Beslutningsprotokol

tirsdag den 20. april 2021 kl. 15:30

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

  Godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen og Karsten Meyer Olesen deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

  -         Orientering om brev til Trafikministeren omkring medfinansiering af motorvejsbro ved Kejsergade.

  -         Orientering om brev til Miljøminister om fredskov i Rødekro.

   

  Karsten Meyer Olesen deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14710, Sagsinitialer: SBRO

  Sagsfremstilling

  Der er modtaget decisionsskrivelser vedrørende regnskabet for 2019 fra Udlændinge- og Integrationsministeriet samt fra Social og Ældreministeriet.

   

  I henhold til bilag 1.5.1 til kasse- og regnskabsregulativet skal decisionsskrivelser uden bemærkninger behandles af udvalgene og forelægges Økonomiudvalg og Byråd til orientering.

   

  Decisionsskrivelsen fra Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholder ingen bemærkninger til regnskabet for 2019.

  Skrivelsen er anbefalet godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget i mødet 11. februar 2021.

   

  Decisionsskrivelsen fra Social- og Ældreministeriet indeholder ikke bemærkninger til regnskabet for 2019. Fra regnskabet for 2018 var der en enkelt sag, hvor der skulle foretages refusionsmæssig berigtigelse. Ministeriet har noteret sig, at der nu er foretaget berigtigelse af forholdet.

  Decisionsskrivelsen har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget 3. marts 2021 og Børne- og Uddannelsesudvalget 13. april 2021, hvor skrivelsen er taget til efterretning.

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at decisionsskrivelser fra Udlændinge- og Integrationsministeriet samt fra Social og Ældreministeriet tages til orientering.

   

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Karsten Meyer Olesen deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/27090, Sagsinitialer: PBRU

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Havn har fremsendt årsrapport for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020 til godkendelse. Havnens bestyrelse og direktion har godkendt årsrapporten den 26. marts 2021.

   

  Havnen omsatte netto i 2020 for 29,6 mio. kr., hvilket er ca. 20% mere end i 2019. Godsmængderne er i samme periode steget med ca. 21% fra 1,4 mio. til ca. 1,7 mio. tons. Bulk-produkter udgør med 1,4 mio. tons mere end 80% af godsomsætningen. Den gennemsnitlige beskæftigelse er steget med én 1 fra 11 til 12.

   

  Årets resultat ender på trods af omsætningsfremgangen på 2,8 mio. kr. mod 6,9 mio. kr. i 2019. Faldet skyldes primært lavere afkast på værdipapirer samt et indregnet tab under særlige poster på 3,2 mio. kr. for skrottede anlægsaktiver.  Årets resultat fordeler sig med et driftsresultat på ca. 2,4 mio. kr., et negativt finansielt afkast på 0,1 mio. kr. og indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder på ca. 0,5 mio. kr. 

   

  Egenkapitalen udgør 238,3 mio. kr. pr. 31. december 2020. Soliditetsgraden udgør 83,4%.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at årsrapporten for Aabenraa Havn 2020 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Karsten Meyer Olesen deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/11358, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Aabenraa Kommune godkende Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2020.

   

  Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2020 skal efter Beredskabskommissionens behandling godkendes af ejer-kommunernes kommunalbestyrelser, jf. vedtægternes pkt. 15.5.

   

  Beredskabskommissionen behandlede årsregnskab og revisionsberetning for 2020 på mødet den 25. marts 2021. Beredskabskommissionen udtalte enstemmigt opbakning til årsregnskab og revisionsberetning. Beredskabskommissionen har derfor sendt årsregnskabet til endelig godkendelse i ejer-kommunernes kommunalbestyrelser.

   

  Beredskabskommissionens behandling af årsregnskabet og revisionsberetningen for 2020 er vedhæftet i bilag 1-4.

   

  I forhold til det korrigerede budget 2020 udviser regnskab 2020 et mindreforbrug på drift og anlæg på henholdsvis 2,5 mio. kr. og 0,3 mio. kr. samlet 2,8 mio. kr. Dette mindreforbrug er disponeret til overførsler i 2021, samt kassehenlæggelser. Overførselssagen blev sammen med årsregnskabet behandlet på Beredskabskommissionens møde den 25. marts 2021.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2020 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Karsten Meyer Olesen deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/43094, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår, at der igen etableres valgcafé på Folkehjem på valgaftenen den 16. november 2021.

   

  Valgcaféen vil være med fri adgang for kandidater, valgstyrere og valgtilforordnede, partibestyrelsesmedlemmer samt medarbejdere fra administrationen, der har deltaget i valgopgaver på valgdagen.

   

  Det vil være muligt at tildele de enkelte partigrupper og pressen mødelokaler på valgaftenen i lighed med tidligere.

   

  I løbet af valgaftenen bliver der løbende offentliggjort resultater fra optællingen af stemmesedler på afstemningsstederne.

   

  Hvis valgcaféen bliver etableret på Folkehjem, vil det give mulighed for allerede på valgaftenen at indrette Sønderjyllandshallens foyer og sal til brug for henholdsvis valgsekretariat og fintælling den følgende dag.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der i lighed med tidligere år etableres en valgcafé, og at den placeres på Folkehjem.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

  Godkendt.

   

  Karsten Meyer Olesen deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9685, Sagsinitialer: csch

  Sagsfremstilling

  På KL’s årlige delegeretmøde blev det besluttet at hæve KL’s kontingent med 6 % fra og med 2022 mod indførelsen af en ny prispolitik for deltagelse i KL’s fem største konferencer samt Kommunalpolitisk Topmøde.

   

  For Aabenraa Kommunes vedkommende stiger kontingentet fra 2.149.579 kr. i 2021 til 2.278.553 kr. i 2022, svarende til en stigning på 128.974 kr.

   

  Det sker på baggrund af et ønske fra KL’s bestyrelse om at sikre de bedst mulige rammer for kommunernes deltagelse i fagpolitiske konferencer, og dermed muligheden for at inddrage flere kommunalbestyrelsesmedlemmer i KL’s arbejde.

   

  Der vil derfor ske en reduktion i deltagerbetalingen til

  -         Børn & Unge Topmødet

  -         Kommunaløkonomisk Forum

  -         Social- og Sundhedspolitisk Forum

  -         JobCamp

  -         Teknik & Miljø konferencen

   

   

  Modellen for den reducerede deltagerbetaling vil medføre, at der indføres en fast pris på 1.900 kr. for både kommunalpolitikere og andre kommunale deltagere for deltagelse i de 5 ovennævnte konferencer gældende fra 2022. Prisen for deltagelse i disse konferencer har de seneste år ligget mellem 3.995 kr. og 4.995 kr. Kommunalpolitisk Topmøde bliver gratis for alle kommunalpolitikere og der vil ligeledes være en reduktion i deltagerbetalingen for alle øvrige deltagere.

