Beslutningsprotokol

tirsdag den 16. marts 2021 kl. 15:30

Mødested: Virtuelt
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

  • Status på kampagnen Danmarks Vildeste Kommune
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8653, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  På byrådsmødet den 27. januar 2021 (sag nr. 2), blev ansøgningerne om garantioverførsel af driftsbevillinger fra 2020 til 2021 behandlet.

   

  Det fremgik af sagen, at 14 aftalestyrede enheder havde merforbrug i 2020. Heraf fik 2 institutioner tillagt et rentetillæg, som følge af enten merforbrug 3 år i træk eller merforbrug over 4 %.

   

  Det har efterfølgende vist sig, at der i sagen til byrådet den 27. januar 2021 ikke var beregnet rentetillæg for yderligere 4 institutioner under Børne- og Uddannelsesudvalget, som har haft merforbrug 3 år i træk. De pågældende institutioner er orienteret herom.

   

  Dette rettes der op på i nærværende sag, hvor der er beregnet et yderligere rentetillæg på 0,093 mio. kr., der tilføres de likvide midler i 2021.

   

  Af vedhæftede bilag fremgår det, hvilke institutioner der er omfattet heraf med beløbsangivelse i kolonnen længst til højre.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der meddeles en negativ tillægsbevilling til budget 2021, vedrørende yderligere rentetillæg på 0,093 mio. kr., jf. ovenstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler i 2021.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8653, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles overførselsansøgninger fra 2020 til 2021 vedrørende Puljer og projekter.

   

  Puljer og projekter omfatter projekter, der er medfinansieret af 3. part samt en række navngivne puljer og områder, der er godkendt politisk og fremgår af vedhæftede overførselsregler, der indgår i Retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførsler udgør følgende (i 1.000 kr.):

   

  Udvalg

  Overført fra 2019 til 2020

  Regnskab 2020

  Korrigeret budget 2020

  Mer-/mindre-forbrug *)

  Ansøgt overført til 2021 *)

  Økonomiudvalg

  3.153

  19.957

  31.397

  11.440

  11.435

  Arbejdsmarkedsudvalg

  19.143

  945.019

  970.142

  25.123

  25.123

  Børne- og Uddannelsesudvalg

  4.180

  1.224

  5.327

  4.103

  4.103

  Kultur- og Fritidsudvalg

  243

  -1.576

  1.448

  3.024

  3.024

  Social- og Sundhedsudv.

  2.912

  -973

  6.846

  7.819

  7.819

  Teknik- og Miljøudvalg

  -4.352

  96.022

  91.540

  -4.482

  -4.482

  Vækstudvalget for Land og By

  -216

  450

  650

  200

  200

  I ALT

  25.063

  1.060.123

  1.107.350

  47.227

  47.222

  NB: de anførte budget- og regnskabstal omfatter ”kun” de puljer og projekter m.v., hvorpå der er overførselsansøgninger

  *) + = mindre forbrug og - = merforbrug

   

  Der søges overført et netto mindreforbrug på 47,222 mio. kr. fra 2020 til 2021, for Puljer og projekter, hvor der fra 2019 til 2020 blev overført et netto mindreforbrug på 25,063 mio. kr.

   

  I vedlagte bilag er der en specifik oplistning af de enkelte projekter, med noter til de ansøgninger, der overstiger 0,5 mio. kr., jf. retningslinjerne herfor.

   

  De største overførsler består af:

   

  • 16,220 mio. kr. vedr. områder omfattet af beskæftigelsestilskud (AU)
  • 8,476 mio. kr. vedr. områder omfattet af budgetgaranti/øvrige områder (AU)
  • 4,300 mio. kr. vedr. Generel reserve – budgetværn Covid-19 (ØK)
  • 4,182 mio. kr. vedr. AUB-elever (SSU)
  • 3,709 mio. kr. vedr. Pulje til klimasikring (ØK)

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at mindre forbrug i 2020 vedrørende Puljer og projekter m.v. på i alt 47,222 mio. kr., jf. ovenstående og vedhæftede bilag, godkendes overført fra 2020 til 2021, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2021, der finansieres via de likvide midler i 2021.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8653, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles overførselsansøgninger fra 2020 til 2021 vedrørende Øvrige overførsler.

   

  Jf. retningslinjerne vil det som udgangspunkt primært være overførselsansøgninger baseret på

  betalingsforskydninger, egentlige fejl og byrådsbeslutninger i regnskabsåret, der vil blive

  imødekommet.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførsler er fordelt således på bevillingsområder (i 1.000 kr.):

   

  Udvalg

  Overført fra 2019 til 2020

  Regnskab 2020

  Korr. budget 2020

  Mer-/mindre-forbrug *)

  Ansøgte ovf. til 2021 *)

  Økonomiudvalg

  895

  133.235

  138.093

  4.858

  655

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  6.789

  7.239

  450

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg

  412

  277.607

  282.700

  5.093

  997

  Kultur- og Fritidsudvalg

  0

  44.679

  45.380

  701

  0

  Social- og Sundhedsudvalg

  1.851

  904.949

  898.228

  -6.721

  450

  Teknik- og Miljøudvalg

  377

  48.126

  49.956

  1.830

  560

  Vækstudvalget for Land og By

  0

  4.222

  4.726

  504

  0

  I ALT

  3.535

  1.419.607

  1.426.321

  6.715

  2.662

  *) + = mindre forbrug og - = merforbrug

   

  Af vedlagte bilag med tilknyttede noter, fremgår de specifikke forslag til overførselsansøgninger.

   

  Staben bemærker, at der ikke for alle ansøgninger er tale om traditionelle betalingsforskydninger, men at der som følge af Covid-19, søges overført midler til løsning af opgaver i 2021, som ikke har kunnet gennemføres i 2020.

   

  Med de anførte overførsler udviser regnskabet på de enkelte områder følgende resultat:

   

  Udvalg

  Resultat

  Kat. 1

  Kat. 2

  Kat. 3

  Overførsler i alt

  Nettoresultat

  ØK

  23.182

  9.658

  7.446

  655

  17.759

  5.423

  Øk puljer

  4.219

   

  3.989

   

  3.989

  230

  AU

  847

  378

   

   

  378

  469

  BUD

  19.538

  8.607

  4.103

  997

  13.707

  5.831

  KFU

  3.908

  176

  3.024

   

  3.200

  708

  SSU

  18.317

  16.317

  7.819

  450

  24.586

  -6.269

  TMU

  -2.573

  79

  -4.482

  560

  -3.843

  1.270

  VLB

  461

  0

  200

   

  200

  261

  Service

  67.899

  35.215

  22.099

  2.662

  59.976

  7.923

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Område

  Resultat

  Kat. 1

  Kat. 2

  Kat. 3

  Overførsler i alt

  Nettoresultat

  AU

  5.923

   

  8.903

   

  8.903

  -2.980

  AU forsikrede

  19.199

   

  16.220

   

  16.220

  2.979

  BUD

  282

   

   

   

  0

  282

  SSU

  11

   

   

   

  0

  11

  Overførsler

  25.415

  0

  25.123

  0

  25.123

  292

   

   

   

   

   

   

   

  Drift i alt

  93.314

  35.215

  47.222

  2.662

  85.099

  8.215

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at der meddeles en tillægsbevilling til budget 2021 på 2,662 mio. kr., jf. ovenstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler i 2021.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8653, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag omfatter overførselsansøgninger fra 2020 til 2021 af uforbrugte rådighedsbeløb på

  anlæg, herunder en række poster på finansforskydninger i tilknytning til anlæg, eksempelvis

  lån til ældreboliger og indskud i grundkapital.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførselsbeløb er vist efterfølgende (i 1.000 kr.):

   

  Område

  Korrigeret budget 2020

  Regnskab 2020

  Mer-/mindre-forbrug 2020 *)

  Ansøgt overført til 2021

  Finansiering m.m. i alt

  -29.109

  -11.278

  -17.831

  -17.831

  Anlæg:

   

   

   

   

  Skattefinansierede anlæg

  211.365

  96.736

  114.629

  114.091

  Jordforsyning

  20.096

  4.416

  15.680

  15.680

  Anlæg i alt

  231.461

  101.152

  130.309

  129.771

  I ALT

  202.352

  89.874

  112.478

  111.940

  *) + = mindre forbrug og - = merforbrug

   

  I bevillingskontrollen pr. 30.9.2020 blev der i alt overført 25,852 mio. kr. i uforbrugte

  rådighedsbeløb, vedrørende igangværende anlægsprojekter (inkl. jordforsyning) til 2021.

  I forbindelse med regnskabsafslutningen viser resultatet et yderligere mindre forbrug på anlæg

  på i alt 130,309 mio. kr. Heraf søges 129,771 mio. kr. overført til 2021. I alt overføres der

  således ca. 155 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg fra 2020 til 2021. Fra 2019 til

  2020 blev der overført ca. 121 mio. kr., og fra 2018 til 2019 blev der overført ca. 198 mio. kr.

   

  Skattefinansierede anlæg:

  Der søges samlet set overført et rådighedsbeløb på 114,091 mio. kr. til 2021, vedrørende 75

  igangværende skattefinansierede anlæg. De væsentligste overførsler vedrører:

  • 30,376 mio. kr. vedr. Plejehjemmet Grønningen - boligdel (Social- og Sundhedsudvalg)
  • 16,110 mio. kr. vedr. Dagtilbudsstruktur Bov (Børnehuset Mølleløkke) (Børne- og Uddannelsesudvalg)
  • 12,462 mio. kr. Rhedersborg – boligdel (Social- og Sundhedsudvalg)
  • -11,425 mio. kr. vedr. Salg af ejendomme 2020/2021 (Økonomiudvalg)
  • 9,000 mio. kr. vedr. Plejehjemmet Grønningen – indfrielse af restgæld (Social- og Sundhedsudvalg)
  • 6,074 mio. kr. vedr. Digitalisering i folkeskolen (Børne- og Uddannelsesudvalg)
  • 4,821 mio. kr. vedr. Plejehjemmet Grønningen – servicearealer (Social- og Sundhedsudvalg)
  • 2,123 mio. kr. vedr. Pulje vedr. mer-/mindreforbrug (ØK)

   

  Jordforsyning:

  Der søges samlet set overført et rådighedsbeløb på 15,680 mio. kr. til 2021, vedrørende 12

  igangværende byggemodninger til bolig og erhverv på jordforsyningsområdet. De væsentligste

  overførsler vedrører:

  • 7,620 mio. kr. vedr. Byggemodning Padborg Skandinavienvej (VLB)
  • 5,1 mio. kr. vedr. 5 boligudstykninger
  • 2,3 mio. kr. til arealerhvervelser erhvervsformål i 2021

   

  Af vedlagte bilag fremgår de udvalgsopdelte overførselsansøgninger på de specifikke

  anlægsprojekter.

   

  Som bilag er også vedhæftet en ajourført investeringsoversigt for 2021 – 2024, inklusive de i

  nærværende sag ansøgte anlægsoverførsler.

   

  Finansiering m.v.:

  Grundkapitalindskud:

  Der søges samlet set overført et rådighedsbeløb på 19,469 mio. kr. til 2021, vedrørende

  grundkapitalindskud. De væsentligste overførsler vedrører:

  • 8,410 mio. kr. vedr. Fjordbakkerne
  • 4,330 mio. kr. vedr. Grønningen
  • 2,313 mio. kr. vedr. Almene boliger Felsted (Damms Have)
  • 2,313 mio. kr. vedr. Barsøvænget

   

  Låneoptagelse ældreboliger:

  Der er givet en bevilling på 2,9 mio. kr. til låneoptagelse i forbindelse med etablering af

  brandsikring i ældreboliger. Idet dette lån ikke er optaget i 2020, søges bevillingen overført til

  2021.

   

  Udlæg tilslutningsbidrag:

  Det er i Byrådet i oktober besluttet at bevilge et beløb på 10 mio. kr. til dækning af

  etableringsudgifter til spilde- og regnvandsanlæg i forbindelse med erhvervsbyggemodning i

  Padborg. Beløbet er ikke udbetalt i 2020 og søges derfor overført til 2021.

   

  Byggekredit ældreboliger:

  Der er etableret en midlertidig byggekredit hos Kommunekredit i forbindelse med opførelsen af

  henholdsvis Ny Grønningen og Rhedersborg. Restbevillingen på 44,4 mio. kr. søges overført til

  2021.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at rådighedsbeløb på i alt 19,469 mio. kr., vedrørende grundkapitalindskud, jf. ovenstående

  og vedhæftede bilag, overføres fra 2020 til 2021, med finansiering via de likvide midler i 2021,

  at rådighedsbeløb på i alt -2,900 mio. kr., vedrørende låneoptagelse ældreboliger, jf.

  ovenstående og vedhæftede bilag, overføres fra 2020 til 2021, med tilførsel til de likvide

  midler i 2021,

  at rådighedsbeløb på i alt 10,000 mio. kr., vedrørende udlæg tilslutningsbidrag, jf.

  ovenstående og vedhæftede bilag, overføres fra 2020 til 2021, med finansiering via de likvide

  midler i 2021,

  at rådighedsbeløb på i alt -44,400 mio. kr., vedrørende byggekredit ældreboliger, jf.

  ovenstående og vedhæftede bilag, overføres fra 2020 til 2021, med tilførsel til de likvide

  midler i 2021,

  at rådighedsbeløb på i alt 114,091 mio. kr., vedrørende igangværende skattefinansierede

  anlæg, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, overføres fra 2020 til 2021, med finansiering via

  de likvide midler i 2021, og

  at rådighedsbeløb på i alt 15,680 mio. kr., vedrørende jordforsyningsområdet, jf. ovenstående

  og vedhæftede bilag, overføres fra 2020 til 2021, med finansiering via de likvide midler i 2021.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/39594, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2020 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

   

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

   

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

   

  Anlægsprojekt

  (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Køb ejendomme 2019

  7.200

  7.041

  159

  Salg af ejendomme 2020

  -4.821

  -4.813

  -8

   

   

   

   

  I alt

  2.379

  2.228

  151

   

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på jordforsyningsområdet er afsluttet:

   

  Anlægsprojekt

  (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Arealerhvervelse erhv.formål -19

  7.344

  7.302

  42

  Arealerhvervelse erhv.formål -19

  6.334

  6.334

  0

   

   

   

   

  I alt

  13.678

  13.636

  42

   

  Afvigelsen på det skattefinansierede område udviser en mindreudgift på 0,151 mio. kr. og jordforsyning udviser en mindreudgift på 0,042 mio. kr., som kan tilgå kassebeholdningen.

   

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2020 på det skattefinansierede område med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes med en mindreudgift på 0,151 mio. kr., der tilgår kassebeholdningen.

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2020 på jordforsyningsområdet med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes med en mindreudgift på 0,042 mio. kr., der tilgår kassebeholdningen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2187, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2020 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

   

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

   

  Tabel 1: Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

  Anlægsprojekt (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Cykelsti Genner/Løjt

  7.009

  7.004

  5

  Padborg Skolecykelby

  3.966

  3.965

  1

  Trafikplan Kassø

  5.500

  5.503

  -3

  Cykelforbindelse Ringvej i Rødekro

  2.719

  2.719

  0

  I alt

  19.194

  19.191

  3

  +=mindreforbrug og -=merforbrug

   

  Det fremgår af tabel 1, at der samlet set er et mindreforbrug på 3.000 kr.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2020 på det skattefinansierede område med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes med et samlet mindreforbrug på 3.000 kr., der tilgår kassebeholdningen i 2020.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-03-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i punktet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2191, Sagsinitialer: HJJ

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2020 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

   

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

   

  Tabel 1: Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

  Anlægsprojekt (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Tomme og forfaldne huse 2016

  1.485

  1.469

  16

  Pulje 2018, Forskønnelse i lokal- og landsbyer

  919

  895

  24

  I alt

  2.404

  2.364

  40

  +=mindreforbrug og -=merforbrug

   

  Det fremgår af tabel 1, at der samlet set er et mindreforbrug på 0,040 mio. kr. på det skattefinansierede område.

   

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på jordforsyningsområdet er afsluttet:

   

  Tabel 2: Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

  Anlægsprojekt (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Byggemodning Langhus, 4. etape

  3.500

  3.573

  -73

  Byggemodning Kliplev

  4.490

  3.360

  1.130

  I alt

  7.990

  6.933

  1.057

  +=mindreforbrug og -=merforbrug

   

  Det fremgår af tabel 2, at der samlet set er et mindreforbrug på 1,057 mio. kr. på jordforsyningsområdet.

   

  For det skattefinansierede område og jordforsyningsområdet udgør mindreforbruget i 2020 således i alt 1,097 mio. kr.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2020 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes med et samlet mindreforbrug på 1,097 kr., der tilgår kassebeholdningen i 2020.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-03-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/6293, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Anlægsregnskabet vedr. Enggården, oprettelse af midlertidige plejeboligpladser forelægges til godkendelse.

