Beslutningsprotokol

tirsdag den 7. marts 2017 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Ejler Schütt, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Svend Hansen Tarp, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Der var afbud fra Bent Sørensen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/3842, Sagsinitialer: MKRI

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2017

  • Business Aabenraa. Enighed om, at der ikke er behov for en ekstern konsulentanalyse.
  • Facebook – afrunding mindre bureaukrati, initiativ.
  • Praksis for hjælp til partiforeninger m.m. drøftet.
  • Lokalplan 88 igangsættes.
  • Besøg af beskæftigelsesministeren den 13. marts 2017.
  • Indstilling til bestyrelsen for destination Sønderjylland. Karsten Olesen, Fleggard, har accepteret at fortsætte som Aabenraa Kommunes indstilling til bestyrelsen.
  • Henvendelse fra Arwos.
  • Vederlagsproceduren drøftet.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/39714, Sagsinitialer: HMO

  Sagsfremstilling

  Den 25. juni 2014 godkendte byrådet version 2.0 af Vækstplan 2018. Årligt gennemføres en status på projekterne i vækstplanen for at følge fremdriften i projekterne. Denne viden suppleres med indikatorer på kommunens attraktivitet. Målet er at give et øjebliksbillede af kommunens konkurrencekraft og fremdrift i projekterne her i starten af 2017.

  Status på projekter i Vækstplan 2018

  For de 14 projekter i Vækstplan 2018 gælder, at alle er i gang og flere projekter er også gennemført og dermed blevet synlige i gadebilledet. Det gælder eksempelvis opførelsen af to nye folkeskoler i hhv. Padborg og Aabenraa, udstykning af parcelhusgrunde ved Langhus og igangsættelse af områdefornyelsen i Aabenraa by. Der har også været flere forløb i gang omkring sundhedsinnovation, hvilket også gælder den gode skole med stærke børne- og ungefællesskaber.

  Status på kommunens attraktivitet

  Projekterne i Vækstplan 2018 vurderes at have en positiv indflydelse på kommunens attraktivitet og dermed konkurrencekraft i forhold til bosætning og erhvervsklima. Der følges op på følgende områder:

  · Attraktivitet, hvor indikation er borgernes motivation til at anbefale andre at flytte hertil. Image-analysen fra 2016 viser, at 70% af borgerne i kommunen vil anbefale en kollega, ven eller familiemedlem at flytte til Aabenraa kommune.

  · Befolkningsudvikling, hvor der i 2016 for første gang siden 2008 har været en stigning i antallet af indbyggere i Aabenraa Kommune. Stigningen var på 179 borgere. Antallet af indbyggere er i starten af det nye år på 58.987. 

  · Erhvervsudvikling, der viser en stigning i antallet af etableret virksomheder i Aabenraa kommune siden 2012. Dette gælder både for antallet af unikke cvr.numre og regnskabspligtige virksomheder. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at status på Vækstplan 2018 tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3890, Sagsinitialer: jfh

  Sagsfremstilling

  Byrådet fastsætter én gang årligt salgspriserne for erhvervsarealerne og parcelhusgrunde, hvorefter arealerne offentligt udbydes til salg på kommunens hjemmeside og ved annoncering i dagspressen.

  Erhvervsarealer:

  Det foreslås, at kommunens erhvervsarealer udbydes til salg til samme priser som i 2016. Se bilag – der indeholder salgspriser for erhverv 2017.

  Storparceller:

  Storeparcellerne udbydes til salg til samme priser som i 2016. Se bilag – der indeholder salgspriser for storparceller 2017.

  Parcelhusgrunde:

  Parcelhusgrunde foreslås udbudt til salg til samme priser som i 2016. Se bilag – der indeholder forslag til salgspriser for parcelhusgrunde 2017.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at kommunens erhvervsarealer udbydes til salg i 2017 til samme priser som i 2016,

  at kommunens storparceller udbydes til salg i 2017 til samme priser som i 2016, og

  at kommunens parcelhusgrunde udbydes til salg i 2017 til samme priser som i 2016.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13878, Sagsinitialer: ahan

  Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 1 til Aabenraa Kommunes spildevandsplan 2014-2017 – spildevandsrensning i det åbne land er udarbejdet for at opfylde Statens vandområdeplaner, for så vidt angår spildevandsrensning i det åbne land uden for kloakerede områder.

  Planen handler om de ejendomme, hvor spildevand alene renses mekanisk i en bundfældningstank (septiktank) og efterfølgende udledes til forureningsfølsomme vandløb eller søer. Disse ejendomme vil modtage påbud om forbedret spildevandsrensning. Ifølge opslag i BBR drejer det sig om 48 ejendomme.

  Forslaget blev godkendt af byrådet til udsendelse i høring den 27. april 2016.

