Beslutningsprotokol

tirsdag den 21. juni 2016 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Tim Wulff, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Svend Hansen Tarp, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Afbud fra Bent Sørensen. Svend Hansen Tarp forlod mødet efter pkt. 136. Philip Tietje forlod mødet efter pkt. 145.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/3842, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  • Orienteret om ejendomskøb.
  • Orienteret om vindmøllearrangement for folketingsmedlemmer og –kandidater.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/11578, Sagsinitialer: EB
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2163, Sagsinitialer: tck

  Sagsfremstilling

  Aabenraa kommune deltager i perioden 2016-2019 i ansøgninger om to frikommuneforsøg samt som følgekommune i en tredje ansøgning om frikommuneforsøg.

  For det første deltager Aabenraa i frikommuneansøgningen ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde”. 

  Her ønsker Aabenraa foreløbigt specifikt at deltage i delforsøget ”Tilkøbsydelser, hjemmehjælp og pædagogisk bistand”, som, hvis godkendt, vil give både ældre og borgere i botilbud mulighed for tilkøbe ydelser fra kendt personale.

  Tilkøbsydelser er ydelser, som ligger ud over de visiterede kerneydelser, hvorfor borgeren skal betale den fulde omkostning.

  Hvis godkendt, forventes forsøget bl.a. at medføre større borgertilfredshed.

  Favrskov Kommune er ansvarlig for dette frikommunenetværk, som derudover består af Herning, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa kommuner.

  For det andet deltager Aabenraa i frikommuneansøgningen ”Fleksibel regulering på husdyrgodkendelsesområdet”.

  Her ønsker kommunerne at få mulighed for at udarbejde et rammescenarie for husdyrbrug, hvad angår udledning, nabogener mv. Inden for den ramme vil den enkelte landmand kunne sammensætte sit dyrehold frit. Det står i modsætning til i dag, hvor enhver ændring skal anmeldes til kommunen og sagsbehandles.

  Hvis godkendt, forventes forsøget at kunne fjerne administrative byrder hos både landmænd og forvaltninger.

  Varde kommune er ansvarlig for dette frikommunenetværk, som derudover består af Skive, Tønder, Vejen og Aabenraa kommuner.

  Endelig optræder Aabenraa som følgekommune i frikommuneansøgningen ”Børn som vores vigtigste ressource”, som bl.a. vil beskæftige sig med regelforenkling og lovgivningsbarriere især for kommunernes arbejde med udsatte børn og unge.

  Guldborgsund kommune er ansvarlig for dette frikommunenetværk, som derudover består af Gladsaxe og Ikast-Brande kommuner. Hedensted og Aabenraa kommuner er indskrevet i ansøgningen som følgekommuner.

  Derimod var der trods en række kontakter ikke tilstrækkelig interesse blandt andre kommuner til at indgå i en ansøgning om et Frikommuneforsøg på arbejdsmarkeds- eller integrationsområdet på de områder, som havde Aabenraas bevågenhed.

  I alt har 43 Frikommunenetværk ansøgt om at deltage i Frikommuneforsøg 2016-2019.

  Den videre proces for Frikommuneforsøg 2016-2019

  Social- og Indenrigsministeriet behandler nu de indkomne ansøgninger, hvorefter man i september 2016 offentliggør de godkendte  frikommuneforsøg.

  I hhv. november 2016 og april 2017 følger to ansøgningsrunder, hvor de godkendte frikommunenetværk kan ansøge om forsøgshjemler eller fritagelse fra eksisterende regler.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at status tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  Godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/234, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Udvalgene har pr. 10. juni 2016 fremsendt budgetbidrag for eget område.

  Udvalgenes budgetbidrag skal, jf. rammeudmeldingen 5. april 2016, indeholde følgende:

  • Budget i balance ift. rammeudmelding
  • Takster 2017
  • Investeringsoversigt incl. kvalificering af betalingsplaner samt bruttoficering af by- og områdefornyelsesprojekter
  • Budgetbemærkninger

  Udover budgetbidraget har udvalgene fremsendt følgende:

  • Forslag til driftsinvesteringsønsker (der er i balance over 4 år)
  • Forslag til omprioriteringskatalog
  • Forslag til nye anlæg (akutte)

  Det bemærkes, at aftalen af 10. juni 2016 om kommunernes økonomi for 2017 ikke er indarbejdet i denne sag.

  Driftsbudget:

  Alle udvalg har fremsendt budgetbidrag, der er i balance. Flere udvalg har foretaget omprioriteringer indenfor udvalg.

  Driftsinvesteringsønsker:

  Der er mulighed for, at udvalgene kan udarbejde forslag til driftsinvesteringsønsker, som over en fireårig periode balancerer, og som ikke indregnes i målsætninger for driftsresultat og kassepåvirkning.

  Der er fremsendt 3 forslag hertil:

  · Fundraiser funktion

  · Indsats for udsatte børn og unge

  · Langtidsledighed

  Oversigt over forslag til driftsinvesteringsønsker samt tilhørende noter fremgår af bilag 1.

  Omprioriteringskatalog:

  Der skal udarbejdes forslag til omprioriteringskatalog på samlet 25 mio. kr. i 2017 stigende til 50 mio. kr. i 2018 og frem. Fordelingen mellem udvalgene er sket ud fra en ligelig procent fordeling jf. nedenstående:

  (1.000 kr.)

  Fordeling besparelse

  2017

  2018-2020

  Økonomiudvalget

  -4.349

  -8.698

  Arbejdsmarkedsudv.

  -137

  -274

  Børn & Uddannelseudv.

  -9.625

  -19.250

  Kultur & Fritidsudvalg

  -895

  -1.790

  Social & Sundhedsudv.

  -8.364

  -16.728

  Teknik & Miljøudvalg

  -1.578

  -3.156

  Vækst & Udviklingsudv.

  -52

  -104

  I alt

  -25.000

  -50.000

  Alle udvalg har opfyldt måltallet for besparelser. Undtagen herfra er Økonomiudvalget, der mangler at finde besparelser på 0,433 mio. kr. i 2019 for at opfylde måltallet på 8,698 mio. kr.

  Oversigt over forslag til omprioriteringskataloget samt tilhørende noter fremgår af bilag 2.

  Anlægsbudget:

  Alle udvalg har foretaget en kvalificering af udgiftsfordelingen mellem årene 2017-2020 for de enkelte anlægsprojekter. Ligeledes har Vækst- og Udviklingsudvalget foretaget en bruttoficering af projekterne til by- og områdefornyelse. Alle ændringer er indarbejdet i budgetbidraget. Oversigt over ændringer samt justeret investeringsoversigt fremgår af bilag 3.

  Administrationen vil frem til augustmødet i Økonomiudvalget samle anlægsønsker som endnu ikke er med i anlægsprioriteringen.

  Nye akutte investeringsforslag:

  Der er mulighed for, at udvalgene kan udarbejde forslag til nye akutte anlægsprojekter som f.eks. arbejdstilsynspåbud, nedbrud af tekniske installationer/klimaskærm kategoriseret som bygningsvedligeholdelseskategori 3.

  Social og Sundhedsudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget har fremsendt forslag til nye akutte anlægsprojekter.

  Oversigt og projektbeskrivelser fremgår af bilag 4.

  Tidsplan:

  Den videre tidsplan er følgende:

  29. juni

  Temamøde om regeringsaftalen

  Byrådet

  16. august

  Minibudgetseminar.

  Status budgetbidrag incl. konsekvenser fra økonomi-aftalen

  Byrådet

  23. august

  Dialogmøde

  Økonomiudvalg og HMU

  1.+2. sept.

  Budgetseminar

  Byrådet

  13. sept.

  Økonomiudvalgets budgetforslag

  Økonomiudvalg

  Økonomi og afledt drift

  Spillerum 2:

  Alle ændringer vedr. kvalificering af anlæg samt bruttoficering af by- og områdefornyelsesprojekter er indarbejdet i budget 2017-2020 (spillerum 2).

  Økonomisk status ved spillerum 2 viser følgende:

  Spillerum 2 incl. KIK (mio. kr.)

  2017

  2018

  2019

  2020

  Indtægter

  -3.703

  -3.725

  -3.758

  -3.842

  Driftsudg. Incl. renter

  3.641

  3.693

  3.739

  3.828

  Resultat af ordinær drift

  -62

  -32

  -19

  -15

  Anlæg incl. jordforsyning

  145

  110

  120

  120

  Resultat

  83

  78

  101

  105

  Netto lån (låneopt./afdrag)

  0

  4

  18

  29

  Finansforskydninger

  -6

  -6

  -7

  0

  Påvirkning kassebeholdn.

