Beslutningsprotokol

tirsdag den 20. februar 2018 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1112, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2018

  Orientering om:

  • Sag om almen boliger og dialog med administrationsselskab
  • Lundsbjerg Møllevej og orientering af Byråd
  • Status på OK2018
  • Dialog med kontaktpersoner fra Apple omkring byggestart
  • Inspirationstur til Dublin omkring datacenterindustri og følgeerhverv
  • Befolkningskriterie i udligning medfører umiddelbart mindre tilskud svarende til 25 mio. kr. for Aabenraa Kommune på baggrund af de opdaterede folketal pr. 1. januar 2018.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/28397, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget udgør Aabenraa Kommunes bevillingsnævn. I andre kommuner er nedsat et særligt bevillingsnævn med repræsentanter fra politi og restauratører.

  Bevillingsområdet handler om at give alkoholbevillinger til permanente restaurationer samt tilladelse til udvidet åbningstid (åbent mellem 02-05). Lejlighedsbevillinger til enkelt stående arrangementer udstedes af politiet.

  Der blev i 2014 udarbejdet en fælles restaurationsplan for Syd- og Sønderjylland. Der ligger en bevillingsstrategi bag ved restaurationsplanen. Kommunen efterlever ved udstedelse af bevillinger bevillingsstrategien.

  Følgende tiltag er en del af bevillingsstrategien:

  Åbningstider - morgenværtshuse

  Den normale åbningstid, som følger en alkoholbevilling, er fra kl. 05-02, men kan på bestemte dage, primært torsdag, fredage og lørdage og på visse betingelser udvides fra kl. 02 til kl. 06. Udskænkning skal dog indstilles kl. 05. Ved udvidet åbningstid medfølger et vilkår om, at restaurationen skal være lukket i tidsrummet 6-9. Dermed kan der skabes ro omkring restaurationen.

  I forbindelse med udstedelse af alkoholbevilling sker der en konkret vurdering af, om der skal stilles et vilkår om ingen servering af alkohol i tidsrummet 05-09. Dette vilkår stilles med henblik på at undgå morgenværtshuse på de steder, der lukker kl. 02. Morgenværtshuse kan være opsamlingssted for trætte og berusede gæster fra de øvrige restaurationer med udvidet åbningstid. Der er pt. ingen morgenværtshuse i Aabenraa.

  Unge i nattelivet

  Unge under 16 år må som udgangspunkt ikke færdes på restaurationer, hvor udskænkning af alkohol er det bærende element, og efter kl. 24 gælder det samme for unge under 18 år.

  Kravet om, at unge under 16 år ikke må færdes på restaurationer, hvor alkohol er det bærende element kan fraviges, hvis der er arrangementer, hvor alkohol ikke er det bærende element, eksempelvis koncerter, landskampe eller lignende. Kravet kan dog kun fraviges indtil kl. 24, og den unge må kun opholde sig på stedet i følgeskab med en myndig person.

  Ved sagsbehandlingen vurderes hver enkelt ansøgning, herunder om alkohol er det bærende element med henblik på at stille vilkår, der beskytter de unge.

  Lejlighedsbevillinger (fester for unge)

  Politiet kan give lejlighedstilladelse til, at der arrangeres lukkede fester, også for unge under 16/18 år til efter kl. 24. Det har Campusrådet gjort flere gange.

  Endvidere giver politiet lejlighedstilladelser til byfester, halballer mm., hvor også de unge kan være med.

  Samarbejde med politiet

  Alle ansøgninger går til politiet, som efterfølgende kommer med en indstilling til kommunen. I den indstilling anbefaler politiet en række vilkår. Det er dog fortsat kommunen, der kan vælge, om man ønsker at imødekomme en ansøgning.

  I sjældne tilfælde, kan politiet ikke give samtykke til det ansøgte. Her kan kommunen ikke gå imod politiets indstilling og alligevel imødekomme det ansøgte.

