningsplanen, og anbefaler derfor at provisionssatsen for den udvidede garanti fastsættes til 1,0% p.a.

  Landsretten har afgjort en sag om garantiprovision i Sønderborg Kommune. Når ankefristen er udløbet fremlægges en sag om konsekvenserne af dommen. Det vurderes, at Landsrettens afgørelse ikke har betydning for ansøgningen om de ekstra 2 mio. kr.

  Staben anbefaler, at den løbende provision opkræves for den del af garantien, der overstiger 32,0 mio. kr.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at ansøgningen om udvidelse af garantien fra 32,0 mio. kr. til 34,0 mio. kr. imødekommes på uændrede vilkår, og

  at der opkræves 1% p.a. i løbende garantiprovision for den del af garantien, der overstiger 32,0 mio. kr.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/4789, Sagsinitialer: lnn

  Sagsfremstilling

  Jf. retningslinjerne for Intern Revision skal der en gang årligt udarbejdes en rapport over de udførte revisionsopgaver i det forløbne år sammen med en arbejdsplan for det næst kommende år.

  I foråret 2015 blev Intern Revision bemandet med 2 fuldtidsmedarbejdere, hvis hovedopgaver er decentrale/centrale eftersyn hos kommunens enheder samt driftsopgaver, som omfatter sparring rundt om i organisationen og regnskabsaflæggelse.

  Decentrale tilsyn

  Der er i 2015 foretaget decentralt eftersyn på 32 institutioner og 3 afdelinger på rådhuset på Skelbækvej. Derudover er der foretaget bilagsrevision på 3 andre institutioner og 1 afdeling på Rådhuset.

  Konklusion:

  - Generelt er niveauet for økonomisk ledelsestilsyn højt

  - På 2 institutioner har det været nødvendigt med opfølgende besøg på grund af manglende overblik og afstemning af aktivitetskasser

  - Der foretages ikke kontrol af indkøb/afstemning af beboers midler, hvor personalet på institutioner administrerer/hjælper beboer med styring af økonomi,  ofte gennem netbank

  o Intern Revision har i 2015 udarbejdet en uddybning af Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 7.9 i form af Retningslinjer for administration af beboermidler samt en administrationsaftale – instruksen med tilhørende administrationsaftale vil blive implementeret i 2016

  Centrale tilsyn

  Konteringer på art 4.0 (tjenesteydelser uden moms)

  Der er gennemgået 95 konti, kontiene er kontrolleret for:

  - Korrekt moms: Enkelte fejl fundet. Efterfølgende omposteret

  - B-indkomst oplysninger: Der er fundet flere tilfælde, hvor er ikke er blevet fortaget oplysninger af B-indkomst. Efterfølgende omposteret

  - Korrekt kontering: Enkelte fejlkonteringer fundet. Efterfølgende omposteret

  Kontrol af fartbøder og parkeringsbøder

  - Der er ikke fundet fartbøder, der er betalt over kommunens regnskab

  - Ved decentrale gennemgang af forskudskasse er der fundet betaling af 2 stk. parkeringsafgift. Dette er påtalt, og institutionerne har efterfølgende opkrævet udgiften hos de pågældende medarbejdere

  Gennemgang indkøbsaftale overholdelse fra leverandørsiden

  Der er udvalgt tilfældige indkøbsaftaler til gennemgang. Det gennemgåede er:

  - Enkelte mindre uoverensstemmelser mellem aftale og fakturering - alle tilfælde er vurderet uvæsentlige

  Statusafstemninger

  Med udgangspunkt i statusbalancen pr. august 2015 er det påset, at der foreligger fyldestgørende statusafstemninger. Gennemgangen er foretaget ud fra de løbende statusafstemninger.

  - Der foretages løbende statusafstemninger af samtlige konti, med undtagelse af enkelte, hvor der er kendte systemmæssige afstemningsproblemer

  - Konti med systemmæssige afstemningsproblemer. Det er aftalt at medarbejdere sendes på kursus, og der er lavet aftale med KMD om konsulentbistand. Det forventes, at kontiene er stemt af ultimo 2015

  - Tilbagemeldingen ultimo 2015 gør, at det må forventes at enkelte konti ikke opnår en fyldest gørende afstemning pr. 31.12.2015

  - Aftalt at der følges op på disse afstemninger og der rettes henvendelse til KMD for hjælp til afstemningerne og læring. Det kan forventes, at der skal foretages afskrivninger på disse konti

  - Enkelte afstemninger lever ikke op til kravene for korrekt afstemning, påset at dette er rettet op

  - Afdelingschefer er anmodet om, at beskrive ledelsestilsynet for afstemninger

  - Arbejdet med statusafstemninger følges tæt i 2016

  Regnskabsafslutning – bogføring i korrekt regnskabsår

  I forbindelse med regnskabsafslutningen er der foretaget en stikprøvevis gennemgang af posteringer i perioden 15. december 2015 til 15. januar 2016 til kontrol af bogføringen i korrekt regnskabsår på institutionsniveau. Der er taget kontakt til flere institutioner, og anmodet om tilbagemelding på, at leverancen er sket i 2015

  - 3 institutioner har foretaget omkonteringer fra regnskabsår 2015 til 2016. Institutionerne er udfordret i reglerne om overførsler af overskud.

  Driftsopgaver:

  Intern Revision har i løbet af 2015 været involveret i følgende opgaver:

  • Afstemning og oplæring i håndtering af forskudskasse i forbindelse med stillingsskifte
  • Diverse mindre momsopgaver
  • Notat omkring økonomistyringen af aktivitetshus med brugerinvolvering
  • Regnskabsføring herunder Kasse- og Regnskabsregulativ for Brand og Redning Sønderjylland
  • Regnskabsudarbejdelse 2014
  • Afstemning af ekstern leverandørs årsopgørelse

  2016:

  Der er i 2016 udvalgt følgende fokusområder:

  • Moms
   • frivillig momsregistrering af kommunale udlejningsejendomme
   • kantinedrift
   • Leasing – moms af reparationer under selvrisikoen
  • Regler for erstatninger til brugere/beboer i hjemmeplejen og på plejehjem med kommunal skadevolder
  • Opfølgning på opbevaring og administration af beboermidler

  Derudover vil der stadig være fokus på:

  • Indberetning af B-indkomst
  • Decentrale revisionsbesøg
  • Statusafstemninger

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at afrapportering for Intern Revision 2015 tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

  Godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

  Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/131, Sagsinitialer: sje

  Sagsfremstilling

  Den 15. december 2015 blev en ny udbudslov vedtaget til ikrafttrædelse den 1. januar 2016, og sideløbende med dette har Arbejdsmarkedsudvalget arbejdet mod en ny Beskæftigelsesplan. 

