Beslutningsprotokol

tirsdag den 17. april 2018 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Lars Kristensen forlod mødet og deltog ikke i behandlingen af sag 99-109.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1112, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

  - Opsamling på inspirationstur til Irland forelægges ØK på næste møde.

  - Tilbagemelding på Åben hus arrangement vedr. Kassø

  - Håndtering af henvendelser vedr. Vildthegn

  - Status på evt. tilbageskødning

  - Dialog med politiet omkring spirituskontroller

  - Reaktion på henvendelse fra Forenklingsudvalg vedr. Erhvervsfremme

  - Orientering om arealhandel i Aabenraa Havn

  - Status OK2018

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7192, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages beslutning om ændring af styringsformen, der ligger til grund for Kultur, Miljø & Erhvervs udmøntning af service på udvalgte politikområder under Teknik- og Miljøudvalget. Styreformen er i dag en Bestiller-Udfører-Modtager model, kaldet BUM.

  Der er til sagen bilagt en beskrivelse af styreformerne og et inspirationskatalog udarbejdet for Finansministeriet og KL om BUM og HOD.

  Ved indgåelse af budget 2018-2021 er det besluttet at undersøge, om der kan være fordele ved at ændre styreformen til Helhedsorienteret drift (HOD) i lighed med andre kommuner.

  På den baggrund har forvaltningen afsøgt mulighederne og potentialet herved. Forvaltningen har bl.a. haft ledelsesrepræsentanter på studietur i Haderslev, Aalborg, Herning og Esbjerg, som alle er kommuner, der har besluttet at udskifte BUM til fordel for en helhedsorienteret styreform.

  BUM-modellen har virket effektiv i perioden efter kommunesammenlægningen og til nu. Den har været årsag til harmoniserede serviceniveauer på tværs af sammenlagte kommuner og ikke mindst øget Aabenraa Kommunes fokus på konkurrence og økonomi på området. Derved er der opbygget det beredskab, der indtil nu har medført, at Entreprenørgården har fastholdt opgaver og kontrakter inden for vejdrift, drift af idræts- og fritidsanlæg og vandløbs- og naturområderne.

  Entreprenørgården har gennem en årrække med fokus på udbud og entreprenørskab vist evne til at generere økonomisk overskud.

  HOD:

  Ved helhedsorienteret drift er fokus på at nedbryde bureaukrati ved at etablere det fulde partnerskab med sammenlægning af de økonomiske og personalemæssige ressourcer hos bestiller og udfører funktionerne i en fælles driftsfunktion.

  Overordnet er målet med HOD at sikre rammerne for udvikling og værdien for borgere og brugere med afsæt i en sund økonomi og positiv effekt. I denne styreform er organisationen agil og i konstant udvikling. Det medfører helt konkret muligheder for at indgå i nye samarbejdsformer med borgere, lokalråd eller andre interessenter. Disse muligheder er i dag underlagt begrænsninger, fordi BUM medfører kontraktslige forpligtigelser mellem forvaltning og Entreprenørgård/leverandør. Ved at omlægge driftsformen og standse alle genudbud på Entreprenørgårdens nuværende kontrakter muliggøres det, at kommunen kan indgå i nye samarbejder med borgere og frivillige på området. Fællesskaber og helheder bliver således et omdrejningspunkt for måden at arbejde på.

  Om udbud:

  Aabenraa Kommune udbyder i dag langt størstedelen af serviceydelser på politikområderne under Teknik- og Miljøudvalget. Med HOD vil forvaltningen fortsat udbyde ydelser. Der er således fortsat udbud af bl.a. vintertjeneste, asfalt, drift på belysnings- og signalanlæg, grusvejes vedligeholdelse, bro- og bygværker. Forvaltningen vil af egen drift bruge udbud på de nuværende kontraktområder til hele tiden at fastholde evnen til økonomisk effektiv drift, til benchmarking og til at udvikle eventuelle samarbejder og partnerskaber med 3. part, det være sig andre kommuner eller private virksomheder. Forvaltningen kan i HOD også hjemtage udbudte ydelser, når det påvises, at kommunen selv kan udføre opgaven bedst og billigst.

  Implementering/transaktionsomkostninger:

  Erfaringerne fra de besøgte kommuner viser, at organisationsudviklingen smidiggøres med konsulentbistand til ledelsesmæssig sparring og procesunderstøttelse. Der er i budgetaftalen 2018-2021 anvist 0,2 mio. kr. til udarbejdelse af diverse rapporter, der skal afdække potentiale ved ændret driftsform til HOD. Kultur, Miljø & Erhverv vurderer, at pengene til undersøgelsen i stedet bedst bruges til organisationsudvikling i en implementeringsperiode.

  Entreprenørgården drives i dag som en decentral enhed, og det vil af hensyn til den helhedsorienterede driftsform være nødvendigt at ændre dette.

  Tidsplan og proces:

  Erfaringerne fra de besøgte kommuner viser, at det tager tid at omstille fra BUM til HOD. Det er forvaltningens forventning, at organisationsændringen kan være på plads ved årets udgang, hvilket også giver de bedste muligheder for at tilpasse budgetmæssige beslutninger til regnskabsårets afslutning og et nyt budgetårs start.

  Med en politisk beslutning om at omlægge driftsformen til Helhedsorienteret drift vil forvaltningen hurtigst muligt igangsætte en proces, der inddrager MED-organisationen og berørte medarbejdere i organisationsudviklingen. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at styreformen for driftsområderne under politikområderne Drift af veje og parker, Belægninger og bygværker og Entreprenørgården omlægges til Helhedsorienteret drift,

  at genudbud af ydelser, som i dag ligger i kontrakt hos Entreprenørgården, standses på baggrund af omlægning af styreform,

  at Kultur, Miljø & Erhverv igangsætter høring om ændret styreform i MED-organisationen, idet kompetencen til afledte organisationsændringer ligger i denne forvaltning, og

  at organisationsudvikling og –omlægning straks igangsættes og afsluttes med årets udgang.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

  Udsat.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 21-03-2018

  Anbefales godkendt, idet 3. at suppleres med, at den fremtidige organisation forelægges Teknik- og Miljøudvalget til beslutning inden høring i MED-systemet.

  6 stemte for og 1 stemte imod (Jan Riber Jakobsen).

  Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at alle byrådsmedlemmer inviteres til orienteringsmøde inden byrådsmødet i april.

  Supplerende sagsfremstilling

  Det bemærkes, at det er Teknik- og Miljøudvalget, der har beslutningskompetencen.

  Direktør Stig Isaksen giver en redegørelse på mødet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

  2. at godkendt. Sagen tilbagesendes til Teknik og Miljøudvalget fsva. øvrig indstilling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39602, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til model for markeringen af Genforeningsjubilæet 1920-2020 samt finansiering hertil.

