Beslutningsprotokol

tirsdag den 23. august 2016 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Tim Wulff, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Svend Hansen Tarp, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Afbud fra Tim Wulff og Kim Brandt.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/3842, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2016

  • Status på produktionsskoler.

  Afbud: Tim Wulff og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/25620, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Halvårsregnskab og likviditet pr. 30. juni 2016:

  Der er pr. 30. juni 2016 forbrugt 49,0 % af det oprindelige budget på servicerammen. Det tilsvarende tal pr. 30. juni 2015 udgjorde ligeledes 49,0 %, mens det pr. 30. juni 2014 udgjorde 49,4 %. Målt i forhold til det korrigerede budget er der anvendt 48,0 % af servicerammen pr. 30. juni 2016 mod ligeledes 48,0 % pr. 30. juni 2015 og 48,4 % pr. 30. juni 2014.

  På overførselsudgifterne udgjorde forbruget 47,5 % af det korrigerede budget pr. 30. juni 2016 mod 47,6 % pr. 30. juni 2015 og 46,4 % pr. 30. juni 2014.

  Den samlede forbrugsprocent for kommunens institutioner/aftalestyrede enheder udgør 49,0 % pr. 30. juni 2016 mod 48,4 % pr. juni 2015.

  Den gennemsnitlige likviditet i perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016 har været på 353,0 mio. kr. Kommunen overholder dermed de gældende likviditetsbestemmelser. Endvidere opfyldes kommunens egen målsætning om en gennemsnitlig likviditet på minimum 135 mio. kr. (målsætningen udgør 175 mio. kr. fra og med 2017). Som Bilag 5 er vedhæftet likviditetsoversigt.

  Forventet regnskabsresultat for hele 2016:

  Det forventede regnskab for 2016 udviser et forbrug på ca. 3.544 mio. kr. på ”Driftsudgifter i alt” jf. bilag 1-3, svarende til et reelt mindre forbrug på ca. 15 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

  Det forventede mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget er sammensat af:

  • et mindre forbrug  på ca. 22 mio. kr. på serviceudgifterne
  • et forbrug på Aktivitetsbestemt medfinansiering på niveau med det oprindelige budget
  • et mindre forbrug på knap 7 mio. kr. på Forsikrede ledige (modsvares af Midtvejsreguleringen)
  • et merforbrug på ca. 13 mio. kr. på overførselsudgifterne (der i f.t. det korrigerede budget reduceres med ca. 3 mio. kr. i efterregulering)
  • en negativ efterregulering på forsikrede ledige for 2015 på 14 mio. kr., hvortil der er afsat 13 mio. kr. i budgettet

  Der er yderligere en orange lampe vedrørende udgifter til pleje og omsorg. Samlet set holder udvalgets budget til området, men det ser ud til at visitationsbudgettet overskrides, mens institutionerne på området har et tilsvarende mindreforbrug.

  Resultat af ordinær drift viser et forventet overskud på ca. 135 mio. kr. svarende til, at målsætningen i den økonomiske politik forventes overholdt for 2016. Det korrigerede budget på den ordinære drift udgør et overskud på ca. 62 mio. kr., og den forventede positive afvigelse kan primært henføres til en forventning om et mindre forbrug på servicerammen på ca. 71 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindre forbrug på servicerammen er bl.a. baseret på en forventning om, at institutionerne vil foretage en overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017 på samme niveau som overførslerne fra 2015 til 2016.

  På anlægsområdet (ekskl. jordforsyning) viser de indmeldte betalingsplaner for 2016, jf. bilag 4, et forventet forbrug på ca. 178 mio. kr. i 2016. Staben vurderer, at dette er højt sat, og har nedjusteret forventningerne til at udgøre mellem 140 og 150 mio. kr. i 2016. Det forventede anlægsforbrug er derfor vurderet til at udgøre 144 mio. kr.

  Der forventes p.t. en ultimo kassebeholdning på ca. 127 mio. kr., hvilket bl.a. beror på forventning om, at driftsoverførslerne fra 2016 til 2017 vil udgøre et samlet mindreforbrug på ca. 42 mio. kr., hvilket er på niveau med driftsoverførslerne fra 2015 til 2016 og forventning om, at der vil være et mindreforbrug på anlæg på ca. 58 mio. kr. i 2016, hvilket vil medføre anlægsoverførsler til 2017 på niveau med anlægsoverførslerne fra 2015 til 2016.

  Økonomi og afledt drift

  Halvårsresultatet, budgettet og forventningerne til helårsresultatet for 2016 (i 1.000 kr.):

  Område

  Oprindeligt budget 2016

  Korrigeret budget 2016

  Resultat pr. 30.6.2016

  Forventet resultat 2016

  Indtægter

  -3.710.263

  -3.713.827

  -1.851.982

  -3.694.827

  Driftsudgifter

  3.574.705

  3.637.048

  1.745.171

  3.544.248

  Renteudgifter, netto

  17.107

  15.105

  6.029

  15.105

  Res. af ordinær drift

  -118.451

  -61.674

  -100.782

  -135.474

  Anlæg (ekskl. jordf.)

  147.808

  217.445

  44.911

  144.000

  Anlæg – jordforsyning

  8.500

  16.473

  -5.148

  16.473

  Anlæg i alt

  156.308

  233.918

  39.763

  160.473

  Res. (før låneoptag)

  37.857

  172.244

  -61.019

  24.999

  Låneoptagelse

  -90.848

  -113.512

  -91.148

  -91.148

  Afdrag på lån

  58.724

  58.724

  30.029

  58.724

  Resultat i alt

  5.733

  117.456

  -122.138

  -19.425

  Finansforskydninger

  -5.281

  -3.129

  15.939

  -3.129

  Mellemv. ekst. virksomh.

  0

  0

  4

  0

  Påvirkning kassebeh.

  452

  114.327

  -106.195

  -10.554

  + = udgifter/underskud/kasseforbrug og - = indtægter/overskud/opsparing

  Yderligere specifikation af halvårsregnskabet og forventningerne til helårsresultatet for 2016 fremgår af bilagene.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at den overordnede præsentation af regnskabsresultatet pr. 30. juni 2016 og likviditetsoversigten opgjort efter kassekreditreglen, tages til efterretning, og

  at halvårsregnskabet pr. 30. juni 2016 samt forventningen til helårsresultatet for 2016 for Aabenraa Kommune, der skal indberettes til Social- og Indenrigsministeriet, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Tim Wulff og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/350, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Kommunerne bliver hvert år midtvejsreguleret som følge af ændringer i de forudsætninger, der lå til grund for indeværende års økonomiaftale. Midtvejsreguleringen afregnes via tolvtedelsafregningerne i 4. kvartal 2016.

  En del af de ændrede forudsætninger skal indarbejdes i Aabenraa Kommunes budget. I denne sag fremlægges de bevillingsmæssige korrektioner som følge af midtvejsreguleringen.

  En del af midtvejsreguleringen skyldes, at Lov- og Cirkulæreprogrammet (LC) har konsekvenser for 2016.

