Beslutningsprotokol

tirsdag den 11. december 2018 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Afbud fra Thomas Andresen, Arne Leyh Petersen og Philip Tietje.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1112, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018

  Godkendt.

  Afbud: Thomas Andresen, Arne Leyh Petersen og Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1112, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018

  Godkendt.

  Afbud: Thomas Andresen, Arne Leyh Petersen og Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/26432, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  I denne sag anbefales det at frigive resten af rådighedsbeløb til etablering af Genforeningspark ved Folkehjem i Aabenraa.

  Der er i juni 2018 givet anlægsbevilling, og totalrådgiveren er godt i gang med projektering. Såfremt Genforeningsparken skal gennemføres med en tidsplan, der muliggør åbning i foråret 2020 er der brug for at få frigivet den resterende del af anlægsbevillingen nu. Der er undersøgt leveringstid på flere af materialerne, herunder granitfliserne, hvori der skal præges fodspor. Produktions- og leveringstiderne gør, at Aabenraa Kommune skal kunne bestille og betale bygherreleverancer tidligere end forventet for at undgå forsinkelse. Endelig er der brug for, at projektets overgang til udbud og udførsel forløber med et afklaret budget, således at hovedprojektet kan færdiggøres og klargøres til udbud til tiden.

  Som et led i den arkitektoniske indretning af parken og for at sikre gode muligheder for handicapparkering, vareleverancer, rummer projektet en mulighed at flytte Bibliotekets nuværende indgang til en fælles indgang med Folkehjem. Denne del lå dog uden for Genforeningsparkens konkurrencebudget, men vil styrke det samlede udtryk og forbedre mulighederne for indretning omkring parkens akser markant.

  For at totalrådgiveren kan færdiggøre projekteringen, er der brug for en beslutning om, hvorvidt hovedindgangen ønskes flyttet eller ej, herunder også finansiering.

  Ved anlæg af Genforeningsparken nedlægges et antal parkeringspladser foran Folkehjem og Bibliotek. Der reetableres som en del af Genforeningsparken de nødvendige handicap p-pladser.

  Der er udarbejdet en parkeringsanalyse, der er vedlagt. Hovedkonklusionen herfra er, at der er tilstrækkeligt med parkeringspladser i området til at dække Folkehjems behov. Det kan komme på tale, at etablere flere P-pladser i området blandt andet fordi p-pladserne også benyttes til SOSU skolen og andre formål. Som et helt eller delvist alternativ skal der indskydes et beløb i parkeringsfonden for det nedlagte antal p-pladser. Denne afklaring foretages i en særskilt sag.

  Økonomi og afledt drift

  Der er givet en anlægsbevilling på 12,3 mio. kr., hvoraf der er frigivet 1,2 mio. kr. til projektering og forundersøgelser.

  Der er efterfølgende givet tilsagn om fondsmidler på netto 0,825 mio. kr. efter afregning af fondsmoms som bidrager til at nedbringe den kommunale udgift i projektet.

  Inkluderes flytning af bibliotekets hovedindgang i projektet, vil den budgetterede anlægssum skulle øges med 1,3 mio. kr. til i alt 13,6 mio. kr. 

  Biblioteket har i særskilt sag i Byrådet overført 0,5 mio. kr. på driften fra 2018 til 2019 med det formål at medfinansiere ombygning af hovedindgang samt afholde udgifter til indvendig indretning.

  Der resterer derudover i Økonomiudvalgets anlægspulje for opsamling af mere og mindreforbrug i alt 0,373 mio. kr. i 2018.

  Samlet set kan det udvidede projekt inklusiv flytning af hovedindgang finansieres ved kommunale mindreudgifter som følge af fondsbidraget, det af biblioteket opsparede beløb samt ØK’s anlægspulje.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at der gives et tillæg til rådighedsbeløb samt anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. i 2019 til projektet ”Genforeningsparken”, så den samlede anlægsbevilling udgør 13,6 mio. kr.,

  at der gives en indtægtsbevilling på 0,825 mio. kr. i 2019 finansieret af fondsmidler,

  at der gives negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 0,374 mio. kr. fra ØK’s anlægspulje i 2018,

  at der gives negativ tillægsbevilling på 0,101 mio. kr. på bibliotekets drift i 2019 finansieret af det opsparede beløb, og

  at den resterende del af anlægsbevillingen op til 13,6 mio. kr. frigives.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018

  Anbefales godkendt, idet der forelægges en særskilt sag om parkeringsforhold i løbet af 1. kvartal 2019.

  Afbud: Thomas Andresen, Arne Leyh Petersen og Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36657, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By traf den 11. oktober 2018 beslutning om en prioritering af indsatsen for kommunal bygge­modning.

  På den baggrund indstilles her til frigivelse af anlægs­bevillinger til byggemodning af et areal ved Langhus i Aabenraa og et areal ved Visøvej i Løjt Kirkeby.

  Langhus, etape 4

  Der foreslås byggemodnet 10 grunde og anlagt en ny boligvej med adgang fra den eksisterende stamvej på Langhus og placering op mod Camma Larsen-Ledets Vej. Se bilag.

  Den forventede udgift til den kommunale andel af byggemodningen er 3,5 mio. kr.

  Visøvej

  Området er tidligere byggemodnet (men ikke færdiggjort) til erhvervsformål, men er ved en ny lokalplan ændret til boligformål. Se bilag.

  Det er en forudsætning for gennemførelse af denne byggemodning, at Lokalplan nr. 104 – Boligområde ved Visøvej, Løjt Kirkeby, vedtages endeligt.

  Der mangler forsyning til området, fx belysning og vand, og der er endnu ikke betalt tilslutningsbidrag. Ligeledes mangler stianlæg.

  Forandring af området til boligformål kan deles i to dele - en østlig del med 10 grunde samt en vestlig del med 13 grunde og to nye stikveje.

  Byggemodning af henholdsvis den østlige og den vestlige del forventes at koste 2,1 mio. kr. og 3,5 mio. kr.

  Det er Kultur, Miljø & Erhvervs vurdering, at den sikreste og hurtigste start på bebyggelse af Visøvej opnås ved at starte med byggemodning af den vestlige del af området, da der her opnås det mest varierede udbud af grunde, og der ligger konkrete forespørgsler på grunde på den vestlige del.

  Planmæssige forhold

  Rammerne for byggemodning på Langhus er sat i Lokalplan nr. 113 – Boligområde ved Langhus.

  Rammerne for byggemodning på Visøvej sættes i Lokalplan nr. 104.

  Økonomi og afledt drift

  For de to ønskede projekter, anbefales følgende finansiering.

  Tabel 1.1. Rådighedsbeløb jordforsyning

  (1.000 kr)

  Løjt

  Kirkeby

  Ramme

  byggemodning

  Ramme erhverv

  I ALT

  Rådighedsbeløb 2018

  Frigivet

              200

           200

  ikke frigivet

           1.300

               5.300

      2.000

        8.600

  Rådighedsbeløb i alt

             1.500

                 5.300

      2.000

         8.800

  Finansiering

            -  

  Løjt Kirkeby, Visøvej

           1.500

               2.000

        3.500

  Langhus etape 4

               3.300

         200

        3.500

  Rest rådighedsbeløb

                   -  

                        -  

      1.800

         1.800

  Løjt Kirkeby, Visøvej til 3,5 mio. kr. anbefales finansieret af afsatte rådighedsbeløb til Løjt Kirkeby på 1,5 mio. kr., heraf er frigivet 0,200 mio. kr., samt 2 mio. kr. fra ”Rammebeløb Byggemodning”.