   

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvor det pågældende anlægsregnskab er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Anlægsregnskabet vedr. Enggården, oprettelse af midlertidige plejeboligpladser er afsluttet med et forbrug på 2.185.000 kr. i forhold til en godkendt anlægsbevilling på 2.180.000 kr., hvilket er et merforbrug på 5.000 kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at det afsluttede anlægsregnskab vedr. Enggården, oprettelse af midlertidige plejeboligpladser godkendes med et merforbrug på 5.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-03-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/21833, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Kommunernes adgang til at optage lån er underlagt regulering. Jf. lånebekendtgørelsen giver visse typer af anlægsudgifter automatisk låneadgang. Derudover kan kommunerne få låneadgang via de lånepuljer, der afsættes i forbindelse med de årlige forhandlinger om kommunernes økonomi. Lånepuljerne fordeles af Økonomi- og Indenrigsministeriet efter konkrete ansøgninger.

   

  I lighed med tidligere år er der mulighed for at indregne havnens anlægsinvesteringer i lånerammeopgørelsen jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 18. Aabenraa Havn har afholdt investeringer i 2020 for 2,601 mio. kr. Havnen har ikke udnyttet denne låneadgang, hvorfor den i lighed med tidligere år kan indgå i Aabenraa kommunes lånerammeopgørelse.

   

  Derudover er der modregnet som følge af deponeringskrav vedrørende garanti for Grænsehallerne for 2,500 mio. kr.

   

  I forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet for 2020 er Aabenraa Kommunes låneramme opgjort således:

   

  Låneadgang vedr. 2020 jf. bilag

  -58,737 mio. kr.

  Modregnede deponeringer

  2,500 mio. kr.

  Låneadgang sfa. Aabenraa Havns investeringer

  -2,601 mio. kr.

  Låneramme i alt ex. ældreboliger

  -58,838 mio. kr.

   

   

  Der forskydes store uforbrugte beløb vedr. uafsluttede anlægsprojekter mellem årene. Når Aabenraa Kommune afholder disse anlægsudgifter i 2021, kan der optages lån på baggrund heraf i 2022. Dette vil bevillingsmæssigt indgå i sagen om forslag til budget i balance 2022.

   

  I 2021 er der budgetteret med låneoptagelse for 53,688 mio. kr. heraf 3,277 mio. kr. vedr. lån til brandsikkerhed i ældreboliger, hvorved den kommunale låneoptagelse er budgetteret til 50,411 mio. kr.
   

  Den langfristede gæld pr. indbygger vil stige som følge af det igangværende ældreboligbyggeri, hvorfor det anbefales, at gælden ikke øges ud over det i budgettet forudsatte, og at der hjemtages et lån på 50,400 mio. kr. svarende til budgetforudsætningerne inden udgangen af april.

   

  Økonomi og afledt drift

  Lånene optages i overensstemmelse med den finansielle politik med første afdrag i 2022.

   

  Overblik over bevillingsmæssige konsekvenser

  (mio. kr.):

   

   

  Låneoptagelse vedr. regnskabsår 2020  jf. denne sag

  -50,400

   Forventet lån vedr. brandsikkerhed i ældreboliger

  -3,277

  Korrigeret budget 2021

  -53,688

  Korrigeret budget til afdrag

  58,065

   

  Med indstillingen vil den langfristede gæld pr. indbygger blive nedbragt i 2021 (ekskl. Nye lån til ældreboliger).

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Staben bemyndiges til at optage lån på op til 50,4 mio. kr. vedr. regnskabsår 2020.

   

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/6774, Sagsinitialer: SBRO

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til Aabenraa kommunes årsberetning for regnskabsåret 2020, der herefter oversendes til kommunens eksterne revision

   

  Når Byrådet senere modtager den eksterne revisionsberetning om revision af årsregnskabet, skal regnskabet godkendes endeligt.

   

  Regnskabet foreligger i form af Årsberetning for 2020 samt et bilagshæfte med specifikationer og øvrige autoriserede oversigter mm. Bilagshæftet forefindes på sagen. Årsberetningen for 2020 har gennemgået en tilpasning som bl.a. har til formål at reducere omfanget samt øge informationsniveauet ved at gøre regnskabets indhold enklere og tydeligere.

   

  Regnskabet omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. Desuden indeholder regnskabet udgifter og indtægter samt aktiver og passiver for de selvejende institutioner, som kommunen har overenskomst med.

   

  Der var i 2020 driftsudgifter for 3,9 mia. kr. hvoraf 2,7 mia. kr. er anvendt på serviceudgifter, 1,0 mia. kr. på overførsler til borgere og knap 0,3 mia. kr. på betaling til sygehuse.

   

  Regnskabet for 2020 viser et overskud på ordinær drift på 111 mio. kr., hvilket er 97 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.
  En væsentlig forklaring herpå er et mindreforbrug på overførselsudgifter til borgere samt øget nettoopsparing på institutionsområderne.

   

  På anlægsområdet er der investeret for netto 101 mio. kr., heraf udgør byggemodningsområdet netto 4,4 mio. kr. til køb, salg og byggemodninger af jord.
  Der afsluttes 24 anlægsprojekter, og der videreføres i alt 81 projekter, der ikke er afsluttet.
  De største anlægsinvesteringer i 2020 er boligerne ved Plejehjemmet Grønningen, samt den sydlige del af strandpromenaden.

   

  Den langfristede gæld er steget med 120 mio. kr.

  Baggrunden herfor er, at hensættelser til Lønmodtagernes Feriemidler 186,4 mio. kr. – en følge af den ny ferielov - er optaget som langfristet gæld, jf. gældende konteringsregler. Den øvrige langfristede gæld er uændret i 2020.

   

  Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen er i 2020 faldet til 395 mio. kr. mod 427 mio. kr. ultimo 2019. Dette er primært begrundet i investeringer på anlægsområdet samt fremrykkede leverandørbetalinger som følge af COVID19.

   

  De likvide beholdninger ultimo 2020 er på 208 mio. kr. mod 220 mio. kr. ultimo 2019.

   

  Beholdningen på 208 mio. kr. ultimo er et øjebliksbillede på årets sidste dag, og således ikke et udtryk for, hvad der reelt er til Byrådets disposition.

      

  Kommunens egenkapital er faldet med 673 mio. kr. og udgør 2.146 mio. kr. ultimo 2020. Ændringen skyldes primært forøgelse af tjenestemandspensionsforpligtelsen, hvor stigningen kan relateres til ændrede beregningsprincipper for forpligtelsen.


   

  Tabellen viser regnskabet opgjort i mio. kr.:

   

  Område

  Oprindeligt budget 2020 

  Korrigeret budget  2020

  Regnskab  2020

  Afvigelse

  Skatter og generelle tilskud i alt

  -3.922

  -4.009

  -4.010

  1

  Driftsudgifter i alt

  3.869

  3.990

  3.896

  94

  Driftsresultat

  -53

  -19

  -114

  95

  Renteudgifter netto i alt

  10

  5

  3

  2

  RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT

  -43

  -14

  -111

  97

  Anlæg i alt

  88

  211

  97

  114

  Jordforsyning netto i alt

  5

  20

  4

  16

  RESULTAT

  50

  217

  -10

  227

  Netto låneoptagelse

  1

  1

  4

  -3

  Finansforskydninger

  5

  -26

  -6

  -20

  Påvirkning kassebeholdning

  56

  192

  -12

  204

  - indtægt/merforbrug  + udgift/mindre forbrug

   

  Samlet set er regnskabet for 2020 tilfredsstillende set i forhold til målsætningen i den økonomiske politik.

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at regnskabet for 2020 oversendes til revisionen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/3402, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte på mødet den 9. februar de økonomiske procedurer for

  budgetprocessen for budget 2022-2025.

  Direktionen har fået til opgave at udarbejde forslag på 17 mio. kr. til budget

  2022, der skal skabe balance i spillerummet forud for rammeudmeldingen.

   

  Ubalancen i 2022 skyldes primært, at Aabenraa kommune i forlængelse af økonomiaftalen i sommeren 2020 ikke fik andel i de ansøgte lånepuljer.

   

  Det anbefales, at der indarbejdes følgende ændringer i spillerum 1, der vil sikre balance i forhold til den økonomiske politik forud for rammeudmeldingen.

   

   

  2022

  2023

  2024

  2025

  Overførsel låneramme fra 2021-2022

  -14.300

  0

  0

  0

  Ændring af afdrag

   

  600

  600

  600

  Renter

  -3.000

  -3.000

  -3.000

  -3.000

  Forslag i alt til ændring af spillerum

  -17.300

  -2.400

  -2.400

  -2.400

   

  I vedlagte notat er forslagene uddybet.

   

  Spillerum 1 vil efterfølgende danne udgangspunkt for rammeudmelding til udvalgene, der behandles i en særskilt sag på mødet.

  Økonomi og afledt drift

  Spillerum 1 som danner baggrund for rammeudmeldingen jf. særskilt sag, vil herefter udgør følgende:

   

  spillerum 1A

  2022

  2023

  2024

  2025

  Indtægter

  -   4.219.375

  -   4.289.091

  -   4.377.058

  -   4.377.058

  Driftsudgifter incl. renter

      4.088.637

      4.160.888

      4.249.521

      4.249.521

  Resultat ordinær drift

  -    130.738

  -      28.203

  -    127.537

  -    127.537

  Anlæg incl. jordforsyning

         103.375

         120.000

         120.000

         120.000

  Resultat

  -      27.363

  -        8.203

  -         7.537

  -         7.537

  Netto lån

          26.633

          26.778

           25.699

           25.699

  Finansforskydninger

  -              18

  -              17

  -              16

  -              15

  Påvirkning kassebeholdning

  -            748

          18.558

          18.146

          18.147

  Forventet kassebeholdning ultimo 2021

  -      156.000

   

   

   

  Forventet ultimo kassebeholdning

  -    156.748

  -    138.190

  -    120.044

  -    101.897

   

  Med indarbejdelse af de anførte forslag til den økonomiske politisk måltal være opfyldt i 2022.

  Indstilling

  Staben/direktionen indstiller,

  at de tekniske forslag jf. ovenstående tabel indarbejdes i spillerum 1, der herefter danner udgangspunkt for rammeudmeldingen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/3402, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører udmelding af rammerne for budget 2022-2025 jf. budgetproceduren, der blev godkendt i Økonomiudvalget den 9. februar 2021.

   

  Driftsrammer:

  Budgetrammen for 2022-2025 tager afsæt i overslagsår 2022-2025 i det vedtagne budget 2021 korrigeret for politiske beslutninger samt forslag til ændringer for at skabe balance i spillerum­met jf. særskilt sag på Økonomiudvalgsmødet den 16. marts 2021.

   

  Der udmeldes ikke en ramme til overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering, idet budgettet hertil afventer resultatet af Økonomiaftalen.

   

  I det omfang, at de stående udvalg konstaterer driftsudfordringer i budgetrammerne, skal de håndteres inden for udvalget egen ramme og udmøntes i det bidrag, som udvalgene afleverer i juni. Der igangsættes jf. økonomiske procedurer ikke en proces i de stående udvalg med udarbejdelse af nye driftsønsker.

   

  Opgaven for de stående udvalg:

  Den udmeldte driftsramme fremgår af vedlagte bevillingsoversigt. Opgaven på driftssiden er følgende:

  1. Udarbejdelse af budgetbidrag svarende til den udmeldte ramme
  2. Opgøre tekniske korrektioner vedr. demografimodellerne
  3. Udarbejdelse af takstforudsætninger til budgetbidraget
  4. Udarbejdelse af bemærkninger til budgetbidraget

   

  Anlæg:

  Der udmeldes ikke rammer for anlæg, idet anlægsrammerne er prioriteret i 2022.

   

  Eventuelle forslag til akutte anlægsprojekter, som ikke er omfattet af den eksisterende investeringsoversigt skal afleveres sammen med budgetbidraget. Forslagene må ikke indeholde ønsker til nye projekter, men alene indeholde projekter, hvor der er fejl og mangler på eksisterende projekter i investeringsoversigten, eller pålagt påbud, som skal løses inden for det kommende budgetår.

   

  Tidsplan

  April:

  Udvalgene drøfter budgetproceduren i eget udvalg

  April-juni:

  Budgetbidraget udarbejdes, bestyrelser og relevante MED organer inddrages i processen. 

  7. juni:

  Frist for aflevering af budgetbidrag. (Social og Sundhedsudvalget 9. juni)

  15. juni:

  Økonomiudvalget behandler status på udvalgene budgetbidrag

  17. august:

  Tekniske korrektioner og økonomiaftale – revideret basisbudget

  17. august:

  Minibudgetseminar

  August:

  Justering af budgetbemærkninger

  6. -7. september:

  Budgetseminar

  14. september:

  Økonomiudvalgets budgetforslag

   

   

  Økonomi og afledt drift

  Rammeudmeldingen tager udgangspunkt i spillerum 1A, hvor investeringsstrategierne indgår, idet de alene giver merindtægter i 2022.

  Ved næste behandling af rammerne for den økonomiske politik foreslås det, at der skelnes mellem hvorvidt investeringsstrategierne har en udgifts- eller en indtægtsprofil i de enkelte budgetår.

   

  Puljen til engangsønsker på 7,8 mio. kr. (fra regnskab 2020) indgår ikke i måltallene for den økonomiske politik og medtages derfor ikke i spillerum 1A.

   

  Spillerum 1A

  2022

  2023

  2024

  2025

  Indtægter

  -4.219.375

  -4.289.091

  -4.377.059

  -4.377.059

  Driftsudgifter incl. renter

  4.088.637

  4.160.888

  4.249.521

  4.249.521

  Resultat af ordinær drift

  -130.738

  -128.202

  -127.538

  -127.538

  Anlæg incl. jordforsyning

  103.375

  120.000

  120.000

  120.000

  Resultat

  -27.363

  -8.203

  -7.538

  -7.538

  Netto lån (låneopt./afdrag)

  26.633

  26.778

  25.699

  25.699

  Finansforskydninger

  -18

  -18

  -18

  -18

  Påvirkning kassebeholdning

  -748

  18.557

  18.143

  18.143

  Forventet kassebeholdn. ult. 2021

  -156.000

   

   

   

  Pulje til engangsønsker

  7.800

   

   

   

  Forventet ult. Kassebeholdn.

  -148.948

  -130.391

  -112.248

  -94.105

   

  På indtægtssiden er der indregnet indtægter for § 17 med 21,9 mio. kr. svarende til niveauet for 2021 mens der ikke er indregnet indtægter for § 16, idet Aabenraa kommune ikke modtog tilskud fra staten i 2021.

   

  Målet for ordinær drift i den økonomiske politik for 2022 udgør 100 mio. kr., hvilket er overholdt.

   

  Målet for kassetrækket i den økonomiske politik for 2022 er at der skal være balance. Jf. spillerum 1A, er der en kassehenlæggelse på 0,748 mio. kr.

   

  Det bemærkes, at kassetrækket i bevillingsoversigten, som er vedhæftet, udgør et forbrug på 7,052 mio. kr. og skyldes at engangspuljen på 7,8 mio. kr. indgår heri.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at rammeudmeldingen godkendes, og

  at opgaven for de stående udvalg igangsættes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/5987, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 16. december 2020 den justerede indkøbs- og udbudspolitik, hvori det indgår, at de selvejende institutioner har mulighed for selv at tage stilling til, om de vil være omfattet af politikken.

   

  Følgende institutioner har valgt at tilslutte sig indkøbs- og udbudspolitikken:

  • Arena Aabenraa
  • Børnehuset Kruså
  • Vestermarkens Børnehus
  • Børnegården Nørreager
  • Børnehaven Sønderskov

   

  I alt har 22 institutioner fravalgt muligheden for at tilslutte sig politikken, herunder

  alle FDDB institutioner, som kollektivt har fravalgt deltagelsen.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at sagen tages til orientering.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/7218, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal det besluttes, hvilket IT-udstyr byrådets medlemmer skal have stillet til rådighed i den næste byrådsperiode.

   

  I indeværende periode har byrådsmedlemmerne fået en iPad, cover/tastatur og en printer stillet til rådighed.

  Herudover har udvalgsformænd fået en mobiltelefon stillet til rådighed. Endelig har enkelte byrådsmedlemmer fået en bærbar pc stillet til rådighed, hvis konkrete behov har gjort det nødvendigt.

   

  Forslag til IT-udstyr 2022-2025

  Der er i forslaget til indkøb af IT-udstyr for det kommende Byråd også taget udgangspunkt i Vækststrategiens ambitioner om øget digitalisering og Strategien for Bæredygtig Udvikling, hvor bæredygtighed indtænkes bredt i arbejdet i Aabenraa Kommune.

   

  -         Nyvalgte byrådsmedlemmer får udleveret en 12,9” iPad inkl. cover/tastatur

  -         Genvalgte byrådsmedlemmer fortsætter med den iPad, som allerede er udleveret i foregående byrådsperiode

  -         Udvalgsformænd får stillet mobiltelefon rådighed

  -         Der udleveres kun printere til byrådsmedlemmer, som måtte ønske det

  -         Bærbar pc stilles til rådighed efter konkret vurdering af behov

  -         Tilbud om hjemmeopkobling

   

  Derfor lægges der op til, at der indkøbes 20 iPads, så nye byrådsmedlemmer får udleveret nye iPads inkl. cover/tastatur. Behovet opstår, fordi cover/tastatur til eksisterende modeller ikke kan indkøbes længere. Overskydende iPads holdes klar til løbende udskiftning af genvalgte byrådsmedlemmers udstyr i takt med, at behovet opstår. Beslutningen bør træffes allerede nu, da COVID-19-situationen har medført lange leveringstider, og da udstyr typisk skal udskiftes med meget kort varsel.

   

  Det foreslås endvidere, at byrådsmedlemmer fortsat vil kunne få udleveret printere, men at det bliver efter ønske og ikke automatisk.

   

  Endelig lægges der op til, at udvalgsformænd fortsat tilbydes en arbejdsmobiltelefon, henset til deres opgaver, herunder kontakt med borgere, presse og forvaltninger.

   

  Merudgiften på indkøb af udstyr efter overstående forslag:

  20 stk. 12,9” iPad Pro, enhedspris 7570,55 kr. pr. den 4. marts 2021

  151.141 kr.

  20 stk. cover inkl. tastatur, enhedspris: 770,20 kr. pr.

  den 4. marts 2021

  15.404 kr.

  Prisoverslag på pr. telefon afhængig af model er max 6.500 kr.

  6.500 kr.

  Pris på printer:

  Farvelaserprinter, enhedspris: 2.427,78 kr. pr. den 4. marts 2021

  Erstatningsprinterpatroner (ca. 6500 kopier)

   

  Sort/hvid laserprinter, enhedspris:  1.623,54 kr. pr. den 4. marts 2021

  Erstatningsprinterpatroner (ca. 10.000 kopier)

   

  2.428 kr. pr. stk.

  5.506 kr.

   

  1.624 kr. pr. stk.

   

  1.376 kr.

  Prisoverslag på bærbar pc afhængig af model

  4.017,00 kr. – 6.154,00 kr.

  Hjemmeopkobling pr. opkobling pr. måned

  148 kr.

  Der lægges op til, at der fortsat er tilbud om hjemmeopkobling, og denne vil være skattepligtig. I nuværende byrådsperiode benytter 6 byrådsmedlemmer sig af muligheden.

   

  Den 12. september 2017 blev der taget beslutning om, at det afgående Byråd ikke skulle have mulighed for at købe deres IT-udstyr, men denne beslutning blev omgjort den 12. december 2017.

   

  Der lægges ikke op til, at afgående byrådsmedlemmer får mulighed for at købe eget brugt IT-udstyr, da alle denne gang ikke får nyt udstyr udleveret. Derimod vil evt. fungerende udstyr indgå i reservelager og til udskiftning, hvis muligt, når deludstyr går i stykker.

   

  Endelig har medarbejdere ligeledes ikke mulighed for at købe brugt udstyr.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at forslag til indkøb af IT-udstyr godkendes, og

  at de økonomiske konsekvenser til indkøb medtages ved næstkommende bevillingskontrol, og at der ikke gives mulighed for, at byrådsmedlemmer kan købe brugt IT-udstyr.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

  1. og 2. at godkendt, og

  3. at godkendt, idet 8 stemte for (C, O, S, V og Ejler Schütt) og 3 stemte imod (A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/50155, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til afviklingen af valg til Seniorrådet i 2021.

   

  Ifølge lovgivningen træffes beslutning om afviklingen af seniorrådsvalg i et samarbejde mellem Byrådet og Seniorrådet. Det er Byrådet, der har ansvaret for, at Seniorrådet etableres, og at der mindst hvert fjerde år afholdes valg til Seniorrådet, som krævet i lovgivningen

   

  I Aabenraa Kommune har der hidtil været afholdt seniorrådsvalg som fremmødevalg samme dag som kommunal- og regionsrådsvalget. Valget afholdtes samme sted, men som udgangspunkt i andre lokaler.

   

  Jf. Vækstplan 2022 har Byrådet besluttet, at der i 2021 for første gang skal afholdes fuldt ud elektronisk seniorrådsvalg.

   

  På denne baggrund har Byråds- og Direktionssekretariatet været i dialog med Seniorrådet om afholdelse af seniorrådsvalg i 2021. I den forbindelse er muligheden for afholdelse af digitalt valg med ekstern leverandør undersøgt.

   

  Seniorrådet har den 25. januar 2021 behandlet en sag vedrørende forslag til afholdelse af valget. Bilag vedlagt.

   

  Af Seniorrådets behandling af sagen fremgår det, at rådet ønsker kombineret fremmøde/digitalt valg på valgdagen den 16. november 2021.

   

  Denne løsning betyder, at vælgerne selv bestemmer, om man vil stemme digitalt hjemmefra eller møde frem og stemme på valgstedet som hidtil.

   

  Digital stemmeafgivning

  Man modtager en henvendelse med link i e-boks, hvor man logger på med NemID, hvorefter man kan orientere sig blandt de opstillede kandidater og afgive sin stemme digitalt i det sikrede system.

   

  Ved brug af den digitale løsning kan der stemmes fra eget hjem, fra plejehjem og fra

  Borgerservice med hjælp.

   

  Vælger borgeren fortsat at afgive sin stemme til Seniorrådsvalget ved fremmøde på valgdagen for KV21, er forskellen på valgstedet fra tidligere kun, at der er elektronisk registrering, og at stemmesedlen og blyanten i snor i stemmeboksen er udskiftet med en tablet, hvorpå man skal sætte sit kryds med et tryk på en skærm.

   

  Vælgere fritaget for elektronisk post får tilsendt en stemmeseddel,

  som via frankeret svarkuvert returneres, eller man kan møde op på valgstedet på

  valgdagen og afgive sin stemme med et tryk på en skærm i stemmeboksen.

   

  Man kan også møde op på Borgerservice eller på de øvrige brevstemningssteder og få hjælp til indsendelse af svarkuverten.

   

  De tilforordnede på plejehjemmene og til afstemning i eget hjem vil samtidig med, at de yder hjælp til at stemme til kommunal- og regionsrådsvalg også yde hjælp til at stemme digitalt til Seniorrådet eller via den tilsendte stemmeseddel, hvis man er fritaget for elektronisk post.

  Endvidere er der en hotline hos leverandøren, som kan benyttes.

   

  Valgresultatet vil foreligge umiddelbart efter afslutningen af afstemningen (kl. 20).

   

  Digitalt opstillingsmodul

  Som noget nyt og brugervenligt rummer valgformen også et opstillingsmodul for

  kandidater til seniorrådsvalget. Modulet giver mulighed for, at seniorer, som har valgret

  og er valgbare, selv opretter sig som kandidat til seniorrådsvalget og har samtidig

  mulighed for at beskrive, hvorfor man gerne vil vælges, og hvad man vil arbejde for m.v.,

  hvis man bliver valgt.

   

  Vurdering af alternative valgmodeller

  Det er Byråds- og Direktionssekretariatets vurdering, at med ovennævnte løsning opfyldes bedst muligt både Seniorrådets ønske om fremmødevalg og byrådets beslutning i Vækstplan 2022 om afholdelse af digitalt valg.

   

  Alternativet vil være:

  • fremmødevalg i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget helt som tidligere eller et
  • digitalt valg, hvor der kun kan stemmes hjemmefra digitalt og de, der er fritaget for elektronisk post, stemmer ved at returnere tilsendt stemmeseddel i frankeret svarkuvert.

   

  Seniorrådet ønsker, at der etableres en valgbestyrelse med 6 medlemmer – 5 medlemmer udpeget af Seniorrådet samt 1 byrådsmedlem udpeget af Byrådet samt en række konkrete forslag til valghandlingen jf. bilag.

  Økonomi og afledt drift

  Anslået udgift til kombineret fremmøde/digitalt valg, fuldt digitalt valg uden fremmøde og udgiften i 2017 ved fremmødevalg:

   

   

  Kombineret  fremmøde/digitalt valg

  Fuldt digitalt valg uden fremmøde

  Fremmødevalg (2017-tal)

  263.000 kr.

  224.000 kr.

  243.000 kr.

   

  Udgiften til Kombineret fremmøde/digitalt valg er udregnet efter, at man bruger de iPads i forbindelse med valghandlingen, som indkøbes til det nye Byråd.