  77

  75

  112

  134

  Oversigt over bevillingsoversigt samt indarbejdede ændringer fremgår af bilag 5.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at orienteringen om status på budget 2017-2020 tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  Godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/18756, Sagsinitialer: tck

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte rammen for Aabenraas Veteranstrategi – Anerkendelse, Støtte og Oplysning på sit møde den 17. maj 2016.

  Herefter sendtes udkast til veteranstrategi til bemærkninger i Arbejdsmarkedsudvalget (6. juni 2016), Børne- og Uddannelsesudvalget (7. juni 2016) og Social- og Sundhedsudvalget (14. juni 2016).

  Kun Arbejdsmarkedsudvalget har udtalt en bemærkning om, at det skal betones, at det er en statsopgave at dokumentere veteranernes kvalifikationer, men at givet de ikke er registret, er det et særligt opmærksomhedspunkt ved den kommunale sagsbehandling.

  Næste skridt vil være en godkendelse af udkastet (vedlagt) til brug for en ekstern høring af en lang række organisationer og foreninger for veteraner og deres pårørende samt relevante institutioner under Forsvaret (liste over høringsparter vedlagt).

  Veteranstrategiens indhold

  Aabenraa Kommune vil med sin veteranstrategi anerkende danske veteraners indsats for Danmark, støtte veteraner og pårørende med særlige behov og oplyse kommunens medarbejdere, virksomheder og borgere om veteranernes kompetencer og udfordringer.

  Indholdsmæssigt beskriver strategien, hvordan kommunen allerede målrettet arbejder med veteraner, som har alvorlige udfordringer. Kommunens veterankoordinator har eksempelvis fokus på særligt udfordrede veteraner, som indgår i psykiatri- og beskæftigelsestilbud.

  Men strategien beskæftiger sig også med, hvordan kommunen kan fokusere på de stærke kompetencer, som veteraner har opøvet under deres udsendelse. Kompetencer som er efterspurgte på arbejdsmarkedet.

  Det er vigtigt at anerkende, at det kun er op til 10 procent af veteranerne, som har eller risikerer at få udfordringer i varierende grad, mens det store flertal kommer styrkede tilbage fra en udsendelse.

  Iflg. Veterancenteret under Forsvaret har Aabenraa 288 veteraner bosat i kommunen (2016). Færre end 10 tidligere udsendte er i længerevarende psykiatri og/eller beskæftigelsesforløb samt revalidering (2016).

  Statens indsats for veteranerne

  Staten har siden 2010 via Finansloven og forsvarsforlig afsat midler til særlige ordninger for hjemvendte veteraner med støttebehov bl.a. til drift af veteranhjem og midlertidige boliger for veteraner, herunder støtte til Camp Frøslev i Aabenraa Kommune, som tilbyder ophold for veteraner og deres familier.

  Derfor er der heller ingen planer om oprettelse af et kommunalt drevet veteranhjem eller soldaterhjem i Aabenraa. Dels er det en statslig opgave og dels er antallet af veteraner i Aabenraa Kommune lavere end i kommuner med garnisonsbyer.

  Tidsplan

  Udkast i ekstern høring frem til 10. august 2016.

  Endeligt udkast til veteranstrategi forelægges for Økonomiudvalget 23. august 2016.

  Veteranstrategien forventes lanceret ifm. flagdagen for Danmarks Udsendte 5. september 2016.

  Informationsmøde med oplæg fra Forsvarets Veterancenter for alle relevante sagsbehandlere og ledere i Aabenraa Kommune afholdes ultimo september 2016.

  Høring/udtalelse

  Der findes i Danmark et større antal organisationer, foreninger mv. for veteraner og deres pårørende fra Danmarks deltagelse i internationale missioner fra 1948 til i dag.

  Dertil kommer Forsvarets egen indsats for de hjemvendte veteraner bl.a. via Veterancenteret.

  En høringsproces af disse organisationer, foreninger og institutioner giver mulighed for at indhente kommentarer til det foreløbigt udkast til en veteranstrategi.

  Samtidig anerkender en høring disse organisationer, foreninger og institutioners indsigt og indsats for de danske veteraner.

  Forsvarets medarbejderorganisationer høres også.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at udkastet til veteranstrategien godkendes, og

  at det godkendte udkast herefter sendes i ekstern høring frem til 10. august 2016.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  Høringslisten suppleres med Socialdienst Nordschleswig.

  Godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13075, Sagsinitialer: eka

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune er blevet pålagt at overtage ejendommen Plantagevej 6, 6330 Padborg i henhold til Planlovens § 48, idet ejeren af Plantagevej 6 har indbragt sagen for Taksationskommissionen, da kommunen ikke frivilligt ville erhverve den.

  Taksationskommissionen afsagde den 30. juni 2015 kendelse om kommunal overtagelse af ejendommen for 0,8 mio. kr. Ejer ankede indbragte kendelse til Overtaksation, idet ejeren ville have mere for ejendommen. Overtaksationskommissionen traf kendelse om at stadfæste Taksationskommissionens kendelse om overtagelsespligt, men nedsatte overtagelsesprisen til 0,750 mio. kr.

  Vækst- og Udviklingsudvalget besluttede den 7. april 2016, at kommunen ikke skulle indbringe sagen for domstolene. Ejeren af Plantagevej 6 meddelte derefter, at de heller ikke ville indbringe sagen for domstolene, hvorfor Aabenraa Kommune overtog ejendommen med tilbagevirkende kraft fra den 30. juni 2015 for en købesum på 0,750 mio. kr.

  Aabenraa Kommune udbød ejendommen til salg i maj 2016 og byrådet godkendte den 25. maj 2016 et salg. Køberen ønskede dog ikke at købe på de udbudte vilkår, hvorfor Aabenraa Kommune nu stadig står, som ejer af ejendommen.

  Udover købesummen på 0,750 mio. kr. skal kommunen også betale et beløb på 0,070 mio. kr. til refusionssaldo, registreringsafgifter m.m.

  Til fremtidig drift afsættes der et beløb på 0,075 mio. kr.

  Forvaltningen vil udarbejde forslag til fremtidig anvendelse af ejendommen. Mulighed for videresalg efter offentligt udbud, anvendelse til rekreative formål, natur, erhverv, bolig og offentlig anvendelse på kort og lang sigt vil indgå i skitseringen af alternativer.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,820 mio. kr. i 2016 under Økonomiudvalget til overtagelse af ejendommen Plantagevej 6,

  at der gives en negativ anlægsbevilling på 0,820 mio. kr. i 2016 til salg af erhvervsjord under økonomiudvalget, og

  at politikområdet ”fast ejendom” under Økonomiudvalget årligt tilføres 0,075 mio. kr. til den afledte drift, finansieret af puljen vedr. afledt drift under økonomiudvalget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  1. og 2. at anbefales godkendt.

  Økonomiudvalget anbefaler, at der afsættes 25.000 kr. på årsbasis til den afledte drift finansieret af puljen til afledt drift under Økonomiudvalget.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1897, Sagsinitialer: MPJ

  Sagsfremstilling

  Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme kultur, sprog, arbejdsmarked og udviklingen i regionen.

  Partnerne bag samarbejdet er på dansk side Region Syddanmark, Tønder, Haderslev og Aabenraa Kommuner. På tysk side er det byen Flensburg, kredsen Nordfriesland og kredsen Schleswig-Flensburg. De overordnede opgaver som Regionskontoret varetager, er tiltag indenfor kultur og arbejdsmarked, herunder pendlerrådgivning. Derudover er Regionskontoret  fælles ”talerør” for den dansk/tyske grænseregion.

  I 2015 nedsatte bestyrelsen for Regionskontoret et ad-hoc-udvalg, der skulle vurdere behovet for en ændring af aftalegrundlag og kerneopgaver. Efterfølgende blev Regionskontorets bestyrelse enige om, at aftalegrundlaget skulle revideres og en strategi udarbejdes.

  På bestyrelsesmødet den 3. juni 2016 blev tekst til revideret aftalegrundlag og strategi godkendt. I forlængelse af strategien vil der blive udarbejdet en handlingsplan og resultatkontrakt med Regionskontoret. Regionskontoret har bedt de respektive partnere om en skriftlig godkendelse af aftaletekst og strategi inden den 20. september 2016.

  I aftalegrundlaget er den væsentligste ændring nedsættelsen af et arbejdsmarkedsudvalg, der skal skabe konkrete tiltag for at øge pendlingen og fremme mobiliteten af arbejdskraften.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at aftaletekst og strategi godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/21644, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Kælderen Bar ApS søger om udvidet åbningstid til Club Mambo, Storetorv 7, 6200 Aabenraa.

