Beslutningsprotokol

tirsdag den 7. maj 2019 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2227, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-05-2019

  Godkendt.

   

  Philip Tietje deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2227, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-05-2019

  • Status Løjt Børnehus
  • Status på biogasanlæg
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/12269, Sagsinitialer: MK

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes Kontrolgruppe består af 2 medarbejdere. Gruppen er organisatorisk placeret ved Jobcenter og Borgerservice og refererer til Borgerservicechefen.

   

  Kontrolgruppens årsrapport omfatter en beskrivelse af aktiviteter og resultater ved Aabenraa Kommunes kontrolgruppe i perioden 1.1.2018 – 31.12.2018. Gennem en helhedsorienteret sagsbehandling afslører og ikke mindst forebygger Kontrolgruppen, at der sker ikke uretmæssige udbetalinger af forskellige sociale ydelser.

   

  Kontrolgruppens mål har i 2018 været at mindske socialt bedrageri på følgende kommunale indsatsområder: Økonomisk friplads, Sygedagpenge, Kontanthjælp, Fleksjob (ny ordning), Adressesager.

   

  Derudover arbejder Kontrolgruppen i begrænset omfang med andre ydelser, som Udbetaling Danmark (UDK) overtog myndighedsansvaret for i 2013. Efter at Udbetaling Danmark har overtaget udbetalingen af andre ydelser, samarbejder kommunens kontrolgruppe med Helhedsorienteret Kontrol i Hillerød om at løse de sager, hvor kommunens kendskab til borgeren og nærområdet er en forudsætning for at få sagen oplyst tilstrækkeligt.

   

  Nedenfor er angivet en oversigt over de mindreudgifter og tilbagebetalingskrav kontrolgruppens indsats har medført i 2018. Til sammenligning fremgår tallene for både 2016 og 2017 også i tabellen.

   

  Det bemærkes at mindreudgifterne, såvel de fremadrettede som tilbagebetalingskravene indgår på en lang række forskellige udgiftsområder og er indeholdt i regnskab og budgetforventninger.

   

  Provenu 2016-2018:

   

   

  2016

   

  2017

   

  2018

  Fremadrettede

  mindreudgifter

  3.508.420 kr.

  3.313.593 kr.

  5.662.391 kr.

  Tilbagebetalingskrav

  mindreudgifter

  245.000 kr.

  481.284 kr.

     846.254 kr.

  Skatteforhøjelse

   

  416.258 kr.

  0 kr.

  0 kr.

  I alt

  4.169.678 kr.

  3.794.877 kr.

  6.508.645 kr.

   

   

   

  Kontrolgruppen har hverken i 2017 eller 2018 deltaget i aktioner sammen med SKAT eller andre eksterne myndigheder. Bl.a. på grund af nedprioritering af dette samarbejde fra SKATs side i forbindelse med omlægning af kontrolarbejdet der. Det er grunden til, at der ikke er provenu som følge af skatteforhøjelse i de 2 år.

   

  Der er i 2018 afsluttet 170 sager, heraf er de 61 sager blevet oplyst og herefter sendt til Udbetaling Danmark, hvor myndighedsansvaret for udbetalinger er placeret. Ifølge opgørelse fra Udbetaling Danmark for 2018 har de ultimo behandlet 37 af disse sager med et samlet provenu på 1.064.000 kr., som ikke er medtaget på  opgørelsen i tabellen. Tages disse sager med i opgørelsen er den samlede provenu i 2018 på 7.572.645 kr.

   

  Antallet af kontrolsager har været stigende. I 2017 blev der således afsluttet 141 sager, hvor det i 2018 er 170 afsluttede sager. Gennemsnitligt betragtet arbejder Kontrolgruppen kontinuerligt over året med 150 til 200 sager. Ved indgangen til 2019 var antallet af sager 190. Dertil kommer uafsluttede sager fra UDK i forbindelse med registersamkøring.

   

  Beskæftigelsesministeren indførte i 2018 et resultatkrav i beskæftigelsesindsatsen som drejede sig om, at få fokus på at hindre snyd med sociale ydelser.

   

  I 2018 blev det også muligt på Aabenraa Kommunes hjemmeside at anmelde mistanke om, borgere der begår socialt bedrageri. Dette har haft en naturlig indvirkning på antallet af sager.

  Aabenraa Kommune har pligt til at medvirke ved sager fra Udbetaling Danmark. De registersamkøringer, der i 2018 for første gang er lavet sammen med Udbetaling Danmark, har foreløbig ikke givet et væsentligt provenu, men har bidraget til en stigning i antallet af sager.