  I forlængelse heraf fremlægger Udbudsenheden et forslag til en revideret Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune, der er tilpasset det nye regelgrundlag, og som samtidig åbner mulighed for via samhandlen med virksomhederne at understøtte indsatserne i Beskæftigelsesplanen.

  Indkøbs- og udbudspolitik

  I forhold til den tidligere Indkøbs- og udbudspolitik, er politikken opdelt i en egentlig politik samt 4 bilag til retningslinjer for udbud og indkøb samt sociale klausuler. Følgende ændringer er indarbejdet:

  1) Redaktionelle ændringer i retningslinjerne, så der refereres til de opdaterede tærskelværdier og det nye regelgrundlag.

  Andre smårettelser som følge af forrige revision, der ikke var slået fuldt igennem i teksten.

  Tilføjelse til punkt 6, at det også er en del af udbudsprocessen, at når udbudsmaterialet udarbejdes, så skal det sikres at man i denne proces får medtaget input fra andre politikker eller planer, som eksempelvis Kostpolitik og Klimapolitik mv.

  2)   Fjernelse af alle referencer til den nu afskaffede annonceringspligt. Dette er en væsentlig lettelse af procedurekravene for offentlige indkøb. Denne afskaffelse giver såvel mulighed for simplere og hurtigere indkøbsprocesser, som mulighed for at inddrage andre parametre som eksempelvis tidligere erfaringer med leverandørerne, deres størrelse eller miljøprofil, så længe at indkøbet sker på markedsmæssige vilkår.

  3) Forslag om udvidelse af princippet for leverandørernes sociale ansvarlighed, så det bedre understøtter Arbejdsmarkedsudvalgets indsatser under Beskæftigelsesplanen.

  Princippet beskriver i dag hvornår det er muligt og formålstjenligt at lade de enkelte udbud være omfattet af sociale klausuler. En første evaluering af benyttelsen af sociale klausuler blev forelagt Økonomiudvalget den 16. juni 2015, og viste at leverandørerne som hovedregel opfylder klausulerne.

  Princippet foreslås nu udvidet ud fra to perspektiver, med det sigte også at kunne sætte fokus på leverandørernes sociale ansvarlighed, selvom den konkrete kontrakt ikke egner sig til indeholde specifikke sociale klausuler.

  Det første perspektiv er at alle virksomheder forventes at ville indgå positivt i en dialog med Jobcentret, for at afdække deres muligheder for at bidrage til nogen af indsatserne i Beskæftigelsesplanen. Dette er en generel udvidelse der vil gælde alle aftaler, uanset om de er omfattet af politikkens regler for hvornår der benyttes sociale klausuler eller ej.

  Det andet perspektiv går på at udnytte annonceringspligtens afskaffelse, til at prioritere de tilbudsgivere der allerede udviser en social ansvarlighed. Dette kan lovligt gøres ved indkøb under tærskelværdierne, hvor der kan tages hensyn til virksomhedernes CSR-arbejde når der udvælges hvilke leverandører der ønskes tilbud fra. Dette kunne tage afsæt i om leverandørerne kan dokumentere deres sociale ansvarlighed, som eksempelvis ved at have et CSR-mærke fra Aabenraa Kommune.

  4) En yderligere uddybning af, at Aabenraa Kommune gennem dialog og den konkrete udformning af de enkelte udbud, arbejder for at gøre det nemmere for lokale leverandører at deltage i konkurrencerne.

  Kvalitetskontrol

  Indkøbs- og udbudspolitikken angiver som et af principperne, at der i alle aftaler skal være en plan for kvalitetsopfølgning.

  På et enkelt udbudsområde har der været behov for at udnytte de beskrevne planer for hvordan der inddrages ekstern kvalitetskontrol.

  Konkret drejer det sig om rengøringsservice, hvor der som supplement til leverandørernes egenkontrol og kommunens kontrol, er etableret et eksternt kampagnebaseret kvalitetskontrolsystem.

  De første eksterne kontroller blev gennemført i juni 2015, hvorefter der er blevet gennemført kvartalsvise kontrolkampagner.

  Udbudsenheden vil derfor i tredje kvartal 2016, efter at kontrolsystemet har været i drift et års tid, forelægge resultaterne og erfaringerne med kontrolsystemet for Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at forslag til revideret Indkøbs- og udbudspolitik godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

  Evalueringen i 3. kvartal skal også omfatte en evaluering af kontrolfunktionen i KME-regi.

  Sociale klausuler justeres i henhold til justering i sagen om CSR-mærket.

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

  Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/14685, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Arbejdsmarkedsudvalgets studiebesøg i Horsens Kommune, KIK projektet og Beskæftigelsesplan 2016 besluttede Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2015, at der skulle udarbejdes et beslutningsoplæg om indførelsen af en CSR mærkning i Aabenraa Kommune. CSR er et begreb, der er alment anvendt i den private sektor og handler om social ansvarlighed og bæredygtighed.

  Virksomheder med et CSR-mærke Aabenraa får med mærket mulighed for at dokumentere, at de påtager sig et socialt og et uddannelsesmæssigt ansvar, og de tilskyndes til at påtage sig yderligere ansvar. I deres markedsføring vil de kunne brande sig ved hjælp af mærket, idet mærket udarbejdes som et logo, der fx kan anvendes i breve. Virksomhederne vil via et samarbejde med Jobcenter Aabenraa medvirke til at hjælpe borgere ind på arbejdsmarkedet. Herunder ikke mindst de borgere, der er blandt målgruppen for KIK projektet. Herudover kan de også markere sig som en virksomhed, der påtager sig et lokalt ansvar. Endelig vil CSR mærke Aabenraa også gøre det lettere at dokumentere, at man opfylder de generelle krav fra indkøbs- og udbudspolitikken om socialt og uddannelsesmæssigt ansvar, hvis man som virksomhed ønsker at byde på opgaver i Aabenraa Kommune.

  For Arbejdsmarkedsudvalget  vil der med CSR mærke Aabenraa indføres et værktøj, der både skal hjælpe med at indfri målsætningerne i KIK-projektet ved at skaffe flere virksomhedspraktikpladsåbninger og ønsket om at tilskynde virksomhederne til at løfte efter- og uddannelsesopgaven via belønning for at have lærlinge, voksenlærlinge og jobrotationsprojekter.

