Beslutningsprotokol

tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Afbud: Erwin Andresen, Povl Kylling Petersen og Kim Brandt.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1112, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2018

  Godkendt.

  Afbud: Erwin Andresen, Povl Kylling Petersen og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1112, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2018

  Orientering om:

  - Substitut til Braine turen

  Afbud: Erwin Andresen, Povl Kylling Petersen og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6632, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Der skal i denne sag tages stilling til overførsel af opsparede midler over 4 % jf. retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring:

  ”Mindre forbrug over 4 % overføres ikke. Opsparede midler kan, ved fremsendelse af ansøgning inden 1. september, ansøges overført til efterfølgende år. Ansøgningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af formålet med og tidshorisonten for opsparingen. NB: der kan kun søges overført opsparede midler til fysiske ting og aktiviteter (f.eks. anskaffelse af en bus, renovering af en legeplads, udskiftning af inventar el. l.)”.

  Der er modtaget 3 ansøgninger fra Børne- og Uddannelsesudvalgets område og én fra Kultur- og Fritidsudvalgets område.  Forvaltningerne anbefaler, at alle fire ansøgninger imødekommes.

  Økonomi og afledt drift

  De modtagne ansøgninger fordeler sig således på udvalg (i 1.000 kr.):

  Udvalg

  Forventet garantioverførsel fra 2018 til 2019 *)

  Ansøges overført fra 2018 til 2019 (udover gar. ovf.)

  Økonomiudvalg

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  0

  Børn- og Uddannelsesudvalg

  1.011

  1.040

  Kultur- og Fritidsudvalg

  1.195

  500

  Social- og Sundhedsudvalg

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  0

  0

  Vækstudvalget for Land og By

  0

  0

  I ALT

  2.206

  1.540

  *) omfatter ”kun” de i ansøgningen omfattede institutioner/områder

  Ansøgningerne fra Børne- og Uddannelsesudvalgets område er samlet på 1,040 mio. kr. og omfatter efterfølgende tre ansøgninger:

  • 0,200 mio. kr. vedrørende Svalen i Holbøl. Midlerne ønskes anvendt til installation af brandanlæg enten i den bestående bygning eller i en nyligt ansøgt tilbygning, hvis en sådan bevilges.
  • 0,640 mio. kr. vedrørende Børnehuset Fladhøj. Midlerne er opsparet i tidligere år og øremærket til medfinansiering af inventar  ved den forestående bygningsudvidelse samt til medfinansiering af udvidelse af legepladsen.
  • 0,200 mio. kr. vedrørende Ravsted Børneunivers. Midlerne ønskes anvendt til anskaffelse af nye skolemøbler, idet det nuværende inventar er nedslidt.

  På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der efterfølgende ansøgning:

  • 0,500 mio. kr. vedrørende Aabenraa Bibliotekerne. Beløbet ønsket anvendt til medfinansiering af indvendige og udvendige ændringer i forbindelse med etablering af Genforeningsparken.

  Som bilag er vedhæftet en oversigt over alle de indkomne ansøgninger samt en samling af institutionernes/områdernes ansøgninger.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at ansøgningerne om overførsel af i alt 1,540 mio. kr. fra 2018 til 2019, jf. foranstående og vedhæftede bilag, imødekommes, som en negativ tillægsbevilling i 2018, der tilføres de likvide midler og en tillægsbevilling i 2019, der finansieres via de likvide midler.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Erwin Andresen, Povl Kylling Petersen og Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 31-10-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/3938, Sagsinitialer: KSLAR

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres der om de overordnede resultater af trivselsundersøgelsen 2018. Hovedrapporten for hele Aabenraa Kommune er vedlagt.

  De enkelte rapporter er sendt til de ansvarlige ledere fredag den 12. oktober 2018.

  Trivselsundersøgelsen 2018

  Aabenraa Kommunes trivselsundersøgelse er gennemført fra den 5. - 26. september 2018. Undersøgelsen er lavet blandt alle medarbejdere ansat senest den 1. juni 2018, herunder de selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med Aabenraa Kommune. Af anonymitetshensyn er der kun udarbejdet rapporter for arbejdspladser, hvor minimum 5 respondenter har svaret.

  Tilfredsstillende svarprocent

  I alt har 4.243 medarbejdere været inviteret til at deltage i trivselsundersøgelsen. Heraf har 3.442 svaret. Det giver en svarprocent på 81 %, som er den hidtil højeste.

  Temaer og benchmark

  Spørgerammen indeholder 44 spørgsmål, som beskriver 22 temaer, der overordnet handler om 7 dimensioner: krav i arbejdet, arbejdets organisering og indhold, ledelse og samarbejde, person-arbejde, værdier, helbred og velbefindende samt krænkende adfærd.

  Spørgsmålene er målt på en 0-100 skala. 100 gives for den bedste svarkategori og 0 gives for den dårligste svarkategori. På seks temaer var skalaen vendt omvendt i spørgsmålene i trivselsundersøgelsen. I afrapporteringen er alle spørgsmål dog vendt ens, således at en høj score altid er bedst.

  Spørgsmålene i trivselsundersøgelsen 2018 er de samme som i 2016 og 2014, på nær et spørgsmål om stolthed, som på baggrund af strategi for MED og arbejdsmiljø 2018-2020 er tilføjet. Resultaterne i 2014 og 2016 er derfor anvendt som benchmark i årets trivselsundersøgelse i de tilfælde, hvor det kan lade sig gøre. Derudover er resultaterne sammenholdt med totalniveauet for Aabenraa Kommune.

  Overordnede tendenser

  Den overordnede tendens er, at Aabenraa Kommune fortsat har en høj trivsel.

  Spørgerammen i trivselsundersøgelsen er baseret på det nationale forskningscenter for arbejdsmiljøs (NFAs) spørgeramme. NFA har senest lavet en landsdækkende undersøgelse af trivslen på danske arbejdspladser i 2005.

  Sammenlignet med den gennemsnitlige trivsel på danske arbejdspladser er den gennemsnitlige trivsel på Aabenraa Kommunes arbejdspladser fortsat rigtig høj. I Aabenraa Kommunes strategiplan for medinddragelse og arbejdsmiljø 2018-2020 har vi et mål om at fastholde den høje sociale kapital for undersøgelsen i 2016. I 2018 er dette mål ikke fuldt ud indfriet, selvom det er tæt på.

  Landsgennemsnit 2005

  Aabenraa Kommune

  2014

  Aabenraa Kommune

  2016

  Aabenraa Kommune

  2018

  Social kapital

  63,6

  67,5

  71,2

  68,3

  Mening i arbejdet

  75,2

  80,4

  82,2

  80,4

  Involvering

  60,4

  68,5

  70,8

  69,1

  Når vi sammenligner de tre seneste trivselsmålinger, kan vi se, at der er sket en nedgang på 16 temaer og en fremgang på 4 temaer fra 2016 til 2018. Fra 2014 til 2018 er der dog sket en fremgang på 13 temaer og en nedgang på 6 temaer. Udviklingen på totalniveau siger dog ikke noget om udviklingen på den enkelte arbejdsplads.

  De tre bedst vurderede temaer er:

  • Mening i arbejdet: medarbejderne oplevelse af at arbejdsopgaverne er meningsfulde, samt om de føler at de yder en vigtig arbejdsindsats
  • Tilfredshed med arbejdet: hvorvidt medarbejderne overordnet er tilfredse med deres arbejde alt taget i betragtning.
  • Tillid og troværdighed mellem de ansatte: om medarbejdere og kollegaer tror og stoler på hinanden i det daglige.