  Der søges om udvidet åbningstid til kl. 05.00 følgende dage/nætter:

  • natten mellem torsdag/fredag, fredag/lørdag og lørdag/søndag,
  • 20. juni, 21. juni, 22. juni og 26. juni 2016  (Studenterugen).

  Forretningsstedet er nyt og er beliggende i lokaler, der ikke tidligere har været benyttet til drift af diskotek.

  Der gøres opmærksom på, at byggetilladelse til stedet behandles sideløbende, og ikke er endelig færdigbehandlet. Derfor foreligger der ikke noget høringssvar fra Byg og Beredskabet. Tilladelsen til udvidet åbningstid forudsætter, der gives endelig byggetilladelse.

  Da der er tale om et nyetableret forretningssted og på grund af stedets beliggenhed, er det Syd- og Sønderjyllands Politis opfattelse, at tilladelse til udvidet åbningstid bør begrænses til et år således, at det er muligt at følge driften af virksomheden og vurdere, om den udvidede åbningstid giver anledning til ordens- og sikkerhedsmæssige problemer i det bolignære område.

  Syd- og Sønderjyllands Politi kan give samtykke til, at der meddeles udvidet åbningstid på følgende dage/nætter:

  • natten mellem torsdag/fredag, fredag/lørdag og lørdag/søndag,
  • natten før skærtorsdag, påskedag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, pinsedag, 2. pinsedag, grundlovsdag og juleaftensdag,
  • natten efter den 25. december, 26. december og 31. december,
  • 20. juni, 21. juni, 22. juni og 26. juni 2016.

  Under forudsætning af, at tilladelsen begrænses til et år og at der i henhold til politiets indstilling, høring af Beredskabet, Byg, Natur & Miljø, at der knyttes følgende vilkår til tilladelsen om udvidet åbningstid :

  • At alle ansatte med publikumskontakt godkendes af Syd- og Sønderjyllands Politi (grønt legitimationskort).
  • At restaurationens personale bærer en form for uniformering, som alene må benyttes på stedet, når den pågældende er på arbejde.
  • At der senest fra kl. 24.00 og frem til lukketid, på de dage hvor der er meddelt tilladelse til udvidet åbningstid, skal anvendes autoriserede dørmænd eller personale fra autoriseret vagtvirksomhed til adgangskontrol.
  • At udskænkning af alkohol indstilles kl. 05.00, og at virksomheden holder lukket mellem kl. 06.00 – 09.00 på de dage, hvor der er meddelt tilladelse til udvidet åbningstid.
  • At der skal foretages videoovervågning af restaurationsvirksomhedens indendørs indgangsparti, og at optagelserne opbevares i mindst 14 dage, og at optagelserne på forlangende udleveres gratis og uredigeret til politiet.
  • At tilladelse til udvidet åbningstid er gældende for et år.

  Derudover fastsættes følgende vilkår gældende for  både tilladelsen om udvidet åbningstid samt alkoholbevillingen:

  • At der skal være en ansvarlig ansat til stede ved bevillingshaverens eller bestyrerens midlertidige og kortere fravær. Den ansatte skal være fyldt 25 år dog 23 år, hvis den ansatte har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget.
  • At restaurationsvirksomheden ikke må ændre forretningskoncept, driftsform eller udvides uden bevillingsmyndighedens godkendelse.
  • At personer under 16 år ikke må være gæst i restaurationen.
  • At personer under 18 år ikke må være gæst i restaurationen efter kl. 24.00.
  • At unge mellem 16 år og 18 år bærer tydelig markering med armbånd eller lignende, således at det sikres, at der ikke sker udskænkning af alkohol til de unge under 18 år.
  • At restaurationsvirksomheden ikke serverer alkohol i tiden mellem kl. 05.00 – 09.00.
  • At der skal være tydelig skiltning med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet.
  • At restaurationen fører en ansvarlig markedsføring overfor unge, uanset hvilket medie der anvendes, herunder at der ikke opfordres til hurtig eller omfattende alkoholindtagelse.
  • At der ikke foretages ”aggressiv markedsføring” samt ”uforsvarlig eller aggressiv udskænkning” forstået som opfordring til hurtig og/eller omfattende alkoholindtagelse, der medfører en nærliggende risiko for et umådeholdent alkoholforbrug, og/eller at gæsten bliver til fare for sig selv og andre.
  • At støj-, miljø-, bygge- og plankrav overholdes.
  • At der straks efter lukketid fejes og renholdes for affald på arealet foran restauranten jf. lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, § 5.
  • At alkoholbevillingen er gældende for 2 år.

  Høring/udtalelse

  Den 27. maj 2016 meddeler Syd- og Sønderjyllands Politi samtykke til den ansøgte udvidet åbningstid på særlige vilkår.

  Den 9. juni 2016 meddeler Miljø samtykke til udvidet åbningstid på særlige vilkår.

  I forbindelse med den udsendte høring i byggesagen er der modtaget høringssvar, hvoraf det fremgår bekymringer over støjgener.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der gives tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05.00 natten mellem torsdag/fredag, fredag/lørdag og lørdag/søndag, natten før skærtorsdag, påskedag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, pinsedag, 2. pinsedag, grundlovsdag og juleaftensdag, natten efter den 25. december, 26. december, 31. december, 20. juni, 21. juni, 22. juni og 26. juni 2016, på ovennævnte vilkår, og

  at tilladelse til udvidet åbningstid er gældende for et år.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  Godkendt, idet 7 stemte for indstillingen. Imod stemte 3 – Ejler Schütt (O), Jan Riber Jakobsen (C) og Povl Kylling Petersen (A).

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/18226, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Restaurant Hjørnet IVS søger om udvidet åbningstid til Restaurant Hjørnet, Nørreport 12, 6200 Aabenraa.

  Der søges om udvidet åbningstid til kl. 05.00 følgende dage/nætter:

  J-dag første fredag i november måned,

  natten mellem den 23. og 24. december,

  natten mellem den 25. og 26. december, og

  natten mellem den 31. december og 1. januar.

  Der forslås, at der knyttes følgende vilkår til bevillingen:

  at alle ansatte godkendes af Syd- og Sønderjyllands Politi (grønt kort),

  at restaurationens personale bærer en form for uniformering, som alene benyttes på stedet,

  at der senest fra kl. 24.00 og frem til lukketid, på de dage hvor der er meddelt tilladelse til udvidet åbningstid, skal anvendes autoriserede dørmænd eller personale fra autoriseret vagtvirksomhed til adgangskontrol,

  at udskænkning af alkohol indstilles kl. 05.00, og at virksomheden holder lukket mellem kl. 06.00-09.00 på de dage, hvor der er meddelt tilladelse til udvidet åbningstid,

  at der skal foretages videoovervågning af restaurationsvirksomhedens indendørs indgangsparti, og at optagelserne opbevares i mindst 14 dage, og at optagelserne på forlangende udleveres gratis og uredigeret til politiet,

  at restaurationen fører en ansvarlig markedsføring overfor unge, uanset hvilket medie der anvendes, herunder at der ikke opfordres til hurtig eller omfattende alkoholindtagelse,

  at den udvidede åbningstid udløber samtidig med alkoholbevillingen den 14. december 2017,

  at vilkår udover dem i alkoholbevillingen gælder både alkoholbevillingen og udvidet åbningstid,

  at støj-, miljø- og plankrav overholdes, og

  at der straks efter lukketid fejes og renholdes for affald på arealet foran restauranten jf. lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, § 5.

  Høring/udtalelse

  Den 27. april 2016 meddeler Syd- og Sønderjyllands Politi samtykke til den ansøgte udvidet åbningstid på særlige vilkår.

  Den 8. april 2016 meddeler Miljø samtykke til udvidet åbningstid på særlige vilkår.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der gives tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05.00 følgende dage/nætter: J-dag første fredag i november måned, natten mellem den 23. og 24. december, natten mellem den 25. og 26. december og natten mellem den 31. december og 1. januar, på ovennævnte vilkår.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  Godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/21810, Sagsinitialer: heh

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med behandlingen af byggeansøgning om indretning af diskotek på Storetorv 7, 6200 Aabenraa, har ansøger leveret en P-analyse og argumenterer for at P-regulativets bestemmelser skal fraviges.

  Det vurderes, at særligt for diskoteker (aften/nat og uden koncerter) er der sket en samfundsudvikling, hvor gæster i langt større omfang end tidligere enten ankommer til fods, bliver transporteret til og fra stedet eller ankommer i egen bil, som efterlades til næste dag.

  P-regulativets bestemmelser er utidssvarende, og det vurderes derfor, at der nu er behov for en konkret tilpasning, og der senere vil være behov for en mere gennemgribende revision af P-regulativet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at kravet for diskoteker (dag/nat uden koncerter) ændres fra 1 p-plads pr. 10 m² etage areal til 1 p-plads pr. 50 m², og     

  at kravet for diskoteker (dag/nat med koncerter) ændres fra 1 p-plads pr. 10 m² etage areal til 1 p-plads pr. 20 m².

