Beslutningsprotokol

tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2227, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2227, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2019

   

  • Status vedrørende Ensted Havn.
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/37922, Sagsinitialer: KSLAR

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Økonomiudvalget om rekrutteringsanalyserne for SOSU-medarbejdere, sygeplejersker og mindre personalegrupper (sundhedsplejersker og tandpleje-personale) i Social og Sundhed. Analyserne er vedlagt som bilag.

   

  På baggrund af orienteringen skal Økonomiudvalget tage stilling til, om Aabenraa Kommune skal arbejde for en øget dimensionering på SOSU-elev-området.

   

  Formålet med rekrutteringsanalyserne har – set i lyset af både nationale og lokale drøftelser om eventuelle rekrutteringsudfordringer – været at kortlægge nuværende og forventede fremtidige rekrutteringsudfordringer for udvalgte personalegrupper på Social- og Sundhedsområdet i Aabenraa Kommune.

   

  Derudover har formålet været at anbefale indsatser, som kan øge arbejdsudbuddet, for både på kort og på lang sigt at kunne rekruttere det nødvendige antal kvalificerede medarbejdere til Social & Sundhed i Aabenraa Kommune.

   

  Hovedkonklusionerne er følgende:

  1. Der er aktuelle – og forventning om tiltagende – rekrutteringsudfordringer i forhold til at rekruttere SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter. Den øgede elevdimensionering i 2020 og 2021 bedrer situationen. Det er dog med den nuværende 20/21-dimensionering ikke muligt at holde status quo på SOSU-hjælpere, hverken på kort eller lang sigt eller SOSU-assistenter på lang sigt.

   

  1. Der er aktuelle rekrutteringsudfordringer i forhold til at rekruttere sygeplejersker. Den øgede dimensionering af sygeplejestuderende kunne bedrer situationen – særligt hvis UC Syd i samarbejde med de lokale arbejdspladser mindsker frafaldet/fraflytningen af studerende.

   

  1. Der er aktuelle rekrutteringsudfordringer i mindre personalegrupper som sundhedsplejersker og tandlæger.

   

  Anbefalinger

  Social & Sundhed og Staben anbefaler følgende overordnede indsatser for at øge arbejdsudbuddet inden for personalegrupper med nuværende og kommende rekrutteringsudfordringer.

   

  1. I forlængelse af analysernes resultater og tilkendegivelsen i Økonomiaftalerne mellem Regeringen og KL/Danske regioner om en fælles uddannelsesindsats rettes der politisk henvendelse til KKR Syddanmark og KL med en anmodning om, at elevdimensioneringen for SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter øges ud over 20/21-niveau.

   

  1. I forlængelse af analysens resultater søges det politiske partnerskab med SOSU Syd og UC SYD fastholdt og udbygget med fokus på at mindske frafald og fraflytning.

   

  1. I forlængelse af analysens resultater udarbejder Social & Sundhed en samlet rekrutteringsstrategi, som opsummerer og udbygger den nuværende rekrutteringsindsats. Strategien skal blandt andet indeholde følgende elementer:

   

  • Målrettet branding
  • Sikre attraktive stillinger og arbejdspladser (faste stillinger, højere timetal, arbejdsplanlægning, lønniveau, udviklingsmuligheder)
  • Fastholde elever efter endt uddannelse
  • Struktureret samarbejde med Jobcentret
  • Udnyttelse af udenlandsk arbejdskraft

  Indstilling

  Social & Sundhed og Staben indstiller,

  at Økonomiudvalget tager rekrutteringsanalyserne til orientering, 

  at Økonomiudvalget godkender, at der rettes politisk henvendelse til KKR Syddanmark og KL med anmodning om, at elevdimensioneringen for SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter øges ud over 20/21-niveau, og

  at Økonomiudvalget godkender, at partnerskabet med SOSU Syd og UC Syd fastholdes og udbygges med fokus på at mindske frafald og fraflytning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2019

  Godkendt.