  Opgavefordelingen mellem Præsidiet for markeringen af Genforeningen og de enkelte kommuner der har sæde i Præsidiet tilsiger, at Præsidiet varetager opgaver, der dækker - eller har relevans på regionalt og nationalt niveau, mens de enkelte kommuner selv står for at sammensætte, finansiere og koordinere et lokalt program.

  Der er udarbejdet tre scenarier for ambitionsniveauet i Aabenraa Kommune.

  I scenarie 1 skabes en festlig fejring ved at etablere en paraply for markedsføring af aktiviteter, som finder sted inden for det nuværende aktivitetsniveau. Der forventes mindre events, ad hoc opgaver, samt 1 fyrtårnsprojekt. Der forventes en fuldtidsstilling frem til september 2020. 

  I scenarie 2 skabes en festlig og synlig markering ved at tilføje 3 større highlights i løbet af året til det nuværende aktivitetsniveau og ad hoc opgaver. Det bliver muligt at udvide kredsen af aktører og dermed i højere grad understøtte de overordnede målsætninger for markeringen, og dermed udnytte det potentiale, der ligger. Der forventes 1 fuldtidsstilling i 8 måneder i 2018 samt 2 fuldtidsstillinger i 2019 og i 2020 til og med september.

  I scenarie 3 skabes en festlig, synlig fejring, gennem ovenstående scenarie 2 plus et program med en række store, mellemstore og små markeringer af 100 års jubilæet.

  Der kan søges midler til fyrtårnsprojektet ved Region Syddanmark, som har afsat 0,700 mio. kr. til events i de 7 kommuner til Genforeningen.

  Tabel 1.1 Udgifter til scenarier (1.000 kr)

  Scenarie

  2018

  2019

  2020

  I ALT

  1

  332

  500

  670

  1.502

  2

  338

  1.016

  1.078

  2.432

  3

  357

  1.084

  2.853

  4.294

  Der indstilles i denne sag, at der tages udgangspunkt i scenarie 1, hvortil der er peget på finansiering.

  Der er i 2018 fundet finansiering på 0,332 mio. kr. indenfor Økonomiudvalget til 1 fuldtidsstilling, som skal varetage projektledelse og administration af events og aktiviteter. 

  Der kan findes yderligere 0,500 mio. kr. til finansiering indenfor Økonomiudvalgets budget til IT drift af administrative systemer i 2019 og 2020 som følge af færre udgifter efter udbud.

  Der vil således være en underfinansiering af projektet i 2020 på 0,170 mio. kr., som vil betyde tilpasning af udbudte aktiviteter, såfremt der i budgetlægningen 2019 -2022 ikke anvises yderligere finansiering.

  Ambitionsniveauet i scenarie 2 eller 3 forudsætter tilsvarende, at der i budgetlægningen for 2019-2022 anvises finansiering. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Scenarie 1 vælges som udgangspunkt og finansieres i 2019 og 2020 af IT drift under politikområdet ”Administrativ organisation” med 0,500 mio. kr. i 2019 og 2020 under Økonomiudvalget, og

  at finansieringen af Scenarie 2 eller 3 indgår i prioriteringen af budget 2019-2022

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/2387, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  I denne sag gøres der status på kommunens indsats på Facility Management (FM) området, og det skal besluttes, om der er behov for at ændre forudsætningerne for forvaltningens arbejdsområde eller budgetter.

  Opgaverne for FM blev tillagt Kommunale Ejendomme i 2015 som følge af byrådets beslutning om at forfølge de opstillede muligheder for budgetgevinster, som var anbefalet af en rapport udarbejdet af et eksternt rådgivnings- og revisionsfirma.

  Anbefalingerne byggede på erfaringer fra andre kommuner. Anbefalingerne tog imidlertid ikke i betragtning, at en række gevinster allerede var hjemtaget som følge af flere betydelige og allerede planlagte eller gennemførte udbud. På Børn- og uddannelsesområdet var der allerede høstet besparelser som følge af ændret struktur. Begge dele har medvirket til at udhule grundlaget for at imødekomme Byrådets beslutning om at høste gevinster i det ønskede omfang ved brug af FM.

  Der skal findes varige budgetgevinster for 4,789 mio. kr. i 2018 og årene frem. I beslutningen om at hente budgetgevinster med FM ligger indbygget at finansiere 0,6 mio. kr. til personalemæssige ressourcer til løsning af den nye opgave.

  Aabenraa Kommunes tilgang til FM er brug af arealforvaltning. Kommunale Ejendomme har høstet en del erfaringer med arealforvaltning, og i det bilagte notat gives en status for nogle af de indsatser, som enheden har arbejdet med. Bl.a. er der fokus på eksterne lejemål og muligheder for at opsige sådanne og i stedet anvise plads i egnet kommunal bygningsmasse.

  Kommunale Ejendomme forventer ikke fuldt ud at kunne høste de i budgettet anførte budgetgevinster i 2018 ved arealforvaltning. Forventningerne bygger på, at der er foretaget screeninger af ejendomsporteføljen under Børn og Skole og på administrationsbygninger, dvs. omkring 55-60 procent af ejendomsmassen, og der har indtil nu været meget få muligheder for at kunne bringe arealoptimering i spil, og på kort sigt omsætte disse muligheder til budgetgevinster. Det forventes, at potentialet er mindre på de resterende 40-45% af ejendomsporteføljen.

  Økonomiudvalget har i perioden 2013 og til nu akkumuleret 19 ejendomme, som skal holde i drift. I 2014 var der 3 ejendomme. Det er en væsentlig stigning i antal ejendomme, men også af kommunens samlede antal bygnings m2.

  Umiddelbart skal der beslutninger til, så ejendommene enten nedrives, sælges eller finder ny funktion. Selv om der ligger beslutninger vedrørende en del af bygningerne, så bidrager de ikke til FM, fordi tomgangsbygningerne i langt de fleste tilfælde ikke har potentiale for anden anvendelse – uden at der skal investeres betydeligt i renovering. Erhvervelsen af flere ejendomme og bygnings m2 har derfor indtil nu været modstridende med ønsket om effektivisering og budgetgevinster gennem færre ejendomme og færre bygnings m2.

  Direktionen har tre forskellige forslag til handling på området i 2018:

  1) Fortsætte indsatsen med arealforvaltning, idet Direktionen forventer, at der er gevinster at hente over lidt længere tidshorisont på området. Yderligere bør indsatsen fortsættes, idet der er brug for et tværgående fokus om arealforvaltning i samspil med forvaltningsstrukturen vedrørende eje/leje forhold.

  2) Igangsætte proces for centralisering af serviceledelse og –medarbejdere med henblik på at hjemtage budgetgevinster for 3 mio. kr. svarende til omkring 10 % af udgiftsniveauet opgjort af BDO i 2015. Centraliseringen er en større opgave, som flere andre kommuner har igangsat. Erfaringerne fra KL viser, at der er gevinster at hente hos de fleste kommuner, men at det kan være et større arbejde at hjemtage disse.

