Beslutningsprotokol

tirsdag den 19. maj 2020 kl. 15:30

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/480, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/480, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Orientering om:

  • Byrådsmøde i maj afvikles som fysisk møde
  • Indvielse af Genforeningsparken
  • Status biogasanlæg
  • Sundhedsberedskab og generel beredskab ophører for nuværende
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/55102, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2020 er årets første bevillingskontrol, og den behandles

  normalt i fire sager. Der er dog denne gang ingen ansøgninger om tillægsbevillinger med

  kassepåvirkning, hvorfor denne sag er udeladt.

   

  Nærværende sag indeholder et samlet overblik over de bevillingsmæssige ændringer, som

  følge af bevillingskontrollen pr. 31. marts 2020.

   

  Der forventes samlet set et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i 2020, der anbefales afsat som

  budgetværnspulje til COVID-19.

   

  I forhold til COVID-19 situationen gælder det generelt for alle områder, at det p.t. er meget

  vanskeligt at vurdere de samlede økonomiske konsekvenser heraf.

   

  På arbejdsmarkedsudvalgets område forventes et merforbrug på overførselsudgifter og

  forsikrede ledige på knap 36 mio. kr., som forventes at blive kompenseret via

  midtvejsregulering. Det er baggrunden for, at ansøgning om bevilling ikke er medtaget i denne sag. Det er i forbindelse med bevillingskontrollen bevidst fravalgt at vurdere

  udviklingen i ledigheden, idet varigheden og omfanget af situationen er uvis. På baggrund af

  den ekstraordinære situation vurderes det, at der er behov for at udarbejde en ekstra

  bevillingskontrol/opfølgning på arbejdsmarkedsudvalgets område, når resultatet af den aftalte

  midtvejsregulering foreligger til sommer.

   

  På børne- og uddannelsesudvalgets område medfører det høje aktivitetsniveau på specialundervisningen et stigende udgiftspres. Der er en ekstern rapport, der er under udarbejdelse, som vil kortlægge specialundervisningen og forventeligt pege på løsninger i forhold til at kunne lette udgiftspresset. Rapporten forventes færdiggjort i maj.

  Der opleves et udgiftspres på Børne- og Familieområdet med et stigende aktivitetsniveau særligt i forhold til familiebehandling, specialbørnehaven samt særligt dyre enkeltsager, som sandsynligvis kommer til at udfordre budgettet. Området følges tæt frem mod næste bevillingskontrol. Der forventes at komme afledte ekstraomkostninger af COVID-19 pandemien, mens omfanget af udgifter stadig er forbundet med en del usikkerhed. Alle enheder er blevet bedt om at kontere udgifter vedrørende COVID-19 særskilt, så det senere kan opgøres.

   

  På social- og sundhedsudvalgets område er der i bevillingskontrollen ikke taget højde for merudgifter i forbindelse med COVID-19. Når disse er opgjort forventeligt omkring medio 2020, skal der tages stilling til, om der skal gennemføres en ekstraordinær bevillingskontrol på dette udvalgs område.

   

  På anlægssiden er der pt. 100 igangværende anlægsprojekter ekskl. jordforsyning, hvoraf 55

  projekter forventes afsluttet inden årets udgang. Økonomiudvalget behandlede på mødet den

  21. april 2020, sag nr. 84, muligheden for fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020.

  Økonomiudvalget besluttede i den forbindelse, at der ydes en ekstraordinær indsats for at

  gennemføre de allerede planlagte anlægsinvesteringer, og at der foretages en ekstraordinær

  indsats for at nedbringe anlægsoverførslerne og dermed realisere et historisk højt

  anlægsniveau i 2020.

   

  Overordet set kan bevillingskontrollen opsummeres i følgende:

  • Usikkerhed på en lang række områder som følge af COVID-19 situationen.
  • Ingen likviditetsvirkning i hverken 2020 eller i overslagsårene.
  • Staben forventer, at Aabenraa Kommune i 2020 overholder budgettet på servicedriftsrammen jf. KL’s udmeldinger. Servicedriftsforbruget pr. 31. marts 2020 udgør ca. 671 mio. kr., svarende til ca. 24,5 % af det fra KL udmeldte sigtepunkt på ca. 2.740 mio. kr.
  • På anlægsområdet er anlægsloftet, der udgjorde ca. 193 mio. kr., fjernet i 2020, som følge af COVID-19 og ønsket om at stimulere anlægsaktiviteten på landsplan. Skønnet for bruttoanlægsudgifterne i Aabenraa Kommune i 2020 udgør p.t. ca. 180 mio. kr., men skønnet er, grundet den nuværende situation, behæftet med forholdsvis stor usikkerhed.

   

  De enkelte udvalg har behandlet omplaceringer indenfor eget bevillingsområde. En samlet

  talmæssig oversigt over disse omplaceringer fremgår af bilag 1. Bilag 2 er et notat med en

  sammenfatning af den økonomiske situation for de respektive udvalg. Bilag 3 viser en

  økonomisk oversigt pr. 31. marts 2020 med det forventede korrigerede budget efter

  bevillingskontrollen.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet set ansøges, i de sideløbende sager, om følgende bevillingsmæssige ændringer:

   

  Område (beløb i 1.000 kr.)

  TB 2020

  RK 2021

  RK 2022

  RK 2023

  RK 2024

  2020-24 I ALT

  Indtægter:

   

   

   

   

   

   

  Skatter og tilskud i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Udgifter:

   

   

   

   

   

   

  Serviceudgifter

  398

  -250

  -250

  -250

  -250

  -602

  Ovf. udg./Forsikrede ledige

  250

  250

  250

  250

  250

  1.250

  Aktivitetsbestemt medfinans.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Renteudgifter

  -708

  0

  0

  0

  0

  -708

  Driftsudgifter i alt

  -60

  0

  0

  0

  0

  -60

  Nettolåneoptagelse m.v.:

   

   

   

   

   

   

  Låneoptagelse

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Afdrag

  -340

  0

  0

  0

  0

  -340

  Finansforskydninger

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Nettolåneoptagelse m.v. i alt

  -340

  0

  0

  0

  0

  -340

  Driftsudgifter og nettolåne-optagelse m.v. i alt

  -400

  0

  0

  0

  0

  -400

  Anlæg

  400

  0

  0

  0

  0

  400

  Anlæg – Jordforsyning

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Anlæg i alt

  400

  0

  0

  0

  0

  400

  Likviditetspåvirkning i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  0

   

   

  + = TB med træk på de likvide midler og - = negativ TB med tilførsel til de likvide midler

   

  Ansøgningerne om bevillingsændringer er nærmere uddybet i de to sideløbende sager

  vedrørende bevillingskontrollen.

   

  Ændringerne i 2020 skyldes primært:

  • 0,4 mio. kr. vedrørende ”Tidlig opsporing vedr. ADBB – screening af spædbørn i Sundhedsplejen”, der omplaceres fra SSU, drift til Cykelstipulje under TMU, anlæg.
  • 4,0 mio. kr. i forventet merudgift til barselsudligning, der søges finansieres af udvalgenes driftsbudgetter til løn.
  • 1,9 mio. kr. søges tilført budgetværnspuljen.

   

  De stående udvalg behandler bevillingskontrollen for eget udvalgsområde på møder frem til

  den 14. maj 2020.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at den samlede oversigt over bevillingsmæssige ændringer i 2020 m.m. tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/55102, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2020 behandles, denne gang, i tre selvstændige sager.

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger, til driften, som er finansieret af andre

  udvalg/bevillingsområder (netto 0).

   

  Ændringerne vedrører primært:

  • 4,0 mio. kr. flyttes fra områdernes lønbudgetter til Barselspuljen (Økonomiudvalget) i 2020.
  • 1,0 mio. kr. i 2020, 2,0 mio. kr. i 2021, 3,0 mio. kr. i 2022 og 4,0 mio. kr. i 2023 m.v. omplaceres fra Økonomiudvalget, puljen for afledt drift til Teknik- og Miljøudvalget.
  • 1,913 mio. kr. vedr. netto mindreudgifter på renter, afdrag, fleksjobpuljen, afledt drift puljen, andre sundhedsudgifter under Arbejdsmarkedsudvalget samt merudgift til AES omplaceres til budgetværnspuljen til Covid-19 (Økonomiudvalget).

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31.3.2020 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af

  andre udvalg/bevillingsområder – netto 0 (i 1.000 kr.):

   

  Udvalg *)

  TB 2020

  RK 2021

  RK 2022

  RK 2023

  RK 2024

  Skatter og generelle tilskud

  0

  0

  0

  0

  0

  Økonomiudvalg

  3.868

  -2.250

  -3.250

  -4.250

  -4.250

  Social- og Sundhedsudvalg

  -1.897

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  -619

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg

  -1.655

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  -81

  0

  0

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  782

  2.000

  3.000

  4.000

  4.000

  Vækstudvalget for Land og By

  0

  0

  0

  0

  0

  Serviceudgifter i alt

  398

  -250

  -250

  -250

  -250

  Social- og Sundhedsudvalg - Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg – Overførselsudgifter

  250

  250

  250

  250

  250

  Arbejdsmarkedsudvalg – Forsikrede ledige

  0

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg - Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Overførselsområdet i alt

  250

  250

  250

  250

  250

  Aktivitetsbestemt medfinansiering

  0

  0

  0

  0

  0

  Renter i alt

  -708

  0

  0

  0

  0

  Låneoptagelse, afdrag og finansforskydninger

  -340

  0

  0

  0

  0

  ALT I ALT

  -400

  0

  0

  0

  0

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de

  likvide midler

   

  Idet der ansøges omplaceret 0,4 mio. kr. i 2020 vedrørende ”Tidlig opsporing vedr. ADBB –

  screening af spædbørn i Sundhedsplejen” (drift, Social- og Sundhedsudvalget) til Cykelstipuljen (anlæg, Teknik- og Miljøudvalget), søges der i 2020 om en negativ tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. i denne sag. Beløbet udlignes dog af

  en tilsvarende tillægsbevillingsansøgning i den sideløbende anlægssag, således at

  nettovirkningen er 0.