   

  Økonomiudvalget forelægges en opfølgning inden udgangen af 2020.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/6728, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Regeringen og KL indgik den 6. september 2019 aftale om kommunernes økonomiske rammer for 2020. Denne sag er den tekniske sag, der skaber grundlaget for den politiske prioritering og økonomiudvalgets budgetforslag.

   

  Økonomiaftalens konsekvenser

  Økonomiaftalen indeholder:

  • Et løft på netto 1,7 mia. kr. til styrket velfærd
  • Omlægning af værdighedsmia. til bloktilskud
  • Ekstraordinært finansieringstilskud i 2019 på 3,5 mia. kr.
  • Anlægsrammen forhøjes med 1,3 mia. kr. i forhold til 2019 og udgør 19,1 mia. kr.

   

  Det samlede resultat af økonomiaftalen påvirker kassebeholdningen negativt med 54,6 mio. kr. i 2020 i forhold til spillerum 3.

  Forværringen skyldes primært tab på tilskudskriteriet ”fald i befolkningen”, hvor Aabenraa Kommune fra 2020 ikke er omfattet af kriteriet, idet Aabenraa Kommune i en periode over 5 år skal have en samlet nedgang i befolkningen. I perioden 2014-2019 har Aabenraa Kommune en samlet stigning på 29 borgere og er derfor faldet ud af kriteriet.


  Der er modtaget et likviditetstilskud på 54,5 mio. kr., der er indregnet i 2020, mens der i overslagsårene er indregnet en forventet risikobaseret indtægtspulje svarende til likviditetstilskuddet i 2020.

   

  Der er på indtægtssiden indregnet statsgarantien med de tal, som KL har udsendt til kommunerne. Efter budgetseminaret er det meddelt tilskud til §17 på i alt 21,6 mio.kr.

  Forventede indtægter på tilskudsordningerne § 16 og § 17 er herefter reguleret til 26,5 mio. kr, svarende til en yderligere forventet merindtægt på 10,6 mio. kr. i forhold til spillerum 4.

   

  Der er indregnet en aftalevækst på 17 mio. kr. i 2020 som en driftspulje, demografivæksten er forudsat modregnet aftaleløftet. Med andre ord, er der udover engangspuljen på 13,3 mio. kr. en pulje på 15,2 mio. kr. på drift til prioritering.

  Hertil kommer øvrige puljer i aftalen, som er indregnet med i alt 8 mio. kr.

   

  Der er en realvækst på serviceudgifterne på 1,88 % fra 2019 til 2020 eller 1,94 % pr. indbygger. Væksten skyldes primært aftaleløftet på 1,7 mia. kr., ændring af værdighedsmidler til bloktilskud samt pulje til engangsønsker på 13,3 mio. kr. fra regnskab 2018

   

  På anlægsrammen er der indregnet en pulje på 13 mio. kr. i 2020.

   

   

  Tekniske korrektioner til basisbudgettet

  Udover økonomiaftalen er der indarbejdet tekniske korrektioner på 4,288 mio. kr. i 2020, som vedrører tilretning af låneoptagelse samt tilpasning renter og afdrag til den forventede låneprovenu jf. noterne 22-24.
  Endvidere er der indarbejdet en teknisk korrektion vedr. arbejdsmarkedsudvalgets budgetbidrag, hvor arbejdsmarkedsudvalget samlede ramme er udvidet med ialt 10,6 mio. kr. i 2020. Udvidelsen er finansieret af merindtægten på §16 og §17 tilskuddet på i alt 10,6 mio. kr. jf. noterne 25-27  

   

  Resultat af økonomiaftalen samt tekniske korrektioner fremgår af budgetnotatet, og svarer til spillerum 4 og ændringerne vedr. arbejdsmarkedsudvalget budgetbidrag og merindtægten på §17 tilskuddet er indarbejdet i spillerum 5.