  3) At der foretages en budgetudvidelse på området, således at arbejdet med FM rulles tilbage til nul fra og med budget 2018.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at status på FM-området tages til efterretning, og

  at brugen af arealforvaltning fortsat udvikles og modnes i kommunen - direktionen anbefaler forslag 1.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/9857, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab for 2017.

  Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab for 2017 skal efter Beredskabskommissionens godkendelse, jf. vedtægternes pkt. 15.5, overdrages til orientering hos ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

  Beredskabskommissionens godkendelse af årsregnskabet, årsrapporten, årsberetningen og revisionsprotokollen for 2017 er vedhæftet i bilag 1-4.

  Økonomi og afledt drift

  Mindreforbruget på 2,223 mio. kr. i årsregnskabet for 2017 giver sammen med mindreforbruget på 1,241 mio. kr. i årsregnskabet for 2016 en samlet opsparing på 3,464 mio. kr.

  Opsparingen skyldes en generel tilbageholdenhed over 2 år i forhold til at få skabt tryghed vedrørende økonomien samt en buffer til imødegåelse af uforudsete udgifter, idet der, på trods af et solidt økonomisk arbejde i sammenlægningen, altid er hængepartier.

  Den økonomiske buffer og sikkerhed er nu skabt, hvorfor Beredskabskommissionen i forlængelse af årsregnskabet for 2017 bevilligede drifts- og anlægsoverførsler til 2018 på i alt 3,007 mio. kr. til indhentning af det efterslæb, som tilbageholdenheden har skabt.

  Der bibeholdes således 0,457 mio. kr. i kassebeholdningen, som økonomisk buffer, til imødegåelse af tab på debitorer samt likviditetsudfordringen op mod 30. juni, som følge af tilskudsperiodiseringen.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018


  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/12180, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag indeholder forslag til en harmonisering af overførselsreglernes afsnit 6.6 i retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring, samt forslag til ændring af kompetencen til beslutning af bevillingsændringer uden kassefinansiering (netto 0).

  Overførselsregler (dialogbaseret aftalestyring)

  Overførselsreglerne er et vigtigt styringselement sammen med den økonomiske politik. Der ligges op til en meget lille ændring af regelsættes i denne sag.

  Overførslerne er opdelt i 4 typer af driftsoverførsler:

  1. Garantioverførsler, hvor der kan overføres 4% med med undtagelse af ”Det administrative område” og ”Dagplejen”, hvor garantioverførselssatsen udgør 2 %.
  2. Puljer og projekter, hvor der kan overføres 100% til projekter med medfinansiering fra 3. part, samt op til 1 mio. kr. i mindre forbrug og 100% i merforbrug til navnegivne puljer.
  3. Øvrige områder, hvor et overførselsønske rejses konkret.
  4. Områder helt uden for overførselsadgang.

  Grundlæggende har regelsættet vist sig at være velfungerende, og de samlede overførsler har haft et niveau, som har kunne håndteres indenfor Regeringens årlige servicerammemål.

  Erfaringerne fra de seneste års overførsler har dog vist, at der på en række områder bør ske en harmonisering.
  Dagplejens procentsats var oprindelig begrundet i at områdets budgetramme var markant større end de øvrige institutioner. Området har over de seneste år ændret karakter og har i dag en budgetramme på niveau med andre institutioner.
  Det administrative område består af ca. 25 budgetansvarlige enkeltområder, hvor en sats på 2% har medført en uhensigtsmæssig adfærd i form af en større forsigtighed i ikke at anvende det fulde budget.
  Det anbefales derfor,  at garantioverførselssatsen ensrettes på alle områder, således den fra 2018 udgør 4% ved mindre forbrug, mens merforbrug fortsat overføres 100%. 

  For puljer og projekter har grænsen på 1 mio. kr. i mindre forbrug på en række navngivne puljer fungeret siden 2015, dette begrundet i at begrænse usikkerheden i forhold til det samlede forbrug og overholdelsen af Regeringens årlige servicerammemål.
  Sammenlægningen af de 3 politikområder; vintertjeneste, belægninger og bygværker og drift af veje og parker, har vist sig at være hensigtsmæssig, men området  er blevet styringsmæssigt udfordret efter, at der er indført en grænse  på 1 mio. kr., der svarer til 1% af områdets samlende bruttoudgiftsbudget.
  Det anbefales, at området harmoniseres med garantioverførselssatsen, således at der kan overføres op til 4% i mindre forbrug og fortsat 100% i merforbrug. Området håndteres fortsat i sagen som puljer og projekter.

  Der  har ligeledes vist sig at være udfordringer, når Kultur-og Fritidsudvalget har støttet aktiviteter i form af tilskud og underskudsgarantier, idet området ikke er omfattet af overførselsadgang.
  Det anbefales, at underskudsgarantier for området fremover håndteres som en hensættelses på kommunens status.

  I det vedhæftet bilag ”Dialogbaseret aftalestyring – Retningslinjer for aftalestyring”, fremgår de justeret forslag til  ændringer og præciseringer af overførselsreglerne.

  Bevillingsændringer/ændring af kompetence

  Hidtil har bevillingskontrollerne indeholdt 4 sagstyper, hvoraf Byrådet har haft kompetencen til at beslutte bevillingsændringer på tværs af udvalgsområder, mens det stående udvalg har kompetencen til at beslutte ændringer i budgettet indenfor et bevillingsområde.

  I de  økonomiske procedurer for 2018 anbefales det, at kompetencen til at behandle omplaceringer mellem bevillingsområder, der netto ikke har kassevirkning, dvs. netto 0 bevillinger, flyttes fra Byrådet til Økonomiudvalget, idet der ofte er tale om tekniske ændringer.

  Byrådet vil således fremover alene behandle sager om bevillingsændringer på drifts- og anlæg, der har kassepåvirkning.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at overførselsreglerne justeres og harmoniseres med virkning fra og med overførslerne fra 2018 til 2019,

  at underskudsgarantier håndteres som en hensættelse på status, og

  at kompetencen til at godkende omplaceringer mellem bevillingsområder, der ikke har kassepåvirkning (netto 0), tillægges økonomiudvalget

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/9740, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Byråd har fået en henvendelse fra Padborg Fjernvarme a.m.b.a. vedrørende byrådets indstilling til ændring af deres vedtægter.

  Det fremgår af deres vedtægter, at byrådet skal godkende vedtægtsændringer så længe kommunen stiller garanti, og at byrådet har mulighed for at udpeget et medlem til bestyrelsen, men behøver ikke gøre det.

  Padborg Fjernvarme ønsker med forbehold for generalforsamlingens godkendelse at fjerne de to bestemmelser i deres vedtægter.

  Der findes flere fjernvarmeselskaber i kommunen med samme slags vedtægter.

  Angående udpegning

  Da byrådet i november 2016 besluttede, hvilke råd, nævn, bestyrelser el.l. der havde en strategisk interesse for byrådet at udpege til, var fjernvarmeselskaberne ikke en del af de strategiske.

