Beslutningsprotokol

tirsdag den 2. oktober 2018 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1112, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018

  Godkendt, idet sag nr. 220 udgår.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1112, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018

  Orientering om:

  · Partnerskabsaftale med UC Syd og møde herom, herunder mulighed for at indgå partnerskab omkring digitalisering i sundhedsvæsenet samt andre emner.

  · Møde mellem URS og de sydjyske folketingsmedlemmer på Christiansborg.

  · Møde med Apple"s Production Site Manager.

  · Borgmestermøde i KL.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/719, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 19. september 2018 behandlet forslag til budget 2019 og overslagsårene 2020-2022.

  Budgetforslaget svarende til spillerum 5 er fremsat af Økonomiudvalget den 11. september 2018 og danner udgangspunkt for budget 2019-2022.

  Efter byrådets 1. behandling er der udarbejdet tekniske ændringsforslag på driftsområdet.

  De tekniske ændringsforslag vedrører følgende:

  • Omplacering af udgifter vedr. kontant og uddannelseshjælp fra serviceområdet til overførselsområdet
  • Regulering af elevtal for folkeskoler og privatskoler
  • Pulje til tekniske korrektioner samt budgetværn til aktivitetsbestemt medfinansiering
  • Omplacering af lejetab fra Arbejdsmarkedsudvalg til Social og Sundhedsudvalg
  • Ændring af takst vedr. rottebekæmpelse

  De tekniske ændringsforslag udgør netto 0 på driften, idet mindreudgiften vedr. regulering af elevtal for folkeskoler og privatskoler lægges i en pulje til imødegåelse af tekniske korrektioner samt til budgetværn til aktivitetsbestemt medfinansiering.

  De tekniske ændringsforslag fremgår af bilag 2 og er indarbejdet i spillerum 6.

  Spillerummet inkl. tekniske ændringer viser følgende:

  Spillerum 6B

  2019

  2020

  2021

  2022

  Indtægter

  -3.863.733

  -3.880.812

  -3.956.192

  -4.038.931

  Udgifter inkl. renter

  3.743.596

  3.833.777

  3.946.236

  4.044.969

  Resultat ordinær drift

  -120.137

  -47.035

  -9.957

  6.038

  Anlæg inkl. jordforsyning

  112.500

  131.600

  123.000

  120.000

  Resultat

  -7.637

  84.565

  113.044

  126.038

  Netto lån (låneopt./afdrag

  11.101

  27.167

  10.336

  25.131

  Finansforskydninger

  -6.641

  -18

  -18

  -18

  Påvirkning kassebeholdn.

  -3.177

  111.714

  123.362

  151.151

  Forventet ult. Kassebeholdn.

  -210.057

  -98.342

  25.019

  176.170

  Driftsinvesteringer samt efterregulering af budgetgarantien for 2015-2017  holdes udenfor den økonomiske politiks målsætninger.

  Budgetforslaget inkl. de tekniske ændringsforslag overholder den økonomiske politik i 2019 på målene:

  • Ordinær drift
  • Kasseforbrug
  • Ultimo kassebeholdning

  Budgetforslaget er baseret på følgende skatter fra 1. januar 2019:

  • 25,6 procent indkomstskat
  • 18,9 promille grundskyld, beboelse og erhverv
  • 9,45 promille dækningsafgift af grundværdi offentlige ejendomme
  • 8,75 promille dækningsafgift af forskelsværdi af offentlige ejendomme
  • 4,1 promille landbrugsjord/produktionsjord
  • 0,0 promille dækningsafgift for erhverv

  Skatteindtægterne beror på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der er udarbejdet et særskilt notat om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af generelle tilskud og skatteindtægter for 2019, jf. bilag 1.

  Det anbefales at vælge statsgaranti for 2019.

  Takster for 2019 er vedlagt som bilag 7 og 8. Taksterne for dagtilbud samt takster vedr. Barsø-færgen er udeladt og behandles som en særskilt sag i november 2018. 

  Investeringsoversigt samt projektbeskrivelserne fremgår af bilag 5 og 6.

  Det bemærkes, at for de enkelte anlægsprojekter gælder, at det rådighedsbeløb for 2019, der fremgår af projektbeskrivelsen som ”frigivet ved budgetvedtagelsen” automatisk er givet som anlægsbevilling i oktober, hvor budgettet vedtages, jf. bevillingsreglerne i de generelle bemærkninger (bilag 4).