   

  Følgende forudsætninger er indregnet i spillerum 5:

  • Uændrede skatter
  • Indtægterne svarer til statsgarantien
  • Forventet indtægt fra § 16 og 17 ansøgning er indregnet med 26,5 mio. kr.
  • Aftaleløft på drift og anlæg jf. nedenstående til prioritering
  • Konsekvenser af lov og cirkulæreprogrammet samt aftaleniveauet for Kommunal Medfinansiering, budgetgaranti for overførselsindkomster samt beskæftigelse tilskud

   

  Puljer til prioriteringer

  Som resultat af økonomiaftalen vil der være følgende puljer til prioritering:

  (1.000 kr.)

  2020

  2021-2023

  Drift

  35.028

  2.828

  Regnskab 2018 - engangsdrift

  13.300

  0

  Aftale løft økonomiaftale 2020

  17.000

  0

  -         Heraf anvendt til demografi

  -1.800

  0

  -         Øvrige overførsler

  -1.300

   

  Øvrige puljer*

  7.828

  2.828

   

   

   

  Anlæg

  13.000

  0

  Pulje aftaleløft (1,3 mia.)

  13.000

  0

  *er summen af puljerne i aftalen til ensomhed, værdighedsløft udover bloktilskud samt par. 16 merindtægter.

   

  I spillerum 4 udgør anlægspuljen, der ikke er disponeret følgende:

  (1.000 kr.)

  2019

  2020

  2021

  2022

  Anlægspulje

  13.466

  86

  34.514

  97.514

   

  Låneoptagelse og langfristet gæld

  Der er budgetteret med et nettoafdrag på 4 mio. kr. i 2020, hvilket vil medføre, at langfristet gæld pr. indbygger udgør 10.464 kr.

   

  Overholdelse af den økonomiske politik 

  Jf.  den økonomiske politik for 2020-2023 kan det aftales, at der laves isolerede investeringstiltag, som over en 4 årig periode balancerer, og som ikke indregnes i målsætningerne for driftsresultat og kassepåvirkning.

   

  Den økonomiske politik og opbygningen af kassebeholdningen giver mulighed for at håndtere den manglende udligningsreform og stigende usikkerhed om indtægtssiden, idet kassen kan anvendes som forsikring. Et stød på indtægtssiden op til 50 mio. kr. finansieres af kassen det første år imod, at der samtidig lægges en plan for tilpasning af udgiftsniveau de efterfølgende år. Et stød defineres i den sammenhæng som et udefrakommende forhold, der påvirker indtægtssiden og holdes derfor ude af den økonomiske politiks måltal.

   

  Spillerum 5, som indeholder økonomiaftalen m.m., er udarbejdet så det overholder Regeringsaftalen, den økonomiske politik og servicerammen for 2020 og svarer til basisbudgettet der er udgangspunktet for prioritering.

   

   

   

   

  Service og anlægsrammen jf. aftalen

  Aabenraa Kommunes andel af servicerammen jf. KL’s udmelding udgør 2,724 mia.kr. excl. andelen af aftaleløftet på 1,7 mia. kr. Tillægges aftaleløftet udgør aftalerammen 2,741 mia. kr.

  Spillerum 5 incl. de afsatte driftspuljer til prioritering udgør servicerammen 2,741 mia. kr.
  Aabenraa Kommunes overholder således servicerammen for budget 2020.

   

  Aabenraa Kommunes andel af anlægsrammen udgør forholdsmæssigt 193 mio. kr. til bruttoanlæg.
  I spillerum 5 udgør bruttoudgiften til anlægsinvesteringer incl. anlægspuljen til prioriteringer i alt 137 mio. kr. Hvilket tilsvarende er under aftaleniveauet for anlæg.