   

  Det er ofte Kontrolgruppens direkte kontakt til borgeren, eksempelvis via samtaler, tilfældige observationer og intern sagsbehandling, der er med til at oplyse sagerne.

   

  I en del sager er der ikke opnået nogen former for provenu. Størstedelen af disse sager vedrører adresseforhold, hvor personer ved Kontrolgruppens medvirken er blevet tilmeldt på den adresse, hvor de faktisk opholdt sig. Her kan der dog være tale om at diverse ydelser, både kommunale og UDK ydelser, er blevet stoppet efterfølgende. I 14 tilfælde er anmeldelser videresendt til eksterne samarbejdspartnere. Det drejer sig både om SKAT, SU-styrelsen, STAR og Politiet. I 4 tilfælde er anmeldelser videresendt til andre kommuner, hvor der samarbejdes om stop af diverse ydelser. Om der har været besparelser eller stop af ydelser i disse 18 tilfælde er Kontrolgruppen ikke bekendt med.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Aabenraa Kommunes Årsrapport 2018 fra Kommunens Kontrolgruppe tages til orientering.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-05-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/24417, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes aftaler på forsikringsområdet udløber med udgangen af 2019 efter en 4 årig periode. Der skal på den baggrund gennemføres et EU udbud af forsikringsopgaven med kontraktstart den 1. januar 2020.

   

  Opgaven omfatter forsikring af bygning/løsøre, entreprise, bil, både, erhvervsansvar, ledelsesansvar, kriminalitet, ulykke, rejse og katastrofedækning på arbejdsskadeområdet.

   

  Aabenraa Kommune er selvforsikret på arbejdsskader.

   

  Udbuddet gennemføres i samarbejde med forsikringsmægleren Hansson & Partners, der er uvildig rådgiver indenfor forsikringsområdet.

   

  Aftaleperioden anbefales at være 3-årig med mulighed for forlængelse med 1+1 år. Opsigelsesvarslet vil være 6 måneder for begge parter, svarende til den tid det tage at gennemføre et nyt udbud og implementere.

   

  Tildelingskriterierne foreslås fastsat til 60 pct. pris, 25 pct. dækningsomfang og 15 pct. kvalitet og effektivitet. Det svarer til fordelingen ved det sidst gennemførte udbud i 2015.

   

  Frist for indsendelse af tilbud vil være ultimo juni. På økonomiudvalgets møde den 2. oktober forelægges resultatet af tilbudsindhentningen i anonymiseret form med henblik på godkendelse af leverandør.

   

  Forsikring af borgere der yder en frivillig indsats:

  Folketinget vedtog i 2017 en ændring af Lov om Social Service, der giver hjemmel til at kommunerne kan ansvars- og ulykkesforsikre borgere, der yder en frivillig indsats. 

   

  På beredskabsområdet har der forud herfor været hjemmel til at forsikre frivillige. Brand og Redning Sønderjylland har således katastrofedækning på arbejdsskader og ulykkesforsikring for alle frivillige, der indgår i værn som har kontrakt med Brand og Redning Sønderjylland.

   

  Udover de frivillige brandmænd, som forsikres via Brand og Redning Sønderjylland tages udgangspunkt i, at borgere, som udfører en frivillig indsats, selv tegner en privat heltids ulykke- og ansvarsforsikring svarende til nuværende praksis. Forsikring af frivillige indgår ikke i forsikringsudbuddet.

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at udbud af forsikringsopgaven gennemføres som EU-udbud,

  at aftaleperioden er 3 år fra 1. januar 2020 med mulighed for forlængelse 2 x 1 år,

  at tildelingskriterierne fastsættes til 60 pct. pris, 25 pct. dækningsomfang og 15 pct. kvalitet og effektivitet

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-05-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/16402, Sagsinitialer: ema

  Sagsfremstilling

  Den 25. maj 2018 trådte EU-Databeskyttelsesforordningen (GDPR)  i kraft. I Aabenraa Kommune var der forud for denne dato gennemført et projekt med henblik på at blive klar til denne dato. 

   

  Som en opfølgning på arbejdet med IT-sikkerhed er der udarbejdet vedlagte notat ”Status på IT-sikkerhed – forår 2019”. Notatet gennemgår det seneste års indberetninger til Datatilsynet vedr. brud på IT sikkerheden. Endvidere redegøres for organisering og andre tiltag på IT-sikkerhedsområdet for henholdsvis at øge opmærksomheden på IT sikkerhed samt dokumentere indsatser herfor.

   

  Der er indtil udgangen af april foretaget 7 indberetninger til Datatilsynet omkring brud på IT-sikkerheden. Som det fremgår af statusnotatet er der tale om meget forskellige hændelser.