  Det tre dårligst vurderede temaer er:

  • Arbejdstempo: arbejdets intensivitet og tempo
  • Følelsesmæssige krav: følelsesmæssigt belastende situationer og andre menneskers personlige problemer.
  • Indflydelse: medarbejdernes egen arbejdssituation. Indflydelse kan være på arbejdsstedets indretning, pauser, samarbejdspartnere, arbejdstilrettelæggelse, arbejdsredskaber mv.

  Krænkende adfærd

  På temaet krænkende adfærd oplever flere medarbejdere end i 2016 uønsket seksuel opmærksomhed (+21), trusler om vold (+35) samt fysisk vold (+23).

  På spørgsmålet om mobning er der derimod sket et markant fald på 36 færre medarbejdere på totalniveau, der oplever mobning. I 2016 indeholdte 48 % af rapporterne, svarende til 186 rapporter, oplysninger om mobning på arbejdspladsen. I 2018 er det 8,9 % af rapporterne, svarende til 34 rapporter, der indeholder oplysninger om mobning på arbejdspladsen. Udviklingen er i tråd med det ekstra fokus, som Aabenraa Kommune har haft på mobning siden trivselsundersøgelsen i 2016.

  I nedenstående tabel ses antal medarbejdere, der oplever krænkende adfærd fra 2014-2018.

  2014

  2016

  2018

  Uønsket seksuel opmærksomhed

  133

  121

  142

  Trusler om vold

  469

  482

  517

  Fysik vold

  381

  366

  389

  Mobning

  211

  211

  175

  Den hyppigste forvolder af uønsket seksuel opmærksomhed, trusler om vold samt fysisk vold er borgere og pårørende, mens den hyppigste forvolder af mobning er kollegaerne.

  En undersøgelse som afsæt for dialog og handling

  Trivselsundersøgelsen er et værktøj til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Formålet er at skabe dialog om trivslen, med henblik på at forbedre den ved hjælp at et systematisk arbejdsmiljøarbejde i forhold til arbejdspladsens specifikke udfordringer.

  Ledelse og MED-systemet på alle niveauer har ansvar for opfølgning på trivselsundersøgelsen.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at de overordnede resultater af trivselsundersøgelsen 2018 tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2018

  Godkendt.

  Afbud: Erwin Andresen, Povl Kylling Petersen og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/35873, Sagsinitialer: jtf

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv har den 8. oktober 2018 modtaget en henvendelse fra Forenende Service A/S om et erhvervslejemål til et mindre kontor og lager.

  Henvendelsen er afledt af, at Forenede Service A/S har vundet licitationen på rengøring i alle tre distrikter for Aabenraa kommune og derfor har behov for et mindre lokalt kontor og lager bygnært Aabenraa.

  Kommunale Ejendomme har peget på Lavgade 52, 1. sal, to tomme kontor lokaler på i alt 63,3 m² og et område på 66 m² i stueplan til lager, hvor KIS i dag har lager for bycykler og starterkit for flygtningen.

  Hertil en andel af fællesarealet(gangarealer, trapperum og fælles toiletter) på 18,7 m². Samlet lejet areal 148 m² brutto.

  Kultur og Fritid har også et grejlager i bygningen for foreninger.

  Ejendommen tilhører Økonomiudvalget.

  Planmæssige forhold

  Ejendommen er er omfattet af kommuneplanramme 1.1.018.C for Klingbjerg og Højgade og er udlagt til centerområde og må anvendes til Offentlige formål, kulturelle formål, boliger, erhverv og anlæg, der ikke giver anledning til nævneværdig eller kun ganske ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser.

  Ejendommen Lavgade 52 er indrettet til kontor, handel og lager, herunder offentlig administration jævnfør  BBR-meddelelse.

  Økonomi og afledt drift

  Ved udlejning på markedsmæssige vilkår vil lejemålet kunne indbringe Aabenraa kommune en nettoindtægt på 60.835 kr. pr. år (niveau 2018).

  Samtidig genereres et mindre tilskud til forbrugsregnskabet på ca. 15.000 kr. pr. år.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at Aabenraa kommune udlejer 148 m² bruttoareal kontor og lager, beliggende på Lavgade 52, 6200 Aabenraa til Forenede Service A/S på en erhvervslejekontrakt uden afståelsesret med 6 måneders gensidig opsigelse,

  at lejeindtægten tilfalder Facility Management puljen under Økonomiudvalget, og

  at forbrugsregnskabet fordeles forholdsmæssigt mellem KIS, Kultur og Fritid og Forenede Service A/S forholdsmæssigt efter det opvarmede bruttoareal.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2018

  Godkendt.

  Afbud: Erwin Andresen, Povl Kylling Petersen og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/9740, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Padborg Fjernvarme har i forlængelse af byrådets behandling af deres henvendelse i april 2018 henvendt sig for godkendelse af deres justerede vedtægter.

  Byrådet besluttede i april, at byrådet ikke længere ønsker at udpege til selskabet, jf. tidligere drøftelse om alene at være repræsenteret i bestyrelser, hvor det har en strategisk interesse. Dog vil man stadig, at ændringer af vedtægterne skal godkendes af kommunen på grund af, at der er kommunal garantistillelse i selskabet. Kompetencen til at godkende vedtægtsændringer blev delegeret til Økonomiudvalget på mødet i april 2018.

  Der er lavet ændringer i vedtægterne i forhold til selskabets hovedformål, hvor der blandt andet er tilføjet et samfundsøkonomisk aspekt. Derudover er der lavet en mere specifik beskrivelse af andelshavere/varmetagere.

  I kapitlet vedrørende udtrædelsesvilkår er der blandt andet lavet ændringer, der handler om udtrædelsesvarsel og økonomiske forpligtelser.

  Under generalforsamling er der lavet ændringer i dato for generalforsamlingen, samt hvilke punkter dagsordenen skal indeholde mm.

  I kapitlet, der omhandler bestyrelsens sammensætning og valgperiode, er det, som anbefalet taget ud, at Kommunalbestyrelsen kan udpege et bestyrelsesmedlem.

  I kapitel 8 angående selskabets ledelse er der tilføjet et punkt om fastlægning af tariffer og samtidig, er der lavet ændringer i flere punkter i kapitlet.

  I kapitlet der omhandler regnskab og revision indeholder samtlige punkter ændringer.

  Ovenstående ændringer fremgår af bilaget.

  Det nye forslag til vedtægterne er godkendt af Padborg Fjernvarme på henholdsvis ordinær og ekstraordinær generalforsamling.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at vedtægterne godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2018

  Godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  Afbud: Erwin Andresen, Povl Kylling Petersen og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6729, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget har i marts 2018 godkendt, at  forslag til Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2014-2017 og forslag til Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan 2010-2018 blev sendt i offentlig høring.

  Tillæggene omhandler forsyningen af et erhvervsområde ved Kassø.

  Ved den offentlige høring indkom indsigelser, som førte til et forslag om ændret linjeføring. Ledningsføringen vil blive ændret så meget, at en ny 8 ugers høring var nødvendig. Dette skyldes især, at ledningsplaceringen kan medføre rådighedsindskrænkninger ved ekspropriation.

