Beslutningsprotokol

tirsdag den 5. april 2016 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Tim Wulff, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Svend Hansen Tarp, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Afbud fra Povl Kylling Petersen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/3842, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-04-2016

  • Kongehøjskolens restøkonomi - før anlægsprojektet.
  • Veteranstrategi.
  • Frikommuneforsøg.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/234, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører udmelding af rammerne for 2017-2020 jf. den vedtagne budgetprocedure.

  Driftsrammer

  Budgetrammen for 2017-2020 tager afsæt i det vedtagne budget 2016 overslagsår 2017-2020 korrigeret for pris- og lønstigninger, politiske beslutninger samt forslag til tekniske korrektioner.

  Der udmeldes ikke en ramme til overførselsområdet og aktivitetsbestemt medfinansiering i april måned. I stedet kvalificeres budgetbidraget ud fra regeringsaftalens indhold jf. økonomiaftalen i juni.

  Tekniske korrektioner

  Det foreslås, at tekniske korrektioner indarbejdes i budgetrammen i henhold til ”Retningslinjerne for tekniske korrektioner”. Retningslinjerne er justeret i forhold til sidste år, således

  • at ændringer i udgifter til arbejdsskader inkluderes som teknisk korrektion. Aabenraa Kommune er selvforsikret på området.
  • at demografikorrektioner indarbejdes asymmetrisk, hvor fald i demografien i forhold til budget 2016 indarbejdes i udvalgets budgetramme mens stigninger i forhold til 2016 i budget 2016 placeres i en pulje under Økonomiudvalget, og udmøntes til udvalgene når indholdet i finansloven er kendt.

  Der er en stigning i demografien i forhold til 2016 på ældreområdet på 7,9 mio. kr. i 2017 stigende til 43,8 mio. kr. i 2020, som er placeret i en pulje under Økonomiudvalget.

  Budgetudfordringer

  Forvaltningerne har fremsendt oversigt over budgetudfordringer på 14,3 i 2017 stigende til 33,1 mio. kr. i 2020, som fremgår af budgetnotatet samt af bilag 1.

  Udfordringerne vedrører:

  • Øget tilskud til Brand & Redning Sønderjylland
  • Manglende huslejeindtægter til rådhuset i Bov
  • PAU-elever
  • Forventet tilgang på Handicap & Psykiatriområdet
  • Respiratorbrugere på Social og Sundhedsområdet

  Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der er budgetudfordringer, der skal indarbejdes før rammerne meldes ud.

  De stående udvalg vil således have til opgave at udarbejde et budgetbidrag i overensstemmelse med den udmeldte ramme, og dermed skal de enkelte udvalg sikre en budgettilpasning i forhold til de udfordringer, der ikke indarbejdes i rammeudmeldingen.

  Andre problemstillinger på observationsliste

  Der er i budgetnotatet listet en række andre problemstillinger, der ikke kategoriseres som udefra kommende udfordringer, men er problemstillinger som de stående udvalg skal håndtere i udarbejdelse af deres budgetbidrag.

  Omprioriteringskatalog

  I den vedtagne budgetprocedure skal udvalgene inddrages i foråret med henblik på at udarbejde forslag på omprioriteringskatalog på 25 mio. kr. i 2017 stigende til 50 mio. kr. i 2018.

  Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvordan fordelingen mellem udvalgene skal være. Der foreslås følgende 2 modeller:

  1. Ligelig % fordeling mellem udvalg jf. budgetnotatet side 9
  2. Skævdeling i forhold til realvæksten i udgifter fra 2011-2015 jf. budgetnotatet side 9

  Resultat af de 2 modeller viser en mindre forskel:

  Serviceudgifter

  Model 1

  Model 2

  (1.000 kr.)

  2017

  2018

  2017

  2018

  Økonomiudvalget

  -4.349

  -8.698

  -4.009

  -8.018

  Arbejdsmarkedsudvalget

  -137

  -274

  -131

  -262

  Børn og Uddannelsesudvalget

  -9.625

  -19.250

  -9.135

  -18.270

  Kultur- og Fritidsudvalget

  -895

  -1.790

  -1.415

  -2.830

  Social- og Sundhedsudvalget

  -8.364

  -16.728

  -8.144

  -16.288

  Teknik- og Miljøudvalget

  -1.578

  -3.156

  -2.116

  -4.232

  Vækst og Udviklingsudvalget

  -52

  -104

  -50

  -100

  I alt

  -25.000

  -50.000

  -25.000

  -50.000

  Der er fremsendt et B17 katalog fra KL, hvor emner herfra kan anvendes til udarbejdelse af omprioriteringskataloget.

