Beslutningsprotokol

tirsdag den 4. juni 2019 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Afbud: Erwin Andresen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2227, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2227, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2019

  Intet.

   

  Afbud: Erwin Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/5939, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  I henhold til budgetproces 2020-2023 lægges der i denne sag op til drøftelse af Økonomiudvalgets forslag til engangsønsker i 2020.

   

  Alle fagudvalg har som led i budgetprocessen og i det indledende budgetarbejde i foråret haft mulighed for at komme med forslag til den afsatte pulje.

   

  Forslagene kan anvendes til engangsdispositioner på samlet 13,3 mio. kr. i 2020 herunder bæredygtighedsinitiativer.

   

  Denne sag vedrører Økonomiudvalgets egne forslag til prioritering i engangspuljen.

   

  For Økonomiudvalgets vedkommende kan der umiddelbart peges på 3 forslag

   

  1)     Investeringer i energioptimering og rådgivning herom jf. anden sag på økonomiudvalgets dagsorden den 4. juni 2018 i alt 2,35 mio. kr.

  2)     Pulje til bæredygtige indkøb i alt 1 mio. kr.

  3)     Pulje til investeringer i bæredygtighed herunder klimasikring og klimatiltag i relation til vækststrategi og i samarbejde med kommunale selskaber i alt 5 mio. kr.

   

  En nærmere beskrivelse af de 3 forslag fremgår af bilaget.

   

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at forslagene indgår som Økonomiudvalgets forslag i den samlede prioritering i august.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/33609, Sagsinitialer: SLOR
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/5130, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på sit møde den 5. marts 2019 behandlet sagen om udmøntning af effektiviseringspuljen på 5 mio. kr. i 2020. Det blev besluttet, at de manglende effektiviseringsbidrag på 2,35 mio. kr. skal findes via reduceret pris- og lønfremskrivning på art 2.3 Brændsel og drivmidler, og at Økonomiudvalget forelægges et oplæg til, hvordan beslutningen kan understøttes af investeringer i bæredygtighed og støtte til at realisere effektiviseringen.

   

  Analysekontoret har på den baggrund indhentet oplysninger fra Kommunale Ejendomme i Drifts- og Anlægsafdelingen.

   

  Der er i 2015 etableret en Varmemesterordning. Ordningens formål er at understøtte energistyringen i kommunens ejendomme, herunder at overvåge ejendommenes energiforbrug, og ved uregelmæssigheder yde rådgivning og mindre vedligeholdelsesarbejde af de tekniske installationer. Der er ansat en varmemester i Kommunale Ejendomme til at forestå denne opgave.

   

  I forhold til at understøtte investeringer i bæredygtighed kan der umiddelbart identificeres tre initiativer til at understøtte de budgetansvarlige institutionsledere m. fl. i at optimere energiforbruget og realisere effektiviseringen.

   

  1. Henvendelse til kommunes varmemester med henblik på rådgivning

  Den budgetansvarlige kan på eget initiativ rette henvendelse til kommunens varmemester placeret i Kommunale Ejendomme med henblik på at få rådgivning om vurdering og gennemgang af de tekniske installationer. Med udgangspunkt i de tilgængelige data, har varmemesteren mulighed for at vurdere energiforbruget som grundlag for en efterfølgende inspektion af anlæggene på matriklen. På baggrund heraf vil det være muligt at fremsætte et overslag/vurdering af, hvilket behov der er på matriklen og ligeledes rådgive om det videre forløb.

   

  2. Indhente information eksternt med henblik på rådgivning

  De budgetansvarlige opfordres til at indhente information hos andre myndigheder, for eksempel Energistyrelsen, med henblik på at få inspiration til energiforbedrende foranstaltninger. Der vil efterfølgende være behov for mere konkret rådgivning i forhold til potentialet, for eksempel via den kommunale varmemesterordning, jf. ovenfor.

   

  3. Medfinansiering til energibesparende foranstaltninger, herunder rådgivning

  De budgetansvarlige ansøger om medfinansiering til investeringer i konkrete forbedringer eller ansøger om køb af rådgivning hos eksterne rådgivere i en afsat pulje til formålet.

   

  I forbindelse med regnskabsafslutningen 2018 blev der overført 13,3 mio. kr. til 2020 i en pulje under Økonomiudvalget til engangsinvesteringer herunder bæredygtighed, som vil kunne anvendes til formålet.

   

  Det anbefales på den baggrund at etablere en pulje i 2020 til medfinansiering af investeringer i energibesparende foranstaltninger herunder styrkelse af rådgivningsmulighederne i Kommunale Ejendomme. Puljens størrelse svarer til det første års effektiviseringsbidrag på i alt 2,35 mio. kr. Heraf prioriteres 0,35 mio. kr. til styrkelse af rådgivningsmuligheder i Kommunale Ejendomme og 2,0 mio. kr. prioriteres til medfinansiering af investeringer i energibesparende foranstaltninger.