  LC programmet opgøres hvert år som en del af budgetprocessen med henblik på, at Økonomiudvalget udmønter den i budgetforslaget afsatte pulje til LC-programmet. Udmøntningen af LC-programmet for 2016 vil være indarbejdet i sagen vedr. 2017-2020, der fremlægges for Økonomiudvalget i august 2016.

  I 2016 midtvejsreguleres på beskæftigelsestilskud og på de budgetgaranterede områder, hvor bloktilskuddet reduceres med i alt ca. 29,5 mio. kr. Derudover øges kompensationen som følge af refusionsomlægningen på overførselsudgifterne med ca. 3,2 mio. kr. Netto mindre indtægten på ca. 26,3 mio. kr. udlignes med en tilsvarende reduktion i Arbejdsmarkedsudvalgets budget til overførsler.

  I økonomiaftalen fra juni 2016 indgår endvidere en aftalekompensation for en række opgaver. Økonomiudvalget har i forbindelse med behandling af sagen vedr. økonomiaftalen i august 2016 besluttet, at beløbet afsættes som en pulje under Økonomiudvalget, som efterfølgende søges frigivet ved en enkeltsag til udvalget.

  Samlet set medfører midtvejsreguleringen en nettoindtægt på 7,175 mio. kr., hvilket primært kan henføres til, at der tilføres kommunen en efterregulering vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering for 2015. Den aktivitetsbestemte medfinansiering er ikke omfattet af overførselsadgangen mellem årene, hvorfor merindtægten ikke skal tilføres driftsbudgettet.

  Halvårsregnskabet for 2016 viser, at der er tre orange lamper: overførselsudgifter, pleje og omsorg samt STU/EGU. Det anbefales at nettoindtægten på 7,175 mio. kr. hensættes under Økonomiudvalgets centrale puljer som budgetværn, med henblik på udmøntning ifm. bevillingskontrollen pr. 30. september. 2016.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der i 2016 meddeles en tillægsbevilling til tilskud og udligning på 21,768 mio. kr.,

  at der i 2016 meddeles en negativ tillægsbevilling til Økonomiudvalget, centrale puljer på -2,848 mio. kr.,

  at der i 2016 meddeles en negativ tillægsbevilling til Arbejdsmarkedsudvalget, overførsler på -26,324 mio. kr.,

  at der i 2016 meddeles en tillægsbevilling til Social- og Sundhedsudvalget, aktivitetsbestemt medfinansiering på 0,229 mio. kr., og

  at der i 2016 afsættes et budgetværn på 7,175 mio. kr. i en pulje under Økonomiudvalget, til udmøntning ved bevillingskontrollen 30/9.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Tim Wulff og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/25620, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af Aabenraa Kommunes finanspolitik, at økonomiudvalget halvårligt (efter 2. kvartal samt i forbindelse med regnskabsafslutningen) orienteres om status på kommunens finansielle portefølje på såvel aktiv- som passivsiden.

  Aabenraa Kommunes rådgiver har fremsendt en rapport over passivsiden pr. ultimo 2. kvartal 2016. Heri fremgår, at Aabenraa Kommunes langfristede gæld pr. 30/6-2016 udgjorde 619 mio. kr. Heraf er 6,43 % optaget i euro og af den samlede gæld er 37 % variabelt forrentet. Denne fordeling ligger indenfor finanspolitikkens risikomodel. Der anbefales en øget andel af fastforrentede lån. Staben forventer at følge denne anbefaling ved at de kommende års låneoptagelser hjemtages som fastforrentede lån.

  Aabenraa Kommune har en aftale om formuepleje, som bliver forvaltet efter de af Økonomiudvalget i finanspolitikken fastlagte investeringsrammer.

  Kommunens finansielle rådgiver har igennem årets første måneder forvaltet en kapital på ca. 50 mio. kr., der blev investeret primo 2015, siden ultimo april er der forvaltet en kapital på ca. 100 mio. kr. Kommunens investering er primært placeret i obligationer. Der har været udsving i perioden – bl.a. som følge af den finansielle uro i starten af 2016. Det samlede afkast over de første 7 måneder viser en merindtægt på 1,815 mio. kr. sammenlignet med alternativet, der er at placere midlerne som bankindlån. Dette fremgår af vedlagte rapport, som Aabenraa Kommunes finansielle rådgiver har fremsendt.

  Staben henleder opmærksomheden på, at der er en sammenhæng, således at lavere renteindtægter af formuen i et vist omfang modsvares af lavere renteudgifter på den variabelt forrentede del af gælden.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2016

  Godkendt.

  Afbud: Tim Wulff og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/234, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede den 16. august 2016 de økonomiske konsekvenser af regeringsaftalen.

  Regeringsaftalen indeholder blandt andet en økonomisk regulering af kommunernes økonomiske ramme for ændret lovgivning, som medfører kommunale mer- eller mindre udgifter (lov- og cirkulæreprogrammet). Reguleringen fordeles til de enkelte kommuner efter deres forholdsmæssige andel af indbyggertallet.

  I retningslinjerne for tekniske korrektioner budget 2017-2020 fremgår, at fagudvalgene reguleres med 95 % af reguleringen for Aabenraa kommune. De resterende 5 % placeres i en central pulje under Økonomiudvalget, eller – hvis puljen er negativ – afbalanceres via kassebeholdningen.

  Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder også reguleringer til indeværende budgetår. Disse er medtaget i nedenstående opgørelse. De afledte finansielle konsekvenser i 2016 er bevillingsmæssigt håndteret ifm. sagen om midtvejsregulering for 2016, som Økonomiudvalget behandler i mødet 23. august 2016. Heri afsættes en pulje under Økonomiudvalgets område i 2016.

  Såvel puljen vedr. 2016 som puljen vedr. 2017-2020 udmøntes i denne sag.

  Økonomi og afledt drift

  Reguleringerne for lov- og cirkulæreprogrammet udmøntes jf. retningslinjerne til de enkelte udvalg, jf. nedenstående oversigt.

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  Arbejdsmarkedsudv., overførsler

  -6.151

  -8.884

  -11.717

  -7.748

  -9.065

  Social- og sundhedsudvalget

  609

  322

  322

  260

  61

  Social- og sundhedsudvalget, overførsler

  -297

  -1.591

  -1.473

  -1.809

  -1.435

  Børne og Uddannelsesudvalget

  595

  915

  919

  932

  902

  Børne og Uddannelsesudvalget, overførsler

  0

  0

  0

  -51

  -51

  Økonomiudvalget

  5.244

  517

  555

  537

  407

  I alt

  0

  -8.721

  -11.394

  -7.879

  -9.181

  Afsat i spillerum 3 (budget 2017-20) jf. ovenstående

  0

  -8.721

  -11.394

  -7.879

  -9.181

  Nettovirkning

  0

  0

  0

  0

  0

  I de vedhæftede bilag er udvalgenes reguleringsbeløb specificeret og de enkelte lovændringer er beskrevet, og disse bliver indarbejdet i basisbudgettet.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at reguleringerne vedr. lov- og cirkulæreprogrammet tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Tim Wulff og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/234, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte på mødet den 16. august 2016 indarbejdelse af konsekvenserne som følge af økonomiaftalen, hvilket svarerede til spillerum 3.