   

  Det betyder for Aabenraa Kommunes vedkommende en forventet mindreudgift på 90.495 kr. i deltagerbetaling i 2022 forudsat samme niveau for deltagelse som i 2021.

  Økonomi og afledt drift

  Med en PL fremskrivning på skønsmæssig 2 %, vil der i budget 2022 være afsat 2.265.564 kr. til KL kontingent modregnet et KL kontingent på 2.278.553 kr., hvilket giver en manko på 12.989 kr., som afholdes indenfor budgettet, jf. den forventede mindreudgift til deltagerbetaling i 2022.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

  Godkendt.

   

  Karsten Meyer Olesen deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/11463, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  Den 25. august 2021 afvikles DHL Stafetten Sønderjylland, kl. 18.00.

   

  Der lægges i denne sag op til at der tages en beslutning om, hvorvidt Byrådet ønsker at ændre mødetidspunktet til kl. 15.30 til 17.30 for at give byrådsmedlemmerne mulighed for at deltage i DHL-stafetten. I 2015 valgte Byrådet tilsvarende at flytte byrådsmødet en dag frem.

   

  Når Byrådet har vedtaget en mødeplan, er den bindende, både for så vidt angår dato som mødetidspunkt, men hvis der er enighed i Byrådet, vil der kunne fastlægges en ændret mødeplan, som herefter skal bekendtgøres.

   

  Det er forudsat i lovgivningen, at fastlæggelse af mødetidspunkterne bør ske under rimelig hensyntagen til medlemmernes mulighed for at komme til stede samt til, at kommunens borgere normalt skal have mulighed for at overvære kommunalbestyrelsens møder uden at tage fri for arbejde.

   

  For så vidt angår byrådsmedlemmernes deltagelse, bemærkes, at der forud for næsten hvert byrådsmøde afholdes temamøder for Byrådet i tidsrummet kl. 14.30 – 16.00, hvor langt de fleste byrådsmedlemmer deltager, men Byrådet er dog ikke booket til temamøde den 25. august.

   

  Vedrørende borgernes mulighed for at overvære møderne uden, at de skal tage fri for arbejde, bemærkes, at byrådets møder livestreames og optagelserne herfra gøres tilgængelige efter mødet på kommunens hjemmeside, så borgernes mulighed for at overvære møderne ikke alene er afhængig af den interesserede borgers arbejdstider.

   

  Det kan i øvrigt tilføjes, at Byrådets spørgetid bortfalder i en periode på tre måneder før et kommunalvalg og frem til en måned efter byrådets tiltræden efter et valg, hvilket betyder, at der ikke er spørgetid i byrådets møde den 25. august.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Byrådets mødeplan vedrørende den 25. august 2021 ændres, således at mødetidspunktet ændres til kl. 15.30 til 17.30.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Karsten Meyer Olesen deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/5981, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 13. januar 2021 Forslag til Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan

  2018-2022 for Aabenraa Kommune sammen med udkast til afgørelse om, at der ikke er pligt til miljøvurdering af planen.

   

  Med Tillæg nr. 5 til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2018-2022 planlægges en del af kloakopland ADi01 ved Vennersminde separatkloakeret. Tillægget giver mulighed for, at der kan erhverves arealer til anlæg af regnvandsbassin og ledninger i forbindelse med separatkloakeringen. Dette sker i henhold til lokalplan nr. 115, hvor det er beskrevet, at lokalplanområdet skal separatkloakeres.

   

  Plantillægget har været i offentlig høring i 8 uger på kommunens hjemmeside. Borgere, som ejer arealer, der er direkte berørt af plantillægget, har modtaget et brev med en orientering om den offentlige høring af plantillægget.

  Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar eller henvendelser vedrørende plantillægget.

   

  Ekspropriation

  Det er kommunens forsyningsselskab, Arwos, der skal gennemføre ledningsarbejdet og etablere bassinet, ligesom det er Arwos, der senere skal drive ledningsanlægget og dermed have adgang til anlægget.

   

  Forvaltningen vil sammen med Arwos arbejde for, at der indgås frivillige aftaler med ejerne af de ejendomme, hvor regnvandsbassin skal placeres, ledningerne skal passere og/eller, hvor der skal sættes brønde. På den måde sikres det, at ejendomsejerne bliver kompenseret for rådighedsindskrænkning og for deklarationer på deres ejendomme.

   

  I de tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed igennem frivillige aftaler, foreslås rådighedsindskrænkninger og deklarationer gennemført ved ekspropriation.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2018-2022 godkendes,

  at forvaltningen bemyndiges til sammen med Arwos at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på at opnå forlig via en frivillig aftale, og

  at der tages initiativ til at rejse en ekspropriationssag for det nødvendige areal, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillig aftale.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-04-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Karsten Meyer Olesen deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/5180, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har med forbehold for politisk opbakning tilmeldt sig Miljøministeriets konkurrence #DKVild – Danmarks vildeste kommune. Konkurrencen løber fra foråret 2021 til slut 2022, hvor ”kommunen med det mest fantastiske biodiversitetsprojekt, baseret på bl.a. iderigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter/kubikmeter vild natur og udbredelse af viden til borgerne om den vilde naturs evner og egenskaber” (citat fra invitationen) kan vinde titlen og 1,0 mio. kr. til gennemførsel af et biodiversitetsprojekt.

   

  Konkurrencen drejer sig om, at de tilmeldte kommuner konkurrerer om at genskabe vild natur, som kan være alt fra vilde villahaver og områder omkring erhvervsvirksomheder til decideret oprettelse af områder med vild natur. Det kan også være genskabelse af vild natur i havet. I invitationen nævnes Hjørring Kommunes naturprojekt som et positivt eksempel.

   

  Miljøministeriets opfordring til at deltage i projektet sker på baggrund af, at der gennem den seneste årrække er konstateret et fald i biodiversiteten (også) i Danmark.

   

  Der er udpeget to dommere bestående af Frank Erichsen (Kastanjegården) og Morten D. D. Hansen, foredragsholder, tv-vært og naturvejleder. Dommerne lægger i deres bedømmelse vægt på, at projekterne er:

   

  • Store – Tænk stort, tænk hele kommunen
  • Vedvarende – Har et langsigtet strategisk sigte
  • Intelligente – At der er tale om intelligente løsninger
  • Nytænkende – Skaber nye samarbejder og konstellationer

   

  Der lægges desuden vægt på projekter, som rent faktisk gør en forskel og ”kommer ud over rampen”. På et webinar, som præsenterede projektet, blev der talt om vigtigheden i forhold til, at få inddraget aktører fra både civilsamfund og fra erhvervslivet og få dem med til at bidrage. Det blev samtidig understreget, at processen med at genskabe vild natur ikke er gratis. Det kræver både ressourcer og vilje at få det til at ske. 

   

  Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 3. marts 2021 ”analyse og plan for større biodiversitet i Aabenraa Kommune”. Intensionen med planen er blandt andet at få udarbejdet et idékatalog med naturfremmende tiltag på såvel private som kommunale arealer. Der tænkes samtidig udpeget 3-5 større sammenhængende områder, hvor der gennem projekter er mulighed for at skabe bedre og mere sammenhængende natur. Idékataloget kan herefter danne grundlag for en politisk prioritering af indsatserne.

   

  Plan, Teknik & Miljø vil derfor foreslå, at Aabenraa Kommunes bidrag til konkurrencen bliver udarbejdelse af denne biodiversitetsplan.

   

  Det foreslås samtidig, at forvaltningen starter det indledende arbejde med at identificere et projekt til styrkelse af biodiversiteten.

   

  I bilaget ”Film om #DKVild” er der en lille introfilm til konkurrencen.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Aabenraa Kommune bekræfter sin tilmelding til konkurrencen,

  at Aabenraa Kommunes bidrag til konkurrencen er udarbejdelse af en biodiversitetsplan samt forberedelse af et konkret projekt, og

  at eventuel deltagelse i projektet forankres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-04-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Ejler Schütt (I) stemmer imod med begrundelsen, at projektet er for diffust.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/6226, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  BoligSyd har fremsendt ansøgning om godkendelse af kommunegaranti for kreditforeningslån til renoveringsopgave i afdeling 67. Afdeling 67 er beliggende på Teglgårdsvej og Æblevænget i Padborg og består af 36 boliger, der fordeler sig med 22 boliger på Teglgårdsvej og 14 boliger på Æblevænget (oversigtskort vedlagt). Boligerne i afdelingen er 2 og 3 værelses boliger.

   

  Renoveringsprojektet omfatter alene de boliger, der er beliggende på Teglgårdsvej og består af udskiftning af eksisterende vinduer og døre grundet problemer med kondens, som forårsager yderligere skade med fugtproblemer og ødelæggelse af gulve ved større vinduespartier i boligerne.

   

  Af kommunens oversigt for sundheden i almene boligafdelinger fremgår afdelingens overordnede byggetekniske tilstand for 2020 (Bilag vedlagt). Renoveringen vil være med til at forbedre den byggetekniske tilstand og dermed afdelingens sundhed generelt.

   

  Anskaffelsessummen for renoveringen forventes at udgøre 2.720 mio. kr. og finansieres således:

  Egne midler – Henlæggelser

  0,900  mio. kr.

  Trækningsret

  0,220 mio. kr.

  15 årigt kreditforeningslån

  1,600 mio. kr.

  I alt

  2,720 mio. kr.

   

  Som konsekvens af renovering og låneoptagelser, så vil huslejen for boligerne på Teglgårdsvej stige. Huslejeudviklingen er som følgende:

   

   

  Nuværende husleje pr. måned

  Husleje pr. måned efter renovering

  Huslejestigning i %

  Laveste husleje

  4.215 kr.

  4.540 kr.

  7,7 %

  Højeste husleje

  5.190 kr.

  5.665 kr.

  9.1 %

   

  Lovgrundlag

  Lov om Almene Boliger §29  og §98

  Økonomi og afledt drift

  For kreditforeningslånet på 1,600 mio. kr. kræver kreditforeningen 100% kommunegaranti.

  Nuværende kommunegaranti i afdelingen udgør pr.  31. december 2020 for hele afdelingen ca. 5,680 mio. kr., som fordeler sig med ca. 3,140 mio. kr. for Teglgårdsvej og ca. 2,540 for Æblevænget.

   

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at  optagelse af 15 årigt kreditforeningslån på 1,600 mio. kr. til gennemførelse af renoveringsprojektet godkendes,

  at der stilles 100% kommunegaranti for det 15 årige kreditforeningslån på 1,600 mio. kr., og

  at huslejeforhøjelsen godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-04-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/36173, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  I denne sag fremlægges områdefornyelsesprogrammet for Ålandet til godkendelse, og der anmodes om anlægsbevilling og frigivelse af midler til områdefornyelsens proces og gennemførelse.

   

  Programmets tilblivelse

  Forud for udarbejdelsen af områdefornyelsesprogrammet, har der i Ålandet været gennemført en proces for udarbejdelse af et udviklingsperspektiv i 2017-2018. Ålandet dækker et geografisk stort område og adskillige landsbyer, der med Ålandet har skabt en landsbyklynge og et fællesskab. Geografisk dækker Ålandet den sydvestlige del af kommunen, heriblandt Bylderup-Bov, Rens og St. og Lille Jyndevad.  Prioritering og vægtning af de fire indsatser i områdefornyelsesprogrammet er sket i samråd med Styregruppen for Ålandet. Styregruppen blev nedsat i arbejdet med udviklingsperspektivet og sikrer forankring i egnsråd og lokalråd.

   

  Programmets indhold

  Områdefornyelsesprogrammet bygger ligesom udviklingsperspektivet på de fire kerneværdier, med mål om at understøtte netop disse i den videre udvikling. Der er prioriteret fire indsatser, der skal bidrage til fremme af Ålandet som en velfungerende og hyggelig og handlekraftig landsbyklynge, hvor det landlige hverdagsliv kendetegnes ved stærke fællesskaber og naturoplevelser.

   

  Målene er at understøtte lokale fællesskaber på tværs med gode hverdagstilbud, lige som der er fokus på, at natur og kulturoplevelser for alle Ålandet kan binde området sammen på tværs af landsbysamfund.

   

  For at styrke fællesskabet bliver der lagt særlig vægt på direkte involvering og understøttelse af lokalt drevne initiativer og projekter løbende gennem hele projektperioden. Dette sker gennem Ålandets Initiativpuljen, hvor der bliver afsat 1,0 mio. kr.

   

  Den højst prioriterede indsats er ”Dyrk Ålandskabet”, hvor der er afsat 4,6 mio. kr. til anlæg og tiltag, der skal styrke anvendelse, adgang og oplevelser i Ålandskabet og binde Ålandskabet sammen på tværs af landsbyer.

   

  Der disponeres 0,3 mio. kr. til en erhvervsudviklingsplan for Ålandet.

  Landsbyklyngen prioriteres med 0,5 mio. kr. til opbygning af fælles identitet og prioritering af kultur og events på tværs af landsbyer og lokalsamfund inden for klyngen for at styrke fællesskabet.

  Økonomi og afledt drift

  Ålandet har med et godkendt program mulighed for at opnå statslig refusion gennem landsbyfornyelsespuljen, hvor områdefornyelser siden maj 2019 også har været omfattet af kriterierne som refusionsbare udgifter.

   

  For at opnå statsligt refusion på op til 80% af refusionsbare udgifter har Aabenraa Kommune jf. byfornyelsesloven udarbejdet et områdefornyelsesprogram for Ålandet, som skal vedtages.

   

  Der er på investeringsoversigten for 2021 – 2024 afsat følgende beløb til formålet:

   

  Tabel 1: Afsatte midler i budget 2020 – 2024

   

  Beløb i 1.000 kr.

  2021

  2022

  2023

  2024

  I ALT

  Afsatte rådighedsbeløb

  520

  930

  2.960

  3.350

  7.760

  Frigivet anlægsbevilling

  240

  0

  0

  0

  0

  I alt

  760

  930

  2.960

  3.350

  8.000

   

  Som det fremgår af tabel 1 er der i alt afsat 8,0 mio. kr. til projektet i 2021 – 2024. Der er frigivet 0,240 mio. kr. til projektet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 – 2024.

   

  Der forventes på baggrund af områdefornyelsesprogrammet for Ålandet, at der kan hentes indtægter fra Staten. Der er på investeringsoversigten ikke budgetteret med disse indtægter. Det betyder, såfremt der gives tilsagn på baggrund af programmet, at eventuelle indtægter fra Staten i form af refusion vil tilføres anlægspuljen under Økonomudvalget, når pengene kan hjemtages forventeligt efter projektets afslutning.

   

  Det anbefales, at Vækstudvalget for Land og By bemyndiges til løbende at godkende projektet indenfor den ovenfor beskrevne totalrammen på 8,0 mio. kr.

   

  Afledt drift

  Udgifter til vedligehold af Ålandet er i dag tilpasset almene standardforhold. Et byfornyelsesprojekt betyder erfaringsmæssigt løsninger af en højere kvalitet, hvilket øger udgifterne til de driftsrelaterede udgifter på vedligehold. Ud fra tidligere erfaringer på byfornyelsesområdet, forventes afledt drift øget med cirka 1,5 % af anlægsudgift. Det er ikke muligt på baggrund af nærværende program at beregne den afledte drift. Den afledte drift forventes under politikområderne Natur og Miljø samt Vejdrift. Der vil senere i områdefornyelsens planlægning og gennemførelse, blive taget konkret stilling til afledte drift.

  I 1.000 kr.

   

  Afledt drift

  Funktion

  2021

  2022

  2023

  2024

   

  02.28.11

  60

  90

  120

  120

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at program for områdefornyelse i Ålandet godkendes,

  at der gives tillæg til anlægsbevilling til projekt ”Områdefornyelse Ålandet” på 7,760 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2021 – 2024, jf. tabel 1, som frigives,

  at eventuelle indtægter fra Staten tilføres anlægspuljen under Økonomiudvalget, når midlerne er hjemtaget, 

  at Vækstudvalget for Land og By bemyndiges til løbende at godkende projektet inden for beskrevne totalramme, og

  at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-04-2021

  Taget til efterretning.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-04-2021

  1.-4. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/8348, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler frigivelse af midler til opstilling af mobilt byrumsinventar til brug i forbindelse med afprøvning og aktivering af områder, som et led i større udviklingsprojekter.

   

  På budget 2021 er der afsat 0,5 mio. kr. til mobilt byrumsinventar. Projektet understøtter intentionerne i Handleplan for lokalsamfund i landdistrikterne ved blandt andet at bakke op om lokale initiativer og engagement med hurtige fleksible tiltag.

   

  Intentionen med det mobile byrumsinventar er, at der anskaffes inventar, der kan bruges i en bred sammenhæng på tværs af kommunen. Ved at have mobilt inventar er det muligt at afprøve idéer der opstår i forbindelse med større udviklingsprojekter med henblik på at gøre erfaringer forud for et permanent projekt. Inventaret kan eksempelvis være siddemøbler, plantekasser, legeelementer, eller andet lokalsamfundene ønsker at opstille.

   

  Det mobile inventar kan for eksempel anvendes til afprøvning af ideer for at vurdere effekten forud for beslutning om permanente løsninger i forbindelse med de større udviklingsprojekter. Ligeledes vil inventaret kunne anvendes til at understøtte det frivillige engagement i byer, hvor der eksempelvis udarbejdes udviklingsplaner. Dette kan gøres ved at afprøve, hvad og hvor meget der skal til for at samle folk og derved skabe liv og aktivitet i et område, hvor der på sigt ønskes udført permanente tiltag. I forbindelse med nogle af de igangværende områdefornyelser er der et stort fokus på landskabet og naturoplevelserne. Her vil inventaret eksempelvis kunne være med til at sætte fokus på oplevelser i naturen og afprøve, hvad der skal til for, at udvalgte steder iscenesættes eller understøttes af mindre tiltag.


  Opstillingen af det mobile inventar vil blive koordineret med lokalrådene og/eller de lokale projektgrupper, der arbejder med udviklingstiltag for at sikre, at der opnås synergi mellem afprøvningen med det mobile inventar og de projekter, der er under udvikling i lokalområderne.

   

  Udtrykket og udformningen af det mobile inventar skal være let genkendeligt, således det ikke opleves som værende en permanent løsning. I vedlagte bilag er der eksempler på, hvordan inventaret kunne udformes, herunder materialer og farver. Efter frigivelsen af midlerne igangsættes arbejdet med at udvælge inventaret, hvorefter det forventeligt kan sættes op i løbet af sommeren og efteråret 2021.

   

  Der orienteres om sagen på Teknik- og Miljøudvalget den 7. april 2021.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2021 afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til midlertidige byrum.

   

  Der vil være en afledt drift forbundet med mindre reparationer og renhold samt til at flytte inventaret mellem opstillingssteder. Den afledte drift skønnes at beløbe sig til 0,05 mio. kr. årligt og finansieres af afledt driftspuljen, der i henhold til Økonomiudvalgets beslutning af 18. februar 2020 nu er placeret i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til opstilling af mobilt byrumsinventar finansieret af det afsatte rådighedsbeløb,

  at rådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr. i 2021 frigives, og

  at Vækstudvalget for Land og By godkender det endelige valg af inventar.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-04-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/3225, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 16. december 2020 at sende et forslag til Lokalplan nr. 137 Del af Rødekro bymidte og et forslag til Kommuneplantillæg nr. 40 i offentlig høring i 8 uger. Planforslagene har været offentligt fremlagt fra den 13. januar 2021 til 10. marts 2021. Der blev afholdt et virtuelt borgermøde den 25. februar 2021 med 87 tilmeldte borgere.

  Lokalplanen har til formål at udlægge området til centerformål, boliger og grønt område. Lokalplanen åbner mulighed for opførelsen af et boligprojekt med 48 boliger i den nordlige og østlige del af området og et grønt område i mod hjørnet af Hærvejen og Østergade. Den nærmere udformning af det grønne område vil skulle ske i samarbejde med Rødekro Udviklingsråd og andre interessenter som en særskilt proces.
   