   

  Prioriteres forslaget, anbefales det at fordele medfinansieringsmidlerne i 2 lige store portioner med ansøgningsfrist hhv. 1. december 2019 og 1. juni 2020. Medfinansieringsandelen defineres af omfanget af ansøgninger. Kompetence til at godkende ansøgninger og medfinansieringsandel foreslås forankret i Kommunale ejendomme. Kriterier for ansøgninger om medfinansiering til energibesparende foranstaltninger herunder rådgivning fastlægges ligeledes af Kommunale ejendomme under hensyn til at medfinansieringsprocenten ikke differentieres mellem projekterne.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at etablering af en pulje på 2,35 mio. kr. til medfinansiering af investeringer i energibesparende foranstaltninger og styrkelse af rådgivning indgår som Økonomiudvalgets forslag til prioritering af puljen til engangsinvesteringer i 2020

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2019

  Godkendt,  idet beskrivelsen indgår i økonomiudvalgets engangsønsker til budget 2020.

   

  Afbud: Erwin Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36487, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal godkendes frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillingen til Halpulje til større og mindre vedligeholdelsesopgaver.

   

  Byrådet har den 27. marts 2019 givet en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til ”Halpulje større og mindre vedligeholdelsesopgaver”. I bevillingskontrollen pr. 31. marts 2019 er rådighedsbeløb i 2020 til ”Halpulje større og mindre vedligeholdelsesopgaver” fremrykket til 2019. Der er således et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i 2020.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget har den 26. februar 2019 godkendt kriterier for udarbejdelse af vedligeholdelsesmæssige helhedsplaner for kommunens idrætsfaciliteter. Kriterierne sætter retning for indholdet i de helhedsplaner, som idrætsfaciliteterne har udarbejdet og som synliggør investeringsbehovet.

   

  Helhedsplanerne danner baggrund for udvalgets udvælgelse af projekter, som kan opnå økonomisk støtte fra halpuljen.

   

  Investeringerne vil primært blive anvendt til større og mindre vedligeholdelsesmæssige reparationer og opgaver, eksempelvis energioptimering i forhold til driften, fokus på klimaskærme, løbende vedligehold og reparationer samt vedligehold af udeanlæg.

   

  Med henblik på at kunne igangsætte projekterne umiddelbart efter Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering af helhedsplanerne i maj måned søges den godkendte fremrykning af 1,0 mio. kr. til Halpulje til større og mindre vedligeholdelsesopgaver i 2019 frigivet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til ”Halpulje til større og mindre vedligeholdsesopgaver” finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019, som frigives.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-05-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2019

  Anbefales godkendt, idet finansiering sker af det afsatte rådighedsbeløb til "Halpulje til større vedligeholdelses-opgaver" i 2019.

   

  Afbud: Erwin Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/27090, Sagsinitialer: PBRU

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i juni 2018 vedtaget en ny vækststrategi, hvor visionen bl.a. er at være drivkraft for samarbejde og udvikling i en dynamisk grænseregion. Aabenraa Havn er en naturlig del af denne vision. Derfor blev der i efteråret 2018 igangsat en revision af kommunens ejerstrategi for Aabenraa Havn.

   

  Ejerstrategien varetager Aabenraa Kommunes interesser som ejer af havnen.

   

  Den nuværende ejerstrategi er godkendt af Byrådet 17. september 2014. Med nye udviklingsmuligheder for havnen på Ensted og ønske om byudvikling på havnens arealer nord for Kilen er det vurderet, at der er behov for en revision af ejerstrategien. Desuden er der optræk til en ny havnelov, som kan resultere i, at havnen skal omdannes til aktieselskab. Derfor indledtes i efteråret 2018 en proces, hvor Aabenraa Kommune i tæt dialog med havnen og med løbende inddragelse af Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til ny ejerstrategi, som indstilles til godkendelse.

   

  Aabenraa Kommune vil med den nye ejerstrategi sikre, at Aabenraa Havn fortsat skal være en konkurrencedygtig og attraktiv erhvervshavn. Kommunen ønsker, at havnen drives efter langsigtede finansielle bæredygtighedsprincipper og bidrager til vækst og udvikling af erhvervslivet i Aabenraa Kommune og i de omkringliggende regioner, herunder Nordtyskland. Kommunens konkrete mål og visioner for havnens udvikling er opdelt i 3 områder, henholdsvis arealerne ved det tidligere Enstedværk, arealerne nord for Kilen og den øvrige erhvervshavn.  