  Forslaget har været i offentlig høring i perioden 6. december 2016 til 6. februar 2017. Alle direkte berørte borgere, er blevet kontaktet via brev med information om forslaget. Det har medført følgende kommentarer:

  • der er kommet en række tilbagemeldinger fra borgere med præcisering af spildevandsforholdene på deres ejendom. Det har givet anledning til at udtage en række ejendomme for påbud om forbedret spildevandsrensning
  • grundet vedtagelse af statens vandområdeplan i sommeren 2016 er ordet ”vandplan” ændret til ”vandområdeplan” i tillæggets tekst. Det har ingen betydning for de geografiske områder, der påvirkes af tillæggets vedtagelse.

  Der har ikke været anledning til at foretage væsentlige ændringer i forslagets indhold.

  Planmæssige forhold

  Dette tillæg er udarbejdet i overensstemmelse med den samlede Spildevandsplan 2014-2017 for Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 vedtages endeligt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 1. marts 2017

  Anbefales godkendt.

  Jens Wistoft (V)stemmer imod med bemærkning om, at han er i tvivl om den miljømæssige værdi af den indsats, der pålægges borgerne.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45069, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS) er et fælleskommunalt interessentskab, som varetager de opgaver, der påhviler kommunerne, jf. lovgivningen om bortskaffelse af farligt affald.

  MOTAS har fremsendt forslag til takster for 2017 til godkendelse. Takstforslag er fastlagt på baggrund af budgetter for 2017 og er godkendt af repræsentantskabet i 2016.

  Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter hvile-i-sig-selv-princippet.

  Gebyrerne er uændrede i forhold til 2016 og er beregnet ud fra affaldsbekendtgørelsen. Det betyder, at de udgifter, der kan henføres til de enkelte ordninger, er medregnet i taksten for den enkelte ordning, hvilket også gælder for de administrationsudgifter, som kan henføres til den enkelte ordning.

  Tilbage er en mindre del af omkostningerne, der medgår til de generelle ordninger. Det drejer sig primært om den andel af udgifterne, der går til løn, kontorfaciliteter og kontorhold.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at MOTAS’ takster for håndtering af farligt affald for 2017 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 1. marts 2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1444, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har modtaget en henvendelse fra Jammerbugt Kommune, på vegne af 11 nordjyske kommuner, om opbakning til et forslag til behandling på KL´s delegeretmøde marts 2017. Forslaget pålægger KL`s bestyrelse at tage initiativ overfor regering og Folketing for at få udvidet Finansieringsudvalgets kommissorium, således at udligningssystemet får et generelt eftersyn – og ikke kun de få konkrete tiltag, der p.t. ligger i kommissoriet.

  Der har været fremført forskellige tilkendegivelser om behovet for at ændre i udligningssystemet. Forslaget, som de nordjyske kommuner har fremsendt lægger op til en mere grundlæggende reform fremfor justering af udligningssystemet, og ligger dermed på linje med Aabenraa Kommunes synspunkt. Bl.a. med henvisning til, at Aabenraa Kommune mener at problemstillingerne ift. grænsependlerne ikke skal håndteres i udligningssystemet, men derimod bør opgøres og kompenseres overfor de berørte kommuner individuelt.

  De nordjyske kommuner lægger op til at de i løbet af januar vil behandle forslaget i de 11 nordjyske byråd og derefter fremsende det til KL senest medio februar – 1 måned forud for delegeretmødet i marts.

  Oplægget til beslutningsforslag er bevidst balanceret, således at der ikke peges på bestemte facits eller hvilke knapper, der skal skrues på. I princippet skulle alle kunne bakke op om at udvide kommissoriet samt anmodning om at KORA analyserer kommunernes finansieringsvilkår som bidrag til at sikre et kvalificeret beslutningsgrundlag. Dernæst bliver det regeringens og Folketingets ansvar at tage stilling til udligningen.

  Det drejer sig selvsagt om at udnytte den ”åbne dør” at alle taler om udligningssystemet, og dermed få det højt på dagsordenen. Den nordjyske strategi er, at vi sikrer, at det kommer på som debat på delegeretmødet, og naturligvis således at der blive en massiv opbakning til initiativet.

  De 11 nordjyske kommuner forventer at fremsende følgende forslag:

  Forslag til behandling på KL"s delegeretmøde i marts 2017

  KL´s delegeretmøde tilkendegiver overfor KL´s bestyrelse, at der snarest tages initiativ til at opfordre Regering og Folketing til, at udvide det nedsatte Finansieringsudvalgs kommissorium med henblik på en generel revurdering af udligningsordningerne, således at udligningssystemet indrettes til at sikre nogenlunde ensartede økonomiske grundvilkår og dermed sikre mulighed for at levere en nogenlunde ensartet kommunal service.