  Virksomhederne, der ønsker  CSR mærke Aabenraa, ansøger aktivt via en web-løsning på Aabenraa.dk. Til formålet udvikles en let tilgængelig digital ansøgning, hvor den ansøgende virksomhed har mulighed for at få hjælp til udfyldelse ved forvaltningen. Beslutningen om tildeling sker i Arbejdsmarkedsudvalget.

  For at få CSR-mærket skal virksomheden være beliggende i Aabenraa Kommune og sende en digital ansøgning samt opfylde to objektive kriterier. Disse  to objektive kriterier er sammenfaldende med de kriterier, der i en periode har indgået i kommunens udbuds- og indkøbspolitik.

  Begge de objektive kriterier skal opfyldes for at få CSR mærke Aabenraa. Det drejer sig om, at minimum 5% af de ansatte i de seneste 3 måneder skal være ansat i virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob eller skånejob. Såfremt der kommer nye ordninger målrettet flygtninge medtages disse. Herudover skal minimum 5% af de ansatte i de seneste 3 måneder være i voksenlærlingeforløb, ordinære lærlinge eller ledige ansat i jobrotation.

      Udover disse informationer gøres der plads til, at virksomheden kort kan beskrive, hvordan de arbejder med CSR, og de opfordres til at komme med en god historie, som evt. kan anvendes i medier.

  Til brug for tildelingen af CSR-mærke Aabenraa udarbejder forvaltningen på baggrund af virksomhedernes oplysninger et udtræk, der anvendes som grundlag for Arbejdsmarkedsudvalgets behandling om tildeling af mærket.

  CSR-mærke Aabenraa uddeles for et år ad gangen, dog første gang for perioden august 2016 til december 2017. I 2016 vil virksomhederne kunne ansøge i perioden 15. april til 15. juli, hvorefter de virksomheder, der opfylder kriterierne vil blive indstillet. Arbejdsmarkedsudvalget vil i august tildele CSR mærket.

  Selve uddelingen af CSR-mærke Aabenraa foreslås i 2016 at ske ved et arrangement, hvor Arbejdsmarkedsudvalget uddeler CSR-mærke Aabenraa. Uddelingen sker herefter én gang årligt ved årsskiftet efter indstilling til Arbejdsmarkedsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er udviklingsomkostninger i forbindelse med etablering af WEB-løsningen til ansøgning. Udgiften afholdes indenfor kommunens IT-budget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at indførelsen af CSR-mærke Aabenraa med tilhørende objektive kriterier godkendes, og

  at Arbejdsmarkedsudvalget tildeler CSR-mærke Aabenraa.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

  Bent Søren deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

  Godkendt, idet virksomheder på under 10 ansatte alene behøver at opfylde et af de objektive kriterier.

  Afbud: Kim Brandt.

  Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/7002, Sagsinitialer: MSJE

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 24. februar 2016 at sende sagen til Økonomiudvalget som personaleudvalg med henblik på, at der indarbejdes en juridisk holdbar måde, som ikke virker uhensigtsmæssig i forhold til at udelukke personer, der for eksempel har været på studierejse i udlandet, hvorfra der ikke kan indhentes den nødvendige dokumentation. Hensigten er at beskytte børnene bedst mulig.

  Lovgivning

  Ifølge børneattestloven skal arbejdsgiver indhente børneattester på personer, der ansættes med direkte kontakt med børn under 15 år eller som ved udførelsen af opgaverne færdes blandt børn under 15 år, og derved har mulighed for  direkte kontakt med børnene.

  Derudover er der pligt til at indhente børneattester for personer, der er bosat hos dagplejere.

  Fakta om børneattester

  En børneattest er en straffeattest, der indeholder oplysninger om samtlige domme, bøder og sager, der har medført tiltale for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om seksuelle krænkelser af børn under 15 år og børnepornografi.

  Der skal være hjemmel for, at arbejdsgiver kan indhente en børneattest. Det vil sige børneattesten skal indhentes ved ansættelse indenfor et område, hvor det er et lovkrav og dermed pligt til at indhente børneattesten. Børneattesten kan kun indhentes af offentlige myndigheder.

  Børneattesten indhentes elektronisk via politiets hjemmeside. Arbejdsgiver indhenter børneattesten efter samtykke fra personen, der ønskes ansat. Børneattesten sendes herefter direkte til arbejdsgiveren.

  Domme og afgørelser registreres i kriminalregistret. Hvis en ansat bliver sigtet, tiltalt eller dømt for et eller flere strafbare forhold, underretter Rigsadvokaten ansættelsesmyndigheden. Der sendes en beskrivelse af det/de forhold, som den ansatte er sigtet, tiltalt eller dømt for.

  Procedure ved ansættelse

  Ifølge Aabenraa Kommunes ”Retningslinjer for indhentelse af straffe- og børneattester”, indhentes straffeattester og børneattester i forbindelse med ny- og genansættelse og i nogle tilfælde i forbindelse med stillingsskifte.

  Det er den enkelte leder, der er ansvarlig for at indhente relevante attester.

  For danske statsborgere bosiddende i udlandet, indhentes attester hos både hjemlandets og den danske politimyndighed.

  For udenlandske statsborgere bosiddende i udlandet indhentes attester hos hjemlandets politimyndighed. Institutionslederen sender et brev til personen, der påtænkes ansat, og beder vedkommende indhente en ”erweiteres Führungszeugnis”.

  I dag er der udelukkende taget stilling til straffeattester fra udlandet i forbindelse med ansættelse af grænsependlere fra Tyskland.

  Straffeattesterne lægges i personalesagen.

  Retningslinjerne tager ikke højde for situationer, hvor ansatte med dansk eller udenlandsk statsborgerskab, forud for eventuel ansættelse i Aabenraa Kommune, har haft ophold i udlandet.

  For frivillige gælder, at der skal indhentes attester efter samme regler som for ansatte.

  Videre proces

  HR-afdelingen udarbejder forslag til justering af retningslinjer, ud fra Byrådets beslutning. Retningslinjerne vil blive forelagt HMU til udtalelse på det kommende møde 19. april, hvorefter sagen forelægges Økonomiudvalget den 3. maj 2016.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at sagen drøftes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

  Drøftet. Afventer en juridisk afklaring fra KL. I mellemtiden formidles KL`s 5 anbefalinger til relevante parter.