  Der er udarbejdet en bevillingsoversigt (spillerum 9), hvor de tekniske ændringsforslag er indarbejdet.

  I budgetforslaget incl. de tekniske ændringsforslag ligger vi 13 mio. kr. under servicerammeloftet samt 50 mio. kr. under anlægsrammeloftet, og vi bidrager dermed til at kommunerne samlet set kan overholde økonomiaftalen.

  Der er indgået politiske ændringsforslag fra Enhedslisten.

  Ændringsforslaget fremgår af vedlagte bilag 3.

  Høring/udtalelse

  Budgetforslaget har været i høring i henholdsvis HMU, Seniorråd og Handicapråd.

  Indkomne høringssvar fremgår af bilag 10.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at de tekniske ændringsforslag, jf. bilag 2, indarbejdes i budget 2019-2022,

  at der vælges statsgaranti for generelle tilskud og skatter for 2019,

  at takster for 2019 godkendes,

  at bevillingsniveauet fastlægges som anført i de generelle bemærkninger, jf. bilag 4,

  at der tages stilling til de politiske ændringsforslag fra Enhedslisten, jf. bilag 3,

  at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes ændringsforslag bl.a. begrundet i høringssvarene og den faseopdelte budgetlægning, og

  at bemærkninger tilrettes med de godkendte ændringsforslag.

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018

  1.-4. og 6.-7. at anbefales godkendt.

  5. at vedr. ændringsforslag fra Enhedslisten anbefales ikke godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/25083, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Hermed fremlægges forslag til Økonomiudvalgets mødekalender for 2019. Det foreslås, at der normalt afholdes to møder om måneden – 1. og 3. uge, og at møderne holdes tirsdage kl. 15.30 på Rådhuset, Skelbækvej 2 i Aabenraa.

  Der afholdes budgetseminar den 2. og 3. september 2019.

  Der vil være undtagelser fra de nævnte principper. Dette skyldes ferier, helligdage og budgetbehandlinger.

  Mødekalender er vedhæftet.

  Til orientering fremgår forslag til byrådets mødedatoer også af kalenderen.

  De foreslåede mødedatoer for 2019 er:

  15. januar

  22. januar

  05. februar

  19. februar

  05. marts

  19. marts

  02. april

  16. april

  07. maj

  14. maj

  04. juni

  18. juni

  Juli

   Intet møde - Sommerferie

  13. august

  20. august

  03. september

  10. september

   1. behandling af budget

  01. oktober

   2. behandling af budget

  22. oktober

  05. november

  19. november

  03. december

  Indstilling

  Byråds- og direktionssekretariatet indstiller,

  at de foreslåede mødedatoer godkendes, og

  at møderne afholdes på Rådhuset, Skelbækvej 2 i Aabenraa.

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018


  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/30177, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  I 2010 blev forsyningsområdet udskilt fra kommunerne, og der blev dannet en række selvstændige selskaber for håndtering af vand, spillevand og affald.  Ved dannelsen af forsyningsselskaber blev der udarbejdet en åbningsbalance med henblik på at fastsætte værdien af de overdragede aktiver og passiver. I åbningsbalancen for vand og spildevandsselskaberne  blev der etableret en fordring, som selskabet (Arwos) har på stifteren (Aabenraa Kommune).

  Fordringen omhandler de udgifter, der er afholdt til byggemodning før etableringen af selskaberne  på grunde, som ejes af Aabenraa Kommune. Med andre ord er der tale om en fordring på rettigheder til at opkræve tilslutningsbidrag, når grundene sælges.

  I takt med at omtalte byggegrunde er blevet solgt eller sælges nedskrives fordringen med et beløb svarende til taksten for tilslutningsbidraget det pågældende år.

  Generelt er det ikke tilladt at danne selskaber, hvor der er en fordring på stifteren. Dette er imidlertid undtaget i Vandsektorlovens § 35, som dog også fastlægger, at fordringen skal være indfriet inden 1. januar 2020.

  Fordringen burde være optaget på status i Aabenraa Kommunes regnskab som en eventualforpligtigelse. Ved en fejl er dette imidlertid ikke sket ved selskabsdannelsen i 2010. 