  Byrådet udpeger på nuværende tidspunkt ikke til nogen af fjernvarmeselskaberne og har således ikke gjort brug af muligheden i selskabernes vedtægter.

  Det anbefales derfor, at byrådet godkender, at vedtægterne kan ændres, således byrådet ikke længere har mulighed for at udpege til selskaberne.

  Angående godkendelse af vedtægtsændringer ved garantistillelse.

  For at sikre kommunens garantier anbefales det, at byrådet fortsat godkender vedtægtsændringer for fjernvarmeselskaberne, herunder for Padborg fjernvarme.

  Delegation

  Det anbefales, at godkendelse af vedtægtsændringer for fjernvarmeselskaber delegeres til økonomiudvalget.

  Indstilling

  Byråds- og direktionssekretariatet indstiller,

  at byrådet ikke fremadrettet ønsker muligheden for at lade sig udpege til fjernvarmeselskaber,

  at byrådet fastholder kompetencen til at godkende vedtægtsændringer for fjernvarmeselskaber, hvor der er stillet kommunegaranti, og

  at kompetencen til at godkende vedtægtsændringer for fjernvarmeselskaber delegeres til økonomiudvalget. 

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11166, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  I styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune er kompetencen til at træffe afgørelser om alkoholbevillinger og udvidet åbningstid henlagt til Økonomiudvalget.

  En alkoholbevilling giver mulighed for at have åbent fra 09 til 02. En udvidet åbningstid giver mulighed for at have åbent fra 09 til 05.

  En del af denne kompetence har Økonomiudvalget delegeret til forvaltningen.

  Der træffes følgende afgørelser inden for bevillingsområdet:

  - Godkendelse af restaurationsplan

  - Alkoholbevillinger ( 1-8 år)

  - Udvidet åbningstid (1-8 år)

  Ansøgninger om alkoholbevillinger og udvidet åbningstid, sker via politiet, og politiet kommer altid med en indstilling.

  Forvaltningen har kompetencen til at udstede alkoholbevillinger. I de situationer, hvor det vurderes, der skal gives afslag, eksempelvis på grund af stor gæld eller lignende, er det Økonomiudvalget, der træffer beslutning.

  Forvaltningen har ikke kompetencen til at træffe afgørelser om udvidet åbningstid.

  Udvidet åbningstid kan opdeles i 3 kategorier:

  1. Udvidet åbningstid til ny restauration
  2. Forlængelse af udvidet åbningstid til etableret restauration
  3. Udvidet åbningstid til enkeltstående arrangementer (open by-night, byfest eller lignende)

  For at lette administrationen og sikre hurtig sagsbehandling, anbefales det, at forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelse for kategori 2 og 3 på baggrund af politiets indstilling.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at kompetencen til at træffe afgørelse om udvidet åbningstid for kategori 2 og 3 delegeres til forvaltningen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

  Godkendt for kategori 3.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6557, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Der er behov for at foretage nogle mindre justeringer af lokalplan nr. 90 - Hærvejsskolen, idet en enkelt lokalplanbestemmelse vedrørende anvendelsen af byggefelterne ikke er fyldestgørende i forhold til planerne om opførelse af en tilbygning til Hærvejsskolen. Desuden ønskes sikring af adgangsforholdende til Fladhøjhallens nuværende indgang fra vestsiden og mulighed for parkeringspladser i byggefelt B2, indtil byggefeltet udnyttes til byggeri.

  Planloven giver mulighed for at udarbejde tillæg til gældende lokalplaner, når ændringerne er af mindre omfang. Planloven giver endvidere mulighed for en afkortet høringsperiode, når der er tale om mindre ændringer. Høringsperioden kan i sådanne tilfælde fastsættes til 2 uger.

  Der er udarbejdet et tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 90, som kan forelægges på ny med den mindre justering. Lokalplanen benævnes Lokalplan nr. 90-1 Hærvejsskolen.

  Anvendelsesbestemmelserne for området er offentlige formål og fritidsformål i form af f.eks. institutioner, skole, idrætshal, boldbaner, atletikbaner og lignende idræts- og fritidsfaciliteter. Men disse bestemmelser er af forskellige årsager ikke videreført til byggefelterne B1 og B2. Af lokalplanen fremgår, at der inden for byggefeltet B1 og B2 kun må etableres funktioner som naturligt knytter sig til idrætsformål - såsom fitnesscenter, wellness, fysioterapi og lignende. Dette vil kunne tolkes således, at der ikke kan opføres skole og institution i inden for byggefelterne, men kun de supplerende anvendelser.

  Lokalplantillægget skal bringe overensstemmelse mellem områdets anvendelse og byggefelternes anvendelse.

  Ordlyden af bestemmelsen vedrørende byggefeltet forslås ændret til:

  Delområde 1 må ligeledes anvendes til såvel offentlige som private arrangementer og begivenheder.

  Inden for byggefeltet B1 og B2 må der kun etableres institutioner, skole og idrætsformål samt funktioner, som naturligt knytter sig til idrætsformål  - såsom fitnesscenter, wellness, fysioterapi og lignende samt offentlige som private arrangementer og begivenheder.

  Byggefelt B1 justeres på kortbilag 2, således at der kan skabes mulighed for en gangforbindelse på et mindst 5 meter bredt areal mellem Fladhøjhallen og børneinstitutionen. Der indtegnes en sti i-h og byggefeltet B1 beskæres i en kile ned mod indgangen til hallen. Forpladsen ved skolen friholdes ligeledes for byggeri.

  Den nuværende adgang fra parkeringspladsen mod vest til Fladhøjhallens indgang inddrages  til børneinstitution. Derfor skal der sikres mulighed for, at der kan etableres parkeringspladser tæt på Fladhøjhallens hovedindgang. Der gives derfor mulighed for, at der inden for byggefelt B2 kan etableres parkeringspladser.

  Lokalplanforslaget fremlægges i 2 uger, idet ændringerne ikke er af væsentlig omfang.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af lokalplan nr. 90. Denne vil blive afløst af lokalplan nr. 90-,  når denne vedtages endeligt og offentliggøres.

  I forbindelse med lokalplan nr. 90 blev der foretaget en screening i henhold til miljøvurderingsloven. Vækst – og Udviklingsudvalget besluttede den 11. august. 2016, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering. Miljøpåvirkningen som følge af lokalplanændringen er uændret og derfor foreslås det, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 90.

  Tillæg nr.1 til lokalplan nr. 90 er i overensstemmelse med kommuneplanen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 90 anbefales vedtaget og sendt i offentlig høring i 2 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 90.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-04-2018

  Anbefales godkendt.

  Erwin Andresen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/12936, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  På foranledning af ejer af matrikel nr. 298 Stollig, Løjt, har forvaltningen udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 56 for et boligområde ved Stolligvej og et forslag til tillæg nr. 17 til kommuneplan 2015.

  Lokalplanen vil give mulighed for at udstykke cirka 90 grunde til enfamiliehuse. En del af området må endvidere anvendes til tæt lav boligbebyggelse.