   

  Niveauet ligger lidt under landsgennemsnittet, idet der frem til udgangen af 2018 var indberettet i alt 705 hændelser fra alle landets kommuner.  

   

   

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at redegørelsen tages til orientering

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-05-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/32665, Sagsinitialer: TRM

  Sagsfremstilling

  Denne sag omhandler karrieremesse 2019, hvor udvalget skal tage stilling til koncept til gennemførelse af karrieremesse 2019.

  Økonomiudvalget udsatte behandlingen af sagen den 9. april 2019 med henblik på præciseringer.

   

  Koncept

  Konceptet for karrieremessen 2019 tager afsæt i de erfaringer, der er gjort i forbindelse med afholdelse af messen de sidste år. Karrieremessen 2017/18 blev afholdt den sidste tirsdag i oktober i Arena Aabenraa. I 2018 var 2.150 elever og studerende tilmeldt til besøg hos 77 stande, der repræsenterede 59 virksomheder og uddannelser. Derudover besøgte jobsøgende karrieremessen.

   

  Evalueringen viste,

  •          At 96% af de deltagende virksomheder og uddannelser oplevede, at karrieremessen levede op til deres forventninger. Deres forventning var primært at skabe øget synlighed om deres branches karrieremuligheder, komme i dialog med de kommende eftertragtede generationer og samtidig udvide deres netværk med virksomheder og uddannelser i området. 

   

  •          At 90% af de deltagende virksomheder og uddannelser ønsker at deltage igen på en karrieremesse i 2019.

   

  Både fra virksomheder og skolerne er der en række mindre forslag til forbedringer, som er indarbejdet i konceptet for karrieremessen 2019.

   

  Formål og mål

  Formålet med karrieremessen er at vise bredden i det lokale jobmarked og dermed styrke kendskabet til de mange forskellige lokale job- og uddannelsesmuligheder.

  Målet med karrieremessen er,

  •          At de besøgende får styrket deres kendskab til de lokale job- og uddannelsesmuligheder.

  •          At udstillerne får styrket deres rekrutteringsgrundlag.

  •          At udstillerne får skabt netværk med andre virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

   

  Målgrupper: besøgende

  Karrieremessen henvender sig til elever fra folkeskoler, friskoler og efterskoler samt studerende fra ungdomsskoler og videregående uddannelser i Aabenraa. Derudover er der en åben time, hvor jobinteresserede fra jobcenteret og fra uddannelsesinstitutioner i øvrigt og ikke mindst forældrene til de unge i folkeskolen er velkomne. Vi forventer over 2100 besøgende til karrieremessen.

   

  Målgrupper: udstillere

  For at opfylde formålet om at vise bredden i karrieremulighederne er det essentielt, at flest mulige virksomhedsbrancher er repræsenteret på messen. Udstillerne vil derfor primært være virksomheder. Derudover tilbydes uddannelsesinstitutionerne stande, som virksomhederne kan henvise de besøgende til, således at koblingen mellem job og uddannelse fremgår.

   

  Tidspunkt og sted

  Karrieremessen afholdes den 29. oktober fra kl. 9:00-16:30. 

  Karrieremessen afholdes i Arena Aabenraa, således at der er let adgang for de studerende i Campus-området.

   

   

  Programmet for besøget

  De besøgende er inddelt i hold, hvor hvert hold har 75 min. til at besøge udstillerne. Der er følgende fordeling af de besøgende:

   

  Tidsrum

  Målgruppe

  09:00-10:15

  Folkeskoler, friskoler, efterskoler

  10:30-11:45

  Folkeskoler, efterskoler, ungdomsuddannelse

  11:45-12:30

  Frokost for udstillere – Byråd inviteres

  12:30-13:45

  Ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

  14:00-15:15

  Ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

  15:15-16:30

  Åbent for alle interesserede

   

   

  Markedsføring

  I lighed med sidste år udarbejdes et katalog over de deltagende virksomheder og uddannelser, som både findes i en trykt og digital version. Messekataloget udleveres til alle interesserede og trykkes i 2500 eksemplarer. Derudover markedsføres messen via de digitale medier.

   

  Organisering

  Projektet ledes af Business Aabenraa, der refererer til direktør Stig Isaksen. Projektgruppen sammensættes af repræsentanter fra henholdsvis Aabenraa Kommune, CampusKontaktudvalget, Campusrådet og Aabenraa Vækstforum.