  Dialogmøder

  To gange årligt afholdes der dialogmøde mellem restauratører, politiet og kommunen.

  På dialogmøderne i 2017 gav deltagerkredsen af restauratører udtryk for, at nattelivet i Aabenraa Kommune fungerer fint uden de store udfordringer. Der var på møderne ikke ønske om at ændre praksis vedrørende de unge under 16 år/18 år. Der blev dog udtrykt frustration over, at nabokommunerne ikke håndhæver denne praksis.

  Den nuværende restaurationsplan er gældende for 2014-2017. Den umiddelbare forventning er, at bevillingsstrategien, som danner baggrund for restaurationsplanen, vil være den samme i den nye justerede restaurationsplan for næste periode. Det er kredsrådet, der justerer planen.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at oplysningerne tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/464, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 19. december 2017 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetningen af kommunens sociale regnskaber for 2016 på områder med statsrefusion.

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning.

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører ministeriets sagsområder.

  Resultatet af gennemgang på ministeriets område

  Revisor har ikke forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

  Ministeriet finder det tilfredsstillende, at revisors gennemgang har vist, at området generelt administreres i overensstemmelse med reglerne.

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har ikke yderligere bemærkninger.

  Opfølgning på tidligere års beregninger

  Det fremgår, at der ikke har været bemærkninger på ministeriets områder, som der skal følges op på.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Udlændige- og Integrationsministeriet vedr. revisionsberetningen for 2016 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-02-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/3617, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  Et flertal i byrådet godkendte i februar 2016 den økonomiske politik for perioden 2017-2020.

  Med et nyt byråd er det vigtigt, at der skabes ejerskab til den økonomiske politik, som sætter rammen for de årlige budgetprocesser og budgetlægningen, men samtidigt også er kernen i den økonomiske styring i kommunen.

  Den første økonomiske politik for Aabenraa Kommune blev vedtaget i 2010, som et element i håndteringen af den meget vanskelige økonomiske situation, som Aabenraa Kommune befandt sig i efter især et helt igennem utilfredsstillende regnskab for 2009. Resultatet af den økonomiske politik har ført til en ansvarlig økonomisk styring, hvor kassebeholdningen er blevet opbygget.

  Fra 2017 er der udarbejdet en ny økonomisk politik for perioden 2017-2020, som fortsætter den ansvarlige økonomiske kurs, men samtidig underbygger målsætningen om at være vækstparat når det nye akutsygehus står klar i 2020.

  Den økonomiske politik har haft en målsætning om, at der i årene 2017 og 2018 årligt kunne trækkes op til 20 mio. kr. af kassebeholdningen. Fra 2019 anfører politikken, at der igen skal være balance mellem udgifter og indtægter.

  Kassebeholdningen er over tiden blevet styrket, og den gennemsnitlige kassebeholdning er i løbet af 2017 øget med yderlige 44 mio. kr. til 442 mio. kr. I samme periode er gælden øget og en del af den øgede kassebeholdning er således lånefinansieret.

  Den økonomiske politik er overholdt i både budget- og regnskabsfasen i 2017 samt for budgettet 2018.

  Udover den økonomiske politik er overholdelse af serviceramme og anlægsramme væsentlige styringsmæssige parametre. Aktuelt budgetteres meget tæt på servicerammen, hvorimod der budgetteres lavere på anlægsrammen.

  Anlægsaktiviteten/forbruget har i 2017 været på niveau med målsætningen i den økonomiske politik, men der skubbes pt. med 178 mio. kr. i investeringer (overført fra 2017 til 2018), særligt til skole og daginstitutionsbyggerier. Dette er en væsentlig del af forklaringen på den relativt høje kassebeholdning.

  Af hensyn til de samlede offentlige anlægsudgifter forventes det, at Regeringen vil skærpe sanktionsretorikken på anlægsrammen, der indtil nu kun har været anvendt i budgetfasen og endnu ikke taget i anvendelse i regnskabsfasen.