  Afbud: Kim Brandt.

  Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/6154, Sagsinitialer: chan

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Arwos Holding A/S og datterselskaberne har fremsendt forslag til nye vedtægter til Byrådets behandling.

  Formålet med ændringerne er generelt, at vedtægterne opdateres således, at de er i overensstemmelse med gældende ret, herunder blandt andet selskabsloven. På denne baggrund er der indsat bestemmelser om forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i Vand A/S og Spildevand A/S og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Service A/S og Holding A/S.

  Dernæst ensrettes tegningsreglerne i selskaberne, således at selskaberne tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af bestyrelsesformanden og en direktør i forening.

  For så vidt angår driftsselskaberne, er der til deres respektive formålsbestemmelser tilføjet, at selskaberne har mulighed for at eje aktiver, herunder anlæg forbundet med deres virksomhed.  

  Forslagene er fremlagt som bilag. De med rød markerede passager er eksisterende tekst som slettes. De blå passager er nye tilføjelser, mens de med grøn markerede passager er omrokeringer.

  Ændring af vedtægterne skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling den 31. marts 2016.

  Endelig anmoder Arwos Holding A/S om, at de tre forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer fra Vand A/S og Spildevand A/S tilknyttes bestyrelsen i Arwos Holding A/S, og at de honoreres herfor.

  Anmodningen begrundes med,at det vil lette bestyrelsesarbejdet i Arwos Holding A/S, herunder at det vil være tids- og ressourcebesparende, øge gennemsigtigheden samt øge koordineringen mellem datterselskaber og moderselskabet.

  Økonomi og afledt drift

  En godkendelse af at de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer tilknyttes bestyrelsen i Arwos Holding A/S vil medføre en samlet årlig udgift for selskabet på ca. 23.000 kr.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at det godkendes, at de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer tilknyttes Arwos Holding A/S´s bestyrelse efter behov,

  at dette arbejde kan honoreres med op til det beløb de øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager (7.667 kr. pr. år), og

  at borgmesteren bemyndiges til at godkende vedtægtsændringerne på selskabernes ekstraordinære generalforsamling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Bandt.

  Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2163, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Regeringen har med KL aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019, hvor udvalgte kommuner får mulighed for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på.

  Kommunerne skal som noget nyt ansøge sammen i kommunale netværk om at lave et forsøg inden for en fælles ramme. Det er ikke et krav, at alle kommuner i et netværk gennemfører det samme forsøg. Men tanken er, at kommuner i netværket inspirerer og udveksler erfaringer med hinanden.

  I vedhæftede invitation fra Social- og Indenrigsministeriet er eksempler på temaer for frikommuneforsøg til inspiration samt kriterier for udvælgelse.

  Målsætningen er, at der udpeges 5-7 kommunale netværk med op til 6 kommuner i hvert netværk.

  Ansøgningsfristen for at deltage i frikommuneforsøg er 1. maj 2016.


  Direktionen har drøftet emner for frikommuneforsøg, og anbefaler at Aabenraa Kommune arbejder videre med integrationsindsats som et emne for frikommuneforsøg i samarbejde med andre kommuner. Der er endnu ikke taget kontakt til andre kommuner.

  Som det fremgår af vedhæftede bilag, er der eksempler på flere områder inden for integrationsindsatsen, hvor regelforenkling samt bedre muligheder for tværfagligt samarbejde internt og eksternt ville kunne bidrage til en bedre samlet integrationsindsats.

  KL har besluttet, at understøtte etableringen af netværk om frikommuneforsøg ved at søge at samle interesserede kommuner omkring en række temaer. KLs koordination er et tilbud til de kommuner, der har et forslag til et forsøg, men som ikke har samlet en kreds af kommuner omkring det.

  Det anbefales, at Aabenraa kommune benytter sig af muligheden for at ”søge” andre kommuner via KL.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at der arbejdes videre medintegrationsindsats som potentielt frikommuneforsøg,

  at forvaltningen søger samarbejdskommuner via KL, og

  at forvaltningen bemyndiges til, såfremt det lykkes at finde tilstrækkelige samarbejdskommuner, at fremsende ansøgning om frikommuneforsøg om integrationsindsats til ministeriet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

  Godkendt og der afsøges, om der er andre emner, der skal indgå fx fritagelse for visitationsreglerne vedr. frit valg på ældreområdet og tilkøbsmuligheder for ekstra ydelser.

  Afbud: Kim Brandt.

  Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/31689, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Byråd har to midlertidige § 17, stk. 4 udvalg, hhv. Udvalget for kollektiv trafik og Udvalget for forebyggelse og misbrug.

  Funktionsperioden for udvalget for forebyggelse og misbrug er udløbet efter 2 år den 1.3. 2016. Funktionsperioden for udvalget for kollektiv trafik udløber efter 2 år den 1.4.2016.

  Såfremt der ikke i byrådet træffes beslutning om fortsættelse af udvalgene, vil der ved udløb af funktionsperioden ikke afholdes flere møder, udbetales vederlag, kørselsgodtgørelse mm.

  Erfaringen fra de nuværende udvalg er, at man får det største udbytte, hvis udvalget har en konkret opgavebeskrivelse, og der er eksterne medlemmer, der kan bidrage med synspunkter og viden. Desuden ligger det i udvalgenes struktur, at de er tidsbegrænsede. 

  1) Evaluering i udvalgene

  Medlemmerne har – via et spørgeskema- givet deres mening til kende om, hvordan arbejdet har været og om arbejdet bør fortsætte.

  Kollektiv trafik er generelt positive. Svarene ligger i intervallet 5-6,8, hvor 7 er den højeste karakter, man kan give. Den gennemsnitlige score er 6,1. Se bilag ”Resultat – spørgeskema til Kollektiv trafik”.

  Forebyggelse og misbrug er skeptiske. Svarene ligger i intervallet 1,6-5,4. Den gennemsnitlige score er 4,2. Se bilag ”Resultat – spørgeskema til Forebyggelse og misbrug”.

  2) Evaluering i fagudvalg

  Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kollektiv trafik videreføres med udvidet kommissorium, som bl.a. omfatter overordnede betragtning ift. andre trafikformer.Teknik- og Miljøudvalget var specielt positive overfor inddragelsen af eksterne medlemmer i udvalget, da det har bragt nye synspunkter ind i arbejdet.

  Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at Forebyggelse og misbrug videreføres med udvidet opgaveportefølje og sammensætning af udvalget m.v. Fem stemte for videreførelsen (V, A og F), mens to stemte imod (O).