  Lovgrundlag

   

   

  Økonomi og afledt drift

  Der er under økonomiudvalgets driftsbudget afsat 0,2 mio. kr. til gennemførelse af karrieremessen under politikområdet ”Erhvervsudvikling”. Beløbet dækker udgifter til henholdsvis buskørsel, stande til messen, midler til markedsføring, leje af Arena Aabenraa - opstilling og afholdelse. Det er uden beregning for virksomhederne og uddannelserne at få en stand på messen. Forplejning samt borde/stole betales af virksomheden på standen. Det er ligeledes uden beregning at besøge karrieremessen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at det beskrevne koncept for Karrieremesse 2019 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-05-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36461, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Denne orientering omhandler forhold om realiseringstidspunkt for udvidelse af Løjt Børnehus. Økonomiudvalget har på Økonomiudvalgsmødet 7. april behandlet sag om periodisering af budgettet for anlæg og i den forbindelse besluttet at undersøge, om aktiviteterne for byggeri ved Løjt Børnehus kan fremrykkes til 2019.

   

  Kultur, Miljø og Erhverv har undersøgt processen for gennemførelse af et byggeprojekt med et anlægsbudget på 7,980 mio. kr. Processen er klarlagt og synliggjort gennem tidsplanlægning. Det er konklusionen, at anlæggets forberedelse, projektering og efterfølgende udarbejdelse af udbudsmateriale og udbudsproces vil medføre, at selve byggeriet og håndværkerydelser tidligst vil kunne ligge i 2020. Det er derfor ikke muligt at udmønte et budget på 7,980, der fremrykkes til 2019.

   

  Kultur, Miljø og Erhverv vurderer, at såfremt sagen opstartes straks, vil der kunne forventes et forbrug på 0,5 mio. kr. i 2019.

  Der er dog i Kultur, Miljø og Erhverv ikke på nuværende tidspunkt ressourcer til opgaven med mindre andre af de fremrykkede projekter revurderes. Alternativet kan være at lade den selvejende børnehave selv stå for opgaven.

   

  Det vurderes, at en anlægsproces fra opstart til aflevering vil vare i omegnen af 20 måneder.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-05-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/17590, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling til projektet ”Adgangsforhold til offentlige toiletter”.

   

  Der er ved budgetforliget afsat 0,2 mio. kr. i 2019, 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 til forbedring af adgangsforholdene ved offentlige toiletter, som samles i en anlægspulje til mindre anlæg.

   

  De nuværende adgangsforhold til de 19 offentlige toiletbygninger og toiletlokaler svinger en del i forhold til handicappedes muligheder for at kunne komme til at benytte toiletfaciliteterne. Derfor har Kultur, Miljø & Erhverv besigtiget adgangsforholdene og klarlagt, hvilke tiltag der kan laves ved de enkelte toiletfaciliteter, således at adgangsforholdene forbedres.

   

  Ved 10 anlæg skønner forvaltningen, at adgangsforholdene er i orden eller der skal laves mindre tiltag.

   

  Ved toiletbygningen på Sønderstrand skal der laves frostsikring af toiletfaciliteterne, så toiletterne kan være åbne hele året.

   

  Ved syv toiletter bl.a. toiletbygningerne ved Madeskovvej og Sønderhav skal der laves nogle belægningsmæssige tiltag for at lette adgangen.

   

  Ved toiletvognen på Sønderballe strand skal der laves et rampeanlæg, således adgangen for handicappede lettes. Rampeanlægget forventes dog ikke at blive kørestolsegnet.

   

  Handicaprådet er blevet inddraget og rådet har skrevet nedenstående indstilling til forvaltningen.

   

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten 2019 – 2022 afsat i alt  0,7 mio. kr. i rådighedsbeløb fordelt med 0,2 mio. kr. i 2019, 0,3 mio. kr. i 2020 samt 0,2 mio. kr. i 2021 til bedring af adgangsforholdene.

  Høring/udtalelse

  Handicaprådets brugerside udtaler følgende til sagen vedrørende Forbedrede adgangsforhold til offentlige toiletter behandlet på møde den 13. marts 2019:

   

  ”Handicaprådets brugerrepræsentanter anbefaler, at kommunen prioriterer tilgængelighed og sikkerhed højt i forhold til adgang til de toiletter, der benyttes af flest borgere herunder handicappede.

   

  Øvrigt bemærkes, at der ved nyetablerede toiletter anbefales, at alle kommunens toiletter skal være handicapvenlige og, at de eksisterende toiletter gøres handicapvenlige.

   

  Der ønskes en tilbagemelding på om de toiletter, der gives tilskud til er handicapvenlige f.eks. Hjordkær Kirke.”

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til projektet ”Adgangsforhold til offentlige toiletter”, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2019, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-04-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-05-2019

  Anbefales godkendt.