  Et andet ikke uvæsentligt element i de kommende år er, at køb af jord og bygninger er en del af den samlede bruttoanlægsramme. Dette kan give kommunen begrænsninger i forhold til en ønsket udvikling. Det anses derfor at være en udfordring med større investeringer i enkeltår som alene finansieres af kommunen, idet de ikke vil kunne håndteres indenfor økonomiaftalens rammer i sin nuværende form.

  Budgetprocessen for 2019 er netop igangsat, og en usikkerhed i forhold til den kommende budgetlægning er den risikobaserede indtægtspulje på 78 mio. kr. i 2019 samt en ny udligningsreform, som forventes indført fra 2019.

  Den økonomiske politik for 2017-2020 angiver et overskud på ordinær drift fra 2019 på 120 mio. kr., hvilket er opfyldt, hvis indtægtspuljens forudsætninger indfries.

  På nuværende tidspunkt forventes dette mål opnået, men såfremt sommerens økonomiaftale viser et andet resultat, kan den økonomiske politiks målsætning på ordinær drift blive udfordret. I 2020 er der pt. en udfordring på 22 mio. kr. svarende til 0,8 pct. af servicerammen.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at status på den økonomiske politik tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/10519, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal behandles et forslag til formulering til ændring af styrelsesvedtægten.

  Økonomiudvalget har drøftet anbefalingerne fra det nu afsluttede §17, stk. 4 udvalg vedrørende byggeprojekter. En af anbefalingerne er, at der sikres mulighed for at nedsætte ad-hoc arbejdsgrupper under Økonomiudvalget.

  En ad hoc-arbejdsgruppe skal have til opgave at rådgive Økonomiudvalget i de indledende faser af et kommunalt anlægsprojekt, der handler om byggeri. Arbejdsgruppen skal således beskæftige sig med følgende to hovedområder:

  1) Rådgive økonomiudvalget om valg af udbudsform – herunder rådgiver, blandt andet baseret på løbende systematiske evalueringer af tidligere byggeprojekter.

  2) Rådgive økonomiudvalget om vægtning af kriterier såvel ved prækvalifikation som ved tildeling af opgaven.

  Ad hoc-arbejdsgrupperne etableres dels med 5 permanente medlemmer, der udpeges af og fra Økonomiudvalget, dels med medlemmer, som borgmesteren får kompetence til at udpege afhængigt af det konkrete byggeprojekt. Disse medlemmer kan både være byrådsmedlemmer og ikke-byrådsmedlemmer, der til gengæld har særlige relevante kompetencer.

  Da disse opgaver i dag ifølge Aabenraa Kommunes styrelsesvedtægt er henlagt til de stående udvalg, forudsætter nedsættelsen af ad hoc-arbejdsgrupper en ændring af styrelsesvedtægten, således at kompetencen henlægges til Økonomiudvalget.

  Det er alene udbudsprocessen der flyttes til Økonomiudvalget. Gennemførelse af byggeriet ligger fortsat i de stående udvalg. Forslag til ændring fremgår af vedhæftede bilag. Der er ikke foretaget andre ændringer af styrelsesvedtægten.

  Ændring af styrelsesvedtægten skal behandles to gange af byrådet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at formuleringen i styrelsesvedtægten godkendes.  

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/33023, Sagsinitialer: ahk

  Sagsfremstilling

  Som en del af regeringens sammenhængsreform er der i aftalen om kommunernes økonomi for 2018 aftalt at genindføre udfordringsretten af statslige og lokale regler indtil udgangen af 2021.

  Formålet er at udvikle nye løsninger i det offentlige og medvirke til at afskaffe proceskrav, dokumentation mv., så der kan sættes yderligere fokus på resultater og skabes rum til god ledelse og større frihed i opgaveløsningen. Medarbejdere, ledere og private leverandører kan udfordre regler på de kommunale, regionale og statslige områder.

