Beslutningsprotokol

tirsdag den 7. juni 2016 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Tim Wulff, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Svend Hansen Tarp, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Afbud: Povl Kylling Petersen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/4367, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  På baggrund af rammeudmelding den 5. april 2016 skal Økonomiudvalget fremsende budgetbidrag for eget udvalgsområde.

  Økonomiudvalgets budgetbidrag indeholder følgende:

  • Driftsbasisbudget incl. godkendte ændringer (rammeudmelding)
  • Evt. omprioriteringer indenfor udvalg
  • Investeringsoversigt og projektbeskrivelser nuværende anlæg
  • Takster 2017
  • Budgetbemærkninger

  Herudover forelægges:

  • Forslag til driftsinvesteringsønsker
  • Forslag til omprioriteringskatalog

  Det bemærkes, at der ikke er forslag til akutte anlægsudvidelser under Økonomiudvalget.

  Driftsbudget:

  Driftsbudgettet fordelt på politikområder samt indarbejdede ændringer fremgår af budgetnotatet (side 2-4).

  Udfordringer/ønsker indenfor udvalg:

  Følgende forslag til udfordringer/ønsker blev ikke godkendt indarbejdet i budget 2017-2020 ved rammeudmeldingen i Økonomiudvalget den 5. april 2016:

  • Lønninger vedr. Kultur, Plan og Fritid med 1,6 mio. kr. fra og med 2018
  • Business Aabenraa med 1,567 mio. kr. i alle årene
  • Eventpulje (Business Aabenraa) med 1,0 mio. kr. i alle årene.

  Der skal tages stilling til, om ovenstående udfordringer/ønsker skal indarbejdes i budget 2017-2020 og i så fald hvordan disse skal finansieret inden for udvalget.

  Beskrivelser af udfordringerne fremgår af budgetnotatet (side 4-6).

  Investeringsoversigt:

  Der er ingen ændringer til den godkendte investeringsoversigt vedr. det skattefinansierede område. Der er ændringer til salgsindtægter, arealerhvervelse og låneoptagelse vedr. jordforsyning. Det vil dog svare til udgifterne til byggemodning under Vækst- og Udviklingsudvalget, således at det mellem årene vil balancere (netto 0).

  Investeringsoversigt samt tilhørende projektbeskrivelser fremgår af budgetnotatet (side 7-11).

  Takster:

  Taksterne for 2017 svarer til 2016 på nær taxibevillinger, bidrag til parkeringsfonden og manglende byggeskadeforsikring, hvor der er indregnet en prisfremskrivning. Herudover er taksten vedr. folkeregisteroplysninger ændret fra 65 kr. til 75 kr. og stemmer dermed overens med maksbeløbet iflg. KL.

  Taksten vedr. byggesagsgebyr behandles som en særskilt sag i juni måned.

  Taksterne fremgår af budgetnotatet (side 12-14).

  Budgetbemærkninger:

  Der er udarbejdet specielle bemærkninger for Økonomiudvalgets driftsbudget, der indeholder budgetforudsætninger for de enkelte politikområder samt viser de ændringer, der er indarbejdet på områderne.

  Budgetbemærkningerne er vedlagt som bilag.

  Forslag til driftsinvesteringsønsker:

  Der er mulighed for, at udvalgene kan udarbejde forslag til driftsinvesteringsønsker, som over en fireårig periode balancerer, og som ikke indregnes i målsætninger for driftsresultat og kassepåvirkning.

  Der er 2 forslag til driftsinvesteringsønsker:

  • Fundraiser funktion
  • Muligheder i forhold til fremtidig opkrævningsstrategi

  Yderligere bemærkninger fremgår af budgetnotatet (side 15-21)

  Forslag til omprioriteringskatalog:

  Der skal udarbejdes forslag til omprioriteringskatalog på samlet 25 mio. kr. i 2017 stigende til 50 mio. kr. i 2018 og frem.

  Økonomiudvalgets andel udgør 4,349 mio. kr. i 2017 og 8,698 mio. kr. i 2018 og frem.

  Der er udarbejdet forslag, der både er tværgående, indenfor direktørområderne samt fra Kl’s B17 katalog.

  2017

  2018

  2019

  2020

  Finansiering m.m.

  -2.065

  -1.475

  -295

  0

  Tværgående

  -3.009

  -4.579

  -4.970

  -5.784

  Direktørområder

  -2.500

  -2.500

  -2.500

  -2.500

  B-17 katalog

  -500

  -500

  -500

  -500

  I alt

  -8.074

  -9.054

  -8.265

  -8.784

  Det bemærkes, at der er forslag til besparelser, der ikke vedrører serviceområdet. Forslag vedr. salg af KMD ejendomme hører under finansieringssiden.