  Høringen af de nye forslag sluttede den 7. september. Ved høringen af de nye forslag er der indkommet indsigelser fra 5 af de ejendomme, som gjorde indsigelser mod første version af forslagene. Der er ikke kommet nye oplysninger som følge af indsigelserne, og de har ikke ført til, at ledningsføringen foreslås ændret igen.

  Ekspropriation

  Det er kommunens forsyningsselskab, Arwos, der skal gennemføre ledningsarbejdet, ligesom det er Arwos, der senere skal drive ledningsanlægget og dermed have adgang til anlægget.

  Forvaltningen vil sammen med Arwos arbejde for, at der indgås frivillige aftaler med ejerne af de ejendomme, hvor ledningerne skal passere og/eller, hvor der skal sættes brønde, for på den måde at sikre, at ejendomsejerne bliver kompenseret, dels for rådighedsindskrænkning og dels for deklarationer på deres ejendomme.

  I de tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed igennem frivillige aftaler, foreslås rådighedsindskrænkninger og deklarationer gennemført ved ekspropriation.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2014-2017 godkendes,

  at Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan 2010-2018 godkendes,

  at der udtrykkes ekspropriationsvillighed, og

  at forvaltningen overdrages kompetencen til at gennemføre ekspropriation.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-10-2018

  Anbefales godkendt.

  Eivind Underbjerg Hansen deltog ikke i punktet pga. inhabilitet.

  Afbud: Christian Panbo.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Erwin Andresen, Povl Kylling Petersen og Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 31-10-2018

  Eivind Underbjerg Hansen deltog ikke i sagen på grund af inhabilitet.

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/2749, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  På Byrådets møde den 20. september 2017 blev renoveringsprojekt af Kolstrup Boligforenings afdeling 20, beliggende på Callesensgade og Persillegade i Aabenraa godkendt.

  Salus Boligadministration har på vegne af Kolstrup Boligforening fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B (støttet del af renovering) og renoveringens ustøttede arbejder.

  Afdelingen består af 23 boliger i fire bygninger. Renoveringsprojektet vedr. bygning 1, 2 og 4 på kort, som er vedlagt som bilag. Tage, døre og vinduer renoveres i alle 3 bygninger. Døre og vinduer enten udskiftes eller istandsættes. I bygning 2 renoveres endvidere ydervægge, altaner, køkkener, ligesom badeværelser renoveres for at være mere egnet for ældre og handicappede, og der etableres elevator. Bygning 4 er et eksisterende fælleshus, der indrettes til en bolig og gøres bedre tilgængelighed fra fortov.

  Den samlede anskaffelsessum for renoveringen er siden godkendelse af skema A faldet fra 13,606 mio. kr. til 13,332 – et fald på 0,274 mio. kr. Den støttede andel af anskaffelsessummen (skema A) udgør 11,181 mio. kr. og er steget med 0,180 mio. kr., mens den ustøttede del udgør 2,151 mio. kr., som er faldet med 0,454 mio. kr. Stigningen i anskaffelsessummen for den støttede del er primært sket på baggrund af licitationsresultatet, som har medført en stigning i håndværkerudgifter og omkostninger til lån og revisorudgifter  er tilpasset. Specifikation af anskaffelsessum er vedlagt som bilag.

  Den månedlige husleje vil ikke medføre huslejestigning som følge af renoveringsprojektet i de første fire år. Huslejen er på 911 kr. pr. m2 pr. år. At huslejen kan holdes i ro skyldes, at Landsbyggefonden yder afdelingen huslejestøtte, som fra det femte år aftrappes med 9 kr. pr. m2 pr. år.

  Økonomi og afledt drift

  Garantistillelse
  For den støttede del af anskaffelsessummen på 11,181 mio. kr. skal der stilles kommunegaranti, hvor der er regaranti fra Landbyggefonden på 50 %. Forøgelsen af anskaffelsessummen på 0,180 mio. kr. vil derfor have den betydning, at kommunegarantien stiger med 0,090 mio. kr.

  For den ustøttede del på 2,151 mio. kr., forventes det også, at der skal stilles 100 % kommunegaranti. Da anskaffelsessummen på den ustøttede del er faldet med 0,454 mio. kr. er det lig med samme fald i forventet kommunegaranti for denne del.

  Garantibeløbet kan ikke opgøres endeligt, før byggeriet er udført og ejendommen værdisat, hvorfor garantien først kendes præcis, når garantierklæring fremsendes af långiver. Udgangspunktet er på den baggrund, at der skal stilles garanti for hele anskaffelsessummen.

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

  Kapitaltilførsel
  Forventningen er stadig, at kommunen skal deltage med en forventet andel på 0,100 mio. kr. i kapitaltilførelsessag, som godkendt i forbindelse med behandling af skema A.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at den samlede anskaffelsessum, herunder skema B godkendes,
  at det stilles kommunegaranti for anskaffelsessummen i skema B med regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden, og
  at der stilles 100 % kommunegaranti for de ustøttede lån.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 11-10-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Erwin Andresen, Povl Kylling Petersen og Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 31-10-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/25895, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 20. september 2017 skema A vedrørende opførelse af 36 almene familieboliger i etape II på Cimbriagrunden beliggende i Aabenraa by.

  Domea har afsluttet udbudsprocessen og har fremsendt skema B til godkendelse.

  Anskaffelsessummen i skema B er på 81,430 mio. kr. og er 9,493 mio. kr. højere end den godkendte anskaffelsessum i skema A. Anskaffelsessummen fordeler sig således over forløbet fra skema A til B:

  Omkostninger i mio. kr.

  Skema A

  Skema B

  Grundudgifter

  12,835

  12,835

  Entrepriseudgifter

  50,617

  60,152

  Omkostninger

  7,239

  7,187

  Gebyrer

  1,246

  1,256

  Anskaffelsessum

  71,937

  81,430

  Den højere anskaffelsessum i skema B har baggrund i, at licitationsresultatet for de planlagte 36 boliger i etape II blev 9,938 mio. kr. dyrere end forventet i skema A.

  For at imødegå den dyrere anskaffelsessum ansøger Domea om godkendelse til at anvende det bindende maksimumsbeløb pr. m2 for 2018 i stedet for det i skema A bindende maksimumsbeløb for 2017. Samtidig ansøger Domea om godkendelse til at udvide det samlede boligareal med 416 m2, hvilket vil betyde, at den samlede anskaffelsessum vil blive udvidet, da boligarealet udvides. En udvidelse på 416 m2 vil få punkthusene i etape II til at fremstå lidt tykkere, dog uden at gå på kompromis med harmonien i forhold til etape I. Betydning for de enkelte boligtyper fremgår af bilag.

  En godkendelse af anvendelse af 2018 maksimumsbeløb vil betyde, at budgettet for anskaffelsessummen udvides med ca. 1,219 mio. kr.

  Godkendelse af udvidelse af boligarealet med i alt 416 m2, vil betyde, at budgettet for anskaffelsessummen yderligere forøges med ca. 8,274 mio. kr. Samlet vil det give en udvidelse af anlægsbudgettet på ca. 9,493 mio. kr., hvilket stort set svarer til forøgelsen af anlægssummen fra skema A til skema B.

  Prisen for opførelse af de fire ekstra boliger er 2,273 mio. kr., hvilket gør, at der resterer 7,220 mio. kr. af anlægsbudgettet til at dække en del af den dyrere entrepriseudgift på 9,938 mio. kr. Den resterende del af den dyrere entrepriseudgift på 2,718 mio. kr. finansieres ved besparelser på arbejder, inventar m.v. på 2,500 mio. kr. (uden at det går på kompromis med harmonien i forhold til etape I) og ved, at Domea, arkitekter og ingeniør reducerer deres honorar med 0,100 mio. kr. pr. andel. Det efterlader et råderum til Domea på 0,081 mio. kr. til uforudsete udgifter.