  Langhus, etape 4 til 3,5 mio. kr. anbefales finansieret af det resterende restrådighedsbeløb fra ”Rammebeløb byggemodning” på 3,3 mio. kr., samt 0,200 mio. kr. fra ”Rammebeløb Erhverv”.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. til ”Løjt Kirkeby” til byggemodning på Visøvej, så den samlede anlægsbevilling udgør 3,5 mio. kr., finansieret af rådighedsbeløbet på 1,3 mio. kr. til ”Byggemodning Løjt Kirkeby” samt af ”Rammebeløb byggemodning” på 2 mio. kr.,

  at der ved den fysiske afslutning af byggemodningen på Visøvej i Løjt Kirkeby tilføres politikområdet ”Drift af veje og parker” under Teknik- og Miljøudvalget 0,05 mio. kr. årligt til afledt drift, finansieret af puljen ”afledt drift” under Økonomiudvalget, indtil driften er overdraget til en grundejerforening for området,

  at ovenstående anlægsbevilling og afledte drift gives under forudsætning af, at lokalplan nr. 104 – Boligområde ved Visøvej, Løjt Kirkeby, vedtages endeligt.,

  at der gives anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til ”Langhus, etape 4”, finansieret af ”Rammebeløb byggemodning” med 3,3 mio. kr. samt ”Rammebeløb Erhverv” med 0,200 mio. kr., og

  at der ved den fysiske afslutning af byggemodningen Langhus, etape 4, tilføres politikområdet ”Drift af veje og parker” under Teknik- og Miljøudvalget 0,05 mio. kr. årligt til afledt drift, finansieret af puljen ”afledt drift” under Økonomiudvalget, indtil driften er overdraget til en grundejerforening for området.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 29-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018


  1., 3. og 4. at anbefales godkendt, og

  2. og 5. at kan ikke anbefales godkendt.

  Afbud: Thomas Andresen, Arne Leyh Petersen og Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/25435, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

  Den 27. juni 2018 godkendte Byrådet strategien IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN.

  Strategien er et eksempel på, at Aabenraa Kommune har ambitioner indenfor digitalisering. På Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2018 blev rådighedsbeløbet til digitalisering i folkeskolen prioriteret. I 2018 er der afsat 1,8 mio. kr., i 2019 3,3 mio. kr. og i 2020 10 mio. kr. svarende til i alt 15,1 mio. kr.

  Opgradering af netværk på udvalgte skoler

  Af strategien fremgår det blandt andet, at hvis det for alvor skal lykkes at få it og digitalisering i folkeskolen integreret i alle fag og åbne op for de digitale muligheder i forhold til børnenes læring, udvikling, trivsel og dannelse, så er det en forudsætning, at eleverne har let og lige adgang til kommunikation, samarbejde og produktion med it og digitalisering i skolerne.

  Som grundlag for strategien blev der af centrale medarbejdere på skolerne, i forvaltningen og i Staben blandt andet udarbejdet en analyse af skolernes nuværende it-niveau. Analysen rummer også anbefalinger. I analysen konkluderes det blandt andet, at det økonomiske råderum og det ledelsesmæssige initiativ synes afgørende for skolernes digitaliseringsgrad. Endvidere konkluderes det, at båndbredden på skolernes netværk varierer fra mellem 0,3 til 3 megabit pr. elev på almenområdet. Megabit pr. elev handler i sidste ende om, hvilke didaktiske programmer der kan tilgås. Analysen anbefaler derfor et løft i skolernes båndbredde samt en revurdering af båndbredden hvert andet år.

  Ud fra en prioriteret rækkefølge af skoler ønsker Skole og Undervisning at søge 1,6 mio. kr. til opgradering af netværk ud af det prioriterede rådighedsbeløb på 15,1 mio. kr., der er afsat ekstra til it og digitalisering i folkeskolen i perioden 2018-2021.

  Eksempelvis vil investeringen få betydning for Bylderup Skole, der efter Børne- og Uddannelsesudvalgets godkendelse den 7. august 2018 er med i Undervisningsministeriets 3-årige forsøg med Teknologi forståelse. I forbindelse med forsøget forventer ministeriet, at forvaltningen bakker op om forsøget ved at sikre relevante organisatoriske og teknologiske ressourcer af rimeligt omfang til skolerne.

  Pædagogisk understøttende teknologier

  IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN rummer tre strategiske spor. Spor 1, Læring i it og digitalisering, handler om at lære børnene, at anvende, mestre og eksperimentere med it og digitalisering. Spor 3, Læring om it og digitalisering, handler om at give eleverne en forståelse af teknologiens betydning for mennesket.

  Spor 2, Læring med it og digitalisering, handler om at anvende moderne multimodale læremidler og aktuelle teknologier, så eleverne lærer at blive kritiske, analytiske, kommunikerende, samarbejdende, innovative, eksperimenterende og kreative.

  For at realisere en del af spor to ønsker Skole og Undervisning i regi af PUC at indkøbe f.eks. robotter og supplerende Micro:Bits, som skolerne kan låne til undervisningen.

  I forhold til spor 2, Læring med it og digitalisering, ønsker Skole og Undervisning derfor at søge 200.000 kr. til indkøb af pædagogisk understøttende teknologier ud af det prioriterede rådighedsbeløb på 15,1 mio. kr., der er afsat ekstra til it og digitalisering i folkeskolen i perioden 2018-2021.

  Næste skridt i realiseringen af IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN vil blive ansøgning om frigivelse af midler til kompetenceudvikling af medarbejdere i folkeskolen. Stillingtagen til anvendelse af midler til kompetenceudvikling afhænger af, om Skole og Undervisning får en bevilling til deltagelse i Universitetsskoleprojektet under A.P. Møller fonden. Der forventes svar på ansøgningen i januar 2019.

  Økonomi og afledt drift

  Der er til ”rådighedsbeløb til digitalisering” afsat 2 mio. kr. i 2018, 4 mio.kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020, hvoraf Økonomiudvalget i mødet 22. maj 2018 har prioriteret 1,8 mio. kr. til ”IT i folkeskolen” i 2018.

  Der søges om frigivelse af 1,8 mio. kr. til såvel anlægsbevilling som rådighedsbeløb med henvisning til det i investeringsoversigten afsatte beløb på 2 mio. kr. i 2018.

  Heraf prioriterer Skole og Undervisning 1,6 mio. kr. til opgradering af netværk og 200.000 kr. til indkøb af pædagogisk understøttende teknologier som f.eks. robotter og Micro:Bits.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der til IT i folkeskolen gives en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr., og

  at der frigives rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. med henvisning til afsat rådighedsbeløb til digitalisering på investeringsoversigten.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-12-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Thomas Andresen, Arne Leyh Petersen og Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/117, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag anbefales det, at der frigives anlægsmidler til opførelse af Museum Sønderjyllands Magasin ved Brunde.