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-06-2016

  Et flertal stemmer for,

  at kravet for diskoteker (dag/nat uden koncerter) ændres fra 1 p-plads pr. 10 m² etage areal til 1 p-plads pr. 50 m²

  Christian G. Lauridsen og Christian Panbo stemte imod.

  Christian G. Lauridsen begærer sagen i Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  Oversendes til Byrådet.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15416, Sagsinitialer: jpet

  Sagsfremstilling

  Kommunerne er fra 1. januar 2015 ved lov forpligtet til at opkræve byggesagsgebyrer i forhold til den faktiske anvendte tid til byggesagsbehandling.

  Efter anbefaling fra Teknik- og Miljøudvalget besluttede Økonomiudvalget den 30. september 2014 en gebyrmodel med ét fast timegebyr uanset sagstype.

  Timeprisen blev fastsat til 735 kr. for 2015. I 2016 blev timeprisen reguleret til 750 kr.

  Gebyrindtægterne må ikke overstige de samlede omkostninger til byggesagsområdet. Kommunerne skal kunne dokumentere omkostningerne, der er knyttet til selve byggesagsbehandlingen.

  Ved fastsættelse af timeprisen må medregnes de omkostninger, der direkte, indirekte eller komplementært vedrører byggesagsområdet. Udgifter der hører til sagsbehandling efter anden lovgivning (f.eks. dispensationer fra lokalplaner) må ikke medregnes.

  Ved beregningen af omkostninger og timeprisen fik forvaltningen i 2014 bistand fra Revisionsfirmaet BDO. I samarbejde med BDO blev der fastlagt nogle forudsætninger. F.eks. hvor mange timer hver sagsbehandler kan ud-fakturere, og hvor mange timer der må indregnes i overhead. 

  På baggrund af time-/sags-registeringen for 2015 er der nu konkret datagrundlag for et helt år. En analyse af disse data viser, at det ikke er muligt helt at ud-fakturere så mange timer som antaget, da en del af den samlede sagsbehandling vedrører opfølgning på verserende sager før 2015, opgjort efter tidligere gebyr-ordning. Desuden viser analysen, at der er en række timer, der ikke kommer til ud-fakturering, da byggeprojektet opgives af ansøger, inden der indsendes konkret ansøgning, eller at vi må afvise at realitetsbehandle en ansøgning, pga. ufuldstændige oplysninger eller mangler i sagen.

  Det betyder at timeprisen er fastsat for lavt i 2016.

  Timeprisen for 2016 skal rettelig være 881kr.

  Den nye timepris kan tidligst være gældende for sager modtaget/oprettet efter 1. august 2016. Ansøgere vil i løbet af juni og juli direkte blive orienteret om ny timepris. Desuden vil der blive informeret herom på hjemmesiden.

  Hvis timepris for 2016 ikke ændres vil det have estimeret ekstra-omkostning på 0,372 mio. kr.

  Timeprisen for 2017 fastsættes til ny takst ovenfor, som indeksreguleres, hvilket svarer til en timepris på 899 kr.

  Hvis timepris for 2017 og fremad ikke ændres vil det have estimeret ekstra-omkostning på 0,913 mio. kr. pr. år.

  Timeprisen for 2017 vil blive genberegnet, når der foreligger data for hele år 2016.

  Før 2015 blev det fulde gebyr opkrævet, når der blev udstedt byggetilladelse eller anmeldt byggeri. Nu forfalder en del af gebyret, først når byggeriet er færdigt. Det betyder, at der kommer en nedgang i gebyrindtægt de første 1-2 år på grund af forskydning i tidspunkt for opkrævning.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at timeprisen fastsættes til 881 kr. fra 1. august 2016 og resten af året, og

  at timeprisen for år 2017 fastsættes til 899 kr.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  Tilbagesendes og fastsættelse af takster for 2017 indgår i budget 2017.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/57332, Sagsinitialer: swi

  Sagsfremstilling

  Et forslag til lokalplan nr. 85 for jollehavn, campingplads og strand ved Loddenhøj samt forslag til tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009 har været fremlagt i offentlig høring fra den 1. september 2015 til den 28. oktober 2015.

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse indkom der 39 høringssvar, herunder flere underskriftsindsamlinger for og imod etablering af en jollehavn.

  Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for etablering af en jollehavn med plads til 50 joller og mindre både. Etableringen af en jollehavn er godkendt af Kystdirektoratet i efteråret 2014. Kystdirektoratets forudgående høring omfattede kun andre myndigheder og de allernærmeste grundejere. Lokalplanforslaget havde således også til formål, at give en bredere gruppe af borgere mulighed for at komme med bemærkninger til jollehavnsprojektet. I lokalplanforslaget var også medtaget campingpladsen og strandområdet, idet der er behov for at se disse i sammenhæng med jollehavnen, herunder sikre mulighed for etablering af flere parkeringspladser og en fremtidssikring af campingpladsen.

  Hovedparten af høringssvarene drejede sig om modstand mod etablering af jollehavnen på dette sted eller forslag til ændringer eller en større reduktion af anlægget. Modstanden var hovedsaligt begrundet i,

  - at mange mener at havnen vil ødelægge områdets natur- og strandmiljø,

  - vil medføre væsentlig reduktion af strandarealet, tager udsigt,

  - medfører mere trafik til området,

  - vil medføre mere støj,

  - at havnen kun tilgodeser nogle få på bekostning af de mange,

  - usikkerhed om finansieringen,

  - at havnen på grund af bådestørrelserne og bådeantallet mere får karakter af lystbådehavn end en jollehavn, og

  - at der burde være gennemført en miljøvurdering og nogle savner bedre visualiseringer.

  I henhold til planlovens § 27 stk. 2 kan byrådet i forbindelse med den endelige vedtagelse foretage mindre ændringer af det offentliggjorte planforslag. De af forvaltningen foreslåede ændringer er af mindre omfang og til gunst for flere af de personer, der har gjort indsigelse og ikke til yderligere ugunst for andre. Derfor vurderer forvaltningen, at planforslaget med de foreslåede ændringer ikke skal forelægges offentligt på ny.

  Løsningsforslag:

  - Vedtage lokalplanforslaget endeligt som det foreligger.

  - Vedtage forslaget endeligt med de ændringer, som er forslået af forvaltningen på baggrund af høringssvarene.

  - Ikke vedtage lokalplanforslaget endeligt, idet lokalplanen derved bortfalder.

  - Reducere projektet væsentligt og udarbejde et nyt lokalplanforslag for dette og fremlægge det offentligt på ny. Dette vil ligeledes kræve en ny tilladelse af projektet fra Kystdirektoratet.

  Det indstilles til, at vedtage forslag til lokalplan endeligt med de ændringer, der er foreslået i notat af 20. januar 2016.

  Planmæssige forhold

  Der er til lokalplanforslaget udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Etablering af en jollehavn ved Loddenhøj fremgår endvidere af forslag til Kommuneplan 2015, som forventes vedtaget endeligt inden for kort tid. Tillægget udvider rammeområde 1.9.007.F – ferie- og fritidsformål.

  Området er beliggende i landzone. Den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 85 ændrer ikke på områdets zoneforhold.

  Naturstyrelsen har i deres høringssvar gjort opmærksom på at selve havneanlægget ikke forudsætter dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 15 – strandbeskyttelseslinje.

  Byrådet besluttede, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering. Denne beslutning kunne påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger efter offentliggørelsen af beslutningen. Beslutningen blev ikke påklaget.

  Beslutningen blev taget på baggrund af, at det drejer sig om et anlæg med en mindre geografisk udstrækning og at Kystdirektoratet i forbindelse med deres tilladelse har gennemført en vurdering af de miljøpåvirkninger, som anlægget ville kunne medføre og havde derfor stillet krav om afværgeforanstaltninger, der skal gennemføres i forbindelse med etablering af anlægget.

  Disse vurderinger er medtaget i lokalplanens redegørelse og så vidt muligt indarbejdet i lokalplanens bestemmelser. 

  Sagen var på Vækst- og Udviklingsudvalgets møde den 4. februar 2016 og Økonomiudvalget den 8. februar 2016, hvor den blev tilbagesendt til udvalget.

  Der er siden februar foretaget sonderinger og drøftelser med områdets grundejere og projektets øvrige parter og interessenter. Der vil på mødet blive redegjort for resultatet af disse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at kommuneplantillæg nr. 51 vedtages endeligt, og

  at forslag til lokalplan nr. 85 Jollehavn, campingplads og strand, Loddenhøj vedtages endeligt med de ændringer, som er foreslået i notat af 20. januar 2016.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 20-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Helga Nørgaard og Erik Uldall Hansen stemte imod.