   

  Økonomi og afledt drift

  Spillerum 4B svare til oversigtet på budgetseminaret.:

   

  Spillerum 4.B excl. investeringsstrategier

  2020

  2021

  2022

  2023

  Indtægter

  Driftsudgifter incl. renter

  -3.951.212

  3.862.791

  -3.943.171

  3.935.968

  -4.030.321

  4.045.236

  -4.103.321

  4.142.830

  Resultat af ordinær drift

  -88.421

  -7.202

  14.915

  39.509

  Anlæg incl. jordforsyning

  93.000

  90.000

  100.000

  120.000

  Resultat

  4.579

  82.798

  114.915

  159.509

  Netto lån (låneopt./afdrag)

  Finansforskydninger

  4.000

  -18

  11.771

  -18

  26.515

  -18

  26.461

  -18

  Påvirkning kassebeholn.

  8.561

  94.551

  141.412

  185.952

  Forventet kassebeholdn. Ult. 2019

   

  -117.800

   

   

   

  Investeringsstrategier m.m.

   

  58.260

   

  -12.450

   

  -6.261

   

  -4.382

  Forventet ult. Kassebeholdn.

   

  -50.979

   

  31.122

   

  166.272

   

  347.841

   

  + = udgifter/kassetræk/merforbrug

  -= indtægter/kasseopsparing/mindreforbrug

   

  Spillerum 5B incl. arbejdsmarkedsudvalget forslag til budgetbidrag 2020-2023.

  Spillerum 5.B excl. investeringsstrategier

  2020

  2021

  2022

  2023

  Indtægter

  Driftsudgifter incl. renter

  -3.961.854

  3.873.432

  -3.943.171

  3.935.968

  -4.030.321

  4.045.236

  -4.103.321

  4.142.830

  Resultat af ordinær drift

  -88.421

  -7.202

  14.915

  39.509

  Anlæg incl. jordforsyning

  93.000

  90.000

  100.000

  120.000

  Resultat

  4.579

  82.798

  114.915

  159.509

  Netto lån (låneopt./afdrag)

  Finansforskydninger

  4.000

  -18

  11.771

  -18

  26.515

  -18

  26.461

  -18

  Påvirkning kassebeholn.

  8.561

  94.551

  141.412

  185.952

  Forventet kassebeholdn. Ult. 2019

   

  -117.800

   

   

   

  Investeringsstrategier m.m.

   

  58.260

   

  -12.450

   

  -6.261

   

  -4.382

  Forventet ult. Kassebeholdn.

   

  -50.979

   

  31.122

   

  166.272

   

  347.841

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen, jf. budgetnotatet note 1-21, indarbejdes i budgetbidraget, og

  at de tekniske korrektioner, jf. budgetnotatet note 22-24, samt noterne 25-27  indarbejdes i budgetbidraget.

  At basisbudgettet svarende til spillerum 5 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/6728, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har til opgave at udarbejde et budgetforslag for 2020 og overslagsårene 2021-2023 jf. styrelsesloven.

   

  Budgetforslaget indeholder følgende forudsætninger:

   

  Skatter:

  En uændret skatteprocent på

  • 25,6 procent indkomstskat
  • 18,9 promille grundskyld, beboelse og erhverv
  • 9,45 promille dækningsafgift af grundværdi af offentlige ejendomme
  • 8,75 promille dækningsafgift af forskelsværdi af offentlige ejendomme
  • 4,1 promille landbrugsjord/produktionsjord
  • 0,0 promille dækningsafgift for erhverv

   

  Indtægter/finansiering:

  Skatter og tilskud tager udgangspunkt i statsgarantien og KL’s tilskudsmodel for overslagsårene med en anlægsniveau i overslagsårene på 17,8 mia. kr.

  Der er indregnet en risikobaseret indtægtspulje i overslagsårene  på 54 mio. kr., svarende til størrelsen på finansieringstilskuddet i 2020.

   

  Takster:

  Taksterne beror på de budgetforudsætninger, som fremgår af basisbudgettet. Taksterne vil blive justeret som følge af udmøntning af evt. engangsønsker, driftsudfordringer samt øvrige justeringer af budgetrammen.