  Driftsønsker/investeringer

  Jf. den økonomiske politik kan det aftales, at der laves isolerede investeringstiltag, som over en fireårig periode balancerer, og som ikke indregnes i målsætninger for driftsresultat og kassepåvirkning.

  Det foreslås, at de stående udvalg kan fremsende forslag til driftsinvesteringsønsker, der skal være tilbagebetalt indenfor en 4-årig periode.

  Opgaven på driftssiden

  Rammeudmeldingen indeholder således en stillingtagen til driftsrammen for 2017-2020 som de stående udvalg skal udarbejde budgetbidrag efter.

  Driftsrammen tager udgangspunkt i spillerum 1, hvor der i forbindelse med rammeudmeldingen skal tages stilling til følgende:

  1. Hvilke budgetudfordringer der skal indarbejdes i rammeudmeldingen
  2. Fordeling af hvor stor en andel de enkelte stående udvalg skal bidrage med til udarbejdelse af omprioriteringskatalog på 25 mio. kr. i 2017 stigende til 50 mio. kr. i 2018.
  3. Udarbejdelse af driftsinvesteringsønsker som skal være tilbagebetalt indenfor en 4-årig periode og som primært bør tage afsæt i Sundvækststrategien. Forslagene indarbejdes ikke i udvalgenes budgetbidrag men listes særskilt til senere prioritering.

  Anlægsrammen

  Jf. den økonomiske politik fastsættes anlægsrammen incl. jordforsyning til 120 mio. kr. årligt.

  Anlægsrammen er udmøntet på projekter i 2017 og 2018. Der henstår en ikke udmøntet anlægspulje i 2018 på ca. 6 mio. kr. og på 97 mio. kr. i 2019. I 2020 udgør puljen 119 mio. kr. Rammen justeres med økonomiaftalen til juni.

  Det anbefales, at der ikke igangsættes en proces med indhentning af nye anlægsønsker. Det anbefales i stedet, at der foretages en vurdering af betalingsplanerne for de nuværende anlæg i investeringsoversigten, og at der listes evt. særlige akutte projekter samt at investeringsforslag til by- og områdefornyelse bruttoficeres.

  Opgaven på anlægssiden

  Opgaven til de stående udvalg er følgende:

  1. De stående udvalg kvalificerer udgiftsfordelingen mellem årene 2017-2020 på de enkelte anlægsprojekter, der er prioriteret i den nuværende investeringsplan, og ændringerne indarbejdes i det budgetbidrag som udvalget fremsender til økonomiudvalget.
  2. De stående udvalg bruttoficerer projekter til by- og områdefornyelse for lån og tilskudsmidler, og at ændringerne indarbejdes i det budgetbidrag som udvalget fremsender til økonomiudvalget.
  3. De stående udvalg udarbejder en prioriteret liste over nye akutte investeringsforslag, som f.eks. arbejdstilsynspåbud, nedbrud af tekniske installationer/klimaskærm kategoriseret som bygningsvedligeholdelseskategori 3. Forslagene fremsendes som ønsker til budget 2017-2020.

  Det bemærkes, at et evt. varmtvandsbassin til Fjordskolen, skal indgå i august/september prioriteringen.

  Det anbefales endvidere, at indtægtsgrundlaget holdes uændret i opgørelsen i forbindelse med rammeudmeldingen og først revurderes når økonomiaftalen i juni forligger.

  Økonomi og afledt drift

  Den forventede bruttoudfordring udgør i spillerum 1 ca. 15 mio. kr. i 2017. Udfordringen er inkl. omprioriteringsbidraget på 25 mio. kr. og forudsat at kommunen får 30 mio. kr. i finansieringstilskud fra staten.

  Finansieringstilskuddet var højere i 2016 og det må forventes, at kommunerne også i 2017 får andel heri, ligesom der må forventes et tilbageløb på omprioriteringsbidraget. Såfremt kommunerne i 2017 får et finansieringstilskud på niveau med 2016 og KL i aftaleforhandlingerne til sommer får et tilbageløb på ca. 10 mio. kr. årligt af omprioriteringsbidraget, er der stort set balance i 2017. Dog vil eventuelle lokale udfordringer samt evt. ændringer i indtægtsgrundlaget ikke være finansieret.