  Museum Sønderjylland har besluttet at opføre et nyt fællesmagasin for museet. Det er et krav for at Kulturstyrelsen opretholder sit årlige tilskud på 63 mio. kr., at muset får den kvalitet af magasinforhold, som er påkrævet for at opretholde sin statsanerkendelse.

  Museet har via fundraising sikret et delvist fondsfinansieret byggeri, i størrelsesorden 78,5 mio. kr., hvor den samlede kommunale medfinansiering fra de fire sønderjyske kommuner udgør 25 mio. kr. Aabenraa kommunes andel udgør 6,475 mio. kr.

  På den baggrund søges anlægsmidlerne frigivet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten 2019-2022 afsat 6,475 mio. kr. til et anlægstilskud.

  Byggeriet går i EU udbud i 4. kvartal 2018 og forventes projekteret i 1. halvår 2019 og selve byggeriet påbegyndt i 2. halvår 2019.

  Der forventes en merudgift til personalerelaterede udgifter samt andre udgifter relateret til bygningens drift, foreløbigt fastsat til 0,200 mio. kr., hvilket fremgår af projektbeskrivelsen i budget 2019-2022.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 6,475 mio. kr. til projektet ”Fællesmagasin Museum Sønderjylland, Brunde”, som finansieres af rådighedsbeløbet i 2019 på investeringsoversigten 2019-2022, der frigives, og

  at der ved projektets afslutning årligt tilføres Kultur- og Fritidsudvalget 0,200 mio. kr. til afledt drift, finansieret af puljen ”afledt drift” under Økonomiudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018

  1. at anbefales godkendt, og

  2. at kan ikke anbefales godkendt.

  Afbud: Thomas Andresen, Arne Leyh Petersen og Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40461, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Som en del af budgetforlig 2018 blev der afsat 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af en mobilitetsplan, og det fremgår af forligsteksten at:

  Der afsættes en ramme på 0,5 mio. kr. til en mobilitetsplan, der skal sammentænke temaerne fremkommelighed, trafik­sikkerhed, parkering, kollektiv trafik herunder ”Den samlede rejse”, cykelfremme, sundhed og opstille mål for forbedringer og tiltag herunder miljøhensyn.

  På investeringsplan 2018-2021 er rådighedsbeløbet til mobilitetsplanen placeret under Økonomiudvalget.

  Forligsteksten er så bredt formuleret, at det er nødvendigt at definere mobilitetsplanens indhold nærmere.

  Rådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr. foreslås i første omgang overført til 2019, hvor der i første kvartal forelægges en sag for Teknik- og Miljøudvalget med henblik på rammesætning af opgaven og på at identificere indhold og fokusområder i planen.

  Dernæst præsenteres opgaven med mobilitetsplanen for en rådgiver med henblik på endelig beslutning om planens indhold og frigivelse af bevilling til formålet.

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsplan 2018-2021 (note 25) er der afsat 0,5 mio. kr. under Økonomiudvalget, til udarbejdelse af en mobilitetsplan.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at rådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr. til Mobilitetsplan på investeringsoversigt 2018-2021 under Økonomiudvalget overføres til 2019, og

  at opgaven med udarbejdelse af en mobilitetsplan tildeles Teknik- og Miljøudvalget, som i 1. kvartal 2019 drøfter rammer og indhold for planen med henblik på tildeling af opgaven til en rådgiver og efterfølgende frigivelse af bevilling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018

  Godkendt, idet flytning af rådighedsbeløb indgår i regnskabsafslutning.

  Afbud: Thomas Andresen, Arne Leyh Petersen og Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42453, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af kommunens kasse- og regnskabsregulativ, at der på økonomiudvalgets møde i november/december skal forelægges en sag omfattende de afskrivninger, der er foretaget i debitorsystemet i løbet af det seneste regnskabsår.

  I Aabenraa Kommune sker afskrivninger på følgende grundlag:

  • krav der er 3 år eller ældre,
  • dødsboer, når boet afsluttes som boudlæg,
  • gældssaneringssager, og
  • frivillige akkorder, når sagen er afsluttet.

  Krav, som er opstået i løbet af et regnskabsår, og som afskrives i samme regnskabsår, sker via samme driftsområde som anvendt i forbindelse med påligningen af kravet.

  I regnskabsåret 2018 afskrives som kommunal andel via driften i alt 183.442 kr., der hovedsageligt vedrører madservice og regningskrav. Afskrivninger, som betinger refusionsmæssig korrektion, reguleres ligeledes over driften. Øvrige krav i 2018, svarende til en kommunal andel på 3.655.260 kr., afskrives direkte via kommunens egenkapital. Dette svarer til en total afskrivning på 3.838.702 kr. og en stigning i den kommunale andel på 2.650.501 i forhold til regnskabsår 2017. En oversigt over de samlede afskrivninger i 2018 fremgår af bilag 1.

  Stigningen i afskrivninger kan især henføres til tilbagebetalingspligtig hjælp, beboerindskudslån samt regningskrav. For tilbagebetalingspligtig hjælp og beboerindskudslån gælder, at afskrivningerne er givet enten via lov eller dødsfald. For regningskrav som påvirker driften i 2018 gælder, at der er tale om afskrivning af krav, som er konstateret uerholdelige.

  Der er tale om ekstraordinært store afskrivninger i 2018, hvilket især kan henføres til, at Folketinget inden sommerferien traf beslutning om, at der skal gennemføres en ekstraordinær afskrivning af offentlige restancer. Afskrivningen er en følge af udfordringerne med EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem), som har efterladt en stor mængde gældsposter med tvivl om retskraften. KL har i brev af 5. oktober 2018, jf. bilag 2, orienteret kommunerne om, at der mellem KL og regeringen er opnået enighed om, at kommunerne kompenseres for de ekstraordinært store afskrivninger med i alt ca. 214 mio. kr. i 2018. Aabenraa Kommunes andel af kompensationen vedrørende de ekstraordinære afskrivninger forventes at udgøre ca. 1.334.658 kr. hvilket svarer til en kursværdi på 35.

  Økonomiudvalget behandlede på mødet den 6. november 2018, sag nr. 243, et tilbud fra Gældsstyrelsen om køb af visse fordringer overdraget til SKAT. Købstilbuddet fra Gældstyrelsen udgjorde 203.510 kr.