  Tilsvarende er posterne ikke indregnet i regnskaberne for Arwos Vand og Arwos Spildevand, men fremgår af noterne til årsregnskaberne.

  Økonomi og afledt drift

  I Arwos Vand udgør fordringen imod Aabenraa Kommune 660.974 kr. pr. medio august 2018.

  I Arwos Spildevand udgør fordringen imod Aabenraa Kommune 18.752.921 kr. pr. medio august 2018. Heraf vedrører byggemodning på erhvervsjord 16,551 mio. kr.

  For begge fordringers vedkommende pågår der pt. en kvalitetskontrol som sikrer at alle solgte grunde indgår i nedskrivning af fordringen.

  Fordringerne forfalder som nævnt senest den 1. januar 2020 og den samlede udgift på pt. 19,414 mio. kr. foreslås på den baggrund finansieret af kassen i 2018 og indarbejdes i regnskabsafslutningen ved en modpostering på finansforskydninger. Dette er i overensstemmelse med den økonomiske politik.

  Fordringen på de 19,4 mio. kr. skal ses i relation til de godt 60 mio. kr. som Arwos over 10 år har afdraget vedr. de bygninger og andre aktiver, som selskabet overtog ved selskabsdannelsen.

  Under forudsætning af Byrådets godkendelse i denne sag rejses en efterfølgende sag med henblik på at fastsætte, hvordan fordringen skal indregnes i takster og priser for de arealer, som Aabenraa kommune har til salg.

  Herefter godkendes taksterne i takstsagen til december.

  Det må forventes, at denne sag medfører, at der ikke indgås salgsaftaler om byggemodnet jord, inden der foreligger nye takster og priser i december. Det forventes at grundene inkl. byggemodning typisk vil blive billigere end de er i dag. Dette er også baggrunden for anbefalingen om at indfri fordringen allerede i 2018. 

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Aabenraa kommune i 2018 indfrier fordringen hos Arwos vedr. rettigheder til at opkræve tilslutningsbidrag på byggemodnede grunde ejet af Aabenraa Kommune, og

  at udgiften på maksimalt 19,4 mio. kr. finansieres af kassen og modsvares på finansforskydninger ved regnskabsaflæggelse for 2018.

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/16977, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Byrådet fastsætter i henhold til lov om folkekirkens økonomi en kirkeskatteprocent, der skal sikre, at det af provstiudvalget fastsatte ligningsbeløb bliver opkrævet.

  Det fastsatte ligningsbeløb finansierer landskirkeskatten som fastsættes af Kirkeministeriet samt kirke- og præstegårdskasser og provstiudvalgskassen.

  Aabenraa Provsti har den 7. september 2018 fremsendt et budgetforslag for 2019, der indeholder et ønske til den kirkelige ligning på 71,372 mio. kr.

  Fremsendt budget

  71,372 mio. kr.

  Kirkeskat 0,95% (statsgaranti)

  -71,372mio. kr.

  Budgetforslagets likviditetspåvirkning

  0 mio. kr.

  Ligningsbeløb til kirke- og præstegårdskasser, provstiudvalgskassen samt landskirkeskatten pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til vedkommende kommune.

  Dette indebærer, at kommunens valg mellem det statsgaranterede og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag også er bestemmende for valget af udskrivningsgrundlag i forhold til kirkeskatten.

  Det er forudsat, at Byrådet vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019, som indstillet af Staben. Dette medfører, at nedennævnte ligningsbeløb er endelige, og at der dermed ikke kommer en regulering heraf i år 2022.

  Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten for Aabenraa Kommuner er i 2019 fastsat til 7,513 mia. kr. Provstiet har indstillet, at kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,95%, hvilket er samme niveau som i 2018. Med denne kirkeskatteprocent forventes indtægter på 71,372 mio. kr., hvorved kirkens mellemregning med Aabenraa Kommune ultimo 2019 forventes at udgøre 0,013 mio. kr. i kirkens favør, hvilket er uændret ift. ultimo 2018.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at Aabenraa Provstis indstilling, om at kirkeskatteprocenten for 2019 fastsættes uændret til 0,95%, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/33609, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  På baggrund af offentliggørelsen af Danske Banks interne undersøgelse af hvidvask i bankens estiske filial gives i denne sag en status på Aabenraa Kommunes engagement og kontraktforhold med Danske Bank.