  Fagudvalget udtaler dog, at samarbejdet mellem udvalg og fagudvalg har været begrænset, og at udvalget ikke har haft den store betydning for beslutningerne i fagudvalget.

  Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler, at Forebyggelse og misbrug nedlægges.

  Oplysningsgrundlag

  Der er flere forskelle mellem udvalgene. Den ene er sammensætningen af medlemmer. Kollektiv trafik har fire byrådsmedlemmer og tre eksterne medlemmer. Forebyggelse og misbrug har fem byrådsmedlemmer og en kommunalt ansat.

  Den anden forskel er udvalgenes kommissorier. Kollektiv trafik har haft en meget specifik opgavebeskrivelse. Forebyggelse og misbrug har haft en bredere og mindre specifik opgavebeskrivelse.

  Endelig er der langt flere sager, hvor Kollektiv trafik har rådgivet fagudvalget, end hos Forebyggelse og misbrug.

  Mødekadence og ressourceforbrug i administrationen er stort set identiske. Se bilag ”Sammenligning af de to udvalg”.

  Direktionen anbefaler, at i det omfang udvalgene skal videreføres, videreføres de med et justeret formål, en sammensætning med eksterne medlemmer og en tidsbegrænsning.

  Generelt om § 17, stk. 4 udvalg

  § 17, stk. 4 udvalg er et godt redskab til at kunne kvalificere de politiske beslutninger. De benyttes ofte til at sætte særlig fokus på et konkret emne, hvor input fra eksterne kan være med til at forbedre det politiske beslutningsgrundlag. 

  § 17, stk. 4 udvalg er mere fleksible end de stående udvalg, da de kan bruges dynamisk – når et behov opstår, og nedlægges igen, når den konkrete opgave er udført. 

  Det bør overvejes at bruge § 17, stk. 4 udvalg strategisk i forhold til et tværgående sigte - tværgående enten i forhold til de stående udvalg, eller til interesserne på området.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at det besluttes om Kollektiv trafik skal fortsætte,

  at det besluttes om Forebyggelse og misbrug skal fortsætte,

  at formålet for de to udvalg justeres, udvalgssammensætningen ændres, så der deltager eksterne medlemmer, og udvalgene får en tidsbegrænsning, såfremtudvalgene fortsætter, og

  at § 17, stk. 4 udvalg generelt bruges fremover.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

  1. at Kollektiv Trafik fortsætter med justeret kommissorium.
  2. at der lavet et oplæg til nyt kommissorium med henblik på beslutning om udvalget fortsætter med et justeret kommissorium.
  3. og 4 at godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

  Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39085, Sagsinitialer: HMO

  Sagsfremstilling

  Borgerne i Region Syddanmark har fået et bedre og mere positivt kendskab til Aabenraa Kommune. Det samme har lægestuderende i Aarhus og Odense. Til gengæld er kendskabet og holdningerne blandt kommunens egne borgere dalet en lille smule fra 2014 til 2015, men ligger dog stadig over niveauet fra 2013. Det er hovedkonklusionerne i den imageanalyse, som Aabenraa Kommune netop har fået resultaterne af.

  Det er tredje år, at image-analysen gennemføres. Målet med analysen er, at afdække opfattelsen af og kendskabet til Aabenraa kommune hos tre målgrupper. Det gælder borgere i kommunen, borgere i Region Syddanmark og medicinstuderende og sygeplejerskestuderende i hhv. Odense og Aarhus. Analysen benyttes som styringsredskab i forhold til gennemførelsen af og kommunikationen om Vækstplan 2018.

  Analysen afdækker målgruppernes opfattelse af kommunens bosætnings- og erhvervsmæssige attraktivitet samt kendskab til projekter i Vækstplan 2018. Generelt er kendskabet til kommunen og projekterne i Vækstplanen højere hos borgere, der bor i kommunen end borgere, der bor uden for kommunen.

  En sund og aktiv kommune

  Resultaterne fra analysen viser, at vi er godt på vej, men vi stadig kan gøre mere for at udbrede kenskabet til Aabenraa kommune.

  61% af borgerne i Aabenraa kommune oplever, at vi er en attraktiv kommune at bo i, hvilket er samme niveau som i 2013, men 7 procentpoint lavere end sidste år. Det er især naturen og de gode initiativer på skoleområdet og sundhedsområdet, der fremhæves som attraktive. 50% forbinder Aabenraa med at være en sund og aktiv kommune.

  22% af borgerne i Region Syddanmark oplever, at Aabenraa kommune er attraktiv , hvilket er en fremgang på 8 procentpoint i forhold til 2013. Der er især den gode beliggenhed, smukke natur og en hyggelig og tiltagende by, der fremhæves. Borgerne i Region Syddanmark oplever også i højere grad, at der er gode bosætningsmuligheder i Aabenraa Kommune: Her er kendskabet steget med 13 procentpoint: Fra 16 % i 2013 til 29 % i 2015.

  5% af de medicinstuderende og sygeplejerskestuderende oplever, at Aabenraa kommune er attraktiv, hvilket er en tilbagegang på 6 procentpoint i forhold til 2013. De primære årsager til tilbagegangen i forhold til kommunen skyldes, at den anses som Udkantsdanmark og at det er for langt væk fra familie, venner og netværk. Sygehusene udgør en karrierevej for de studerende, men kendskabet til sygehusene er lavt: 50% kender i mindre grad eller slet ikke til Sygehus Sønderjylland og 75% kender i mindre grad eller slet ikke til det psykiatriske sygehus i Aabenraa.  

  Hele analysen kan læses i bilaget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at analysen tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

  Godkendt.

  Afbud: Kim Bandt.

  Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/10511, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Store dele af det gamle rådhus, Storegade 30, har været under renovering, og er nu taget i brug af Business Aabenraa, Det digitale turismecenter og Børn og Skole. Trappeopgangen og byrådssalen mangler dog fortsat at blive renoveret.  Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2016 til renovering af opgangen og byrådssalen på det gamle rådhus.

  Det er væsentligt ved renovering af trappeopgangen og byrådssalen, at der tages højde for bygningens historie samt den fremtidige brug af byrådssalen.

  Det anbefales, at der nedsættes en politisk følgegruppe til at komme med input til forvaltningen til renoveringen af trappeopgangen og byrådssalen. 