  Økonomi og afledt drift

  Afskrivningerne i regnskabsåret 2018 er opgjort til 7.889.857 kr., hvoraf den kommunale andel udgør i alt 3.838.702 kr. Heraf vedrører 183.442 kr. debitorforhold pålignet i år 2018, som skal afskrives i 2018 via driften. Resterende afskrivninger på 3.655.260 kr. sker via kommunens egenkapital i 2018 og påvirker derfor ikke driften. Aabenraa Kommunes forventede andel af den statslige kompensation som følge af den ekstraordinære afskrivning af offentlige restancer forventes at udgøre 1.334.658 kr., som tilføres de likvide midler i 2018.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der som kommunal andel af afskrivninger afskrives 183.442 kr. via driften i 2018,

  at der som kommunal andel af afskrivninger afskrives 3.655.260 kr. via egenkapitalen i 2018,

  at refusionsmæssige korrektioner reguleres via driften i 2018, og

  at den forventede andel af kompensationen fra staten i størrelsesorden 1.334.658 kr. tilføres de likvide midler i 2018.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Thomas Andresen, Arne Leyh Petersen og Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42597, Sagsinitialer: TOJE

  Sagsfremstilling

  Børne- og Socialministeriet offentliggjorde den 17. april 2018 tre Danmarkskort over, hvor mange klagesager der er fejl i, når borgerne klager over kommunernes afgørelse på socialområdet, voksenhandicapområdet og på børnehandicapområdet. Kortene viser, hvad omgørelsesprocenten er i landets kommuner.

  Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har behandlet Danmarkskortene på et udvalgsmøde i henholdsvis maj og december 2018. Børne- og Socialministeriet har med henvisning til Retssikkerhedslovens § 79 b meddelt kommunerne, at kommunalbestyrelsen i hver kommune inden udgangen af 2018 skal behandle de tre Danmarkskort.

  Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen (den ansvarlige styrelse under Børne- og Socialministeriet) udregner omgørelsesprocenter:

  • Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
  • Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
  • Ændring: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer den.

  Når en afgørelse hjemvises eller ændres, kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort, også selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist eller ændret) ud af alle sager, hvor der er truffet en afgørelse.

  Aabenraa Kommunes omgørelsesprocent ligger væsentligt under landsgennemsnittet

  Som det fremgår af nedenstående, tegner Børne- og Socialministeriets Danmarkskort et billede af, at Aabenraa Kommune inden for alle tre områder ligger væsentligt under landsgennemsnittet. Det skyldes bl.a. fokus på kvaliteten i afgørelserne og fokus på dialog med borgeren forud for et evt. afslag på en ansøgning, således at borgeren har haft forståelse for afslaget. Ministeriets Danmarkskort tegner endvidere et billede af, at langt de fleste omgjorte afgørelser inden for Aabenraa Kommune hjemvises.

  Neden for redegøres for omgørelsesprocenten på socialområdet, voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet i 2017.

  Omgørelsesprocent på socialområdet i 2017

  Heri indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang, dvs. både på børneområdet og voksenområdet.

  Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen i 2017 har behandlet 79 afgørelser, som Aabenraa Kommune har truffet inden for Socialområdet, hvoraf 19 afgørelser er blevet omgjort, svarende til en omgørelsesprocent på 23 pct. Af de 19 omgjorte afgørelser er de 17 blevet hjemvist, mens to er blevet ændret. I 2016 har Ankestyrelsen omgjort 15 ud af 56 afgørelser svarende til 27 pct. Den gennemsnitlige omgørelsesprocent i 2017 på landsplan ligger på 38 pct. på Socialområdet. I 2016 var omgørelsesprocenten på 37 pct.

  Omgørelsesprocent på børnehandicapområdet i 2017

  Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen i 2017 har behandlet 11 afgørelser, som Aabenraa Kommune har truffet inden for børnehandicapområdet, hvoraf fire afgørelser er blevet omgjort, svarende til en omgørelsesprocent på 36. De fire omgjorte afgørelser er alle blevet hjemvist. I 2016 har Ankestyrelsen omgjort en ud af syv afgørelser svarende til en omgørelsesprocent på 14. Den gennemsnitlige omgørelsesprocent i 2017 på landsplan ligger på 52 pct. på børnehandicapområdet. I 2016 var omgørelsesprocenten på landsplan 46 pct.

  Omgørelsesprocent på voksenhandicapområdet i 2017

  Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen i 2017 har behandlet 15 afgørelser, som Aabenraa Kommune har truffet inden for voksenhandicapområdet, hvoraf to afgørelser er blevet omgjort, svarende til en omgørelsesprocent på 13 pct. De to omgjorte afgørelser er begge blevet hjemvist. Den gennemsnitlige omgørelsesprocent i 2017 på landsplan ligger på 21 pct. Ankestyrelsen offentliggjorde ikke et Danmarkskort for omgørelsesprocent på voksenhandicapområdet for 2016.

  Antallet af indklagede afgørelser for Ankestyrelsen kan endvidere sættes i forhold til antallet af afgørelser, som Aabenraa Kommune træffer inden for et givent område. F. eks. inden for børnehandicapområdet klagede borgerne i 2017 over Aabenraa Kommunes afgørelse i 11 sager. Da Aabenraa Kommune i samme periode traf 296 afgørelser inden for børnehandicapområdet, svarer det til, at borgerne klagede over kommunens afgørelser i 3,7 pct. af sagerne.  Der er ikke sammenlignelige tal for det samlede antal afgørelser på alle områder.

  De tre Danmarkskort for socialområdet, børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Thomas Andresen, Arne Leyh Petersen og Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/10308, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Lokale virksomheder oplever i stigende udstrækning udfordringer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. For at styrke konkurrenceevnen på dette område besluttede Økonomiudvalget 10. april 2018 at afholde en karrieremesse i 2018.  Formålet er at vise bredden i det lokale jobmarked og dermed styrke kendskabet til de lokale job- og uddannelsesmuligheder.

  Det er andet år i træk, at Aabenraa kommune har afsat midler til karrieremessen. Business Aabernaa varetager projektledelsen og samarbejder med Aabenraa Kommune om gennemførelsen. Konceptet for karrieremessen 2018 blev justeret på baggrund af tilbagemeldinger fra virksomheder og uddannelser der sidste år deltog i messen.

  Karrieremesse 2018 blev afholdt den sidste tirsdag i oktober. I alt var 2.150 elever og studerende tilmeldt og de fik mulighed for at besøge 77 stande, der repræsenterede virksomheder og uddannelser i kommunen. Derudover besøgte jobsøgende også karrieremessen via samarbejde med Jobcenter Aabenraa og fagforeningen.

  Følgende er en opsamling på karrieremessen med henblik på vurdering af eventuel gentagelse og formen herpå. Opsamlingen er baseret på tilbagemeldinger fra virksomheder og uddannelser, der har deltaget med en stand samt undervisere, der har haft elever og studerende med.

  Tilbagemeldingerne fra de deltagende virksomheder og uddannelser på standene viser,

  · at 96% af dem oplevede, at karrieremessen levede op til deres forventninger. Forventningen var primært at få skabt opmærksomhed om lokale jobmuligheder hos de unge. Virksomhederne så muligheden for at præge de unge, der står foran ungdomsvalget ved at komme i snak med dem om deres studievalg. Desuden var virksomhederne interesseret i at møde spændende kandidater til deres elevstillinger og netværke med de øvrige virksomheder. En række virksomheder har efterfølgende fået ansøgninger på elevstillinger og praktikanter og

  • 90% af de deltagende stande virksomheder og uddannelser ønsker at deltage igen i karrieremessen.