  Derudover godkendte Økonomiudvalget følgende:

  • Tilskud til dagtilbud på årligt 2,5 mio. kr. omplaceres fra Økonomiudvalget til Børn og Uddannelsesudvalget (netto 0).
  • Tilskud til klippekort til ældreområdet på årligt 1,5 mio. kr. omplaceres fra Økonomiudvalget til Social og Sundhedsudvalget (netto 0).
  • Der afsættes 2,4 mio. kr. i 2017 til udfordringen på overførselsområdet (kassepåvirkning).
  • at udfordringen i 2018 indtil videre håndteres efter forslag 2, model I, hvor der indarbejdes en indtægtspulje på yderlig 35 mio. kr. i 2018 og afsættes en driftsbesparelsespulje på 39 mio. kr., der udmøntes i forbindelse med budgetlægningen for 2017, dvs. som udgangspunkt ved økonomiudvalgets budgetforslag i september 2016.

  Arbejdsmarkedsudvalget har på mødet den 15. august udarbejdet budgetbidrag for 2017-2020, endvidere har de behandlet forslag til driftsinvesteringsønske for 2017-2020, vedrørende kommunal investeringsstrategi til forebyggelse af langtidsledighed (KIL).

  Ovenstående ændringer er indarbejdet i vedlagte spillerum 4.

  Der mangler herefter alene svar på tilskuds- og låneansøgningerne,  som forventes modtaget ultimo august.

  Udgangspunktet på budgetseminaret er således spillerum 4 tillagt ændringer som følge af svar på tilskuds- og låneansøgninger.

  Opgaven på budgetseminaret er herefter på driftssiden:

  · at udmønte effektiviseringsbidraget på 5 mio. kr. i 2017 og 49 mio. kr. i 2018 (10+39) via omprioriteringskataloget

  · at skabe finansiering i 2017 og 2018 til øvrige ønsker/udfordringer der skal indlægges i budgettet

  · at prioritere hvilke driftsinvesteringsønsker, der skal indarbejdes i budgetforslaget

  Opgaven på anlægssiden er følgende:

  · Prioritere anlæg for årene 2017-2019, men ikke 2020

  · Prioritere den negative pulje på 2 mio. kr. som følge af resultat af økonomiaftalen

  · Prioritere udfordringer vedr. ”nye” anlæg jf. vedlagte bilag

  Der er udarbejdet et revideret program til budgetseminaret, hvor driftssiden behandles på dag 1 og med start kl. 8.00 på NH Hotel og Konference.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at status på budget 2017-2020 tages til orientering, og

  at revideret program for budgetseminaret godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2016

  Der indarbejdes en risikobaseret indtægtspulje på 55 mio. kr. fra 2018 og frem.

  Derudover laves der en rammereduktion på AMU`s ramme på 4 mio. kr. i 2018.

  Nettoudfordringen på budgetseminaret på driften er dermed på 25 mio. kr. i 2018.

  Derudover godkendt.

  Afbud: Tim Wulff og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/26606, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Som oplæg til rammeudmeldingen for 2017-2020 havde Social- og Sundhedsforvaltningen fremsendt et oplæg om en rammekorrektion på 2,2 mio. kr. årligt begrundet i at en ændret refusionsmodel for respiratorpatienter udløser yderligere kommunale udgifter.

  Økonomiudvalget besluttede at reservere beløbet i en pulje, og bad om at få udarbejdet en budgetanalyse.

  I denne sag præsenteres budgetanalysen.

  Den ændrede refusionsmodel, som fastlægger en regional medfinansiering på 67% af udgifterne, er udgiftsneutral på landsplan, og følgelig bliver der ikke tilført kommunerne finansiering som følge af ændringen.

  Kommunerne i Region Syddanmark har gennemsnitligt modtaget en refusion på 74%, og vil derfor set under ét opleve udgiftsstigninger. Refusionsprocenterne er hidtil blevet forhandlet i hver sag, og Aabenraa Kommune har haft refusionsprocenter på mellem 83% og 91%, hvorfor den ændrede refusionsmodel er til ugunst for Aabenraa Kommune.

  Analysen viser, at Aabenraa Kommune med den nye refusionsmodel kan forvente øgede udgifter. Størrelsen af udgifterne er meget afhængige af antallet af sager, idet en enkelt sag årligt koster ca. 1 mio. kr. efter modregning af refusion. Aktuelt er der 4 sager.

  Regionen har oplyst, at det foreliggende udkast til aftaler mellem Regionen og kommunerne om finansieringen lægger op til, at der reguleres med virkning fra 1. januar 2016. Regionen oplyser endvidere, at det p.t. ikke er afklaret, hvordan og i givet fald hvornår, perioden fra ikrafttrædelsen pr. 1. september 2015 – 31. december 2015 afregnes.

  Det fremgår af bekendtgørelsen, hvori de ændrede refusionsregler beskrives, at ordningen skal evalueres i 2017.

  Respiratorområdet er et område, som ikke fylder ret meget set i forhold til det samlede budget på Social- og Sundhedsudvalget, og følgelig burde området ikke være problematisk at håndtere indenfor rammestyringen.

  Området er dog så reguleret, at der reelt set ikke er handlemuligheder for udvalget. Derfor kan der argumenteres for, at de økonomiske incitamenter, som er indbygget i rammestyringen, ikke vil have nogen effekt.

  Set i lyset heraf anbefales, at det nuværende budget til respiratorpatienter flyttes fra Social- og Sundhedsudvalgets servicedriftsramme til rammen for aktivitetsbestemt medfinansiering, idet eventuelle mer- eller mindre forbrug på respiratorområdet dermed ses i sammenhæng med den aktivitetsbestemte medfinansiering. Dette område foreslås – jf. budgetsagen – nedjusteret, således at den hidtidige lokale budgetterede merudgift tilbageføres til kassen.

  Derudover anbefales, at rammen for aktivitetsbestemt medfinansiering i 2017 og overslagsårene tilføres de 2,2 mio. kr., der er reserveret i en pulje under Økonomiudvalget vedr. respiratorpatienter.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at budgetanalysen tages til efterretning samt,

  at udgifterne til respiratorpatienter flyttes fra Social- og sundhedsudvalgets serviceramme til rammen for aktivitetsbestemt medfinansiering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2016

  Godkendt.

  Afbud: Tim Wulff og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/20051, Sagsinitialer: twi

  Sagsfremstilling

  Landsbyggefonden har i marts 2016 fremsendt opkrævning på henholdsvis 0,070 mio. kr. og 0,730 mio. kr., som er Aabenraa Kommunes andel i kapitaltilførselssager i Aabenraa Andelsboligforenings afdeling 17 (AAB17) og Kolstrup Boligforenings afdeling 15 (KB15).

  I en kapitaltilførselssag deltager fire parter, som hver løfter 1/5 af sagens beløb. Boligforeningen 1/5 (tilskud), Kommunen 1/5 (lån), Realkreditinstituttet 1/5 (lån) og Landbyggefonden 2/5 (lån/tilskud). For at sagen kan gennemføres skal alle parter give tilsagn.