  Ligeledes er der et forslag vedr. garantiprovision, hvor det endnu ikke er afklaret om det kan medføre en indtægt på ca. 3 mio. kr. (Sønderborg-sagen), som også hører under finansieringssiden.

  På serviceområdet er det et besparelsesforslag vedr. vejafvandingsbidrag, hvor beløbsstørrelse endnu er ukendt.

  Der skal tages stilling til hvilke besparelsesforslag, der skal indgå i Økonomiudvalgets forslag til omprioriteringskatalog.

  Oversigt og bemærkninger til forslagene fremgår af budgetnotatet (side 22-43).

  Økonomi og afledt drift

  Specifikation af budgetrammen og oversigt over indarbejdede ændringer til budgettet fremgår af budgetnotatet.

  Høring/udtalelse

  Sektorudvalget for teknisk/administrativt personale har den 21. april 2016 drøftet rammeudmeldingen og herunder fordelingen af reduktionen på 1 %.

  Medarbejdersiden i Sektorudvalget for teknisk/administrativt personale udtaler:

  ”I 2015 havde Aabenraa Kommune KORA til at udføre en rapport for at sammenligne Aabenraa Kommunes udgifter til administration med sammenlignelige kommuner.

  Rapporten viste, at Aabenraa Kommune var den klart billigste af de sammenlignede kommuner på lønudgifter, derfor udtalte medarbejdersiden i Sektorudvalget for teknisk/administrativt personale, at der ikke var belæg for en reduktion i lønudgifterne i 2016.

  Medarbejdersiden i Sektorudvalget for teknisk/administrativt personale tilknytter samme bemærkning til budgettet for 2017.

  Ved en reduktion i lønudgifterne vil det betyde en uhensigtsmæssig serviceforringelse ligeledes kan en reduktion i lønudgifterne være skyld i en forringelse af arbejdsmiljøet for kollegaerne. Samtidig påpeger medarbejdersiden vigtigheden af, at der fortsat er midler til ny løn/lønudvikling, for at kunne rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft.”

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at udfordringerne , jf. budgetnotat side 4-6, tages til orientering,

  at forslag til driftsinvesteringsønsker, jf. budgetnotat side 15-21, indarbejdes i budgetbidraget med henblik på den videre budgetbehandling,

  at forslag til omprioriteringskataloget, jf. budgetnotat side 22-43, prioriteres og indarbejdes i budgetbidraget med henblik på den videre budgetbehandling,

  at Økonomiudvalgets budgetbidrag, herunder takster og budgetbemærkninger godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2016

  I forhold til 1. og 3. at indarbejdes forslagene i henhold til det uddelte regneark.

  I forhold til 2. at godkendes at fundraiser funktionen indarbejdes.

  4. at godkendt.

  Der blev udleveret bilag ”Budget 2017-2020 omprioriteringsbidrag”.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/19849, Sagsinitialer: lnn

  Sagsfremstilling

  Årsberetningen for 2015 blev foreløbigt godkendt og afgivet til kommunens eksterne revision E&Y på Byrådets møde den 30. marts 2016.

  Revisionen har den 4. maj 2016 afgivet beretning nr. 10 om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. for 2015 og beretning nr. 11 om revision af årsregnskabet 2015.

  Beretningerne er udsendt til Byrådets medlemmer den 4. maj 2016.

  Revisionsberetning nr. 10 om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. for 2015:

  Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

  Revisionen konkluderer, at

  ”Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke giver anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning af kommunens endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret 2015.”

  Revisionsberetning nr. 11 om revision af årsregnskabet:

  Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

  Revisionen konkluderer, at

  ”Vedtages årsregnskabet i den foreliggende form, og fremkommer der ikke under Byrådets behandling og vedtagelse af årsregnskabet yderligere oplysninger, som kan påvirke årsregnskabet, vil vi afgive en påtegning på årsregnskabet uden forbehold eller supplerende oplysninger.”

  I forhold til vurderingen af kommunens økonomi, konkluderer revisionen, at

  ”Det er vores opfattelse, at Aabenraa Kommune fører en meget stram og betrykkende økonomistyring, der skal sikre budgetoverholdelse.” 

  ”Det er vores vurdering, at Aabenraa Kommune lever op til målsætningerne i den økonomiske politik, og at den er opmærksom på behovet for, at driften skal generere et økonomisk råderum til afdrag på lån og til ikke-låneberettigede anlæg, og at kommunen har en god likviditet.”

  Forvaltningsrevision:

  Ud over den finansielle revision udfører kommunens eksterne revision også en løbende forvaltningsrevision, hvor det vurderes om Byrådets og udvalgenes beslutninger, samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget økonomisk hensigtsmæssigt.