   

  Ejerstrategien skal skabe klarhed for havnens bestyrelse, direktion, ledere og medarbejdere om kommunens mål for havnen, så havnens ledelse kan varetage kommunens interesser bedst muligt. Derfor har udkastet været til bemærkninger i havnebestyrelsen.

   

  Bestyrelsen for Aabenraa Havn har bemærkninger, som er gengivet og kommenteret af forvaltningen i bilag Høringsnotat.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at høringssvaret giver anledning til at ændre ejerstrategiens beskrivelse af ambitionen i forhold til antal arbejdspladser samt til en justering af teksten i økonomiafsnittet. Havnebestyrelsens øvrige bemærkninger giver efter forvaltningens opfattelse ikke anledning til justeringer.

  Lovgrundlag

   

   

  Indstilling

  Byråds- og direktionssekretariatet indstiller,

  at ejerstrategi for Aabenraa Havn godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2019

  Anbefales godkendt, idet ordet varetage udskiftes med tydeliggøre under afsnit "Formål og værdier”.

   

  Afbud: Erwin Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36412, Sagsinitialer: TOJE

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal elementerne i den vedlagte samarbejdsaftale mellem Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 og Aabenraa Kommune godkendes. Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 er det interessentselskab, der er etableret med henblik på at organisere starten på Tour de France 2021 og de tre etaper, der i sommeren 2021 køres i Danmark, herunder etapen den 4. juli, der køres gennem Aabenraa Kommune.

   

  Tour de France transmitteres i 190 lande, og har mere end 2,5 mio. følgere på facebook. Det er forventningen, at den danske tour-start vil trække 1 mio. tilskuere til Sjælland, Fyn og Jylland.

   

  Samarbejdsaftalen sætter rammerne for planlægning og afvikling af etapen og har til formål at fastlægge den indbyrdes fordeling af de opgaver, der påhviler parterne i forbindelse med gennemkørslen. Der indgås lignende aftaler mellem Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 og de øvrige danske gennemkørselskommuner.

   

  Det som samarbejdsaftalen sætter rammen for, det er blandt andet de opgaver kommunen skal sørge for ift. afspærringer, klargøring af rute, markedsføring samt frivillige til at hjælpe. Konkret er det følgende:

   

  • Klargøring af ruten, herunder renholdelse og udbedring af huller
  • Sikre der ikke er vejarbejde
  • Evt. terrorsikring
  • Bistå med relevante godkendelser
  • I samarbejde med politiet, forbyde trafik på ruten som skal benyttes til cykelhjælp i forbindelse med afviklingen
  • Omlægning af busruter hvis det er nødvendigt
  • Stille minimum 200 frivillige til rådighed
  • Anvende minimum 0,6 mio. kr. til lokal markedsføring og aktiviteter

   

  Samarbejdsaftalen giver Aabenraa Kommune følgende:

  -         Officielt parcourskommune i Grand depart Copenhagen

  -         Eksponering gennem live tv

  -         Mulighed for at anvende officielt tourlogo i alt markedsføring

  -         Sikrer at både cykelruten og reklamekaravanen går gennem kommunen, og

  -         Mulighed for udarbejdet tour de france-diktat i skolerne.

   

  Organiseringen af Aabenraa Kommunes forberedelse af Tour de France etapen den 4. juli konkretiseres og besluttes i efteråret 2019.

   

  Omfanget af eksempelvis afspærringer, klargøring af ruter mm. aftales nærmere mellem parterne når ruten kendes i første kvartal 2020. I den kommende tid, vil forvaltningen få yderligere klarhed over, hvad det konkrete indhold i aftalen medfører, dette fremgår nemlig ikke helt tydeligt af aftalen, som i sig selv egentlig alene er en fordeling af opgaver, men ikke definerer omfanget af opgaverne.

   

  Til orientering har henholdsvis Kolding og Haderslev kommuner indgået en tilsvarende samarbejdsaftale med Grand Depárt Copenhagen Denmark 2021.

  Økonomi og afledt drift

  Som det fremgår af samarbejdsaftalen, forpligter den enkelte kommune sig til at anvende midler til lokal markedsføring og aktivering af Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 i perioden fra 1. januar – 4. juli 2021. Aabenraa Kommunes finansiering heraf sker inden for det afsatte budget til markedsføring, events mm.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at elementerne jf. ovenfor  i den vedlagte samarbejdsaftale mellem Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 og Aabenraa Kommune godkendes, og

  at borgmesteren bemyndiges til at indgå aftale endeligt, når ruten er endeligt fastlagt i 1. kvartal 2020. 

  Beslutning Økonomiudvalget den 04-06-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Erwin Andresen.