  Fra 2018 øges usikkerheden, hvilket hænger sammen med at resultatet på ordinær drift falder, omprioriteringsbidraget stiger yderligere 1% og der forventes en udligningsreform fra 2018, hvor konsekvenser ikke er kendt.

  Såfremt økonomiaftalen til sommer viser, at de lokale udfordringer ikke kan dækkes indenfor den samlede økonomiske ramme, igangsættes en ny proces i efteråret.

  Spillerum 1 fremgår af budgetnotatet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at arbejdsskader inkluderes som teknisk korrektion,

  at tekniske korrektioner, jf. budgetnotatet, indarbejdes i budget 2017-2020,

  at der tages stilling til hvilke budgetudfordringer, jf. budgetnotatet side 9, der skal indarbejdes i rammeudmeldingen

  at rammen til overførselsindkomster samt aktivitetsbestemt medfinansiering ikke ændres og at der først meldes en ramme ud når regeringsaftalen i juni 2016 er kendt,

  at der udarbejdes omprioriteringskatalog på 25 mio. kr. i 2017 stigende til 50 mio. kr. i 2018,

  at der tages stilling til hvilken model, der skal anvendes til  l fordeling af de 25 og 50 mio. kr.,

  at der gives mulighed for at udvalgene kan udarbejde forslag til driftsinvesteringsønsker som skal være tilbagebetalt indenfor en 4-årig periode og primært bør tage afsæt i Sundvækststrategien,

  at udgiftsfordelingen mellem årene 2017-2020 på de enkelte anlægsprojekter kvalificeres,

  at anlægsprojekter vedr. by- og områdefornyelse bruttoficeres,

  at der gives mulighed for at udvalgene kan udarbejde en prioriteret liste over nye akutte investeringsforslag (alene anlæg der vedrører bygningsvedligeholdelseskategori 3)

  at de stående udvalg udarbejder et budgetbidrag i balance til den udmeldte ramme i perioden frem til den 10. juni.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-04-2016

  1. at godkendt.
  2. at godkendt.
  3. at der udvides med brand og redning, 300.000 kr. til PAU-elever, der reserveres 2,2 mio. kr. og 10,156 mio. kr. til hhv. respiratorpatienter og handicapområdet under Økonomiudvalget. Der udarbejdes budgetanalyser til Økonomiudvalget.
  4. at godkendt.
  5. at godkendt
  6. at model 1 vælges.
  7. at godkendt.
  8. at godkendt
  9. – 11. at godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/14371, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af den Regionale vækst og udviklingsstrategi og udviklingsaftale indgået mellem KKR og regionens udvalg for regional udvikling ønsker regionen at bygge ovenpå med en mere konkret udviklingsaftale for de sønderjyske kommuner.

  Udviklingsaftalen tegner et kommunalt-regionalt samarbejde, som undervejs kan udvikle sig til et grundlag for en strategi for fælles handlinger i det sønderjyske.

  Udviklingsaftalen indeholder følgende fokusområder:

  1. Bosætning, flytninger og attraktivitet

  2. Større kendskab til byregionens styrker og betydning

  3. Understøtte transport og tilgængelighed

  4. Integration af områder uden for de større byer

  5. Eventuelt andre emner

  Region Syddanmark foreslår, at der arbejdes aktivt med emnerne i udviklingsaftalen og at de leverede resultater synliggøres i et politisk samarbejde, dog uden det kræver større formalisering. Kommunaldirektørkredsen vil fungere som styregruppe.

  Udviklingsaftalen er en platform til dialog og udviklingssamarbejde. Fortsat dialog skal sikre, at indsatser og temaer undervejs tilpasses udvikling, resultater og ny viden, så nyt arbejde kan sættes i gang, hvis behovet opstår.

  Samarbejdsaftalen har været behandlet på møde den 10. februar 2016 i kredsen af kommunaldirektører i Sønderjylland. Kommunaldirektørerne anbefaler aftalen og at den sendes til politisk behandling i de fire sønderjyske kommuner.

  Udkastet til udviklingsaftale er vedlagt i bilag.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at udviklingsaftalen godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-04-2016

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/11578, Sagsinitialer: EB
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/38300, Sagsinitialer: eka