  Danske Bank varetager Aabenraa Kommunes daglige bankforretninger reguleret gennem et kontraktligt forhold.

  Derudover varetager Danske Bank en selvstændig portefølje aftale omkring forvaltning af en del af Aabenraa Kommunes likvide aktiver.

  Der er ikke forhold i den nuværende kontrakt om varetagelse af den daglige bankforretning eller porteføljeaftalen, som er misligholdt som følge af sagen vedrørende anklager om hvidvask.

  Aftalen omkring de daglige bankforretninger blev indgået efter et udbud i 2016 og var en 2 årig aftale gældende fra 1. oktober 2016. Aftalen indeholdt en mulighed for at forlænge den gældende aftale på samme vilkår i 2 gange 1 år yderligere.

  I vurderingen af tilbuddene indgik udover prisen det forhold at Danske Bank pt. leverer den bedste løsning til håndtering af sårbare borgeres økonomi samt har de bedste og mest effektive digitale services til håndtering af de daglige bankforretninger.

  Den 7. juni  2018 forlængede Aabenraa Kommune aftalen med 1 år, således at den aktuelle aftale løber frem til 1. oktober 2019.  Hvis aftalen skal forlænges med det sidste år, som kontrakten giver mulighed for, skal det ske inden 30. marts 2019.

  Kompetencen til at forlænge en gældende aftale er placeret hos Stabs- og Arbejdsmarkedsdirektøren.

  Der er et gensidigt opsigelsesvarsel på 9 måneder for begge parter. Opsigelsesvarslet på 9 måneder er fra Aabenraa kommunes side en realistisk afspejling af, hvor lang tid en udbudsproces og efterfølgende implementering vil tage.

  Der vil altid være omkostninger forbundet med et leverandørskifte, men det kan være vanskeligt at opgøre på forhånd. Dels er der selve udbudsprocessen, og dels er der den efterfølgende implementering med afstemning, opfølgning på fuldmagtsforhold samt dialog med alle de medarbejdere, som har opgaver knyttet til aftalen om de daglige bankforretninger .

  Den nuværende aftale er koblet sammen med en porteføljeaftale om forvaltning af en del af kommunes likvide midler. Såfremt dette samarbejde skal ophøre, kan det betyde, at der er positioner, som skal lukkes på et uhensigtsmæssigt tidspunkt med omkostninger til følge.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4750, Sagsinitialer: EKA

  Sagsfremstilling

  Formålet med denne sag er behandling af høringssvar om flytning af enhederne Hjemmeplejen og Sygeplejen, afdeling Nord, fra eksternt privat lejemål i H P Hanssens Gade 23 til kommunens ejendom Nygade 23 B-D, Aabenraa. Flytteforslaget har været i høring i SektorMED Social og Sundhed.

  Af høringssvaret fremgår at:

  • Der er gode muligheder i lokalerne i ejendommen og deraf mange fordele.
  • Ønske om to udkørsler og gode flowmuligheder for udkørende trafik. Der henvises til, at trafikale flaskehalse kan påvirke tidsforbrug og dermed timepriser.
  • Der bør være fleksibilitet om antallet af parkeringspladser, særligt i vagtskifteperioder.
  • Medarbejdernes private parkeringsmuligheder ønskes tilgodeset af hensyn til den sociale kapital.
  • Der forventes inddragelse i forbindelse med indretning og i forhold til den trafikale del.

  Der stilles spørgsmål til bygningsstanden, vedligeholdelsesniveau og indeklima med henvisning til bygningernes alder. Kommunale Ejendomme, der varetager begningsvedligeholdelsen på de udvendige og installationsmæssige bygningsforhold bemærker i den forbindelse, at bygningerne er i fin stand, og at bygningen løbende er vedligeholdt. Bygningerne har været anvendt af Ung Aabenraa. I forbindelse med indflytning vil der være behov for at tilpasse bygningerne til brug for Hjemmeplejens og Sygeplejens formål. Heraf er inddragelsen af medarbejdere en grundlæggende forudsætning.