  Afbud fra Rasmus Lyngbak Bøgen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  Anbefales godkendt, idet 6 stemte for. Imod stemte 3 – Jan Riber Jakobsen (C), Kim Brandt (A) og Povl Kylling Petersen (A). En undlod at stemme – Svend Hansen Tarp (A).

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/12149, Sagsinitialer: twi

  Sagsfremstilling

  På mødet den 4. maj 2016 besluttede Vækst- og Udviklingsudvalget, at forvaltningen skulle indgå i en dialog med Domea, om at finde muligheder for at nedsætte den samlede anskaffelsessum.  

  Byrådet godkendte den 24. juni 2015 skema A vedrørende opførelse af 66 almene familieboliger i etape I på Cimbriagrunden beliggende i Aabenraa by.

  Domea har afsluttet udbudsprocessen og har fremsendt skema B til godkendelse.

  Anskaffelsessummen i skema B er 1,633 mio. kr. højere end den godkendte anskaffelsessum i skema A. Den godkendte anskaffelsessum i skema A var 122,988 mio. kr. Af skema B fremgår anskaffelsessummen at udgøre 124,607 mio. kr.

  Anskaffelsessummen fordeler sig således over forløbet fra skema A til B:

  Omkostninger i mio. kr.

  Skema A

  Skema B

  Grundudgifter

  21,021

  20,438

  Håndværkerudgifter

  80,709

  89,756

  Omkostninger

  19,388

  12,489

  Gebyrer

  1,856

  1,924

  Anskaffelsessum

  122,974

  124,607

  Den forhøjede anskaffelsessum fra skema A til skema B skyldes, at håndværkerudgifter efter afholdt licitation resulterede i en større udgift end forventet i skema A på 9,047 mio. kr. Til at imødegå dette, har det været muligt, at mindske grundudgifter og omkostninger for samlet 7,482 mio. kr. Endeligt er der en mindre stigning i gebyrer på 0,068 mio. kr.

  Den begrænsede merudgift til samlet anskaffelsessum, har medført enkelte projekttilpasninger, hvor der er en mindre ændring i samlet boligareal på 14 m2 i opadgående retning uden ændring i antal boliger. Ændringen er hos de 15 2-rums boliger, der i gennemsnit får 1 m2 mere, så boligarealet for dem udgør 19 m2.

  Den øgede anskaffelsessum udnytter det fulde maksimumsbeløb på 0,019 mio. kr. pr. m2 og har betydning for finansieringen, som ved skema B er således:

  Kommunalt grundkapitallån (10 %)          12,461 mio. kr.

  Realkreditlån (88 %)                              109,654 mio. kr.

  Beboerindskud (2 %)                                 2,492 mio. kr.

  Der er for den del af realkreditlånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi ved skema A, givet tilsagn om kommunal garanti. Garantien forhøjes derfor ved godkendelse af skema B, som følge af den forhøjede anskaffelsessum.

  Den gennemsnitlige husleje forventes at ligge på 906 kr. pr. m2 pr. år ekskl. forbrug. Forbrug af vand, varme og el forventes forsat, at udgøre 116 kr. pr. m2 pr. år. Det svarer til en månedlig husleje for 2-rums boliger på 6.728 kr. og på 8.261 kr. for 3-rums boliger.

  Økonomi og afledt drift

  Grundet den øgede anskaffelsessum vil det kommunale grundkapitallån stige fra 12,299 mio. kr. til 12,461 mio. kr., hvilket giver en merudgift på 0,162 mio. kr.

  Merudgiften på 0,162 mio. kr. foreslås finansieret af det afsatte budget til grundkapitallån på 2,100 mio. kr. til Dams Have, da det ikke forventes forbrugt i 2016.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at skema B godkendes,

  at den for forhøjede kommunale garanti gives tilsagn, og

  at der gives tillægsbevilling på 0,162 mio. kr. til det øgede grundkapitallån, finansieret af det afsatte budget til grundkapitallån for Dams Have.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 04-05-2016

  Sagen udsættes,

  idet forvaltningen pålægges at indgå dialog med Domea om, at finde muligheder for at nedsætte den samlede anskaffelsessum til Skema A-niveau, f.eks. ved at finde besparelser på grundudgifter eller omkostninger.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med Domea.

  Dialogen er resulteret i, at anskaffelsessummen er nedsat med 1,351 mio. kr., så den samlede anskaffelsessum i revideret skema B udgør 123,256 mio. kr., samt at forøgelse af grundkapitalindskud er faldet til en merudgift på 0,027 mio. kr. Uddybende oplysninger fremgår af bilag.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at reduceret skema B godkendes,

  at den for forhøjede kommunale garanti gives tilsagn, og

  at der gives tillægsbevilling på 0,027 mio. kr. til det øgede grundkapitallån, finansieret af det afsatte budget til grundkapitallån for Dams Have.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Jens Wistoft (V) stemte imod, at der fortsat er overskridelse på max i skema A. Det er uskik, at man som bygherre traditionelt bare ansøger om max beløb, og åbenbart over tid har vænnet sig til automatisk at overskride rammen.  

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  Anbefales godkendt, idet 8 stemte for. Imod stemte 1 – Povl Kylling Petersen (A).

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/31424, Sagsinitialer: twi

  Sagsfremstilling

  Salus Boligadministration har på vegne af Aabenraa Andelsboligforening ansøgt om godkendelse af skema A for renoveringsprojekt i afdeling 16, beliggende på Hjelmrode, 6200 Aabenraa.

  I forbindelse med behandling af skema A, er der samtidig ansøgt om godkendelse af fritagelse for indbetaling til boligforeningens dispositionsfond, samt godkendelse af Aabenraa Kommunes deltagelse i kapitaltilførsel i afdelingen. Det hele skal ses som en pakke og Landsbyggefonden har tilkendegivet deres deltagelse i projektet, med udgangspunkt i finansieringsskitse.

  Renoveringen indeholder overordnet udskiftning af tag, nedløb, isolering, nye facader, nye døre og vinduer, nye trapper og kældernedgange. Baggrunden for renoveringen er, at afdelingens bygninger er slidte og har en del skader, hvilket fremgår af tilstandsrapport for afdelingen. En renoveringen skal blandt andet bidrage til en god klimaskærm for afdelingen og betragtes som nødvendig.

  I kommunens egen signal-lysmodel over status på den byggetekniske og økonomiske tilstand, er afdelingen ratet som værende problematisk. Ratingen har baggrund i, at den byggetekniske tilstand er ratet i laveste kategori, mens den økonomiske tilstand i afdelingen acceptabel.

  Anskaffelsessummen for den samlede renovering er 56,663 mio. kr., hvoraf der er en støttet del på 51,379 mio. kr. (skema A) og en ustøttet del på 5,284 mio. kr. Anskaffelsessummen reduceres dog gennem en kapitaltilførsel på 1mio. kr., et tilskud fra egen trækningsret på 0,320 mio. kr., samt investeringstilskud fra fællespulje på 0,960 mio. kr. Således vil den samlede anskaffelsessum være på 54,383 mio. kr. Difference fra den reducerede anskaffelsessum til den støttede anskaffelsessum i skema A på 3,004 mio. kr. finansieres ved ustøttede lån.

  Anskaffelsessummen for den støttede del i skema A fordeler sig således:

  Omkostninger i mio. kr.

  Skema A

  Håndværkerudgifter

  39,719

  Omkostninger

  11,147

  Gebyrer

  0,514

  Anskaffelsessum

  51,380

  Anskaffelsessummen for den u-støttede del fordeler sig således:

  Omkostninger i mio. kr.

  Håndværkerudgifter

  5,120

  Omkostninger

  0,113

  Gebyrer

  0,051

  Anskaffelsessum

  5,284

  I forhold til den månedlige husleje vil renoveringsprojektet medføre en huslejestigning på 868 kr. pr. måned, så den fremtidige husleje vil være 5.873 kr. pr. måned pr. lejemål, hvilket svarer til ca. 542 kr. pr. m2pr. år. I de første fire år modtager afdelingen huslejestøtte med 1/4 fra boligorganisationen og 3/4 fra Landsbyggefonden. Fra det femte år til det 14. år aftrappes huslejestøtten med 9 kr. pr. m2 pr. år, hvilket vil svare til en huslejestigning lige omkring 2% pr. år.

  For at hele projektet hænger sammen, skal kommunen godkende, at afdelingen fritages for at indbetale til boligorganisationens dispositionsfond.

  Økonomi og afledt drift

  For anskaffelsessummen i skema A på 51,379 mio. kr., skal der stilles kommunal garanti, hvor Landbyggefonden stiller regaranti for 50 %.

