Beslutningsprotokol

tirsdag den 6. november 2018 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Der var afbud fra Lars Kristensen og Kim Brandt.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1112, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-11-2018

  Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1112, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-11-2018

  • Status på jordhandel
  • Status på etablering af erhvervshuse

  Afbud: Lars Kristensen og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36706, Sagsinitialer: lnn

  Sagsfremstilling

  Gældsstyrelsen har som led i oprydningsarbejdet af den automatiserede gældsinddrivelse i det tidligere SKAT tilbudt at købe en vis mængde af fordringer af privatretlig karakter med henblik på efterfølgende afskrivning.

  For Aabenraa Kommune drejer dig sig om i alt 3.210 fordringer til en samlet nominel værdi på 818.741,89 kr., hvoraf 210.878,46 kr. er påløbne inddrivelsesrenter.

  Gældsstyrelsen købetilbud er 203.509,59 kr.

  Opkrævningsteamet har stikprøvevis efterprøvet de enkelte fordringer, som varierer i beløbsstørrelse mellem 0,36 kr. og 7.500 kr. Der er tale om krav forfaldent i perioden fra 1997 og frem til tilbuddets afgivelse (påløbne renter). Opkrævningsteamet har ud fra tidligere praksis fra SKAT vurderet, at kravene sandsynligvis vil blive afskrevet over en årrække. Det er samtidig Gældsstyrelsens vurdering, at det beløb, der vil kunne inddrives, ikke vil overstige det beløb, der er tilbudt i købstilbuddet, og at inddrivelse potentielt vil strække sig over en årrække.

  Økonomi og afledt drift

  Fordringerne vil blive afskrevet på den enkelte debitor via egenkapitalkontoen med nedskrivning af Gældsstyrelsens købstilbud, svarende til  en nettoafskrivning på 0,615 mio. kr.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Stabs- og arbejdsmarkedsdirektøren bemyndiges til at indgå aftale med Gældsstyrelsen om salg af de oplistede fordringer, og

  at restbeløbet på 0,615 mio. kr.afskrives via egenkapitalen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/30177, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 10. oktober 2018, at Aabenraa Kommune indfrier en fordring hos Arwos vedr. rettigheder til at opkræve tilslutningsbidrag på byggemodnede grunde ejet af Aabenraa Kommune. 

  Fordringen omhandler de udgifter, der er afholdt til byggemodning før etableringen af et selvstændigt forsyningsselskab 1. januar 2010 og vedrører alene de grunde som Aabenraa ejer.

  Udgiften udgør maksimalt 19,4 mio. kr. og finansieres af kassen og modsvares på finansforskydninger i 2018.

  I takt med at byggemodnede grunde er blevet solgt, er fordringen ved Arwos blevet nedskrevet med et beløb svarende til taksten for tilslutningsbidraget det pågældende år.

  Når Aabenraa Kommune indfrier tilgodehavendet i 2018 kan allerede byggemodnet jord sælges til priser inkl. byggemodning og til en pris, der svarer til det omkostningsniveau da byggemodningen blev foretaget. 

  Når kommunen igennem denne sag kommer i forskud vil kommunens tilgodehavende blive nedskrevet i takt med at grundene sælges. Denne sag skal fastlægge principperne for hvordan forpligtigelsen indarbejdes og fordeles på takster og salgspriser for de omfattede byggegrunde såvel private som erhverv.

  Siden sagens behandling er der pågået en kvalitetssikring af grundlaget for fordringen, som er blevet ajourført med følgende forhold.

  - Solgte parcelhusgrunde som ikke er fratrukket fordringen. Det omhandler hovedsageligt solgte grunde i 2010 samt de seneste solgte grunde i 2018.

  - Sammenlagte parcelhusgrunde hvor der ikke er opkrævet nyt tilslutningsbidrag.

  - Erhvervsarealer solgt til 3. part uden krav om kloakering, hvis anvendelsen ikke forudsætter bygninger mv.