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse indkom der 18 høringssvar og ændringsforslag fra forvaltningen. Høringssvarene omhandler, at højden på bebyggelsen bør sænkes til at være maks. 13,5 meter, at bebyggelsesprocenten er for høj, at bebyggelsen kun opføres med rødlige teglmure, at der bør være mulighed for erhverv i stueetage, og at projektet burde være tilpasset de illustrationer, der er vist i Udviklingsplanen fra 2016 for Rødekro bymidte. Kometbutikkerne ville gerne have været involveret tidligere i processen og finder, at der burde have været lagt mere vægt på centerudvikling frem for den ensidige anvendelse til boligformål, som planforslaget lægger op til. Derudover var der en bemærkning fra Miljøstyrelsen om grundvandsredegørelse vedrørende Kommuneplantillæg nr. 40. Forvaltningen fremsætter forslag om at indsætte bestemmelse om et mindstekrav til opholdsarealer.
   

  Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat af 22. marts 2021. Høringsnotatet indeholder et resumé af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger hertil og indstilling til beslutning. Flere af høringssvarene indstilles imødekommet, idet den maksimale bygningshøjde foreslås sænket fra 15 meter til 13,5 meter, og at bebyggelsen kun må opføres med teglmure i rødlige nuancer. Lokalplanen giver allerede mulighed for erhverv i stueetagen mod Østergade og Hærvejen, men det er ikke et krav. Det indstilles, at der fortsat ikke pålægges krav om erhverv i stueetagen. Høringssvaret om, at lokalplanområdets bebyggelse skal udformes som vist i Udviklingsplanen imødekommes ikke. Der er udarbejdet en supplerende grundvandsredegørelse som indsættes i kommuneplantillægget.
   

  Planforslaget var screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Det var ud fra screeningen vurderet, at miljøpåvirkningerne ikke var af et sådan omfang, at der skulle udarbejdes en miljøvurdering. Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af lokalplanforslaget, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen kunne påklages inden 4 uger fra offentliggørelsen af Byrådets afgørelse. Der er ikke klaget over Byrådets afgørelse.

  Planmæssige forhold

  Med den endelige vedtagelse af Lokalplan 137 Del af Rødekro Bymidte aflyses den del af Lokalplan R.1.7, som er beliggende inden lokalplanområdet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 40 vedtages endeligt med de ændringsforslag, som fremgår af høringsnotat af 22. marts 2021, og

  at Lokalplan nr. 137 Del af Rødekro bymidte vedtages endeligt med de ændringsforslag, som fremgår af høringsnotat af 22. marts 2021.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-04-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/29115, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 16. december 2020 at sende et forslag til Kommuneplantillæg nr. 45 Rugkobbelcenter i høring i 8 uger. Planforslaget har været offentligt fremlagt fra den 20. januar 2021 - 17. marts 2021.

  Formålet med kommuneplantillæg nr. 45 er at ændre rammebestemmelser for rammeområdet 1.1.207.C Rugkobbelcenter, idet den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker ændres fra 1.000 m² til 1.200 m². Derudover sikres mulighed for, at der kan etableres publikumsorienteret service og at miljøklassen for virksomheder ændres fra 1-2 til 1-3.

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse indkom der 1 høringssvar. Høringssvaret omhandler bemærkning fra Miljøstyrelsen om redegørelse for kommuneplantillæggets påvirkning af det nærliggende Natura 2000 område Hjelm Skov og påvirkning af raste- og ynglearealer for arter opført på EU-habitatdirektivets bilag IV.

  Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat dateret den 17. marts 2021. Høringsnotatet indeholder et resumé af høringssvaret, forvaltningens bemærkninger hertil og indstilling til beslutning. Høringssvaret fra Miljøstyrelsen indstilles imødekommet, idet forvaltningen har udarbejdet en redegørelse i forhold til påvirkningen af Natura 2000 området og bilag IV arter, som kan indsættes i kommuneplantillæggets redegørelse.

  Planforslaget var screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Det var ud fra screeningen vurderet, at miljøpåvirkningerne ikke var af et sådan omfang, at der skulle udarbejdes en miljøvurdering. Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af forslaget til kommuneplantillægget, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen kunne påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af Byrådets afgørelse. Der er ikke klaget over Byrådets afgørelse.
   

  Planmæssige forhold

  Rammeområde 1.1.207.C Rugkobbelcenter er udlagt som lokalcenter. Efter planloven må lokalcentres maksimale bruttoetageareal til detailhandelsbutikker ikke overstiger 3.000 m² og den enkelte dagligvarebutik må ikke have et bruttoetageareal, der overstiger 1.200 m².

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 45 for rammeområde 1.1.207.C Rugkobbelcenter vedtages endeligt med den ændring som fremgår af høringsnotat af 17. marts 2021.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-04-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/33588, Sagsinitialer: HSO

  Sagsfremstilling

  I henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv og oversvømmelsesloven skal kommunerne udarbejde risikostyringsplaner for oversvømmelser for områder med potentielt væsentlig risiko for oversvømmelse. Dele af Aabenraa by har tidligere været udpeget, og er nu igen udpeget, som ét ud af i alt 14 risikoområder i Danmark. Risikoområdet er afgrænset til de lavt beliggende dele af Aabenraa by, nærmere betegnet de områder, som vil blive oversvømmet ved en ekstrem stormflod i kote 4,25.

   

  Risikostyringsplanen skal omhandle håndtering af oversvømmelsesudfordringerne i dag og i fremtiden ved fastsættelse af mål for styring af risikoen og planlægning af tiltag til opfyldelse af disse mål. Planen skal omfatte alle aspekter af risikostyring vedrørende oversvømmelser med særlig vægt på forebyggelse, beskyttelse (sikring) og beredskab.

  Byrådet vedtog i 2015 den første Risikostyringsplan for Aabenraa By for perioden 2015-2021, som nu skal revideres.

   

  Planen omhandler blandt andet, hvilke oversvømmelser området kan rammes af, hvad risikoen er, hvilke mål der sættes for området, og hvilke tiltag der foreslås iværksat for perioden 2021 - 2027 for at minimere risikoen for oversvømmelser.

   

  Planens indhold er delvist obligatorisk og følger Kystdirektoratets skabelon. Samtidigt går planen i dybden med klimascenariers virkninger og forskellige oversvømmelsesscenarier, hvilket betyder, at der er tale om et langt dokument.

  Der er udarbejdet en let læselig udgave til formidlingen i forbindelse med den offentlige høring (”pixi-udgave”), se bilag.

  Desuden er der ifølge Kystdirektoratets skabelon udarbejdes en mere udførlig tabel med tiltagene som arbejdsredskab til planen. Tabellen skal følge planens offentliggørelse og fremgår ligeledes af bilag.

   

  Den politiske beslutning omhandler vision, mål og tiltag for risikostyringen i risikoområdet Aabenraa.