  Disponeringen af området tager udgangspunkt i arkitektkonkurrence afholdt for et større område langs Stolligvej i 2006. Lokalplanområdet udgør cirka halvdelen af konkurrenceområdet. Konkurrenceområdet blev i 2009 optaget i kommuneplanen som byudviklingsområde til boligformål.

  I forbindelse med forslag til lokalplan nr. 56 er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 17, som inddrager 2 mindre områder i rammeområde 1.1.106.B. Der har forud for kommuneplantillægget været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c. Der blev den 7. februar 2018 afholdt borgermøde. Der indkom efterfølgende 4 ideer og forslag, heraf er 1 af forslagene underskrevet af en række beboere langs Dimen og Stolligvej. De indkomne ideer og forslag omhandler hovedsagligt, om der skal ske byudvikling i rammeområde 1.1.106.B og en række miljømæssige forhold, alternativ vejbetjening af området og forslag til andre steder, hvor der i stedet for kunne ske byudvikling og andet. Dette er kommenteret i notat af 16. marts 2018.

  Der er foretaget en screening af lokalplanen og kommuneplantillægget efter miljøvurderingsloven. Forvaltningen har vurderet, at der er negativ miljøpåvirkning på nogle forhold, men at disse ikke er så sandsynlige og væsentlige, at der skal udarbejdes en miljøvurdering.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 1.1.106.B i Kommuneplan 2015. Området er udlagt til åben lav og tæt lav boligformål.

  To mindre arealer i lokalplanområdet ligger i det åbne land, og derfor er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 17, som inddrager disse i rammeområdet. Lokalplanen åbner mulighed for tæt lav bebyggelse med grundstørrelser ned til 350 m². Dette er ikke i overensstemmelser med den mindste grundstørrelse, som er fastsat for lokalplanlægningen for rammeområde 1.1.106.B. I forslag til kommuneplantillæg nr. 17 ændres mindste grundstørrelse for tæt lavt byggeri til 350 m².

  Området ligger kystnærhedszone. Der er i planforslaget redegjort for påvirkningen af kystnærhedszonen jf. planlovens § 16 stk. 4.

  Hovedparten af området er omfattet af 300 meter skovbyggelinje efter Naturbeskyttelseslovens § 17. Skovbyggelinjen søges ophævet for de arealer, der skal kunne udstykkes til byggegrunde, men opretholdes i et bælte langs skovbrynet.

  Den vestlige del af området er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje efter Naturbeskyttelseslovens § 18 i forhold til den brolagte vej Dimen. De vestligste parceller ligger inden for byggelinjen i afstand af 30 meter fra fortidsmindet. Byggelinjen søges reduceret, når lokalplanen er vedtaget.

  Lokalplanområdet overføres til byzone med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 56.

  Der er udarbejdet en screening efter miljøbeskyttelsesloven af de to planforslag, som fremgår af notat af 16. marts 2018.

  Høring/udtalelse

  Der var indkaldt til ideer og forslag fra den 24. januar 2018 til den 21. februar 2018 og borgermøde den 7. februar 2018.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 17 for rammeområde 1.1.106.B godkendes og sendes i høring i 8 uger,

  at forslag til lokalplan nr. 56 Boligområde ved Stolligvej godkendes og sendes i høring i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslagene og at beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-04-2018

  Anbefales godkendt.

  Erwin Andresen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/31259, Sagsinitialer: MBB

  Sagsfremstilling

  I denne sag lægges op til beslutning om byggemodning af et område på Sejsbjerg i Stubbæk ud mod Gammel Tinglevvej.

  Der blev i 2015 udstykket 6 grunde på Sejsbjerg, hvoraf der kun er to grunde tilbage. Disse vurderes solgt inden for nær fremtid, hvorfor der er behov for nye grunde i Stubbæk. Der er desuden tre grunde tilbage fra en anden og tidligere udstykning.

  For at understøtte væksten i Stubbæk, er det vigtigt, at der er nogle gode og varierede bosætningsmuligheder i byen.

  Området er oprindeligt en del af lokalplan S12 fra 1987 og er tiltænkt børnehave, dagligvarebutik eller lignende. Der er sidenhen udarbejdet en ny lokalplan for dette område (lokalplan LP106 for S1 og S2 på Sejsbjerg), da det ikke har været muligt at sælge grundene til det tiltænkte formål. Derfor anbefales det at igangsætte en boligbyggemodning der. Det tegningsmateriale og øvrige beskrivelser, der er indeholdt i denne indstilling, er en del af den nye lokalplan.

  Der er i 2020 afsat 1 mio. kr. til 2. etape af byggemodning storparcel på Sejsbjerg (et andet projekt end det her indstillede). Der er lavet overslag på dette projekt, som viser, at projektet vil blive alt for dyrt i forhold til, hvad grundene kan sælges til. Dette skyldes primært det meget skrånende terræn. Det er derfor vurderet, at dette projekt ikke bør igangsættes, og at ovenstående vil være en bedre løsning.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsplanen afsat et rammebeløb på 4,4 mio. kr. i 2018 til byggemodning boligformål. Hertil skal lægges 2,8 mio. kr., der er overført fra 2017. Der er derfor et rådighedsbeløb af dette rammebeløb på 7,2 mio. kr. tilbage. Anlægsudgiften til byggemodning af Sejsbjerg S1 og S2, som indeholder to boligveje, anslås til 1,9 mio. kr. Disse midler søges frigivet fra rammebeløbet.

  Med udgangspunkt i anlægsoverslaget forventes omkostningerne pr. grund efter byggemodning at ligge fra 222.000 kr. til 337.000 kr. Begge priser er inkl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter. Det er forvaltningens vurdering, at salgspriserne for grundene kan dække omkostningerne til byggemodningen.

  Der vil i forbindelse med byggemodningen være behov for tilførsel af midler til den efterfølgende kommunale drift af byggemodningsområdet, indtil driften kan overdrages til en grundejerforening. Den forventede afledte drift anslås til 0,020 mio. kr./år.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at byggemodning af Sejsbjerg S1 og S2 igangsættes,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til projektet ”Byggemodning Sejsbjerg S1 og S2”, finansieret af rammebeløb byggemodning boligformål på investeringsoversigten for 2018, og

  at der ved projektets fysiske afslutning tilføres politikområdet ”Drift, Veje og Parker” under Teknik- og Miljøudvalget 0,029 mio. kr./år til afledt drift, finansieret af afledt driftspulje under Økonomiudvalget  indtil seks måneder efter, grundejerforeningen er oprettet.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-04-2018

  Anbefales godkendt.

  Jette Julius Kristiansen og Erwin Andresen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

  Anbefales godkendt.

  Lars Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af konstitueringsaftalen, at der under Social- & Sundhedsudvalget skal nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende sundhedspolitik.