  Den gennemsnitlige husleje forventes at ligge på 936 kr. pr. m2 pr. år ekskl. forbrug. Forbrug af vand, varme og el forventes forsat at udgøre 109 kr. pr. m2 pr. år. Det svarer til en månedlig husleje for 2-rums boliger på 6.630 kr., 3-rums boliger på 8.431 kr. og på 8.892 kr. for 4-rums boliger.

  Planmæssige forhold

  Boligprojektet er omfattet af lokalplan nr. 61, der er vedtaget af Byrådet den 26. november 2014.

  Af lokalplanens bestemmelser pkt. 8.4 fremgår det, at bredden på øverste etage ikke må overstige 2/3 af bredden på den øvrige bygning.

  På de to punkthuses øverste etage etableres i lighed med etape I et teknikrum. Det har derfor været nødvendigt at give en administrativ dispensation fra lokalplanen, som der også blev givet i forbindelse med etape I, hvor der også er etableret teknikrum på øverste etage.

  Økonomi og afledt drift

  Den øgede anskaffelsessum har betydning for finansieringen, som ved skema B er således:

  Kommunalt grundkapitallån (10 %)       8,143 mio. kr.

  Realkreditlån (88 %)       71,658 mio. kr.

  Beboerindskud (2 %)     1,629 mio. kr.

  Grundet den øgede anskaffelsessum fra skema A til skema B vil det kommunale grundkapitallån stige fra 7,194 mio. kr. til 8,143 mio. kr., hvilket er en merudgift på 0,949 mio. kr.

  Der forventes ikke fuld disponering på de afsatte midler til grundkapitalindskud i 2018, hvor der er et udisponeret restbudget på 2,900 mio. kr. vedr. almene boliger og et restbudget på 0,815 mio. kr. vedr. øvrige studie og familieboliger. Merudgiften på 0,949 mio. kr. foreslås på den baggrund finansieret med 0,815 mio. kr. vedr. øvrige studie-og familieboliger og 0,134 mio. kr. vedr. almene boliger.

  Der er for den del af realkreditlånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi ved skema A, givet tilsagn om kommunegaranti. Tilsagnet om kommunegaranti forhøjes derfor ved godkendelse af skema B, som følge af den forhøjede anskaffelsessum. Garantibeløbet kan ikke opgøres før byggeriet er opført og ejendommen værdisat, hvorfor garantien først kendes, når garantierklæring fremsendes af långiver.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der for etape II må anvendes maksimumsbeløb for 2018 pr. m2,

  at der må opføres yderligere 416 m2 boligareal,

  at skema B for etape II godkendes, herunder grundkapitalindskud på 8,143 mio. kr.,

  at merudgiften på 0,949 mio. kr. til grundkapitalindskud finansieres af restbudgettet til grundkapitalindskud for 2018 med 0,815 mio. kr. vedr. øvrig studie- og familieboliger og med 0,134 mio. kr. vedr. almene boliger, og

  at der gives tilsagn om kommunegaranti.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 11-10-2018

  Anbefales godkendt.

  For stemte Philip Tietje (V), Søren Frederiksen (V), Erwin Andresen (S), Jette Julius Kristiansen (O), Egon Madsen (A) og Michael Christensen (F).

  Erik Uldall Hansen (A) undlod at stemme.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Erwin Andresen, Povl Kylling Petersen og Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 31-10-2018

  Godkendt.

  5 undlod at stemme (Jens Bundgaard Nielsen (Ø), Christian Panbo (A), Signe Bekker Dhiman (A), Erik Uldall Hansen (A), Dorrit Knudsen (A))

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7817, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Loddenhøj Jollelaug har ansøgt om udarbejdelse af en lokalplan for en jollehavn ved Loddenhøj lige syd Møllebækkens udløb.

  Der har været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c for placering af en jollehavn ved enten Loddenhøj eller Barsø Landing. Indkaldelse af ideer og forslag går forud for at der udarbejdes et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget er forudsætningen for at der kan vedtages en lokalplan. Kommuneplantillæg og lokalplan kan dog udarbejdes sideløbende.

  I indkaldelsesmaterialet var der stillet 3 placeringsforslag og et 0-alternativ.

  Placeringsforslag 1 ved Møllebækkens udløb.

  Placeringsforslag 2 ved kolonien længere mod syd. Placeringsforslag 3 ved Barsø Landing.

  0-alternativ. Der etableres ingen jollehavn.

  Der var stillet følgende hovedspørgsmål til den kommende planlægning:

  1. Hvor kan jollehavn i området ved Loddenhøj/Barsø Landing i givet fald placeres ?

  2. Hvor stor skal en jollehavn være ?

  3. Hvilke typer af både skal jollehavnen i givet fald kunne rumme ?

  4. Hvordan kan naturværdierne sikres ?

  5. Hvis der ikke etableres en jollehavn ved Loddenhøj, hvordan ønskes strandområdet udformet og hvad skal det indeholde af aktiviteter og faciliteter ?

  Der er indkommet mange ideer og forslag fra borgere og foreninger og fra Loddenhøj Jollelaug. Høringssvarende er samlet i et samlet dokument.

  Det kan generelt konkluderes, at høringssvarene ikke peger på en bestemt placering. Modstandere af havnen ser den udelukkende placeret ved Barsø Landing. Det vil sige placeringsforslag 3. Modstanderne vil slet ikke have havnen etableret ved placeringsforslag 1 og er heller ikke tilhænger af placeringsforslag 2.

  Tilhængere af havnen ser den placeret ved forslag 1 og hvis forslag 1 ikke er mulig så ved placering 2. En jollehavn ved Barsø Landing giver ikke mening for Jollelauget.

  Ved placeringsforslag 1 foreligger der en tilladelse fra Kystdirektoratet til etablering af en jollehavn. Jollelauget har fået fristforlængelse i forhold til, hvornår havnen skal være etableret. De andre to forslag kræver fornyet behandling hos Kystdirektoratet.

  Der udestår endvidere afklaring om, hvorvidt en personkreds fra Loddenhøjområdet har vundet hævd på en bro tæt ved Møllebækkens udløb i samme område som Jollelauget ønsker at etablere jollehavnen.

  Der skal træffes afgørelse om der skal igangsættes en planlægning for en jollehavn ved Loddenhøj.

  Forvaltninger vurderer at der er to beslutningsmuligheder:

  Beslutningsforslag 1: Der igangsættes planlægning af en jollehavn ved Loddenhøj syd for Møllebækkens udløb – placeringsmulighed 1.

  Beslutningsforslag 2: Der ikke igangsættes planlægning af en jollehavn, hverken ved Loddenhøj eller Barsø Landing.

  Skulle der fremkomme ønsker om at placere en jollehavn ved placeringsforslag 2 eller 3 kan sagen tages op igen. 0-alternativet med de mindre anlæg der kunne høre til kræver næppe lokalplanlægning.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Planmæssige forhold

  Ingen af de tre placeringsforslag er omfattet af kommuneplanens rammedel.

  Alle tre forslag vil bestå af et havneanlæg på søterritoriet og et landanlæg til parkering og manøvreareal til rampe. Etablering af anlæg på søterritoriet forudsætter tilladelse fra Kystdirektoratet.