   

  Tillægsbevillingsansøgningerne, der finansieres af andre udvalg/bevillingsområder, påvirker

  ikke kassebeholdningen i årene 2021 til og med 2024, hvor disse netto giver nul.

  Bevillingsændringerne er uddybet i vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at omplaceringer finansieret af andre udvalg/bevillingsområder i 2020-2024 godkendes, og

  at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,4 mio. kr., der omplaceres til cykelstipuljen

  under anlæg.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/55102, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2020 behandles, denne gang, i tre selvstændige sager.

  Denne vedrører anlæg.

   

  I denne bevillingskontrol tilføres cykelstipuljen 0,4 mio. kr. i 2020, der tilføres fra projektet

  tidlig opsporing under Sundhedsplejen. Ændringen er en del af budgetforliget for 2020.

  For perioden 2021 - 2024 søges der ingen bevillinger. Alle anlægsprojekter er kommenteret i

  bilag A2.

   

  På anlægssiden er der pt. 100 igangværende anlægsprojekter (ekskl. jordforsyning), hvoraf 55

  projekter forventes afsluttet inden årets udgang. Økonomiudvalget behandlede på mødet den

  21. april 2020, sag nr. 84, muligheden for fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020.

  Økonomiudvalget besluttede i den forbindelse, at der ydes en ekstraordinær indsats for at

  gennemføre de allerede planlagte anlægsinvesteringer, og at der foretages en ekstraordinær

  indsats for at nedbringe anlægsoverførslerne og dermed realisere et historisk højt

  anlægsniveau i 2020.

   

  Det korrigerede nettobudget til skattefinansierede anlægsprojekter pr. 31. marts 2020 udgør

  223,6 mio. kr. (ekskl. jordforsyning) og 246,4 mio. kr. inkl. jordforsyning. Brutto udgør

  anlægsbudgettet 320,0 mio. kr. (inkl. jordforsyning).

   

  Staben skønner, på baggrund af de seneste års anlægsforbrug, at bruttoanlægsforbruget i

  2020 (inkl. jordforsyning) vil lande omkring 180 mio. kr. Staten har som følge af COVID 19

  situationen dispenseret for anlægsloftet i 2020.

   

  Som bilag A3 er vedhæftet en aktuel investeringsoversigt for 2020 – 2024. Som bilag A4 er

  vedhæftet en ajourført investeringsoversigt for 2020 – 2024 inklusive de i nærværende

  bevillingskontrol ansøgte tillægsbevillinger.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2020 udviser følgende tillægsbevillingsansøgninger:

   

  Udvalg/område *)

  (beløb i 1.000 kr.)

  TB i 2020

  RK i 2021

  RK i 2022

  RK i 2023

  RK i 2024

  2020-24 I ALT

  Økonomiudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  400

  0

  0

  0

  0

  0

  Vækstudvalget for Land og By

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Skattefinansierede anlæg i alt

  400

  0

  0

  0

  0

  0

  Jordforsyning – Boligformål

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Jordforsyning – Erhvervsformål

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Jordforsyning – Ubestemte formål

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Jordforsyning i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  ANLÆG I ALT

  400

  0

  0

  0

  0

  0

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de

  likvide midler.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at der meddeles en tillægsbevilling på 0,400 mio. kr. i 2020, til cykelstipuljen, finansieret af

  Social- og sundhedsudvalgets driftsbudget til sundhedsplejen, og

  at status på de enkelte anlægsprojekter tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/3897, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2020 er årets første bevillingskontrol og den behandles i fire sager. Denne sag indeholder omplaceringer inden for eget udvalg/bevillingsområde (netto 0), hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage.
   

  Der er foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2020 i forhold til udvalgsområdet, i forhold til drifts og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.


  Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen på Økonomiudvalgets område er, at budget 2020 forventes overholdt.

   

  Der er ingen tillægsbevillingsansøgninger.

  Det forventede mindreforbrug på 1,313 mio. kr., som hovedsagelig vedrører renter og afdrag,  foreslås placeret i en budgetværnspulje til Covid-19 under Tværgående puljer under Økonomiudvalget.

  Økonomiudvalget tilføres netto 2,820 mio. kr. fra andre udvalg (Omplaceringer mellem udvalg), herunder midler fra udvalgenes lønbudgetter til finansiering af barselspulje. Herudover omplaceres mindreforbrug på Andre sundhedsudgifter under Arbejdsmarkedsudvalget, der ligeledes foreslås placeret i en budgetværnspulje til Covid-19 under Økonomiudvalgets tværgående puljer.

   

  Omplaceringen indenfor eget udvalg vedrører politikområdet Fast ejendom, hvor der omplaceres midler mellem Støttet boligbyggeri og forpagtninger.

   

  Jf. Økonomiudvalgets tidligere beslutning opdeles bevillingskontrollen i følgende 4 sager: 

  • 1. Omplaceringer inden for eget udvalg/bevillingsområde (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  Der er i sagens bilag en samlet oversigt over de 4 bevillingskontrolsager (bilag i1) og bemærkninger til oversigten (bilag i2). Endvidere vedlægges noten til budgetomplaceringen, der er indenfor samme politikområde i eget udvalg (bilag i3N). Der er endvidere vedlagt en økonomisk oversigt over udvalgsområdets resultat pr. 31. marts 2020 (bilag i4).

   

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at omplaceringer inden for økonomiudvalgets egen bevillingsramme (netto 0), i henhold til vedlagte bilag i1, godkendes.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/15713, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  I lyset af den helt ekstraordinære situation Danmark i øjeblikket står i grundet Covid-19, indgik KL og regeringen 26. marts 2020 en aftale omkring kommunernes økonomiske situation. Aftalen blev forelagt Økonomiudvalget på mødet den 21. april 2020.

   

  Regeringen og KL har aftalt en løbende dialog om kommunernes situation i relation til Covid-19 og vil drøfte de samlede rammer om kommunernes økonomi i 2020 og 2021 i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger.

   

  Covid-19 påvirker store dele af den kommunale opgaveløsning, og dermed rigtig mange af de kommunale udgifter. I det vedlagte bilag fra KL fremgår en foreløbig oversigt med eksempler på mer- og mindreudgifter i relation til Covid-19, som blandt andet er baseret på den løbende dialog mellem KL og kommunerne.

   

  KL har på denne baggrund den 5. maj 2020 udsendt et spørgeskema til kommunerne vedrørende Covid-19 relaterede udgifter, hvilket skal tjene til at kvalificere KL’s billede og opgørelse af, hvorledes håndteringen af Covid-19 har påvirket kommunernes økonomi.

  I skemaet skal kommunen skønsmæssigt angive den samlede nettopåvirkning af udgifterne inden for en række serviceområder, herunder bl.a. dagtilbudsområdet, skoleområdet, sundhed og ældre, arbejdsmarkedsområdet etc. Lavere indtægter anses i den forbindelse som værende en merudgift. Der skal i undersøgelsen redegøres for nettopåvirkningen på de forskellige serviceområder samt udvalgte udgiftsposter på hvert område frem til den 10. maj 2020.

   

  KL har et behov for at følge udgifterne til værnemidler ekstra tæt. Disse udgifter indsamles derfor i en særskilt undersøgelse via kommunernes indkøbsfunktioner og indgår dermed ikke i den konkrete undersøgelse.

   

  Resultatet af undersøgelsen indgår i forhandlingerne om kommunernes økonomi både i 2020 og 2021, og svarfristen er den 14. maj 2020.

   

  Aabenraa Kommune har på nuværende tidspunkt ikke et samlet overblik over de kommunale merudgifter som følge af Covid-19. Der er igangsat et arbejde med at registrere merudgifter i løn- og økonomisystemet, samt indsamling af oplysninger om mindreindtægter og mindreudgifter.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at orienteringen om opgørelse af Covid-19 relaterede udgifter tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/15527, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Der er den 5. maj indgået aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem. De væsentligste ændringer i aftalen er

  1. Det årlige finansieringstilskud på 54 mio. kr. gøres permanent, hvilket eliminerer den årlige tilbagevendende usikkerhed om tilskuddet.
  2. Netto giver de 3 ændringer et forventet mertilskud til Aabenraa kommune på 65,7 mio. kr.
   • et nyt tilskud til udsatte ø- og yderkommuner, som giver et årligt tilskud på 45 mio. kr.
   • kompensation for udgifter til grænsependlere via et årligt tilskud som grænsenær kommune på 25 mio. kr.
   • derudover sker en række ændringer (indarbejdelse af beskæftigelsestilskud og bidrag til særlig kompensation) der samlet medfører, at vores tilskud reduceres med -4,4 mio. kr. årligt.
  3. I 2021 og 2022 kompenseres der med årligt 11,5 mio. kr. Dette tilskud afløser en kompensation, som også er modtaget i 2019 og 2020 og som budgetmæssigt har dækket merudgiften til aktivitetsbestemt medfinansiering. Det er der således også dækning for i 2021 og 2022.

   

  Derudover indeholder aftalen fortsat mulighed for at søge tilskud som vanskelig stillet kommune efter § 16 (puljen er forhøjet fra 200 mio. kr. til 350 mio. kr.), og der er aftalt en kompensation for skattenedsættelser (indenfor rammen af skatteforhøjelser), hvor staten kompenserer kommunerne med 90 pct. i år 1 og 2, 85 pct. i år 3, 85 pct. i år 4 samt 75 pct. i år 5. Over en 5 årig periode dækker staten således provenutabet med samlet set 84 pct.