  - Erhvervsarealer omlagt til parcelhusgrunde

  - Erhvervsarealer udlagt til § 3 arealer til naturbeskyttelsesformål.

  Fordringen kan derudover deles op i 3 dele drikkevand, spildevand og spildevand Erhverv, der tager udgangspunkt i opgørelsen pr. 1. januar 2010 jf. vedlagte bilag. 

  Forslag til principper

  Det overordnede princip for indarbejdelse af tilgodehavendet i kommunens regnskab er en forventning om, at beløbet over tid kan nedskrives i takt med at grundene sælges.

  Parcelhusgrunde:

  For så vidt angår de byggemodnede parcelhusgrunde foreslås det, at der ved salg opkræves, hvad der svarer til taksten for tilslutningsbidraget for henholdsvis drikkevand og spildevand jf. Arwos takstblad det pågældende år.

  En merindtægt vil kunne kompensere for at videreføre et andet princip om, at der ikke opkræves yderligere tilslutningsbidrag ved sammenlægning af grunde, hvor der i forvejen er betalt for 1 tilslutningsbidrag.  Dette er ikke gældende for nye byggemodninger, men alene for de i denne sag omtalte grunde.

  Erhverv:

  For så vidt angår erhvervsarealerne skal en prissætning af arealerne modsvares af en realistisk tidshorisont for endelig nedskrivning. En aktivering/et salg af arealerne, som forudsætning for vækst og udvikling prioriteres højere end en fuld nedskrivning af tilgodehavendet over kort tid.  

  En konkurrencedygtig pris for allerede byggemodnet jord vurderes, som et væsentligt parameter for at kunne sælge jorden. I dag udgør prisen for byggemodning jf. Arwos takstblad 49.781 pr. 800 m2, svarende til 62 kr. pr. m2 ekskl. moms.

  Ud fra en gennemsnitsbetragtning vil prisen pr. 800 m2. for de tilbageværende 21 byggemodnede erhvervsarealer på i alt 69,2 ha, som er byggemodnet før 1.1.2010, udgøre 13.047 kr. pr. 800 m2, svarende til 16 kr. pr. m2.

  På den baggrund foreslås et princip om at tage udgangspunkt i gennemsnitsprisen og tillægge 100 procent. Det vil svare til en prissætning for byggemodning på 25.600 kr. pr. 800 m2, svarende til 32 kr. pr. m2.

  Dette princip baserer sig på en enkel løsning, som både tilgodeser, at fordringen skal inddrages over tid og  en konkurrencedygtig prisfastsættelse.

  Konsekvenser

  Der må forventes, at denne sag medfører, at der ikke indgås salgsaftaler om byggemodnet jord, inden der foreligger nye takster og priser. Ovenstående principper indgår i takstsagen til Byrådet i december med henblik på, at de omtalte arealer kan erhverves først i det nye år.

  Tilbageskødet jord, som er byggemodnet, kan udgøre en undtagelse til ovenstående og må vurderes særskilt. 

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at overstående principper godkendes med henblik på at kunne indgå i nye udbud af de byggemodnede arealer.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-11-2018

  Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36802, Sagsinitialer: jtf

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der besluttes en anvendelsesmæssig deling af ejendommen Vestergade 20, 6230 Rødekro, Rødekro Bibliotek, mellem to udvalg, henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

  Sagen er afledt af, at Specialteamet under Bo & Aktivitet ved Ældre og Handicap står uden lokaler. Grunden til at de nu står uden lokaler er et påbud fra arbejdstilsynet grundet konkrete udfordringer med arbejdsmiljøet, som ikke lader sig løse ved den nuværende placering i delte lokaler på Engvej.

  Facility Management-enheden har i samarbejde med Specialteamet fundet nogle egnede kontor- og mødelokaler på 1.salen af Rødekro Bibliotek, som biblioteket ikke anvender. Lokalerne kan for en udgift på 275.000 kr. lovliggøres til den påtænkte anvendelse.