  Kapitaltilførselssagerne er af ældre dato, da den tidligere Aabenraa Kommune på Byrådsmødet den 25. august 2005 har godkendt deltagelse i kapitaltilførselssagerne. Deltagelsen er senere tilkendegivet ved brev af 30. maj 2007.

  Grundet den lange periode fra byrådets beslutning og senere tilkendegivelse i deltagelse i kapitaltilførselssagerne, samt at hverken boligforeningerne eller Landsbyggefonden har gjort opmærksom på den manglende betaling, har Kultur, Miljø & Erhverv undersøgt, om kommunen stadig er bundet af sit tilsagn til deltagelse og om beløbene tidligere er udbetalt, hvilket er konstateret, at de ikke er.

  Der er rettet henvendelse til Landsbyggefonden i forhold til bindingen af de tidligere tilsagn. Svaret herfra er, at de to kapitaltilførsler, som skulle dække opsamlet driftsunderskud i afdelingerne for 2004, forventet lejetab for 2005, samt reduktion af afdelingernes driftsudgifter til afvikling af opsamlet underskud, stadig er aktuelle, da afdelingerne forsat har store opsamlede driftsunderskud jf. regnskab for 2014.

  Landbyggefonden beder endvidere Kommunen om ”… snarest muligt og senest den 30. juni meddele fonden, om kommunen er sindet at fastholde den oprindelige tiltrædelse…”. Hvis Kommune ikke fastholder tiltrædelsen, vil Landsbyggefonden kræve sin andel tilbage, som udgør 0,140 mio. kr. for AAB17 og 1,460 mio. kr. for KB15 og dermed vil kapitaltilførselssagerne falde til jorden.

  Gennemføres kapitaltilførselssagerne ikke, må det forventes, at Realkreditinstituttet og Boligforeningerne også kræver deres andel tilbage, hvilket vil betyde, at AAB17 vil skulle tilbagebetale i alt 0,280 mio. kr. i alt og KB 15 vil skulle tilbagebetale i alt 2,920 mio. kr.

  Aabenraa Kommune har garanteret for lån i AAB17 for ca. 24,3 mio. kr. og i KB15 for ca. 60,6 mio. kr. Konsekvensen for de to afdelinger, hvis Kommunen ikke fastholder tiltrædelsen vil være, at afdelingerne drænes for likviditet. I det Kommunen garanterer for lån i afdelingerne, er der risiko for at udløse en garantiudgift.

  Økonomi og afledt drift

  Kommunens 1/5 af kapitaltilførslerne på samlet 0,8 mio. kr., skal betragtes som et ekstraordinært grundkapitaltilskud, da lånet er rente- og afdragsfrit.

  Der er ikke bevilling i budgettet til afholdelse af udgiften på samlet 0,8 mio. kr., hvorfor udgiften foreslås finansieret af budgettet til grundkapitalindskud.

  Der følges op på grundkapitalindskudsbudgettet i forbindelse med bevillingskontrol pr. 30. september 2016, idet der på grund af periodeforskydninger kan være et råderum for 2016, hvor det anbefales, at der ikke foretages bevillingsmæssige korrektioner på nuværende tidspunkt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kommunens andel af kapitaltilførselssag finansieres af det afsatte budget til grundkapitalindskud.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Tim Wulff og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/18756, Sagsinitialer: tck

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes udkast til Veteranstrategi – Anerkendelse, Støtte og Oplysning - har været i høring hos 50 organisationer og foreninger for veteraner og deres pårørende mv. samt relevante institutioner under Forsvaret.

  Næste skridt er godkendelse af Veteranstrategien.

  Herefter lanceres Veteranstrategien af borgmesteren i forbindelse med højtideligholdelsen af Den Nationale Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. september 2016 på plænen foran Rådhuset og efterfølgende i Byrådssalen.

  Opbakning til veteranstrategien fra høringsparter

  Der er modtaget ni høringssvar inden fristens udløb den 10. august 2016.

  Generelt set er der bred opbakning til Aabenraa Kommunes Veteranstrategi, hvor flere høringsparter fremhæver den tværfaglige indsats og inddragelsen af pårørende og Forsvarets Veterancenter som nyttig.

  Der er fra én høringspart, Veteranalliancen, modtaget ændringsforslag til definitionen af veteraner og skønnet over hvor mange procent af veteranerne, som oplever psykiske mén af udsendelsen.

  Ændringsforslagene er indarbejdet i det reviderede udkast til veteranstrategien (vedlagt som bilag).

  Fra samme høringspart opfordres der til synliggørelse på hjemmesiden af Aabenraa Kommunes Veterankoordinator, hvilket efterkommes ifm. lanceringen af veteranstrategien den 5. september 2016.

  Flere høringsparter bifalder muligheden for, at organisationer og foreninger for veteraner og deres pårørende vil kunne benytte sig af Aabenraa Frivilligcenter, herunder lokaler og organisatorisk bistand.

  Ingen høringsparter efterspørger oprettelsen af et Veteranhjem i Aabenraa Kommune. 

  Bilag med tematiserede og kommenterede høringssvar er vedlagt. Af bilaget fremgår det også, hvor høringssvar har givet anledning til mindre justeringer i Veteranstrategien.

  Den politiske godkendelsesproces forud for høringen

  Økonomiudvalget godkendte udkastet til høring samt listen med høringsparter med en enkelt tilføjelse (Sozialdienst Nordschleswig) på sit møde den 21. juni 2016.

  Forud herfor havde Arbejdsmarkedsudvalget (6. juni 2016), Børne- og Uddannelsesudvalget (7. juni 2016) og Social- og Sundhedsudvalget (14. juni 2016) haft mulighed for at afgive bemærkninger.

  Arbejdsmarkedsudvalget udtalte en bemærkning om, at det skulle betones, at det er en statsopgave at dokumentere veteranernes kvalifikationer, men at givet de ikke er registret, er det et særligt opmærksomhedspunkt ved den kommunale sagsbehandling.

  Hverken Børne- og Uddannelsesudvalget eller Social- og Sundhedsudvalget havde bemærkninger til udkastet, men i Social- og Sundhedsudvalget stemte Jette Julius Kristiansen (O) imod med bemærkningen: ”Der bør arbejdes videre med etablering af et Veteranhjem i samarbejde med Fonden ”Danske Veteranhjem”.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Veteranstrategien – Anerkendelse, Støtte og Oplysning godkendes med de indskrevne justeringer.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2016

  Godkendt.

  Afbud: Tim Wulff og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/29470, Sagsinitialer: csch

  Sagsfremstilling

  Lya Kellberg Tækker søger om yderligere udvidet åbningstid til forretningsstedet TÆKKERS, Søndertorv 3, 6200 Aabenraa til kl. 05.00.

  Forretningsstedet TÆKKERS har p.t. udvidet åbningstid til kl. 03.00.