  Tilbagemeldingerne fra underviserne, der har haft elever med, viser,

  • at 87% af underviserne oplevede, at karrieremessen levede op til deres forventninger. Eleverne fik indblik og viden om de forskellige uddannelser og samtidig kunne de tale med virksomheder om, hvad der kræves, hvis de vil arbejde i deres virksomhed. Messekataloget var god til forberedelsen for eleverne. Der var ønske om at få flere forskellige virksomhedsbrancher med.
  • 93% af underviserne vurderer, at det er relevant for eleverne at deltage, og de vil gerne deltage igen.

  Økonomi og afledt drift

  Der er for 2018 anvendt 0,2 mio. kr. til afvikling af karrieremessen. Midlerne er primært anvendt til stande, oplægsholder, leje af Arena Aabenraa, buskørsel og messekatalog.

  Personaleressourcer til planlægning indgår ikke i budgettet, men afholdes af de deltagende partner Business Aabenraa og Aabenraa Kommune.  

  Der er i budget 2019 afsat 0,2 mio. kr. til afvikling af karrieremesse 2019.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at evalueringen tages til efterretning og

  at der gennemføres karrieremesse sidste tirsdag i oktober 2019.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018

  Godkendt.

  Afbud: Thomas Andresen, Arne Leyh Petersen og Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/35216, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  Arwos har fremsendt forslag til takster for 2019 til godkendelse.

  Taksterne er godkendt af Arwos’ bestyrelse den 18. september 2018.

  Vand

  Driftsbidragene er ændret, så den faste afgift på den mindste måler stiger fra 650 kr. til 1.125 kr. Afgiften på de øvrige målere stiger ligeledes ca. 73 % i forhold til taksterne for 2018. Prisen pr. m3 falder fra 5 kr./m3 til 4 kr./m3.

  Med ændringen i driftsbidragene ønsker Arwos i højere grad at afspejle den reelle omkostningsfordelingen mellem det variable og det faste bidrag.

  Den ændrede prisstrukturs betydning for vand:

  · Ved et årligt forbrug på 80 m3 vand ændres prisen fra 1.950 kr. til 2.444 kr.

  · Ved et årligt forbrug på 170 m3 vand ændres prisen fra 3.229 kr. til 3.610 kr.

  Den samlede prisændring for vand og afledning af spildevand:

  · Ved et årligt forbrug og afledning af 80 m3 vand ændres prisen fra 6.945 kr. til 7.452 kr.

  · Ved et årligt forbrug og afledning af 170 m3 vand ændres prisen fra 12.999 kr. til 13.393 kr.

  Der er tilføjet et fast bidrag for måler af typen DN350 på 7.752 kr. samt et fast bidrag på 175.000 kr. (Stand-by vand), der skal dække udgifter, som er forbundet med driften af ekstraordinær forsyning.

  Anlægs- og driftsbidrag, der ligger udenfor de i takstbladet fastsatte takster, skal aftales skriftligt mellem vandforsyningen og forbrugeren. Aftalen skal godkendes af kommunen i hvert enkelt tilfælde.

  Der er ingen ændringer af tilslutningsbidraget udover en indeksregulering.

  Spildevand

  Der er sket en indeksregulering for det faste bidrag på vandafledning og tilslutningsbidraget.

  Taksten for tømning af bundfældningstanke samt ekstra bidrag for manglende tømning pga. tilgængelighedsforhold stiger med 55 kr.

  Der er tilføjet følgende nye takster:

  - Spildevandsmåler (flowmåler), som måler den mængde vand, der afledes på lokaliteter, hvor den indpumpede vandmængde ikke kan danne grundlag for taksten. Det kan fx være i tilfælde, hvor en del af vandet er fordampet. Taksten fastsættes af Arwos ud fra de faktiske udgifter.

  - Aflevering af spildevand på rensningsanlæg fra tømning af bundfældningstanke.

  - Afløftning af tungt dæksel (25-50 kg), som ikke overholder tømningsregulativets bestemmelser.

  Affald og deponi

  Der er tilføjet en ny takst for en ekstra genbrugsbeholder, fordi nogle borgere har efterspurgt større kapacitet.

  Øvrige takster på renovation og genbrug fra private er uændrede.

  Taksterne for deponi er uændrede i forhold til 2018.

  Lovgrundlag

  Takstændringen for vand, hvor det faste bidrag stiger og kubikmeterprisen falder, er ikke i overensstemmelse med vandforsyningslovens formål. Forskydningen er dog ikke særlig stor, når man tager udgangspunkt i den samlede pris for vand og spildevand.

  I vandforsyningslovens formålsparagraf er angivet, at ”Loven har til formål at sikre hensynet til princippet om omkostningsdækning, herunder miljømæssige og ressourcerelaterede omkostninger, og prissætning med tilskyndelsesvirkning samt gennemsigtighed for vandforbrugerne.”

  I den tilhørende vejledning er det oplyst at ”… betalingsstrukturen så vidt muligt skal tilskynde forbrugerne til at spare på vandet af hensyn til vandressourcerne.”

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Arwos’ takster for 2019 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2018

  Anbefales godkendt.

  4 stemte for. Jan Riber Jakobsen(C) og Egon Madsen(A) stemte imod.

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Ved godkendelsen af taksterne foretager Byrådet en legalitetskontrol, dvs. en kontrol af, at anlægsbidrag og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven.

  Byrådet skal således alene forholde sig til, om taksterne overholder den indtægtsramme eller den regnskabsmæssige kontrolramme, som er fastsat for Forsyningen af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i medfør af §§ 6 eller 6 a i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018

  Anbefales godkendt, idet 7 stemte for, 1 undlod at stemme (Ejler Schütt).

  Afbud: Thomas Andresen, Arne Leyh Petersen og Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/38926, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Denne sag omhandler takstnedsættelse vedrørende sejlads med Barsøfærgen og er afledt af budgetaftale 2019-2022 for Aabenraa Kommune. Takstnedsættelserne er besluttet med henblik på at øge bosætningsmuligheder og turismen på øen.

  Kultur, Miljø & Erhverv har undersøgt, hvordan taksterne

  kan nedsættes med effekt for bosætning og turisme og har i den forbindelse bedt beboere og lodsejere på Barsø om at komme med bemærkninger til, hvordan en takstnedsættelse bedst kan understøtte dette.

  Der er indkommet gode svar, der afspejler forskellige muligheder. Nedenstående er uddrag opsummeret herfra:

  • At gøre det gratis for børn under 12 år at sejle med færgen året rundt, hvilket vil øge muligheden for lejrskoler eller skoleklasser at besøge øen (turisme).
  • At sænke eller hæve taksten på personbiler (forskelligt rettede hensyn, herunder problemstilling om færgens bilkapacitet med meget få køretøjer).
  • At reducere taksten for erhvervskørsel rettet mod øboerne selv og mod øboernes drift (f.eks. dyrlæge, håndværkere, erhvervstransporter).
  • Ønske om en afgang mere på hverdage og også i weekender inden for den gældende sejlplan.
  • Ønske om senere afgange, idet sidste sejlads fra fastlandet er kl. 17:20.