  En delt anvendelse af lokalerne på Vestergade 20 i Rødekro vil være med til at understøtte Aabenraa kommunes strategi om bedre udnyttelse af egne ejendomme.

  Samtidig vil den delte anvendelse af ejendommen være med til at styrke samarbejdet mellem forvaltningerne, idet bibliotekets tilbud vil kunne indgår som en del af rehabiliteringen.

  Udnyttelsen af de ledige kvadratmetre på Vestergade 20 i Rødekro vil også generere et provenu til Facility Management -kontoen under Økonomiudvalget, idet Kultur- og Fritidsudvalget jævnfør reglerne om overdragelse af ejendommen skal aflevere 75% af den besparelse de opnår på bygningsdriften ved at overdrage en del af ejendommen til Social- og Sundhedsudvalget.

  Planmæssige forhold

  Ejendommen Vestergade 20 i Rødekro er omfattet af kommuneplanramme nr. 2.1.001.C for Rødekro Midtby.

  Områdets anvendelse er Centerområde.

  Specifik anvendelse er bycenter, butiksformål, boliger med tilhørende fællesanlæg og offentlige institutioner, kultur- og fritidstilbud, hotel- og restaurationsvirksomhed, serviceerhverv samt mindre håndværks- og fremstillingserhverv, som uden genevirkninger kan indpasses i området.

  Økonomi og afledt drift

  Ejendommens bygningsrelaterede driftsomkostninger for 2016 og 2017 udgør i gennemsnit 0,311 mio. kr./år.

  Facility Management -enheden har på en digital bygningstegning opmålt følgende brutto arealer. Biblioteket 597,2m²,  Ældre og Handicap 125,9m² og fællesareal 91,6m² som deles 50/50 mellem de to brugere. Biblioteket råder således over i alt 79 % af ejendommen og Ældre og Handicap over 21 % af ejendommen.

  Kultur- og Fritidsudvalget skal jævnfør regler om arealoverdragelse aflevere ¾ dele af de 21% af de bygningsrelaterede driftsomkostninger til Økonomiudvalget , svarende til kr. 0,049 mio. kr./år. For 2018 vil beløbet udgøre 2/12 dele, svarende til 0,008 mio. kr.

  Social- og Sundhedsudvalget  skal selv finansiere bygningsdriften af de nye lokaler beregnet til 0,065 mio. kr./år.

  Ombygningsomkostningerne til ny anvendelse og brandsikring er beregnet af Kommunale Ejendomme til 275.000 kr.+ moms, der finansieres af Social- og Sundhedsudvalget.

  Indstilling

  Kultur. Miljø og Erhverv indstiller,

  at 171,7m² af etagearealet inkl. andel af fællesarealet overdrages fra Kultur- og Fritidsudvalget til Social- og Sundhedsudvalget fra den 1. november 2018,

  at der gives en negativ tillægsbevilling i 2018 på 0,008 mio. kr., og i 2019 på 0,049 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, som tilføres Økonomiudvalget,

  at Social- og Sundhedsudvalget betaler udgiften på 0,275 mio. kr. for ombygningen af de erhvervede lokaler, og

  at Social- og Sundhedsudvalget finansierer bygningsdriften af de nye lokaler beregnet til 0,065 mio. kr. om året fra 2019, som budgetomplaceres til KFU ved næstkommende bevillingskontrol.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-11-2018

  Godkendt, under forudsætning af Social- og Sundhedsudvalget bakker op.

  Afbud: Lars Kristensen og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/26150, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der træffes beslutning om godkendelse af samarbejdsaftale mellem Aabenraa Kommune og Business Aabenraa.