   

  Der er tale om ret gennemgribende ændringer, der medfører justeringer på mange forskellige kriterier og forudsætninger. De ovenstående tal og det talmateriale der er udsendt, er som konsekvensberegning af det tilskud Aabenraa kommune fik i 2020. Det er først med tilskudsmeddelelsen til sommer efter økonomiaftalen, at tallene med sikkerhed kan opgøres  præcist i forhold til, hvilke konsekvenser reformen får for budgetlægningen i 2021.

   

  Økonomiudvalget behandlede den 18. februar 2020 scenarier for økonomiske rammevilkår 2021 og besluttede på den baggrund den 3. marts 2021 at udmelde driftsrammer med 1 % reduktion til alle udvalg.

   

  På baggrund af aftalen om udligning har forvaltningen opdateret spillerummet for 2021 med de foreløbige kendte ændringer. Resultatet er, at målsætningerne i den økonomiske politik er overholdt i 2021.

   

  Økonomiudvalget skal derfor tage stilling til om aftalen vedrørende udligningsreform skal medføre ændringer i den i gangværende budgetproces. Der er grundlæggende følgende 3 forslag.   

   

  1)     Fortsætte igangværende budgetproces. Det vil sige de stående udvalg udmønter 1 % reduktion i det budgetbidrag, der afleveres i juni.

  2)     Justere budgetprocessen og meddele at de stående udvalg fortsat skal prioritere 1 % i reduktioner, men ikke udmønte det i de budgetbidrag, der afleveres i juni. Reduktionsforslagene indgår i stedet i et prioriteringskatalog til udmøntning ved budgetseminaret, når resultatet af økonomiaftalen i juni er kendt.

  3)     Ændre budgetprocessen og aflyse udvalgenes 1 % reduktion.

  Staben anbefaler model 2, idet der fortsat er betydelig usikkerhed om merudgiften på arbejdsmarkedsområdet, ligesom der er en mindre usikkerhed på de konkrete tal fra aftalen, når disse opdateres til sommer. For ikke at stå i en situation, hvor vi efter sommerferien på meget kort tid og en deraf afledt dårlig forberedelse skal finde store reduktioner, foreslås det at holde fast i, at udvalgene afslutter det prioriteringsarbejde, de er godt i gang med. Til gengæld foreslås det, at besparelsen ikke som oprindeligt forudsat de facto varetages af udvalgene i juni, men indgår i et traditionelt prioriteringskatalog til august. Den anden begrundelse for at holde fast i processen er, at selvom 2021 mere end opfylder den økonomiske politik, er der en stigende ubalance i overslagsårene, som vil nødvendiggøre et indgreb i 2022-budgetlægningen.

   

  Den tredje begrundelse er, at såfremt servicerammen for 2021 kommer under pres, så vil omprioritering være et nødvendigt værktøj, hvis der skal ske udvidelse på andre områder.

  Økonomi og afledt drift

  Spillerum 1 – rammeudmelding inklusiv 1% reduktion samt foreløbige resultater fra aftale om udligningsreform udmeldt den 5. maj 2020.

   

  Spillerum 1B-1 ex. investeringsstrategi

  2021

  2022

  2023

  Budget 2021-2023  (mio. kr.)

  Indtægter

  -3.943

  -4.030

  -4.103

  § 16 tilskud

  ??

  ??

  ??

  § 17 tilskud

  ??

  ??

  ??

  ændring reform

  -65

  -65

  -65

  bagudrettet kompensation

  -11

  -11

   

  Ændring befolkningskriteriet

  ??

  ??

  ??

  Finansieringstilskud indarbejdet i budgettet

  54

  54

  54

  Finansieringstilskud ny udligningsreform

  -54

  -54

  -54

  Indtægter ny reform

  -4.019

  -4.106

  -4.168

  Driftsudgifter

  3.930

  4.029

  4.114

  KMF

  13

  13

  13

  1% reduktion

  -27

  -27

  -27

  Resultat af ordinær drift

  -103

  -91

  -68

  Anlæg

  92

  100

  120

  Resultat

  -11

  9

  52

  Nettolån

  8

  27

  26

   

   

   

   

  Påvirkning kassebeholdning (+ = kassetræk)

  -3

  36

  78

  Kassebeholdning ultimo 2020

  -164

   

   

  Ændring overførsler mellem år/ finansforskydninger

  0

   

   

  Investeringsstrategier

  -12

  -6

  -4

  Ultimo kasseholdning

  -179

  -149

  -75

   

  Mål for økonomisk politik  (mio. kr.)

  2021

  2022

  2023

  Ordinær drift

  80

  100

  120

  anlæg

  90

  100

  120

  Kassetræk

  10

  0

  0

  Ultimo kassebeholdning

  100

  100

  100

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at forslag 2 godkendes og udmeldes til de stående udvalg.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/4790, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles Økonomiudvalgets eget budgetbidrag for 2021-2024.

   

  Den 3. marts 2020 behandlede Økonomiudvalget rammeudmeldingen til de stående udvalg, herunder en rammereduktion på 1 % af servicerammen.

   

  Jf. budgetprocessen skal Økonomiudvalgets eget budgetbidrag være udarbejdet senest den 5. juni 2020.

   

  Økonomiudvalgets budgetbidrag indeholder følgende:

  • Oversigt over udfordringer
  • Udmøntning af 1 % reduktion
  • Udkast til takster

   

  Økonomiudvalgets budgetramme fremgår af budgetnotatets tabel 1.

  Oversigt over ændringer, der er indarbejdet i Økonomiudvalgets budgetramme, fremgår af budgetnotatets bilag 1 og 2.

   

  Udfordringer:

  Der er følgende udfordringer på Økonomiudvalgets område:

  • Facility Management puljen
  • Barselspuljen
  • Projektleder vedr. monopolbrud

   

  Facility Management puljen (FM-puljen) var en del af budgetlægningen for 2015-2018 og indgik som en del af beredskabskataloget, der blev udarbejdet af BDO.

  Forudsætningen for FM-puljen er ikke fuldt udnyttet og puljen har gennem årene ikke opnået de budgetterede effektiviseringsgevinster.

  Der kan ikke anvises finansiering af udfordringen vedr. FM-puljen. Der foreslås, at der findes en varig finansiering af FM-puljen ved budgetlægningen for 2021-2024, herunder evt. ændring af forudsætningerne.  Der henvises til særskilt sag vedr. FM-puljen.

   

  Barselspuljen udviser en forventet merudgift på min. 4 mio. kr. forudsat en udvikling i antallet af barsler for ansatte i Aabenraa kommune, der vil svare til det niveau, der har været de seneste  2 år.

  Finansieringen af budgetudfordringen fra og med 2021 foreslås indarbejdet som teknisk korrektion, finansieret via p/l fremskrivningen. En evt. mindreudgift til tjenestemandspensioner foreslås modregnet heri.

   

  Monopolsbrudsopgaven ved at ophæve KMD’s monopol på en række IT løsninger har været indarbejdet i budgetterne siden 2016. I den oprindelige tidsplan skulle monopolbruddet være gennemført over en 4 årig periode og efterlade kommunerne med samlet set billigere og mere effektive IT løsninger.

  Det har over tid vist sig at monopolbruddet tager længere tid at gennemføre og businesscasen er blevet udskudt flere gange. Opgaven med monopolbruddet forventes ikke afsluttet før tidligst i 2022.

  Finansieringen af stillingen som projektleder vil i 2021 findes indenfor den administrative ramme.

   

   

  Udmøntning af 1 % reduktionen:

  Økonomiudvalgets andel af 1 % reduktionen udgør 4,525 mio. kr.

  Økonomiudvalget besluttede på mødet den 3/3-20 at friholde, Brand og Redning, barselspuljen samt arbejdsskadeforsikringer for reduktioner.

  Direktionen har i deres forslag derudover friholdt de administrative områder indenfor Plan og Byg, Natur og Miljø samt budgettet indenfor politikområderne politisk organisation og erhvervsudvikling for besparelser.

  Forslagene udgør bl.a. hjemtagning backup vedr. IT, kontorhold og porto, el og vand vedr. administrationsbygninger og ændring af kantinedrift. Herudover er der også forslag til reduktion af lønbudgetter i Børn og Skole, Social & Sundhed samt i Jobcenter og Borgerservice.

  De anførte forslag giver en merbesparelse ud over rammen på 1 pct. på 0,250 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr i 2023 og frem, som foreslås at indgå i finansieringen af udfordringen på FM puljen.

  Oversigt og noter over udmøntningen fremgår af budgetnotatets tabel 2.

   

   

  Takster 2021:

  Takster for 2020 er i 2020-priser og vil blive fremskrevet til 2021-priser, når prisændringen er kendt. Der er ændringer til taksten vedr. Jordflytning, hvor taksten udgår, idet det ikke er lovhjemmel til opkrævning.

  Der indgår en ny takst vedr. sprogbilag (legaliseringsforordning)

  Taksterne fremgår af budgetnotatets bilag 3.

   

   

  Tekniske korrektioner:

  Oversigt over tekniske korrektioner fremgår af budgetnotatet.

  Det bemærkes, at for 2021 indarbejdes budgetudfordringen vedr. barselspuljen som en  teknisk korrektion, der finansieres via p/l fremskrivningen. En evt. mindreudgift til tjenestemandspensioner vil blive modregnet heri. Der vil forud for beregningen af udfordringen for 2021 blive lavet en genberegning med baggrund i udviklingen i antallet af barsler i perioden januar – maj 2020.

  De tekniske korrektioner indgår ikke i basisbudgetrammen, men indgår ved behandling af økonomiaftalen m.m. i august måned.

   

   

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at budgetnotat for Økonomiudvalget godkendes,

  at FM puljens udfordring håndteres via særskilt sag,

  at udmøntningen af 1 % reduktionen, jf. budgetnotatet, godkendes, og

  at forslag til takster indgår i den videre budgetproces.