  Taksterne godkendes endeligt i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

  De takster, der påvirkes af evt. ændringsforslag, vil blive forelagt som en enkeltsag i november måned 2019.

   

  Særtilskud samt låneansøgninger:

  Der er indregnet et forventet tilskud fra § 16 og 17 på i alt  26,5 mio. kr. Svar på §16 ansøgning forventes den 7. oktober 2019.

   

  Driftsrammen:

  Driftsrammen tager udgangspunkt i de stående udvalgs budgetbidrag, byrådsbeslutninger, tekniske korrektioner samt regeringsaftalen.

   

  Anlægsrammen:

  Anlægsrammen tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2019-2022 korrigeret for byrådsbeslutninger samt løftet i økonomiaftalen.

  Anlægsrammen indeholder en uudmøntet anlægspulje i 2020 på 13,466 mio. kr., på 34,514 mio. kr. i 2022 og på 97,514 mio. kr. i 2023.

  Der er udarbejdet forslag vedr. akutte anlægsprojekter, der ikke er indarbejdet i spillerum 5, men kan prioriteres indenfor anlægspuljen.

   

  Anlægsniveau og servicedriftsrammen:
  Anlægsrammen i økonomiaftalen er fastsat til 19,1 mia. kr. Den forholdsmæssige andel for Aabenraa Kommune svarer til 193,6 mio. kr. I spillerum 5 udgør anlægsrammen 137 mio. kr. brutto.

  Servicerammen for Aabenraa Kommune er opgjort til 2,741 mia. kr. i spillerum 5 og svarer til aftaleniveauet. 

   

  Opsamling:

  Der mangler således stillingtagen til

  • Indarbejdelse af engangsønsker til 2020 på driften
  • Indarbejdelse af driftsudfordringer
  • Indarbejdelse akutte anlæg

   

   

  Økonomi og afledt drift

  Udgangspunktet for økonomiudvalgets budgetforslag er Spillerum 5:

   

  Spillerum 5B Basisbudget

  2020

  2021

  2022

  2023

  Indtægter

  -3.961.854

  -3.943.171

  -4.030.321

  -4.103.321

  Driftsudg. Incl. renter

  3.873.432

  3.935.968

  4.045.236

  4.142.830

  Resultat ordinær drift

  -88.421

  -7.202

  14.915

  39.509

  Anlæg incl. jordforsyning

  93.000

  90.000

  100.000

  120.000

  Resultat

  4.579

  82.798

  114.915

  159.509

  Netto lån (låneopt./afdrag)

  4.000

  11.771

  26.515

  26.461

  Finansforskydninger

  -18

  -18

  -18

  -18

  Påvirkning kassebeholdn.

   

  8.561

   

  94.551

   

  141.412

   

  185.952

  Forventet kassebeh. Ult. 2019

   

  -117.800

   

   

   

  Investeringsstrategier

  58.260

  -12.450

  -6.261

  -4.382

  Forventet ult. Kassebeh.

   

  -50.979

   

  31.122

   

  166.272

   

  347.841

  - = índtægter/overskud/kasseopsparing

  + = udgifter/underskud/kasseforbrug

   

  Med de indarbejdede ændringer fra økonomiaftalen og tekniske korrektioner vil 2020 give et kassetræk  på 8,561 mio. kr., hvilket overholder den økonomiske politiks målsætning om, at der må bruges op til 20 mio. kr. i 2020.

  Overskud på ordinær drift skal ifølge den økonomiske politik minimum udgøre 60 mio. kr. i 2020. Dette overholdes i 2020.

  Ultimo kassebeholdningen er ligeledes overholdt i 2020.

   

  Ændringer vedr. engangsønsker, driftsudfordringer og akutte anlæg m.m. indarbejdes i spillerum 6 og vil svare til økonomiudvalgets budgetforslag. 
  Forslag hertil eftersendes sammen med udkast til budgetforligstekst.

  Høring/udtalelse

  I perioden fra den 2. – 9. oktober foregår høring af de høringsberettigede organisationer.

