Beslutningsprotokol

tirsdag den 6. marts 2018 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Der var afbud fra Lars Kristensen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1112, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018

  · Orientering ved Poul-Erik Thomsen om arbejdet med Ny Tinglevhus.

  · Planlægning af åben hus arrangement Kassø.

  · Koordinationsudvalgsmøde vedr. FGU og besøg i Braine.

  · Invitation fra KL til politiske fyraftensmøder udsendes til byråd.

  · Planlægning af studietur for Økonomiudvalget den 18-20. juni til København.

  · Status på OK 2018.

  · Udnyttelse af option på forlængelse af kontrakter på forsikringsområdet.

  · Gennemført udbud på koncern IT systemer med nye kontrakter pr. 1 januar 2019.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5873, Sagsinitialer: lnn

  Sagsfremstilling

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 9. februar 2018 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af kommunens revisionsberetning for 2016.

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers tilbagemelding på kommunens revisionsberetning.

  Styrelsen har gennemgået den del af beretningen, som vedrører ydelser og tilskud på ministeriets område, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 1617 af 15/12/2016, om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse på visse områder inden for Beskæftigelsesministeriets, Børne- og Socialministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder. Styrelsen har endvidere gennemgået den del af beretningen, som er omfattet af bekendtførelse efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

  Konklusionen på revisionen er, at kommunens forvaltning og udbetaling af disse ydelser og tilskud ikke har givet revisionen anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.

  Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger til revisionsberetningen.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen vedr. revisionsberetning for 2016 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45875, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Børne- og Socialministeriet har fremsendt decisionsskrivelse om revisionen af ydelser på ministeriets område.

  Ministeriet har gennemgået den indsendte revisionsberetning om regnskabet for 2016, og gennemgangen har ikke givet ministeriet anledning til bemærkninger. Der henvises til vedlagte bilag. Revisionsberetningen er således godkendt af ministeriet.

  I henhold til kasse- og regnskabsregulativets bilag 1.5.1 skal decisionsskrivelser uden bemærkninger forelægges til behandling for fagudvalg og orientering for Økonomiudvalget.

  På den baggrund forelægges decisionsskrivelsen til godkendelse i udvalget og til orientering for Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at decisionsskrivelse fra Børne- og Socialministeriet for regnskabsåret 2016 godkendes og

  at decisionsskrivelsen videresendes til Økonomiudvalget til orientering.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4710, Sagsinitialer: lnn

  Sagsfremstilling

  Jf. retningslinjerne for Intern Revision skal der en gang årligt udarbejdes en rapport over de udførte revisionsopgaver i det forløbne år.

  Decentrale tilsyn

  Der er i 2017 foretaget decentralt eftersyn på 24 institutioner og 1 afdeling på Rådhuset på Skelbækvej samt 1 uanmeldt kasseeftersyn.

  Sammenfatning

  - Der er ikke konstateret mistanke om svig eller andre uretmæssigheder.

  - Der er givet 16 indskærpelser i forbindelse med de decentrale besøg. Disse er efterfølgende rettet og arbejdsgange er tilrettet fremadrettet.

  Reglen er, at fejl/mangler bliver rettet hurtigt efter revisionens besøg. I de tilfælde, hvor Intern Revision oplever andre mulige fejl/mangler udenfor Kasse- og Regnskabsregulativet, er afdelingschefen blevet orienteret. Afdelingschefen har opgaven at afklare, om der er, eller om der skal, udarbejdes retningslinjer for forholdet.

  Fokusområder 2017

  For 2017 var der udpeget 3 fokusområder:

  1. Korrekt momsafregning af rådhusets kantiner

  Der er lavet ny opgørelse over momsregningen. Denne er godkendt af den eksterne revision og danner fremadrettet udgangspunkt for afregning af moms.

  2. Administration af beboermidler

  - Bo & Aktivitet er startet op med benyttelse af Danske Banks Serviceløsning.

  - Autismecenter er i gang med at oprette borgere og medarbejdere i løsningen.

  - Hjernecenter starter med løsningen primo februar 2018.

  Det er herefter meningen, at institutionerne er selvkørende i løsningen. Intern Revisions rolle i fremtiden er en gennemgang/kontrol af anvendelsen af systemet.