   

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/15613, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede som en del af budgetaftalen for 2025-2018 at gennemføre besparelser ved brug af Facility Management, (forkortet FM). Besparelsen var en del af anbefalingerne fra et besparelseskatalog udarbejdet af revisionsfirmaet BDO til budgetprocessen i 2014.

   

  Beslutningen medførte igangsætning af forskellige indsatser herunder arealforvaltning som nøgleområde til hjemtagelse af besparelserne. Bilag 1 viser en oversigt over forskellige FM-elementer.

   

  Ved flere bevillingskontroller har forvaltningen informeret om udfordringer med at nå de politisk vedtagne reduktionsmål for FM. På baggrund af seneste bevillingskontrol er den årlige budgetudfordring på FM puljen anslået til 2,8 mio. kr., og med Økonomiudvalgets beslutning fra december 2019 om finansiering af drift for yderligere 3,2 mio. kr. på ejendommene Posekær 8, Skolevænget 33 og Vestergade 14-18 via FM-puljen er budgetudfordringen vokset til i alt ca. 6 mio. kr.

   

   

  Indsatser

   

  Arealforvaltning.

  Arealforvaltning handler om optimering af antal m2 bygnings- eller udeareal.

  Arbejdet med arealforvaltning, bl.a. areal- og benyttelsesanalyser, dialog om flytterokeringer, salgsarbejde og potentialeafklaringer i bygningsporteføljen er tidskrævende arbejde, men nødvendigt for beslutningsgrundlag om, hvordan og hvornår der kan høstes økonomiske gevinster. Eksempelvis varer det 9 år inden besparelsen på lejeudgift fra lejemålet HP Hansensgade 23 på ca. 1 mio. kr. pr. år kan tilgå FM-puljen, da omkostningerne til ombygning i Nygade 23BCD er besluttet finansieret af FM-puljen.

   

  De tomme bygninger, som Økonomiudvalget råder over, er generelt nedslidte. Der skal renovering til, og renoveringsprojekter skal udføres efter nugældende bygningsreglement. Renoveringerne er derfor omkostningstunge og i mange henseender økonomisk at sidestille med nybyggeri. Hertil kommer, at ønskerne til anden anvendelse i mange tilfælde ikke kan ske inden for gældende lokalplangrundlag. Det var bl.a. tilfældet i eksemplet ovenfor. I et FM perspektiv er akkumulering af bygninger i tomgangsdrift ikke økonomisk rationelt. Bl.a. derfor har forvaltningen udarbejdet procedurer for, hvordan kommunale bygninger kan finde anden anvendelse eller bringes mod salg eller nedrivning.

   

  Forvaltningen har udarbejdet forskellige værktøjer til at påvise nøgletal til sammenligning og overblik over kommunens ejendomme.

   

  Udbud af håndværkerydelser

  For at hente gevinster til FM -puljen har forvaltningen udbudt håndværkerydelser til mindre udvendige vedligeholdsopgaver i faginddelte rammeudbud. Indsatsen har indtil nu ikke medført gevinster, primært fordi de fleste ydelser i forvejen var udbudt gennem underhåndsbud eller som tillægsydelser på større vedligeholdelsesprojekter. 

   

  Forvaltningen arbejder i mange andre henseender allerede med FM, og bl.a. udbudsenhedens arbejde er et godt eksempel på, hvordan der centralt er øje for gevinster gennem stordriftsfordele. Gevinsterne herfra indgår budgetmæssigt dog ikke under FM, men kommer kommunen til gode på anden vis. Gevinsterne fra udbud medvirker på bygningsvedligeholdelse som instrument til at opnå gunstige markedspriser på håndværkerydelser og leverancer, og derved opnå så mange ydelser og leverancer som muligt for budgettet. 

   

   

  Andre muligheder i FM

  KL vejleder kommunerne i brugen af FM, og flere kommuner har bl.a. udviklet centralisering af tjenesteydelser i egentlige ejendomscentre. Kernen i FM er centralisering, og derfor samles personale og budgetter til ejendommes drift og vedligeholdelse under ét i Ejendomscentre, med stordriftsfordele som mål. Modellen med Ejendomscentre er implementeret i flere kommuner, og der er gennem KL opsamlet læring og erfaring til brug for de kommuner, der ønsker at gå mod centraliseret ejendomsdrift. I bilag 2 er vedlagt eksempler på kendte fordele og ulemper ved etablering af ejendomscentre.

   

  Revisionsfirmaet BDO har tidligere undersøgt potentialet for effektivisering af arbejdskraft vedrørende serviceydelser på ejendomsområdet i Aabenraa Kommune. 

   

  Økonomiudvalget anbefales at der

   

  1)     igangsættes et arbejde med etablering af et egentligt ejendomscenter der centraliserer alle ejendomsrelaterede serviceydelser. Resultatet af arbejdet kan forelægges Økonomiudvalget på det kommende budgetseminar.

   

  En anden anbefaling er at

   

  2)     restsummen i FM-puljen på 6 mio. kr. fordeles på alle bygninger som kommunen ejer med brug af antallet af m2 som fordelingsnøgle.

   

   

  Beslutningen skal tages i erkendelse af, at andre løsninger end arealforvaltning og udbud må bringes i spil, såfremt de besluttede budgetgevinster vedrørende FM skal realiseres.

   

  Økonomi og afledt drift

   

  Det forudsættes, at det nuværende arbejde med effektivisering gennem arealforvaltning fortsættes.

   

  FM pulje (1.000 kr)

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021-2024

  Oprindeligt budget

  -2.616

  -3.436

  -4.789

  -4.581

  -4.559

  -6.520

  Korrigeret budget

  -2.248

  -891

  -1.831

  -1.270

  -7.535

   

   

  For 2020 vurderes udfordringen at udgøre omkring 6 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur Miljø og Erhverv indstiller,

  at der igangsættes et arbejde med etablering af et egentlig ejendomscenter, der centraliserer alle ejendomsrelaterede serviceydelser, som Økonomiudvalget forelægges, så det kan præsenteres på budgetseminaret, eller at restsummen i FM-puljen på 6 mio. kr. fordeles på alle bygninger, som kommunen ejer med brug af antallet af m2 som fordelingsnøgle.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Direktionen anmodes om at forberede oplæg vedr. FM og handlemuligheder inklusiv inddragelse af tomgangsdrift, men eksklusiv ejendomscenter til præsentation på budgetseminaret.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/54931, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til en henvendelse fra Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab Amba, der har fremsendt ansøgning om kommunegaranti for et lån på op til 5,800 mio. kr.

  Lånet skal finansiere to igangværende anlægsprojekter:

  • Renovering af fjernvarmenet
  • Ombygning af bygning til halmlager og halmkedelcentral

   

  I vedlagte ansøgning og notat er projekterne beskrevet og vurderet.

  Lovgrundlag

  Aabenraa Kommune må stille garanti for forsyningsvirksomheden, uden at dette belaster kommunens låneramme. Der må dog maksimalt garanteres for de faktiske udgifter.

  Planmæssige forhold

  Renoveringen af ledningsnettet kræver ingen godkendelse efter varmeforsyningsloven. Der er modtaget de nødvendige byggetilladelser til ombygningen.

  Økonomi og afledt drift

  Økonomien i Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab AmbA vurderes som tilfredsstillende og med udsigt til bedring, idet det nye varmeforsyningsanlæg forventes at komme i stabil drift efter endt ombygning. Fjernvarmeforsyningens takster ligger ikke i den høje ende, hvorfor der vurderes at være råderum til at forhøje taksterne, såfremt dette måtte vise sig at være nødvendigt.

   

  Når der stilles kommunegaranti for lån til en varmeforsyningsvirksomhed, er kommunen forpligtet til at opkræve en garantiprovision på markedsniveau. Staben har foretaget en konkret vurdering og på baggrund heraf anbefales det, at provisionssatsen fastsættes til 0,75% p.a. I lighed med andre garantisager opkræves provisionen 1 gang årligt baseret på primosaldoen. I etableringsåret opkræves en forholdsmæssig provision for de måneder, der stilles garanti.

  Høring/udtalelse

  Sekretariatet for Strategisk Energi Planlægning  vurderer, at projektet er i overensstemmelse med de strategiske overvejelser, der pågår i forhold til valg af udviklingsretning for det sønderjyske energisystem

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der meddeles Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab AmbA en kommunegaranti på op til 5,8 mio. kr., og

  at provisionssatsen fastsættes til 0,75% p.a.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales godkendt.

  Økonomiudvalget ønsker fremadrettet, at der indgår en dialog med ansøgere om sammenhæng mellem lånets løbetid og afskrivningsperioden på aktivet.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14086, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til en henvendelse fra Padborg Fjernvarme A.m.b.a., der har fremsendt ansøgning om kommunegaranti for et lån på op til 16,0 mio. kr.

  Lånet skal finansiere et kommende varmegenindvindingsprojekt, hvor renset spildevand fra Arlas mejeri i Kruså anvendes som varmekilde, hvilket reducerer indkøbet af varme hos Stadtwerke i Flensborg. For at koble varmegenindvindingsanlægget på fjernvarmenettet omfatter projektet endvidere etablering af en forsyningsledning mellem Bov og Kruså.

   

  Projektet er baseret på et samarbejde med Arla Foods. Forslag til aftaler vedrørende  anvendelse af spildevand samt leje af areal til anlægget ligger til juridisk vurdering hos Arla Foods. De endelige aftaler mangler således, men Arla Foods har fremsendt en hensigtserklæring, hvor de tilkendegiver,  at Arla Foods agter at indgå aftalerne.

   

  I vedlagte ansøgning og notat er projektet beskrevet og vurderet.

  Lovgrundlag

  Aabenraa Kommune må stille garanti for forsyningsvirksomheden, uden at dette belaster kommunens låneramme. Der må dog maksimalt garanteres for de faktiske udgifter.