  I forbindelse hermed er det kommunernes vurdering, at det vil være et godt grundlag for de politiske afklaringer, at KORA tilvejebringer og bidrager med analyser som oplæg til Finansieringsudvalget, og dermed bidrager til at drøftelserne og beslutningerne i Folketinget kan tages på et så retvisende, dækkende og oplyst grundlag, som muligt. KL’s bestyrelse skal derfor anmode KORA om at igangsætte analyser af om kommunernes nuværende finansieringsmekanismer giver kommunerne nogenlunde ensartede muligheder for at levere service.

  Endelige tilkendegiver delegeretmødet hermed, at der er behov for at få en snarlig afklaring af det fremtidige udligningssystem for at tilvejebringe grundlag for kommunernes behov for en flerårig økonomisk planlægning og større sikkerhed for finansieringsgrundlaget.

  Folketinget opfordres derfor til at tage ansvar og igangsætte initiativer, der kan sikre et kvalificeret eftersyn af udligningssystemet, og efterfølgende træffe beslutning om det fremadrettede udligningssystem for at skabe et kommunalt Danmark i balance.

  Jammerbugt Kommune har anmodet om en tilkendegivelse ift. om Aabenraa Kommune vil bakke op om forslaget, hvis det fremsættes på delegeretmødet.

  KLs bestyrelse behandler sagen torsdag den 2. marts 2017, og der vil muligvis komme et forslag herfra, som vil få de nordjyske kommuner til at trække deres forslag.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at sagen tages til orientering og udvalget drøfter, hvordan man ønsker at stemme på generalforsamlingen og tilbagemelding til Jammerbugt Kommune.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2017

  Drøftet. Afstemningen afventer et evt. forslag fra KL`s bestyrelse.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/6199, Sagsinitialer: jeo

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende ”Tilsynspolitik 2017” efter servicelovens bestemmelser. Byrådet skal hvert år udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik og gennemføre tilsyn på visse sociale institutioner.

  ”Tilsynspolitik 2017” beskriver de overordnede rammer for de lovpligtige tilsyn med kommunale såvel som private leverandører af personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og på plejecentre, pædagogiske støtte i eget hjem, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

  Formålet med det kommunale tilsyn efter serviceloven er at påse om:

  - borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som byrådet har truffet,

  - hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde, og

  Tilsynsmodellen understøtter systematisk kvalitetssikring og bidrager til udvikling af kommunens tilbud, herunder opfølgning på kvalitetsarbejdet på det enkelte tilbud.


  Seniorrådet har fremsat ønske om at tilsynspolitikken indarbejder afsnit baseret på indholdet  i værdighedspolitikken. Det fremgår både af et nyt tema ”Trivsel og værdighed” og spørgeguiden.

  Gennem anmeldte og/eller uanmeldte tilsyn foretages en stikprøvekontrol og vurdering af leverandørernes praksis og kvalitet. Kvaliteten i tilbuddet vurderes ud fra 5 kvalitetstemaer; Trivsel og værdighed, Sundhed & Rehabilitering, Dokumentation,  Ledelse & Kompetencer samt Tilbudsportalen.

  Social- & Sundhedsudvalget orienteres løbende om gennemførte tilsyn samt årligt i form af en årsredegørelse.

  Høring/udtalelse

  ”Tilsynspolitik 2017” forelægges Seniorrådet og Handicaprådet til orientering.

  Indstilling

  Social & sundhed indstiller,

  at ”Tilsynspolitik 2017” godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/18087, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har den 19. december 2016 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetning om revision af kommunens sociale regnskaber for 2015 på områder med statsrefusion.

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning.

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører Beskæftigelsesministeriets område.

  Resultat af gennemgang på ministeriets område

  Ministeriet har følgende bemærkninger til revisionsberetningen:

  Revisor har ikke forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.

  Ministeriet har noteret sig det tilfredsstillende resultat af revisors gennemgang, hvor der ikke er konstateret fejl og hvor vurderingen er, at alle personsagsområder bliver administreret generelt i overensstemmelse med reglerne.

  Opfølgning på tidligere beretninger

  Det fremgår at der ikke er uafklarede forhold vedrørende revisionen for 2014.

  Særlige gennemgange - jobrotationsordningen

  Der har været gennemført en fokusrevision for 2015 vedrørende jobrotationsordningen.

  Ministeriet har noteret sig, at kommunen i overvejende grad efterlever og overholder gældende regler og retningslinjer på området.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Beskæftigelsesministeriet vedr. revisionsberetning for 2015 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/18087, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 2. januar 2017 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetningen af kommunens sociale regnskaber for 2015 på områder med statsrefusion.

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning.

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører ministeriets sagsområder.

  Resultatet af gennemgang på ministeriets område

  Revisor har ikke forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har ikke yderligere bemærkninger.

  Opfølgning på tidligere års beregninger

  Det fremgår, at der ikke har været bemærkninger på ministeriets områder, som der skal følges op på.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Udlændige- og Integrationsministeriet vedr. revisionsberetningen for 2015 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen.