Beslutningsprotokol

tirsdag den 15. juni 2021 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2021

  Orientering om:

  • Status på byggesagsbehandling
  • Proces om arealudvikling
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/6774, Sagsinitialer: SBRO

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes eksterne revision Ernst & Young har fremsendt revisionsberetning nr. 21 om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. vedr. regnskabsåret 2020.

   

  Det er revisors vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange, og at sagsbehandling generelt foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning.

   

  Revisionsberetningen indeholder de lovpligtige redegørelser om udført revision til følgende ministerier:

  • Beskæftigelsesministeriet
  • Social- og Ældreministeriet
  • Udlændinge- og Integrationsministeriet
  • Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

   

  Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har givet anledning til en revisionsbemærkning vedrørende forbehold i revisorerklæringen for Kommunernes sygedagpengesystem KSD, for nøjagtigheden i beregningen af sygedagpenge og refusion.

  I den øvrige revision er der ikke fundet fejl og mangler af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning af kommunens endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret 2020.

   

  I revisionen af de sociale udgifter har revisionen konstateret, at der i revisorerklæringen for KSD er anført følgende forbehold:

   

  ”Grundlag for konklusion med forbehold

  Som anført under kontrolmål 6 ”Der er etableret kontroller som medvirker til, at der som led af sagsbehandling i KSD sker en nøjagtig beregning af sygedagpenge og refusion” har vi konstateret, at kontrolaktiviteterne ikke har været effektive, idet der er konstateret mere end 100 fejl i beregningerne i KSD i erklæringsperioden.

  Kontrolmålet er dermed ikke fuldt opnået”.

   

  Det fremgår af § 26 stk. 2 i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1467 af 16/12/2019, at kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system fungerer i et edb-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner.

   

  Som følge heraf kan vi ikke konkludere, hvorvidt disse fejl eller eventuelle andre fejl i applikationskontrollerne kan medføre fejl i udbetalingsgrundlaget for de sociale ydelser. Som konsekvens heraf er der risiko for, at borgernes retssikkerhed ikke er sikret i tilstrækkeligt omfang. 

   

  Forbeholdet er generelt for alle landets kommuner. Kommunen kan ikke gøre noget administrativt for at fjerne revisionsbemærkningen. 

  Bemærkningen består frem til det tidspunkt, hvor kommunen får en ISAE 3402 erklæring fra en uafhængig revisor vedrørende applikationskontroller i KSD, der dækker et kalenderår, og som er uden forbehold, der vurderes at kunne skabe sikkerhed vedrørende fuldstændigheden og nøjagtigheden i grundlaget for udbetaling af sociale ydelser.”

   

  KSD er et fælleskommunalt system, der driftes via aftaler med KOMBIT og deres systemleverandør. Der er således tale om et forhold, som Aabenraa Kommune ikke selv har indflydelse på.

   

  Høring/udtalelse

  Revisionsberetningen er fremsendt til orientering i Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik og  Miljøudvalget på deres førstkommende møder. Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler beretningen godkendt.

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at revisionsberetning nr. 21 godkendes.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 23-06-2021

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson (UP).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/6774, Sagsinitialer: SBRO

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles revisionsberetning nr. 22 om revision af årsregnskabet 2020 samt den endelig godkendelse af regnskabet for 2020.

  Årsberetningen for 2020 blev foreløbigt godkendt og afgivet til kommunens eksterne revision Ernst & Young på byrådsmødet den 24. marts 2021.

   

  Revisionsberetning nr. 22 om revision af årsregnskabet 2020:

  Revisionen har i revisionsberetning nr. 22 afgivet en revisionsbemærkning vedr. Kommunernes Sygedagpengesystem KSD – samme bemærkning refereres i revisionsberetning nr. 21. Som det også er anført under behandling af revisionsberetning nr. 21, så har Aabenraa Kommune ikke selv mulighed for at håndtere forholdet, det der er tale om et landsdækkende forhold, som håndteres via KOMBIT.

   

  Herudover har den udførte revision ikke givet anledning til bemærkninger.

  Revisionen kommenterer i pkt 9.2.1, at køb af areal ved Aabenraa Havn til 28 mio. kr. er udgiftsført i 2020, selvom overdragelse af arealet ikke har fundet sted i 2020. Handlen er endelig godkendt på byrådsmødet i april 2021.

   

  Revisionen kommenterer i punkt 9.2.4, at afskrivninger i anskaffelsesåret alene afskrives med en dag. Forholdet har også været gældende i 2019. Den fejlagtige afskrivning har ikke haft betydning for de enkelte års driftsregnskaber, men har alene betydning for bevægelsen mellem aktiver og egenkapitalen. Økonomiafdelingen har været i dialog med systemleverandør, således at opsætningen i økonomisystemet ændres, så afskrivning fremadrettet også sker i fuldt omfang i anskaffelsesåret.

  Revisionen har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning, som er uden forbehold.

   

  Regnskabet for 2020

  Det endelige regnskab for 2020 svarer til det regnskab, som er forelagt Byrådet i mødet i marts 2021. Der er foretaget enkelte redaktionelle ændringer i regnskabet, idet skema på side 22 i kolonne 5 og 6 er korrigeret for mindre regnefejl, og revisionspåtegningen er indført i regnskabet.

  Med baggrund i de foreliggende revisionsberetninger vedr. regnskabet for 2020 skal Byrådet foretage endelig godkendelse af regnskabet for 2020

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at revisionsberetning nr. 22 om regnskabet for 2020 godkendes, og

  at regnskabet for 2020 godkendes endeligt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 23-06-2021

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson (UP).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/3402, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 9. februar godkendt de økonomiske procedurer for budget 2022-2025. Heraf fremgår, af følgende skal forelægges Økonomiudvalget i juni måned.

  • Udvalgenes budgetbidrag

   

  Budgetbidrag:

  Økonomiudvalget har den 16. marts 2021 udmeldt en budgetramme til de stående udvalg svarende til det vedtagne budget 2021 overslagsår 2022-2024.

   

  Alle udvalg, på nær Arbejdsmarkedsudvalget, har i juni måned udarbejdet budgetbidrag i balance, herunder omprioriteringer inden for udvalg samt udkast til takster for 2022.

  Arbejdsmarkedsudvalget kan først behandle budget 2022-2025, når der ligger en økonomiaftale.

   

  Udvalgenes omprioriteringer samt forslag til takster for 2022 fremgår af udvalgenes budgetnotater, som er vedhæftet som bilag.

   

  Social- og Sundhedsudvalget og Børne og Uddannelsesudvalget har foretaget omprioriteringer indenfor eget udvalg. Børne- og Uddannelsesudvalget omprioriterer 1,668 mio. kr. fra EGU til FGU, idet nyopstartede elever er overgået til FGU. Social- og Sundhedsudvalget har foretaget en række omprioriteringer – hovedsageligt indenfor politikområdet Visitation og Understøttelse. De væsentligste omprioriteringer er sket fra ældreområdet til det specialiserede voksenområde samt udgifter til Forsorgshjem.

   

  Økonomiudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Teknik og Miljøudvalget og Vækstudvalget for land og by har ikke foretaget omprioriteringer.

   

  I forhold til spillerum 0, som er det vedtagne budget 2021 overslagsår 2022-2024, er der indarbejdet følgende ændringer:

  • Bevillingskontrollen pr. 30.09.2020
  • Byrådsbeslutninger i perioden november 2020 til og med maj 2021
  • Bevillingskontrollen pr. 31.03.2021

   

  Det godkendte budget samt ovenstående indarbejdede ændringer og udvalgenes omprioriteringer udgør spillerum 2, hvilket fremgår af budgetnotaterne.

   

  Byrådsbeslutninger for maj, herunder bevillingskontrollen pr. 31.03.2021 er efterfølgende indarbejdet i spillerum 2 og fremgår ikke af budgetnotaterne.

   

  Udvalgene har ingen forslag til akutanlæg.

  Men der er registreret en fejl/mangel vedr. anlægsprojektet ”Tilskud museum Sønderjylland”, hvor der ikke er afsat midler fra og med 2022.

  Hertil kommer følgende anlæg der skal drøftes i forbindelse med budget 2022-2025.

  • Skolevænget (tidligere Fjordskolen)
  • Dagtilbudsstruktur Aabenraa jf. sagen i Økonomiudvalget den 8. juni 2021.

   

   

  Økonomiske risici i budgetrammer:

  Demografi

  Befolkningsprognosen som Danmarks Statistik har udsendt i maj 2021, viser et fortsat forventet fald i indbyggerantallet for Aabenraa Kommune samlet set. Samtidig viser prognosen en yderligere forskydning i alderssammensætningen, idet børnetallet 6-16-årige falder yderligere mens antallet af ældre +75-årige stiger.

   

  Den demografiske udvikling påvirker både indtægterne samt de driftsområder, der er omfattet af Aabenraa Kommunes demografimodel.

  Der er ikke indregnet demografiændringer i budgetrammerne for 2022 og frem.

   

  Demografimodellen som anvender befolkningsprognosen fra maj 2021, viser at der i 2022 skal tilføres yderligere årligt 8,3 mio. kr. netto til driftsbudgetterne. I overslagsårene forventes en yderligere vækst med den nuværende befolkningssammensætning. 
  Modellen medfører fra 2022 en omfordeling på 9,2 mio. kr. fra Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetramme til Social- og Sundhedsudvalgets budgetramme særligt grundet fald i skoleelever og en lille stigning på dagtilbud, mens ældreområdet skal have tilført 18,1 mio. kr. yderligere fra 2022 jf. demografiberegningsmodellerne.

   

  Der er i de økonomiske procedure aftalt, at såfremt økonomiaftalen for 2022 ikke kompenserer for en stigning, vil der skulle ske en omprioritering af ændringerne indenfor de udmeldte rammer.

  Resultat af økonomiaftalen afventer fortsat, idet aftaleforhandlingerne pågår.

   

  Ledighedsudviklingen

  Det fremgår af budgetvejledningen fra marts 2021, at udviklingen i ledigheden på landsplan i efteråret 2020 ikke har været så dramatisk, som det kunne have været frygtet. Hvis det samme gør sig gældende for 2021, må udgifterne forventes at ligge under aftaleniveauet. Den udvikling forventes at fortsætte i 2022 og dermed er der umiddelbart ikke grundlag for at være bekymret for ekstraudgifter som følge af udsving i ledigheden.

   

  Derudover gælder hovedreglen på beskæftigelsesområdet, at eventuelle udfordringer først og fremmest opstår hvis der er en aktivitetsudvikling som adskiller sig fra landsgennemsnittet.

   

  Indtægtssiden

  De samlede økonomiske konsekvenser på indtægtssiden for budget 2022 kan først opgøres når økonomiaftalen mellem KL og Regeringen er faldet på plads og de faktiske parametre der indgår i aftalen er opgjort for de enkelte kommuner. Disse tal modtager kommunerne først med udgangen af juni måned.

  De økonomiske risici m.m. er uddybet i vedlagte bilag.

   

   

  Den videre budgetproces:

  Den videre proces for budgetlægningen er følgende:

  23. juni

  Byrådet orienteres om økonomiaftalen

  17. august

  Minibudgetseminar byrådet

  17. august

  Økonomiudvalget behandler økonomiaftalen (spillerum 3)

  6. - 7. sept.

  Budgetseminar

  14. september

  Økonomiudvalgets budgetforslag

   

  Økonomi og afledt drift

  Spillerum 2 excl. engangspulje på 7,923 mio. kr. udgør følgende:

   

  Spillerum 2B

  2022

  2023

  2024

  2025

  Indtægter

  -4.219.375

  -4.289.091

  -4.377.059

  -4.377.059

  Driftsudg. Incl. renter

  4.089.211

  4.160.888

  4.249.521

  4.249.521

  Resultat ordinær drift

  -130.164

  -128.203

  -127.538

  -127.538

  Anlæg incl. jordforsyning

  103.375

  120.000

  120.000

  120.000

  Resultat

  -26.789

  -8.203

  -7.538

  -7.538

  Netto lån ( låneopt./afdrag)

  26.633

  26.778

  25.699

  25.699

  Finansforskydninger

  -18

  -18

  -18

  -18

  Påvirkning kassebeholdning

  -174

  18.557

  18.143

  18.143

  Forventet kassebeh. Ult. 2021

  -156.000

   

   

   

  Investeringsstrategier m.m.

  7.923

   

   

   

  Forventet ultimo kassebeholdning

   

  -148.251

   

  -129.694

   

  -111.551

   

  -93.408

   

  Der gøres opmærksom på, at budgettet er i 2021-prisniveau og vil blive ændret til 2022-prisniveau, når økonomiaftalen er kendt.

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at status på udvalgenes budgetbidrag tages til orientering,

  at afdækning vedr. den demografiske udvikling samt udsving i ledigheden tages til orientering.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/17396, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  Byrådet har besluttet, at der skal etableres en pumpestation ved Mølleåens udløb. Byrådet har den 26.maj 2021 endelig vedtaget Lokalplan nr. 98-1 Sluse og pumpestation ved Mølleåens udløb og kommuneplantillæg nr. 46. Den samlede udgift til pumpestationen er budgetteret til 34,625 mio. kr., hvoraf kommunens andel udgør 10,381 mio. kr. og Arwos andel udgør 24,244 mio. kr. Byrådet har frigivet anlægsmidler til projektet henholdsvis den 25. november 2020 og den 24. marts 2021.

   

  Af Aabenraa Kommunes ejerstrategi for Arwos fremgår, at Arwos skal være i front, når det gælder innovation i klima og miljø. Arwos skal investere og udvikle sine indsatser for at være energieffektive og i øvrigt tage medansvar for at indfri kommunens strategi for bæredygtig udvikling og herunder bidrage til opfyldelse af FN’s verdensmål.

   

  Endvidere fremgår, at Aabenraa kommune forventer, at Arwos tilrettelægger sine dispositioner, så de ikke medfører en unødig høj risiko for ejeren. Ved planlægning og beslutninger, som har en væsentlig økonomisk betydning for selskabet, forventer Aabenraa kommune, at selskabet foretager en vurdering af mulige takstmæssige konsekvenser for Aabenraa kommune og forbrugerne.

   

  Arwos har fremsendt orientering om de takstmæssige konsekvenser af medfinansiering af projekt pumpestation ved Mølleåens udløb.

   

  Arwos Spildevand A/S reguleres som landets øvrige forsyningsselskaber af Forskningssekretariatet, som fastsætter en indtægtsramme for, hvor meget der kan opkræves af forbrugerne. Denne ramme reguleres i både opadgående retning ved nye investeringer og i nedadgående retning ved eksempelvis tilbagebetalinger eller krav om effektiviseringer mv. Arwos Spildevand A/S har en interesse i at holde taksten i ro, således at man som forbruger ikke oplever store udsving i taksterne fra år til år.

   

  Der er faldet en afgørelse i Højesteret, hvor Skattestyrelsen har tabt en sag om de skattemæssige værdiansættelser af drikke- og spildevandselskaberne i Danmark. Konkret betyder sagen, at Skat tilbagebetaler 37,69 mio. kr. til Arwos Spildevand A/S. Beløbet vil blive fratrukket selskabets indtægtsramme og skal med andre ord tilbagebetales til forbrugerne i form af lavere takster. Beløbet kan enten tilbagebetales af en gang eller over 6 år svarende til 6,3 mio. kr. om året. Der er 2 års forsinkelse på indarbejdelse i taksten, så reduktionen indregnes i taksten i årene 2023-2028.

   

  Arwos Spildevand A/S’s medfinansiering af pumpestationen ved Mølleåens udløb udløser et tillæg til indtægtsrammen, som tilsvarende vil betyde en stigning i taksterne med 2 års forsinkelse.

   

  Under hensyn til ønsket om at holde taksterne mest muligt i ro foreslår spildevandsselskabet, at medfinansieringen afregnes til Aabenraa Kommune med 5 mio. kr. i 2021, 7,5 mio. kr. i 2022 og 10,5 mio. kr. i 2023. Det vil betyde, at de samme beløb vil kunne indregnes som tillæg i indtægtsrammen i årene 2023-2025 og dermed neutralisere reduktionen i selskabets indtægtsramme som følge af skattesagen.

   

  I det skattesagen giver en reduktion i 6 år og effekten ved ovenstående alene neutraliserer i 3 år, henleder Arwos opmærksomheden på, at det giver mulighed for at yderligere medfinansieringsprojekter i størrelsesordenen 15-20 mio. kr. svarende til forsyningsselskabets andel. Denne medfinansiering skal indregnes i indtægtsrammerne i årene 2026-2028 og skal dermed afholdes i årene 2024-2026.   

   

  Staben bemærker, at periodiseringen af selskabets investeringer og efterfølgende indregning i indtægtsrammer er inden for selskabets kompetence, at det helt i tråd med ejerstrategien er naturligt at orientere ejeren om beslutninger af denne karakter. I Aabenraa Kommunes budget er medfinansieringen fra Arwos forudsat i 2021 og 2022. De bevillingsmæssige konsekvenser kan indarbejdes i budgetlægningen for 2022-2025 eller i en bevillingskontrol når resultatet af licitation af det samlede projekt er kendt.

   

  Staben bemærker endvidere, at muligheden for yderligere medfinansieringsprojekter i årene 2024-2026 ligeledes tages til orientering.

  Indstilling

  Staben indstiller

  at Arwos’ finansiering af projekt Pumpestation ved Mølleåens udløb tages til orientering,

  at Aabenraa godkender periodiseringen af Arwos’ medfinansiering idet de bevillingsmæssige konsekvenser af periodiseringen af medfinansiering i årene 2022 og 2023 indarbejdes når resultat af licitation af det samlede projekt er kendt, og

  at muligheden for yderligere medfinansieringsprojekter i årene 2024-2026 ligeledes tages til orientering

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2021

  1. at godkendt.

  2. at anbefales godkendt.

  3. at godkendt.

  Beslutning Byrådet den 23-06-2021

  2. at godkendt.

   

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson (UP).

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/43094, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  Der afholdes kommunal- og regionsrådsvalg den 16. november 2021.

   

  Byrådet har i den forbindelse følgende opgaver:

  1. Valg af valgbestyrelse
  2. Valg af valgstyrere til at stå for afstemningen og den efterfølgende optælling
  3. Valg af tilforordnede vælgere til at hjælpe valgstyrerne
  4. Fastsættelse af dato for ansøgningsfrist for at brevstemme i eget hjem.

   

  Valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere

  Valgbestyrelsen blev valgt den 31. januar 2018, og Byrådet godkendte antallet af valgstyrere og valgtilforordnede vælgere mv. i sit møde den 28. november 2018, se vedlagte bilag.

   

  Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår, at frist for indberetning af navne på valgstyrere og tilforordnede vælgere foreslås fastsat til samme dag som ved valget i 2017, svarende i år til den 9. september 2021, kl. 9.00. 

   

  Bilag, hvor fordelingen af valgstyrere, tilforordnede fremgår og hvilke partigrupper, der udpeger valgstyrerformand, vedlægges også. 

   

  Diæter til valgstyreformænd, valgstyrere og tilforordnede vælger

  Byrådet kan beslutte om valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere skal have diæt, og i givet fald hvor meget, dog begrænset til det femdobbelte af det diætbeløb, som er fastsat i medfør af lov om kommunernes styrelse for møder af ikke over fire timers varighed. Diætsatsen stiger 5 kr. pr. år den 1. januar.

   

  Byrådet besluttede i maj 2016 at hæve diætsatsen fra 820 kr. til 900 kr. for over fire timers arbejde, da åbningstiden på valgstederne på det tidspunkt blev forlænget med en time.

   

  Forud for seneste kommunalvalg vedtog Byrådet, at diæten udgjorde henholdsvis 415 kr. og 905 kr. for henholdsvis under og over fire timers arbejde.

   

  Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår derfor, at der ydes diæter som ved seneste kommunalvalg, og at diætsatserne hæves til henholdsvis 435 kr. og 925 kr., svarende til satsen fra 2017 plus den lovpligtige stigning på 5 kr. pr. år.

   

  Brevstemmer

  Alle vælgere har ret til at brevstemme. Kommunen skal sørge for, at der er steder, hvor vælgerne kan brevstemme.

   

  Der kan brevstemmes fra den 5. oktober 2021 til og med den 12. november, hvor der mindst et sted i kommunen skal være åbent for brevstemmeafgivning til kl. 16.00.

   

  I Aabenraa Kommune har der tidligere været mulighed for at brevstemme følgende steder:

  • Borgerservicecentre

  • Andre steder – fx biblioteker

  • Vælgerens eget hjem

   

  Borgerservicecentre

  Aabenraa Kommune har to borgerservicecentre, henholdsvis i Aabenraa og i Bov, hvor det anbefales, at vælgerne kan brevstemme.

   

  Andre steder – fx biblioteker

  Kommunen kan vælge flere steder, hvor vælgerne har mulighed for at brevstemme. Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår, at vælgerne, som ved tidligere valg, kan brevstemme på bibliotekerne i Bov, Rødekro, Tinglev og Aabenraa inden for bibliotekernes betjente åbningstid.

   

  Vælgerens eget hjem

  Vælgere skal have mulighed for at stemme i eget hjem, hvis de på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på valgstedet.

   

  Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår, at der ikke sker ændringer heri, og at der således kan brevstemmes på borgerservicecentret i Aabenraa og Bov, samt på bibliotekerne i Bov, Rødekro, Tinglev og Aabenraa i bibliotekernes betjente åbningstid.

   

  Pulje til valgbusser som brevstemmesteder

  Der er i forbindelse med Finansloven for 2021 afsat 5 mio. kr. til en pulje til kommunerne med henblik på at gennemføre tiltag, der medvirker til at realisere brugen af valgbusser som brevstemmesteder i kommunerne.

   

  Ved valgbusser forstås mobile enheder, der kan anvendes som mobile brevstemmesteder, eksempelvis busser, campingvogne, skurvogne, telte m.v. Målgruppen er vælgere, der bor eller opholder sig langt fra de andre steder i kommunen, hvor man kan brevstemme, eller i områder med lav valgdeltagelse, samt vælgergrupper med lav valgdeltagelse.

   

  Bolig- og Planstyrelsen behandler de indkomne ansøgninger og giver tilsagn om tilskud til projekter, der lever op til puljens krav på baggrund af en rangering af kommunerne efter laveste stemmeprocent ved kommunalvalget i 2017. Ansøgningspuljens midler prioriteres således til de kommuner, der havde den laveste stemmeprocent ved kommunalvalget i 2017, så langt puljen rækker. Der kan maksimalt ydes tilskud på 485.000 kr. pr. kommune, hvilket ligeligt fordelt på 98 kommuner vil svare til 51.000 kr. pr. kommune.

   

  Aabenraa Kommunes stemmeprocent på 70,69% lå i 2017 på niveau med stemmeprocenten på landsplan, der var på 70,8%.

   

  Af kommunens 18 stemmesteder ligger syv afstemningssteder under kommunens gennemsnit: Bylderup (63,34%), Padborg (64,2%), Aabenraa Nord (67,36%), Kruså (67,44%), Tinglev (68,15%), Aabenraa Midt (69,78%) og Hovslund (69,83%). Umiddelbart ses det ikke, at disse afstemningssteder entydigt repræsenterer en bestemt vælgergruppe. Disse afstemningssteder har, ligesom resten af kommunens afstemningssteder, mellem ca. 2-8 kilometer til nærmeste sted, hvor der kan afgives en brevstemme.

   

  Henset til, at det foreslås i en anden sag på dagsordenen, at kommunen alene iværksætter de tiltag til at øge valgdeltagelsen, som KL i samarbejde med Danske Regioner og Indenrigs- og Boligministeriet har udarbejdet, sammenholdt med at de ovenfor nævnte afstemningssteder ikke entydig repræsenterer en bestemt vælgergruppe, foreslår Byråds- og Direktionssekretariatet, at kommunen ikke gennemfører tiltag, der medvirker til at realisere brugen af valgbusser som brevstemmesteder.

   

  Frist for ansøgning om brevstemme i eget hjem

  Det fremgår af lovgivningen, at vælgeren kan søge om at brevstemme i eget hjem i perioden fra den 19. oktober til senest den 4. november, kl. 18.00.

   

  Byrådet har dog mulighed for at fastsætte en senere frist, dog senest fredag den 12. november 2021.

   

  Ved kommunalvalget i 2017 blev fristen udvidet til torsdag før valget, kl. 12, i år svarende til torsdag, den 11. november kl. 12.

   

  Erfaringen fra 2019 var, at den sene frist for indgivelse af ansøgninger om brevstemme i eget hjem gav tidsmæssige udfordringer i forhold til at planlægge besøget i forhold til især de tilforordnede vælgere.

   

  Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår derfor, at fristen udvides fra den 4. november kl. 18 til onsdag, den 10. november kl. 12.00.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at partigrupperne indstiller valgstyrere, valgstyreformænd og tilforordnede vælgere senest den 9. september 2021, kl. 9.00,

  at valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælger i diæter modtager 435 kr. for under fire timers arbejde og 925 kr., for over fire timers arbejde

  at der kan brevstemmes på borgerservicecentret i Aabenraa og i Bov, samt på bibliotekerne i Bov, Rødekro, Tinglev og Aabenraa i bibliotekernes betjente åbningstid,

  at kommunen ikke gennemfører tiltag, der medvirker til at realisere brugen af valgbusser som brevstemmesteder, og

  at fristen for at kunne indgive ansøgning om at brevstemme i eget hjem udvides fra den 4. november 2021, kl. 18.00 til onsdag, den 10. november 2021, kl. 12.00.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 23-06-2021

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson (UP).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/17479, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med kommunalvalget i 2017 lancerede KL i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet en større kampagne for at øge valgdeltagelsen. Aabenraa Kommune gennemførte i 2017, med udgangspunkt i den daværende KL-kampagne, initiativer for at øge valgdeltagelsen blandt især unge vælgere.

   

  KL vil i forbindelse med kommunalvalget i november 2021 gøre en særlig indsats for at fremhæve det kommunale folkestyre og den forskel, som kommunerne og kommunalbestyrelserne gør for hver enkelt borger under sloganet ”Stem med”. Til gengæld er der ikke længere særskilt fokus på førstegangsvælgere.

   

  KL har – i lighed med tidligere kommunalvalg - i samarbejde med Danske Regioner og Indenrigs- og Boligministeriet udarbejdet et landsdækkende kampagnemateriale: ”Stem med”.

  Byråds- og Direktionssekretariatet anbefaler, at Aabenraa Kommune bakker op om kampagnen og de indsatser, som KL har iværksat for at få endnu flere danskere i stemmeboksen.

   

  Helt i tråd med KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Boligministeriets fælles kampagne, som i år er generel og med et fokus på ”at invitere alle borgere til at deltage ved kommunal- og regionalvalget i 2021”, anbefaler Byråds- og Direktionssekretariatet, at der i år ikke lægges særlig vægt på at øge valgdeltagelsen blandt de unge vælgere.

   

  I KL’s inspirationskatalog findes tiltag, som kan være med til at øge valgdeltagelsen blandt forskellige målgrupper. ”Stem med” inkluderer alle stemmeberettigede, og under den overskrift opfordrer KL og Aabenraa Kommune alle til at deltage i det lokale demokrati. Inspirationskataloget vedlægges.

   

  På den baggrund foreslår Byråds- og Direktionssekretariatet følgende initiativer:

  • En kampagne, hvor vælgere gøres opmærksom på vigtigheden af at stemme ved kommunalvalget og deres mulighed for at brevstemme mv. Kampagnen vil køre på Aabenraa Kommunes Facebookside, pyloner og ved fysisk opsætning af valgmateriale fra KL (plakater, bannere mm.) f.eks. på uddannelsesinstitutioner.
  • Fotos og interviews med et mindre antal borgere i forskellige målgrupper i Aabenraa Kommune – kendte som ukendte – som får mulighed for at svare på, hvorfor de stemmer til KV21. Det kan være alt fra den lokale købmand, en frivillig ildsjæl, en førstegangsvælger eller en person, der er kendt i den brede offentlighed.
  • Grafisk og fysisk materiale målrettet forskellige målgrupper vil blive videreformidlet fra KL særligt til brug for informationskampagnen. Byråds- og Direktionssekretariatet vurderer KL’s materialepakke, når denne modtages. De grafikske elementer anbefales delt på Aabenraa Kommunes Facebookside samt pylonerne i Aabenraa Kommune. De fysiske elementer tænkes ophængt på uddannelsesinstitutioner og rådhusbygninger.

   

  KL’s inspirationskatalog vurderes og elementer tages ud og tænkes ind i en lokal kontekst.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der igangsættes en informationskampagne med brug af udvalgt materiale fra KL-kampagnen ”Stem med”.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 23-06-2021

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson (UP).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/17055, Sagsinitialer: DLJA

  Sagsfremstilling

  Byrådet har opkøbt og sikret nedrivning af Ramsherred 1 og Nørreport 5-19, så der kan igangsættes en udvikling for området ved den nordlige ende af gågaden og give plads til et nyt byrum.

   

  Når nedrivningen er afsluttet i løbet af sommeren 2021, vil der blive etableret et midlertidig byrum, så det fremstår indbydende frem mod et permanent projekt i området.

   

  For at kommunens planer og hensigter med den store projektgrund kan realiseres, så kræver det investorer.

   

  Kommunen har tidligere haft, men har også aktuelt, dialog med private ejendomsudviklere, der ønsker at udvikle grunden.

   

  For at projektgrunden er interessant for investorerne, ønsker de at være med til at skabe en udvikling, som både honorerer det udtryk, man ønsker i området, men også den type byggeri som de mener, er den bedste investering.

   

  At lave en udvikling sammen med en privat investor, er derfor en rigtig god ide. Derfor er indgåelse af en samarbejdsaftale med en privat investor om en udvikling af Nørreport relevant. En sådan aftale giver projektudvikleren opgaven med at komme med et projektforslag for grunden, som efterfølgende kan danne grundlag for en lokalplan. I modydelse får projektudbyderen en forkøbsret til grunden.

   

  Udarbejdelse af projektforslag vil naturligvis ske i tæt dialog med kommunen og tage afsæt i blandt andet i intentionerne i udviklingsplanen ”Fremtidens købstad”. Kommunen ville også kunne byde ind med forslag til håndtering af infrastruktur mm.

   

  Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at indgå samarbejdsaftaler med private investorer under følgende forudsætninger:

  -         Aftalen om udvikling af Nørreport, kan alene ske med henblik på udvikling af boliger, hotel, restauration, butikker, serviceerhverv og andre private funktioner, der hører naturligt inde i et centerområde.

  -         Aftalen giver projektudvikler en forkøbsret, mod at projektudvikler udarbejder projektforslag, som kommunen efterfølgende har rettighederne til.

  -         Aftalen er tidsbegrænset til 4 måneder, således at foreligger der ikke et projektforslag samt en tilkendegivelse fra investor om hvorvidt man ønsker at realisere projektet indenfor 4 måneder, bortfalder aftalen. Forvaltningen kan forlænge aftalen med yderligere 2 måneder.

   

   

  Udgangspunktet er, at kommunen skal sælge grunden til højestbydende. Det betyder, at en forkøbsret giver den projektudvikler, man indgår en aftale med, mulighed for at byde over højestbydende, hvis projektudvikleren ikke har det højeste bud. Det står naturligvis projektudvikleren frit for, om man så frafalder at byde på området.

   

  Da forkøbsretten har en værdi, er det væsentlig at holde sig for øje, at projektudvikleren skal levere en ydelse svarende til værdien. Dette vil være udarbejdelse af projektforslag, som efterfølgende er kommunens, uagtet om projektudvikleren får grunden eller ej.

  Indstilling

  Plan, Teknik og Miljø indstiller

  at forvaltningen bemyndiges til at indgå en samarbejdsaftale for udvikling af Nørreport med ovenstående vilkår.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2021

  Godkendt, at der arbejdes videre med aftalegrundlaget, og hvor en konkret aftale godkendes efter politisk behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/40320, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Skolevænget 33, den tidligere Fjordskole, har med sin beliggenhed centralt i Campus en unik

  og attraktiv beliggenhed i Aabenraa by. Arealet er tæt på midtbyen med god tilgængelighed,

  mange parkeringsmuligheder, skole, uddannelser og en vifte af kultur- og fritidsaktiviteter, der

  ligger som nærmeste naboer.

   

  Økonomiudvalget besluttede på mødet den 9. februar 2021, at udviklingen af Skolevænget på kort og lang sigt skal tage udgangspunkt i at placere funktioner, der naturligt hører hjemme i området eller kan bidrage til en positiv udvikling i dag- og aftentimerne i campusområdet, og at fagudvalg bidrager med input og kvalificering for udvalgte områder.

   

  Fagudvalgene har i forbindelse med møderne i april 2020 behandlet inputs, der indgik i en samlet status på økonomiudvalgets møde den 18. maj. Den samlede status over fagudvalgenes inputs blev taget til efterretning, og udvalget drøftede, hvilke tiltag der skal kvalificeres yderligere med henblik på at indgå i budgetprocessen.

  På baggrund af ovennævnte anbefaler forvaltningen at følgende fire tiltag kvalificeres yderligere:

   

  1. Nedrivningsomkostninger og reetableringsomkostningerne på de udpegede bygninger jf. bilag 1 Screenings og Mulighedsstudie.
  2. Renovering af udvendige facader på Gymnastiksalen med henblik på forskønnelse og eventuel energioptimering. Formålet er at anvende salene som hidtidigt, til idrætsformål som supplement til Arena Aabenraa i spidsbelastning osv. I den forbindelse skal de afledte driftsudgifter i forhold til ovennævnte formål belyses.  
  3. Afdækning af de nævnte usikkerheder om, hvorvidt det er muligt at genbruge pæle og bæringer fra den oprindelige bygning (nr. 1) i en ny konstruktion til midlertidige studieboliger, fordi den aktuelle tilstand ikke er fuldt undersøgt, og fordi kravene til stabilitet og bæreevne er en vigtig forudsætning for ny anvendelse.

   

  Den fremtidige anvendelse af bygning 11 afventer yderligere analyse på nuværende tidspunkt, da den ikke længere ses relevant i anvendelse til midlertidig daginstitution.

  Målet er at skabe et beslutningsgrundlag for den fremtidige anvendelse af Skolevænget 33 og et overblik over mulige investeringstiltag på kort og lang sigt - eksempelvis nedrivning, etablering af midlertidige studieboliger, midlertidige funktioner i de gamle gymnastiksale.

   

  Grundlaget vil indeholde et overblik over den samlede økonomi og anbefalinger til områdets anvendelse på kort og lang sigt.

   

  Der foreslås følgende proces.

  På Økonomiudvalgets møde den 17. august besluttes programmet for budgetseminaret. I den forbindelse afklares også, hvilke emner der skal forelægges. Der vil her blive lagt op til, at den fremtidige anvendelse af Skolevænget 33 er et af programpunkterne.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at tiltagene a, b og c jf. sagsfremstillingen kvalificeres yderligere med henblik på at indgå i budgetprocessen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2021

  Godkendt.

  Økonomiudvalget ønsker snarest muligt, at gymnastiksalene ibrugtages.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/5215, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til godkendelse af igangsætning af udgravning af fortidsminder på erhvervsarealet vest for motorvejen – matr. nr. 5 og 168 Bov, hvor der i den forbindelse anmodes om anlægsbevilling og frigivelse heraf.

   

  Erhvervsarealet indgår i den udviklingsretning for erhvervsområdet vest for motorvejen, der er anført i Vækstplan 2022 og Helhedsplan for Padborg.

   

  Erhvervsarealer i området er attraktive og der er allerede solgt arealer til Hummel og SAP og deraf afledt igangsat anlægsarbejder i forbindelse med Skandinavienvejs forlængelse. Samtidig er der efterspørgsel på arealerne fra virksomheder, der potentielt vil etablere sig i området. Det betyder også, at der arbejdes med en yderligere udvikling af erhvervsarealerne vest for motorvejen.

   

  Områdets erhvervsarealer er inddelt i områder A, B, C og D, der fremgår af vedhæftede bilag.

   

  For at sikre attraktiv erhvervsjord, hvor virksomheder hurtigt kan igangsætte et byggeri, vil forvaltningen anbefale, at vi som en del af byggemodningen i område B udgraver for fortidsminder samt en mindre rest af område A. Dog udgraves område 17, der udgør en mindre del af område B jævnfør bilag 2 ikke, hvorfor det ikke får betydning for jordens værdi i område B efterfølgende.

   

  Hvis udgravning af fortidsminderne besluttes, så vil jordens værdi i område B tilsvarende øges, og udgiften hertil, vil således blive modsvaret af en merindtægt fra salget.

   

  For område A er byggemodning allerede igangsat jævnfør ovenstående om Skandinavienvejs forlængelse. For god ordens skyld, er den forventede businesscase for område A og B, hvoraf de samlede omkostninger til udgravning af fortidsminder udgør 3,611 mio. kr., indsat herunder:

   

  Område A.

  SAP har købt 15 ha til en samlet pris på 13,650 mio. kr. Hummel har købt 6,1 ha til en pris på 5,490 mio. kr. Såfremt det forudsættes, at de resterende 8,9 ha sælges til 100 kr./m2 (for nuværende udbudt til 90 kr./m2), giver det en samlet salgsindtægt på 28,040 mio. kr. for område A.

   

  Med modregning af udgifter til køb, etablering af vej, udgravning af fortidsminder og gas ser casen således ud for område A:

   

  Købspris

  -14,600

  Anslået salgsindtægt

   28,040

  Anslået udgift til etablering af vej

  -7,800

  Anslået udgift til udgravning af fortidsminder

  -0,048

  Anslået udgift til Evida (GAS)

  -0,295

  Samlet overskud for område A

   5,297

   

   

  Område B

   

  Med modregning af udgifter til køb, etablering af vej og udgravning af fortidsminder samt en forøgelse af prisen på 10 kr./m2, fordi der er udgravet for fortidsminder, ser casen således ud for område B

   

  Købspris

  -11,014

  Anslået salgsindtægt

   28,000

  Anslået udgift til etablering af vej

  -10,101

  Anslået udgift til udgravning af fortidsminder

  -3,563

  Anslået udgift til Evida (GAS)

  -0,539

  Samlet overskud for område B

   2,783

   

  Ved at hæve salgsprisen fra 90 kr./m2 til 100 kr./m2 for den resterende del af område A på 8,9 ha og for hele område B, vil den samlede businesscase for begge områder munde ud i et overskud. Den hævede salgspris sker på baggrund af, at der nu sælges jord, der er udgravet for fortidsminder, hvor det tidligere blev solgt uden at være udgravet. Dermed tilpasses salgsprisen pr. m2.

   

  Tilpasning af salgsprisen betyder endvidere, at der skal ske fornyet udbud af arealerne. Udbud af arealet vil ske samtidig med, at alle øvrige erhvervsarealer udbydes, da der p.t. arbejdes med en justering af generelle salgsbetingelser for salg af erhvervsjord. Udbud forventes gennemført i første halvdel af september 2021.

   

  Der foreligger et budget fra Museum Sønderjylland på 3,611 mio. kr. ekskl. moms for udgravning af alle fortidsminderne, der i denne sag skal tages stilling til udgravning af.

   

  Museum Sønderjylland har oplyst, at de forventer at kunne påbegynde udgravningen september 2021.

  Økonomi og afledt drift

  Inden for jordforsyning resterer der er på investeringsoversigten i 2021 et rammebeløb til erhvervsformål under Økonomiudvalgets område på i alt 5,777 mio. kr. Det foreslås, at udgiften til udgravning af fortidsminder på 3,611 mio. kr. finansieres af rammebeløbet til erhvervsformål. Rammebeløb til erhvervsformål udgør herefter 2,166 mio. kr. i 2021.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at det resterende område A på 8,9 ha genudbydes til 100 kr./m2 i første halvdel af september,

  at udgravning af fortidsminder medtages i byggemodningsomkostningerne,

  at der gives en anlægsbevilling på 3,611 mio. kr. til udgravning af fortidsminder i område A og B, der frigives, og

  at der gives en anlægsbevilling på 3,611 mio. kr. til udgravning af fortidsminder i område A og B, finansieret af det afsatte rammebeløb til erhvervsformål på 5,777 mio. kr. i 2021, der frigives.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 23-06-2021

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson (UP).

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25295, Sagsinitialer: OLD_heh

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af forhåndsdialogmøder med Aabenraa-Rødekro Fjernvarme i 2020 er der modtaget ansøgning om godkendelse af projektforslag for ”Fjernvarmeforsyning af Felsted, Tumbøl og Sdr. Hostrup”. Se bilag 1.

   

  Projektforslaget omhandler etablering af ca. 5,2 km transmissionsledning og ca. 15,4 km distributionsledninger for potentiel fjernvarmeforsyning af 554 boliger/huse og 9 storforbrugere, der i dag dels ligger i områder, der er udlagt til naturgasforsyning (Felsted og Tumbøl) og til individuel forsyning (Sdr Hostrup).

   

  Projektforslaget er omfattet af Varmeforsyningsloven, og skal godkendes efter Projektbekendtgørelsens kapitel 3 om etablering af transmissions- og distributionsledninger og kapitel 4 om formelle godkendelseskrav.

   

  Projektforslaget, revideret den 28. april 2021, er gennemgået og Plan, Teknik & Miljø vurderer, at forslaget er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og dennes formål, at projektforslaget (med et overskud på 3,62 mio. kr. ved 50% tilslutning) samlet set er det mest samfundsøkonomisk fordelagtige projekt, samt at der er grundlag for at godkende projektet.

   

  Det bemærkes dog, at projektets følsomhedsberegninger viser, at projektet er følsomt overfor stigende anlægspris, der kan eliminere det samfundsøkonomiske overskud i projektet, som skal være til stede, før projektet må godkendes.

   

  Følsomhedsberegningerne viser, at det samfundsøkonomiske overskud ved 50% tilslutning reduceres til +0,17 mio. kr. ved 10% plus på anlægspris, og Plan, Teknik & Miljøs egne beregninger viser, at det samfundsøkonomiske overskud ved 45 % tilslutning er elimineret ved et plus på 3,5% på anlægsprisen. (Usikkerheden er øget med de for tiden stigende priser på materialer.)

   

  Det vurderes derfor, at godkendelse af projektet bør ske med følgende vilkår:

   

  -         at projektet først må gennemføres, når der foreligger dokumentation for minimum 45 % tilslutning og

  -         at projektets forudsætninger om anlægspris dokumenteres.

   

  Projektet skal VVM-anmeldes, og kræver endvidere tilladelse til krydsning af vandløb, og der skal ansøges om gravetilladelse samt tilladelser og måske dispensation i forhold til naturområder og fortidsminder. Det vurderes ikke umiddelbart at medføre udfordringer for projektet, da der påtænkes gravet i umiddelbar tilknytning til vejarealer.

   

  Der er endvidere begæret ekspropriationsvillighed, så der kan forhandles på ekspropriationslignende vilkår med lodsejere, som skal afstå jord til projektet.

  Lovgrundlag

  Varmeforsyningsloven.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ikke søgt om kommunegaranti.

  Høring/udtalelse

  Sagen er i 4 ugers høring ved EVIDA, og jordejere der skal afstå arealer, med høringsfrist indtil juni 18. juni 2021.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at projektforslaget godkendes og forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelse efter høringsperiodens ophør, såfremt der ikke er indkommet høringssvar, som har væsentlig betydning,

  at Plan, Teknik & Miljø for at sikre projektets samfundsøkonomi og robusthed af projektet først må godkende projektforslaget, når der foreligger dokumentation for minimum 45 % tilslutning og at projektets forudsætninger om anlægspris dokumenteres,

  at Plan, Teknik & Miljø bemyndiges til sammen med Aabenraa-Rødekro Fjernvarme at optage forhandlinger med berørte lodsejere om en frivillig aftale, og

  at såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale tages initiativ til at rejse en ekspropriationssag.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-06-2021

  1. og 2. at godkendt.

  3. og 4. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2021

  3. og 4. at anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 23-06-2021

  3. at godkendt, og

  4. at godkendt, idet 29 stemte for (A, C, F, O, S, V og Ø) og imod stemte 1 (Ejler Schütt (I)).

   

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson (UP).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35762, Sagsinitialer: AWS

  Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2018-2022.

   

  Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 3. februar 2021 Forslag til Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2018-2022 for Aabenraa Kommune sammen med udkast til afgørelse om, at der ikke er pligt til miljøvurdering af planen.

   

  Med Tillæg nr. 6 til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2018-2022 planlægges etablering af et regnvandsbassin på matr. nr. 260, Kruså, Bov til håndtering af overfladevand fra et boligområde i Kruså. Der er behov for et regnvandsbassin, da der er planlagt separatkloakeret i området for at reducere antallet af overløb og udgifter til transport og rensning af tag- og overfladevand, som det fremgår af spildevandsplanen. Tillægget giver mulighed for, at der kan erhverves arealer til anlæg af regnvandsbassin og kloakledninger i forbindelse med separatkloakeringen.

  Derudover indeholder tillægget rettelser til kloakopland BKr07 og Bkr11 i Kruså.

   

  Plantillægget har været i offentligt høring i 8 uger på kommunens hjemmeside, og der er tilsendt en særskilt orientering til ejere inden for Lokalplanområde 3/53.

   

  Der er i høringsperioden indkommet 27 høringssvar vedrørende plantillægget. Der er udarbejdet et høringsnotat på baggrund af de indkomne høringssvar. 26 ud af de 27 høringssvar har indsigelser imod forslået placering af regnvandsbassinet, og et høringssvar billiger placeringen. 23 af høringssvarene foreslår desuden, at benytte arealet på matr. nr. 4 umiddelbart syd for foreslået placering (som er matr.nr. 423). Der er udarbejdet et høringsnotat, som er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

   

  Sideløbende med høringsperioden er der undersøgt muligheder for alternative placeringer af regnvandsbassinet. Arwos har undersøgt mulighederne for en ny placering af regnvandsbassinet, hvor det afløbsteknisk kan lade sig gøre. Der blev kun fundet en alternativ placering til regnvandsbassinet, som er selvsamme matrikel (nemlig matr. nr. 423), som er foreslået i en stor del af høringssvarene. Der er vedlagt et oversigtskort som bilag til dagsordenspunktet.

   

  Området er registreret som et overdrev med god natur tilstand og beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der er på den baggrund udarbejdet en faglig vurdering af muligheden for, at etablere regnvandsbassinet på arealet og at Arwos kan få meddelt de nødvendige dispensationer. Naturvurderingen er vedlagt som bilag til dagsordenspunkt.

   

  Det vurderes, at det bliver vanskeligt at give en dispensation fra § 3 til anlæggelse af et bassin på matr. nr. 423. Naturklagenævnet vil forventeligt omstøde en eventuelt § 3 dispensation til et afslag, hvis dispensationen påklages.

   

  Derudover er placeringen i strid med kommuneplanens retningslinjer om særlig beskyttet natur. Projektet vil kræve, at Arwos får en dispensation fra museumslovens § 29a (jorddiger), samt naturbeskyttelseslovens §§ 16-17 åbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen. Af disse vurderes det alene, at der kan opnås dispensation fra skovbyggelinjen.

   

  Arwos undersøgte desuden anlægsomkostningerne for de to placeringer. Placeringen af regnvandsbassinet på overdrevet blev anslået til at have en meromkostning på ca. 1,2 millioner kroner. Dette beløb skyldes blandt andet behov for yderligere brønde og øget besvær med bortskaffelse af jord.

   

  Arwos har undersøgt muligheden for at minimere bassinets arealmæssige udbredelse på matr. nr. 260, ved at aflede større vandmængder til vandløbet i Klosterkløften. I den forbindelse har Arwos undersøgt, hvilke afløbsmængder vandløbet kan klare uden, at det vil give en øget oversvømmelses- og erosionsrisiko nedstrøms. Der er på den baggrund udarbejdet en ny projektering af et mindre bassin dog med stejlere skråningsanlæg nemlig 1:4 (scenarie 2). Der er også udarbejdet en ny projektering med oprindeligt anlæg på 1:5 (scenarie 3).

   

   

  Permanent vandspejl

  Maksimalt vandspejl

  Scenarie 1:

  Oprindelig skitsering med udløb på 12 l/s

   

  1534 m2

   

  2775 m2

  Scenarie 2:

  Skitse 1 med anlæg 1:4 med udløb på 24 l/s

   

  1277 m2

   

  2109 m2

  Scenarie 3:

  Skitse 2 med anlæg 1:5 med udløb på 36 l/s

   

  973 m2

   

  1989 m2

  Tabel 1. Arealmæssig udbredelse af de forskellige skitseringer af regnvandsbassinets udformning. Alle tre placeringer er på matr. nr. 260.

   

  Projekteringsskitserne for 3 regnvandsbassiner på matr. nr. 260 er vedlagt som bilag til dagsordenpunktet.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at alle scenarier kan realiseres. Uanset anlæg vil der ikke være krav om hegning af bassinerne. Dog vil et fladere anlæg selvfølgelig give bassinet en øget sikkerhed og få det til at fremstå mere naturligt med omgivelserne. Arwos har desuden tilkendegivet, at scenarie 2 og 3 vil medføre færre omkostninger at etablere. 

   

  Arealet, hvor det foreslås, at regnvandsbassinet placeres, er ejet af Aabenraa Kommune, så det kræver ikke villighed til ekspropriation. Når der alligevel er fremsat et forslag herom i indstillingen, er det for at undgå at skulle udarbejde en ny sag, og dermed forsinke processen, hvis der mod forventning bliver behov for at inddrage andre arealer til ledninger, brønde eller pumpestation, hvor det ikke er Aabenraa Kommune, som ejer arealet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at tillæg nr. 6 til Spildevandsplanen 2018-2022 godkendes og regnvandsbassinet udformes i overensstemmelse med scenarie 3 (skitse 2) på matr. nr. 260 Kruså, Bov,

  at forvaltningen bemyndiges til sammen med Arwos at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på at opnå forlig via en frivillig aftale, og
  at der tages initiativ til at rejse en ekspropriationssag for det nødvendige areal, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillig aftale.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-06-2021

  1. – 3. at:

  Anbefales ikke godkendt, idet tre stemte for (Christian Panbo (A), Egon Madsen (A) og Arne Leyh Petersen (O)) og fire stemte imod (Jan Riber Jakobsen (C), Eivind Underbjerg Hansen (V), Thomas Juhl (V) og Kurt Andresen (S)).

   

  Christian Panbo, Egon Madsen og Arne Leyh Petersen stemte for med den begrundelse, at de ser separatkloakering som en nødvendighed for at mindske overløb, hvilket vil være til gavn for naturen og miljøet, og vil være en god investering.

   

  Supplerende sagsfremstilling

  Der er efter Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen, efterspurgt bilag, der belyser andre muligheder for placering af regnvandsbassin i Kruså.

  Der er vedhæftet to bilag, hvor Arwos redegør for, at der ikke umiddelbart er andre placeringsmuligheder, da det enten kræver tekniske løsninger, der er uproportionalt dyre eller beslaglægger områder, der har en anden funktion i dag. Der gøres i den sammenhæng opmærksom på, at Arwos er underlagt krav fra forsyningssekretariatet, der handler om, at investeringer ikke må være uproportionale, af hensyn til at udgiften pålægges taksten.

   

  Det er væsentligt at fremhæve, at årsagen til at der skal findes en placering af et regnvandsbassin i Kruså, er for at stoppe overløb af spildevand. Kommunen er forpligtet til at sikre denne indsats, da lige præcis overløb fra spildevand er årsag til, at Krusåen er udpeget som særlig indsatsområde.

   

  Den måde det kan gøres på, er ved at separatkloakere, og det kræver et regnvandsbassin, der skal håndtere regnvandet.

  Hvis ikke Byrådet giver mulighed for at etablere et regnvandsbassin i Kruså, kan Arwos ikke nedbringe udledning af spildevand i Krusåen.

  Der er også vedhæftet et bilag, der visualiserer, hvordan bassinet kan komme til at se ud i samme størrelsesforhold.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2021

  Ændringsforslag:

  Borgmesteren foreslår, at sagen sendes tilbage til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en nyvurdering af alternative placeringer, herunder de fremlagte af recipient i henhold til supplerende sagsfremstilling.

   

  Ændringsforslaget anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 23-06-2021

  Ændringsforslaget godkendt.

   

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson (UP).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/12911, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Boligkontoret Danmark har på vegne af boligforeningen DVB Syd ansøgt om godkendelse af skema A for renoveringsprojekt i afdeling 1 beliggende på Møllevej, Møllehøj, Nystadvej samt Tøndervej. Projektet gennemføres med støtte fra Landbyggefonden. Boligkontoret Danmark har været i dialog med fonden omkring plan for renovering og opdatering af afdelingens boliger.

   

  Projektet er godkendt i Boligorganisationens organisationsbestyrelse. Beboermødet afholdes, når forholdene Covid-19 restriktionerne er ophævet.

   

  Afdelingen består af 44 familieboliger beliggende,

   

  Møllevej 5 -37, Hjordkær, 6230 Rødekro  16 boliger
  Møllehøj 2 -30, Hjordkær, 6230 Rødekro  15 boliger
  Tøndervej 2 A-K, Hjordkær, 6230 Rødekro     9 boliger 
  Nystadvej 2 a-d, 6372Bylderup Bov     4 boliger

   

  Baggrunden for renoveringen er, at dele af afdelingens bygninger er slidte og har byggetekniske skader. Renoveringen indeholder overordnet opretning af byggeskader i tagkonstruktionen samt ændring af fald fra sokkel mod terræn på Møllevej. Hertil udskiftning af vinduer og døre på Møllevej og udskiftning af køkken og bad på Møllevej og Tøndervej, som begge er boliger fra slutningen af 80’erne. Der gennemføres kun få arbejder på Møllehøj og ingen arbejder på Nystadvej.

   

  Projektet forventes at være med til, ud over at forbedre den byggetekniske stand, også at bedre afdelingens udlejningsvanskeligheder samt økonomi.

   

  Anskaffelsessummen for den samlede renovering er 18,672 mio. kr., hvoraf der er en støttet del på 5,542 mio. kr. (Skema A) og en ustøttet del på henholdsvis 8,000 mio. kr. og 5,129 mio. kr., som udgør ekstraordinære renovationsarbejder i gruppe 2 og 3.

   

  Anskaffelsessummen reduceres dog gennem et tilskud fra egen trækningsret på 0,3 mio. kr., samt en kapitaltilførsel på 0,500 mio. kr., hvorved den samlede anskaffelsessum vil være 17,872 mio. kr.

   

  Anskaffelsessummen for den støttede del i skema A fordeler sig således

   

  Omkostninger i mio. kr. støttede arbejder                  Skema A

  Håndværkerudgifter    4,737

  Omkostninger    

  (Rådgivning, forundersøgelse, forsikring mv.9  0,750

  Gebyrer     0,055

  Anskaffelsessum    5,542                             

  Anskaffelsessummen for den ustøttede del fordeler sig således:

  Omkostninger i mio. kr. ustøttede arbejder (gruppe 2 og 3)    Ustøttede

  Håndværkerudgifter    10,870

  Omkostninger    

  (Rådgivning, forundersøgelse, forsikring mv.9  2,128

  Gebyrer     0,131

  Anskaffelsessum    13,129  

   

  Huslejekonsekvenser

  Boligorganisationen har besluttet, at boligerne efter renoveringsprojektet nulstilles, sådan at den indbyrdes værdi vurderes til at være ens for boligerne, dvs. 794 kr. pr. m2.

  Det har den konsekvens, at nogle boliger stiger i husleje, mens andre falder. Der er to byggeafsnit (Særskilte matrikler), hvor huslejen stiger, og to byggeafsnit, hvor huslejen falder.

  Bad og køkken prisfastsættes altid med et fast grundbeløb, som bevirker at små boliger får en højere pris pr. m2, da der er færre m2 at fordele grundbeløbet på.

   

  Konsekvensen er at den højeste huslejestigning er på 23,4 %, hvor tre boligenheder stiger i husleje fra 4.994 kr. til 6.166 kr. pr. måned.

   

  Det største fald i huslejen er på –6,42 %, for en boligenhed, der falder fra 6.738 kr. til 6.305 kr. pr. måned.

   

  Når driftsstøttesagen fra Landbyggefonden udfases, sker der en årlig stigning i huslejen, som pålægges alle afdelingens lejemål.

  Lovgrundlag

  Regulativ om særlig driftstøtte fra Landsbyggefonden, herunder 1/5 dels ordningen (Kapitaltilførsel),

  Bekendtgørelse af lov om almene boliger (Almenboligloven), §29 vedrørende låneoptag,

  Almenlejeloven §10, stk. 3 og Driftsbekendtgørelsen §79, stk. 4, vedrørende lejeforhøjelse

   

  Økonomi og afledt drift

  Projektets gennemførsel forudsætter Aabenraa Kommunes godkendelse, deltagelse i kapitaltilførsel, samt garantistillelse for låneoptag.

   

  Kapitaltilførsel på 0,500 mio. kr. sker via 1/5 ordning, hvor hver af følgende parter bidrager med 100.000 kr.

   

  -          Boligorganisation  1/5

  -          Kommune   1/5

  -          Landsbyggefonden  2/5

  -          Realkredit   1/5

   

  Kapitaltilførslen fra kommunens side skal betragtes som et ekstraordinært grundkapitaltilskud.

  For anskaffelsessummen i skema A for den støttede del på 5,542 mio. kr., skal der stilles kommunegaranti, hvor Landbyggefonden stiller regaranti for 50 %.

   

  For den ustøttede del samlet på 13,129 mio. kr., forventes det også, at der skal stilles kommunegaranti på 100%.

   

  Pt. er der følgende kommunale garantiforpligtigelser ejendommene i afdelingen.

   

  Møllevej 5 -37, Hjordkær, 6230 Rødekro – 16 boliger          

  Ejendomsnummer 11552 / matrikel 576 Hjordkær Ejerlav, Hjordkær

  Realkredit DK re-garantiforpligtelse kr. 2.337.194,00 -  udløber i år 2042.


  Møllehøj 2 -30, Hjordkær, 6230 Rødekro - 15 boliger

  Ejendomsnummer 11848 / matrikel 585 Hjordkær Ejerlav, Hjordkær

  Realkredit DK re-garantiforpligtelse kr. 1.795.768,55 - udløber i år 2032.


  Tøndervej 2 A-K, Hjordkær, 6230 Rødekro -   9 boliger 

  Ejendomsnummer 9921 / 154 Alslev, Hjordkær

  Realkredit DK garantiforpligtelse kr. 1.160.905,34 – udløber i år 2049.

  Realkredit DK garantiforpligtelse kr. 123.322,79 – udløber i år 2032.


  Nystadvej 2 a-d, 6372Bylderup Bov – 4 boliger

  Ejendomsnummer 16712/ 72 Bylderup Ejerlav, Bylderup

  Realkredit DK Re-garantiforpligtelse kr. 615.714,21 – udløber i år 2034.

   

  Garantibeløbet kan ikke opgøres før byggeriet er udført og ejendommen værdisat, hvorfor garantien først kendes, når garantierklæring fremsendes af långiver.

   

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Skema A for den støttede del godkendes,

  at det stilles kommunegaranti for anskaffelsessummen i skema A, med regaranti på 50% fra Landsbyggefonden,

  at der stilles kommunegaranti for den del, der er ustøttede lån,

  at huslejeforhøjelse godkendes,

  at kommunen deltager i kapitaltilførselssag, og

  at kommunens andel af kapitaltilførselssag finansieres af det afsatte råderum for grundkapitalindskud.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 03-06-2021

  1.-3. at anbefales godkendt,

  4. at godkendt,

  5.-6. anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 23-06-2021

  Godkendt, idet 29 stemte for (A, C, F, I, O, S, V (Carina Underbjerg Hansen, Ditte Vennits Nielsen, Eivind Underbjerg Hansen, Jens Wistoft, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Philip Tietje, Søren Frederiksen, Thomas Andresen, Thomas Juhl) og Ø). Imod stemte 1 (Bent Sørensen (V), idet der ikke foreligger en vurdering af udlejningspotentialet.

   

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson (UP).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/13273, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Salus Boligadministrationsselskab har på vegne af Aabenraa Andelsboligforening, afdeling 12, fremsendt ansøgning om godkendelse af et tagrenoveringsprojekt.

   

  Aabenraa Andelsboligforening, afdeling 12, består af 23 boliger beliggende på Hesseldam i Aabenraa by. Boligerne er opført i 1956 og har ikke tidligere fået skiftet tag. Tagene er belagt med tegl. Det viser sig nu, at tagene er så slidte, at der er behov for en renovering. Alternativt er der risiko for, at der inden for få år sker vandindtrængning, som vil medføre skade på bygningerne.

   

  Projektet der ansøges om godkendelse af omfatter:

   

  • Nye tage, som passer til husenes arkitektur
  • Nye tagrender samt nedløbsrør
  • Reparation af murværk i facader

   

  Projektet er godkendt af afdelingens beboere på møde den 10. maj 2017. Grunden til, at projektet først gennemføres nu er interne prioriteringer i boligadministrationsselskabet.

   

  Finansiering sker ved optagelse af et 30 årigt realkreditlån, ved anvendelse af afdelingens henlæggelser og gennemføres uden støtte fra Landsbyggefonden.

   

  Budget for renoveringsprojekt 7.068.000 kr.

  Henlæggelser fra afdeling  400.000 kr.

  Realkreditlån  6.668.000 kr.

   

   

  Huslejekonsekvenser ved gennemførsel af tagrenovering angivet i kr. per måned

   

  Før renovering

  Efter renovering

  Stigning i husleje

  Højeste husleje

  5458 kr.

  6711 kr.

  1253 kr.

  Gennemsnit

  5.150 kr.

  6.332 kr.

  1.182 kr.

  Laveste husleje

  4842 kr.

  5954 kr.

  1112 kr.

   

  Årsagen til at huslejestigningerne ikke er ens for alle boliger er, at beregningen er baseret på boligens individuelle værdi, som der ikke må ændres på. Hvis alle boliger blev påført ens huslejestigning, ville det medføre en ændring af den individuelle værdi. 

   

  Forskellen i den individuelle værdi tilskrives forskellige former for moderniseringer, der gennem årene er gennemført i de forskellige lejemål.

   

  Beboerne har godkendt en huslejestigning på 1.312 kr. pr. måned, hvilket svarer til en huslejestigning på 26 %. Reelt bliver huslejestigningen mindre end det af beboerne godkendte beløb, idet projektet vil medføre en huslejestigning på 23 % for alle boligerne i afdelingen.  

   

  Lovgrundlag

   

  Bekendtgørelse af lov om almene boliger (Almenboligloven) §29, vedrørende låneoptag,

   

  Almenlejeloven §10, stk. 3 og Driftsbekendtgørelsen §79, stk. 4, vedrørende lejeforhøjelse

  Økonomi og afledt drift

  Fra Realkreditinstituttets side stilles der krav om kommunegaranti på estimeret 51,43 %

   

  Salus Boligadministration oplyser, at afdelingen i forvejen har 2 realkreditlån. Pr. 1. januar 2021 er der ikke nogle kommunale garantier i afdelingen.

   

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at låneoptag til renoveringsprojekt godkendes,

  at garantistillelse, estimeret til 51,43% af låneoptag godkendes, og

  at huslejeforhøjelser på op til 23 % godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 03-06-2021

  1.-2. anbefales godkendt,

  3. at godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 23-06-2021

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson (UP).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/11402, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges et forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan M90 Sønderstrand.
   

  Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af ønske om at kunne opføre en mindre bygning til vinterbaderfaciliteter i nærheden af de nuværende vinterbaderfaciliteter og badebroen, som benyttes som adgang til fjorden for vinterbaderne.
   

  Vinterbaderne har i en årrække haft en container til omklædning stående ved trappebastionen på Sønderstrand. Containeren har været opstillet med en midlertidig dispensation på 3 år jf. planlovens § 19 stk. 1 og en 3 årig dispensation fra strandbeskyttelseslinjen fra Kystdirektoratet.
   

  I henhold til beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 5. maj 2021 vedrørende godkendelse af procesplan, søges der nu en permanent løsning for vinterbaderfaciliteterne i form af en ny bygning med placering ved trappebastionen i nærheden af de nuværende faciliteter. Dette kan kun ske ved udarbejdelse af en ny lokalplan/ tillæg til nuværende Lokalplan M90, idet en varig dispensation ikke er mulig, da den vil være i strid med lokalplanens principper. Dispensationer i strid med en lokalplans principper kan efter planlovens §19 stk. 1 kun gives for en periode på 3 år og kun til midlertidige anvendelser og anlæg.
   

  Den påtænkte bygning til vinterbaderne og tilhørende toiletafsnit udlægges som et nyt byggefelt A6 med en byggemulighed på maksimalt 90 m². Højden må ikke overstige 3 meter målt fra kote 2,5 meter. Bygningens facader skal udføres i overensstemmelse med den eksisterende bebyggelse i byggefelt A5 i Lokalplan M90 lige nordfor. Byggeriet vil medføre en indskrænkning af det nuværende trappeanlæg og kan påvirke udsigten over fjorden for enkelte boliger langs Gl. Flensborgvej. Påvirkningen er visualiseret i lokalplanforslaget.
   

  Der er udarbejdet en screening af lokalplanforslaget i henhold til miljøvurderingsloven. Forvaltningen har ud fra screeningen vurderet, at planen ikke skal miljøvurderes. Det indstilles således, at der ikke udarbejdes miljøvurdering, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.
   

  Forvaltningen indstiller, at Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan M90 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 4 uger forventeligt fra juli/august 2021.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 1.1.043.F i Kommuneplan 2015. Rammeområdet må lokalplanlægges til rekreative formål i form af Lystbådehavn og fritids- og ferieformål. Planforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2015.
   

  Området er omfattet af Lokalplan M90 Sønderstrand. Lokalplan M90 opretholdes, idet Tillæg nr. 1 til Lokalplan M90 alene udlægger et nyt byggefelt A6, men ikke ændrer andre forhold i gældende lokalplan. Byggefeltet placeres i delområde A i Lokalplan M90, som ligger i byzone. Delområde A må anvendes til lystbådehavn med tilhørende faciliteter samt faciliteter i sammenhæng med strandarealet i delområde B, herunder toiletter og omklædningsfaciliteter.
   

  Området er omfattet af strandbeskyttelseslinje. Der må blandt andet ikke opføres ny bebyggelse inden for strandbeskyttelseslinjen. Havne er dog undtaget. Udnyttelse af byggefelt A6 kan forudsætte dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, dersom Kystdirektoratet ikke mener det pågældende areal er inden for havneområde (lystbådehavnen). Kystdirektoratet er myndighed.
   

  Byggefelt A6 ligger inde for kystnærhedszonen. I redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal der gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Der er udarbejdet visualisering af bygningen i byggefelt A6 i lokalplanens redegørelse samt redegjort for placeringen og påvirkningen.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan M90 Sønderstrand godkendes og sendes i høring i 4 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget og at afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 03-06-2021

  Anbefales godkendt idet 4 stemte for Philip Tietje (V), Erwin Andresen (S), Søren Frederiksen (V) og Jette Julius Kristiansen (O).

   

  Imod stemte Egon Madsen (A) Erik Uldall Hansen (A) og Michael Christensen (F) med den begrundelse, at de ikke mener projektet med den anviste placering er visionært nok og vil udgøre et tilbud rettet mod turister og borgere generelt.

   

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2021

  Anbefales godkendt, idet 8 stemte for (C, I, O, S, V) og 3 stemte imod (A)

  Imod stemte Socialdemokraterne med den begrundelse, at de ikke mener projektet med den anviste placering er visionært nok og vil udgøre et tilbud rettet mod turister og borgere generelt.

  Beslutning Byrådet den 23-06-2021

  Godkendt, idet 19 stemte for (C, I, O, S og V) og imod stemte ( A, F og Ø) med den begrundelse, at de ikke mener projektet med den anviste placering er visionært nok og vil udgøre et tilbud rettet mod turister og borgere generelt.

   

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson (UP).

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8321, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 24. juni 2015 den fremtidige dagtilbudsstruktur for Aabenraa Kommune.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har i 2020/2021 drøftet status og en justeret dagtilbudsstruktur.

  Den 9. maj 2021 drøftede Børne- og Uddannelsesudvalget bestyrelsernes input fra dialogmøderne med henblik på at udarbejde en justeret dagtilbudsstruktur 2021.

   

  Beslutningen i 2015 var, at der skulle etableres en integreret institution i Aabenraa Syd som erstatning for Kongehøjens Børnehave og Vuggestuen Fjordløkken.

  Denne beslutning fastholdes i Dagtilbudsstruktur 2021, idet der skal ske en sammenlægning af de to institutioner til én integreret institution med plads til 150 børn.

  Det er de selvejende institutioners ønske, at den nye integrerede institution opføres på matriklen Sandved 45, 6200 Aabenraa.

   

  Sandved 45, hvor Kongehøjens Børnehave er beliggende, er ejet af Aabenraa Andelsboligforening.

  Børn og Kultur har tidligere været i kontakt med Aabenraa Andelsboligforening, der er indstillet på at sælge Sandved 45 til Aabenraa Kommune.

  I investeringsoversigten for 2021 er der afsat 1,1 mio. kr. til køb af Sandved 45 i 2022, og 3,0 mio. kr. til nedrivning af bygninger i 2023.

  I 2023-24 er der afsat 30 mio. kr. til ny integreret daginstitution i Aabenraa Syd.

   

  Økonomiudvalget besluttede den 9. februar 2021 at skabe et beslutningsgrundlag for udviklingen af Skolevænget 33, hvor Fjordskolen tidligere var beliggende.

  Børne og Uddannelsesudvalget blev bedt om at undersøge den ene af bygningernes egnethed til midlertidig dagpasningstilbud i en byggeperiode for en evt. ny daginstitution i Aabenraa By.

  Plan, Teknik og Miljø har vurderet, at Skolevænget 33 kan indrettes som midlertidigt dagtilbud. Investeringen vil beløbe sig til en samlet anlægssum på ca. 6,6 mio. kr., heraf 2,71 mio. kr. til at indrette bygningen specifikt til dagtilbud.

  Fra meddelelse af anlægsbevilling til ibrugtagning vurderes det, at der vil gå ca. 15-16 mdr.

   

  På dialogmødet med bestyrelserne for Kongehøjens Børnehave og Vuggestuen Fjordløkken udtrykte bestyrelserne et ønske om, at byggeriet af den nye daginstitution sker i etaper, således at der ikke skal ske genhusning.

  Plan, Teknik og Miljø vurderer, at der kan bygges i to etaper til en ekstra udgift på 3,3 mio. kr. med en forlænget byggetid på 10 måneder.

   

  Der er i investeringsoversigten for 2021 ikke afsat anlægsmidler til genhusning eller ekstra udgift til etapevis byggeri.

  Da der ikke er truffet beslutning om etablering af ny daginstitution i Aabenraa Syd, blev der ved budgetlægningen for 2021 afsat 1 mio. kr. i årene 2021-23 til nulstilling af den forventede reduktion. Købes bygningen Sandved 45 i 2021 kan besparelsen opnås fra 2022, og den afsatte 1 mio. kr. i 2022 og 2023 kan evt. medfinansiere den ikke finansierede udgift på etapebyggeri.

  Økonomi og afledt drift

  Investeringsoversigt 2021-2024:

  2021 – Køb af Sandved Børnehave – 1,1 mio. kr.

  2022 – Nedrivning af Sandved Børnehave – 3,0 mio. kr.

  2022 – Dagtilbudsstruktur Aabenraa – 7,0 mio. kr.

  2023 – Dagtilbudsstruktur Aabenraa – 23,0 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der etableres en integreret institution som erstatning for Kongehøjens Børnehave og Vuggestuen Fjordløkken på Sandved 45,

  at byggeriet af den integrerede institution sker i to etaper,

  at der gives en anlægsbevilling til Aabenraa Syd på i alt 34,1 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb som frigives, og

  at finansiering af ekstra udgifter til etapevis byggeri medtages ved budgetlægning for 2022-2025.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-06-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2021

  Sagen udsættes idet forvaltningen anmodes om at anvise finansieringen af de 3,3 mio. kr. som følge af etapebyggeri og forlænget byggeperiode.

  Supplerende sagsfremstilling

   

  Med henvisning til det vedlagte bilag, hvor forslag til finansiering af ekstraudgift i forbindelse med etapevis byggeri er opgjort, anbefales det, at 4. at udgår fra indstillingen og erstattes med følgende: at der meddeles et tillæg til anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. til etapebyggeri til Aabenraa Syd, som frigives, og at merudgiften på etapebyggeriet finansieres jf. forslag 1 i bilaget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 23-06-2021

  1.-3. at godkendt, og

  det ændrede 4. at godkendt.

   

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson (UP).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/12766, Sagsinitialer: TBJEP

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes forslag til Velfærdsteknologistrategi 2021-2024 – Et bedre liv – med velfærdsteknologi.

   

  Den nye velfærdsteknologistrategi (se bilag) står på skuldrene af den nuværende strategi ”Strategi for digital sundhed & velfærdsteknologi 2022: Det gode liv i digitale fællesskaber” og tager sit udgangspunkt i ”Vækststrategi 2018-2030 – Sund Vækst”.

   

  Den nye strategi arbejder ud fra visionen: ”Mere selvhjulpenhed – understøttet af teknologi”.

  Principperne i strategien er:

   

  1. Alle indsatser skal være behovsdrevet. Det vil sige, at der skal være identificeret et behov hos borgere eller medarbejdere inden der igangsættes en afprøvning eller implementering af velfærdsteknologi.
  2. Vi vil være medudvikler til nye teknologier, der tager udgangspunkt i identificerede behov og bidrage til vækst i Aabenraa Kommune. Som medudvikler stiller vi organisation og ressourcer til udvikling af ny teknologi til rådighed, men det er eksterne aktører, der skal drive nyudviklingen. Som led i arbejdet med princippet vil der oprettes et forum/netværk med lokale aktører og leverandører, hvor velfærdsteknologi teamet står til rådighed som sparringspartner. Ved et behov for udvikling af nye teknologier, vil aktører i netværket få muligheden for at tilbyde sig som primærudvikler.
  3. Vi vil skabe værdi på fem bundlinjer: borger, medarbejder, ressourcer, bæredygtighed og vækst.

   

  For at indfri visionen tager strategien udgangspunkt i fem indsatsområder:

  1. Borgerettet behovsafdækning – borgerrettet velfærdsteknologi efter behov
  2. Forebyggelse – udskyd behovet for hjælp
  3. Medarbejderteknologi – understøtte medarbejdernes arbejdsliv
  4. Medudvikling af nye løsninger – proaktiv medudvikling
  5. Kompetenceudvikling – udvikling af medarbejderkompetence.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ca. 5,777 mio. kr. i resterende anlægsmidler til velfærdsteknologi. Der er et forventet forbrug af anlægsmidlerne for velfærdsteknologi i resten af 2021 på ca. 2,766 mio. kr.

   

  Det forventes derfor, at der ved udgangen af 2021 kan søges om overførsel af ca. 3 mio. kr. til 2022. Hvis midlerne fordeles over den nye strategis levetid, betyder det 1,5 mio. kr. til henholdsvis 2022 og 2023.

   

  Historisk set har der i 2019 været anvendt. 2,6 mio. kr. og i 2020 2,2 mio. kr.

   

  Ansvaret for prioritering af beløbet på 1,5 mio. kr. til projekter er placeret i Social- og Sundhedsområdet.

  Høring/udtalelse

  Sagen har været i høring i Seniorråd, Handicapråd og Sektorudvalget for Social & Sundhed. Forvaltningen har i særskilt notat besvaret de rejste spørgsmål i høringssvarene. Rettelser i forlængelse af høringssvarene er markeret med gult i strategien.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at forslag til Velfærdsteknologistrategi 2021 – 2024 godkendes

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 09-06-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 23-06-2021

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson (UP).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/6636, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til bevilling af midler til bygningsmæssige investeringer, der understøtter en ny faglig profil for Special- og Rehabiliteringscentret.

   

  Sideløbende med denne sag behandler Social- og Sundhedsudvalget sag vedrørende fremtidig opgaveportefølje og faglig profil på SRC. Udfordringer relateret til samt et efterslæb på indvendigt vedligehold og tilretning til en ny faglig profil giver et behov for investering i indretning og vedligehold af den bygning, der huser SRC.

   

  SRC er på mange måder i frontlinjen, når det gælder om udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Bygningen danner den fysiske ramme for borgere med stadig mere komplicerede og mangeartede sundhedsudfordringer, hvilket skaber øgede krav til både rammer og det udstyr, der er nødvendige for at lykkes med borgernes forløb. SRC er beliggende på Funkevej 9A, 6230 Rødekro, i en bygning, der tidligere blev anvendt til plejehjem, og som siden 2013 har fungeret som ramme for SRC. Bygningen har en række udfordringer, som skal løses på både kort og længere sigt for at skabe de nødvendige rammer for de borgerforløb, der er på SRC.

   

  Udfordringerne kommer dels af bygningens alder og stand, dels at der i de senere år er sket en hastig udvikling af det nære sundhedsvæsen, ændring i demografien og stadig mere komplekse sygdomsbilleder. Tilsammen øger disse faktorer kravene til de fysiske rammer for udførelsen af opgaverne for at lykkes med borgerforløbene på SRC.

   

  Udfordringerne kan på kort sigt i nogen grad imødegås gennem en investering, der skal understøtte den nye faglige profil samt indhentning af efterslæb i forhold til den indvendige vedligeholdelse. Særligt vægge og gulve er slidt og skadet efter mange års anvendelse. Herudover er eksempelvis WIFI-dækningen i centret mangelfuld, hvilket er til gene for borgerne, men også i forhold til personalets løbende dokumentation og brug af andet udstyr.

   

  Derfor ansøges om 0,500 mio. kr. til tilpasning af lokaler med nye formål, herunder forbedring i kvalitetsarbejdet som bedre muligheder for medicindispensering og anvendelse af udstyr som f.eks. urinvejsscanner m.v. Dertil kommer midler til indretning af samtalerum til pårørende og bedre digital infrastruktur samt udbedring af skader i gulve og vægge.

   

  Et kort overblik over udfordringer og tilpasningsforslag vedr. de fysiske rammer fremgår af vedlagte notat.

  Økonomi og afledt drift

  I det godkendte budget 2021 er der i 2021 afsat et rådighedsbeløb på 2,158 mio. kr. og i 2022 0,580 mio. kr. til boligstrategi på Ældre- og Handicapområdet.

   

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der 2021 gives en anlægsbevilling på 0,500 mio. kr. til understøttelse af ny faglig profil for SRC finansieret af det afsatte rådighedsbeløb fra puljen til boligstrategi på Ældre- og Handicapområdet og

  at rådighedsbeløbet på 0,500 mio. kr. frigives.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 09-06-2021

  1. + 2. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 23-06-2021

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson (UP).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36558, Sagsinitialer: hhoc

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 27. februar 2019 en 4-årig investering på 16,7 mio. kr., fordelt i årene 2019 – 2022. En investeringsstrategi for områderne jobafklaringsforløb, sygedagpenge og revalidering (KIJOS), som skal understøtte en tidlig og proaktiv indsats for sygemeldte borgere med fokus på sygefravær og arbejdspladsfastholdelse.

   

  KIJOS kom godt fra start i efteråret 2019. Arbejdsmarkedsudvalget godkendte i mødet den 13. januar 2020 status, og de væsentligste resultater i det første investeringsår 2019.

   

  I marts 2020 kom COVID-19 og hermed fulgte en række restriktioner. Jobcentret skulle lukke ned, og mange medarbejdere blev sendt hjem til hjemmearbejde. Beskæftigelsesindsatsen blev suspenderet, og det var kun kritiske funktioner, som kunne udføres. Kontakten til - og samtaler med borgerne skulle foregå digitalt.

   

  Særregler og midlertidige lovgivninger

  Udviklingstiltagene i KIJOS kunne ikke længere gennemføres som planlagt, bl.a. på grund af de lovgivningsmæssige begrænsninger. Med COVID-19 fulgte særregler og midlertidige lovgivninger på områderne sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

   

  Overgangen til jobafklaringsforløb har været suspenderet siden marts måned 2020. Sygedagpengeperioden er forlænget otte gange under coronakrisen, senest frem til 30. juni 2021.

  I marts 2020 blev indført en lov om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af COVID-19 (refusion i arbejdsgiverperioden). Loven er forlænget til 30. juni 2021.

  I maj 2020 blev indført en lov om en midlertidig periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med COVID-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med COVID-19. Loven er forlænget til 30. juni 2021.

   

  Tilgangen til sygedagpenge er øget med 25 % under COVID-19. Stigningen kom især med den anden bølge af COVID-19 i efteråret 2020. Siden december 2020 har antallet af sygedagpengeforløb ligget over 1000 pr. måned og siden efteråret 2020, har jobcentret modtaget i gennemsnit mellem 75 og 80 ansøgninger om sygedagpenge pr. uge.

   

  Behandlingsforløb blev udskudt under COVID-19, hvilket medførte længere sygedagpengeforløb. COVID-19 har haft stor indflydelse på mange lønmodtageres arbejdsliv – ikke mindst psykisk. Jobcentret har modtaget mange ansøgninger om sygedagpenge, hvor overbelastning, stress, bekymring, frygt og ”helbredsangst” i forbindelse med COVID-19 bliver oplistet som sygemeldingsårsag.

   

  Siden starten af 2021 har jobcentret modtaget ansøgninger om sygedagpenge, hvor senfølger af COVID-19 er sygemeldingsårsag, og der er ventelister til senfølge klinikkerne.

   

  Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående, at investeringsstrategien KIJOS forlænges med 1 år frem til og med udgangen af 2023. Dette vil give jobcentret muligheden for at indhente et ”tabt år”, hvor COVID 19 har umuliggjort indfrielse af de forventede mål.

   

  Der henvises til uddybende forvaltningsnotat, som er vedlagt sagen.

  Lovgrundlag

  Der henvises til vedlagte bilag om COVID-19 særregler og midlertidige lovgivninger på områderne sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

  Økonomi og afledt drift

  En forlængelse af investeringsstrategien med et år til 2023 vil betyde en merudgift på 3,682 mio. kr. fordelt med 3,106 mio. kr. på Økonomiudvalgets område (serviceudgifter) og 0,576 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område (overførselsudgifter) jf. bilag i sagen.

   

  Forvaltningen kan ikke anvise finansiering af merudgiften, men henviser til opgørelse af efter- og midtvejsregulering som indgår i økonomiaftalen til sommer. Det er forventningen, at kommunerne i et vist omfang er blevet kompenseret mere end den faktiske udvikling i ledigheden under COVID-19 har forårsaget og at der her vil være råderum til at finansiere forlængelsen med 1 år.  Alternativet hertil er en kassefinansieret tillægsbevilling.

   

  Alternativet til en forlængelse er at lade investeringsstrategien fortsætte uagtet, at mål ikke kan opfyldes eller at nedlægge investeringsstrategien. Forvaltningen kan ikke anbefale alternativerne.

   

  Som følge af COVID-19 er virksomhedskonference, faglig opkvalificering samt markedsføring m.v. udskudt fra 2021 til 2022. Budgettet til disse aktiviteter er i 2021 under politikområdet Administrativ organisation under Økonomiudvalget og udgør i alt 0,267 mio. kr. Beløbet søges overført til 2022 ved 2. bevillingskontrol.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at investeringsstrategien KIJOS forlænges med 1 år, til og med 2023,

  at merudgiften finansieres ved opgørelse af efter-og midtvejsregulering i forbindelse med økonomiaftalen og indgår i budgetlægningen for 2022-2025.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Beslutning Byrådet den 23-06-2021

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson (UP).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/4595, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Med denne sag skal Økonomiudvalget behandle udkast til del-politik for røgfri arbejdstid samt den pakke, der skal bidrage til implementering af del-politikken.

   

  På baggrund af en proces for revidering af den eksisterende del-politik for røgfrie miljøer, som startede i HMU den 23. marts i år, er der udarbejdet et udkast til en ny del-politik for røgfri arbejdstid. Formålet med røgfri arbejdstid er at sikre, at alle ansatte i Aabenraa Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø, uden de gener, og den reelle sundhedsfare, der er ved passiv rygning. Derudover er ønsket at motivere til og understøtte medarbejderes ønske om rygestop og mindske risikoen for at ex-rygere starter med at ryge igen. Der er ifølge Sundhedsstyrelsen dokumentation for, at røgfrie miljøer bidrager til 1) at forebygge rygestart blandt unge, 2) mindske tilbagefald blandt tidligere rygere, og 3) fremme rygestop hos nuværende rygere. Sundhedsstyrelsen peger hermed på, at der er en direkte sammenhæng mellem mere røgfri arbejdstid og mindre rygning.

   

  Udkastet til del-politik for røgfri arbejdstid indeholder få, enkle regler, som dels slår fast, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden. Dels at det ikke er tilladt at ryge i kommunale bygninger og tjenestekøretøjer samt på kommunens matrikler hverken i eller uden for arbejdstiden. Del-politikken beskriver også en række særlige forhold og undtagelser, som bl.a. handler om rum i kommunale ejendomme, som fungerer som bolig for en borger.

   

  Udgangspunktet for del-politikken er en tillidsbaseret model, som det f.eks. kommer til udtryk i forbindelse med beskrivelsen af de særlige forhold omkring hjemmearbejde. Her er det beskrevet, at kommunen har tillid til, at alle ansatte overholder del-politikken, når de arbejder hjemme og i øvrigt ikke har intentioner om at følge op herpå i ansattes eget hjem. Konsekvenserne af overtrædelser af del-politikken er ligeledes beskrevet, idet det er den nærmeste leders ansvar både at sikre, at del-politikken efterleves, og at overtrædelse af del-politikken får personalemæssige konsekvenser.

   

  For at understøtte implementeringen af del-politikken tilbyder kommunen medarbejdere hjælp til rygestop og til at ændre rygevaner, så det er muligt for rygere at klare sig gennem en arbejdsdag uden rygning. Deltagelse i rygestopkurser er gratis for medarbejdere, og kurserne kan foregå i arbejdstiden. Medarbejderne kan få refunderet udgifter til substitutionspræparater i forbindelse med kurserne. Kurserne afholdes i perioden fra den 1. august til den 31. december 2021.

   

  Da Haderslev Kommune indførte røgfri arbejdstid fra 1. januar 2020 var der også tilbud om, at medarbejderne kunne få både bistand til rygestop og ændring af rygevaner. 70 medarbejdere deltog i kurserne op til indførelsen af røgfri arbejdstid. Såfremt der indføres røgfri arbejdstid i Aabenraa Kommune i efteråret 2021 kan det på baggrund af bl.a. erfaringerne i Haderslev Kommune forventes at ca. 75 medarbejdere vil benytte sig af et kursustilbud inden ikrafttrædelsesdatoen. Omkostningerne forbundet med et kursus er 1.300 kr. pr. deltager. Omkostningerne til rygestopmedicin i forbindelse med kurserne estimeres til ca. 1.400 kr. pr. deltager. Samlet set estimeres de understøttende tilbud til at implementere røgfri arbejdstid at udgøre ca. 0,2 mio. kr. i 2021. Dertil kommer de indirekte omkostninger forbundet med tabt arbejdstid i forbindelse med kursusaktiviteterne. Det forventes endvidere, at flere medarbejdere vil være motiveret til at tilmelde sig kursustilbud efter indførelsen af røgfri arbejdstid. I så fald har de – som andre borgere i de kommuner, de er bosiddende i – mulighed for at tilmelde sig gratis rygestoptilbud i regi af de kommunale sundhedscentre m.v. I Aabenraa Kommune er det kommunens Sundhedscenter beliggende i Rødekro, der udbyder kurser.

   

  Såfremt Økonomiudvalget godkender del-politik for røgfri arbejdstid den 15. juni, træder del-politikken i kraft den 1. oktober 2021. Hoved MED-udvalget implementerer del-politikken og behandler eventuelle ændringer, når udviklingen eller gældende regler på området gør det nødvendigt. Personalekontoret sikrer afholdelse og annoncering af rygestopkurser. Del-politikken evalueres i 2023.

  Økonomi og afledt drift

  Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse (CSF) tilbyder gratis rygestopkurser til alle borgere i Aabenraa Kommune. I første kvartal 2021 har 71 borgere benyttet sig af tilbuddet, hvilket svarer til ca. 16 % af kapaciteten, idet der er afsat midler til at kunne gennemføre 450 rygestopkurser i 2021. I samme periode i 2020 benyttede 146 borgere sig af tilbuddet om rygestop, og selvom motivationen hertil forventedes at være stigende med indførelsen af højere priser på cigaretter, har det ikke været tilfældet. Forklaringen er formentlig, at COVID-19-pandemien generelt har påvirket borgernes sundhedsadfærd. Budgettet til rygestopkurser i CSF udgør ca. 0,7 mio. kr.

  Høring/udtalelse

  HMU har behandlet sagen den 9. juni 2021.

   

  Personalesiden ønsker ikke at forholde sig til, om røgfri arbejdstid skal indføres eller ej. Såfremt røgfri arbejdstid indføres har medarbejdersiden en opmærksomhed på forskellige forhold i forhold til implementering.

   

  Sagen blev drøftet, hvor især bekymring for om sundhedsdagsordenen breder sig til andre områder og implementeringen på forskellige områder havde fokus i drøftelsen.

   

  På de kommende møder i HMU følges op på eventuelle implementeringsudfordringer.

   

  Personalesiden i HMU har afgivet et høringssvar omkring forhold ved implementering, som vedlægges.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at det reviderede udkast til del-politik for røgfri arbejdstid godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2021

  Godkendt, idet 9 stemte for (Erik Uldall Hansen (A), Karsten Meyer Olesen (A), I, O, S og V).

   

  Imod stemte 1 (Povl Kylling Petersen (A)).

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/12389, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til, om Aabenraa Kommune ønsker at købe Lejrvejen 69 ved Frøslevlejren.

   

  For ca. 20 år siden solgte D.S.I. Frøslevlejren (herefter DSI) bygningen beliggende på Lejrvejen 69 til Frøslevlejrens Efterskole (herefter FE). I forbindelse med salget blev der i skødet indføjet, at bygningen ikke kunne sælges til 3. mand, og at der var tilbageskødningspligt fra FE til DSI, hvis FE ville afhænde bygningen. I givet fald bygningen skulle tilbageskødes, skulle det være til en pris, der ikke overstiger den offentlige ejendomsvurdering. Den offentlige ejendomsvurdering udgør i dag 0 kr.

   

  Endvidere kan det oplyses, at bygningen ligger på en matrikel, der er ejet af Aabenraa Kommune, hvorfor der er indgået lejeaftale mellem FE og kommunen for ca. 1.975 m2 af del af matr.nr. 1537 Frøslev Ejerlav, Bov Sogn.

   

  FE har meddelt DSI, at de ikke mere ønsker at eje bygningen og DSI’s bestyrelse har bemyndiget sin formand til at indgå en aftale med FE i forhold til afklaring af, om ejendommen tilbageskødes til DSI, om DSI ophæver klausulen vedr. salg til 3. mand, eller om DSI vil være interesseret i at yde løbende økonomisk støtte til renovering.

   

  Om bygningen skal nævnes, at Kommunale Ejendomme har besigtiget bygningen, og at bygningen trænger til renovering, da vinduer, døre og tag skal udskiftes, ligesom der er fugt i kælderen på grund af utætheder, som skal udbedres. Et skøn i forhold til renoveringsomkostning er på ca. 0,5 mio. kr. Der er også foretaget et skøn for nedrivning af bygningen, hvilket er skønnet til en omkostning på ca. 0,2 mio. kr.

   

  Bygningen er udpeget som bevaringsværdig og er i kommuneplanen optaget og omfattet af bygningsfredningsloven. Bygningen er ikke omfattet af en bevarende lokalplan. Hvis bygningen derfor skal nedrives, vil det derfor skulle i offentlig høring, før der kan træffes afgørelse om bygningen må nedrives.

   

  I og med at bygningen ligger på en kommunal ejet matrikel, har kommunen en interesse i, at bygningen ikke bare forfalder og bliver til en faldefærdig rønne, der ikke gør noget godt for udtrykket på vores matrikel.

   

  På ovenstående baggrund anbefaler Plan, Teknik & Miljø, at kommunen køber bygningen for 0 kr. med nedrivning af bygningen for øje. Godkendelse af købet sker under forudsætning af, at det kan godkendes jf. fondsregler, og at naturstyrelsen kan godkende fjernelse af bygning (jf. DSI’s vedtægter).

   

  Besluttes køb af ejendommen, vil der blive indhentet tilbud på omkostninger til nedrivning af ejendommen.

   

  Efter nedrivning af ejendommen vil grunden blive udbudt som byggegrund.

   

  Kommunen afholder omkostningerne i forbindelse med køb af ejendommen, der er estimeret til maksimalt at udgøre 0,030 mio. kr. Omkostninger er til udarbejdelse af købsaftale og skøde, herunder registreringsomkostninger. Der er ikke afsat midler til nedrivning eller istandsættelse af ejendommen.

  Økonomi og afledt drift

  Jf. ovenfor anbefaler Plan, Teknik & Miljø, at kommunen køber bygningen for 0 kr. med nedrivning af bygningen for øje. Efter nedrivning af ejendommen vil grunden blive udbudt som byggegrund. På denne baggrund foreslås, at omkostningerne i forbindelse med køb af ejendommen, der er estimeret til maksimalt at udgøre 0,030 mio. kr., finansieret af øgede indtægter fra salg af grunde til boligformål.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Aabenraa Kommune køber ejendommen Lejrvejen 69 ved Frøslevlejren for 0 kr. under forudsætning af godkendelse af salg jf. fondsregler, og at Naturstyrelsen godkender, at bygning kan fjernes, og

  at der gives anlægsbevilling på 0,030 mio. kr. til køb af ejendommen, finansieret af øgede salgsindtægter vedrørende boligformål under Jordforsyning i 2021, som frigives.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

  Beslutning Byrådet den 23-06-2021

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Jane Thorgeirsson (UP).

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38588, Sagsinitialer: EKA
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/7019, Sagsinitialer: EKA
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/476, Sagsinitialer: HHEN
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på

  ”Godkend”.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2021

  Godkendt.