  Planmæssige forhold

  Projektet har opnået VVM-afgørelse, godkendelse efter varmeforsyningsloven/ projektbekendtgørelsen samt dispensation fra lokalplanen.

   

  Der er søgt, men endnu ikke meddelt de nødvendige byggetilladelser til ombygningen.

  Økonomi og afledt drift

  Økonomien i Padborg Fjernvarme A.m.b.A. vurderes som tilfredsstillende. Efter varmegenindvindingsprojektet er gennemført forventes værket at kunne fastholde varmeprisen i de kommende år. Den nye forsyningsledning åbner muligheder for tilslutning af nye forbrugere, hvilket vil bidrage positivt til økonomien. Fjernvarmeforsyningens takster ligger ikke i den høje ende, hvorfor der vurderes at være råderum til at forhøje taksterne, såfremt dette – mod bestyrelsens forventning - måtte vise sig at være nødvendigt.

   

  Når der stilles kommunegaranti for lån til en varmeforsyningsvirksomhed, er kommunen forpligtet til at opkræve en garantiprovision på markedsniveau. Staben har foretaget en konkret vurdering og på baggrund heraf anbefales det, at provisionssatsen fastsættes til 0,75% p.a. I lighed med andre garantisager opkræves provisionen 1 gang årligt baseret på primosaldoen. I etableringsåret opkræves en forholdsmæssig provision for de måneder, der stilles garanti.

  Høring/udtalelse

  Sekretariatet for Strategisk Energi Planlægning vurderer, at projektet er i overensstemmelse

  med de strategiske overvejelser, der pågår i forhold til valg af udviklingsretning for det

  sønderjyske energisystem.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der meddeles Padborg Fjernvarme A.m.b.A. en kommunegaranti på op til 16,0 mio. kr., under forudsætning af, at projektet opnår byggetilladelse, samt at der indgås de manglende aftaler med Arla Foods og

  at provisionssatsen fastsættes til 0,75% p.a.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales godkendt.

  Økonomiudvalget ønsker fremadrettet, at der indgår en dialog med ansøgere om sammenhæng mellem lånets løbetid og afskrivningsperioden på aktivet.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

   

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/9415, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Sagen blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2020 og genoptages med supplerende oplysninger om øvrige lån samt tilbagebetalingsvilkår.

   

  Genner Hallen har i juni 1993 optaget et lån på 3.097.430 kr., hos den daværende Rødekro Kommune. Lånet er et rentefrit, stående lån, der udløber den 2. juni 2023. Lånet er tinglyst i ejendommen Genner Bygade 1.

   

  Igennem de senere år har Kultur- Miljø- & Erhverv været i dialog med Genner Hallen vedrørende den forestående låneindfrielse. Dialogen har ikke ført til, at der er fremkommet løsningsforslag. I stedet argumenterer Genner Hallens bestyrelse for, at lånet ikke skal afvikles.

   

  Genner Hallen’s bestyrelse oplyser endvidere, at de arbejder med et ombygningsprojekt til en samlet pris på ca. 1,5 mio. kr. inkl. moms. Projektet er finansieret af 0,150 mio. kr. fra SE, 0,300 mio. kr. fra LAG og 0,150 mio. kr. fra Aabenraa Kommune (Kultur og Fritidsudvalget). I alt 0,600 mio. kr. i finansiering udefra. Resten finansieres via opsparede midler. Der har været afholdt licitation men byggeriet ikke er gået i gang, da det afventer ingeniørydelser og byggetilladelse.

   

  Lånet fremgår i Genner Hallens regnskab som et passiv – og det har derfor været kendt for den til enhver tid siddende bestyrelse, at der ligger en forpligtelse til indfrielse.

   

  Genner Hallen er ikke eneste af de selvejende haller, som har et kommunalt lån. Der er udlån til en række selvejende institutioner og foreninger. Som det det fremgår af vedlagte bilag drejer det sig om i alt 19 lån for i alt 15,377 mio. kr.

   

  En del af lånene er afdragsfrie, en del af lånene har - ligesom lånet i Genner Hallen – en udløbsdato, så Genner Hallen er på dette punkt ikke enestående. Genner Hallen har i de seneste to regnskabsår genereret et overskud på henholdsvis 166.574 kr. og 398.751 kr. Dette på baggrund af en – i forhold til de øvrige haller i kommunen – ret beskeden omsætning fra andre kilder end Aabenraa Kommune.

   

  På baggrund heraf er det stabens vurdering, at Genner Hallen har økonomisk mulighed for at afvikle lånet. Ønsker hallen et større økonomisk råderum, ses der i regnskaberne muligheder for at øge omsætningen f.eks. via salg af reklamer og andre sponsorater til hallen.

   

  Ud fra et økonomisk perspektiv er der grundlæggende 2 muligheder i forhold til lånet.

  • Genner Hallen tilbagebetaler lånet, når det udløber i 2023
  • Aabenraa kommune tilbyder, at lånet forlænges som et rentefrit lån med en nærmere fastsat afviklingsperiode.
   • En afdragsperiode på 20 år vil svare til en årlig ydelse på 154.871 kr. Dermed vil lånet være indfriet i 2043.
   • En afdragsperiode på 30 år vil svare til en årlig ydelse på 103.247 kr. Dermed vil lånet være indfriet i 2053.

  Indstilling

  Staben samt Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at lånet i 2023 ændres til et rentefrit lån med 30 års løbetid svarende til et årligt afdrag på 103.247 kr.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Godkendt, idet lånet ændres til et rentefrit lån med 50 års løbetid.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/16030, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  Borgmesteren sørger for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling. Hvis borgmesteren konstaterer, at en udgift er afholdt uden den fornødne bevillingsmæssige hjemmel, påhviler det ham at forelægge bevillingsspørgsmålet for kommunalbestyrelsen.

   

  Medlemmer af den socialdemokratiske byrådsgruppe har rejst spørgsmål, om den bevillingsmæssige hjemmel til udbetaling af tilskud på 1 mio. kr. til Loddenhøj Jollelaug til etablering af et parkeringsareal, fordi klagen over lokalplan og kommuneplantillæg blev tillagt opsættende virkning.

   

  Det er forvaltningens opfattelse, at der har været den fornødne bevillingsmæssige hjemmel til udbetaling, men på grund af henvendelsen ønsker borgmesteren, at Byrådet får mulighed for at konstatere, at det er tilfældet.

   

  Den 29. juni 2016 godkendte Byrådet endeligt Lokalplan 85 og Kommuneplantillæg 51, som blev offentliggjort i juli 2016. Lokalplanen og kommuneplantillægget blev påklaget til natur- og Miljøklagenævnet i august 2016.

   

  Den 22. november 2016 blev sagen om frigivelse af anlægsbevilling og udleje til Loddenhøj Jollehavn behandlet i Økonomiudvalget, og følgende fremgår af indstillingen og beslutningen:

  ”Indstilling,

  Kultur, Miljø & Teknik indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 1 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2016 – 2019, idet beløbet udbetales til Loddenhøj Jollelaug på vilkår, at midlerne anvendes til etablering af parkeringsareal, sandstrand med tilhørende sydmole samt slæbested, og under forudsætning af at jollelauget har sikret, at de fornødne tilladelser foreligger og at lejeaftalen underskrives af Loddenhøj Jollelaug,

  at lejeaftalen med Loddenhøj Jollelaug godkendes.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-16

  1. at anbefales godkendt idet der i forhold til 1. at’s formulerings ordlyd om ”de fornødne tilladelser” bl.a. betyder, at klager til natur- og miljøklagenævnet ikke får opsættende virkning.
  2. […]”

   

  Et flertal i Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

   

  Den 30. januar 2017 tillagde Natur- og Miljøklagenævnet klagerne opsættende virkning, og den 3. maj 2017 ophævede (nu) Planklagenævnet lokalplanen og kommuneplantillægget.

   

  Ved bevillingskontrollen vedrørende anlæg pr. 31. marts 2017, som blev behandlet i Byrådet den 31. maj 2017 i punkt 69, fremgår følgende af note 51 i bilag A2:

  ”Note 51 Strandareal Loddenhøj Jollehavn 0

  Samlet anlægsbevilling:  1,000 mio. kr.

  Rådighedsbeløb 2017:   1,000 mio. kr.

  Frigivet rådighedsbeløb:   1,000 mio. kr.

  Forventet forbrug jf. betalingsplan 2017:  1.000 mio. kr.
  Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: Ja
  Forventes afsluttet: 2017

  Anlægsbevillingen om etablering af jollehavn, parkeringsareal og ny strand ved Loddenhøj skal tilgå Jollelavet, som skal stå for etablering af anlægges, når alle tilladelser og økonomien er på plads. Havnen skal være etableret senest den 24.09.2017 i henhold til Kystdirektoratets tilladelse til havneanlægget.”

   

  Det fremgår endvidere af bilag A3 ”Betalingsplanen 2017 anlægsprojekter”, at 1,000 mio. kr. vedrørende Strandareal Loddenhøj Jollehavn indgik i det korrigerede budget 2017, og at der forventes udbetaling i august 2017.

  Byrådet godkendte orienteringen.

   

  I forbindelse med Byrådets behandling den 21. marts 2018 af sag om ”Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg fra 2017 til 2018” godkendte Byrådet overførslen, idet Byrådet præciserede, at note 39 alene vedrører et parkeringsareal ved Loddenhøj.

   

  Rådighedsbeløbet er efterfølgende overført mellem årene.

   

  Det har i de efterfølgende bevillingskontroller i 2017 og 2018 været oplyst, at anlægsbevillingen udgjorde 1,000 mio. kr., og at rådighedsbeløbet på 1,000 mio. kr. var frigivet.

   

  I bevillingskontrolsagen pr. 31. marts 2019 fremgår det af bilag A3 og bilag A4 ”Investeringsoversigt 2019 -2023”, at beløbet 1,000 mio. kr. til Loddenhøj indgår i budget 2019 og at beløbet er frigivet, da beløbet er angivet med grøn farve. I bevillingskontrolsagen fra 30. september 2019, fremgår det af bilag A3 og A4, at beløbet overføres i budget 2020, og at beløbet er frigivet, da det er angivet med grøn farve.