  Et § 17, stk. 4 udvalg er et særligt udvalg, der kan nedsættes af Byrådet til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for Byrådet, Økonomiudvalget eller et stående udvalg. Byrådet bestemmer det særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for dets virksomhed.

  § 17, stk. 4 udvalget vedrørende sundhedspolitik refererer til Social- & Sundhedsudvalget og er således rådgivende i forhold til dette udvalg. Nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalget ændrer ikke ved Social- & Sundhedsudvalgets kompetencer.

  Ifølge konstitueringsaftalen er § 17, stk. 4 udvalget vedrørende sundhedspolitik midlertidigt. Af bilagte kommissorium fremgår, at udvalgets opgave er at udarbejde oplæg til en ny tværgående sundhedspolitik, inden udgangen af 2019, med anbefaling til Social- og Sundhedsudvalget.

  Sundhedspolitikken skal understøtte borgerens gode liv, herunder læring og uddannelse, selvforsørgelse og tilknytning til arbejdsmarkedet, sundhed og mestring af eget liv og mulighed for at indgå i sociale fællesskaber.

  Det er ønsket, at den nye sundhedspolitik bliver til i levende dialog og samskabelse med borgere i alle aldre, de frivillige foreninger og kommunens mange andre aktører og interessenter på sundhedsområdet. Sundhedspolitikken skal således være en katalysator for fremtidens fællesskaber i Aabenraa Kommune.

  Udarbejdelse af oplæg til en ny tværgående sundhedspolitik forventes at danne afsæt for Sundhedsplan 2020-2021, der bl.a. forventes at have fokus på styrkelse af kommunens populationsansvar og forebyggende indsatser; samt målrettede indsatser som led i kommunens opgavevaretagelse i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Den nye tværgående Sundhedspolitik skal således danne grundlag for forankringen af kommunens sundhedsindsats på tværs af fagudvalgene og i samspil med kommunens mange aktører og interessenter på sundhedsområdet.

  Udvalget består af 7 – 11 medlemmer. Udvalgsformand samt 4 medlemmer udpeget af Byrådet, der sikrer repræsentation fra Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Ifølge konstitueringsaftalen tildeles formandsposten byrådsmedlem Jane Thorgeirsson.

  Udvalget sammensættes yderligere med eksterne ressourcepersoner med viden og indsigt indenfor sundhed og følgende fokusområder / målgrupper:

  • Børn og unges sunde livsstil

  • Borgere i risiko for / med livsstilsrelaterede sygdomme

  • Borgere i risiko for / med psykisk sygdom

  • Borgere i risiko for / med kronisk sygdom

  • Borgere med ønske om sund aldring og sociale fællesskaber

  Udvalget kan endvidere ad hoc indbyde eksterne eller kommunale ressourcepersoner/fagpersoner indenfor udvalgets opgaver.

  Udvalget udøver sin virksomhed i møder samt i dialog og samskabelse med frivillige foreninger, patientforeninger, eksterne aktører og ressourcepersoner i kommunen og nationalt.

  Sekretariatsbetjeningen af § 17, stk. 4 udvalget varetages af Social- & Sundhedsforvaltningen.

  Forvaltningen har udarbejdet et udkast til kommissorium med henblik på høring i berørte fagudvalg forud for byrådets behandling af sagen.

  Indstilling

  Social & Sundhed, Børn og Skole, Jobcenter og Borgerservice og Kultur og Miljø & Erhverv indstiller,

  at sagen høres i Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- & Uddannelsesudvalget, Kultur- & Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget med henblik på eventuelle bemærkninger til kommissoriet,

  at der nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende sundhedspolitik med reference til Social- & Sundhedsudvalget,

  at kommissorium for § 17, stk. 4 udvalget godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-03-2018

  1. – 3. at: Anbefales godkendt.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-04-2018

  1.-3. at anbefales godkendt.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-04-2018

  1.-3. at anbefales godkendt.

  Afbud: Thomas Juhl.

  Carina Underbjerg Hansen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2018

  1.-3. at: Anbefales godkendt.

  Signe Bekker Dhiman (A) forlod mødet og deltog ikke i punkt 45-51.

  Supplerende sagsfremstilling

  Med baggrund i ovenstående beslutninger fra udvalgene, indstiller Byråds og Direktionssekretariatet,

  at der under Social og Sundhedsudvalget nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende tværgående sundhedspolitik,

  at forslag til kommissorium godkendes,

  at byrådet udpeger 5 medlemmer til udvalget,

  at byrådet blandt de udpegede medlemmer udpeger en formand til udvalget,

  at formanden vedlægges med 7 % af borgmesterens vederlag, og

  at kompetencen til at udpege de eksterne medlemmer delegeres til formanden for Social- og Sundhedsudvalget og formanden for § 17, stk. 4 udvalget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

  Anbefales godkendt.

  Lars Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af konstitueringsaftalen, at der under Arbejdsmarkedsudvalget skal nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende integration. Et § 17, stk. 4 udvalg er et særligt udvalg, der kan nedsættes af byrådet til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for byrådet, Økonomiudvalget eller et stående udvalg. Byrådet bestemmer det særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for dets virksomhed.

  § 17, stk. 4 udvalget vedrørende integration refererer til Arbejdsmarkedsudvalget og er således rådgivende i forhold til dette udvalg. Nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalget ændrer ikke ved Arbejdsmarkedsudvalgets kompetencer.

  Ifølge konstitueringsaftalen er § 17, stk. 4 udvalget vedrørende integration midlertidigt. Af bilagte kommissorium fremgår, at udvalgets opgave er at udarbejde oplæg til en ny tværgående integrationspolitik, inden udgangen af 2019, med anbefaling til Arbejdsmarkedsudvalget.

  Integrationspolitikken skal understøtte flygtninge og indvandreres integration til det danske samfund, herunder læring og uddannelse, selvforsørgelse og tilknytning til arbejdsmarkedet, sundhed og mestring af eget liv og mulighed for at indgå i sociale fællesskaber.

  Det er ønsket, at den nye integrationspolitik bliver til i levende dialog og samskabelse med borgere i alle aldre, de frivillige foreninger og kommunens mange andre aktører og

  interessenter på integrationsområdet og på arbejdsmarkedet. Integrationspolitikken skal således bidrage til fremtidens fællesskaber i Aabenraa Kommune.

  Udarbejdelse af oplæg til en integrationspolitik forventes at danne afsæt for det fremtidige integrationsarbejde, der bl.a. forventes at have fokus på styrkelse af kommunens samarbejde med arbejdsmarkedet, frivillige organisationer, skoler, boligforeninger, sundhedsvæsenet og andre interessenter.

  Integrationspolitikken skal således danne grundlag for forankringen af kommunens integrationsindsats på tværs af fagudvalgene og i samspil med kommunens mange aktører og interessenter på Integrationsområdet.

  Udvalget består af 7 – 11 medlemmer.

  Udvalgsformand samt 4 medlemmer udpeget af

  byrådet, der sikrer repræsentation fra Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og

  Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget. Ifølge konstitueringsaftalen tildeles formandsposten byrådsmedlem Erik Uldall Hansen.