  3. Indførelse af kontantfrie salg

  Der er indsamlet data omkring omfanget af salg fra boder og caféer, som er videregivet til KL. Der vil løbende blive kontrolleret for korrekt opbevaring/håndtering af kontanter.

  Ekstern revision

  Interne Revision arbejder sammen med den eksterne revision - forstået således, at den interne revision udleverer afrapporteringer fra de decentrale eftersyn. Der er løbende dialog om, hvilke områder/enheder der skal besøges, og hvilke problemstillinger der kan fokuseres på.

  Den seneste administrative besøgsrapport fra den eksterne revision bekræfter billedet af kontrolniveauet i Aabenraa Kommune, som har et indhold og en standard, der sikrer grundlaget for en god økonomistyring, korrekt regnskabsaflæggelse og reducerer risikoen for fejl og besvigelser.

  Konklusion:

  På baggrund af de decentrale eftersyn og fokusområder i 2017 konkluderer Staben, at der generelt er et høj og tilfredsstillende niveau for økonomisk ledelsestilsyn.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at afrapporteringen tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/9701, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag omfatter overførselsansøgninger vedrørende Puljer og projekter. Puljer og projekter omfatter projekter, der er medfinansieret af 3. part samt navngivne puljer og områder, der er godkendt politisk og fremgår af retningslinjerne for aftalestyring.

  Som bilag er vedhæftet uddrag af retningslinjerne omfattende overførselsreglerne. Heraf fremgår bl.a., at der for Puljer og projekter, medmindre der er tale om puljer/projekter med tilskud fra 3. part, maksimalt kan ansøges overført et mindre forbrug på én mio. kr. årligt i nærværende sag. Mindre forbrug over én mio. kr. overføres som udgangspunkt ikke, men kan søges overført i sagen om ”Øvrige overførsler” (merforbrug overføres 100 %).

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførsler er fordelt således på bevillingsområder:

  Udvalg

  (1.000 kr.)

  Overført fra 2016 til 2017

  Regnskab 2017

  Korrigeret budget 2017

  Mer- /mindre-

  forbrug *)

  Ansøgt overført til 2018 *)

  ØU

  920

  -1.099

  -884

  215

  204

  AU

  -672

  -

  -

  -

  0

  BUU

  1.867

  1.281

  2.732

  1.451

  1.451

  KFU

  67

  770

  711

  -59

  -59

  SSU

  1.254

  1.189

  1.760

  571

  566

  TMU

  1.152

  97.694

  98.464

  770

  770

  VUU

  239

  417

  239

  -178

  -178

  I ALT

  4.827

  100.252

  103.022

  2.770

  2.754

  *) + = mindreforbrug og - = merforbrug.

  Overførselsansøgningerne viser en reel nedsparing i 2017 på i alt 2,1 mio. kr. på Puljer og projekter m.v.

  I vedlagte bilag er der en specifik oplistning af de enkelte projekter, med noter til de beløb, der overstiger 0,5 mio. kr., jf. retningslinjerne herom.

  De største overførsler består af:

  • 1,000 mio. kr. vedr. Barselspuljen (ØU)
  • -0,824 mio. kr. vedr. Jobcenter/projekt nyt netværk (ØU)
  • 0,824 mio. kr. vedr. SundSkole 2020 (BUU)

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at mindreforbrug i 2017 vedrørende Puljer og projekter m.v. på i alt 2,754 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes overført fra 2017 til 2018, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2018, der finansieres via de likvide midler i 2018.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/9701, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag omfatter overførselsansøgninger vedrørende Øvrige overførsler. Jf. retningslinjerne vil det som udgangspunkt primært være overførselsansøgninger baseret på betalingsforskydninger, egentlige fejl og byrådsbeslutninger i regnskabsåret, der vil blive imødekommet.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførsler er fordelt således på bevillingsområder:

  Udvalg

  (1.000 kr.)