  Tiltagene er fokuseret på planperioden, dvs. de kommende 6 år.

  Igennem mål og tiltag besluttes rammer for kommunens øvrige fysiske planlægning og arbejde med beredskabsplaner vedrørende oversvømmelser i risikoområdet.

  Indirekte besluttes ligeledes den accepterede oversvømmelsesrisiko.

   

  Det skal understreges, at planen i al væsentlighed viderefører eller uddyber mål og indsatser, der er eller har været politisk behandlede emner, for eksempel projektet ”Byerne og det stigende havvand”, etablering af pumpe-sluse-anlægget ved Mølleåens udløb, Beredskabsplan for oversvømmelser med videre.

  Der har været den læring fra sidste planperiode, at der ikke har været nok opmærksomhed på løbende opfølgning af planens implementering i øvrig planlægning og realisering af fysiske tiltag, hvorfor denne del er tydeliggjort i planforslaget.

   

  Ifølge lovgivningen skal risikostyringsplanen være vedtaget i Byrådet senest den 22. oktober 2021 efter 6 måneders offentlig høring. Efterfølgende sendes planen til Staten, som offentliggør en sammenfattende risikostyringsplan senest den 22. december 2021 for hvert vanddistrikt og videresender planerne til EU.

   

  For at kunne nå fristen, er processen tilrettelagt som følgende:

  7. april 2021: Teknik- og Miljøudvalget behandler forslaget

  8. april 2021: Vækstudvalget for Land og By orienteres om forslaget

  9. april 2021: Forslaget sendes i offentlig høring

  Økonomiudvalgte orienteres om forslaget tidligt i høringsperioden.

  6. oktober 2021: Endelig plan behandles i Teknik- og Miljøudvalget med forbehold for de sidste høringssvar

  12. oktober 2021: Endelig plan behandles i Økonomiudvalget

  13. oktober 2021: Endelig plan behandles i Byrådet

   

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, og der indstilles, at planforslaget sendes i offentlig høring i 6 måneder.

  Planmæssige forhold

  Risikostyringsplanen sætter inden for risikoområdet rammer og bindinger relateret til oversvømmelsesrisikoen for kommunens øvrige planlægning, herunder kommuneplan, klimatilpasningsplan og beredskabsplaner.

  Økonomi og afledt drift

  I planen anføres mål og tiltag for risikostyringen, som kommunen forpligter sig til at arbejde for, men vedtagelse af planen indebærer ingen umiddelbare økonomiske bindinger for kommunen. Der er pt. ikke afsat særskilte midler til realisering af tiltagene.

  Høring/udtalelse

  Der har i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget været workshops med deltagelse af forvaltningen og eksterne aktører: Havnen, Beredskabet og Arwos.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-04-2021

  Taget til efterretning.

   

  Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/7628, Sagsinitialer: WFP

  Sagsfremstilling

  Regeringen har den 5. december 2020 indgået aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet blandt andet om lovbundne minimumsnormeringer på kommuneniveau fra 2024 og et løft af normeringer i årene frem til da.

   

  Rammerne for puljeudmøntningen i 2021-2023 blev fastsat med Aftale om minimumsnormeringer af 5. december 2020. Aftalen er, at tilskuddet stiger til 1,6 milliarder kroner i 2025, så normeringerne løbende kan øges.

  Det følger af aftalen, at der i 2021 skal udmøntes i alt 767,4 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner.

   

  Tilskuddet fordeles til alle kommuner via direkte statslig tildeling efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn i 2021, hvilket har givet Aabenraa Kommune et tilskud på 7,0 mio. kr.

   

  Midlerne skal anvendes til pædagogisk personale i kommunale, selvejende og private daginstitutioner, som varetager en funktion i direkte tilknytning til børnene. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssige baggrund eller ansættelsesform.

  Privatinstitutioner vil alene modtage tilskud indirekte via de gældende regler for tilskud til privatinstitutioner.

   

  Ud over udgifter til løn og pension kan der finansieres udgifter til overhead og revision.

  Midlerne kan indgå i beregningsgrundlaget for fastsættelsen af forældres egenbetaling.

  Kommunerne skal som led i aflæggelsen af det revisionspåtegnede regnskab bekræfte, at tilskuddet er lagt oven i det vedtagne budget for 2021, og at en eventuel budgetmæssig omprioritering på dagtilbudsområdet ikke skyldes det tildelte tilskud

  Opfølgningen medfører dog ikke en fastlåsning af hverken kommunernes budget- eller regnskabsniveau på dagtilbudsområdet, som derfor vil kunne reguleres som følge af fx faldende/stigende børnetal og lokale politiske prioriteringer.

  Eventuelt uforbrugte dele af det udbetalte tilskud skal tilbagebetales i 2022 og tilfalder statskassen.

   

  Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvorledes puljemidlerne nærmere fordeles blandt de omfattede daginstitutionstyper og daginstitutioner.

   

  Pr. 31 marts 2021 er der indskrevet i alt 2.678 børn fra 0-5 år i de kommunale, selvejende og private daginstitutioner, og den samlede tildelte pulje til bedre normeringer i 2021 fratrukket den forventede udgift til revision er på 6,98 mio. kr. Der er afsat 20.000 kr. til revisionspåtegning.

   

  Forvaltningen foreslår, at puljemidlerne, fratrukket den forventede udgift til revision, kan fordeles til kommunale, private og selvejende institutioner på to nedenstående måder:

   

  Forslag 1: Puljemidlerne bliver ligeligt fordelt mellem 0-2 årige og 3-5 årige. Dette betyder at institutionerne tildeles 3.600 kr. pr. barn pr. år.

   

  Forslag 2: Puljemidlerne bliver fordelt efter tildelingsmodellen mellem 0-2 årige og 3-5 årige.

  Dette betyder at institutionerne tildeles 5.700 kr. pr. barn pr. år for 0-2 årige og 2.912 kr. pr. barn pr. år for 3-5 årige.

   

  Forvaltningen anbefaler at puljemidlerne fordeles efter forslag 2 eftersom der er et større efterslæb på 0-2 årige i forhold til minimumsnormeringer.

   

  De budgetmæssige konsekvenser ved model 2 er:

   

  Budgetmæssige konsekvenser.

  Ændring af budget 2021

  Øget tildeling til kommunale og selvejende instutitioner (5.14)

  5.996.000

  Tilskud private institutioner (5.19)

  1.001.000

  Tilskud privatpasning (5.10)

  -

  Tilskud til tyske institutioner

  -205.000

  Administration 2,1% afledt udgift til privat og selvejende

  60.000

  Fripladser og søskenderabat

  442.000

  Revision

  20.000

  forældrebetaling

  -1.070.000

  Tilskud minimumsnormeringer UVM

  -7.008.000

  Fællesudgifter til dagtilbudsområdet (residual)

  764.000

   

   

  Den yderligere tildeling pr. barn pr. år er ikke omfattet af den tekniske regulering for mer- /mindre indskrivning i løbet af året.