  Det vurderes ligeledes at en jollehavn ved alle tre placeringsmuligheder er lokalplanpligtige. Ved Barsø Landing vil en jollehavn blive en del af et eksisterende havneanlæg Det nuværende landanlæg (parkeringsareal) vil muligvis også delvis kunne anvendes som landanlæg til en jollehavn. Dette bør i givet fald analyseres nærmere i forhold til ikke at forstyrre færgehavnens driftsforhold.

  Forvaltningen vurderer alle tre placeringsforslag medfører, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget og lokalplanen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at sagen drøftes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 11-10-2018

  Beslutningsforslag 1 med placeringsmulighed 1 ved Møllebækkens udløb blev bragt til afstemning.

  For stemte Philip Tietje (V), Søren Frederiksen (V), Erwin Andresen (S), Jette Julius Kristiansen (O).

  Imod stemte Erik Uldall Hansen (A), Egon Madsen (A) og Michael Christensen (F).

  Erik Uldall Hansen, Michael Christensen og Egon Madsen begærede sagen i Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2018

  Anbefales godkendt, idet 6 stemte for V og O, 2 stemte imod A og C.

  Afbud: Erwin Andresen, Povl Kylling Petersen og Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 31-10-2018

  Ændringsforslag fra Socialdemokratiet

  Sagen sendes tilbage til Vækstudvalget for Land og By til fornyet behandling.

  Behandling skal ske på et kvalificeret grundlag udarbejdet af forvaltningen og ud fra principper om ordentlighed og lighed.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  For stemte C, Ø, F, A (13).

  Imod stemte V, O, S (18).

  Ikke godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/8661, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 107 Padborg Transportcenter og et tillæg nr. 11 til kommuneplan 2015.

  Planerne er en forudsætning for den videre realisering af Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde, der blev vedtaget af Byrådet 2014. Lokalplanforslaget er udarbejdet i samarbejde med Padborg Transportcenters bestyrelse og Business Aabenraa.

  Formålet med lokalplan nr. 107 er at sikre nye muligheder for erhvervsudvikling i Padborg Transportcenter samt at forenkle sagsbehandlingen i forbindelse med byggesager og lignende. Lokalplanen skal endvidere sikre den overordnede vejstruktur og reservere arealer til udbygning af vejnettet.

  Området er i dag omfattet af 9 lokalplaner og 3 partielle byplanvedtægter med meget forskellige anvendelses- og bygningsregulerende bestemmelser. Området samles i én lokalplan for hele området.

  Lokalplanområdet opdeles i 3 forskellige zoner med udgangspunkt i miljøklasser efter Håndbog om Miljø og planlægning. Opdelingen skal sikre udviklingsmuligheder for virksomhederne samtidigt med at der tages hensyn til de eksisterende boligområder, der støder op til området.

  Lokalplan nr. 107 giver generelt udvidede anvendelses- og byggemuligheder. Lokalplanen omfatter den del af transportcenteret, der er beliggende øst for Motorvej E45.

  Forud for udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 11 har der været indkaldt ideer og forslag, og der har den 11. april 2018 været afholdt et møde for områdets interessenter.

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 indeholder ny retningslinje vedrørende en konsekvenszone i henhold til planlovens § 11a nr. 25 – Beliggenhed af erhvervsområder, herunder erhvervshavne, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder og friholdes for anden anvendelse uden tilknytning til sådanne virksomheder. Zonen skal sikre, at der ikke etableres miljøfølsomme anvendelser inden for zonen, som kan medføre indskrænkninger for erhvervsvirksomhederne. Der kan dog gøres undtagelser jf. planlovens § 15b, som giver mulighed for planlægning af miljøfølsomme anvendelser ved, at der fortages fornøden afskærmning.

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af lokalplan nr. 107 og kommuneplantillæg nr. 11. Miljøvurderingen fremlægges sammen med de to planforslag.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er omfattet af 13 rammeområde i Kommuneplan 2015 – rammeområde 3.1.030 – 3.1.42. Rammeområderne er gennemgående udlagt til erhvervsformål i form af transporttunge virksomheder i form af transportcenter samt produktions-, håndværks- og servicevirksomheder i tilknytning hertil. Med Kommunetillæg nr. 11 til Kommuneplan 2015 reduceres antallet af rammeområder.

  Lokalplanområdet er i dag omfattet en række lokalplaner og byplanvedtægter. Disse aflyses med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 107.

  Området er beliggende i byzone. Der ændres ikke på områdets zoneforhold.

  Det er vurderet, at både lokalplan nr. 107 og kommuneplantillæg nr. 11 skal miljøvurderes. Begrundelsen er, at lokalplanområdet er cirka 350 ha og derfor meget stort, og at planerne giver mulighed for flere anlæg, der er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2. Det er punkt 10a anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål, 10b anlæg i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser og 10c bygning af veje. Et afgrænsningsnotat har været i høring hos berørte myndigheder.

  Området er i høj grad befæstet med bygninger og belægninger og rummer næsten ingen naturlige levesteder for dyr og planter. Det er vurderet, at området ikke rummer levesteder for beskyttede arter omfattet af EU"s beskyttelsesdirektiv – opført på direktivets bilag IV. Områdets nuværende regnvandsbassiner er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Derudover findes kun mindre arealer, som er beskyttet efter § 3 – bl.a. et mindre overdrev mod syd, som ikke tænkes bebygget.

  Høring/udtalelse

  Der indkom ingen høringssvar i forbindelsen indkaldelsen af ideer og forslag. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 med tilhørende miljøvurdering vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

  at forslag til lokalplan nr. 107 Padborg Transportcenter med tilhørende miljøvurdering vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 11-10-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Erwin Andresen, Povl Kylling Petersen og Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 31-10-2018

  Godkendt, idet der tilføjes et 3. at hvor borgere og erhvervsliv opfordres til at ytre sig om, hvorvidt det ville være en god ide at give mulighed for, at skaterbanen bevares.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8303, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til lokalplan nr. 33-1 og et forslag til kommuneplan nr. 21 har været offentligt fremlagt fra den 24. juli 2018 til den 4. september 2018.

  Lokalplanen er et tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 33 og udlægger området til blandede boligformål. Tillægget har blandt andet til formål at tillade opførelse af tæt lav bebyggelse i delområde 2 og 3, hvilket ikke var muligt efter lokalplan nr. 33. Desuden er bebyggelsesprocenten øget fra maks. 50 til maks. 60 i delområde 2 og 3.

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse indkom der 4 høringssvar. Forvaltningen modtog et skitseforslag fra bygherre lige inden byrådsbehandlingen den 27. juni 2018 af planforslagene. Dette kunne derfor ikke indarbejdes som illustrationsmateriale i lokalplanforslaget. Skitseprojektet fremgår af høringsnotatets bilag A.

  Høringssvarene er gennemgået i høringsnotat af 25. september 2018. Høringssvarene giver anledning til, at forvaltningen foreslår nogle få mindre ændringer.

  Byrådets afgørelse om ikke, at udarbejde miljøvurdering af planforslagene, blev ikke påklaget i klageperioden.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet rammeområde 1.1.220.B. Området må planlægges til boligformål.

  Området er omfattet af lokalplan nr. 33. Denne aflyses i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 33-1.