  Overført fra 2016 til 2017

  Regnskab 2017

  Korr. budget 2017

  Mer- /mindre- forbrug *)

  Ansøgte ovf. til 2018 eller 2019 *)

  ØU

  488

  64.751

  68.842

  4.091

  497

  AU

  6.434

  771.785

  799.581

  27.796

  27.796

  BUU

  274

  1.010

  2.940

  1.930

  1.930

  KFU

  0

  44.100

  44.499

  399

  360

  SSU

  2.279

  12.475

  13.160

  686

  -118

  TMU

  300

  36.222

  37.136

  914

  750

  VUU

  0

  -

  -

  -

  0

  I ALT

  9.775

  930.343

  966.158

  35.816

  31.215

  *) + = mindreforbrug og - = merforbrug.

  Af vedlagte bilag med tilknyttede noter, fremgår de specifikke overførselsansøgninger.

  Under ansøgningerne kan nævnes:

  • 16,531 mio. kr. vedr. områder omfattet af Beskæftigelsestilskud (AU)
  • 10,890 mio. kr. vedr. områder under Budgetgarantien (AU)

  For begge områder gælder det, at der i 2018 forventes en negativ efterregulering vedrørende 2017, og at der for begge områder dermed er tale om en betalingsforskydning.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at mindreforbrug i 2017, vedrørende Øvrige overførsler for i alt 30,840 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes overført fra 2017 til 2018, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2018, der finansieres via de likvide midler i 2018, og

  at mindreforbrug i 2017, vedrørende Øvrige overførsler for i alt 0,375 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes overført fra 2017 til 2019, med meddelelse af tilsvarende rammekorrektion til budget 2019, der finansieres via de likvide midler i 2019.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/9701, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Denne sag omfatter overførselsansøgninger fra 2017 til 2018 af uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg.

  Økonomi og afledt drift

  De ansøgte overførselsbeløb er vist efterfølgende:

  Område

  (1.000 kr.)

  Bilagsnr.

  Korrigeret budget 2017

  Regnskab 2017

  Mer- /mindre- forbrug 2017 *)

  Ansøgt overført til 2018

  Skattefin. anlæg

  A1, A2, A3

  169.634

  99.827

  69.806

  66.124

  Jordforsyning

  A4, A5

  12.678

  1.045

  11.633

  11.633

  I ALT

  -

  182.312

  100.872

  81.439

  77.757

  *) + = mindreforbrug og - = merforbrug

  I bevillingskontrollen pr. 30/9 2017 blev der i alt overført 106,376 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende igangværende anlægsprojekter (inkl. jordforsyning). I forbindelse med regnskabsafslutningen viser resultatet et yderligere mindreforbrug på i alt 77,757 mio. kr., der søges overført til 2018. I alt overføres der således ca. 184 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg fra 2017 til 2018. Fra 2016 til 2017 overførtes alene ca. 115 mio. kr.

  Af vedlagte bilag med noter fremgår de specifikke udvalgsopdelte overførsler på de enkelte anlægsprojekter, samt en betalingsplansoversigt på de skattefinansierede anlæg.

  Skattefinansierede anlæg:

  Der søges overført et rådighedsbeløb på 66,124 mio. kr. vedrørende igangværende skattefinansierede anlæg til 2018. De væsentligste overførsler vedrører:

  • 38,086 mio. kr. vedrørende Fjordskolen (BUU)
  • 7,521 mio. kr. vedrørende Terapibassin i tilknytning til Fjordskolen (BUU)

  Jordforsyning:

  Der søges overført et rådighedsbeløb på 11,633 mio. kr. som hovedsageligt vedrører igangværende byggemodningsprojekter, herunder arealerhvervelse, vedrørende både en række parcelhusgrunde samt erhvervsområder.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at rådighedsbeløb på i alt 66,124 mio. kr., vedrørende igangværende skattefinansierede anlæg, jf. foranstående og vedhæftede bilag, overføres fra 2017 til 2018, med finansiering via de likvide midler i 2018, og

  at rådighedsbeløb på i alt 11,633 mio. kr., vedrørende jordforsyningsområdet, jf. foranstående og vedhæftede bilag, overføres fra 2017 til 2018, med finansiering via de likvide midler i 2018.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35098, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2017 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt

  (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Køb af ejendomme I 2016

  21.060

  20.995

  65

  I alt

  21.060

  20.995

  65

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på jordforsyningsområdet er afsluttet:

  Anlægsprojekt

  (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Salgsindtægter boligformål

  -2.690

  -2.549

  -141

  I alt

  -2.690

  -2.549

  -141

  Samlet set er det en mindreindtægt på 0,076 mio. kr.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2017 med en bruttoudgift over 2 mio. kr. godkendes med en mindreindtægt på 0,076 mio. kr., der finansieres af kassebeholdningen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34293, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2017 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Afbud: Lars Kristensen.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt

  (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Sorte Pletter 2014

  2.800

  2.711

  89

  Camma Larsen Ledets vej

  2.055

  2.038

  17

  Hjelmallé

  5.033

  5.184

  -151

  I ALT

  9.888

  9.933

  -45

  Samlet er der et merforbrug på 0,045 mio. kr. Anlægsregnskab kan afsluttes idet der er et samlet mindreforbrug på Teknik- og Miljøudvalgets afsluttede anlægsbudget på 0,529 mio. kr. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2017 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34294, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2017 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt

  (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Skattefinansieret:

  Områdefornyelse Felsted

  5.331

  5.334

  -3

  Jordforsyning:

  Byggemodning Sejsbjerg

  2,076

  1,491

  585

  Samlet er der et merforbrug på 0,003 mio. kr. på "Områdefornyelse Felsted." Anlægsregnskabet kan afsluttes, idet der er et samlet mindreforbrug på Vækst- og Udviklingsudvalgets afsluttede anlægsbudget, for det skattefinansieret område.

  Under Jordforsyning afsluttes anlægget  ”Byggemodning Sejsbjerg” med et mindreforbrug på 0,585 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at opgørelse over afsluttet anlæg ”Områdefornyelse Felsted” godkendes med et merforbrug på 0,003 mio. kr., og

  at opgørelse over afsluttet anlæg, jordforsyning ”Byggemodning Sejsbjerg” godkendes med et mindreforbrug på 0,585 mio. kr.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 08-02-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1389, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2017 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekt over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt    (i 1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Stubbæk Børnehus

  7.500

  7.500

  0

  Der henvises til vedlagte bilag, hvor der en beskrivelse af det udførte arbejde.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at opgørelse over afsluttet anlægsregnskab for Stubbæk Børnehus godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2831, Sagsinitialer: MLA

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2017 over 2,0 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvor de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2,0 mio. kr. i Social- og Sundhedsudvalgets regi er afsluttet,

  1.000 kr.

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Rødekro svømmehal

  3.113

  1.130

  1.983

  Hjælpemiddelhuset

  2.157

  2.155

  2

  I alt

  5.270

  3.285

  1.985

  Samlet set er der et mindre forbrug på 1,985 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at opgørelsen over afsluttede anlægsregnskaber for 2017 over 2,0 mio. kr. godkendes med et samlet mindre forbrug på 1,985 mio. kr., der tilføres kassebeholdningen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-02-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34295, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2017 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt

  (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Musikskolens lokaler 2012-2013

  2.000

  2.000

  0

  Anlægsregnskabet kan afsluttes uden afvigelse i forhold til anlægsbevillingen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at opgørelse over afsluttede anlægsregnskab for 2017 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/16147, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Kommunernes adgang til at optage lån er underlagt regulering. Jf. lånebekendtgørelsen giver visse typer af anlægsudgifter automatisk låneadgang. Derudover kan kommunerne få låneadgang via de lånepuljer, der afsættes i forbindelse med de årlige forhandlinger om kommunernes økonomi. Lånepuljerne fordeles af Økonomi- og Indenrigsministeriet efter konkrete ansøgninger.

  Der udarbejdes årligt en opgørelse af kommunens samlede låneramme på baggrund af ovenstående hjemmel til at optage lån.

  I forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet for 2017 er Aabenraa Kommunes låneramme for 2017 opgjort til 46,295 mio. kr. ekskl. låneadgang som følge af havnens anlægsinvesteringer.

  Aabenraa Kommune har for 2017 fået dispensation til et likviditetslån på 3 mio. kr. Dette blev optaget i april 2017 sammen med lånene for 2016.

  På baggrund heraf af ovenstående er der således hjemmel til at optage 46,2 mio. kr. vedr. 2017, hvilket skal gennemføres inden udgangen af april måned 2018.