  Statens tilskudsmodel til billigere billetter til landets småfærger er blevet evalueret og det medfører beslutning om, at kommunerne nu kan omfordele statens bidrag til også at gælde reduktion af takster i sommerferieperioden. Statens tilskud gives med henvisning til Landevejsprincippet, der skal medvirke til, at priserne på færgefart tilpasses udgifter for kørsel på landeveje.

  Kultur, Miljø og Erhverv anbefaler, at

  • Børn under 12 år fra 1. januar 2019 kan sejle gratis med færgen.
  • Taksten for personbefordring i perioden 30.06 til 12.08, dvs. sommerferieperioden, reduceres, så takstniveauet er ens hele året.
  • Cykler, cykelanhængere og trækvogne medtages gratis hele året rundt.

  Forvaltningen anbefaler for nuværende at holde taksten vedrørende køretøjer i ro, idet de statslige tilskud afledt af landevejsprincippet 2016 og 2017 er tilpasset det nuværende takstbillede.

  Det bemærkes, at øboere er fritaget for betaling ved transport for personer, cykler og invalidevogne, ligesom der er takstreduktion for øboere vedrørende egne erhvervskøretøjer, private køretøjer. Øboerne har yderligere en række fordele vedrørende rekvirering af ekstrature til forskellige formål uden for sejlplanens tidsrum.

  Barsøfærgen er enmandsbetjent, hvilket gør, at der er tre ansatte, der i turnus varetager sejladsen. Af hensyn til hviletidsregler og vagtplanlægning vil det med den nuværende bemandingssituation ikke være muligt at udvide sejlplanen uden at skulle øge antallet af ansatte.

  Økonomi og afledt drift

  På baggrund af opgørelse af overfartsvolumen på de forskellige muligheder for person- og køretøjsbefordring er det opgjort, hvad budgettilskuddet kan medføre vedrørende takstreduktion.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at takstnedsættelserne anført i sagsfremstillingen gøres gældende fra 1. januar 2019 og takstregulativet tilrettes i henhold hertil.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Thomas Andresen, Arne Leyh Petersen og Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40690, Sagsinitialer: TSN

  Sagsfremstilling

  I denne sag bedes godkendeS opstart af ekspropriationer af 2. etape til cykelstien langs Gl. Ribevej.

  Byrådet har d. 28/11-2018 givet anlægsbevilling til projektet.

  Den ca. 0,8 km. cykelsti anlægges som dobbeltrettet cykelsti på den vestlige side af Gl. Ribevej i forlængelse af den ny anlagte cykelsti fra 1. etape og kommer til at gå fra rundkørslen ved Egelund/Forsyningsvejen til rundkørslen ved Rødekrovej Vest/Rødekrovej Øst.

  Der ønskes en bemyndigelse til at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på frivillige aftaler og om nødvendigt, at der foretages ekspropriationer af markarealer. Gennemførelse af projektet forudsætter, at der erhverves jord fra de berørte lodsejere.

  Der er i forbindelse med 1. etape udarbejdet skitseprojekt og ekspropriationsplan over det forventede tracé for 2. etape.

  Projektering og ekspropriation forventes gennemført i foråret 2019, således udbud og anlægsarbejder kan pågå i sommeren 2019 og færdiggøres i 2019/2020.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifter til ekspropriation samt erstatning finansieres af anlægsprojektet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kultur, Miljø & Erhverv bemyndiges til at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler, og

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Thomas Andresen, Arne Leyh Petersen og Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/2772, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  På vegne af Aabenraa Andelsboligforening ansøger Salus Boligadministration om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af nyt tag i afdeling 5, beliggende Farversmøllevej 1-79, 6200 Aabenraa.

  Den forventede anskaffelsessum for det nye tag udgør 11,626 mio.kr. og finansieres ved forbrug af afdelingens egen trækningsret i Landsbyggefonden på 1,0 mio. kr. og ved provenue fra realkreditlån på 10,626 mio. kr. Der er derfor i forbindelse med anskaffelsen behov for optagelse af realkreditlån med en hovedstol på 10,801 mio. kr.

  Anskaffelse af det nye tag er godkendt på afdelingsmøde den 27. april 2016 med en huslejestigning på maximalt 1.250 kr. pr. mdr. Huslejestigningen vil med ovenstående finansiering stige med ca. 1.082 kr. pr. mdr.

  Der ansøges om kommunegaranti på 55,04 % af lånet.

  Som følge af anskaffelse af det nye tag ser udviklingen i huslejepriser i afdelingen således ud:

  Oversigt over huslejestigning i afdelingen

   Nuværende husleje      pr. md

   Husleje     pr. md.   efter renovering

   Husleje-stigning i %

   Laveste husleje

       5.190,00

       6.271,25

           20,83

   Gennemsnitlig husleje

       5.951,68

       7.032,93

           18,17

   Højeste husleje

       7.392,00

       8.473,25

           14,63

  For 30 af de 40 boliger i afdelingen vil huslejen efter renovering ligger under gennemsnitshuslejen. Tre boliger vil skulle betale mere end 8.000 kr. i husleje. Forskel i huslejeniveau skyldes individuelle forbedringer i den enkelte bolig.

  Sagen har tidligere været behandlet på byrådsmødet den 31. januar 2018 pkt. 72, hvor den blev godkendt. Godkendelse blev efterfølgende trukket tilbage pga. fejl i sagen.

  Økonomi og afledt drift

  I forbindelse med optagelse af realkreditlån på 10,801 mio. kr. skal der ydes en kommunegaranti på 55,04 %, hvis anskaffelsen af det nye tag skal gennemføres.

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgning om lånoptagelse godkendes,

  at der stilles kommunegaranti, og
  at huslejestigning godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 29-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Imod stemte Jette Julius Kristiansen(O) med bemærkning om, at en husleje stigning på 20 % er for høj.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Thomas Andresen, Arne Leyh Petersen og Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23348, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Boligkontoret Danmark har på vegne af DVB Syd fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for renovering/ombygning af almene familieboliger samt kapitaltilførsel og ansøgning om dispositionsfondsfritagelse for boliger beliggende Vestergade 5, Vestergade 5a, Vestergade 7, Rødekro og Fælleslykkevej 27, Kærsangervej 9, Kærsangervej 46, Lænkebjerg 28, Ryes Møllevej 53 og Vendekobbel 6 beliggende i Haderslev by.

  For Aabenraa Kommune indebærer renoveringen, at Vestergade 5a nedrives til sokkel hvorefter der genopbygges herpå. Renovering af Vestergade 5 indebærer blandt andet nyt tag, ydervægge, kælder og fundament samt teknisk anlæg. Der renoveres med nutidige materialer og moderne indretning for at minimere spildareal og sikre fremtidig udlejning. Der nedrenoveres i alt fra 13 familieboliger til 12.

  Den samlede anskaffelsessum for boligerne beliggende  i Aabenraa Kommune udgør 15,140 mio. kr., hvoraf den støttede del fra Landsbyggefonden udgør 11,140 mio. kr. (skema A) og den ustøttede del udgør 4,000 mio. kr.

