Beslutningsprotokol

tirsdag den 14. januar 2020 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/480, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/480, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2020

  Orientering om:

   

  • Påtænkt organisationsændring
  • Salg af erhvervsarealer
  • Forventet regnskab 2019
  • Udbud af håndværkerydelser
  • Møde med Arwos om ejerstrategi 18. februar
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/62620, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte på mødet den 19. marts 2019 de økonomiske procedurer for

  budgetprocessen, budgetopfølgninger og regnskabsaflæggelse. Som følge af folketingsvalget i

  juni 2019, blev der i august godkendt en ny tidsplan for budgetprocessen i efteråret 2019.

  I denne sag foretages en evaluering af de økonomiske procedurer i 2019 med henblik på, at

  tilbagemeldinger kan indgå i udkast til proceduren for 2020.

   

  I det vedlagte notat gennemgås de forskellige elementer af de økonomiske procedurer

   

  Herunder:

  • Økonomisk politik
  • Processer i driftsbudgettet
  • Udvidelsesforslag / engangsønsker
  • Budgetbalance og overslagsår
  • Investeringsstrategier
  • Anlæg
  • Temamøder, minibudgetseminar og budgetseminar
  • Budgetkommunikation
  • Økonomisk afrapportering og bevillingskontroller
  • Regnskabsafslutning
  • Understøttende bilag og budgetmateriale

   

  Staben vurderer samlet set, under de forudsætninger at tidsplanen for budgetproceduren i

  efteråret måtte justeres, at de økonomiske procedurer for budgetprocessen, budgetopfølgning

  og regnskab har fungeret efter hensigten, og på den måde også er tilstrækkeligt robuste til at

  håndtere uforudsete ændringer i forudsætninger.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at evalueringen af de økonomiske procedurer drøftes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2020

  Evalueringen godkendt med de faldne bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/64289, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Regeringen har sammen med partierne Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet den 2. december 2019 indgået aftale om finansloven for 2020.

   

  KL har udarbejdet en oversigt over udvalgte sager med konsekvenser for kommunerne. Det er for en stor del af sagerne endnu ikke afklaret, hvordan midlerne skal fordeles til kommunerne.

   

  Ændringer som følge af Finansloven kan kategoriseres i følgende:

   

  1. Sager der har en teknisk karakter indarbejdes i bevillingskontrollen
  2. Ændring med takstkonsekvenser (minimumsnormeringer) rejses som enkeltsager
  3. Ændring der tillige er kompenseret i budgetforliget for 2020 rejses som enkeltsager
  4. Puljer der kan søges ind til, afklares i den enkelte forvaltning og stående udvalg
  5. Ændringer, hvor udmøntning til kommuner er uafklaret, vil blive rejst som enkeltsag ved stillingtagen– alternativt teknisk korrektion, hvis der er tale om lovændring.

   

   Finanslovsændringer kan jf. ovenstående fordeles som følger:

   

  1

  Afskaffelse af deltagerbetaling på danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere

  Første Bevillingskontrol

  April/Maj

  1

  Afskaffelse af opholdskravet for ret til dagpenge

  Første Bevillingskontrol

  April/Maj

  2

  Minimumsnormeringen – konsekvenser for takster

  BUU og Byråd

  2. kvartal 2020

  3

  Flere lærere i folkeskolen

  BUU og ØK

  1. kvartal 2020

  4

  Pulje til institutioner med sårbare og udsatte børn. Videreførelse af midler

  BUU

  Sag på BUU 7. januar 2020

  4

  Omsorg og nærhed i ældreplejen. Videreførelse af midler

  SSU

  1. kvartal 2020

  4

  Styrket efterværn til tidligere anbragte. Midler der kan søges direkte af institutioner

  Forvaltning

  2. kvartal 2020

  4

  Kommunale cykelprojekter

  TMU

  1. kvartal 2020

  4

  Udtagning af landbrugsjord

  TMU

  ??

  5

  Styrket Psykiatri

  enkeltsag

  ??

  5

  Kvindekrisecentre

  enkeltsag

  ??

  5

  Overvågning uge i eget hjem

  enkeltsag

  ??

  5

  Styrket indsats mod rygning

  enkeltsag

  ??

  5

  1.000 flere sygeplejersker

  enkeltsag

  ??

  5

  Pulje til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

  enkeltsag

  ??

  5

  Udvidet integrationsuddannelse

  Budget 2021

  ??

   

   

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at sagen tages til orientering.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63517, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Bylderup Bov vandværk har ansøgt om en kommunegaranti i forbindelse med optagelse af lån til etablering af et nyt vandværk. Det eksisterende vandværk er nedslidt, og derfor har vandværkets bestyrelse ansøgt Aabenraa Kommune om tilladelse til at bygge et nyt vandværk. Kultur, Miljø & Erhverv har foretaget en positiv faglig vurdering af projektet.

   

  Vandværkets budget for etableringen udgør 5,5 mio. kr., hvoraf vandværket forventer, at de 3,0 mio. kr. finansieres af den likvide beholdning. Derfor ønsker vandværket at optage et kommunegaranteret lån i Kommunekredit på de resterende 2,5 mio. kr.