  I 2018 er der budgetteret med låneoptagelse for 61,938 mio. kr. Heraf indstilles, at der hjemtages 46,2 mio. kr. De resterende 15,738 mio. kr. søges overført til 2019, idet disse forventes optaget i 2019 på grundlag af de investeringer i 2018 der finansieres af de fra 2017 til 2018 overførte rådighedsbeløb.

  Samlet set optages der således ikke mere end budgetteret, der er blot tale om en forskydning mellem årene. Lånerammeopgørelsen giver anledning til bevillingsmæssige korrektioner, der således skyldes overførsel af låneoptagelsen til 2019 vedr. de overførte ikke-forbrugte anlægsmidler .

  I lighed med tidligere år er der mulighed for at indregne  havnens anlægsinvesteringer i lånerammeopgørelsen jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 18.

  Aabenraa Havn har i 2017 optaget et lån på 50 mio. kr., hvilket blev godkendt i Byrådet i februar 2017. Heraf er de 35,189 mio. kr. lånt på grundlag af havnens investeringer i 2016. Havnen disponerer dermed 14,811 mio. kr. af den låneadgang, der skabes som følge af anlægsinvesteringerne i 2017. Disse udgør i alt 26,468 mio. kr.,  hvorved Aabenraa Kommune opnår en låneadgang på 11,657 mio. kr. 

  Aabenraa Kommune anvender også i regnskabsår 2017 havnens låneadgang til modregning af deponeringskrav som følge af indgåede lejeaftaler. Der er i 2017 indgået en aftale om flytning af ungdomsklub K3, hvor der er et deponeringskrav på 0,253 mio. kr. Derudover skal der modregnes et deponeringskrav vedr. flytningen af hjælpemiddelhuset. Dette er opgjort til 0,577 mio. kr. hvortil kommer deponering for værdien af de pavilloner (1,020 mio. kr.) der er lejet og opstillet i tilknytning hertil.  Efter modregning af deponeringskrav for i alt 1,850 mio. kr. resterer der en ikke udnyttet låneadgang fra havnen på 9,807mio. kr.

  Aabenraa Kommune har ikke budgetteret med at låne på baggrund af havnens anlægsinvesteringer, og der er ikke argumenter herfor set i lyset af Aabenraa Kommunes likvide beholdning. Som følge heraf indstilles, at der ikke optages lån på grundlag af låneadgangen fra havnen.

  Økonomi og afledt drift

  Lånene optages i overensstemmelse med den finansielle politik med første afdrag i 2019. De bevillingsmæssige korrektioner vedr. låneoptagelsen fremgår af vedlagte bilag.

  De bevillingsmæssige konsekvenser for renter og afdrag vil indgå i de tekniske korrektioner ifm. rammefastsættelsen til budget 2019-2022.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Staben bemyndiges til at optage lån på op til 46,200 mio. kr. vedr. regnskabsår 2017.

  at restbudgettet til låneoptagelse overføres fra 2018 til 2019, idet der meddeles en tillægsbevilling på 15,738 mio. kr. i 2018 finansieret af den likvide beholdning, og en negativ tillægsbevilling på 15,738 mio. kr. i 2019 der tilføres den likvide beholdning og

  at der ikke optages lån vedr. adgang som følge af anlægsinvesteringer i Aabenraa Havn.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6155, Sagsinitialer: lnn

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til Aabenraa Kommunes årsberetning for regnskabsåret 2017, der herefter oversendes til kommunens eksterne revision

  Når Byrådet senere modtager den eksterne revisionsberetning om revision af årsregnskabet, skal regnskabet endelig godkendes.

  Regnskabet foreligger i form af Årsberetning for 2017 samt et bilagshæfte med specifikationer og øvrige autoriserede oversigter mm.

  Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. Desuden indeholder regnskabet udgifter og indtægter samt aktiver og passiver for de selvejende institutioner, som kommunen har overenskomst med.

  Aabenraa Kommunes regnskab for 2017 viser, at kommunen sammenlagt har brugt 3,6 mia. kr. på driften, 120,0 mio. kr. til anlæg og 0,1 mio. kr. til jordforsyningen.

  Overskuddet på ordinær drift udgør 216,4 mio. kr., og kassebeholdningen er blevet øget med 53,7 mio. kr.

  I løbet af året er der afdraget 66,2 mio. kr. på den langfristede gæld og optaget lån på 47,3 mio. kr. – dvs. et nettoafdrag på 18,9 mio. kr.

  Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen har i 2017 været på 445,4 mio. mod 397,2 mio. i 2016.

  De likvide beholdninger ultimo 2017 er på 277,6 mio. kr. mod 223,9 mio. kr. ultimo 2016.

  Beholdningen på 277,6 mio. kr. ultimo er et øjebliksbillede på årets sidste dag, og således ikke et udtryk for, hvad der reelt er til byrådets disposition.

  Kommunens egenkapital er steget med 86,5 mio. kr. til 2.867,0 mio. kr. pr. 31/12-2017. Stigningen skyldes bl.a.:

  • Årets resultat før renter og afdrag mm. på 97,3 mio. kr.
  • Mindre hensættelse til tjenestemandsforpligtelsen på 14,5 mio. kr.
  • Afskrivninger på anlæg optaget på status med 34,2 mio. kr.
  • Ændret indre værdi af selskaber, hvor kommunen har ejerandel f.eks. ARWOS og Brand & Redning Sønderjylland med 23,8 mio. kr.
  • Forskydninger i indskud i Landsbyggefonden 8,49 mio. kr.
  • Større hensættelser til bl.a. feriepengeforpligtelse, arbejdsskade, leasingforpligtelse samt afskrivninger bidrager negativt med ca. 5,7 mio. kr.

  Det oprindelige budget er i løbet af året løbende blevet justeret i forbindelse med de foretagne bevillingskontroller samt andre enkeltstående tillægsbevillinger.

  De samlede justeringer er vist i kolonnen korrigeret budget.

  Opr. budget

  Afvigelse

  Overf. 2018

  (1.000 kr.)

  Kor. budget

  Regnskab

  Skatter & generelle tilskud

  3.750.673

  3.769.858

  3.771.181

  -1.323

  Driftsudgifter i alt

  -3.631.647

  -3.640.181

  -3.552.209

  -87.972

  54.692

  Driftsresultat

  119.026

  129.677

  218.972

  -89.295

  Netto renter

  -12.747

  -6.451

  -2.529

  -3.922

  Resultat af ordinær drift

  106.279

  123.226

  216.443

  -93.217

  Anlæg i alt

  -137.373

  -189.002

  -120.016

  -68.986

  164.239

  Jordfor. Netto

  -3.500

  -16.879

  845

  -17.724

  19.894

  Resultat

  -34.594

  -82.655

  97.272

  -179.927

  Netto lånopt.

  3.526

  -18.884

  -18.851

  -33

  Finansforsk.

  -3.814

  -5.996

  -24.736

  18.740

  Påvirkning kassebeh.

  -34.882

  -107.535

  53.685

  -161.220

  Serviceudgifter

  -2.538.678

  -2.568.149

  -2.509.084

  -59.065

  Aabenraa Kommunes serviceudgifter holder sig inden for den afsatte ramme og bidrager dermed til af overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

  Når overførsler fra regnskabsåret 2017 til 2018 er endeligt godkendt vil kolonnerne i regnskabet blive justeret i forhold hertil.

  Samlet set er regnskabet for 2017 tilfredsstillende set i forhold til den økonomiske politiks målsætning, og kommunen står således godt rustet til de kommende års udfordringer.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Aabenraa Kommunes årsberetning med bilag for 2017 oversendes til kommunens eksterne revision.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2414, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet kvalitetsrapport for folkeskolerne i Aabenraa Kommune for skoleårene 2015/2016 og 2016/2017.

  Børne- og Uddannelsesudvalget sendte den 30. januar 2018 kvalitetsrapporten til høring hos skolerne, og 9 skoler har valgt at indsende et høringssvar.

  Kvalitetsrapportens formål er at give en status for de seneste to skoleår for Aabenraa Kommunes folkeskoler, og den indeholder således en del data og oplysninger, der undervejs i de to skoleår allerede har været forelagt udvalget. Denne kvalitetsrapport indeholder dog også nye data for 2017 og løfteevne i de Nationale Test, som er offentliggjort i november og december 2017.

  Sammenfatning af kvalitetsrapporten

  Kompetencedækning

  90,3 % af alle timer læses af undervisere med undervisningskompetence. Det betyder, at Aabenraa Kommune har indfriet det nationale mål for 2018, hvor kompetencedækningen skal være minimum 90 procent i 2018.