   

  I udgifterne til kombineret fremmøde/digitalt valg er der ikke indregnet udgifter til tilforordnede, idet antallet af tilforordnede endnu ikke er afklaret og skal aftales nærmere med Seniorrådet.

   

   Anslået medarbejdertimer:

   

  Kombineret  fremmøde/digitalt valg

  Fuldt digitalt valg uden fremmøde

  Fremmødevalg (2017-tal)

  250 timer

  37 timer

  250 timer

   

  Udgifterne til seniorrådsvalg afholdes af det afsatte budget til valg.

  Høring/udtalelse

  På møde den 26. oktober 2020 fik Seniorrådet demonstreret den digitale løsning af leverandøren.

   

  På møde den 14. december 2020 i Seniorrådet deltog Byråds- og Direktionssekretariatet og præsenterede de forskellige løsninger.

   

  Efterfølgende har Seniorrådet behandlet sagen den 25. januar 2021 og fremsendt deres beslutning og ønsker jf. vedlagte bilag.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Seniorrådsvalget 2021 afholdes 16. november 2021 som kombineret fremmøde/digitalt valg, som beskrevet ovenfor,

  at der nedsættes en valgbestyrelse på 6 medlemmer - 5 medlemmer udpeget af Seniorrådet og 1 medlem af Byrådet,

  at der udpeges et byrådsmedlem til valgbestyrelsen,

  at udgifterne til Seniorrådsvalget finansieres af det afsatte budget til valg, og

  at Byråds- og Direktionssekretariat bemyndiges til i et samarbejde med Seniorrådet at aftale fremgangsmåde i forhold til de ønsker, som fremgår af Seniorrådets behandling af sagen 25. januar 2021.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/6911, Sagsinitialer: BBJ

  Sagsfremstilling

  Forud for dialogmøder mellem HMU og Økonomiudvalget (ØK) udveksles emner, som man ønsker at tale om.

  ØK orienteres om medarbejdersidens emner og har mulighed for at komme med supplerende emner.

  ØK træffer beslutning på deres møde den 16. marts 2021 og eventuelle emner eftersendes til mødet i HMU den 23. marts 2021.

   

  Medarbejdersiden i HMU foreslår dialog om nedenstående to emner:

   

  Forventningsafstemning af politisk besluttet serviceniveau og personale- og arbejdsforhold i praksis

   

  Medarbejdersiden i HMU anerkender, at politikerne har retten og ansvaret for serviceniveauet.

  Medarbejdersiden oplever, at både trivselsundersøgelsen fra 2020 og sygefraværet jf. HR-regnskabet viser, at medarbejderne har for mange opgaver og for lidt tid til at løse dem, hvilket har negativ effekt på trivslen med stress og sygemeldinger til følge.

  I Aabenraa Kommune har der gennem årene har været et stort fokus på effektivisering og nye måder at løse opgaverne på, som medarbejderne har deltaget aktivt i. Medarbejdersiden oplever, at man er nået til et punkt, hvor man ikke kan yde mere for mindre uden det går yderligere ud over trivslen og fastholdelse af medarbejderne.

  Det vil være muligt at medbringe statistiske uddrag fra trivselsundersøgelsen og HR-regnskabet til at belyse ovennævnte problemstillinger. Evt. fra Børn og Kultur og Social og Sundhed.

   

  Tiden under og efter COVID-19.

   

  Medarbejdersiden i HMU oplyser, at COVID-19 har givet store forandringer i måder at udføre kerneydelserne på. Det er vigtigt, at der med baggrund i disse oplevelser ikke træffes forhastede konklusioner i forhold til eventuelle besparelser og strukturelle ændringer samt fastlæggelse af nye måder at arbejde på.

  Medarbejdersiden oplever eksempelvis, at der allerede i dag er afsat for lidt tid til at afholde interne møder omkring personale- og arbejdsforhold omkring udfordringerne afledt af COVID-19.

   

  Medarbejdersiden forventer medinddragelse og medindflydelse i forhold til erfaringsopsamling og dermed konklusionen for COVID-19´s betydning for fremtidens drift og udvikling. Eventuelle effektiviseringer og besparelser bør anvendes på at højne trivslen.

  Udover de af medarbejdersiden nævnte forslag foreslås det, at budgetproces og HR regnskab drøftes på dialogmødet.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Økonomiudvalget tager medarbejdersidens forslag til orientering og godkender budgetproces og HR regnskab som øvrige emner på dialogmødet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

  Godkendt, idet dagsorden suppleres med følgende emner:

  • Røgfri arbejdstid
  • Metoo debat
  • Whistleblowerordning
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/41374, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune modtog den 18. november officielt tilsagn om deltagelse i DK2020 med opstart den 26. november 2020 og har i budget 2021 afsat i alt 4,5 mio. kr. i 2021 og 2022 til klimaplanlægning med deltagelse i DK2020.

   

  I denne sag forelægges Økonomiudvalget en status på DK2020.

   

  Det er formålet med projektet at udarbejde en klimahandleplan for Aabenraa Kommune som geografisk område. Klimahandleplanen skal definere, hvordan kommunen kan opnå klimaneutralitet i 2050. Den skal ligeledes demonstrere, hvordan kommunen kan tilpasse sig de forventede klimaforandringer på både kort og langt sigt i form af f.eks. øgede nedbørsmængder eller stigende vandstand. Endelig skal planen også beskrive de forventede miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster og merværdier, som implementeringen af planen forventes at medføre.

   

  Projektet er nu startet op i Aabenraa Kommune. Der er udpeget en styregruppe og en projektleder, -gruppe mv. samt skitseret en overordnet tidsplan frem mod godkendelse af en klimahandleplan i foråret 2022. (Se bilag)

   

  Der er lagt op til en politisk proces med temamøder i Byrådet. Det er vedtaget, at der afholdes et temamøde med introduktion til projektet i maj 2021, ligesom der forventes indlagt et temamøde i det nye Byråd, tættere på den endelige plans færdiggørelse. Såfremt det efterspørges politisk, kan projektet også byde ind med ideer til budgetlægningen, især for 2022, hvor planen gælder fra.

   

  Klimahandleplanen udarbejdes gennem samarbejde med nøgleaktører og inddragelse af borgere, virksomheder og andre interessenter. Der påtænkes derfor en indledende dialog med nøgleaktører her i foråret 2021. Processer med inddragelse af øvrige aktører er planlagt til efteråret 2021, men er ikke nærmere defineret på nuværende tidspunkt.

   

  I alt er 19 ud af regionens 22 kommuner nu med i DK2020, hvoraf fem kommuner har været med som pilotkommuner. Der forventes et givtigt samarbejde med de øvrige kommuner med mulighed for sparring og udveksling af erfaringer. Desuden er der nedsat et regionalt DK2020-sekretariat, der ligeledes bidrager med vejledning og sparring.

   

  Ud over de allerede tilknyttede projektmedarbejdere forventes ansat yderligere to projektmedarbejdere med opstart senest 1. april.

   

  Frem mod sommerferien vil der blive udarbejdet et opdateret datagrundlag for både drivhusgasser og oversvømmelser i samarbejde med Region Syddanmark og de øvrige kommuner i regionen.

  Økonomi og afledt drift

  De i alt 4,5 mio. kr. fordeles over budgetårene 2021 og 2022. Midlerne fordeles desuden med 2,3 mio. kr. til Plan, Teknik & Miljø og 1,2 mio. kr. til Byråds- og Direktionssekretariatet til årsværk til planlægning, dataindsamling, udarbejdelse og forankring af DK2020 partnerskab og en ny klimahandleplan for Aabenraa Kommune. De resterende 1,0 mio. kr. placeres i en pulje til indkøb af analyse, data og andre ydelser samt kommunikationsindsatser. Puljen forankres i Plan, Teknik & Miljø.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/32112, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udbudsform til projektet Nedrivning af Rødekro Skole, Vestergade 14, Rødekro, besluttes.

   

  Udvalg til styring af kommunale byggeprojekter har behandlet sagen den 5. marts, og anbefaler Økonomiudvalget at følge indstillingen.

   

  Rødekro Skoles bygninger, undtaget 2003-bygningen, skal nedrives. Nedrivningen ligger forud

  for etablering af et nyt hjælpemiddelhus, Montagen, genoptræning og andre boligformål i området.