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der udpeges fx 4 medlemmer blandt økonomiudvalgets medlemmer til følgegruppen for renovering af trappeopgangen og byrådssalen på det gamle rådhus, Storegade 30, Aabenraa.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

  Økonomiudvalget udpegede Thomas Andresen, Povl Kylling Petersen og Ejler Schütt.

  Afbud: Kim Bandt.

  Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/27334, Sagsinitialer: LMTH

  Sagsfremstilling

  I Aabenraa Kommunes Vandforsyningsplan 2010-2018 er det fastlagt, hvilke områder de forskellige vandværker skal forsyne med drikkevand.

  Et forslag til tillæg til vandforsyningsplanen: Ændring af vandforsyningsområde mellem Tinglev, Bylderup-Lendemark og Terkelsbøl Vandværker blev fremlagt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. november 2015.

  Udvalget besluttede at sende forslaget i 4 ugers høring hos de berørte parter.

  En godkendelse af tillægget til den eksisterende Vandforsyningsplan vil betyde, at Tinglev Vandværk overtager en del af Bylderup-Lendemark og Terkelsbøl Vandværkers forsyningsområde og dermed en fremtidssikring af forsyningssikkerheden for 11 ejendomme i Frestrup.

  Økonomi og afledt drift

  Tinglev Vandværk har faste takster for tilslutning i hele deres forsyningsområde.

  Bylderup-Lendemark Vandværk og Terkelsbøl Vandværk har kun faste takster i vandværkets etablerede område.

  Det vil derfor betyde en økonomisk gevinst for borgerne i Frestrup at blive tilsluttet Tinglev Vandværk frem for Bylderup-Lendemark Vandværk eller Terkelsbøl Vandværk.

  Tillægget til vandforsyningsplanen er udgiftsneutralt for kommunen.

  Høring/udtalelse

  Tillægget har været sendt i 4 ugers høring hos de 3 vandværker samt hos de 11 berørte husstande i Frestrup.

  Der var ikke indkommet høringssvar fra nogen af parterne ved høringsfristens udløb.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Tillægget til Aabenraa Kommunes Vandforsyningsplan 2010-2018 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 24-02-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Bandt.

  Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/780, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til projektering, ekspropriation og udførelse af 2. etape af cykelstien langs Haderslevvej og til hastighedsreducering af Nørbyvej for etablering af cyklerute. Cykelstien etableres i forlængelse med den ny anlagte cykelsti fra etape 1 og kommer til at gå fra Øster Løgumvej (Genner syd) til Genner Bygade (Genner nord).

  Samtidig ønskes der en bemyndigelse til at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på frivillige aftaler og om nødvendigt, at der foretages ekspropriation af markarealerne. Gennemførelse af projektet forudsætter, at der erhverves jord fra 9 lodsejere.

  Der er udarbejdet skitseforslag og overslag over de forventede anlægsudgifter til etablering af cykelstien. Projektering og ekspropriation forventes gennemført i foråret 2016, således udbud og anlægsarbejder kan gennemføres fra sommer/efterår 2016 med færdiggørelser i 2017.

  Projektet har til formål at færdiggøre den trafiksikre forbindelse for cyklister mellem Genner og Løjt Kirkeby. Cykelstien etableres som dobbeltrettet cykelsti på østlig side af Haderslevvej. I den nordlige ende tilsluttes cykelstien den eksisterende tunnel mod Genner Bygade, samtidig skabes der trafiksikker forbindelse for de cyklister der kommer fra nord.

  Traceet på cykelstien er fastlagt på baggrund af en faglig besigtigelse på strækningen, for at sikre den bedst mulige trafiksikre løsning. Der har været fokus omkring at skabe selvforklarende tilslutninger fra eksisterende til ny cykelsti.

  I forbindelse med høringsperioden for udarbejdelsen af ”stiplanen”, har det været et stort lokalt ønske, udover en cykelsti langs Haderslevvej, at Nørbyvej anvendes som den stirute, der skal være med til at skabe en trafiksikker skolerute mellem Genner og Løjt. Ved etablering 2-1 vej på Nørbyvej suppleret med hastighedsreducerende foranstaltninger i form af indsnævringer og ny byport ved Løjt, skabes der en trafiksikker skolevej.

  Projektet på Nørbyvej udføres som en del af den kommende helhedsplan for Løjt. I dialog og samarbejde med de engagerede lokale og Løjt Skole gennemføres projektet. På den måde er man med til at sikre at skoleeleverne og øvrige brugere af ruten, ser formålet med projektet og fremover anvender cyklen som det foretrukne valg af transportmiddel.

  Økonomi og afledt drift

  Omkostninger til gennemførelse af ekspropriation, projektering, udbud og etablering af cykelsti projektet er skønsmæssigt beregnet til 2,9 mio. kr.

  Omkostningerne til projektet med 2-1 vej på Nørbyvej samt hastighedsreducerende foranstaltninger er estimeret til 0,350 mio. kr.

  Der er på investeringsoversigten afsat 3,250 mio. kr. i 2016 til projekt ”cykelsti Genner-Løjt”, til forlængelse af cykelstien, herunder evt. supplering af hastighedsreducerende foranstaltninger. 

  Afledet drift for etableret cykelsti estimeres til 0,087 mio. kr.  

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kultur, Miljø & Erhverv bemyndiges til at optage forhandlinger med de 9 lodsejere med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler,

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler,

  at der meddeles en samlet tillægsbevilling til en anlægsbevilling til ”Cykelsti Genner-Løjt”, på 3,25 mio. kr. til gennemførelse af cykelstiprojektet til 2,9 mio. kr., samt hastighedsreducerende foranstaltninger til 0,325 mio. kr. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten 2016, under Teknik- og Miljøudvalget, og

  at Teknik- og Miljøudvalget, politikområdet ”Drift af veje og parker” årligt tilføres 0,087 mio. kr. til den afledte drift, som finansiereres af puljen ”afledt drift” under økonomiudvalget, når projektet afsluttes. 

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 24-02-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Bandt.

  Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/2088, Sagsinitialer: NOJ

  Sagsfremstilling

  I henhold til Miljømålsloven skal der udarbejdes natur- og vandhandleplaner, som ved implementering medfører god natur- og miljøtilstand i vandløb, søer, fjorde, grundvand og Natura 2000 områder.