  Syd- og Sønderjyllands Politi kan give samtykke til, at der meddeles udvidet åbningstid til kl. 05.00 til følgende dage/nætter:

  • natten mellem torsdag/fredag, fredag/lørdag, lørdag/søndag
  • natten før skærtorsdag, påskedag, 2. påskedag, Kristi himmelfarsdag, pinsedag, 2. pinsedag, grundlovsdag og juleaftensdag samt
  • natten efter den 25. december, 26. december og 31. december
  • natten mellem mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i den uge, hvor byens gymnasiale uddannelser afvikler afsluttende eksaminer og dimission (studenterugen).

  Det foreslås, at der i henhold til politiets indstilling, høring af Byg, Natur og Miljø, knyttes følgende yderligere vilkår til bevillingen:

  • At der senest fra kl. 24.00 og frem til lukketid, på de dage hvor der er meddelt tilladelse til udvidet åbningstid, skal anvendes et tilstrækkeligt antal autoriserede dørmænd eller personale fra autoriseret vagtvirksomhed til adgangskontrol.
  • At udskænkning af alkohol indstilles kl. 05.00, og at virksomheden holder lukket mellem kl. 06.00 – 09.00 på de dage, hvor der er meddelt tilladelse til udvidet åbningstid.
  • At restaurationsvirksomheden ikke serverer alkohol i tiden mellem kl. 05.00 – 09.00 på dage, hvor der ikke er meddelt tilladelse til udvidet åbningstid.
  • At restaurationen fører en ansvarlig markedsføring overfor unge, uanset hvilket medie der anvendes, herunder at der ikke opfordres til hurtig eller omfattende alkoholindtagelse.
  • Vilkår udover dem i alkoholbevillingen gælder både alkoholbevillingen og udvidet åbningstid.
  • At støj-, miljø og plankrav overholdes.
  • At der straks efter lukketid fejes og renholdes for affald på arealet foran restauranten jf. lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, §5.
  • Udvidet åbningstid skal følge alkoholbevillingen, der udløber august 2017.

  Høring/udtalelse

  Syd- og Sønderjyllands Politi har lagt vægt på hensynet til den offentlige ro og orden, herunder især hensynet til de omkringboendes ro. Syd- og Sønderjyllands Politi giver som udgangspunkt kun samtykke til udvidet åbningstid på nætterne efter torsdage, fredage og lørdage samt nætter før helligdage bortset fra Juledag og Langfredag.

  Afdelingen for Byg, Natur og Miljø har følgende bemærkninger/indstillinger til ansøgningen:

  Ejerne bør oplyses om vigtigheden af, at holde døre og vinduer lukkede, overholde de gældende grænseværdier for støj samt sørge for at deres gæster ”opfører sig ordentligt” i og udenfor forretningsstedet.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der gives yderligere udvidet åbningstid til kl. 05.00 natten mellem torsdag/fredag, fredag/lørdag, lørdag/søndag, natten før skærtorsdag, påskedag, 2. påskedag, Kristi himmelfarsdag, pinsedag, 2. pinsedag, grundlovsdag og juleaftensdag, natten efter den 25. december, 26. december og 31. december samt natten mellem mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i den uge, hvor byens gymnasiale uddannelser afvikler afsluttende eksaminer og dimission (studenterugen), på ovennævnte vilkår.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2016

  Godkendt, idet 7 stemte for og Jan Riber Jakobsen (C) og Povl Kylling Petersen (A) stemte imod.

  Afbud: Tim Wulff og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/7002, Sagsinitialer: bpou

  Sagsfremstilling

  Den 15. marts drøftede økonomiudvalget en sag vedrørende indhentelse af børneattester på baggrund af en beslutning i Byrådet om, at økonomiudvalget skulle arbejde på at sikre beskyttelse af børnene bedst muligt ved ansættelse eller tildeling af praktikplads i kommunens regi. På mødet blev det besluttet, at formidle KLs 5 anbefalinger om en 5-trins tankegang til relevante parter og at afvente afklaring fra KL.

  Den 17. maj 2016 godkendte økonomiudvalget orientering om KLs svar på spørgsmål rejst af Aabenraa Kommune. Af sagen fremgik, at KL og regeringen fortsat arbejder på en afklaring, og at økonomiudvalget orienteres, når der er kommet en afklaring.

  Den 23. februar 2016 er der fremsat beslutningsforslag til Folketinget, om at: ”Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag om præcisering af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., således at det klart og tydeligt fremgår af loven, at børneattesten skal indeholde oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år inden for de seneste 10 år for at have gyldighed”.

  Den 19. maj 2016 blev der afholdt 2. og sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om børneattester. Et flertal i folketinget besluttede at forkaste forslaget om børneattester.

  KL har 10. juni 2016 oplyst, at de er i kontakt med Kulturministeriet. KL håber at kunne udarbejde en vejledning til kommunerne. 

  Kulturministeriet har den 2. august 2016 oplyst, at ministeriet før sommerferien har haft møde med KL om udbredelse af de gode eksempler på håndtering af børneattester, og forventer ikke at foretage sig yderligere i sagen.

  Det er endnu uvist, hvorvidt KL udarbejder en vejledning og i givet fald, hvornår den vil blive udsendt.

  Handlemuligheder for at vedtage bestemmelser for ansættelse af flygtninge og udlændige, der skal have kontakt med børn under 15 år er begrænsede. I henhold til forskelsbehandlingsloven og forvaltningsloven er der ikke hjemmel til:

  · at opstille særskilte regler, vilkår eller procedurer for indhentelse af børneattester eller straffeattester for flygtninge og udlændinge.

  · at opstille særskilte regler for, hvor lang tid flygtninge og udlændige skal have opholdt sig i landet, før der indhentes børneattester eller straffeattester.

  · at opstille særskilte regler, vilkår eller procedurer for ansættelse af en særlig gruppe, for eksempel ud fra alder, race, farve, køn, sprog eller national eller etnisk oprindelse.

  · at opstille særskilte regler, vilkår eller procedurer om, at personer, der er en del af integrationsprogrammet, ikke kan ansættes.

  Det er en forvaltningsretslig grundsætning, at skøn ikke må sættes under regel. Dermed må der ikke opstilles en regel om, at ansøgere skal kunne fremvise eksempelvis en ren straffeattest eller børneattest for at kunne blive ansat. Ansættende myndighed skal ved ansættelse altid foretage en samlet vurdering af, om en person har de rigtige kvalifikationer, der skal til for at kunne arbejde med børn under 15 år. I den konkrete vurdering er børneattesten én blandt flere midler, og ansættelsesmyndigheden skal udvise den fornødne forsigtighed i sager, hvor der skal ske ansættelse af personer, der skal have kontakt med børn under 15 år.

  Rammer og procedurer i dag

  Det er i dag lovpligtigt at indhente børneattest ved ansættelse eller beskæftigelse af personer, der skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Flygtninge og udlændige er allerede omfattet af dette.