  Lovgrundlag

  Aabenraa Kommune må stille garanti for forsyningsvirksomheden uden, at dette belaster kommunens låneramme. Der må dog maksimalt garanteres for de faktiske udgifter.

  Økonomi og afledt drift

  Økonomien i Bylderup Bov vandværk vurderes som sund, og vandværkets takster ligger i den lave ende i forhold til sammenlignelige vandværker. Der er således råderum til at forhøje taksterne, såfremt der måtte vise sig at være behov herfor, hvilket vandværket gerne vil vurdere efter det første år.

   

  Når der stilles kommunegaranti for lån til et vandværk, er kommunen forpligtet til at opkræve en garantiprovision på markedsniveau. Staben har foretaget en konkret vurdering og på baggrund heraf anbefales det, at provisionssatsen fastsættes til 0,75% p.a., og provisionen opkræves 1 gang årligt baseret på primosaldoen. I etableringsåret opkræves en forholdsmæssig provision for de måneder, der stilles garanti.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der meddeles Bylderup Bov Vandværk en kommunegaranti på op til 2,5 mio. kr., og

  at provisionssatsen fastsættes til 0,75% p.a.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/31309, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På byrådsmødet den 25. maj 2016 godkendte Byrådet en ansøgning til Landsbyggefonden om en ny 4-årig boligsocial helhedsplan for Høje Kolstrup. Projektet, der gennemføres i perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020, er et samarbejde mellem Aabenraa Andelsboligforening, Kolstrup Boligforening og Aabenraa Kommune. Det samlede budget for perioden er 11,482 mio. kr. Dette er det tredje boligsociale projekt i området siden 2008.

   

  Helhedsplanen bygger ovenpå de tidligere projektperioder. Planen arbejder med at løfte nogle af de udfordringer bydelen står med og med at videreudvikle det aktive medborgerskab i området. I den nye projektperiode arbejdes der med tre overordnede indsatsområder:

   

  1. Tryghed og Trivsel
  2. Uddannelse og Beskæftigelse
  3. Forebyggelse og Forældreansvar

   

  Indsatsområderne har alle fokus på at skabe tryghed og trivsel i boligområdet samt nedbryde den negative sociale arv. Målet er, at sikre børn og unge de bedste betingelser for et rigt liv med skole, uddannelse, gode fritidsmuligheder, venskaber og arbejde. Der arbejdes med i alt 15 forskellige aktiviteter, der skal understøtte dette mål. Aktiviteterne sker i tæt samarbejde med beboere, institutioner, frivillige og mange nye samarbejdspartnere internt og eksternt i bydelen.

   

  Den nye boligaftale, der både omhandler renoveringsrammer og rammerne for de boligsociale indsatser, forventes først at være på plads i foråret 2020, og efterfølgende kommer det nye regulativ for Landsbyggefonden i sommeren 2020. Dette regulativ danner grundlag for, at Landsbyggefonden kan indgå aftaler om nye boligsociale indsatser.

   

  Den boligsociale bestyrelse (Aabenraa Kommune, Aabenraa Andelsboligforening og Kolstrup Boligforening) og Landsbyggefonden har derfor drøftet muligheden for en forlængelse af det nuværende projekt til den 31. december 2021. Den boligsociale bestyrelse har tilkendegivet overfor Landsbyggefonden, at vi ønsker at indgå aftale om forlængelse af den boligsociale helhedsplan, med bemærkning om, at Aabenraa Kommunes og boligorganisationernes medvirken skal politisk godkendes.

   

  Budgettet for forlængelsen er 2,375 mio. kr., heraf vil Landsbyggefonden finansiere 1,7 mio. kr. og boligforeningerne og Aabenraa Kommunes medfinansiering udgør henholdsvis 0,321 mio. kr. og 0,354 mio. kr. i alt 0,675 mio. kr. Aabenraa Kommunes medfinansiering består af medarbejdertimer i projektets justerede indsatser.

   

  I oplægget til den nye boligaftale er der pt. afsat 140 mio. kr. til boligsociale indsatser, hvilket er 100 mio. kr. mindre end i den nuværende aftale. Landsbyggefonden arbejder fortsat på, at den økonomiske ramme øges, inden boligaftalen er færdig. Hvis der ikke tilføres flere midler, vil der værre færre boligområder end i dag, der kan få bevilliget midler.

   

  Høje Kolstrup er fra 2018 ikke længere et udsat boligområde. I den nyeste opgørelse af ghetto- og udsatte boligområder pr. 1. december 2019, opfylder Høje Kolstrup ingen af kriterierne for at være et udsat boligområde. Det er derfor usikkert, hvorvidt Høje Kolstrup vil være omfattet af nye kriterier for boligsociale indsatser i den nye boligaftale.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at Aabenraa Kommune indgår aftale om forlængelse af den boligsociale helhedsplan til den 31. december 2021.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-01-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 29-01-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/29816, Sagsinitialer: kae