  Udvalget sammensættes yderligere med eksterne ressourcepersoner med viden og indsigt

  indenfor integration og skal:

  · Være med til at skabe grundlag for aktive lokalpolitiske processer, hvor relevante aktører involveret tidligt i politiske drøftelser

  · Sikre, at alle interessenter arbejder sammen om at skabe lokalt forankrede processer og strategier

  · Komme med input til, hvordan borgere kan inddrages i beslutningsprocesser og i udvikling af konkrete løsninger.

  · Sikre en åben dialog mellem parterne

  · Inddrage relevant viden for udvalgets arbejde

  · Holde fokus på de gode eksempler

  Udvalget kan ad hoc indbyde eksterne eller kommunale ressourcepersoner/fagpersoner indenfor udvalgets opgaver. Udvalget udøver sin virksomhed i møder samt i dialog og samskabelse med frivillige foreninger, eksterne aktører og ressourcepersoner i kommunen og nationalt.

  Sekretariatsbetjeningen af § 17, stk. 4 udvalget varetages af Jobcenter og Borgerservice.

  Udkast til kommissorium har været i høring i henholdsvis Arbejdsmarkedsudvalget, Børn- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget. I alle udvalg er kommissoriet anbefalet godkendt. Arbejdsmarkedsudvalget bemærkede, at §17, stk. 4 udvalget i sit arbejde skal sikre sammenhæng til Beskæftigelsesplanen med løbende opmærksomhed på samspil og handlinger i perioden frem til 2020, og at procesplanen for udvalgets arbejde godkendes i Arbejdsmarkedsudvalget. Begge elementer er indarbejdet i kommissoriet.

  Indstilling

  Byråds og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der under Arbejdsmarkedsudvalget nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende integration,

  at forslag til kommissorium godkendes,

  at byrådet udpeger 5 medlemmer til udvalget der sikrer repræsentation fra Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget,  Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget,

  at byrådet blandt de udpegede medlemmer udpeger en formand til udvalget,

  at formanden vedlægges med 7 % af borgmesterens vederlag, og

  at kompetencen til at udpege de eksterne medlemmer delegeres til formanden for Arbejdsmarkedsudvalget og formanden for § 17, stk. 4 udvalget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

  Anbefales godkendt.

  Lars Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11745, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Regeringen og en bred kreds af Folketingets partier indgik i oktober 2017 "Aftale om bedre veje til uddannelse og job". KKR får i henhold til aftalen opgaven med at stille forslag til de nye dækningsområder/institutioner og placering af skoler til Undervisningsministeren.

  Det fremgår af aftalen, at Undervisningsministeren, efter en lokal proces og efterfølgende drøftelse med aftalepartierne, opretter de nye institutioner som statsligt selvejende institutioner og godkender vedtægterne. Endvidere fremgår det, at der skal oprettes i omegnen af 90 skoler, som organiseres i ca. 30 selvejende institutioner. For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget. Det fremgår af aftalen, at der er en forventning om, at den lokale proces tager udgangspunkt i én skole pr. kommune, dog flere skoler i de større kommuner og ingen skoler i kommuner, hvor der ikke er tilstrækkeligt elevgrundlag.

  På KKR Syddanmarks møde den 19. marts 2018 var der en første drøftelse af processen, hvor det blev besluttet, at når der har været en lokal proces meldes resultatet ind til KKR. På KKR-mødet i juni skal der forelægge en indstilling vedrørende FGU organisering og placering af FGU institutionen. I region Syddanmark tyder de foreløbige tilbagemeldinger på, at der er lokale processer i gang, der fører til etablering af 6-7 FGU institutioner, hvilket samlet bidrager til, at grænsen på 30 moder-institutioner overholdes. Der er udpeget en opmand, der får til opgave at sikre, at alle kommuner bliver omfattet af de nye FGU’er og antallet ikke overstiger ca. 30. Herudover får han til opgave indenfor den enkelte FGU at søge at finde en løsning på placering af moderinstitutionen i det omfang, der ikke opnås enighed herom.

  De sønderjyske uddannelsesinstitutioner Tønder Handelsskole, BCSyd, Haderslev Handelsskole, SOSU Syd, Gråsten Landbrugsskole, IBC og EUC Syd har fremsendt et notat (bilag 6), hvori der gives input til etablering af FGU og etablering af en institution, der kan gennemføre de tre spor i FGU.  Uddannelsesinstitutionerne anbefaler i notatet, at der etableres en FGU institution i Sønderjylland med udbudsstationer i de fire sønderjyske kommuner.

  Sagen har været drøftet i det sønderjyske koordinationsudvalg. På mødet var der opbakning til, at der etableres én fælles sønderjysk FGU med lokale undervisningssteder og med en decentral beslutningsstruktur. Samtidig var der opbakning til, at der igangsættes et administrativt forberedelsesarbejde med henblik på at klargøre opslag til besættelse af stillingen som leder af FGU samt snarest muligt gennemføres en kortlægning af en mulig organisatorisk struktur.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at, der etableres en fælles sønderjysk FGU, som meldes ind som kommunens bidrag til KKR,

  at det fælles sønderjyske FGU skal have undervisningssteder i hver af de 4 sønderjyske kommuner, og der skal arbejdes ud fra en struktur, hvor der er en decentral beslutningsstruktur i den kommende FGU, og

  at der igangsættes en kortlægning af en mulig organisatorisk struktur mhp. på placering af moderinstitutionen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018


  Anbefales godkendt.

  Lars Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2844, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendeS forslag til revideret Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse og revideret Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning.

  I forhold til tidligere godkendte kvalitetsstandarder er der sket mindre ændringer.

  Det er præciseret, at genoptræningen kan ske ved Målrettet selvtræning ved hjælp af elektroniske træningsprogrammer.

  I den daglige tilrettelæggelse af træningsopgaven er der fokus på, at både vedligeholdende træning og genoptræning skal have et mål og være tidsbegrænset. Borgeren kan dog godt få to eller i særlige tilfælde flere forløb i forlængelse af hinanden.

  Genoptræning og vedligeholdende træning skal ses i sammenhæng med den samlede rehabiliterende indsats.

  Fokus på målrettet indsats også i forhold til vedligeholdende træning betyder, at flere borgere får et mere målrettet tilbud og herefter overgår til et tilbud udenfor kommunalt regi. Tilbuddene har en tidsbegrænset karakter. På sigt er det forventningen, at færre borgere løbende skal have vedligeholdende tilbud, og at der dermed kan skabes mulighed for at prioritere flere midler til genoptræningsforløb og rehabilitering.

  Udredning af en borgers træningspotentiale sker typisk på anmodning fra visitationen, da denne udredning skal anvendes i sagsbehandlingen og indgå i beslutning af, om borgeren kan visiteres til træning.