  Høring/udtalelse

  Der indkom 4 høringssvar. Der har været dialog med ejer af matr. nr. 617 Aabenraa om indholdet af bestemmelser i forhold til nuværende erhvervsvirksomhed jf. lokalplanens § 8.15.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at kommuneplantillæg nr. 21 vedtages endeligt, og

  at lokalplan nr. 33-1 vedtages endeligt med de ændringer som er foreslået i notat af 25. september 2018.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 11-10-2018

  Anbefales godkendt med følgende ændringer:

  Ændring af maksimal gulvkote fra 3,5 m for boligerne til en gulvkote svarende til gulvkoten i nabobebyggelsen Fjordgården. Det vil sige maks. gulvkote 4,5 m.

  Nuværende maksimale højde på bebyggelsen fastholdes i kote 17.00.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Erwin Andresen, Povl Kylling Petersen og Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 31-10-2018

  Godkendt med ændringerne fra Vækstudvalget for Land og By.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/34091, Sagsinitialer: TRM

  Sagsfremstilling

  På Grænsetrekantsamarbejdets møde den 26. juni blev det aftalt, at der skulle udarbejdes en ensartet sagsfremstilling for nærværende projekt.

  Sagsfremstillingen er fremlagt og godkendt i Stadt Flensborgs Udvalg for Miljø, Planlægning og Byudvikling den 4. september 2019 og Flensborgs Økonomiudvalg den 20. september 2018.

  Sagsfremstillingen er fremlagt og godkendt i Sønderborg Kommunes udvalg for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 6. september 2018.

  I forbindelse med Landesgartenschau 2020 er der på baggrund af beslutning i Grænsetrekantsamarbejdet (28. februar 2018) og Vækst og Udviklingsudvalget (9. november 2017) udarbejdet en konceptanalyse og en første skitse til en Interreg ansøgning (se bilag).

  Arbejdet med udviklingen af det grænseoverskridende projekt er organiseret i en administrativ og en politisk styregruppe.

  I begge styregrupper deltager repræsentanter for Flensborg, Aabenraa og Sønderborg Kommuner. Derudover deltager repræsentanter for Destination Sønderjylland og TAFF – Tourismus Agentur Flensburger Förde


  Anbefalinger fra konceptanalyse
  Georg Consulting foreslår/anbefaler opstart af tre initialprojekter, som kan realiseres på kort sigt og fremadrettet løbende videreudvikles, og hvor året 2020 bruges som anledning til opstart.  Samtidigt byder dette koncept på langsigtede perspektiver for nye projektidéer for det grænseoverskridende samarbejde indenfor turisme, natur-og kulturoplevelse.

  Målet er indenfor turismeområdet at tiltrække nye kundegrupper (cykelturister, historisk interesserede, busturisme). Dette indebærer også endagsgæster og dermed befolkningen nord og syd for grænsen. Der er således tale om en dobbeltstrategi, som både udfolder positive økonomiske effekter i Grænsetrekanten og øger muligheden for nye oplevelser og være turist i egen region.

  1. Initialprojekt:  Flydende køkkenhave

  Her tænkes på et skib (fx på størrelse med en færge). Skibet ligger med hver en tredjedel af tiden i de tre byer og er beplantet med en have og åbent for gæster.

  Den svømmende køkkenhave skaber opmærksomhed omkring projektet og bidrager til fjordens synlighed. Formålet er, at fjorden bliver stærkere iscenesat som et forbindende element for de tre partnerbyer. Først og fremmest skal sammenknytningen af den regionale havekultur med regionens maritime flair skabe en ny „unique sellingpoint“ og dermed en total ny oplevelse for både turister og den lokale befolkning. Som en stor ny highlight vil dette tiltag skabe overregional opmærksomhed og henvise til de mange muligheder for at være aktiv langs fjorden og i havneområderne. På langt sigt kan dette delprojekt tjene som symbol for en velfungerende grænseoverskridende fjordsejlads.

  I de perioder, hvor skibet ligger i havn, kan aktiviteterne på kajen og dermed synligheden  udvides med madlavnings-events med regionale produkter, markeder eller andre arrangementer.

  2. Initialprojekt: Kunst- og cykelrute

  Igennem en ny cykelrute, der knytter bånd til allerede eksisterende cykelrute N8, skal adgangen til oplevelsesmuligheder langs Flensborg Fjord, Alssund og Aabenraa Fjord, faciliteres og områdets styrker skal formidles på en attraktiv måde.

  Fokus ligger på formidlingen af regionens historie, kunsten, naturen og det særlige der kendetegner livet i grænseområdet i dag. Oplevelsernes tematiske fokus, og det der allerede eksisterer (Dybbøl, Gråsten Slot, Universe, Glücksborg Slot, Idstedt-Løven, Museumsberg og mange flere attraktioner) bliver knyttet til hinanden og derudover skabes nye oplevelsesmuligheder. 

  Som følge af en forbedret infrastruktur samt en målrettet markedsføringsindsats udnyttes det turisme erhvervsmæssige potentiale på en endnu bedre måde og samspillet mellem lokalbefolkning og gæst forbedres. Det sker bl.a. gennem en kunstkonkurrence, som har til formål at øge rutens attraktivitet, idet der etableres nye skulpturer og kunstværker langs ruten – samt at den indsats suppleres af lokale og regionale borgerprojekter, f.eks. inden for havekultur, mindre kunstprojekter og kultur- og idrætsoplevelser. Hvor det giver mening, skal ruten også have kobling til andre ruter og stier i området, som har lignende og dertil passende temaer (f.eks. lokale kunststier).

  Der etableres og markedsføres to versioner af en „lille ∞“, som knytter sig til de to store cykelruter, nemlig ”Ostseeküstenradweg” og den danske N8-rute. Gennem den tætte sammenknytning via en sådan cykelrute skal regionen opdages, og dens økonomiske potentiale udnyttes på en mere effektiv måde.

  For turisterne styrkes også kontakten til den lokale befolkning. På denne måde kan der skabes en betydelig merværdi for både turister, endagsturister og indbyggere.

  Målet med dette delprojekt er at øge regionens attraktivitet og merværdi for cyklister, vandrere og spadserende, dvs.  hhv. at øge kendskab til regionen blandt de relevante målgrupper samt at udvikle en stærk nordeuropæisk turismedestination med fokus på natur, kultur og historiske oplevelser.

  Her øges især potentialerne af cykel og vandre /Aktivturisme, som er et af fokusområderne i Sønderborg Kommunes Masterplan for Handel og Turisme 2.0 .

  3. Initialprojekt: Dansk-tysk slotsrute

  Som tredje initialprojekt anbefales en fælles etablering af en rute for de kendte slotte/slotshaver i Grænsetrekanten og derudover i hele regionen.

  Den dansk-tyske grænseregion er hidtil ikke tilstrækkeligt kendt og udviklet som destination for slots-og haveinteresserede. Med dette initialprojekt skal der skabes en basis for udviklingen af et helt nyt produkt for turisterne. Med de fem slotte i grænsetrekanten - Schloss Glücksburg, Gråsten Slot, Sønderborg Slot, Augustenborg Slot og Brundlund Slot – råder regionen over en særlig attraktion: Slottene fortæller på en levende måde grænselandets historie og overrasker besøgende med tilbud, hvis potentialer hidtil ikke er udnyttet i den turistiske kommunikation. Disse og på langt sigt også andre slotte, som ligger i naboområderne, skal på basis af den fælles dansk-tysk historie knyttes sammen, således at der kan udvikles et nyt turistisk produkt. Grænselandets dansk-tyske slots- og havehistorie kan kun etableres og fortælles netop i grænseområdet. Dette er forskellen mellem dette koncept og kendte turismekoncepter ved andre slotte i Europa. På denne måde skabes der ikke blot værdier med det, der allerede eksisterer, men der adresseres også til nye målgrupper samt rejsebureauer (Bus- og gruppeturisme).