  Huslejestigning

  Den gennemsnitlige husleje forventes, at ligge på 812 kr. pr. m2 pr. år ekskl. forbrug efter renovering. Huslejestigningen er godkendt på afdelingsmøde den 12. november 2018. Boligerne er fremadrettet 2, 3 og 4 værelsers boliger, som vil variere fra 48 m2 for den mindste og 102 m2 for den største. Nedenstående er en ca. oversigt over huslejen.

  Oversigt over huslejestigning i afdelingen

   Nuværende husleje      pr. md

   Husleje     pr. md.   efter renovering

   Huslejestigning i %

   Laveste husleje

       3.497,00

       3.500,00

                              0,09

   Gennemsnitlig husleje

       4.960,15

       5.383,33

                              8,53

   Højeste husleje

       7.200,00

       6.500,00

                             -9,72

  Huslejestigningen er planlagt med differentieret husleje således at beliggenhed og størrelse af bolig vægtes individuelt og med hensyn til markedslejen.

  Fritagelse for indbetaling

  Boligforeningen søger om fritagelse for, at afdelingen indbetaler til boligforeningens dispositionsfond på afdelingens udamortiserede lån i forbindelse med renoveringen.

  Økonomi og afledt drift

  Kommunegarantien er på 100% for det støttede lån på 11,140 mio. kr. med 50% regaranti fra Landsbyggefonden og 100% for de ustøttede lån på 4,000 mio. kr.

  Kommunen påtager sig ved godkendelse en kommunegaranti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantibeløbet kan ikke opgøres før byggeriet er opført og ejendommen værdisat, hvorfor garantien først kendes, når garantierklæring fremsendes af långiver.

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

  Kapitaltilførsel

  I en kapitaltilførselssag deltager fire parter, som hver løfter 1/5 af sagens beløb. Boligforeningen 1/5 (tilskud), Kommunen 1/5 (lån), Realkreditinstituttet 1/5 (lån) og Landbyggefonden 2/5 (lån/tilskud). For at renoveringen kan gennemføres, skal alle parter give tilsagn.

  Kommunens bidrag er ved Landsbyggefonden opgjort til 0,350 mio. kr. af den samlede kapitaltilførsel på 1,750 mio. kr.  Aabenraa Kommune deler kapitaltilførslen med Haderslev Kommune, hvis andel er 0,093 mio. kr. beregnet efter boligareal fordelt mellem kommunerne. Dermed er Aabenraa Kommunes andel på 0,256 mio. kr.

  Kapitaltilførslen vil skulle anvendes til at nedbringe afdelingens underskud.

  Budgettet til grundkapitalindskud er på 2,766 mio. kr.  Kommunens andel af kapitaltilførslen på 0,256 mio. kr. foreslås finansieret af budgettet til grundkapitalindskud. Restbudgettet er dermed på 2,510 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at skema A godkendes,

  at kommunens andel af kapitaltilførselssag finansieres af det afsatte budget til grundkapitalindskud,

  at der gives fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån, og

  at der gives tilsagn om kommunegaranti.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 29-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Thomas Andresen, Arne Leyh Petersen og Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/25302, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Formålet med denne sag er at godkende, at anvendelsen af en formue ved ophør er sket i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelser.

  I henhold til § 11, stk. 2, i institutionernes respektive vedtægter skal Byrådet i Aabenraa godkende formuens anvendelse.
  Den godkendte anvendelse af formuen samt dokumentation for bestyrelsens beslutninger om nedlæggelse m.v. vil FDDB (Foreningen De Danske Børneinstitutioner) herefter sende til Civilstyrelsen som dokumentation for, at institutionerne nedlægges i overensstemmelse med Fondsloven og institutionernes vedtægter.

  I forbindelse med Byrådets budgetbehandling for 2011 blev det besluttet at opsige driftsoverenskomsterne pr. 1 . januar 2012 for samtlige selvejende fritidshjem og klubber i Aabenraa Kommune. Baggrunden for opsigelserne var en beslutning om, at alle fritidshjem skulle omdannes til enten skolefritidsordninger eller til private fritidshjem. Samtidig blev det besluttet, at integrerede institutioner med skolebørn skulle omdannes til børnehaver.

  Driftsoverenskomsten for følgende FDDB institutioner blev opsagt:

  Fritidshjemmet Regnbuen

            Nyløkke Fritidshjem

            Agoraens Børnegård

            Hjelmrode Fritidshjem

            Anna Gydebæks Fritidshjem

            Stuffi Fritidshjem

            Nygade Fritidshjem

            Naturfritidshjemmet Himmelblå

            Børneviften (omdannelse til børnehave)

            Klubben Engen

  FDDB har efterfølgende indsendt anmodning om den formelle, juridiske opløsning af samtlige af ovenstående institutioner til Aabenraa Kommune.

  Fritidshjemmet Regnbuen er den eneste institution, hvor der henstår aktiver, som skal udloddes i overensstemmelse med vedtægten. De øvrige institutioner havde ved opløsningen ingen formue, og der er derfor ikke en formue Byrådet skal forholde sig til.

  I henhold til den for institutionen gældende vedtægt fremgår af § 11, stk. 2, at ”Formuens konkrete anvendelse forudsætter dog godkendelse i FDDB samt godkendelse fra kommunalbestyrelsen i Aabenraa”.

  Hovedbestyrelsen for FDDB har på et bestyrelsesmøde den 3.6.2014 godkendt, at formuen anvendes som besluttet af institutionens bestyrelse på bestyrelsesmødet den 25.9.2012.

  Regnbuens formuer hidrører fra salget af den faste ejendom beliggende Løjt Skolegade 27, 6200 Aabenraa.

  Regnbuens bygninger er solgt til Aabenraa Kommune for 1,2 mio. kr., og efter indfrielse af prioritetsgæld m.m. udgør det kontante provenu ved salget af ejendommen 0,660 mio. kr.

  Formuen anvendes ved at 0,2 mio. kr. skal anvendes til anskaffelse af legeredskaber for skolebørn og doneres til Løjt Kirkeby Skole med henblik på opstilling på skolens legeplads. Det resterende salgsprovenu, efter afholdelse af øvrige omkostninger, skal tilgå FDDB og hensættes til FDDB’s feriekoloni Naldtanglejren med henblik på medfinansiering af en renovering af lejren. Alt inventar fra fritidshjemmet overgår til skolefritidsordningen, og derved fortsat vil komme samme børn til gode.

  Det er forvaltningens opfattelse, at formuen er blevet anvendt i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at anvendelsen af formuen i Fritidshjemmet Regnbuen godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-12-2018

  Procedurespørgsmål vedr. inhabilitet.

  Der var afstemning om Povl Kylling Petersen (A) var inhabil i sagen, og alle stemte for.

  Povl Kylling Petersen blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandling af sagen.

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018

  Povl Kylling Petersen blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Godkendt.

  Afbud: Thomas Andresen, Arne Leyh Petersen og Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4750, Sagsinitialer: jtf

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der træffes beslutning om finansiering og frigivelse af midler til indretning af kontorlokaler til Hjemme- og Sygeplejen i bygningerne Nygade 23 B-D (gl. 10 Aabenraa).