  Der er udarbejdet udkast til høringsbrev til HMU, Senior- og handicapråd.

  Høringssvar vil blive udsendt den 10. september 2019.

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der tages stilling til, hvilke politiske forslag der skal indgå i budgetforslaget 2020-2023, og

  at udkast til høringsbrev til budget 2020-2023 godkendes.

   

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2019

  Budgetforliget af 28. september 2019 udgør Økonomiudvalgets budgetforslag, der oversendes til 1. behandling.

  2. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/24417, Sagsinitialer: lnn

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes forsikringsaftale udløber med udgangen af 2019, og der har med

  baggrund heri været afholdt EU-udbud. Udbuddet har omfattet forsikring af bygning/løsøre,

  entreprise, bil, både, erhvervsansvar, ledelsesansvar, kriminalitet, ulykke, rejse og

  katastrofedækning på arbejdsskadeområdet. Aabenraa Kommune er selvforsikret på

  arbejdsskader.

  Økonomiudvalget godkendte på mødet den 7. maj kriterierne for valg af

  leverandør.

   

  I bilaget findes en oversigt over, hvem der har budt ind på de forskellige brancher, og hvem

  der indstilles valgt som leverandør fra 1. januar 2020.

  Der er endvidere vedlagt en skadestatistik for perioden 2016 til medio 2019.

   

  De nye aftaler er gældende for en 3-årig periode med mulighed for forlængelse på samme

  vilkår for yderligere 1 år ad gangen, dog maksimalt 5 år i alt. Ved en eventuel forlængelse, for

  4. og/eller 5. år, kan dette godkendes af Stabsdirektøren.

   

  Forsikringen på motorkørertøjer anbefales at forsætte med en uændret selvrisiko på 10.000 kr., som betales af det decentrale enheders budget ved skader.

   

  Forsikringen på bygning/løsøre har i dag ikke en selvrisiko pålagt de decentrale enheder. I

  forsikringsudbuddet udgør selvrisikoen 0,1 mio. kr. dog undtaget brandskader forårsaget af

  varmt arbejde og containerbrande. Ved disse skader er en forhøjet selvrisiko. Der er oprettet

  en solidaritetspulje på 1 mio. kr., som finansierer skader under selvrisikogrænsen på 0,1 mio.

  kr. pr. skade. I de seneste år har denne model kunne dække de skadeudgifter, der har været

  på området. Puljen kan blive udfordret, hvis skadesmønstret øges. Det anbefales, at der ikke

  indbygges en intern selvrisiko for bygning-/løsøreskader, og at solidaritetspuljen på 1 mio. kr.

  fastholdes og dækker de skader, der er omfattet af en selvrisikogrænse på 0,1 mio. kr.

   

  Selvrisiko på øvrige forsikringsdækninger, dækkes som udgangspunkt af den decentrale

  enheds budget.

  Økonomi og afledt drift

  De afgivne tilbud medfører en samlet merudgift på 0,361 mio. kr. i forhold til det afsatte budget. Merudgiften kan dækkes af puljen til tekniske korrektioner, der er afsat i budget 2020-2023.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der indgås aftaler med de i bilaget med gult anførte leverandører,

  at selvrisikoen på skader ved motorkøretøjer udgør 10.000 kr. og betales af den decentrale enhed,

  at solidaritetspuljen på bygning/løsøre på 1 mio. kr. fastholdes, og der opkræves ikke en selvrisiko ved bygning/løsøreskader,

  at selvrisikoen ved skader på øvrige forsikringsdækninger betales af den decentrale enhed, og

  at merudgiften på 0,361 mio. kr. i 2020 og frem finansieres af puljen til tekniske korrektioner.

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/42136, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Restaurant Hjørnet af 2019 ApS søger om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer til forretningsstedet Restaurant Hjørnet, Nørreport 12, 6200 Aabenraa. I den forbindelse søges der samtidig om tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 5 natten mellem fredag/lørdag, lørdag/søndag og nætter i forbindelse med helligdage samt studenterugen.