  Målet med dette delprojekt er at øge opmærksomheden på regionen, omsætningsstigning gennem entré, overnatning, forplejning og evt. transport samt adgang til nye målgrupper.

  Under projektets forløb kan sammenknytningen til og samarbejdet med de allerede eksisterende og selvstændige både projekter og kulturinstitutioner, haver og parker som parterne er involverede i, og hvor parternes planlagte kommunale enkelte bidrag medfinansierer (f.eks. Kongelig Køkkenhave, Gråsten, Gråsten Slotspark, Brundlund Slot,  Museumsberg/Christiansenpark i Flensburg) udformes på forskellige måder.

  Alle initialprojekter rummer også elementer af en haveudstilling, men i deres helhedsbillede danner de dog ingen haveudstilling i klassisk forstand. Alligevel formår de planlagde aktiviteter på grund af deres fokus på emner som natur, have, kultur og historie osv. at skabe lignende positive effekter som en haveudstilling, eksempelvis:

  - Øge attraktiviteten af det fælles natur-og kulturarv

  - Skabe nye, bæredygtige produkter og tilbud

  - Skabe en fælles identitet

  - Sætte fokus på emnerne natur, herunder det maritime og kultur 

  Deltagelse

  De økonomisk involverede projektpartnere i et Interreg-projekt er kommunerne Sønderborg, Aabenraa og Flensburg.
  Desuden de to turismeorganisationer Destination Sønderjylland (DK) og TAFF/Tourismus Agentur Flensburger Förde (D) samt deres relevante partnere for de respektive projekter.

  Derudover er det planlagt at inddrage yderligere relevante deltagere, som f.eks. nabokommuner, kulturinstitutioner, landsbylaug, kunstnere, kulturaktører, uddannelsesinstitutioner, lokale fødevareproducenter. Partnere uden finansiel deltagelse bliver under ansøgningsprocessen identificeret og inddraget som netværkspartnere.

  Indenfor rammerne af det planlagde Interreg-projekt planlægges der, ud over de obligatoriske arbejdspakker (projektmanagement, PR-arbejde), tre yderligere arbejdspakker, som indeholder initialprojekternes gennemførelse. De her nævnte omkostninger er baseret på et skøn fra consulting-firmaet og bliver mere konkretiseret under ansøgningsprocessen.

  Projektidéen blev allerede drøftet med INTERREG-sekretariatet, som på grundlag af de skitserede aktiviteter principielt er positiv indstillet overfor projektets støtteberettigelse.

  I Interreg-programmet Deutschland-Danmark findes muligheden for at få støtte til de her nævnte aktiviteter med EU-midler. Som et turismeforankret projekt under prioritet 2 b ”bæredygtig udvikling“, som understøtter forbedret og øget antal af produkter inden for bæredygtig kultur- og naturturisme, kan der opnås en støttekvote på maks 75 %.  

  Anslået projektvolumen er ca. 2,5 mio. Euro (se bilag), som fordeler sig over en projektperiode på fire år og giver følgende medfinansiering fra projektpartnerskabet:

  (1.000 kr)

  Euro

  DKR

  Projektvolumen:

  2.500

  18.636

  Interreg-tilskud 75%:

  1.874

  13.976

  Medfinansiering i alt:

  625

  4.660

  Medfinansiering pr. partner:

  208

  1.553

  Gennemsnit per år

  52

  400

  Økonomi og afledt drift

  Den samlede projektøkonomi udgør 18,636 mio. kr., hvoraf der forventes medfinansiering af Intereg på 75%, svarende til 13,976 mio. kr. Egenandelen er delt ligeligt mellem de tre partnere, hvoraf Aabenraas andel er 1,553 mio. kr.

  Hvis egenandelen i stedet fordeles efter indbyggertal i de tre kommuner vil Aabenraa Kommunes andel være 1,199 mio. kr., mens Stadt Flensburgs andel vil være 1,939 mio. kr. og Sønderborg Kommunes andel vil være 1,519 mio. kr. Se bilag 3.

  Projektet kan finansieres indenfor politikområdet ”Erhvervsudvikling” under Økonomiudvalget ved delvis omprioritering. Såfremt der opstår omkostninger, som går ud over dette budget, skal disse finansieres via supplerende midler fra anden side.

  For økonomiske beregninger og konsekvenser, se bilag 1.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der udarbejdes projektansøgning til Interreg 5A programmet med ansøgningsfrist i januar 2019, og

  at Aabenraa Kommunes andel finansieres af politikområdet ”Erhvervsudvikling” under Økonomiudvalget.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 11-10-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2018

  Godkendt, idet der tages afsæt i en ligelig fordeling mellem de 3 parter. Fremadrettet understreges at medfinansiering i fælles projekter som udgangspunkt er indbyggertalsafhængigt.

  Afbud: Erwin Andresen, Povl Kylling Petersen og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2353, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  Den 18. september 2018 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget en opdateret udgave af Sund Opvækst efter endt høring blandt bestyrelserne og MED-udvalg på Børn og Skoles område, Handicaprådet, Fælleselevrådet, Ungdomsuddannelserne og produktionsskolen.

  Baggrund

  Sund opvækst er Aabenraa Kommunes børne-, unge-  og familiepolitik og skal ses i sammenhæng med de andre politikker i Aabenraa Kommune og med vækststrategien Sund Vækst.

  Denne opdaterede udgave af Sund Opvækst erstatter den tidligere udgave fra 2012.

  Mål og temaer er blevet justeret, så de passer til den udvikling, der er sket i de forløbne år, både på nationalt niveau og i vores kommune. Det drejer sig bl.a. om:

  • Folkeskolereformen
  • Den nye dagtilbudslov
  • Omlægningen af indsatsen for udsatte børn og unge i retning af en tidligere og mere forebyggende indsats
  • Nye krav til en sammenhængende kommunal ungeindsats
  • Opdateringen af kommunens vækststrategi

  Med den opdaterede udgave af Sund Opvækst sætter Byrådet nogle fælles pejlemærker, så der også i de kommende år vil være fokus på Det Gode Liv for børn, unge og deres familier i Aabenraa Kommune. Alle borgere i kommunen og foreninger, institutioner og virksomheder indbydes til samarbejde om at løfte denne opgave.

  Indhold i politikken

  Udgangspunktet for Sund Opvækst er Aabenraa Kommunes mission om at skabe Det Gode Liv for børn, unge og familier i samarbejde med borgerne.

  Politikken har fokus på en række temaer, der tager afsæt i målgrupperne for politikken og i nogle centrale fokusfelter i kommunens arbejde.

  Temaerne er:

  • Børn
  • Unge
  • Familier
  • Tidlig forebyggende indsats
  • Helhedsperspektivet
  • Deltagelse og samarbejde

  Med Sund Opvækst er der formuleret en fælles tværgående politik, som sikrer gode vilkår for børn og unges opvækst i Aabenraa Kommune. Politikken er styrende, retningsgivende og handlingsanvisende i forhold til beslutninger, prioriteringer og beskrivelser af det serviceniveau, kommunen tilbyder borgerne.