   

  Plan, Teknik & Miljø anbefaler følgende udbudsformer til nedrivningssagen:

   

  • Totalrådgivning – udbud efter tilbudsloven med tildelingskriteriet ”laveste pris”

   

  • Hovedentreprise udbydes i begrænset (indbudt) licitation til nedbrydningsentreprenører, ligeledes efter tilbudsloven, med tildelingskriteriet ”laveste pris”

   

  Overordnet tidsplan:

  Kontrahering med rådgiver i marts 2021, miljøundersøgelser i april 2021, frigivelse af midler i maj 20121, udarbejdelse af udbud og licitation i maj/juni 2021– opstart på sanering og nedbrydning i august 2021 og afslutning omkring årsskiftet – og tidsplanen er koordineret med projektet om byggeri for Hjælpemiddelhus, Montagen og Træning og Forebyggelse.

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsoversigten 2020-2024 er afsat et samlet rådighedsbeløb på 11 mio. kr. til nedrivning af ejendomme Rødekro Skole, heraf er 1,5 mio. kr. frigivet ved budgetvedtagelsen

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at tildelingskriteriet i totalrådgivningsudbuddet er laveste pris, og

  at tildelingskriteriet laveste pris anvendes ved hovedentreprisen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/21843, Sagsinitialer: HSO

  Sagsfremstilling

  Byrådet har besluttet, at der sammen med Arwos skal etableres en pumpestation ved Mølleåens udløb. Af Budget 2021 fremgår det, at Arwos skal medfinansiere 75 % af et samlet budget på 33 mio. kr., hvilket resulterer i 8,260 mio. kr. finansieret af kommunen og 24,740 mio. kr. finansieret af Arwos. Byrådet har den 25. november 2021 frigivet anlægsmidler til projektet.

   

  Reglerne for forsyningsselskabers medfinansiering af klimaprojekter er dog således, at forsyningsselskabet alene må medfinansiere udgifter til håndteringen af tag- og overfladevand, det vil sige selve sluse-/pumpestationen.

   

  I tidsrummet fra projektstart og til nu er projektet tilpasset blandt andet omkring el-leverancen, et særskilt rum til el-modtagelsen, som sambygges med teknikbygningen, spjæld ved indløbet og fiskevenlige pumper, overdækning af indløbsområdet og en væsentlig ændret udformning af trappe og udsigtsplatform med videre. Dette gør, at det samlede budget er revideret.

   

  I forbindelse med konkretisering af projektet, er udgiften til anlægget opgjort til 32,325 mio. kr., hvoraf Arwos finansierer 75 %, svarende til 24,244 mio. kr. og Aabenraa Kommune 25 %, svarende til 8,081 mio. kr.

   

  Herudover er udgiften til udsigtstårn, trappe og uderum på selve anlægget opgjort til 2,300 mio. kr. Denne del af projektet kan alene finansieres 100 % af kommunen.

   

  Projektet har også identificeret et overslag på udgiften til at gøre hele området - herunder strandpromenaden op mod projektet - færdigt. Det ville kræve yderligere 2,350 mio. kr. 

   

  I denne sag er det alene byrumsinventar i direkte forbindelse med sluse-/pumpe-anlægget, der foreslås afsat en tillægsbevilling til, dog således at området i nærheden ryddes og gøres klar til sidste etape af strandpromenaden, når denne prioriteres.

   

  Det er muligt at gennemføre projektet uden byrumsudstyr, og således udskyde denne investering til et senere tidspunkt. Der vil være behov for at afslutte anlægsarbejdet på anden vis. Finansieringsbehovet afhænger af de valgte løsninger. Et forsigtigt minimumsbud er 0,2 mio. kr. til denne afslutning.

   

  På baggrund af ovenstående foreslås der to modeller for det videre projekt med pumpestationen:

   

  Model A:

  Byrumsinventar/udsigtsplatform med videre prioriteres, og der gives en tillægsbevilling på 2,121 mio. kr til projektet.

   

  Model B:

  Byrumsinventar/udsigtsplatform med videre tages ud af projektet, og det gennemføres inden for den nuværende ramme.

   

  Der gøres opmærksom på, at forslag til lokalplan for området på nuværende tidspunkt er i høring frem til 7. april 2021. Skulle der i høringsperioden komme bemærkninger eller indsigelser, der giver anledning til at ændre lokalplanens indhold, og det får indflydelse på realisering af byrumsinventar/udsigtsplatform, forelægges sagen på ny.

  Økonomi og afledt drift

  Projektet deles op i den del, der medfinansieres af Arwos, og det supplerende byrumsudstyr, herunder udsigtsplatformen.

   

  Udgiftsfordeling Arwos / Aabenraa Kommune

   

  Beløb i 1.000 kr.

  Budget vedtaget

  Justeret projektforslag

  Forskel

  Arwos andel

  24.740

  Arwos andel, funktionel del

  (75 % af 32.325)

  24.244

  -496

   

   

   

   

   

   

   

  Kommunes andel, funktionel del (25 % af 32.325)

  8.081

   

   

   

  Byrumsudstyr, kommunen

  2.300

   

  Kommunens andel

  8.260

  Kommunens andel samlet

  10.381

  2.121

  Total

  33.000

  Total

  34.625

  1.625

  -= mindreudgift/+=merudgift

   

  Der blev ved vedtagelsen af budget 2021 afsat netto 8,260 mio. kr. til projektet.

  Skal projektet gennemføres som model A, med byrumsudstyr, er der behov for en tillægsbevilling på (8,081 +2,300- 8,260) mio. kr. = 2,121 mio. kr.

  Høring/udtalelse

  Arwos skal jf. kontrakt om medfinansiering mellem Arwos og Aabenraa Kommune af 29. december 2020 høres om og tiltræde budgetændringerne for projektet uden byrumsudstyr.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at model A vælges, og projektet fortsat udføres med et tilhørende byrum, herunder udsigtsplatform,

  at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 1,625 mio. kr. til projekt ”Pumpestation Mølleåen”, således at den samlede anlægsbevilling udgør 34,625 mio. kr., jf. tabel,

  at der gives en negativ tillægsbevilling til indtægtsbevilling på 0,496 mio. kr. finansieret af Arwos, og

  at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 2,121 mio. kr. til kommunens udgifter til byrumsudstyr, som finansieres af kassebeholdningen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-03-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

  Anbefales godkendt, idet tillægsbevilling på 2,121 mio. kr. finansieres af anlægspuljen for opsamling af mere og mindreforbrug.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1874, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  I Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2018-2022 er det planlagt at placere et regnvandsbassin på matrikel 1955 Kolstrup under Aabenraa. Bassinet skal modtage overfladevand fra omkringliggende udstykninger.

   

  I spildevandsplanen er det beskrevet, at arealet kan erhverves via ekspropriation. Ved vedtagelsen af Spildevandsplan 2018-2022 blev der ikke samtidigt truffet beslutning om, at kommunen var indstillet på at gøre dette. Der er således ikke grundlag for, at Arwos kan indlede forhandlinger på ekspropriationslignende vilkår.

   

  Forvaltningen indstiller derfor, at der træffes beslutning om, at man vil foretage ekspropriation af det nødvendige areal til regnvandsbassinet, hvis det ikke er muligt at opnå en frivillig aftale.

  Indstilling

   

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Plan, Teknik og Miljø bemyndiges til at optage forhandlinger med den berørte lodsejer med henblik på at opnå forlig via en frivillig aftale, og

  at der tages initiativ til at rejse en ekspropriationssag for det nødvendige areal, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillig aftale.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-03-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25079, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges et forslag til Lokalplan nr. 143 for et boligområde ved Kempesteensvej, Bov.

  Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af beslutning herom i Vækstudvalget for Land og By den 8. oktober 2020. Udvalget besluttede at igangsætte udarbejdelse af tillæg til lokalplan 1/91 Boligområde ved Plantagevej i Bov, der giver mulighed for at benytte samme facadematerialer i delområde II som i delområde III. Ved at udarbejde et tillæg stilles potentielle købere mere sikkert fremfor at dispensere fra sag til sag. Grundene kan således udbydes og annonceres samlet til salg med de nye vilkår. Forvaltningen har valgt at udarbejde et særskilt lokalplanforslag frem for et tillæg, idet kommende købere af grundene er bedre stillet med kun at skulle forholde sig til én lokalplan.

  Lokalplan nr. 143 omfatter delområde II i Lokalplan nr. 1/91. Området er byggemodnet for cirka 20 år siden, og der er solgt 1 grund ud af de 7 grunde, som der er inden for delområde II. Området udgør cirka 1,1 ha.