  Kultur, Miljø og Erhverv har i forhold til de parkeringsmæssige og trafikale forhold på et tidligere tidspunkt undersøgt mulighederne, og det vil være muligt at anvise parkering til tjenestebiler på ejendommen, mens der for personalet skal henvises til parkeringsmuligheder på de offentlige p-arealer i området. Bl.a. øges antallet af p-pladser med mulighed for langtidsparkering, idet der tillægges flere p-pladser ved Skolevænget.

  Kultur Miljø og Erhverv kan ikke afgøre, om undersøgelser af kørselstid og kørselsarbejde – trafikanalyse - vil medføre et tilstrækkeligt grundlag til at kunne afgøre, om tidsforbrug og timepriser overordnet set ændres som følge af en flytning. 

  Høring/udtalelse

  Økonomiudvalgets principbeslutning om flytning har været i høring i perioden fra 22. august og 2 uger frem.

  Indstilling

  Kultur Miljø og Erhverv indstiller,

  at forslaget om flytning af enhederne i Hjemme- og Sygeplejen, afdeling Nord, fra H P Hanssens Gade 23 godkendes og

  at de trafikale og parkeringsmæssige forhold belyst i sagsfremstillingen tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018

  Godkendt, idet der udarbejdes en beskrivelse af parkeringsmuligheder i området for medarbejdere.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/29151, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Den Sociale Rammeaftale 2019-2020 godkendes.

  KKR Syddanmark godkendte den 19. juni 2018 Rammeaftalen for 2019-2020 og sender den til endelig godkendelse hos kommuner og Region.


  Rammeaftalen

  Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

  Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Nærværende rammeaftale gælder for 2019 – 2020. Rammeaftalen beskriver bl.a., hvordan køb og salg af pladser skal afregnes imellem kommunerne, og imellem kommunerne og regionen, samt hvordan takster udregnes. Det er også i Rammeaftalen, at regler for nedlukning af tilbud reguleres.

  Indsatser i Rammeaftalen 2019 – 2020

  Rammeaftale for 2018 havde fokus på tre områder:

  · Øget fokus på effekt

  · Fokus på hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv del af samfundet.

  · Øget fokus på koordinerende socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange.

  Disse indsatser var udpeget på baggrund af politisk input, som fremkom på temadag om Rammeaftalen i 2017.

  Indsatserne vil fortsat være i fokus i 2019-2020, og i forhold til Aabenraa Kommune gøres opmærksom på, at de 3 politiske temaer i rammeaftalen flugter med kommunens fokus på effekt, borgerdeltagelse og øget fokus på socialpsykiatri og sektorovergange.

  Der er i Syddanmark stor fokus på psykiatri og sektorovergange. Der er i løbet af 2018 igangsat følgende projekter på psykiatriområdet:

  · Sammen om psykiatri – et projekt i samarbejde mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner i Syddanmark. Aabenraa Kommune, ved Social og Sundhed,  deltager sammen med 2 andre kommuner i fase 1. Aabenraa, Haderslev og Odense kommuner deltager i fase 1 i projektet.

  Projektets overordnede formål er at skabe bedre sammenhæng i indsatserne for borgerne. Den bedre sammenhæng skal bl.a. medvirke til færre indlæggelser, øget ambulant behandling og mere progression for borgerne. Dette skal opnås ved, at kendskabet sektorerne imellem øges, at samarbejdet, samtidigheden og tværfagligheden i indsatserne styrkes, og der udvikles bedre samarbejdsformer mellem behandlingspsykiatrien og kommuner.

  · SATSpuljeprojekt ”Vi bygger bro” – fælles undervisning for medarbejdere i behandlingspsykiatrien og kommunerne med fokus på borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug.

  · SATSpuljeprojekt ”Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatri”. Aabenraa Kommune, ved Børn og Skole, har i august 2018 indgået en samarbejdsaftale med Regionen om dette projekt, som vil blive implementeret i 2019-2021

  · Kommunerne i Syddanmark har siden 2015 deltaget i projektet Sammen om Velfærd – en proces som startede allerede i 2012. Sammen om Velfærd er et tværsektorielt, tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde mellem de 22 kommuner i Syddanmark, Region Syddanmark, SDU, UCL, UC Syd og de 4 SOSU skoler. Projektet dækker social- og sundhedsområdet og projektets fokus er:

  o Udvikling af grunduddannelserne

  o Udvikling af efter/videreuddannelsestilbud

  o Udvikling i egen organisation

  Ud over de allerede igangsatte projekter vil der i 2019 – 2020 være fokus på sektorovergange, og på hvordan vi samarbejder bedst med borgerne i fokus.