  Den sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik indeholder en række principper og målsætninger på et overordnet niveau.

  Målene i politikken udmøntes i de kommunale forvaltninger. I forlængelse af politikken bliver der derfor udarbejdet delpolitikker og handleplaner i overensstemmelse med de politiske mål samt beskrivelser af kommunens serviceniveau på specifikke områder.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ”Sund Opvækst” godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg 18. september 2018

  Anbefalet godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Erwin Andresen, Povl Kylling Petersen og Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 31-10-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/31455, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Børnehuset Blæksprutten har sammen med skolebestyrelsen for Bylderup Skole indgivet ønske om, at der etableres en samdreven institution med fælles leder og fælles bestyrelse for dagtilbud og skole (børneunivers) i Bylderup-Bov ved navn Bylderup Skole og Børnehus.

  Som følge heraf ønsker bestyrelsen for den selvejende institution at nedlægge sig selv og fremlægger i henhold til institutionens vedtægter en aftale til Byrådets godkendelse. Aftalen er godkendt af bestyrelsen for den selvejende institution den 29. august 2018.

  Aftalens hovedindhold er følgende:

  • Nedlæggelse af den selvejende institution med virkning fra 31. december 2018.
  • Opsigelse af driftsoverenskomsten mellem Aabenraa Kommune og den selvejende institution med virkning fra 31. december 2018.
  • Virksomhedsoverdragelse af den selvejende institutions personale til Aabenraa Kommune med virkning fra 1. januar 2019.
  • Overdragelse af den selvejende institutions formue og dertilhørende forpligtelser til Aabenraa Kommune ved institutionens nedlæggelse.

  Nedlæggelsen har ingen praktiske konsekvenser for forældre og de indskrevne børn, da børnene fortsætter på samme adresse.

  Den godkendte aftale vil sammen med dokumentation for bestyrelsens beslutning om nedlæggelse m.v. blive sendt til Civilstyrelsen som dokumentation for, at institutionen nedlægges i overensstemmelse med Fondsloven og institutionens vedtægter.

  Økonomi og afledt drift

  Nedlæggelse af den selvejende institution medfører, at personalet virksomhedsoverdrages fra den selvejende institution til Aabenraa Kommune. Dermed indtræder Aabenraa Kommune i de forpligtelser, som den selvejende institution hidtil har varetaget, herunder feriepenge.

  Overtagelse af bygninger indebærer, at Aabenraa Kommune skal vedligeholde bygninger på samme måde som hidtil er sket for den selvejende institution.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at den selvejende institution Børnehuset Blæksprutten nedlægges, og driftsoverenskomsten opsiges,

  at den selvende institutions personale virksomhedsoverdrages til Aabenraa Kommune,

  at den selvejende institutions formue overdrages til Aabenraa Kommune, og

  at forvaltningen bemyndiges til, sammen med den selvejende institution, at afklare de praktiske forhold i henhold til aftalens indhold.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-10-2018

  1. at godkendt,

  2. at anbefales godkendt,

  3. at anbefales godkendt, og

  4. at godkendt.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2018

  2. og 3. at godkendt.

  Afbud: Erwin Andresen, Povl Kylling Petersen og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/17415, Sagsinitialer: akpa

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes ”Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022 – Det gode liv i digitale fællesskaber”. Efter anmodning fra Økonomiudvalget den 11. september 2018 er sagen hørt i Sektorudvalget for Social & Sundhed.

  Den digitale strategi for Social & Sundhed har til formål at gribe digitaliseringens muligheder for at skabe værdi for borgeren, understøtte kommunens vækststrategi og udvikle løsningen af Kerneopgaven sammen med borgeren.

  Strategien repræsenterer et gearskifte i arbejdet med digitale løsninger og velfærdsteknologi og sætter dermed retningen for en ambitiøs digital transformation af social- og sundhedsområdet i de kommende år.

  Strategien rammesætter, sammen med Ældre- og værdighedspolitikken, Politikken for borgere med handicap og Sundhedspolitikken, Social & Sundheds bidrag til den reviderede vækststrategis mission om det gode liv.

  Strategien tager afsæt i vækststrategiens vision om et verdenskendt digitalt fællesskab og i særlig grad det nye spor om Digitalisering og Teknologi samt Sundhed og Læring.

  Visionen for strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi er: Digital transformation med værdi for borgeren.

  Tilgangen til arbejdet med digitale løsninger og velfærdsteknologi bygger på tre styrende principper:

  •        Det handler om borgeren, og det skal altid give mening

  •        Vi har udsyn, fremmer nytænkning og samarbejder

  •        Vi skaber værdi på flere bundlinjer

  Strategien fokuserer arbejdet med velfærdsteknologi og digitale løsninger omkring fem strategiske indsatsområder:

  1.       Digitale muligheder i eget hjem

  2.       Digitale muligheder i botilbud

  3.       Udvikling i digitale fællesskaber

  4.       Fremtidens digitale kompetencer

  5.       Digital infrastruktur og data

  Strategien omsættes i årlige handleplaner, der rummer de konkrete aktiviteter, projekter og implementeringer, der samlet set skal virkeliggøre strategiens vision. Strategien bygger på og erstatter Social & Sundheds nuværende strategi for velfærdsteknologi.

  Strategien løfter på nationale strategier på området, og der er indhentet inspiration fra bl.a. den nye skotske strategi for digitalisering af social- og sundhedsområdet.

  Høring/udtalelse

  Sagen er hørt i Seniorrådet den 20. august 2018 og i Handicaprådet den 22. august 2018.

  Seniorrådet går ind for koblingen mellem den digitale strategi og kommunens vækststrategi og politikker. Seniorrådet kan tilslutte sig de styrende principper og de strategiske indsatsområder.

  Seniorrådet lægger vægt på de etiske overvejelser i forhold til anvendelsen af velfærdsteknologi, en individuel tilgang og borgeren som medspiller. Høringssvaret er bilagt.

  Der foreligger ikke et høringssvar fra Handicaprådet.

  Sagen er endvidere hørt i Sektorudvalget for Social & Sundhed den 19. september 2018:

  Medarbejderrepræsentanterne hilser den nye Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi velkommen som et vigtigt afsæt for udviklingen af både vores faglighed og opgaveløsningen på tværs af Social & Sundhed.

  Medarbejdersiden ønsker at fremhæve følgende elementer og opmærksomhedspunkter i strategiens virkeliggørelse:

  • Den overordnede tilgang – at arbejdet med digitalisering og velfærdsteknologi handler om mennesker – er afgørende for at lykkes med de fælles ambitioner.

  • Det skal give mening og værdi for borgeren, når vi udvikler og tager nye løsninger i brug.

  • Giver det mening for borgeren, giver det også mening for os som medarbejdere.

  • Det er vigtigt, at vi skaber tid og rum til både udvikling og implementering.

  • Strategiens fokus på de nødvendige kompetencer er vigtig og en forudsætning for at lykkes i hverdagen.

  • Vi ser ny teknologi som en mulighed for at frigøre tid og ressourcer, og flere hænder, til gavn for de borgere, der har brug for støtte og hjælp.

  • Det er vigtigt, at potentialet i nye løsninger først høstes, når der er sikkerhed for, at det kan realiseres.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-10-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Erwin Andresen, Povl Kylling Petersen og Kim Brandt.

  Beslutning Byrådet den 31-10-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/35083, Sagsinitialer: EKA
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/903, Sagsinitialer: JFH