   

  Da der ikke findes at foreligge omstændigheder, som taler imod, foreslås det, at alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer meddeles for 8 år med følgende vilkår:

   

  • At der skal være en ansvarlig ansat til stede ved bevillingshaverens eller bestyrerens midlertidige og kortere fravær. Den ansatte skal opfylde de alderskrav, der i restaurationsloven stilles til bevillingshaver og bestyrer.
  • At restaurationsvirksomheden ikke må ændre forretningskoncept, driftsform eller udvides uden bevillingsmyndighedens godkendelse.
  • At det på effektiv måde sikres, at der ikke sker servering af alkohol for unge under 18 år.
  • At restaurationsvirksomheden ikke serverer alkohol i tiden mellem kl. 05.00 – 09.00.
  • At unge under 16 år ikke må være gæst i restaurationen.
  • At unge under 18 år ikke må være gæst i restaurationen efter kl. 24.00.
  • At der skal være tydelig skiltning med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet.
  • At restaurationen fører en ansvarlig markedsføring overfor unge, uanset hvilket medie der anvendes, herunder at der ikke opfordres til hurtig eller omfattende alkoholindtagelse.
  • At der ikke foretages ”aggressiv markedsføring” samt ”uforsvarlig eller aggressiv udskænkning” forstået som opfordring til hurtig og/eller omfattende alkoholindtagelse, der medfører en nærliggende risiko for et umådeholdent alkoholforbrug, og/eller at gæsten bliver til fare for sig selv og andre.

   

  Samtidig foreslås det, at der meddeles tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05.00 på følgende dage/nætter:

   

  • natten mellem fredag/lørdag, lørdag/søndag,
  • natten før skærtorsdag, påskedag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, pinsedag, 2. pinsedag, grundlovsdag og juleaftensdag,
  • natten efter den 25. december, 26. december og 31. december.
  • alle dage i studenterugen (den uge hvor de gymnasiale uddannelser afvikler afsluttende eksaminer og demission),

   

  med følgende yderligere vilkår for alkoholbevillingen:

   

  • At alle ansatte med publikumskontakt godkendes af Syd- og Sønderjyllands Politi (grønt legitimationskort).
  • At restaurationens personale bærer en form for uniformering, som alene må benyttes på stedet, når den pågældende er på arbejde.
  • At der senest fra kl. 24.00 og frem til lukketid, på de dage hvor der er meddelt tilladelse til udvidet åbningstid, skal anvendes autoriserede dørmænd eller personale fra autoriseret vagtvirksomhed til adgangskontrol.
  • At udskænkning af alkohol indstilles kl. 05.00, og at virksomheden holder lukket mellem kl. 06.00 – 09.00 på de dage, hvor der er meddelt tilladelse til udvidet åbningstid.
  • At der skal foretages videoovervågning af restaurationsvirksomhedens indendørs indgangsparti, og at optagelserne opbevares i mindst 14 dage, og at optagelserne på forlangende udleveres gratis og uredigeret til politiet.

   

  Udover ovennævnte vilkår vil forvaltningen gøre opmærksom på, at der er en forventning om, at støj-, miljø- og plankrav overholdes.

   

  Syd- og Sønderjyllands Politi er enig i ovennævnte indstilling.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der i forbindelse med udstedelse af alkoholbevillig og godkendelse af bestyrer gives tilladelse til at holde åbent til kl.5 natten mellem fredag/lørdag, lørdag/søndag, natten før skærtorsdag, påskedag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, pinsedag, 2. pinsedag, grundlovsdag og juleaftensdag, natten efter den 25. december, 26. december og 31. december og alle dage i studenterugen (den uge, hvor de gymnasiale uddannelser afvikler afsluttende eksaminer og demission), og

  at bevillingen og tilladelsen gives for en periode på 8 år.

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23799, Sagsinitialer: EKA