  Styring af udgifterne på det specialiserede området

  Der vil i 2019 og 2020 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til året forinden i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for pris- og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2018 til 2019 maximalt må stige med KL´s pris og lønfremskrivning. Tilsvarende må udgifterne fra 2019 til 2020 ligeledes maximalt stige med KL’s pris og lønfremstigning. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

  Med henblik på at følge og styre udgifterne på det specialiserede socialområde udarbejdes følgende:

  • En beskrivelse af udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Der skal som en del af analysen ses på mulige årsager til udgiftsudviklingen.
  • En beskrivelse af udviklingen af antal sager og antal særligt dyre sager. Beskrivelsen skal blandt andet anvendes som forklaringsvariabel i forhold til udviklingen af udgifterne på det specialiserede socialområde i Syddanmark.

  Udover indsatserne ovenfor er der i Rammeaftalen 2019 -2020 aftalt følgende indsatser:

  • Tendenser og behov
  • Opfølgning på belægningen på tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark
  • Belægnings- og driftsmøder med Region Syddanmark
  • Sikring af effektiv drift
  • Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,

  at Rammeaftale 2019-2020 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-09-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 18-09-2018

  Anbefalet godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/26482, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkende skal Sundhedsplan 2018-2020 og Indsatskatalog 2018 godkendes.

  Formålet med sundhedsplanens udarbejdelse er at sikre overordnet koordination og fremdrift i implementeringen af kommunens sundhedspolitik 2012-2020 på tværs af fagudvalg.

  Det Gode Liv er ofte også et sundt liv. Data fra Sundhedsprofil 2017 viser dog en forværring af den generelle sundhedstilstand blandt borgerne i Aabenraa Kommune.

  På denne baggrund sættes der gennem Sundhedsplan 2018-2020 en række målsætninger med ambition om, at der skal ske en forbedring af borgernes sundhedstilstand gennem en forstærket indsats med fokus på:

  · Borgere med ønske om sund livstil og sund aldring.

  · Børn og unges livsstil.

  · Borgere i risiko for eller med psykiske lidelser.

  · Borgere i risiko for eller med kronisk sygdom.

  Dette fokus udmøntes gennem årlige indsatskataloger til politisk prioritering i forbindelse med budgetprocessen. I udarbejdelsen af indsatskataloget for 2018 har der været forskellige tilgange i forvaltningerne. Indsatskatalog 2018 er derfor opdelt i to dele:

  I del 1 fremgår udvalgte allerede igangsatte indsatser, som synliggør en del af det igangværende arbejde i de enkelte forvaltninger i relation til sundhedsområdet. Her er fokus særligt på:

  · Bevægelse i alle aldersgrupper.

  · Borgernes opnåelse af uddannelse og job.

  · Trivsel i skolen og på job.

  I del 2 fremgår udvalgte nye indsatser eller videreudvikling af eksisterende indsatser med behov for finansiering. Hvis alle indsatser igangsættes, vil det betyde en styrket indsats for særligt:

  · Bevægelse og sundhed gennem aktive fællesskaber.

  · Borgere med livstilsudfordringer.

  · Overvægt og mistrivsel hos børn.

  · Unge i psykisk mistrivsel.

  Indsatserne er beskrevet i indsatskataloget og fremgår af vedlagte oversigt. De igangværende indsatser i del 1 vil fremadrettet skulle relateres til de 4 fokusområders mål i 2021.

  Social & Sundhed arbejder i forvejen med de 4 fokusområder/målgrupper og har således ønsket at bruge sundhedsplanen som en mulighed for at prioritere nye indsatser, der kan forstærke indsatsen i forhold til den nye sundhedsprofils udfordringer. Forslag til nye indsatser fremgår af Indsatskatalogets del 2.