  Om Business Aabenraa og samarbejdet med Aabenraa Kommune
  Business Aabenraa er en selvejende institution, hvis formål er at varetage den samlede erhvervsfremmeindsats og fokusere på de erhvervsmæssige styrkepositioner, og værdiskabende tiltag, der styrker Aabenraa kommunes konkurrenceevne i forhold til jobskabelse og bosætning. Den samlede erhvervsfremmeindsats omfatter områderne erhvervsudvikling, -service, iværksætteri, turisme, detailhandel samt events. 

  Business Aabenraa er finansieret af en række aktører, hvor der for hver aktør er udarbejdet en samarbejdsaftale. Der er indgået samarbejdsaftaler med Aabenraa Kommune, Aabenraa Erhvervsforening, Shop i city og Turistforeningen, hvor de to førstnævnte er de største bidragsydere. Aabenraa Kommune er repræsenteret i bestyrelsen for Business Aabenraa med 3 medlemmer samt en bisidder fra forvaltningen.

  Samarbejdsaftale mellem Aabenraa Kommune og Business Aabenraa

  På Økonomiudvalgets møde den 23. august 2018 blev der afgivet beretning fra Business Aabenraa, og oplæg til den kommende samarbejdsaftale blev drøftet. På baggrund af Økonomiudvalgets bemærkninger fra mødet er der udarbejdet udkast til en ny samarbejdsaftale mellem Aabenraa Kommune og Business Aabenraa for perioden 1. januar 2019 – 31. december 2022.

  Overordnet tager den lokale erhvervsservice afsæt i vækststrategien med det formål at styrke Aabenraa Kommunes konkurrenceevne i forhold til jobskabelse og bosætning i bred forstand. Målgruppen for den lokale erhvervsservice er virksomheder i Aabenraa Kommune. Det kræver ikke medlemskab at modtage services fra Business Aabenraa.

  Aftalen indeholder følgende hovedelementer

  · Strategisk vækst- og investeringsfremme: Formålet er at markedsføre og tiltrække ordre til eksisterende virksomheder og tiltrække nye virksomheder til kommunen. Business Aabenraa skal deltage aktivt i markedsføring og konkret tiltrækning af nye virksomheder i samarbejde med Aabenraa Kommune.

  · Erhvervsservice: Omfatter blandt andet formidling af tilbud fra erhvervshusene og staten til virksomhederne, samt den lokale og direkte service i forhold til at styrke virksomhedernes muligheder for at udløse vækstpotentiale og for øget jobskabelse.
   

  · Turisme, detailhandel og events: Formålet er at styrke synergien mellem centrale aktører inden for turisme, detail og events. For at understøtte muligheden for lokale events kan Sund Vækst-puljen ansøges.

  · Kvalificeret arbejdskraft: Indsatsen skal være med til at styrke de lokale virksomheders mulighed for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Herunder indgår Business Aabenraa i samarbejde med Aabenraa Kommune i faciliteringen af Aabenraa Vækstforum.

  Der afvikles årligt et møde mellem Økonomiudvalget og Business Aabenraa, hvor der sker en opsamling i forhold til den gældende samarbejdsaftale. Dels for at sikre, at der arbejdes for de påtænkte indsatser, dels for at foretage eventuelle justeringer i den eksisterende aftale, hvis vilkårene, som ligger til grund for aftalen, ændrer sig.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommune yder for perioden fra 1. januar 2019 og frem til 31.12.2022 et driftstilskud til Business Aabenraa.

  Tilskuddet udgør 4,811 mio. kr. i 2019 og 5,070 mio. kr. (i 2019 niveau) i årene 2020-2022.

  Tilskuddet er eksklusive moms og med forbehold for, at kommunens budget er etårigt og, at der derfor i forbindelse med budgettet kan vedtages ændringer i driftstilskuddet.

  Tilskuddet finansieres af det afsatte budget til Business Aabenraa.

  Sund Vækst puljen udgør en selvstændig udbetaling på 1,022 mio. kr. (2019 niveau) pr. år og udbetales primo januar.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at driftsaftalen mellem Business Aabenraa og Aabenraa Kommune godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-11-2018

  Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen og Kim Brandt.