  Børneattesten indeholder oplysninger om eventuelle domme, bøder med videre for overtrædelse af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år og børnepornografi. Udenlandske afgørelser fremgår, hvis de er registreret i Kriminalregistret. Hvor længe oplysninger fremgår af børneattesten afhænger af den begåede lovovertrædelse og straffen. Oplysninger om en begået lovovertrædelse vil fremgå i mindst 10 år. Domme for visse sædelighedsforbrydelser slettes oplysningerne tidligst efter 20 år, mens domme for grove sædelighedsforbrydelser vil fremgå mindst til den registrerede fylder 80 år, i nogle tilfælde til den registrerede dør.

  Straffeattester og børneattester indhentes i forbindelse med ny- og genansættelse og når det er relevant ved stillingsskifte.

  I Aabenraa Kommune er den ansættende leder ansvarlig for at indhente relevante straffeattester og børneattester.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at nuværende praksis tages til orientering og økonomiudvalget orienteres, hvis KL udsender en ny vejledning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2016

  Godkendt.

  Afbud: Tim Wulff og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/16840, Sagsinitialer: abc

  Sagsfremstilling

  Udviklingsplan Tinglev forelægges til godkendelse. Planen er en af de første 4 udviklingsplaner der udarbejdes i 2015 og 2016.

  Processen fandt sted fra december 2015 til juni 2016. Byens borgere, virksomheder og foreninger har, via offentlige workshops og arbejdsgruppemøder, haft mulighed for at udtrykke og prioritere deres ønsker.

  Indsatstemaer for Tinglev

  Der er arbejdet med 3 overordnede indsatstemaer i Tinglev.

  Under hvert tema beskrives flere forskellige indsatsområder.

  1: Sammenhænge og samlingssteder

  2: Byomdannelse

  3: Samarbejde og synliggørelse

  Sammenhænge og samlingssteder (byens fysiske rammer):

  Tinglev har mange tilbud og mange spredte samlingssteder med ringe fysisk sammenhængskraft. Der arbejdes med at styrke eksisterende samlingssteder og med at skabe synergier på tværs. Det gøres blandt andet ved at skabe og synliggøre fysiske forbindelser og ved at foreslå samlinger af funktioner. I udsnittet ”byens forbindelse” kan ses skitseforslag til området mellem det tyske og det danske undervisnings- og idrætsmiljø, til Tinglev Midt og til centerpladsen.

  Der er ligeledes fokus på sammenhængskraften på tværs af jernbanen.

  Byomdannelse (byens fysiske rammer):

  Nedslidte og funktionstømte bygninger er en udfordring i Tinglev. De er dog langt fra repræsentative for byens generelle stand og der sættes derfor fokus på, hvordan byens nedslidte områder kan omdannes og forskønnes til nye formål. Især langs byens Hovedgade er der potentialer, da det er mange besøgendes eneste indtryk af byen. Derudover beskrives potentialer for centrale områder ved jernbanen og Centerpladsen samt ved 1905-bygningen og Grønningen.

  Samarbejde og synliggørelse (byens organisatoriske potentialer):

  Tinglev har mange ressourcer, men de udnyttes ikke altid optimalt. Temaet præsenterer borgernes konkrete forslag til, hvordan man gennem øget samarbejde kan styrke og fremtidssikre Tinglev. Blandt andet ved at skabe og formidle overblik over byens mange tilbud og begivenheder. Overblik skal skabes både for lokale, for det offentlige, for tilflyttere og byens midlertidige brugere.

  Planmæssige forhold

  Udviklingsplanerne er ikke et juridisk bindende dokument. Der skal foretages særskilte undersøgelses- og planlægningsprocesser ved realisering af planens forslag.

  Økonomi og afledt drift

  Udviklingsplanen indeholder ikke midler til realisering af projekter. Projektfinansiering skal efterfølgende søges ved relevante puljer og fonde, både kommunale og eksterne.

  Høring/udtalelse

  Planen var i offentlig høring fra den 19. maj til den 16. juni 2016. De 3 bemærkninger giver anledning til redaktionelle ændringer. Disse ændringer er udført og udviklingsplanen er nu klar til endelig vedtagelse.

  Resumé samt behandling af høringssvar fremgår af vedlagte notat: ”Høringsnotat Udviklingsplan Tinglev”

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Udviklingsplan Tinglev godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 11-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Tim Wulff og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/26629, Sagsinitialer: akkr

  Sagsfremstilling

  Ramblaen er det fysiske og synlige link mellem Arena Aabenraa og skolerne i området. Den første af flere etaper af Ramblaen er planlagt til at løbe fra arenaens hovedindgang til en central plads mellem uddannelserne nord for Mølleåen.

  CampusRamblaen er et vigtigt element i ”Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa” og skal forene sundhed og idræt med viden og uddannelse i Aktiv Campus Aabenraa.

  I forbindelse med budget 2016 er der afsat 8,3 mio. kr. til planlægning og anlæg af CampusRamblaen. Pengene er fordelt med 0,3 mio. kr. i 2016 til planlægningen og henholdsvis 3 mio. kr. i 2017 og 5 mio. kr. 2018 til anlægget.

  Ved at anlægge hele strækningen i 2017 i stedet for over to år, kan der skabes sammenhæng mellem Arena Aabenraa, der forventes færdig sommer 2017, og campusområdet i nord, hvor UC Syds byggeri ligeledes forventes at stå færdigt i sommer 2017.

  Der er i budget 2017-2020 i kvalificering af anlæg indmeldt fra Vækst- og Udviklingsudvalget at anlægsmidlerne på 5 mio. kr. i 2018 ønskes fremrykket til 2017, så den samlede anlægssum i 2017 bliver på 8 mio. kr.

  Ramblaen har i øvrigt flere snitflader til andre anlægsprojekter i området:

  · Planlægning og anlæg af AktivSpots som Aabenraa Kommune medfinansierer som en del af breddeidrætsprojektet (2016)

  · Ombygningen og opgraderingen af pumpestationen ved Dr. Magrethes Vej med tilhørende forsinkelsesbassin (2016/2017)

  · Anlæg af forplads/udeareal ved Arena Aabenraa (2017)

  · Muligt anlæg af Campusalle inkl. stikvej til UC Syd (2017)

  Bilaget illustrerer snitflader.

  For eksempel forventes Ramblaen at fungere som dige til et forsinkelsesbassin ved pumpestationen Dr. Magrethes Vej, og der er ligeledes belægningsflader, som skal samtænkes ved forpladsen til Arena Aabenraa.

  De 0,3 mio. kr. der er afsat til planlægning af Ramblaen på budget 2016 ønskes frigivet nu, så der kan ansættes en rådgiver til skitsering og detailprojektering i efteråret 2016.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling til Ramblaen på 8,3 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2016-2019, og

  at rådighedsbeløbet på 0,3 mio. kr. i år 2016 frigives til udarbejdelse af skitse- og detailprojekt.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 11-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Tim Wulff og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/21764, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  En bygherre har fremsendt ønske om at opføre kontorbygninger i op til 5 etager, samt en lavere erhvervsbebyggelse til testcenter med tilhørende lager ved Rugkobbel. Bebyggelsen koncentreres i den nordlige del af området, mens den sydøstlige del friholdes for bebyggelse.