   

  Den 30. oktober 2019 vedtog Byrådet endeligt Lokalplan 122 og Kommuneplantillæg 122, som efterfølgende blev påklaget.

   

  Den 19. marts 2020 traf Planklagenævnet afgørelse om, ikke at tillægge klagerne over Lokalplan 122 og Kommunalplantillæg nr. 26 opsættende virkning.

   

  I sag om ”Fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020”, som blev behandlet i Økonomiudvalgets møde den 21. april 2020, fremgår det af bilag ”Korrigeret Investeringsoversigt 2020 – 2023 INKL. overførselsansøgninger til 2020”, at 1.000 mio.kr. til Loddenhøj er frigivet, da beløbet er angivet med grøn farve.

   

  Følgende fremgår af note 12 ”Loddenhøj” i bilag til sag om ”Teknik- og Miljøudvalgets bevillingskontrol for anlæg pr. 31.03.2020”, som blev behandlet i udvalgets møde den 6. maj 2020:

  ”Der er en samlet anlægsbevilling på 1,000 mio. kr. til tilskud til parkeringsareal. Lejekontrakt er indgået og bevilling er udbetalt april i overensstemmelse med Byrådets beslutning, idet der ikke længere er opsættende virkning til planklagenævnet.” 

   

  Forvaltningen bemærker, at anlægsbevillingen til et anlægsarbejde knyttes til de beløbsmæssige og materielle forudsætninger, som kommunalbestyrelsen tager stilling til i forbindelse med vurderingen af det samlede anlægsarbejde. Det tilkommer kommunalbestyrelsen inden for vide rammer at tage stilling til, om en disposition ligger inden for kommunalbestyrelsens udtrykkelige eller stiltiende forudsætninger i forbindelse med bevillingen.

   

  Det er derfor forvaltningens opfattelse, at der forelå den fornødne bevillingsmæssige hjemmel til udbetalingen, da Byrådet ved de efterfølgende bevillingskontroller er orienteret om, at bevillingen var frigivet, uden at det har givet anledning til bemærkninger.

  Lovgrundlag

  § 31, stk. 3, og § 40 i lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at det kan konstateres, at der forelå bevillingsmæssig hjemmel til udbetalingen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales godkendt.

   

  I mod stemte Erik Uldall Hansen (A), Karsten Meyer Olesen (A) og Povl Kylling Petersen (A).

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Godkendt, idet 20 stemte for (V, O, C og S). Imod stemte 10 (A, F og Ø).

   

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/10462, Sagsinitialer: heh

  Sagsfremstilling

  Gasdistributionsselskabet Evida Syd A/S skal etablere en 12 km lang tilslutningsledning fra det kommende biogasanlæg SBS Energy på Hjerneshøjvej 10 i Kliplev til en kommende kompressorstation ved Bolderslev og anmoder kommunen om at medvirke til ekspropriation, såfremt frivillige aftaler ikke kan indgås med lodsejere. 

   

  Evida Syd A/S (der er en fusion mellem HMN GasNet og Dansk Gas Distribution) er, jf. Naturgasforsyningslovens § 35a stk. 1, forpligtiget til at tilslutte det såkaldte opgraderingsanlæg ved Kliplev og aftage det producerede naturgas fra biogasanlægget. I det eksisterende gasnet ved Kliplev er forbruget ikke højt nok til den kommende producerede mængde. Derfor skal gassen flyttes videre til det overordnede gasnet.

   

  Gassen planlægges dels tilsluttet det lokale gasnet i Tinglev og dels det overordnede distributionsnet. Til de to formål lægges to ledninger fra biogasanlægget til Tinglev, og én ledning fra Tinglev til Bolderslev, inkl. en ny Mini-Gasmåler- og reguleringsstation ved Tinglev. Der henvises til oversigtskort i bilag 1 og detaljeret redegørelse i bilag 2.

   

  Evida Syd A/S ønsker i udgangspunktet at indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår med de berørte lodsejere. Lodsejerne har fået præsenteret projektet og har haft mulighed for at komme med ændringsforslag, som i muligt omfang er indarbejdet i projektet. Generelt har lodsejerne udtrykt velvilje over for projektet. I bilag 2 redegøres nærmere for processen og konsekvenserne for lodsejerne og myndigheder, herunder fordele og ulemper ved aftaler henholdsvis ekspropriation.

   

  Inden processen fortsætter, ønsker Evida Syd A/S en tilkendegivelse fra Aabenraa Byråd, om at Aabenraa Kommune er indstillet på at medvirke ved en ekspropriation til projektet, såfremt der ikke kan opnås frivillige aftaler med én eller flere lodsejere.

   

  Kommunalbestyrelsen kan jf. Naturgasforsyningslovens §55 stk. 3 tillade, at der iværksættes ekspropriation vedrørende fast ejendom til etablering og drift af de nødvendige tilslutninger af opgraderingsanlæg til naturgasforsyningsnettet, når almenvellet kræver det, og når der efter § 35 a, stk. 1, er opnået ret til tilslutning.

   

  Tilslutning af et opgraderingsanlæg, som det kommende biogasanlæg SBS Energy, kan derfor ske uden udarbejdelse af et projektforslag, der normalt ligger forud for en ekspropriation efter varmeforsyningsloven.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv vurderer, at kriterierne for ekspropriation er tilstede, idet

  -         der er en ret til tilslutning af biogasanlægget,

  -         der er tale om nødvendige tilslutninger,

  -         placering af ledningstrace er sket under størst mulig hensyn til naturen, lodsejere, økonomien mv. og

  -         tilslutningerne tjener almenvellets interesse, idet tilslutningerne understøtter varmeforsyningsloven formål, kommunens varmeplan 2009, mål for omstilling af varmesektoren samt strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune 2020-2025 og de nationale klimamål.

   

  Ekspropriation til erhvervelse af arealer og rådighedsindskrænkninger gennemføres i givet fald jf. Naturgasforsyningslovens §55 stk. 5 efter reglerne i kapitel 3 i varmeforsyningsloven. Det vil i praksis sige efter bestemmelserne i lov om offentlige veje.

   

  Det bemærkes at den formelle ekspropriationsprocedure ikke kan og må gennemføres før alle nødvendige tilladelser er meddelt.

   

  Projektet fordrer en del tilladelser og dispensationer bl.a. til krydsning af beskyttede vandløb, passage indenfor fortidsmindebeskyttelseslinie, etablering af 2 boregruber for styret underboring i beskyttede naturområde, nedgravning i vejarealer og dispensation fra lokalplan samt byggetilladelse til gasreguleringsstationerne. Nogle af afgørelser er truffet, andre er under behandling. VVM-screening er under udarbejdelse af Miljøstyrelsen.

   

  Økonomi og afledt drift

  Evida Syd A/S afholder udgifter til frivillige aftaler og eventuel ekspropriation, herunder erstatningsbeløb. Ved eventuel gennemførelse af ekspropriation, skal kommunen bidrage med medarbejderressourcer til gennemførelse af proceduren.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ekspropriationsvillighed meddeles, og

  at forvaltningen overdrages kompetencen til at gennemføre eventuel ekspropriation.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Thomas Juhl (V)

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/39430, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler frigivelse af midler til realisering af program for Områdefornyelse Nord.

   

  Baggrund

  På byrådsmødet den 26. april 2017 blev programmet for Områdefornyelse Nord godkendt, se bilag 1. Programmet omhandler tre overordnede indsatsområder, Gågaden, H.P. Hanssens Gade og Bylaboratoriet. Siden programmets godkendelse er der løbende igangsat og gennemført flere delprojekter, blandt andet udarbejdelse og realisering af Gademanual for Nørreportkvarteret, etablering af et BID/bydelssamarbejde samt udarbejdelse af Plan for fysisk omdannelse af Nørreportkvarteret. Nedenfor er en overordnet gennemgang af indsatsområderne, mens en mere detaljeret gennemgang af igangværende og afsluttede delprojekter kan ses i bilag 2. I bilag 3 er de nye projekter beskrevet yderligere.

   

  Gågaden
  Fokus har været på at skabe en ny identitet og stemning i den nordlige del af bymidten. Næste skridt er omdannelse og opgradering af passagerne, bagsiderne og parkeringspladserne, der ligger i umiddelbar relation til gågaden samt planlægningen for udviklingen af projektområdet Nørreport 5-13, 17 og 19 samt Ramsherred 1-3.

   

  H.P. Hanssens Gade
  Som en del af områdefornyelsen var det ønsket at omdanne dele af H.P. Hanssens Gade til en attraktiv og levende del af bymidten, når den gennemkørende trafik flyttes til Gasværksvej. Der er udført analyser og skitseret på scenarier for omdannelsen af vejforløbet, men den egentlige beslutning om omlægning af trafikken afventer de næste etaper af omdannelsen af Gasværksvej. Det er således ikke realistisk at omdannelsen af H.P. Hanssens Gade kan gennemføres inden for Områdefornyelsens tidsperspektiv, hvorfor midlerne fra denne indsats foreslås omfordelt til de øvrige indsatsområder.

   

  Bylaboratoriet
  Fokus har her været på at skabe liv, oplevelser og engagement omkring den nordlige del af bymidten. Indsatsområdet favner derfor både omdannelsen af små by- og gaderum inden for områdefornyelsesafgrænsningen og puljen til events og aktiviteter, der blev igangsat i efteråret 2017 samt formidling og inddragelsesinitiativer som ByLAB, bydelsambassadører og BID/bydelssamarbejdet.