   

  Tilskud til privat børnepasning er også omfattet, men der er i Aabenraa kommune ikke børn i 3-5 årig alderen i private børnepasningsordninger.

   

  Forældrebetalingstaksten og driftstilskuddet til danske privatinstitutioner ændres i forbindelse med tilførslen af puljemidlerne. Tilskuddet til DSSV institutionerne nedjusteres med stigningen i forældrebetalingstaksten.

   

  Forældrebetaling pr. 1-8-2021

  Nuværende takster

  Forslag 1

  Forslag 2

  0-2 årige pr. måned

  3.395 kr.

  3.524 kr.

  3.599 kr.

  3-5 årige pr. måned

  1.902 kr.

  2.031 kr.

  2.006 kr.

  Danske Privatinstitutioner pr. 1-5-2021

   

   

   

  Driftstilskud 0-2 år pr. måned

  8.338 kr.

  8.725 kr.

  8.950 kr.

  Driftstilskud 3-5 år pr. måned

  4.816 kr.

  5.203 kr.

  5.129 kr.

  DSSV institutioner pr. 1-8-2021

   

   

   

  Nettotilskud 0-2 år pr. måned

  9.441 kr.

  9.312 kr.

  9.237 kr.

  Nettotilskud 3-5 år pr. måned

  4.760 kr.

  4.631 kr.

  4.656 kr.

   

  Ovenstående forældrebetalingstakster kan først træde i kraft til august eftersom de skal varsles 3 måneder i forvejen. De sidste 5 måneder opkræves de fulde 25 % af forældrebetalingen. Hvis man i stedet kun skulle opkræve 5/12 dele af forældrebetalingen ville taksten til forslag 1 være 3.477 kr. for 0-2 årige og 1.984 kr. for 3-5 årige. Til forslag 2 ville taksten være 3.525 kr. for 0-2 årige og 1.968 kr. for 3-5 årige.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at forslag 2 til fordeling af puljemidlerne godkendes, og

  at taksten for forældrebetaling og tilskud til private institutioner godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-04-2021

  1. at – Godkendt
  2. at – Anbefalet godkendt

  Povl Kylling Petersen (A), Signe Bekker Dhiman (A), Lene Dalsgaard Kræg (Ø) og Rasmus Elkjær Larsen (C) undlod at stemme.

  Supplerende sagsfremstilling

  Af sagsfremstillingen fremgår følgende:

  ”Ovenstående forældrebetalingstakster kan først træde i kraft til august, eftersom de skal

  varsles 3 måneder i forvejen. De sidste 5 måneder opkræves de fulde 25 % af forældrebetalingen. Hvis man i stedet kun skulle opkræve 5/12 dele af forældrebetalingen ville taksten til forslag 1 være 3.477 kr. for 0-2 årige og 1.984 kr. for 3-5 årige. Til forslag 2 ville taksten være 3.525 kr. for 0-2 årige og 1.968 kr. for 3-5 årige.”

   

  Teksten skal erstattes af følgende:

  Tilskuddet udbetales 1. maj til institutionerne og der er forudsat at forældrebetalingen finansierer 25% af stigningen fra 1. maj. Idet ændringer af takster vedr. dagtilbud i løbet af året skal varsles med 3 måneder, vil ændringen af forældrebetalingstaksten jf. ovenstående først træde i kraft den 1. august, hvilket giver en mindreindtægt i forældrebetalinger i perioden 1. maj – 30. juni (juli måned er betalingsfri).

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

  Anbefales godkendt idet taksten fastsættes efter forslag 2 dvs. 3.599 kr. for 0-2 årige og 2.006 kr. for 3-5 årige gældende for perioden 1. august til og med 31. december 2021.

   

  Sagsfremstillingen til Byrådet korrigeres i overensstemmelse med den supplerende sagsfremstilling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/6353, Sagsinitialer: TOLI

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes ”Tilsynspolitik 2021” efter servicelovens bestemmelser. Byrådet skal hvert år udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik og gennemføre tilsyn på visse sociale institutioner.

   

  Tilsynspolitik 2021 beskriver de overordnede rammer for de lovpligtige tilsyn med plejehjem, kommunale og private leverandører af personlig og praktisk hjælp, leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem, aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse.
   

  Tilsynspolitikken har kobling til visionen for Aabenraa Kommunes Handicappolitik og Ældre- og værdighedspolitik samt til den fælles Kerneopgave; Sundhed, mestring og fællesskabelse.
   

  Formålet med de kommunale tilsyn er at påse:

  • At borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven, og det serviceniveau, som Byrådet har besluttet.
  • At hjælpen eller støtten er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.


  Tilsynet er med til at understøtte en systematisk kvalitetskontrol med henblik på læring og udvikling af tilbuddene. Herudover har tilsynet fokus på, hvordan leverandørerne arbejder med effektmåling, og opnår resultater sammen med borgeren.
   

  Tilsynsfokus for 2021 er uændret i forhold til 2020 og udmøntet i 6 kvalitetstemaer.
   

  Temaerne vurderes fortsat at være relevante og væsentlige i forhold til løsning af kerneopgaven.

  • Trivsel & Værdighed
  • Sundhed & Rehabilitering
  • Dokumentation
  • Samarbejde med og inddragelse af pårørende
  • Ledelse og kompetencer
  • Tilbudsportal & Plejehjemsoversigt
    

  Hvert kvalitetstema er konkretiseret i dertilhørende kriterier. Der er tilføjet flere nye kriterier i forhold til Tilsynspolitik 2020.

   

  Der foreslås følgende kriterier:

  • At tilsynene, hvor det er relevant og muligt, kan foregå gennem flere besøg og på forskellige tidspunkter af døgnet/ugen.
  • At tilsynene følges op med et læringsmøde med de respektive leverandører for at skabe tværgående læring og understøtte et bottom-up perspektiv i forhold til udvikling af områderne.
  • At der er fokus på, hvordan erfaringerne fra Covid-19 pandemien er omsat i læring og forandring.
  • At der er et særligt fokus på de atypiske borgere.
  • At der er fokus på, hvordan der arbejdes med rehabilitering og profylakse i forhold til KRAM faktorer.
  • At sammenhænge mellem observationer, handlinger og opfølgning prioriteres.
  • At der gennemføres Medicinaudits.
  • At der er fokus på specialisering og samarbejde med eksterne faggrupper.
  • At realkompetencer hos forskellige faggrupper vurderes, herunder ufaglærte.
    

  Kvalitetskriterierne udmøntes yderligere i en interviewguide og andre strukturerede dataindsamlingsmetoder, der benyttes under tilsynet og tilpasses målgruppen.
   

  Tilsynene foregår uanmeldte og/eller anmeldte i henhold til, hvad loven foreskriver.