  Derudover ønskes etableret parkeringsarealer til bebyggelsen, mens de resterende ubebyggede arealer udlægges som parklignende grønt område og naturarealer. Der etableres to nye vejadgange fra Rugkobbel. Den nordligste vejadgang vil primært give adgang til lager- og testcenterfaciliteterne og vil kun fungere som indkørsel til området, mens den sydligste vil fungere som hovedadgang til kontorbygningens parkerings- og ankomstarealer samt som udkørsel fra området. Placering af den sydligste vejadgang er endnu ikke endeligt fastlagt, hvorfor der fremlægges to alternativer for denne. Den sydlige vejadgang skal således placeres enten over for Solbæk, der i dag giver adgang til Sydbanks parkeringspladser eller syd for denne.

  Vækst- og Udviklingsudvalget godkendte den 4. maj 2016, udarbejdelse af forslag til lokalplan nr. 71 for et erhvervsområde ved Rugkobbel i Aabenraa.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.1.220. E – Erhvervsområde. Området må planlægges anvendt til kontor- og serviceerhverv, herunder også fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring, reparation, engroshandel og administration i miljøklasse 1. Den maksimale bebyggelsesprocent er i kommuneplanen fastsat til 50. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter. Bebyggelse skal følge landskabets topografi, således at der bygges i forskudte planer. Maksimalt 2½ etage i den nordligste tredjedel og 1 etage i den sydøstligste del. Grundstørrelse mindst 3.000 m². Området har naturbeskyttelsesinteresser. På grund af beliggenhed i landskabskile vil der blive stillet særlige vilkår omkring indblik og byggeriets udformning. Ubebyggede arealer etableres med grøn, parklignende karakter.

  Lokalplanforslaget er imidlertid ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammens bestemmelser for maksimal bygningshøjde, miljøklasse samt i mindre omfang rammens afgrænsning. Der er ønske om at koncentrere al bebyggelse i den nordlige tredjedel og derfor ønskes mulighed for at opføre en del af bebyggelsen i op til 5 etager. Endvidere bør der også være mulighed for miljøklasse 1-3 virksomheder i området. Der er derfor udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 62, der imødekommer ovenstående.

  Området er hovedsagligt beliggende i byzone. Mindre dele af området langs skellet mod syd ligger i landzone, idet zonegrænsen ikke følger matrikelgrænsen. Zonegrænsen søges justeret i forbindelse med lokalplanen.

  Området ligger inden for den kystnære del af byzonen. Da bebyggelsen har en højde, der overstiger 8,5 meter er der i forbindelse med lokalplanen udarbejdet visualisering af bebyggelsen i forhold til kystlandskabet ligesom der er givet en funktionel og planlægningsmæssig begrundelse for den større højde.

  Byggeønsket har været screenet i forhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at planerne ikke skal miljøvurderes. På baggrund af screeningen er fremkommet nogle opmærksomhedspunkter, der er indarbejde i lokalplanen – hovedsagligt i forhold til naturinteresser.

  Høring/udtalelse

  Bygningshøjden og etageantallet er så væsentlig en ændring af bestemmelserne i kommuneplanrammen, at der er indkaldt til idéer og forslag til kommuneplantillægget  i en foroffentlighedsfase efter Planlovens §23.

  Under høringsperioden indkom et høringssvar fra Styrelsen for Vand og Naturforvaltning vedrørende grundvandsbeskyttelse. Høringssvaret er indarbejdet i lokalplanen, ligesom der er udarbejdet en grundvandsredegørelse for lokalplanforslaget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  atforslag til Kommuneplantillæg nr. 62 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger,

  atforslag til Lokalplan nr. 71 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

  atder ikke udarbejdes miljøvurdering.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 11-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Tim Wulff og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/33939, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Hærvejsskolen i Rødekro skal udvides, idet de to nuværende skoler i Rødekro sammenlægges til én skole. Derudover samles børneinstitutionerne i Rødekro i én institution ved Hærvejsskolen.

  Vækst- og Udviklingsudvalget godkendte på mødet den 4. maj 2016, et lokalplangrundlag for udarbejdelsen af en lokalplan med et tilhørende kommuneplantillæg for et område der omfatter Hærvejsskolen, den nuværende børneinstitution, idrætshallen og de tilhørende idræts- og fritidsarealer. Der foreligger nu et forslag til en lokalplan nr. 90 og et tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 57.

  Lokalplanen har til formål at fastsætte placering af bebyggelse, sikre arealer til parkeringspladser og sikre gode og hensigtsmæssige sti- og vejforhold i lokalplanområdet.

  Der er udlagt et større samlet byggefelt til skole, institution og idrætsbyggerier. I skole- og institutionsdelen af byggefeltet må der opføres bebyggelse med etageantal på maks. 3 og en bygningshøjde på maks. 12,5 meter. I idrætsdelen af byggefeltet må der opføres bebyggelse med en bygningshøjde på maks. 18 meter. Den større højde er fastsat for at kunne imødekomme krav til moderne idrætsfaciliteter. Der er desuden udlagt et mindre område til fritidsaktiviteter, herunder til spejderne m.m. De øvrige arealer i området skal bortset fra mindre drifts- og servicebygninger holdes ubebygget.

  Planmæssige forhold

  Den nordlige del af området er omfattet af lokalplan nr. R.4.1 og den sydlige del af området er omfattet af byplanvedtægt nr. 8-Rødekro. De to nuværende lokalplaner afløses i sin helhed af lokalplan nr. 90. Området ligger i byzone.

  Området er omfattet af kommuneplanramme nr. 2.1.027.D. Området må planlægges til offentlige formål i form af skole, idrætsanlæg og lignende formål. Den nordlige del af området må anvendes til cirkus, ringridning, tivoli med mere. Mod jernbanen skal der støjafskærmes i nødvendigt omfang.

  Bebyggelsesprocenten er fastsat til maks. 25 for området som helhed. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter og etageantallet må ikke overstige 2.

  Da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med de bygningsregulerende rammebestemmelser er der udarbejdet et kommuneplantillæg for rammeområde 2.1.027.D. Den maksimale bygningshøjde ændres til 18 meter og det maksimale etageantallet hæves til maks. 3. Bebyggelsesprocenten for området som helhed sænkes derimod til 10.

  Planerne er blevet screenet i forhold til miljøvurderingsloven i forbindelse med lokalplangrundlaget. Planerne vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 57 vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger, og

  at forslag til lokalplan nr. 90 vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 11-08-2016

  Anbefales godkendt,

  med bemærkning om at kortbilag 2 med signaturforklaring konsekvensrettes og præciseres inden byrådets behandling af sagen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Tim Wulff og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/4549, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Ejeren af ejendommen Rugkobbel 11 ønsker at opføre en boligbebyggelse i op til 3 etager. Ejendommen har tidligere været anvendt til børnehave.

  Der ønskes mulighed for at opføre mellem 40 og 48 1- eller 2-rums lejligheder i form af ungdomsboliger eller såkaldte pendlerboliger. Der kan i stedet også opføres cirka 20 almindelige lejligheder.