  I 2015 har revisionen til den løbende forvaltningsrevision udvalgt Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) – Servicelovens § 95 og § 96.

  I den forbindelse konkluderer revisionen, at

  ”Det er vores samlede konklusion, at Aabenraa Kommune overordnet set har en velfungerende administration af BPA (Servicelovens §§ 95 og 96). ”

  Forvaltningen har i vedlagt bilag kommenteret på forvaltningsrevisionen.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at revisionsberetning nr. 10 og 11 for året 2015 godkendes, og

  at årsberetningen for 2015 godkendes endeligt

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2016

  Det bemærkes at Arbejdsmarkedsudvalget har anbefalet revisionsberetning nr. 10 godkendt.

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/32492, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  KOMBIT har på vegne af kommunerne udbudt en række fagsystemer, som KMD hidtil har haft monopol på. Den første ”bølge” skal implementeres i kommunerne i løbet af perioden 2016-2019. Dermed udfases tre KMD-systemer (KMD-aktiv, KMD-Dagpenge og KMD-sag).

  Implementeringen af systemerne har konsekvenser ift. IT-teknologi, idet der igangsættes en ny platform, som skal understøtte de kommende ”bølger” af udskiftning af KMDs monopol-systemer. Implementeringen fordrer en ressourceindsats (både tjenesteydelser og personaletimer), og forventes at give effektiviseringer i arbejdsgange. Alle disse forhold har økonomiske konsekvenser.

  Byrådet gav den 25. august 2015 en bevilling til projektledelse af monopolbrudsprogrammet.

  KOMBIT har stillet nogle beregningsmodeller til rådighed, som projektledelsen i samarbejde med forvaltningerne har anvendt til opgørelse af det forventede ressourcetræk samt til opgørelse af de forventede effektiviseringsgevinster. På baggrund heraf er der foretaget en vurdering af, at over 60% af implementeringsindsatsen kan leveres indenfor de eksisterende budgetter.

  Effektiviseringsgevinsterne er beregnet ud fra KOMBITs forventninger der er gældende på landsplan, idet der ikke er grundlag for at opstille afvigende lokale forventninger.

  Udgifterne til IT omfatter primært systemafgifter til hhv. KMD for de gamle systemer og til leverandørerne af de nye systemer. Herudover er der mindre udgifter til lokal IT-understøttelse af monopolbrudssystemerne.

  Den beregnede økonomi i projektet forudsætter, at den fra KOMBIT udmeldte tidsplan holder. Derudover er der på nuværende tidspunkt et antal ubekendte faktorer, bl.a. mangler der at blive indgået aftaler om snitflader, hvorfor der er indlagt forventede udgifter i beregningerne Der er usikkerhed omkring nogle af forudsætningerne, bl.a. idet der ikke er fuldt overblik over indholdet i samtlige implementeringsprojektets opgaver, samt at opgørelserne er baseret på forventningerne på landsplan. 

  Vedlagte bilag 1 viser den beregnede økonomi i årene 2016-2020.

  KL har lagt op til at kommunerne kan finansiere udgifterne ifm. implementeringen af monopolbrudssystemerne med provenuet, som kommunerne modtager fra salget af KMD´s ejendomme.

  I 2016 modtager Aabenraa Kommune 3,245 mio. kr. fra salget af KMD ejendommene. I de efterfølgende år modtages følgende provenu:

  2017: 2,065 mio. kr. 2018: 1,475 mio. kr. 2019: 0,295 mio. kr.

  Det anbefales at udgifterne til implementeringen af bølge 1 (udgiften i årene 2016 og 2017 i alt 1,718 mio. kr.) finansieres af provenuet, der modtages i 2016. Det anbefales at resten af provenuet for 2016 indarbejdes i bevillingskontrollen pr. 30. september.

  Staben anbefaler endvidere, at de økonomiske konsekvenser af monopolbruddet i årene 2018-2020 samt provenuet af KMD ejendomme, der modtages i 2017-2019 indarbejdes i budgetforslaget. 

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der meddeles en tillægsbevilling til Økonomiudvalgets driftsbudget på 0,428 mio. kr. i 2016,

  at der indarbejdes en rammekorrektion af Økonomiudvalgets driftsbudget 1,290 mio. kr. i 2017,

  at ovenstående finansieres af en negativ tillægsbevilling til finansforskydninger på 1,718 mio. kr. i 2016 vedr. salg af KMD´s ejendomme, og

  at konsekvenserne af implementeringen i 2018-2020 samt provenuet vedr. salg af KMD´s ejendomme i årene 2017-2020 indarbejdes som elementer i økonomiudvalgets bidrag til omprioriteringsbidraget i basisbudgettet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/19999, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Kælderen Bar ApS søger om udvidet åbningstid til Kælderen, Nyvej 1, 6200 Aabenraa.