  Tilsynene vil blive gennemført af medarbejdere tilknyttet Social & Sundhed.
   

  Under tilsynet foretages observationer, stikprøvekontrol af dokumentation, interview med borgere, pårørende, ledere og medarbejdere.

   

  Vurdering af tilbuddet sammenfattes i en tilsynsrapport for de respektive leverandører. En gang årligt modtager Social- og Sundhedsudvalget en årsredegørelse for de samlede tilsyn.
   

  Aabenraa Kommune skal i 2021 for første gang gennemføre tilsyn på friplejehjem i Aabenraa Kommune.

  Høring/udtalelse

  Forslag til Tilsynspolitik 2021 har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Seniorrådet finder det positivt, at tilsyn fremover følges op med fælles læringsmøder med institution / leverandør, samt at der i 2021 er fokus på kvalitet i tilbuddene. Handicaprådet påskønner de tilføjede ændringer i Tilsynspolitik 2021, da disse ændringer er relevante og konstruktive set i et læringsperspektiv. Handicaprådet påpeger endvidere, at det bør fremgå tydeligere, at pårørende skal inddrages, medmindre borgeren ikke ønsker dette. Det er forvaltningens opfattelse, at pårørendeinddragelse er synliggjort, både i forbindelse med interview og i drøftelse med beboerråd. Forvaltningen vurderer, at formuleringen i Tilsynspolitikken er dækkende for, hvad det er muligt inden for lovgivningen.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Tilsynspolitik 2021 godkendes, og

  at tilsynsindsatsen gennemføres af Social & Sundhed.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2021

  1. at anbefales godkendt.
  2. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37924, Sagsinitialer: mjh

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal idéoplægget for nye fælles fysiske rammer for CJU, Træning & Forebyggelse og HjælpemiddelHuset på Vestergade 14, Rødekro, godkendes og restrådighedsbeløbet til anlægget frigives.

   

  Social & Sundhed har i samarbejde med Plan, Teknik & Miljø udarbejdet et idéoplæg, der ifølge den aftalte tidsplan, skal behandles med henblik på en godkendelse i april 2021.

   

  I arbejdet med idéoplægget er der identificeret og analyseret de ideer og tanker, der er gjort om byggeriets form, funktionalitet, størrelse og anvendelsesperspektiv – jævnfør ’En byggeproces i Aabenraa Kommune’.

   

  Idéoplægget beskriver visionen og målsætningerne for de nye fælles fysiske rammer for CJU, Træning & Forebyggelse og HjælpemiddelHuset i Vestergade samt de indledende anlægsmæssige overvejelser.

   

  Visionen er at sørge for, at borgerne møder en rehabiliterende indsats, i optimale rammer, der sikrer de bedste muligheder for, at borgerne bliver eller forbliver selvhjulpne.

   

  Visionen er understøtte af fem overordnede målsætninger:

  1. Bedre sammenhæng for borgerne,
  2. høj faglig kvalitet,
  3. synergieffekter,
  4. social ansvarlighed og
  5. bæredygtighed

   

  Vi vil i Rødekro skabe rammerne for, at borgere, med behov på tværs af de tre områder, møder os i én samlet funktion. Eksempelvis kan der skabes sammenhængende forløb koordineret på tværs af fagområderne for borgere i apopleksiforløb. På en måde så borgerne oplever sammenhæng i både tid og sted i de indsatser, Social & Sundhed leverer. Social & Sundhed vil således arbejde med borgerrejsemetoden for at fastholde og udvikle borgervinklen i leverancen af vores indsatser.

   

  På baggrund af de ovenstående politiske beslutninger iværksættes arbejdet med byggeprogrammet, der vil skabe et teknisk grundlag for at kunne udarbejde et endeligt udbudsgrundlag for en totalentreprise eller totalrådgivning.

  Økonomi og afledt drift

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2024 blev der i 2021-2023 til Hjælpemiddeldepot, Træning & Forebyggelse og Montagen afsat et samlet rådighedsbeløb på 58,0 mio. kr. Rådighedsbeløbet er fordelt med 30,0 mio. kr. i 2021, 8,5 mio. kr. i 2022 og 24,5 mio. kr. i 2024.

   

  Hertil kommer, at der i 2023 er afsat 2,0 mio. kr. til flytning og reetablering af eksisterende lejemål. Dette rådighedsbeløb frigives ved en enkeltsag.

  Høring/udtalelse

  Der er fremsendt materiale til Seniorrådet og Handicaprådet med henblik på at give input til projektet. Endvidere afholdes der et virtuelt borgermøde om projektet den 30. marts 2021.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at idéoplægget godkendes, og

  at der gives en anlægsbevilling på 58,0 mio. kr. til nye fysiske rammer for CJU, Træning & Forebyggelse og HjælpemiddelHuset på Vestergade 14, Rødekro finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på samlet 58,0 mio. kr. som frigives.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2021

  1. at anbefales godkendt.
  2. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/8854, Sagsinitialer: JFH

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 25. marts 2020 udstykning og byggemodning af 13 nye parcelhusgrunde på Visøparken, Løjt Kirkeby. 

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet forslag til salgspriserne, som fremgår af vedhæftede bilag.

   

  Priserne på grundene er bl.a. fastsat under hensyntagen til følgende faktorer:

  -      Byggemodningsberegningen

  -      Vurdering af området

  -      Sammenligning med andre parcelhusgrunde

  -      Grundstørrelse

  -      Beliggenhed

   

  Forslag til grundpriserne er mellem 0,380 mio. kr. og 0,485 mio. kr. inkl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter.

   

  Grundstørrelserne er fra 1.154 m2 til 1.544 m2.

   

  Grundene er ikke endeligt godkendt af Geodatastyrelsen, og der tages derfor forbehold for grundstørrelserne og grundene vil blive udbudt offentligt til salg, når de er endelige godkendte og målebladene foreligger. Forvaltningen forventer, at disse foreligger i maj eller juni måned.

   

  Parcelhusgrunde skal udbydes offentligt til salg.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at de 13 parcelhusgrunde udbydes offentligt til salg, når de er endeligt godkendt af Geodatastyrelsen,

  at de 13 parcelhusgrunde udbydes offentligt til salg til de mindstepriser, der fremgår af forslag til grundpriser,

  at grundene sælges for højeste bud, dog minimum til de priser, der fremgår af forslag til grundpriser,

  at indkommer der flere ens bud på samme grund i udbudsperioden, laves der ny budrunde for grunden blandt de pågældende bydende, og

  at udbuddet i øvrigt sker på de vilkår, der fremgår af de generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/27090, Sagsinitialer: PBRU
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/42586, Sagsinitialer: MBB
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/7058, Sagsinitialer: HHEN
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/476, Sagsinitialer: HHEN
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på

  ”Godkend”.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2021

  Protokollen er godkendt.