  Inklusionsgrad

  I Aabenraa Kommune har vi en målsætning om, at alle børn har adgang til og er ligeværdige deltagere i det sociale og læringsmæssige fællesskab. For skoleåret 2016/2017 har Aabenraa Kommune en inklusionsgrad på 93,6%.

  Elevtrivsel

  Eleverne trives i Aabenraa Kommunes folkeskoler, og sammenlignes dette års trivselsmåling med de foregående år, er resultaterne på samme niveau - og på niveau med landsgennemsnittet.

  Overgang til ungdomsuddannelser

  Der er sket en lille fremgang i andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter endt 9. klasse. Her er tallet for Aabenraa Kommune på 86%.

  Faglighed

  Sammenholdes karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag korrigeret for socioøkonomi, har kommunens folkeskoleelever samlet set klaret afgangsprøven bedre end elever på landsplan med tilsvarende socioøkonomi. Eleverne på 7 af skolerne præsterer bedre, end det forventes ud fra en socioøkonomisk betragtning, og generelt set er niveauet for folkeskoleeleverne i Aabenraa Kommune meget tilfredsstillende.

  I de Nationale Test er der sket en markant faglig fremgang i både dansk og matematik i forhold til 2015. Udviklingen for indskolingen og udskolingen i Aabenraa er stigende, mens tendensen på mellemtrinnet er på samme niveau som i 2015.

  For henholdsvis dansk på 2. og 8. klassetrin og matematik på 3. klassetrin kan det endvidere noteres, at Aabenraa kommunes folkeskoler for skoleåret 2016/2017 indfrier målsætningen om 80% gode til dansk og matematik. Til gengæld er der en tilbagegang på 6. klassetrin for både dansk og matematik.

  Sammenholdes de nationale test korrigeret for socioøkonomi (løfteevne), har kommunens folkeskoleelever samlet set klaret de nationale test bedre end elever på landsplan med tilsvarende socioøkonomi. Løfteevnen i de nationale test for Aabenraa Kommune er gået fra -1,8 i 2015 til +3,5 i 2017, hvilket gør Aabenraa Kommune til en af de kommuner, der bedst løfter elevernes faglighed.

  Skolerne bidrager til kommunens kvalitetsrapport med deres virksomhedsaftaler, som indeholder beskrivelser af skolens fokuserede arbejde med de 6 strategiske mål. Virksomhedsaftaler skal her ses som skolens plan for, hvordan netop de indfrier strategiens mål for 2020.

  Virksomhedsaftalerne ligger på Medarbejderportalen.

  Høringssvar

  Skolebestyrelserne har haft mulighed for at afgive høringssvar til kvalitetsrapporten. Det har i alt 9 skolebestyrelser valgt at gøre. Skolebestyrelsernes fælles pointer er:

  • At høringsfristen har været for kort til at bestyrelserne har kunnet lave et gennemarbejdet høringssvar, men at bestyrelserne har forståelse for baggrunden for den korte høringsfrist

  • At skolerne tager kvalitetsrapporten til efterretning.

  Derudover har nogle af skolerne yderligere kommentarer:

  · Hovslund Børneunivers skriver, at de ønsker sig, at deres indskrivningstal er for året som helhed og ikke kun for de elever, der starter i august.

  • Ravsted Børneunivers udtrykker stor tilfredshed med deres høje inklusionsprocent.

  • Lyreskovskolen udtrykker et ønske om at kvalitetsrapporten i endnu højere grad bruges til at beskrive alle kommunens igangværende projekter og hvordan skolen arbejder med at realisere disse.

  • Fjordskolen skriver, at de ikke endnu er begyndt på Sundskole 2020, og at det skyldes den forestående flytning fra Aabenraa til Kruså.

  Høringssvarene er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Kvalitetsrapporten er udarbejdet jf. bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, nr. 698 af 23. juni 2014, § 9, stk. 2, og indeholder afsnit om kommunalt fastsatte mål og nationale resultatmål.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at kvalitetsrapporten for folkeskolen i Aabenraa Kommune for skoleårene 2015/16 og 2016/17 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Lars Kristensen.