  For den ustøttede del på 3,004 mio. kr., forventes det også, at der skal stilles kommunal garanti.

  Garantibeløbet kan ikke opgøres før byggeriet er udført og ejendommen værdisat, hvorfor garantien først kendes, når garantierklæring fremsendes af långiver.

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

  For at renoveringsprojektet kan gennemføres, skal der gennemføres en kapitaltilførsel på 1mio. kr., som opdeles i fem anparter, hvor kommune skal bidrage med 1/5 svarende til 0,2 mio. kr., som lån. Boligorganisationen bidrager med 1/5 i tilskud og Landsbyggefonden bidrager med 2/5 tilskud/lån og har tilkendegivet, at de deltager i kapitaltilførselssag. Den sidste 1/5 skal realkreditinstituttet deltage med som lån. Lånet fra kommunens side, skal betragtes, som et ekstraordinært grundkapitaltilskud.

  Udgiften til kommunens andel af kapitaltilførsel på 0,2 mio. kr. foreslås finansieret af budgettet til grundkapitalindskud. Der følges op på grundkapitalindskudskontoen i fm. bevillingskontrollen pr. 30. september, idet der på grund af periodeforskydninger kan være et råderum i 2016, hvorfor det anbefales, at der ikke foretages bevillingsmæssige korrektioner på nuværende tidspunkt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Skema A godkendes,

  at det stilles kommunalgaranti for anskaffelsessummen i skema A, med regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden,

  at der stilles kommunal garanti for den del der er ustøttede lån,

  at afdelingen fritages for indbetalinger til dispositionsfonden,

  at huslejeforhøjelse godkendes,

  at kommunen deltager i kapitaltilførselssag, og

  at kommunens andel af kapitaltilførselssag finansieres af det afsatte råderum for 2016 til grundkapitalindskud og tages op i forbindelse med bevillingskontrol pr. 30. september 2016.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/11949, Sagsinitialer: HMO

  Sagsfremstilling

  Transport- og logistikbranchen udgør en styrkeposition i Aabenraa Kommunes erhvervsprofil. For forsat at være en konkurrencedygtig branche i kommunen, der er gearet til at udløse vækstpotentialet, er der udarbejdet en helhedsplan for Padborg Erhvervsområde. Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde blev vedtaget af Byrådet den 29. oktober 2014. Gennemførelse af Helhedsplanen for Padborg Erhvervsområde indgår som et projekt under Vækstplan 2018.

  Byrådets besluttede på mødet den 25. marts 2015, at bemyndige Vækst- og Udviklingsudvalget til at prioritere kommende projekter i Padborg Erhvervsområde.

  Af helhedsplanen fremgår, at der bør iværksættes en række projekter som anviser retning og initiativ til at forskønne erhvervsområdet, forbedring af infrastruktur, sikkerhed, faciliteter for erhvervslivet etc. Ligeledes skal indsatserne motivere det lokale erhvervsliv til selv at påbegynde forskønnelse på egne matrikler.

  Et af de første projekter, der er bred enighed om at få iværksat, er at forskønne erhvervsområdet med flere træer og andre grønne tiltag. Især har Industrivej behov for forskønnelse, da denne vejstrækning dagligt befærdes af både grænsehandlende, turister og chauffører. Industrivej er med andre ord erhvervsområdets visitkort.

  For at få en robust og ensartet beplantning af hele erhvervsområdet er der udarbejdet en beplantningsplan, der giver anvisninger til specifikke trætyper, beplantningshuller, vedligeholdelse etc. Dette for at overholde helhedsplanens anvisninger om særlige karaktergivende beplantninger for de enkelte områder. Derudover er det udarbejdet en detaljeret plan gældende for Industrivej.

  Der ansøges om midler til realisering af projekter i forbindelse med Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde.

  Økonomi og afledt drift

  Der er den 25. marts 2015 frigivet 1 mio. kr. til gennemførelse af helhedsplan for Padborg Erhvervsområde.

  Jf. Investeringsoversigten 2016-2019 er der afsat 1 mio. kr. i 2016, 1 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. i 2018.

  Der er forbrugt 0,1 mio. kr. af budgettet og der er disponeret udgifter til skilte på 0,3 mio. kr. i år.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles et tillæg til anlægsbevilling på 3 mio. kr. til realisering af projekter i forbindelse med Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2016-2018, og

  at Vækst- og Udviklingsudvalget bemyndiges til at prioritere kommende projekter i Padborg Erhvervsområde.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  Økonomiudvalget anbefaler, at der meddeles et tillæg til anlægsbevilling på 1 mio. kr. til realisering af projekter i forbindelse med Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2016.

  Økonomiudvalget anbefaler 2. at.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5146, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Dette dagsordenspunkt har til formål at få frigivet anlægsbevillingen fra investeringsoversigten for ”Pulje til forskønnelse lokalt og i landsbyer”.

  Puljen har til formål at kunne igangsætte planlægning og fysiske forbedringer i lokalsamfund og i landsbyer. Der kan være forskellige særpræg eller kvaliteter, som kommunen i samarbejde med landsbyerne og lokale beboere kan understøtte med puljens midler.

  Vækst- og Udviklingsudvalgets har tidligere drøftet, hvordan denne pulje kan bringes i spil i forhold til den statsligt støttede ”Pulje til Landsbyfornyelse”, idet nogle projekter falder udenfor tildelingsmulighederne givet heri.

  Puljen ønskes frigivet, fordi forskellige projekter og ansøgere har henvendt sig til administrationen, og dette er oplyst Vækst- og Udviklingsudvalget. Der er f.eks. kommet henvendelser fra flere forsamlingshuse, som ønsker at søge kommunen om midler til forskellige renoverings- og forbedringstiltag.

  Ved frigivelse af rådighedsbevillingen vil Vækst- og Udviklingsudvalget kunne behandle de allerede indkomne ansøgninger.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i investeringsoversigten afsat 0,7 mio. kr. i 2016, som ved frigivelse kan disponeres af Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2016 til ”Pulje til forskønnelse lokalt og i landsbyer” finansieret af det afsatte rådighedsbeløb jf. investeringsoversigten.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/17100, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Der er igangsat planlægning af et nyt erhvervsområde til arealkrævende og strømforbrugende virksomhed med tilhørende administration og tekniske anlæg.

  Området ligger vest for højspændingsstationen ved Kassø. Placeringen er valgt, idet virksomheden efterspørger stor strømforsyningssikkerhed. Det har ikke været muligt, at finde et tilsvarende areal i tilknytning til kommunens nuværende erhvervsområder.

  Planen giver mulighed for opførelse af store haller til virksomhedens brug. Hallerne placeres i tilpas afstand fra nabobebyggelser og der udlægges beplantningsbælter ud mod omgivelserne.

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg. Når der på et senere tidspunkt foreligger et konkret projekt, skal det vurderes om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Udpegningen af emner der skal miljøvurderes har været fremsendt til høring hos relevante myndigheder. Der indkom ikke krav til yderligere emner, der skal miljøvurderes.

  Der var møde med borgere i området den 3. maj 2016.

  Lokalplan med tilhørende miljøvurdering og kommuneplantillæg foreslås sendt i høring i 10 uger.

  Planmæssige forhold

  Området ligger i landzone og i det åbne land og har hidtil været anvendt til landbrugsformål.

  Udlægget af området til erhvervsformål forudsætter udarbejdelse af et kommuneplantillæg. Forud for udarbejdelsen af et kommuneplantillægget har der været indkaldt ideer og forslag.

  Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 56, som udlægger området til erhvervsformål i form af arealkrævende og strømforbrugende virksomheder. I rammebestemmelserne fastsættes en maksimale bygningshøjde på 40 meter med mulighed for tekniske installationer på yderligere 5 meter. Der fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent på 100, dog således at bygningens maksimale fodaftryk ikke overstige 50 % af grundarealet.

  Området overføres til byzone med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 89. Såfremt projektet ikke gennemføres, kan byrådet ophæve lokalplanen igen og tilbageføre arealet til landzone efter planlovens § 33.

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af emnerne landskab, natur, herunder vandmiljø, grundvand og støj. Under emnet landskab er der bl.a. udarbejdet visualiseringer af projektet.

  Høring/udtalelse

  Der har været indkaldt ideer og forslag forud for udarbejdelsen af forslaget kommuneplantillæg nr. 56. Der indkom 1 høringssvar, som bl.a. omhandlede de fremtidige trafikale forhold. Der vedlagt høringsnotat af 31.maj 2016.