   

  Udover at igangværende projekter gennemføres som beskrevet i bilag 2, foreslås at der gennemføres nedenstående som beskrevet i bilag 3 og bilag 4:

   

  -         Renovering samt etablering af kunstværker i de fire primære passager

  -         Renovering af parkeringspladserne ved henholdsvis Barkmøllegade og Hotel Europa/Madevej

  -         Etablering af en pulje til renovering af gågadens bagsider ud mod ovenstående parkeringspladser

  -         Forskønnelse af Callesensgade

  -         Etablering af pulje til renovering af små by- og gaderum

  -         Nedlæggelse af pulje til events og aktiviteter, og overføre restmidler til et nyt bydelssamarbejde

   

  Ovenstående vurderes at kunne gennemføres inden for den økonomiske ramme. I bilag 3 beskrives projekter, der kan gennemføres, såfremt der viser sig økonomisk råderum.

   

  Økonomi og afledt drift

  Der er samlet givet anlægsbevilling på 19,7 mio.kr. samt indtægtsbevilling på 7,7 mio. kr. til ”Områdefornyelse Nord”, samlet 12 mio. kr., heraf er frigivet 9,4 mio. kr. Af de frigivne midler er der blandt andet disponeret til realisering af Gademanualen, pulje til events og aktiviteter samt midlertidigt byrum.

   

  Tabel 1.1: Rådighedsbeløb for Områdefornyelse Nord:

   

  (1.000 kr)

  Tidl. År

  2020

  2021

  i alt

  Udgifter I ALT

  13.100

  2.600

  4.000

  19.700

  Frigivet

  13.100

   

   

  13.100

  ikke frigivet

   

  2.600

  4.000

  6.600

  Indtægter I ALT

  -3.700

  -2.000

  -2.000

  -7.700

  Frigivet stats- og Realdania midler

  -3.700

   

   

  -3.700

  ikke frigivet statsmidler

   

  -2.000

  -2.000

  -4.000

  Kommunal andel i alt

  9.400

  600

  2.000

  12.000

   

  I bilag 2 og 3 er beskrevet en status for de forskellige igangværende projekter og forslag til gennemførelse af yderligere projekter inden for Områdefornyelse Nord og første fase af projektet Hovedbyer på forkant. De foreslåede tiltag vil, som nævnt, betyde en ny fordeling af budgettet som ses på tabel 1.2.

   

  Den største omfordeling i forhold budgettet i programmet for Områdefornyelse Nord, er en ny fordeling af midler fra indsatsområdet H.P. Hanssens Gade til indsatsområdet Gågaden, hvor blandt andet indsatsen om passager og mellemzoner også ligger, og en omfordeling af restmidler fra realisering af Gademanual på ca. 1,5 mio. kr. (frigivelsessag vedrørende realisering af Gademanual på Byrådsmødet 27. marts 2019).

   

  Der blev frigivet ca. 4 mio. kr.  til realisering af Gademanualen. I sagsfremstillingen blev der beskrevet, at der ved udgangen af 2020 ville blive gjort status på de forskellige delprojekter med henblik på at overflytte eventuelt uforbrugte midler. Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, jf. bilag 2, at der kun skal anvendes 2,5 mio. kr., hvorfor det er muligt at omfordele de resterende 1,5 mio. kr. til projekterne beskrevet i bilag 3. Disse midler er medregnet i den nye fordeling.

   

   

  Der søges nu om frigivelse af resterende rådighedsbeløb i 2020 og 2021 med udgifter på 6,6 mio. kr. og indtægter på 4 mio. kr., samlet 2,6 mio. kr. Endvidere ønskes godkendt, at den samlede anlægsbevilling for Områdefornyelse Nord anvendes indenfor delområderne som vist i tabel 1.2. De enkelte delområders indhold er uddybet i bilag 2 og bilag 3.

   

  Tabel 1.2: Fordeling af anlægsbevilling til Områdefornyelse Nord.

   

  1.000 kr.

  Oprindeligt budget

  Nyt budget

  Tilskud fra Realdania

  I ALT           Nyt budget

  Program

  900

  350

  1.000

  1.350

  Gågade

  9.000

  14.300

  0

  14.300

  H.P. Hanssens Gade

  5.400

  250

  0

  250

  Bylaboratoriet

  2.700

  3.100

  700

  3.800

  I alt

  18.000

  18.000

  1.700

  19.700

   

   

   

   

   

  Forvaltningen har været i dialog med Trafik-, bygge- og boligstyrelsen med henblik på at få godkendt ovennævnte omfordeling af midler. Den 29. april 2020 modtog forvaltningen en tilkendegivelse om, at en omfordeling er mulig.

   

  Afledt drift

  Afledt drift til Teknik- og Miljøudvalget finansieres af afledt driftspuljen, der i henhold til Økonomiudvalgets beslutning af 18. februar 2020 nu er placeret i Teknik- og Miljøudvalget. Den afledte drift er beregnet til 0,08 mio. kr. årligt.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at den nuværende anlægsbevilling på i alt 19,7 mio. kr. fordeles i henhold til nyt budget i tabel 1.2,
  at der frigives de resterende rådighedsbeløb i 2020 og 2021 på netto 2,6 mio. kr. jf. tabel 1.1 til ”Områdefornyelse Nord”, til delvis realisering af projekterne beskrevet i bilag 2 og bilag 3,
  at Vækstudvalget for Land og By bemyndiges til, at godkende ændringer i forhold til realiseringen af projekterne beskrevet i bilag 2 og bilag 3, og
  at forvaltningen bemyndiges til at igangsætte fondssøgning til realisering af kunstprojektet baseret på de udarbejdede kunstskitser, og

  at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 14-05-2020

  Anbefales godkendt.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen oplyser, at der i forbindelse med Realdaniaprojektet Hovedbyer på forkant er reserveret 1. mio. kr. til midlertidige aktiviteter, i forbindelse med arbejdet på og omkring projektgrundene, Nørreport 5-19 samt Ramsherred 1-3. Midlerne er placeret under indsatsområdet Gågaden og kan anvendes efter nærmere aftale med Realdania.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/51322, Sagsinitialer: MBB

  Sagsfremstilling

  Der er interesse for parcelhusgrunde i Kollund. Der er pr. 1. februar 2020 solgt 1 grund og 1 grund i 2019. I Kollund er der på nuværende tidspunkt kun fem grunde til salg, hvoraf den ene er under salg. Derudover er der også nogle, som er reserveret. Derfor anbefales det, pga. efterspørgsel i området, at udstykke yderligere fire grunde på Midtkobbel, i forlængelse af den eksisterende udstykning. Arealet er allerede lokalplanlagt og er klar til at starte en byggemodning op.

   

  Det kan i øvrigt oplyses, at der anlægges ca. 80 m vej, og vejens status bliver offentlig vej.

   

   

  Planmæssige forhold

  Lokalplan 4/85 er gældende for området.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten 2020-2023 afsat 4 mio. kr. i 2020 under jordforsyning til ”Rammebeløb boligformål”. Heraf er der frigivet 1,4 mio. kr. til Byggemodning Løjt Kirkeby, Visøvej. Der resterer således 2,6 mio. kr. i puljen. 

   

  ”Byggemodning Midtkobbel” anbefales finansieret med 1,4 mio. kr. fra ”rammebeløb boligformål”

   

  Den afledte drift ved projektets afslutning på 0,02 mio. kr. finansieres af puljen ”afledt drift”   under Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at byggemodning af Midtkobbel i Kollund igangsættes, og

  at der gives en anlægsbevilling i 2020 på 1,4 mio. kr. til ”Byggemodning Midtkobbel i Kollund”, finansieret af afsatte rådighedsbeløb ”Rammebeløb boligformål”, som frigives.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 14-05-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/59800, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By godkendte den 6. februar 2020 udarbejdelse af et kommuneplantillæg for Favsbjerg Naturhostel sydøst for Klovtoft. Området er på ca. 15,2 ha og indeholder i dag en hytte til ophold, en køkkenhytte samt toiletfaciliteter. De resterende dele af området er anlagt med større søer, stier og skov. Området bruges i dag til familie- eller firmaudflugter, polterabender mv.

   

  Ejer ønsker at udvide faciliteterne med 25 mobile overnatningshytter, heraf tre til kørestolsbrugere, otte stationære overnatningshytter, to trækrone-shelters samt to toiletter og en servicebygning. Endvidere ønskes der etableret en legeplads samt en hængebro.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv vurderer, at ovennævnte udvidelse kræver kommuneplantillæg og der forelægges hermed et forslag til Kommuneplantillæg nr. 35, der muliggør efterfølgende udstedelse af landzonetilladelser for de ønskede faciliteter.

   

  Forslaget til kommuneplantillæg er blevet screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene og kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af Byrådets afgørelse.

   

  Planmæssige forhold

  Området ligger uden for kommuneplanrammer. Dele af området er fredskov, hvorfor aktiviteter her kan kræve dispensation fra Miljøstyrelsen.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv vurderer, at de ønskede udvidelser kræver en kommuneplanramme for området, for at udvidelserne fremadrettet kan styres via landzonetilladelser. Kultur, Miljø & Erhverv vurderer ikke, at det ansøgte udløser lokalplanpligt grundet afstand til naboer, faciliteternes indpasning i landskabet og lokalområdets infrastruktur.

   

  Rammen udlægger området til rekreative faciliteter. Der indsættes en minimal afstand på 10 meter til skel for placeringen af faciliteterne i kommuneplantillægget, så det sikres, at disse ikke er til gene for naboer, ligesom landskabspåvirkningen mindskes.

   

  Udlægning af kommuneplanramme i området til rekreative formål påvirker ikke omkringliggende landbrugsejendommes muligheder for at udvide eller ændre i produktionen.