  Den nye udfordringsret udvides i forhold til tidligere, så forslag der kræver lovændringer, kan imødekommes. Der kan som udgangspunkt etableres forsøg eller laves generelle regelændringer med mindre afgørende hensyn taler imod. Herunder må forslag ikke være i strid med grundloven eller EU-regler, give udfordrerne økonomiske fordele på bekostning af andre eller bryde med borgernes retssikkerhed. Forslag, der strider mod væsentlige politiske hensyn, vil også kunne afvises.

  Forsøg under udfordringsretten skal evalueres, så de kan bidrage med ny viden og skabe grundlag for nye løsninger. Økonomi- og Indenrigsministeriet vil årligt bede kommunerne opgøre, hvor mange udfordringer af lokale regler de har modtaget, og om de har medført lokale ændringer.

  Procedure for behandling af forslag fra Aabenraa Kommune

  De forslag, der kommer til forenkling af Aabenraa Kommunes egne regler, behandles i Aabenraa Kommune. Forslag til forenkling af statslige regler kvalitetssikres administrativt i Aabenraa Kommune og godkendes politisk af byrådet, inden forslaget indsendes til det relevante ministerium for at blive behandlet.

  Der er udarbejdet en procedure for udfordring af lokale og statslige regler i Aabenraa Kommune (Bilag 1).

  Information til organisationen om den udvidede udfordringsret

  Der sættes fokus på mulighederne i udfordringsretten overfor medarbejdere og ledere ved at orientere om den på store ledermøde, og sagen har været behandlet i HMU. Informationer om udfordringsretten lægges på Medarbejderportalen sammen med ansøgningsproceduren.

  Henvendelsen fra økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll til borgmesteren, som er vedlagt information om udfordringsretten og ansøgningsskemaet, er vedlagt som bilag 2, 3 og 4.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at den udvidede udfordringsret tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4000, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Med denne sag skal der tages beslutning om igangsætning af projektering på Strandpromenadens 3. etape med fortsættelse fra Strandpromenadens foreløbige afslutning ved lystbådehavnen og til Skibbrogade/Gammel Havn. Der henvises til det bilagte oversigtskort.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller sagen, idet der i området er igangværende projekter, bl.a. for et nyt kontordomicil. Der er i den forbindelse brug for projektet til at afklare den fremtidige indretning af arealerne mellem kontordomicilets byggefelt og Skibbroen. Endvidere arbejder forvaltningen med vejprojektet for Gasværksvejs gennembrud tværprofil, og da der er overlap på forhold om arkitektonisk indretning og håndtering af eksisterende tekniske og fysiske anlæg, er det nødvendigt at få et præcist projektgrundlag at arbejde videre ud fra.

  Kultur, Miljø & Erhverv har erkendt en række forhold, der kræver nærmere undersøgelse, og det er nødvendigt at få gjort i sammenhæng med projektering. Bl.a. ligger der en betydelig pumpestation ved området, ligesom kommunen har afsat midler i 2021 til installationer for et større pumpeanlæg ved Mølleåens udløb.

  Finansieringen af projektgrundlaget for Strandpromenadens etape 3 kan ske ved omplacering af anlægsbudgettet for Campus Alle, etape 1 under Vækstudvalget for Land og By. Dette anlæg mangler færdiggørelsesarbejder i 2019, men en nedskrivning af anlægsprojektets forventninger til uforudsete udgifter muliggør finansieringen.

  Det bemærkes, at Strandpromenadens 3. etape ikke er omfattet af investeringsoversigten for anlæg, hvorfor der ikke er afsat midler til anlæggets udførsel. Det vil være muligt på baggrund af den nærmere projektering at oplyse mere præcist om forventninger til prisniveauet for anlæggets gennemførelse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der skal udarbejdes hovedprojekt for Strandpromenadens 3. etape,

  at der gives en anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 0,5 mio.kr. til projektet ”Strandpromenaden 3”, finansieret af rådighedsbeløb fra ”Campus Allé”,

  at rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til ”Strandpromenaden 3” frigives, og

  at der gives en negativ anlægsbevilling til ”Campusallé”, således den samlede anlægsbevilling udgør 11,089 mio. kr.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-02-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2018

  Anbefales godkendt, idet

  2. at justeres til, at finansiering sker gennem etablering af anlægspulje til opsamling af mere-/mindreforbrug på igangværende anlægsprojekter og

  4. at udgår.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/31489, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Den 20. juni 2017 har Byrådet bevilget 6,9 mio. kr. til nedrivning af Frøslev-Padborg skole, Frøslevvej 64.