  Sundhedsplan og Indsatskatalog er behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget. Udvalgene havde ingen bemærkninger til sundhedsplan og indsatskatalog.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Sundhedsplan 2018-2020 og Indsatskatalog 2018 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-09-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13491, Sagsinitialer: AKBR

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 15. marts 2016 at indføre CSR-mærke Aabenraa. Det fremgår af beslutningen, at det er Arbejdsmarkedsudvalget, der tildeler mærket efter indstilling fra forvaltningen.

  Det er Arbejdsmarkedsudvalgets ønske, at CSR mærket skal fungere som et værktøj, der både skal hjælpe med at indfri målsætningerne i forvaltningens investeringsprojekter ved at skaffe flere virksomhedspraktikpladsåbninger og ønsket om at tilskynde virksomhederne til at løfte efter- og uddannelsesopgaven via belønning for at have lærlinge, voksenlærlinge og jobrotationsprojekter.

  CSR-mærke Aabenraa uddeles for et år ad gangen. For 2017 fik 57 virksomheder tildelt CSR mærket og for 2018 fik 55 virksomheder tildelt mærket.

  De nuværende tildelingskriterier for CSR-mærket er fastlagt som følger:

  1: Minimum 5% af virksomhedens ansatte skal i de seneste 3 måneder have været ansat i virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob og skånejob samt medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet.

  2: Minimum 5% af virksomhedens ansatte skal i de seneste 3 måneder have været i et voksenlærlingeforløb, ordinære lærlinge, ledige ansat i jobrotation, IGU og EGU samt opkvalificeringsforløb, finansieret af jobcenteret, hvortil der er tilknyttet virksomhedserklæringer.

  Således omfatter de nuværende kriterier både et beskæftigelseskriterie og et uddannelseskriterie.

  Virksomheder med 10 eller flere ansatte skal opfylde begge kriterier, mens kun et kriterie skal opfyldes for virksomheder med 9 eller færre ansatte.

  På mødet d. 8. maj 2017 blev der gjort opmærksom på, at der med ”Trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser” er blevet indført mål for, hvor mange elever virksomhederne skal have. Ved manglende opfyldelse af kravene skal virksomhederne betale en bøde. Det vil derfor være relevant at justere tildelingskriterierne for CSR-mærke Aabenraa, når den nye ordning er implementeret.

  Nu er aftalen implementeret under navnet AUB-ordningen.

  Forslag til ændret kriterie:

  Minimum 5 % af virksomhedens ansatte skal i de seneste 3 måneder have været ansat i en eller flere af følgende ordninger:

  • Virksomhedspraktik
  • Løntilskud
  • Fleksjob
  • Skånejob
  • Ledige ansat i jobrotation
  • Medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet
  • Voksenlærlinge
  • IGU
  • EGU
  • STU
  • AUB-ordningens krav er opfyldt.

  Det foreslås, at kriterierne for CSR-mærke Aabenraa slås sammen under ét samlet kriterie. I kriteriet indgår ordninger, som både vedrører beskæftigelse og uddannelse, herunder også den nye AUB-ordning.

  Det samlede kriterie for CSR-mærke Aabenraa vil dermed forenkle kravene til virksomhederne, samtidig med at CSR-mærket fortsat lever op til den oprindelige intention om at anerkende virksomhedernes bidrag indenfor både beskæftigelse og uddannelse.

  Da forslaget indebærer, at der kun er ét CSR-kriterie, udgår sondringen mellem under og over 10 ansatte.

  Tidsplan for ansøgning og tildeling i 2019:

  Ansøgningsperioden bliver 15. oktober til 15. dec. 2018.

  Til brug for tildelingen af CSR-mærke Aabenraa udarbejder forvaltningen en oversigt over virksomheder, der har ansøgt, og som opfylder kravene som beskrevet. Oversigten anvendes som grundlag for arbejdsmarkedsudvalgets behandling om tildeling af mærket. Behandlingen sker på udvalgets møde i januar 2019. Herefter uddeles CSR-mærke Aabenraa ved en reception i februar.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at justeringen i kriterierne for tildeling af CSR-mærke Aabenraa godkendes, og

  at tidsplanen for tildeling af CSR-mærke Aabenraa for 2019 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-09-2018

  1. at anbefales godkendt
  2. at godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/33410, Sagsinitialer: hbhas
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7628, Sagsinitialer: JFH
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11859, Sagsinitialer: JFH
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2232, Sagsinitialer: EKA