  Vækst- og Udviklingsudvalget godkendte på mødet den 7. april 2016 et lokalplangrundlag for udarbejdelsen af en lokalplan for det ønskede byggeri. Der foreligger nu et forslag til en lokalplan nr. 94 og et tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 54.

  Der er før lokalplanforslagets fremsendelse til byrådet ansøgt om nedrivning af de nuværende bygninger på ejendommen. Forvaltningen har vurderet, at nedrivningen af disse ikke i sig selv er lokalplanpligtigt.

  Der er i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse foretaget en beregning af skyggepåvirkningen fra den planlagte bebyggelse samt en visualisering af byggeriet virkning på omgivelserne.

  Planmæssige forhold

  Området er ikke omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt. Området ligger i byzone.

  Området er omfattet af kommuneplanramme 1.1.202.B. Området må planlægges til boligformål i form af etage-, tæt lav eller åben lave boliger, offentlige formål til områdets forsyning og erhverv i miljøklasse 1-2. Bebyggelsesprocent må ikke overstige 60, bygningshøjden må ikke overstige 14 meter og etageantallet må ikke overstige 2.

  Da lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, er der udarbejdet et kommuneplantillæg for et nyt rammeområde 1.1.231.B for den nordvestlige del af rammeområde 1.1.202.B. Der fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent på 65, en maksimal bygningshøjde på 12,5 meter og et maksimalt etageantal på 3. Den øvrige bebyggelse i det nye rammeområde har tilsvarende dimensioner.

  Projektet blev screenet i forhold til miljøvurderingsloven i forbindelse med plangrundlaget. Projektet vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 54 vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger, og

  at forslag til lokalplan nr. 94 vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 11-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Tim Wulff og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/29611, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Erhvervs- og Vækstministeriet har med bekendtgørelse om Pulje til landsbyfornyelse af 1. juli 2016 afsat en pulje på 55,7 mio. kr. årligt i årene til og med 2020.

  Med den nye bekendtgørelse er rammer og vilkår for fordelingen af statsligt tilskud blevet lagt fast og midlerne til den kommunale medfinansiering søges frigivet, så puljen kan påbegynde udmøntning i Vækst- og Udviklingsudvalgets regi.

  Udmøntning af puljen til landsbyfornyelse – tomme og forfaldne huse 2016 har afventet Byfornyelseslovens nye bekendtgørelse og skal i de kommende år fortsat skabe forskønnelse og oprydning blandt boliger i mindre byer og i landdistrikterne.

  Følgende ændringer i bekendtgørelsen fremhæves:

  • Gruppen af ansøgningsberettige kommuner er reduceret. Aabenraa er ansøgningsberettiget kommune.
  • Anvendelsesperioden er hævet til 24 mdr.
  • Den statslige refusionssats er periodisk hævet fra 60 til 70%. Den kommunale andel falder deraf tilsvarende fra 40 til 30%.
  • Der opnås mulighed for støtte til indretning af private udlejningsboliger i offentlige funktionstømte boliger.
  • Kommunerne kan få støtte til indretning af byrum som led i bygningsfornyelse jf. en ændring i Lov om byfornyelse.

  Der er tale om lempelser i forhold til tidlige bekendtgørelse og vejledning. 

  Aabenraa kommune har afgivet høringssvar med ønske om at lempe på årstalsbegrænsningen, der kun muliggør støtte til ejendomme opført tidligere end 1960. Der er endnu ikke modtaget svar fra ministeriet.

  Aabenraa Kommune får tildelt 1,2 mio. kr. i 2016, som kan finde anvendelse i landdistrikterne og alle byer/landsbyer i Aabenraa Kommune med undtagelse af Aabenraa og Rødekro.

  Kultur, Miljø og Erhverv har meddelt ministeriet interesse for at overtage eventuelle uforbrugte midler fra andre kommuner, som ministeriet kan lade omfordele. Der er på budgettet afsat 1 mio. kr. til kommunal medfinansiering og der søges nu alene om frigivelse af 0,513 mio. kr. til kommunal medfinansiering – svarende til de 30%.  Restbevillingen kan ved særskilt sag f.eks. overføres til 2017 eller søges frigivet til dækning af kommunens tilskudsandel, såfremt ministeriet tilbyder kommunen flere tilskudskroner.

  Bilagt dagsordenspunktet er høringsmaterialet fra Erhvervs- og Vækstministeriet.

  Prioritering

  Byrådet har tidligere truffet beslutning om, at yde støtte fra puljemidlerne til følgende typer af aktiviteter:

  1. Nedrivning af nedslidte boliger
  2. Nedrivning af private erhvervsbygninger
  3. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på nedrivning
  4. Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme
  5. Istandsættelse af nedslidte ejer- og andelsboliger, som vurderes, at være bevaringsværdige
  6. Istandsættelse af forsamlingshuse
  7. Istandsættelse af øvrige nedslidte ejer- og andelsboliger
  8. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme, med henblik på istandsættelse.

  Samme prioritering danner – som i 2015 - baggrund for anvendelsen af puljen for 2016.

  Der er udarbejdet ansøgningsskemaer, med indhentning af relevante oplysninger vedr. projektet og ejerens økonomi, herunder krav til projektmateriale, budget, tidsplan m.v., som er let tilgængelige på kommunens hjemmeside. Materialet opdateres administrativt med justeringer afledt af ny bekendtgørelse.

  Indsatser

  Kultur, Miljø & Erhverv fastholder opgaven til et niveau, hvor kommunen sammen med interesserede landsbyråd, kvalificerer og koordinerer kommunens muligheder for bl.a. opkøb og forskønnelse.

  Da puljens udmøntning er baseret på frivillige aftaler, kræver det en ekstra indsats, at håndtere henvendelser fra tredje part og her kan landsbyrådenes bidrag være en gevinst.

  Ordningen har i relation til udmøntning af puljemidler i 2014 og 2015 haft tilknyttet konsulentydelse. Denne ydelse forudsætter forvaltningen også at få brug for til udmøntning af 2016 midler.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2016 er der afsat 2 mio. kr. til ”Tomme og forfaldne huse”. Ligeledes er der afsat – 1 mio. kr. samme sted som forventet statsligt tilskud. Den statslige tilskudsandel udgør 1,2 mio. kr., men da statens tilskudsandel udgør 70% og ikke 50% som budgetmæssigt forudsat, så kan Aabenraa kommunes medfinansieringsandel rummes inden for budgettet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune fra puljen til Landsbyfornyelse 2016, yder støtte til de ovenfor 8 nævnte aktiviteter i den angivne prioriteringsrækkefølge,

  at der ydes maksimal støtte indenfor de af staten fastsatte regler,

  at forvaltningen bemyndiges til, at administrere ordningen indenfor en ramme på 75.000 kr. pr. projekt, og

  at der meddeles anlægsbevilling på 1,713 mio. kr. i udgift og 1,2 mio. kr. i indtægt, netto 0,513 mio. kr., som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2016 under Vækst og Udviklingsudvalget.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 11-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Tim Wulff og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/316, Sagsinitialer: jfh