  Forslag til lokalplan, miljøvurdering og kommuneplantillæg fremlægges offentligt i 10 uger fra den 5. juli til 13. september 2016

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 56 vedtages med henblik på offentlig høring i 10 uger,

  at forslag til lokalplan nr. 89 Erhvervsområde nordvest for Hjordkær vedtages med henblik på offentlig høring i 10 uger,

  at høringsnotat af 31. maj 2016 godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/34666, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  En privat bygherre har ansøgt Aabenraa Kommune om udarbejdelse af lokalplanforslag for erhvervsejendommen Hønkysvej 2 beliggende tre kilometer vest for Rødekro ved Egvad. Ejendommen ligger i det åbne land. Nærmeste byzone er Hellevad 2,4 km mod vest.

  Vækst- og Udviklingsudvalget har på mødet den 17. december 2015 godkendt igangsættelse af planlægningsproces for udvidelse af erhvervet på ejendommen. Erhvervet på ejendommen beskæftiger sig med engrossalg af landbrugsmaskiner og reservedele, maskinværksted samt oplag for vindmølleindustrien.

  Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 228 Hønkys, Egvad, og det samlede areal for lokalplanområdet er ca. 2,7 ha.

  Lokalplanen giver mulighed for at opføre en ny hal på ca. 1.500 m2 til udvidelse af eksisterende erhverv på ejendommen. Endvidere fastlægger lokalplanen arealer til hhv. oplag og udstilling, så der opnås en hensigtsmæssig placering af dette i forhold til det omkringliggende åbne land.

  Lokalplanen er screenet efter Miljøvurderingsloven.

  Forvaltningen har vurderet, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes.

  Planmæssige forhold

  Sammen med lokalplanforslaget er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, der muliggør lokalplanlægning på området. Forud for udarbejdelse af dette, er der indkaldt idéer og forslag gennem en foroffentlighedsfase hos naboer, myndigheder og interesseorganisationer. Foroffentlighedsfasen blev desuden annonceret på hjemmesiden og i Borgerinfo.

  I foroffentlighedsfasen indkom der to høringssvar, hvoraf det ene var uden bemærkninger. Det andet høringssvar kom fra Erhvervsstyrelsen, som ønskede indskrivning af bebyggelsesprocent i lokalplanforslaget. Dette er indarbejdet i lokalplanforslaget.

  Bonusvirkning

  Ejendommen er beliggende i landzone og vil forblive i landzone med lokalplanens vedtagelse.

  Ifølge Planlovens §15 stk. 4 er det muligt at tillægge landzonelokalplaner den såkaldte bonusvirkning, hvorved lokalplanen træder i stedet for de fornødne landzonetilladelser. Denne mulighed udnyttes i forslag til Lokalplan nr. 91, hvor der gives bonusvirkning til opførelse af den ønskede hal.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 52 anbefales godkendt og sendes i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til Lokalplan nr. 91 anbefales godkendt og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13537, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  I marts 2016 blev der konstateret skader i tagkonstruktionen på svømmehallen, som er opført i 1990. Svømmehallens byggetekniske tilstand er ikke særlig god, bl.a. er der revner i bassinet, hvorfor der er udarbejdet forskellige scenarier vedr. renovering og nybyggeri.

  Rødekro Svømmehal har været ude af drift siden skaden blev konstateret, og de tilbud, som har været drevet i Rødekro Svømmehal, er p.t. indstillet.

  Det er jf. vedlagte notat muligt at foretage en mindre investering for at levetidsforlænge Rødekro Svømmehal i ca. 10 år. Med en investering på 3,8 mio. kr. nu afhjælpes de akutte problemer, således at svømmehallen kan genåbnes. Hermed bliver der tid til, at der kan træffes beslutning om og eventuelt implementere en ny svømmehalsstruktur.

  Forslaget om at igangsætte en renovering allerede i indeværende år skal ses i sammenhæng med kommunernes rammevilkår. I økonomiaftalen for 2016 er der ingen regnskabssanktion på anlæg, hvorfor der er mulighed for at øge anlægsinvesteringerne, forudsat der kan findes finansiering hertil. Der er i Aabenraa Kommunes økonomiske politik ingen hindringer ift. at foretage de bevillingsmæssige dispositioner, der er nødvendige for at kunne løse problemet nu.

  Den indgåede økonomiaftale for 2017 indeholder en anlægsramme på 16,3 mia. kr. Der fremgår ikke klart af aftalen hvorvidt der vil være regnskabsmæssige sanktioner på anlæg i 2017. Derimod fremgår, at aftaleparterne har fokus på kommunernes overholdelse af den samlede anlægsramme både i budgetsituationen – hvorfor 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget heraf – og i regnskabssituationen. Sidstnævnte tyder på, at regnskabsmæssige sanktioner vil kunne bringes i anvendelse.

  Staben vurderer, at der i 2016 vil være anlæg for minimum 15 mio. kr., som ikke når at blive gennemført i indeværende år. Derfor vil der være likviditet til at gennemføre det akutte projekt i indeværende år.

  Kommunale ejendomme har vurderet, at Rødekro Svømmehal kan levetidsforlænges ved en straks-investering på 3,8 mio. kr. Investeringen omfatter:

  · Renovering af den skadede tagkonstruktion (den høje del af bygningen)

  · Ny dampspærre i den lave konstruktion

  · Nedtagning og genopsætning af rutschebanen

  · Reparation af ventilationsanlæg

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der afsættes et rådighedsbeløb i 2016 på 3,8 mio. kr. finansieret af den likvide beholdning, og

  at der meddeles en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til levetidsforlængelsen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

  1. + 2. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Svend Hansen Tarp og Erwin Andresen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22676, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Byråd har igangsat et idrætsbyggeri ved det tidligere Svømme- og Idrætscenter i Aabenraa, der bl.a. indeholder en multihal med ca. 1800 tilskuerpladser, storskærm, lounge, cafe og meget mere. Til formålet er der afsat et rådighedsbeløb på 81,4 mio.kr.

  Det nye byggeri forventes færdigt i 2. kvartal 2017, og vil opfylde byrådets intentioner om, at skabe et idrætskraftcenter i forbindelse med det kommende campusområde.

  Aabenraa Kommune har overtaget bygningerne fra den selvejende institution Aabenraa Svømme- og Idrætscenter, således at bygningerne inklusiv det nye idrætsbyggeri ejes af Aabenraa Kommune.

  Det foreslås, at bygningerne over tid bringes i en stand, der lever op til et moderne idrætscenter og efterfølgende vedligeholdes i en ordentlig stand.

  Fremtidig drift:

  Det foreslås, at den fremtidige drift af Arena Aabenraa overlades til en erhvervsdrivende fond, som skal oprettes til formålet.

  En erhvervsdrivende fond vil i modsætning til en kommunal institution ikke være bundet af de snævre rammer lovgivningen sætter for en kommunal institution for så vidt angår kommercieller aktiviteter, større events og lignende.

  Det foreslås, at der dannes en erhvervsdrivende fond ”Den selvejende institution Arena Aabenraa” med en indskudskapital finansieret inden for området Fritid på 0,300 mio. kr. jf. gældende lovgivning, og at Aabenraa Stadion i fremtiden tillige bliver en del af denne konstruktion.

  En erhvervsdrivende fond er en selvstændig juridisk enhed, og har følgende kendetegn

  · Den har en formue, der er uigenkaldelig udskilt fra stifterens eller indskyderens formue

  · Den har et eller flere formål, der er beskrevet i et sæt vedtægter

  · Den har en af stifteren uafhængig selvstændig ledelse (bestyrelse)

  · Den er bestemt til at virke over en ikke tidsbegrænset periode

  Driftsaftale mellem Aabenraa Kommune og den nye fond:

  Forholdet mellem kommunen og fonden skal reguleres i en driftsaftale. Denne driftsaftale skal nøje fastlægge parternes rettigheder og forpligtelser, herunder tage stilling til mangelsituationer og deres retlige konsekvens som f.eks. opsigelse og ophævelsesgrunde. 

  Kultur, Miljø & Erhverv har udarbejdet forslag til vedtægter for den selvejende institution Arena Aabenraa.

  Fondens formål:

  Fondens formål er, at fremme kultur- og idrætslivet i Aabenraa Kommune ved at sørge for faciliteter, der skaber sundhed, oplevelser og glæde for borgerne i Aabenraa Kommune, herunder drive og udvikle Arena Aabenraa og Aabenraa Stadion samt udendørsanlæg efter nærmere aftale med Aabenraa Kommune.

  Bestyrelsens sammensætning:

  1 medlem udpeget af Aabenraa Byråd blandt medlemmerne

  2 medlemmer udpeget af Aabenraa Byråd uden for byrådets midte

  2 medlemmer udpeget af fondens brugerkreds

  2 medlemmer udpeget af Business Aabenraa (dog ikke blandt medlemmerne af Aabenraa Byråd).