  Nedbrydningen er nu ved at være tilendebragt, og der forestår den sidste knusning og bortkørsel af materialer samt opfyldning, udlægning af muld og såning af græs. Endelig skal der etableres cykelskur samt mindre renovering af buslomme m.v.

  Budgettet på nedrivningsentreprisen skal forhøjes, såfremt entreprisen skal færdiggøres.

  Der er identificeret et merforbrug pga. uforudsete arbejder, som stort set alle relaterer sig til ekstra miljøsanering. Følgende er eksempler på tilkomne forhold:

  • Opfyldt og afblændet kælder under klassefløj.
  • Flere lofter med op til 3 lag loftbeklædning.
  • Fund af gamle fundamenter under flisebelægning.
  • Sorte (tjære) undergulve i tre bygninger.
  • Lodrette installationskanaler i asbest.
  • Linoleumsgulve med ekstra forhøjede værdier i asbest og tungmetaller.
  • Fund af afblændet, men ikke oplyst 10.000 l olietank.

  Det er specielt de ældre bygninger fra 1922 til 1933, som er behæftet med mange ekstra miljøsaneringer og ofte som skjulte forhold i konstruktion eller under jorden.

  Økonomi og afledt drift

  Der er brug for 0,9 mio. kr. til at færdiggøre nedbrydningssagen.

  På anlægssagen ”Renovering af Tinglev svømmebad” under Kultur og Fritidsudvalget er arbejderne så langt mod færdiggørelse, at det med sikkerhed kan konstateres, at der er mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvorved det bliver muligt at finansiere ekstraarbejderne på nedbrydningssagen.

  Anlægsbevillingen til ”Renovering af Tinglev svømmebad” er givet af byrådet i 2016 og er finansieret af kassen. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en negativ tillægsbevilling  til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til projektet ”Renovering af Tinglev Svømmebad”,

  at der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til projektet ”Nedrivning af Frøslev-Padborg skole”, således at den samlede anlægsbevilling udgør 7,8 mio. kr., og

  at rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. frigives.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2018

  Anbefales godkendt, idet

  1. at udgår og

  2. at justeres til, at finansiering sker gennem etablering af anlægspulje til opsamling af mere-/mindreforbrug på igangværende anlægsprojekter.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/508, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Det fælleskommunale Taxinævn Syd anbefaler byrådet i Sønderborg og Aabenraa kommuner,  at taxinævnet nedlægges pr. 1. januar 2018.

  Baggrunden herfor er Folketingets vedtagelse af en ny taxilov pr. 1. januar 2018, som henlægger administrationen af taxilovgivningen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og som ikke længere giver særskilt hjemmel til dannelse af et taxinævn.

  Taxinævn Syd har på sit møde den 30. november 2017 besluttet at anbefale over for de to byråd, at taxinævnet nedlægges og desuden anbefales, at tilsynet med eksisterende tilladelser efter taxiloven snarest muligt overdrages til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

  Tilsynet med eksisterende tilladelser kan tidligst overdrages til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen pr. 1. juli 2018, og der skal gives et halvt års varsel.

  Taxinævnets sekretariat har varslet styrelsen om denne overdragelse allerede.