  Tag- og facadebestemmelserne er tilpasset bestemmelser for delområde III i Lokalplan nr. 1/91, og der er tilføjet mulighed for at opføre huse i træ. Det er fundet hensigtsmæssigt at hæve bebyggelsesprocenten til 30, således at den følger bebyggelsesprocenten for åben lav bebyggelse, der gælder ifølge bygningsreglementet. Der er foretaget rettelse af den maksimale taghældning, idet Lokalplan nr. 1/91 uhensigtsmæssigt kun gav mulighed for tage op til 30 grader samtidigt med, at der kan tillades opført huse med udnyttet tagetage.

  Der er udarbejdet en screening af lokalplanforslaget i henhold til miljøvurderingsloven. Forvaltningen har ud fra screeningen vurderet, at planen ikke skal miljøvurderes. Det indstilles således, at der ikke udarbejdes miljøvurdering, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.

  Forvaltningen indstiller, at Forslag til Lokalplan nr. 143 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 4 uger forventeligt fra primo april 2021.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af Lokalplan nr. 1/91 vedtaget af Bov Byråd 14. juli 2000. Med den endelige vedtagelse af Lokalplan 143 aflyses delområde II i Lokalplan nr. 1/91.

  Forslag til Lokalplan nr. 143 er i overensstemmelse med Kommuneplan 2015.

   

  Zoneforholdene ændres ikke. Området vil fortsat være beliggende i byzone.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Lokalplan nr. 143 Boligområde ved Kempesteensvej godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger, og
  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslaget og at afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-03-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/43887, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende skema B for udvidelse af botilbuddet Rhedersborg med 8 boliger.

   

  Bygherrerådgiver Kuben Management har på vegne af Aabenraa Kommune som bygherre, fremsendt skema B vedrørende en udvidelse af botilbuddet Rhedersborg med 8 boliger med tilhørende servicearealer, til byrådets godkendelse, jf. lov om almene boliger.

   

  Det nuværende Rhedersborg har 12 boliger og udvides med 8 boliger, således at der fremover i alt er 20 boliger. Aabenraa Kommune er bygherre på hele projektet, og boligerne opføres i henhold til Lov om Almene Boliger.

   

  Byrådet behandlede og godkendte skema A den 16. september 2020.
   

  Projektet har været udbudt i en totalentreprise med 4 bydende. Der indkom 3 tilbud ved licitationen d. 3. december 2020. Totalentreprenøren der afgav det økonomisk mest fordelagtige tilbud var entreprenør Rudebeck A/S. Totalentreprenøren skal nu i gang med en detailprojektering og søge om byggetilladelse.

   

  Boligdelen som har et samlet boligareal på ca. 520 m², består af 8 stk. ældreboliger á ca. 65 m² samt en servicedel på ca. 35 m².

   

  Den samlede anskaffelsessum ved skema B udgør for boligdelen 12,620 mio. kr. inkl. moms. Den samledes anskaffelsessum for servicedelen udgør 1,100 mio. kr. inkl. moms.

   

  Der er ikke foretaget en regulering af anskaffelsessummen, som således er identisk med skema A.
   

  Overordnet økonomi inkl. moms

  Mio. kr.

  Boligdelen

  Servicedelen

  Grundafgifter m.m.

  0,484

  0,048

  Entrepriseudgifter m.m.

  10,120

  0.828

  Omkostninger

  1,802

  0,216

  Gebyr

  0,214

  0,008

  Samlet anskaffelsessum

  12,620

  1,100

   

   

   

  Moms på servicedel

   

  0,212

  Netto anskaffelsessum

   

  0,888

   

  Huslejen pr. m² er beregnet til 998 kr. eksklusiv forbrug. En bolig på 65 m² vil dermed koste ca. 5.406 kr. pr. måned, hvortil kommer udgifter til el, varme, vand, der indbetales som månedlige a conto bidrag.

   

  Finansieringen af boligdelen er sammensat af følgende:

   

  Finansiering af boligdelen:

  Beboerindskud, 2 %       0,252 mio. kr.

  Kommunal andel til grundkapital, 10 %    1,262 mio. kr.

  Kreditforeningslån, 88 %    11,106 mio. kr.

  I alt     12,620 mio. kr.

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

   

  at Skema B for såvel boligdel som serviceareal godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-03-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36497, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Dagtilbudsloven sætter de overordnede rammer for dagtilbudsområdet. Ifølge dagtilbudsloven kan daginstitutioner etableres og drives som kommunale, selvejende, udliciterede eller private institutioner.

   

  En selvejende daginstitution er en selvstændig juridisk enhed, der er økonomisk, pædagogisk og juridisk ansvarlig i forhold til de dispositioner, den foretager. Den selvejende institution er knyttet til kommunen via en driftsoverenskomst, som er den aftale, der regulerer den selvejende institutions drift.

   

  Med driftsoverenskomsten bliver institutionen en del af den kommunale forsyningsvirksomhed, og dens drift finansieres via det kommunale budget, hvor kommunen afsætter de samme midler til personale og andre udgifter som til de kommunale daginstitutioner.

   

  På byrådsmødet den 23. juni 2010 blev sagen ”Rettigheder og pligter for selvejende institutioner på dagtilbudsområdet” godkendt, herunder skabelon for driftsoverenskomster mellem selvejende institutioner og Aabenraa Kommune.

   

  På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 4. december 2018 og den 3. december 2019 blev driftsoverenskomsterne for 14 selvejende daginstitutioner godkendt.

  Der mangler godkendelse af driftsoverenskomster med 3 selvejende daginstitutioner med egen regnskabsføring.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget afholdt den 12. august 2020 dialogmøde med bestyrelserne for de selvejende daginstitutioner med administrationsaftale med FDDB og drøftede på udvalgsmødet den 15. september 2020 opdatering af de selvejende daginstitutioners driftsoverenskomster.

   

  Med baggrund i de dialoger, der har været, er der udarbejdet forslag til nye skabeloner for driftsoverenskomster mellem selvejende daginstitutioner og Aabenraa Kommune. En skabelon til institutioner, hvor regnskabsføring foretages af Aabenraa Kommune, og en, hvor institutionerne har egen regnskabsføring.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet d. 10. november 2020 at sende skabelonerne i høring hos de selvejende daginstitutioners bestyrelser i perioden 11. november 2020 – 1. februar 2021.

  De 6 selvejende daginstitutioner, hvis regnskabsføring foretages af Aabenraa Kommune, har alle fremsendt høringssvar med kommentar om, at de ingen bemærkninger har til skabelonerne. De 11 selvejende daginstitutioner med egen regnskabsføring har fremsendt et fælles høringssvar.

  Høringssvaret er vedlagt som bilag, hvor forvaltningens kommentarer til høringssvarets ændringsforslag er markeret med rød skrift.

   

  Ud over de tilretninger der er sket før skabelonen blev sendt i høring, er følgende ændringer foretaget efter endt høring:

  • Indkøb- og udbudspolitik

  Ændring: Institutionen kan fravælge at være omfattet af indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune.

  • Valg af revisor

  Ændring: Institutionen vælger selv revisor, der opfylder gældende revisionskrav.

  • Ansættelse af leder:

  Ændring: Aabenraa Kommunes godkendelse ved ansættelse af ny leder betragtes i denne sammenhæng ikke som personalejuridisk bistand.

   

  Det har i høringssvaret været foreslået, at driftsoverenskomsterne bliver versionsstyret. Dette er ikke indarbejdet i de nye skabeloner.

  En versionstyret driftsoverenskomst vil betyde, at ændringer af relevante politikker og regulativer besluttet i Byrådet ikke vil have gennemslagskraft for de selvejende institutioner, før en fornyet proces omkring en opdateret driftsoverenskomst er gennemført.

  En selvejende institution kan anmode om genforhandling af driftsoverenskomsten, såfremt den selvejende institution vurderer, at de ændrede politikker og regulativer giver anledning hertil.

   

  En oversigt over ændringerne i skabelonerne med undtagelse af mindre sproglige ændringer er vedlagt som bilag. Der fremgår både ændringer foretaget inden høringsperioden og ændringer foretaget som konsekvens af det modtagne høringssvar.

   

  Godkendes de nye skabeloner for driftsoverenskomster med selvejende daginstitutioner, erstatter skabelonerne fra 1. april 2021 den godkendte skabelon fra 2010. Der skal efterfølgende udarbejdes nye driftsoverenskomster med alle 17 selvejende daginstitutioner.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at skabelonen for driftsoverenskomster med selvejende daginstitutioner uden egen regnskabsføring godkendes, og

  at skabelonen for driftsoverenskomster med selvejende daginstitutioner med egen regnskabsføring godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-03-2021

  Anbefalet godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2896, Sagsinitialer: EKA
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/476, Sagsinitialer: HHEN
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på

  ”godkend”.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2021

  Protokollen er godkendt.