  I tilfælde af fondens opløsning skal en eventuel formue anvendes til fremme af idrætslivet eller til fritidskulturelle formål i Aabenraa Kommune efter bestyrelsens nærmere bestemmelser med Aabenraa Byråds og fondsmyndighedens godkendelse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til vedtægter godkendes,

  at der stiftes en erhvervsdrivende fond med en kapital på 0,3 mio. kr., og

  at Byrådet blandt dets medlemmer udpeger ét medlem, samt en suppleant for denne, til bestyrelsen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Svend Hansen Tarp og Erwin Andresen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22676, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune ejer bygningerne og dermed også Arena Aabenraa, men den fremtidige drift af det nye idrætskraftcenter skal overgå til en erhvervsdrivende fond under navnet Den selvejende institution Arena Aabenraa.

  Forholdet mellem kommunen og den selvejende institution, vil juridisk set skulle reguleres med en kontrakt/aftale som aftalegrundlag. En tilsidesættelse af kontrakten/aftalen kan af kommunen sanktioneres med de i aftalen anførte midler, og i yderste konsekvens kan kommunen opsige kontrakten/aftalen.

  Kultur, Miljø & Erhverv har udarbejdet et forslag til driftsaftale mellem Aabenraa Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Arena Aabenraa.

  Da bestyrelsen for den kommende erhvervsdrivende fond Arena Aabenraa ikke bliver valgt før i løbet af efteråret 2016, fremlægges forslaget til aftale om driften nu til en principiel godkendelse, således at det kan indgå i en drøftelse med den kommende og valgte bestyrelse for institutionen.

  Bestyrelsen vælges i henhold til den gældende vedtægt for den erhvervsdrivende fond Den selvejende institution Arena Aabenraa.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til aftale om driften af Arena Aabenraa principgodkendes, og indgår i forhandlingerne med den kommende institutions bestyrelse.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  Anbefales godkendt.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22676, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til driftsbudget for den selvejende institution Arena Aabenraa for 2017 samt for perioden 2018 – 2020.

  Det nye byggeri forventes færdigt i 2. kvartal 2017 og vil opfylde byrådets intentioner om at skabe et idrætskraftcenter i forbindelse med det kommende campusområde i Aabenraa.

  År 2017 bliver således ikke et helt driftsår for den samlede nye idrætsinstitution, idet sæsonen 2017/2018 først rigtig sættes i gang i august/september måned 2017.

  Det må forventes, at det som minimum vil tage 3 år, før den nye idrætsinstitution er i fuld drift med hensyn til udleje, nye aktiviteter, events, cafedrift og meget andet. Det fremlagte budgetforslag, er således udarbejdet med en tidshorisont på 3 hele driftsår frem til og med år 2020.

  Der foreslås afsat 1 mio.kr. pr. år i kommunens budget til udvikling af Arena Aabenraa i perioden 2017 – 2020. Udbetaling af beløbet eller dele deraf, vil skulle indgå i de årlige økonomiforhandlinger mellem Aabenraa Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Arena Aabenraa.

  Gennem markedsføring og synliggørelse af idrætskraftcentret skal der skabes kendskab til centret og de nye muligheder det vil medføre.

  Det udarbejde forslag til budget for institutionen Arena Aabenraa udviser følgende:

  (1.000 kr.)

  2017

  2018

  2019

  2020

  Forventede indtægter

  12.744

  14.458

  15.281

  16.368

  Forventede udgifter

  12.679

  14.480

  15.087

  16.099

  Resultat

        65

  -22

  194

     270

  +=overskud/-=underskud

  Budgettet er udarbejdet som en trappemodel, hvor indtægter og udgifter er stigende over hele perioden.

  Budgettet tager udgangspunkt i en række forudsætninger og erfaringer fra tilsvarende store idrætskraftcentre i Danmark.

  Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at tage højde for, hvordan idrætsforeninger, skoler, institutioner og erhvervsliv med flere vil benytte det nye idrætskraftcenter i de kommende år. Det samme gælder for brugen af cafeen og de nye tiltag, der vil blive udbudt i institutionen.

  Der arbejdes med en ny tilskudsmodel for brugen af idrætshallerne i Aabenraa Kommune. Tilskudsmodellen er bl.a. afhængig af brugen af den enkelte institution. Det gøres derfor opmærksom på, at et øget brug af det nye idrætscenter vil få økonomisk indflydelse på rammen til folkeoplysning (lokaletilskud). Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme vil i givet fald blive udfordret.

  Forudsætning for dette budget er, at den nye model for haltimer vedtages.

  Det kommunale budget påvirkes således:

  (1.000 kr.)

  2017

  2018

  2019

  2020

  Udfordring til finansiering

  1.850

  1.417

  1.417

  727

  Pulje til afledt drift

  1.750

  1.750

  1.750

  1.750

  Overskud/underskud til udvikling

  -100

  333

  333

  1.023

  +=overskud/-=underskud

  Påvirkningen af det kommunale budget i 2017 udgør 1,850 mio. kr., hvorfra skal modregnes det afsatte beløb til afledt drift af anlægsprojekter på 1,750 mio. kr.

  Den forventede mindre indtægt på 0,100 mio.kr. i institutionens budget afholdes indenfor institutionens samlede økonomi i perioden 2017 – 2020.

  Der er i puljen til afledt drift af anlægsprojekter reserveret et beløb på 1,75 mio. kr. til imødegåelse af udgifter til driften af den øgede bygningsmasse til det nye idrætskraftcenter i Aabenraa.

  Overføres 1,750 mio. kr. fra puljen til afledt drift til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme, vil der være en udviklingspulje på 0,333 mio. kr. i 2018 og 2019 og 1,023 mio. kr. i 2020 jf. ovenstående.

  Pulje til igangsætning og udvikling:

  (1.000 kr.)

  2017

  2018

  2019

  2020

  Igangsætning/udvikling

  1.000

  667

  667

  0

  Der må påregnes forskellige udgifter til opstart og udvikling af Arena Aabenraa, så det kan sikres, at der skabes liv og aktivitet fra starten. Det foreslås, at der afsættes et yderligt puljebeløb til igangsætning og udvikling på 1,0 mio.kr. i 2017, 0,667 mio.kr. i 2018 og 0,667 mio.kr. i 2019 til den selvejende institution Arena Aabenraa. Frigivelse af beløb fra puljen kan kun ske gennem forhandling.

  Der vil jævnfør forslaget til driftsaftale mellem Aabenraa Kommune og den selvejende institution Arena Aabenraa blive afholdt et årligt økonomimøde med henblik på afklaring af de gensidige forventninger til drift og økonomi, hvorfor budgetforslaget for perioden 2018-2020 kun er en foreløbig oversigt.

  Aabenraa Kommune stiller årligt et budget (inkl. betaling for kommunens benyttelse af lokaler, baner m.m.) til rådighed for den selvejende institution til varetagelsen af opgaver i henhold til driftsaftalen. Budgettets størrelse fastsættes årligt i henhold til retningslinjer, som er fastsat af Aabenraa Byråd. Derudover oppebærer institutionen alle indtægter fra udlejning, entreindtægter, kontingenter, arrangementsbetalinger, overnatningsgebyr, fortjeneste ved mad- og kiosksalg i cafeteriet, indtægter ved leje af reklamerettigheder og eventuelle forpagtningsafgifter.

  Den selvejende institution forpligter sig til at afholde samtlige udgifter til driften af institutionen inkl. cafeteria og Aabenraa Stadion.

  Budgettet for 2017 for den selvejende institution Arena Aabenraa fastsættes endeligt af institutionens bestyrelse i 4. kvartal 2016.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til driftsbudget for 2017 godkendes som udgangspunkt for beregningen af det kommunale tilskud i 2017,

  at der i budget 2017-2020 omplaceres 1,750 mio.kr årligt fra puljen til afledt drift under Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsramme,

  at der afsættes 1,0 mio.kr. i 2017, 0,666 mio.kr. i 2018, 0,666 mio.kr. i 2019 til igangsætning og udvikling af det nye idrætskraftcenter, og at dette indgår i de kommende budgetforhandlinger, og

  at forslaget til institutionens driftsbudget for perioden 2018 – 2020 indgår i de kommende økonomiforhandlinger med bestyrelsen for den selvejende institution Arena Aabenraa.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-06-2016

  Anbefales godkendt med den bemærkning,

  at budgetforslaget tages op igen, såfremt den forudsatte tilskudsmodel for brug af idrætsfaciliteter ændres væsentligt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

  Økonomiudvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

  Svend Hansen Tarp og Philip Tietje deltog ikke i behandlingen af denne sag.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/316, Sagsinitialer: jfh