  Høring/udtalelse

  Forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget er der indkaldt idéer og forslag jf. Planlovens § 23. Der indkom to positive tilkendegivelser samt en bemærkning fra Miljøstyrelsen vedr. påvirkningen på Bilag IV-arter, der er indarbejdet i kommuneplantillægget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 for et rekreativt område ved Favsbjerg vedtages og udsendes i offentlig høring i 4 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget til kommuneplantillæg.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 14-05-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/146, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Social- og Indenrigsministeriet har fremsendt decisionsskrivelse om revisionen af ydelser på Ministeriets område.

   

  Ministeriet har gennemgået den indsendte revisionsberetning om regnskabet for 2018, og gennemgangen har ikke givet ministeriet anledning til bemærkninger. Der henvises til vedlagte bilag.

   

  I henhold til kasse- og regnskabsregulativets bilag 1.5.1 skal decisionsskrivelser uden bemærkninger forelægges til behandling for fagudvalg og orientering for Økonomiudvalget.

  På den baggrund forelægges decisionsskrivelsen til godkendelse i udvalget og til orientering for Økonomiudvalget.

   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at decisionsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet for regnskabsåret 2018 godkendes ,og

  at decisionsskrivelsen videresendes til Økonomiudvalget til orientering.

   

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2020

  1. at – Godkendt
  2. at - Anbefalet godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/50119, Sagsinitialer: OLD1_PK

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes ”Tilsynspolitik 2020” efter servicelovens bestemmelser. Der skal hvert år udarbejdes og offentliggøres en tilsynspolitik og gennemføre tilsyn på visse sociale institutioner.

   

  Forslag til Tilsynspolitik 2020 beskriver de overordnede rammer for de lovpligtige tilsyn med plejehjem, kommunale og private leverandøre af personlig og praktisk hjælp, leverandøre af pædagogisk støtte i eget hjem, aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse.

   

  Tilsynspolitikken har en kobling til visionen for Aabenraa Kommunes Handicappolitik, Sundhedspolitik, Ældre- og værdighedspolitik, samt til den fælles Kerneopgave; Sundhed, mestring og fællesskabelse.

   

  Formålet med de kommunale tilsyn er at påse at:

  -         Borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og det serviceniveau, som Byrådet har besluttet.

  -         Hjælpen eller støtten er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.

   

  Tilsynet er med til at understøtte en systematisk kvalitetskontrol med henblik på læring og udvikling af tilbuddene.

  Herudover har Tilsynet fokus på, hvordan leverandørerne arbejder med effektmåling og opnår resultater sammen med borgeren.

   

  Tilsynsfokus for 2020 er uændret i forhold til 2019 og udmøntet i 6 kvalitetstemaer.

  Temaerne vurderes fortsat at være relevante og væsentlige i forhold til løsning af kerneopgaven.

   

  -         Trivsel & Værdighed

  -         Sundhed & Rehabilitering

  -         Dokumentation

  -         Samarbejde med og inddragelse af pårørende

  -         Ledelse og kompetencer

  -         Tilbudsportal & Plejehjemsoversigt

   

  Hvert kvalitetstema er konkretiseret i et dertilhørende kriterier. Der er tilføjet flere nye kriterier i forhold til Tilsynspolitik 2019.

   

  Kvalitetskriterierne udmøntes yderligere i en interviewguide, der benyttes under tilsynet og tilpasses målgruppen.

   

  Tilsynene foregår uanmeldte eller anmeldte i henhold til, hvad loven foreskriver. Under tilsynet foretages observationer, stikprøvekontrol af dokumentation, interview med borgere, pårørende, ledere og medarbejdere. Vurdering af tilbuddet sammenfattes i en tilsynsrapport.

   

  En gang årligt modtager Social- og Sundhedsudvalgt en årsredegørelse for de samlede tilsyn.

   

  Handicaprådets forslag om at kommunens Sundhedspolitik også kobles til tilsynspolitikken er indarbejdet i forslaget til Tilsynspolitik 2020. Seniorrådets forslag til tilføjelse under ”Tilsynsmetode og indhold” er indarbejdet i forslaget til Tilsynspolitik 2020. Seniorrådets forslag til tilføjelser under ”Sundhed & Rehabilitering” er ikke indarbejdet.

  Høring/udtalelse

  Forslaget til Tilsynspolitik 2020 er hørt i Seniorrådet og Handicaprådet.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Tilsynspolitik 2020 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-05-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/43214, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til henvendelse fra Ravsted Fritidscenter vedrørende anmodning om et forhøjet tilskud på 0,463 mio. kr. til renovering af Ravsted Friluftsbad.

   

  Ravsted Fritidscenter sendte den 29. september 2017 ansøgning med anmodning om et tilskud på 0,200 mio. kr. til renovering af Ravsted Friluftsbad.

   

  Ravsted Fritidscenter fik den 7. marts 2018 i forbindelse med udmøntningen af Puljen til småreparationer 2018 tilsagn om bevilling på 0,150 mio. kr. Den forventede samlede pris på renovering udgjorde på daværende tidspunkt 0,534 mio. kr.

   

  I forbindelse med myndighedsbehandlingen viste der sig krav om, at såfremt renovering iværksættes vil bl.a. gældende regler for krav til omsætningstider på vandbehandlingsanlægget skulle overholdes.

   

  Krav til vandbehandlingsanlægget fordyrede projektet med 0,585 mio. kr., som Ravsted Fritidscenter den 22. oktober 2018 sendte en tillægsansøgning på til Kultur- og Fritidsudvalget. Den forventede samlede pris på renoveringen udgjorde nu 1.119 mio. kr.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 28. maj 2019 ansøgning om yderligere tilskud på 0,585 mio. kr. under forudsætning af, at institutionen skulle dokumentere, at projektet ville leve op til gældende myndighedskrav. Efter aftale med forvaltningen tilknyttede institutionen en faglig rådgiver på projektet.

   

  Midlerne blev finansieret af rådighedsbeløb afsat i budget 2019 på 0,900 mio. kr. til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på svømmehaller og friluftsbade.

   

  På baggrund af den faglige rådgivning har det vist sig, at der er yderligere udgifter til bl.a. etablering af overløbsrender og renovering af pumpehuset, som ikke var med i det oprindelige projekt. Udbedringer som er afgørende for, at projektet kan godkendes.

   

  Ravsted Fritidscenter har derfor den 23. februar 2020 på ny henvendt sig om yderligere tilskud på 0,463 mio. kr., som er nødvendig for projektets gennemførelse. Dermed udgør den samlede pris på renoveringen nu 1.582 mio. kr.

   

  Ravsted Fritidscenter har for nuværende indsamlet i alt 0,460 mio. kr. i sponsorat, fondsstøtte og egne midler. Institutionen oplyser, at der stadig pågår fondsansøgninger og overvejelser omkring lokale initiativer.

   

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsoversigten for 2020-2023, er der til ”Ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på svømmehaller og friluftsbade” i 2020 et restrådighedsbeløb på 0,264 mio. kr. I 2021 er der et rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr.

   

  Forvaltningen har udarbejdet to forslag til finansiering af ansøgt tilskud til Ravsted Fritidscenter på 0,463 mio. kr.

   

  Forslag nr. 1

  At rådighedsbeløbet i 2020 på 0,264 mio. kr. til ”ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på svømmehaller og friluftsbade”, prioriteres til renoveringen af Ravsted Friluftsbad.

   

  Kommunens mulighed for delvis at løfte moms af tilskuddet gør, at der kan udbetales et tilskud på 0,318 mio. kr.

   

  Restbeløbet på 0,145 mio. kr. til renovering af Ravsted Friluftsbad, anbefales finansieret af Ravsted Fritidscenter.

   

  Forslag nr. 2

  At rådighedsbeløbet i 2020 på 0,264 mio. kr. til ”Ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på svømmehaller og friluftsbade”, prioriteres til renoveringen af Ravsted Friluftsbad.

   

  At den resterende del på 0,145 mio. kr. af rådighedsbeløb i 2021 forbeholdes til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på svømmehaller og friluftsbade.

   

  Tabel 1.1.: Samlet oversigt over kommunale tilskud til renovering af Ravsted Friluftsbad ved forslag 1:

   

  År

  Forslag 1

  Forslag 2

   

   

   

  2018 - driftstilskud

     150.000

  150.000

  2019 - anlægstilskud

     585.000

  585.000

  2020 - anlægstilskud

     318.000  

  463.000

  I alt kr.

  1.053.000

  1.198.000

   

  Såfremt forslag 1 godkendes udgør det samlede kommunale tilskud i alt 1.053 mio. kr., som fremgår af tabel 1.1. Med kommunens mulighed for delvis at løfte moms af tilskuddet udgør den budgetmæssige påvirkning 0,885 mio. kr., heraf udgør den samlede anlægsbevilling til ”Ravsted Friluftsbad” 0,750 mio. kr.

   

  Såfremt forslag 2 godkendes, udgør det samlede kommunale tilskud i alt 1.198 mio. kr., som fremgår af tabel 1.1. Med kommunens mulighed for delvis at løfte moms af tilskuddet udgør den budgetmæssige påvirkning 1,006 mio. kr., heraf udgør den samlede anlægsbevilling til ”Ravsted Friluftsbad” 0,870 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag nr. 1 godkendes,

  at der gives et tillæg til en anlægsbevilling på 0,264 mio. kr. til ”Ravsted Friluftsbad”, finansieret af rådighedsbeløb til ”ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på svømmehaller og friluftsbade”, som frigives, og

  at såfremt det ikke lykkes Ravsted Fritidscenter at realisere finansieringen til projektet inden udgangen af 2021, bortfalder kommunens tilsagn om tilskud på i alt 1.053 mio. kr.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-05-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Imod stemte Jette Julius Kristiansen (O), idet hun er imod, at det reserverede beløb til Bylderup dermed reduceres yderligere.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales godkendt.

  Ravsted Friluftsbad opfordres til at søge puljer under Vækstudvalget for Land og by, såfremt der ikke opnås yderligere finansiering.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14623, Sagsinitialer: EKA
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/328, Sagsinitialer: HHEN