  Indtil overdragelsen af tilsynet kan ske, vil kommunerne fortsat have en mindre opgave med at sælge trafikbøger til eksisterende vognmænd samt at påtegne attester i forbindelse med deres skift af vogn. Efter 1. januar 2018 skal alle ansøgninger om tilladelser på taxiområdet sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

  Det fælles sekretariat for Taxinævn Syd vil sørge for den resterende administration i forbindelse med overdragelsen og nedlæggelsen, herunder indhente Ankestyrelsens godkendelse af nedlæggelsen.

  Økonomi og afledt drift

  Taxinævn Syd har været finansieret med et mindre tilskud fra Sønderborg og Aabenraa kommuner i forhold til indbyggertallet i kommunerne.

  Der er i budget 2018-2021 under Økonomiudvalget budgetteret med 0,027 mio. kr. i indtægter fra hyrevognsbestillinger og salg af trafikbøger. Endvidere er der budgetteret med 0,023 mio. kr. i udgifter til Taxinævn.

  De bevillingsmæssige ændringer medtages til bevillingskontrollen pr. 30. september 2018, idet resultatet for 2018 vil være kendt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Taxinævn Syd nedlægges i overensstemmelse med Taxinævn Syds anbefaling herom,

  at administrationen af eksisterende tilladelser efter taxiloven pr. 1. juli 2018 overdrages til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og

  at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i bevillingskontrollen pr. 30. september 2018.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/6199, Sagsinitialer: jmoe

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes ”Tilsynspolitik 2018” efter servicelovens bestemmelser. Byrådet skal hvert år udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik og gennemføre tilsyn på visse sociale institutioner.

  ”Tilsynspolitik 2018” beskriver de overordnede rammer for de lovpligtige tilsyn med kommunale såvel som private leverandører af personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og på plejecentre, pædagogisk støtte i eget hjem, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

  Tilsynet tager afsæt i den fælles kerneopgave; Sundhed, mestring og fællesskabelse og visionen for Aabenraa Kommunes Handicappolitik og Ældre- og Værdighedspolitik.

  Formålet med det kommunale tilsyn efter serviceloven er at påse om:

  - borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som byrådet har truffet,

  - hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde, og

  -Tilsynsmodellen understøtter systematisk kvalitetssikring og bidrager til udvikling af kommunens tilbud, herunder opfølgning på kvalitetsarbejdet på det enkelte tilbud.

  I 2017 blev det besluttet, at tilsynene skulle gennemføres af en ekstern tilsynskonsulent. Forvaltningen anbefaler, at dette bliver videreført, da der har været et godt samarbejde, og det vurderes, at der igennem et flerårigt samarbejde kan opnås et bedre læringsmiljø i forbindelse med tilsynene.

  Gennem anmeldte og/eller uanmeldte tilsyn foretages en stikprøvekontrol og vurdering af leverandørernes praksis og kvalitet. Kvaliteten i tilbuddet vurderes ud fra 5 kvalitetstemaer; Trivsel og værdighed, Sundhed & Rehabilitering, Dokumentation, Ledelse & Kompetencer samt Tilbudsportalen.

  Der er kun lavet redaktionelle ændringer i forhold til tilsynspolitikken 2017. Der er mulighed for at ønske andre fokusområder, end de fokusområder der er foreslået.

  Forvaltningen indstiller, at nuværende områder fortsætter, da de fortsat vurderes at være de væsentligste i forhold til løsning af kerneopgaven.

  Social- & Sundhedsudvalget modtager 1 gang årligt en redegørelse for årets tilsyn, såfremt tilsynene ikke har givet anledning til andre handlinger.

  Høring/udtalelse

  ”Tilsynspolitik 2018” forelægges Seniorrådet og Handicaprådet til orientering.

  Indstilling

  Social & Sundheds forvaltningen indstiller,

  at ”Tilsynspolitik 2018” godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-02-2018

  Anbefales godkendt, idet der tilføjes et 6. kvalitetstema: Inddragelse af bruger- og pårørenderåd.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/23490, Sagsinitialer: jtf
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1245, Sagsinitialer: kae
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/903, Sagsinitialer: jfh