  Der søges om udvidet åbningstid til kl. 5.00 følgende dage/nætter:

  • Mandag den 20. juni 2016
  • Tirsdag den 21. juni 2016
  • Onsdag den 22. juni 2016
  • Søndag den 26. juni 2016

  Syd- og Sønderjyllands Politi kan give samtykke til, at der meddeles udvidet åbningstid på følgende dage/nætter:

  • Mandag den 20. juni 2016
  • Tirsdag den 21. juni 2016
  • Onsdag den 22. juni 2016

  Syd- og Sønderjyllands Politi vil imidlertid ikke give samtykke til, at der meddelelse tilladelse til udvidet åbningstid natten efter søndag den 26. juni 2016.

  På baggrund af hensynet til den offentlige ro og orden, herunder især hensynet til de omkringboendes ro, giver Syd- og Sønderjyllands Politi som udgangspunkt kun samtykke til udvidet åbningstid på nætterne efter torsdage, fredage og lørdage samt nætter før helligdage bortset fra Juledag og Langfredag. Endvidere gives samtykke til udvidet åbningstid nætterne mandag, tirsdag onsdag og torsdag i den uge, hvor byens gymnasiale uddannelser afvikler afsluttende eksaminer og dimission (studenterugen).

  Ved afgørelsen har Syd- og Sønderjyllands Politi lagt vægt på, at natten efter søndag den 26. juni ikke hører til studenteruge.

  Kælderen har i forvejen tilladelse til udvidet åbningstid og det forslås, at der i henhold til politiets indstilling, knyttes de samme vilkår til bevillingen.:

  at der skal være en ansvarlig ansat til stede ved bevillingshaverens eller bestyrerens midlertidige og kortere fravær. Den ansatte skal være fyldt 25 år dog 23 år, hvis den ansatte har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget,

  at restaurationsvirksomheden ikke må ændre forretningskoncept, driftsform eller udvides uden bevillingsmyndighedens godkendelse,

  at alle ansatte med publikumskontakt godkendes af Syd- og Sønderjyllands Politi (grønt legitimationskort),

  at restaurationens personale bærer en form for uniformering, som alene må benyttes på stedet, når den pågældende er på arbejde,

  at personer under 18 år ikke må være gæst i restaurationen efter 24.00,

  at personer under 16 år ikke må være gæst i restaurationen,

  at der fra kl. 23.00 og kontinuerligt indtil lukketid, på de dage hvor der er meddelt tilladelse til udvidet åbningstid, anvendes dørmænd, der er autoriseret af politiet,

  at udskænkning af alkohol indstilles kl. 05.00 og holder lukket mellem kl. 06.00 – 09.00 på dage, hvor der er meddelt tilladelse til udvidet åbningstid,

  at restaurationsvirksomheden ikke serverer alkohol i tiden mellem kl. 05.00 – 09.00 på dage hvor der ikke er meddelt tilladelse til udvidet åbningstid,

  at der skal være tydelig skiltning med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet,

  at der skal foretages videoovervågning af restaurationsvirksomhedens indendørs indgangsparti, og at optagelserne opbevares i mindst 14 dage, og at optagelserne på forlangende udleveres gratis og uredigeret til politiet,

  at der ikke foretages ”aggressiv markedsføring” samt ”uforsvarlig eller aggressiv udskænkning” forstået som opfordring til hurtig og/eller omfattende alkoholindtagelse, der medfører en nærliggende risiko for et umådeholdent alkoholforbrug, og/eller at gæsten bliver til fare for sig selv og andre,

  at forretningsstedet bliver omfattet af Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler til mellem 50 og 150 personer,

  at støj-, miljø- og plankrav overholdes, og

  at der straks efter lukketid fejes og renholdes for affald på arealet foran restauranten jf. lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, § 5.

  Høring/udtalelse

  Den 17. maj 2016 meddeler Syd- og Sønderjyllands Politi delvis samtykke til den ansøgte udvidede åbningstid på særlige vilkår.

  Den 18. maj meddeler Kultur, Miljø & Erhverv samtykke til det ansøgte på særlige vilkår.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der gives tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05.00 mandag den 20. juni 2016, tirsdag den 21. juni 2016 og onsdag den 22. juni 2016, på ovennævnte vilkår.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2016

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/19045, Sagsinitialer: EB
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/3842, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2016

  • Orientering om gruppeformandsmøde Rødekro Svømmehal
  • Halanalyse tidsplan
  • Havnens vedtægter
  • Ansøgning regionspulje

  Afbud: Povl Kylling Petersen.