  Kultur, Miljø & Erhverv arbejder med at skabe gode natur- og miljøforhold jævnfør natur- og vandplanerne ved at planlægge og gennemføre projekter - f.eks. vedrørende hævning af vandstanden i afvandede moser, rydning og græsning i tilgroede moser, enge og overdrev, udgravning af vandhuller, åbning af rørlagte vandløb og fjernelse af spærringer, etablering af vådområder, forbedret spildevandsrensning m. m.

  I 2016 forventes gennemført projekter i Hostrup Sø, Humlebæk, Svolmså, Surbæk og Hesselbæk m.fl.

  Planmæssige forhold

  Natur- og vandplanerne har afløst de tidligere landsplandirektiver (regionplaner) m. h. t. målsætninger for recipienter m. m. Planerne er bindende for den kommunale planlægning.

  Økonomi og afledt drift

  Jf. Investeringsoversigten for 2016 er der afsat rådighedsbeløb til implementering af natur- og vandplanerne på 0,75 mio. kr., som søges frigivet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til implementering af natur- og vandplanerne. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2016 under Teknik- og Miljøudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 24-02-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Bandt.

  Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5146, Sagsinitialer: uhi

  Sagsfremstilling

  Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat en pulje til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige bygninger i 2014 og 2015.

  Puljen er åben for borgere, der ønsker at søge om tilskud.

  Vækst- og Udviklingsudvalget godkendte udmøntning af pulje til landsbyfornyelse den 10. april 2014. I den forbindelse fik Kultur, Miljø & Erhverv bemyndigelse til, at administrere indenfor en ramme på 75.000 kr.

  Ansøgningerne nedenfor, om tilskud til nedrivning / renovering, overskrider forvaltningens bemyndigelsesramme.

  Ansøgningerne er sagsbehandlet og opfylder de kriterier, der er opstillet for at modtage 100 %/50 %.

  Til orientering

  Der foreligger en ansøgning fra Kollund Forsamlingshus til etablering af et jordvarmeanlæg (udgift ca. 120.000 kr. og 50 % deraf = 60.000 kr.). Sagen nævnes, da forvaltningen agter at meddele afslag (et jordvarmeanlæg er ikke en forbedring af bygningen og således ikke tilskudsberettiget)

  Forvaltningen har tidligere meddelt støtte til:

  Bolderslev Fritidshus

  Sofiedal Forsamlingshus

  Bjerndrup Forsamlingshus

  Andelsselskabet Slogsherredshus

  Og til dato er der udbetalt 50.181 kr.

  Andelsselskabet Slogsherredshus fik et tilsagn på 162.188 kr., som ikke er blevet udmøntet. De agter måske at ansøge på ny.

  Nedrivning

  Ejer af ejendommen Smedeagervej 40, 6392 Bolderslev ansøger om støtte til nedrivning af stuehuset. 

  Ejer af ejendommen Tråsbøl Bygade 52, 6200 Aabenraa, ansøger om støtte til nedrivning af stuehuset.

  Renovering

  Ejer af ejendommen Nr. Hostrupvej 29, 6230 Rødekro, ansøger om midler til renovering af ydervægge og tag mv- se bilag.

  Der kan ikke ydes støtte til etablering af bad.

  Ejer af ejendommen Frydendalvej 26A, Fårhus, 6330 Padborg ansøger om midler til renovering af taget (udskiftning af taget og efterisolering).

  Ansøger

  Nedrivningsadressen

  Pris på nedrivning

  Smedeager ApS

  Smedeagervej 40

  110.400 kr. + moms (100 %)

  Warneke ApS

  Tråsbøl Bygade 52

  125.000 kr. + moms (100 %)

  Ansøger

  Renoveringsadresse

  Pris på renovering

  Andelsselskabet Nr. Hostrup Forsamlingshus

  Nr. Hostrupvej 29

  189.275 kr. + moms

  (50 %)

  Fårhus Forsamlingshus

  Frydendalvej 26A

  250.000 kr. + moms

  (50 %)

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles tilskud for 110.400 kr. + moms til ejendommen Smedeagervej 40,  

  at der meddeles tilskud for 125.000 kr. + moms til Tråsbøl Bygade 52, og

  at der meddeles tilskud for i alt 439.275 kr. + moms svarende til 50 % af renoveringsomkostningerne til at renovere ejendommen Nr. Hostrupvej 29 og Frydendalvej 26A.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 21-01-2016

  1. og 2. at Godkendt.
  1. at Udsat.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 04-02-2016

  3. at der ydes støtteberettiget tilskud til andelsselskabet Nr. Hostrup forsamlingshus med 0,189 mio. kr. og Fårhus Forsamlingshus med 0,250 mio. kr. på betingelse af nedenstående anlægsbevilling godkendes til finansiering af tilskuddet, og

  at der godkendes en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet ”pulje til forskønnelse i lokal- og landsbyer” på investeringsoversigten 2016-2019.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

  Tilbagesendes.

  Økonomiudvalget ønsker en tydelighed om evt. tinglysning af renoveringsmidler.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/31702, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal tages stilling til, om et oplæg til kvalitetsrapport på skoleområdet for skoleåret 2014– 2015 skal godkendes.

  Rapporten er udarbejdet jf. bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, nr. 698 af 23. juni 2014, § 9, stk. 2, og indeholder afsnit om kommunalt fastsatte mål og nationale resultatmål.

  Kort sammenfatning af rapporten

  Kompetencedækningsmål:

  90,2 % af alle timer læses af undervisere med undervisningskompetence. Det betyder, at Aabenraa Kommune har indfriet det nationale mål for 2016, hvor

  kompetencedækningen skal være 85 % i 2016 stigende til 90 procent i 2018. I 2013–2014 var tallet 82,4 %.

  Inklusionsmål:

  Andelen af elever, der inkluderes i den almindelige undervisning, skal ifølge de nationale måltal øges fra 94,4 % til 96,0 % i 2015.

  I Aabenraa Kommune var 94,5 % af eleverne indskrevet i en almenklasse.

  Trivsel:

  Elevernes trivsel skal stige år for år. De nationale målinger har været gennemført én gang, derfor kan der ikke på nuværende tidspunkt konkluderes på udviklingen. Trivselsmålingen viser, at elevernes trivsel i kommunen ligger på niveau med landsgennemsnittet.

  Faglige måltal:

  Andelen af elever, som får under 2 i læsning, retstavning og matematisk problemløsning i folkeskolens prøver, skal reduceres i 2015 og yderligere frem mod 2018.

  I 2013-2014 var der 18,2 % af alle elever i Aabenraa Kommune, der fik under karakteren 2.