  Den 22. august 2018 blev der i Økonomiudvalget truffet en principbeslutning om flytning af Hjemme- og Sygeplejen, afdeling Nord, fra H P Hanssens Gade 23 til Nygade 23 B-D.

  Kommunale Ejendomme har beregnet en sum på 8,86 mio. kr. til indretning og ombygning af Nygade 23B-D. Beregning er foretaget på grundlag af eksisterende lejemål og uden bruger inddragelse. Udgiften finansieres af kassen.

  Lejemålet i H P Hanssens Gade 23 påregnes fraflyttet den 28. februar 2020. En beregnet udgift for Social- og Sundhedsudvalget udviser følgende med udgangspunkt i budgettal:

  - 3 måneders husleje fra 01.01.20 til 31.03.20 på 0,3  mio. kr.

  - En beregnet sum til istandsættelse af lejemål på 0,615 mio. kr.

  - En flytteudgift på 0,285mio. kr.

  Den samlede udgift på 1,2 mio. kr. finansieres af Social- og Sundhedsudvalgets budget til husleje i 2020 – netto = 0 kr. Social & Sundhed forventes at opsige lejemålet senest den 30. september 2019.

  Besparelsen på Social- og Sundhedsudvalgets område udgør fra 2021 1,2 mio. kr. og tilgår kassen i en tilbagebetalingstid på 8 år.

  Fra 2029 og frem tilgår besparelsen fra Social- og Sundhedsudvalgets område, Facility Managementpuljen under Økonomiudvalget, jævnfør vedtaget retningslinjer fra april 2016.

  Planmæssige forhold

  Ejendommen er i dag omfattet af lokalplan M98, da anvendelsesbestemmelsen for delområde D ikke omfatter kontorformål, udarbejdes der en ny lokalplan

  Økonomi og afledt drift

  Social & Sundhed har i 2020 et årligt budget til lejeudgift på H P Hanssens Gade 23 på 1,2 mio. kr. og i 2021 på 1,2 mio. kr., der fra 2021 - 2028 tilgår kassen og fra 2029 tilgår Facility Managementpuljen.

  Social & Sundheds budget til drift fortsætter uændret i Nygade 21 B-D.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv og Social & Sundhed indstiller,

  at der meddeles et tillæg til rådighed og anlægsbevilling på 8,860 mio. kr. i 2019, finansieret af kassen og at rådighedsbeløbet frigives,

  at Social- og Sundhedsudvalgets driftsramme reduceres med 1,2 mio. kr. årligt fra 2021, der tilføres kassen, og

  at Facility Managementpuljen tilføres 1,2 mio. kr. årligt fra 2029, finansieret af kassen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2018

  1. at anbefales godkendt, idet rådighedsbeløbet først frigives i en senere sag.

  2. + 3. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018

  Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

  Afbud: Thomas Andresen, Arne Leyh Petersen og Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/34244, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal godkendes et forslag til revideret Ældre- og værdighedspolitik.

  Byrådet er ifølge bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen forpligtet til i det første år i den kommunale valgperiode at vedtage en værdighedspolitik. Kommunens første Ældre- og værdighedspolitik, der blev vedtaget af Byrådet den 27. april 2016, blev udarbejdet med input fra dialogmøder med bl.a. Seniorrådet, Bruger- og Pårørenderåd og Ældresagen.

  Fra 2018 skal der i værdighedspolitikken være en beskrivelse af, hvordan kommunen understøtter pårørende til svækkede ældre. I forslaget til revideret Ældre- og værdighedspolitik er der under temaet ”Værdighed” indarbejdet følgende:

  ”Pårørende

  Aabenraa Kommune vil arbejde aktivt for:

  • at pårørende til svækkede eller langvarigt syge ældre tilbydes sammenhængende vejledning og information om muligheder for hjælp og støtte

  • at pårørende skal have nem adgang til information om aktiviteter, støttetilbud og aflastning.”

  Kommunen vægter i forvejen samarbejdet med de pårørende på ældreområdet, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved Bruger- og pårørenderåd på plejehjem og prioritering af demensdaghjem. Endvidere er samarbejdet med pårørende centralt i den nye demensstrategi og tilhørende indsatsplaner. Kommunen har allerede initiativer, der understøtter pårørende til demente; eksempelvis daghjem, klippekort til demente og demenskoordinatorer.

  Økonomi og afledt drift

  For at styrke kommunernes indsats for pårørende til de svageste ældre blev der i finansloven for 2018 og frem afsat 60 mio. kr. årligt. Aabenraa Kommune har modtaget  0,610 mio. kr. i 2018. Midlerne vil blive udmøntet af Social- og Sundhedsudvalget.

  Høring/udtalelse

  Sagen er hørt i Seniorrådet, og rådets forslag til ændringer i afsnittet om ”Pårørende” er indarbejdet i forslaget til revideret Ældre- og værdighedspolitik.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til revideret Ældre- og Værdighedspolitik godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2018

  Anbefales godkendt.

  Udvalget ønsker på et passende tidspunkt at vende tilbage til politikken i sin helhed.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Thomas Andresen, Arne Leyh Petersen og Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/31293, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  Byrådet fastsætter én gang årligt salgspriserne for erhvervsarealer og parcelhusgrunde, hvorefter arealerne offentligt udbydes til salg på kommunens hjemmeside og ved annoncering i dagspressen. 

  Økonomiudvalget godkendte den 6. november 2018 principperne for prisfastsættelse af de parcelhusgrunde og erhvervsarealer som er byggemodnet før selskabsdannelsen af Arwos i 2010.

  Erhvervsarealer:

  Det foreslås, at kommunens erhvervsarealer udbydes til salg iht. de godkendte principper.  Se bilag – der indeholder forslag til salgspriser for erhvervsarealer 2019.

  I de erhvervsarealer, der er byggemodnet før selskabsdannelsen, vil kloaktilslutningsbidraget være indeholdt i salgsprisen. Kloaktilslutningsbidraget fastsættes til 32 kr./m2.

  For erhvervsarealer, der er byggemodnet efter selskabsdannelsen, vil der blive opkrævet kloaktilslutningsbidrag udover salgsprisen.

  Storparceller:

  Storparcellerne udbydes til salg iht. godkendte principper. Se bilag – der indeholder forslag salgspriser for storparceller 2019.

  Parcelhusgrunde:

  Parcelhusgrunde foreslås udbudt til salg iht. godkendte principper. Se bilag – der indeholder forslag til salgspriser for parcelhusgrunde 2019.

  For alle parcelhusudstykninger der er byggemodnet før selskabsdannelsen foreslås det, at der ved salg opkræves, hvad der svarer til taksten for tilslutningsbidraget for hhv. Drikkevand og spildevand jf. Arwos’ takstblad det pågældende år.

  De nye salgspriser er gældende fra 20. december 2018.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at salgspriserne, gældende fra 20. december 2018, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Thomas Andresen, Arne Leyh Petersen og Philip Tietje.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/903, Sagsinitialer: JFH