  Der visiteres således til en ramme i form af pakker i forhold til opgaven, og det er terapeutens opgave sammen med borgeren at tilrettelægge træningen ud fra borgerens behov og indenfor den givne ramme.

  Borgere på plejehjem visiteres ikke til vedligeholdende træning, idet det indgår som en del af den daglige opgave.

  Økonomi og afledt drift

  Det korrigerede budget 2018 til visiteret træning udgør 14,513 mio. kr. fordelt med 10,351mio. kr. til §140 genoptræning, 1,69 mio. kr. til §86 stk. 1 træning og 2,471 mio. kr. til træning jf. §86  stk. 2 træning.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet den 12. marts 2018:

  Seniorrådet kan gå ind for det foreliggende udkast til kvalitetsstandard for vedligeholdende træning.

  Dog vil Seniorrådet gerne anbefale, at svarfristen for en ansøgning til vedligeholdende træning nedsættes til max. 4 uger ud fra den betragtning, at en ansøger ved indsendelse af ønske om vedligeholdende træning må betragtes som motiveret herfor, hvorfor et svar i værste fald om 6 uger vil kunne have den modsatte virkning.

  Seniorrådet kan erklære sig enig i de fremførte synspunkter/overvejelser i det fremlagte udkast til kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse.

  At en ansøgning om genoptræning vil blive behandlet indenfor 2 uger, ser Seniorrådet som meget hensigtsmæssigt i modsætning til svarfristen for ansøgning om vedligeholdende træning indenfor 6 uger, som ovenfor anført.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at revideret kvalitetsstandard for vedligeholdende træning godkendes, og

  at revideret kvalitetsstandard for genoptræning godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-04-2018

  1. at: Anbefales godkendt.

  Sagsbehandlingsfristen for vedligeholdende træning fastholdes på 6 uger. Der følges op på sagsbehandlingsfrister i ledelsesinformationen til udvalget.

  2. at: Anbefales godkendt.

  Afbud: Ditte Vennits Nielsen

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018


  Anbefales godkendt.

  Lars Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2844, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes revideret kvalitetsstandard for madservice for borgere i eget hjem.

  Kvalitetsstandard for madservice beskriver sammensætning og kvalitet af udbragt mad til borgerens hjem. Beskrivelsen tager udgangspunkt i det nuværende serviceniveau.

  Der er hovedsageligt kun foretaget redaktionelle rettelser i den reviderede kvalitetsstandard for madservice, men der er bl.a. lagt vægt på en tydeliggørelse af muligheden for at deltage i spisefællesskaber.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2018 er der afsat 0,041 mio. kr. til området, idet de øvrige omkostninger er brugerfinansierede.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet den 12. marts 2018:

  Seniorrådet kan tilslutte sig den reviderede ”Kvalitetsstandard for madservice”.

  Seniorrådet har med tilfredshed bemærket, at der er sat øget fokus på ensomme ældre, således at man kan blive visiteret til madservice sammen med andre i én af kommunens caféer, såfremt man har et lille netværk og vil have gavn af at spise sammen med andre.

  Ligeledes er det positivt, at der ikke opkræves for mad og kørsel, såfremt en borger er blevet akut indlagt, og der ikke har været mulighed for at informere om indlæggelse.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at revideret kvalitetsstandard for madservice godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-04-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Ditte Vennits Nielsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018


  Anbefales godkendt.

  Lars Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2844, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes revideret kvalitetsstandard for hjemmehjælp for 2018.

  Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v., samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 83 og 86.

  Den reviderede kvalitetsstandard medfører en øgning i serviceniveauet med baggrund i lovændringer og vedtagelsen af Ældre- og værdighedspolitikken. Der bemærkes særligt afsnit om klippekort til aflastning og modvirkning af ensomhed.

  Serviceniveauet er øget ved tilførsel af centrale midler til klippekort for de svageste borgere i eget hjem. Herudover er der øget fokus på værdighed, der er finansieret af regeringens tilførsel af værdighedsmidler.

  Der er arbejdet med at indføre større fleksibilitet i opgaveløsningen om aftenen, således at der i konkrete tilfælde kan aftales eks. opvarmning af mad om aftenen.

  Der er fortsat fokus på, at afgørelser skal træffes på grundlag af et personligt møde. Ligeledes er der sat øget fokus på løbende opfølgning på behov for hjælp, hvilket er en forudsætning for overholdelse af budget 2018.

  Hjemmeplejen i Aabenraa Kommune har særlig fokus på rehabilitering af borgerne og hvorledes borgeren understøttes i at leve et liv med selvbestemmelse og mulighed for at vælge.

  Opgaverne i hjemmet løses med udgangspunkt i den ”Rehabiliterende tilgang” og med fokus på værdighed. Der er for medarbejderne fokus på at løse kerneopgaven sammen med borgeren; at understøtte borgerens sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om at deltage i sociale fællesskaber.

  Der er ligeledes i kvalitetsstandarden taget højde for, at leverandøren kan tilrettelægge besøg som skærmbesøg.

  I afsnittet vedrørende arbejdsmiljø, herunder hjælpemidler til sikring af arbejdsmiljø, er vilkårene blevet mere tydelige, men er reelt en beskrivelse af nuværende ramme.

  Nyt i kvalitetsstandarden er også, at alle leverandører kan sælge tilkøbsydelser. Dette er blevet muligt for den kommunale leverandør ved frikommuneforsøg.

  Økonomi og afledt drift

  Det korrigerede budget 2018 til hjemmehjælp udgør netto 136,249 mio. kr. ekskl. centralt tilførte midler. Heraf udgør den kommunale leverandørs andel (82%) og den private leverandørs andel 26,468 mio. kr. (18%).

  Kvalitetsstandarden forventes at være i overensstemmelse med den forventede efterspørgsel på ydelsen, således at visitationsrammen for hjemmehjælp overholdes.

  Høring/udtalelse

  Møde for Seniorrådet den 12. marts 2018:

  Seniorrådet kan kun med tilfredshed notere sig, at der med den reviderede kvalitetsstandard for hjemmehjælp er sket en øgning i serviceniveauet ud fra lovændringer og Ældre- og værdighedspolitikken – herunder især med klippekort til aflastning og modvirkning af ensomhed, som Seniorrådet også tidligere er gået ind for.

  Den rehabiliterende indsats, der nævnes flere gange, kan Seniorrådet også kun anse som et positivt islæt i sammenhæng med kommunens værdighedspolitik.

  Endelig ser Seniorrådet det som meget positivt, at Aabenraa Kommune samt evt. øvrige leverandører nu i lighed med andre frikommuneforsøg kan sælge tilkøbsydelser.

  Seniorrådet kan således tilslutte sig det forelagte udkast.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at revideret kvalitetsstandard for hjemmehjælp godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-04-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Ditte Vennits Nielsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018


  Anbefales godkendt.

  Lars Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/903, Sagsinitialer: JFH
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39293, Sagsinitialer: JFH
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/8305, Sagsinitialer: JFH
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/9783, Sagsinitialer: EKA