  I 2014-2015 var tallet reduceret til 13,6 %, så det går den rigtige vej.

  Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale tests.

  Karaktergennemsnittene ligger generelt højere i matematik end i dansk i de bunde prøvefag. I dansk ligger gennemsnittet for alle prøver på 6,7, som er under landsgennemsnittet på 6,9. I matematik ligger skolerne samlet set på 7,1, hvilket er over landsgennemsnittet på 7,0.

  Mål for ungdomsuddannelse:

  92,7 % af unge var i 2014 i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afslutningen af grundskolen. I 2015 skal 95 % være i gang med en ungdomsuddannelse. Andelen af unge under uddannelse er stigende.

  Aabenraa Kommune har godkendt 7 strategiske mål, som skolerne skal fokusere på frem til år 2020.

  Forvaltning, skoleledere og politikere har udpeget specifikke kvalitetsdata, som skal være grundlaget for en fortløbende forpligtigende dialog omkring skolerens reelle løfteevne over tid i forhold til elevernes faglighed, trivsel og uddannelsesparathed.

  Forvaltningen har opsat en række regneark, der anvendes i samarbejdet mellem skoler og forvaltning med projekttitlen ”Baseline”.

  Med Baseline får forvaltning, skoleledelse og personale et værktøj til at arbejde med skolernes egne data, målfastsættelse og beskrivelse af skolens og elevernes progression over tid.

  Forvaltningen forventer allerede i skoleåret 2016/17 at kunne se positive resultater af samarbejdet på tværs af kommunens skoler. Med Baseline er udfordringen ikke længere at få kvalitetsdata, som vi har tillid til, men at få dem omsat til viden, der forpligter skolerne og forankres i skolernes løbende praksis.

  De syv strategiske mål for skoleområdet er/skal implementeres i perioden august 2015 frem til 2020. Denne rapport indeholder derfor ikke oplysninger om eller opfølgninger hverken på kommunale- eller lokale skolemål.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at rapporten godkendes, og at arbejdet med at opfylde de syv strategiske mål fortsætter.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-03-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Bandt.

  Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/109, Sagsinitialer: cs

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles ”Tilsynspolitik 2016” efter servicelovens bestemmelser med henblik på Byrådets endelige godkendelse. Byrådet skal hvert år udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik og gennemføre tilsyn på visse sociale institutioner.

  ”Tilsynspolitik 2016” beskriver de overordnede rammer for de lovpligtige tilsyn med kommunale såvel som private leverandører af personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og på plejecentre, pædagogiske støtte i eget hjem, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

  Formålet med det kommunale tilsyn efter serviceloven er at påse om:

  - borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som byrådet har truffet,

  - hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.

  Tilsynsmodellen understøtter systematisk kvalitetssikring og bidrager til udvikling af kommunens tilbud, herunder opfølgning på kvalitetsarbejdet på det enkelte tilbud.

  Gennem anmeldte og/eller uanmeldte tilsyn foretages en stikprøvekontrol og vurdering af leverandørernes praksis og kvalitet. Kvaliteten i tilbuddet vurderes ud fra 4 kvalitetstemaer; Trivsel, Sundhed & Rehabilitering, Dokumentation,  Ledelse & Kompetencer samt Tilbudsportalen.

  Social- og Sundhedsudvalget orienteres løbende om gennemførte tilsyn samt årligt i form af en årsredegørelse.

  Høring/udtalelse

  Sagen forlægges Seniorrådet og Handicaprådet til orientering.

  Indstilling

  Social & sundhed indstiller,

  at ”Tilsynspolitik 2016” godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-03-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Bandt.

  Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/34060, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Miljøministeriet har skærpet kravene vedrørende vandkvalitet og omsætningstider for svømmebade på 25 meter og derover.

  De nye krav skal svømmebade opfylde senest den 1. juli 2017.

  Kultur- og Fritidsudvalget administrerer svømmebadene i Multiarena Aabenraa, Bov Svømmebad og Tinglev Svømmebad.

  Svømmebadet i Multiarena Aabenraa og Bov Svømmebad har begge gennemgået omfattende renoveringer, og opfylder de nye krav. For at Tinglev Svømmebad kan opfylde de nye krav, er der behov for, at svømmebadet gennemgår en større renovering.

  Forvaltningen har i samarbejde med Ejendomme fået udarbejdet en rapport af et eksternt rådgiverfirma, hvor det fremgår, at for at Tinglev Svømmebad kan opfylde de nye krav, forudsætter det, at vandbehandlingsanlægget fornys og at dele af bassinet ombygges samt at der etableres en ny teknikkælder.

  Renoveringen af Tinglev Svømmebad skønnes at udgøre ca. 7,0 mio. kr.

  For at opnå det optimale grundlag for renovering af svømmebadet suppleres den udarbejdede rapport af en egentlig tilstandsvurdering, som er grundlag for at udarbejde et konkret udbudsmateriale for projektet.

  Renovering af Tinglev Svømmebad varetages i samarbejde med ekstern rådgiver og Ejendomme.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten afsat 0,5 mio. kr. i 2016 til forundersøgelser af Tinglev Svømmebad. Der er ikke afsat yderligere rådighedsbeløb i budget 2016-2019 til renovering af Tinglev Svømmebad således skærpede krav kan imødekommes.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til forundersøgelser af Tinglev Svømmebad. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten 2016. 

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

  Tilbagesendes.

  Afbud: Kim Bandt.

  Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/130, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 29. august 2012 en mere fast model vedrørende anlægstilskuddet for Museums Sønderjylland. Modellen kompenserer behovet for finansiering af fondsmoms.

  Kommunerne indbetaler efter aftale det årlige anlægstilskud til Museum Sønderjylland.

  Prioriteringen og frigivelsen af beløb til enkelte projekter vil ske i museets bestyrelse, der får kompetence til at disponere over anlægskontoen.

  Aftalen betyder, at anlægstilskuddet for Aabenraa Kommune er beregnet til 0,982 mio. kr.

  Betalingen forelægger, når faktisk opgørelse af anlægstilskuddet er til rådighed.

  Økonomi og afledt drift

  I investeringsoversigten for 2016 er der på Kultur- og Fritidsudvalgets område afsat et rådighedsbeløb på 0,982 mio. kr. til Museum Sønderjylland.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 0,982 mio. kr. til anlægstilskud til Museum Sønderjylland. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2016.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Bandt.

  Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/10266, Sagsinitialer: eka
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/316, Sagsinitialer: jfh