Beslutningsprotokol

tirsdag den 9. april 2019 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2227, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2227, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2019

  • Status på FGU
  • Status på Tour de France 2021
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/27984, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Aabenraa Kommune godkende Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2018.

   

  Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2018 skal efter Beredskabskommissionens behandling godkendes af ejer-kommunernes kommunalbestyrelser, jf. vedtægternes pkt. 15.5.

   

  Beredskabskommissionen behandlede årsregnskab og revisionsberetning for 2018 på mødet den 12. marts 2019. Beredskabskommissionen udtalte enstemmigt opbakning til årsregnskab og revisionsberetning, og sender derfor sagen til endelig godkendelse i ejer-kommunernes kommunalbestyrelser.

   

  Beredskabskommissionens behandling af årsregnskabet og revisionsberetningen for 2018 er vedhæftet i bilag 1-4.

   

  Regnskab 2018 udviser et merforbrug på 0,7 mio. kr. på beredskabsområdet, et mindre forbrug på 0,25 mio. kr. på indtægtsdækket virksomhed samt et merforbrug på 0,3 mio. kr. på anlæg – i alt et merforbrug på 0,8 mio. kr.

   

  Idet der blev overført et samlet mindre forbrug på 3,0 mio. kr. fra 2017 er der ultimo 2018 et netto mindre forbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

   

  Dette mindre forbrug er disponeret til overførsler i 2019 i overførselssagen, der sammen med årsregnskabet blev behandlet på Beredskabskommissionens møde den 12. marts 2019.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  • at Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2018 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/31777, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med godkendelse af den økonomiske politik for 2020-2023 bestilte Økonomiudvalget et oplæg til periodisering og eventuel fremrykning af planlagte anlægsprojekter 2019-2023.

   

  Staben og Kultur, Milljø & Erhverv har foretaget en indledende vurdering med afsæt i følgende:

  • En vurdering af, hvad der kan realiseres i 2019 af igangværende projekter
  • Fokus på reduktion af anlæg i 2020-2022
  • Periodisering af projekter, hvor der på nuværende tidpunkt er viden om forsinkelser eller andet behov for afklaring. Periodiseringer modregnes i den ikke-disponerede anlægspulje i 2021 og 2022
  • Mulighed for fremrykning af konkrete projekter til 2019
  • Der er ikke foretaget en vurdering på jordforsyningsområdet

   

  Der vedlægges en opdateret investeringsoversigt 2019-2023, en oversigt over mulige ændringer samt en investeringsoversigt inkl. mulige ændringer.

   

  Ændringerne falder i 3 kategorier i form af fremrykninger, tekniske begrundede ændringer og omprioriteringer. Omprioriteringer er udskydelser eller reduktion i rådighedsbeløb. Projekter fremrykket til 2019 fremstår med gul markering i oversigten med mulige ændringer.

   

  Kategori 1: Fremrykninger, hvor følgende projekter foreslås fremrykket til 2019:

  • Helhedsplan Genforeningsparken
  • Poppel Alle
  • Halpulje
  • Handicaptoilet Michelsens gård
  • Renovering af facader på Skelbækvej

   

  Kategori 2: Tekniske ændringer, hvor følgende projekter foreslås med en ændret periodisering som følge af planlægning, forsinkelser samt behov for afklaring:

  • Byfornyelse Kollund/Frøslev
  • Udviklingspuljer Bylderup, Rødekro og Kliplev
  • Vedligehold svømme/friluftsbade
  • Industrifornyelse Padborg
  • Sundhedshus
  • Grønningen
  • Dagtilbudsstruktur Padborg
  • Dagtilbudsstruktur Aabenraa Syd

   

  Kategori 3: Omprioriteringer, hvor følgende projekter foreslås udskudt eller med reduktion af rådighedsbeløb.

  • Lejrvejens forlængelse til Toldbodvej (rykkes til 2022)
  • Vision og handleplan for Frøslevlejren (rykkes til 2021)
  • Kunstbygning ved Brundlund slot (rykkes til 2022)
  • Nedrivning af Sandved Børnehave (rykkes til 2022)
  • Gasværkvejsvej (Reduceres med 20 mio. kr.)
  • Udviklingspulje Dyrskuepladsen (Reduceres med fra 6 til 2 mio. kr.)

   

  Den ikke disponerede anlægspulje udgør 38,5 mio. kr. i 2022 og 104 mio. kr. i 2023.

   

  Opmærksomheden henledes på, at der inkl. mulige ændringer fortsat er et korrigeret anlægsbudget i 2019 på 296 mio. kr. i 2019, og at Aabenraa Kommune ikke på noget tidspunkt har omsat anlægsudgifter for over 200 mio. kr.

   

  Der er ikke foretaget en vurdering af, hvilke konsekvenser den samlede overskridelse af anlægsrammen i 2018 medfører for de kommende års anlægsinvesteringer. Såfremt det allerede bliver et vilkår i 2019, vil anlægsbudgettet for 2019 skulle genåbnes.

   

  Med ovenstående forslag overholdes målsætningerne vedr. anlæg i den økonomiske politik 2020-2023.

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at de foreslåede ændringer til anlægsinvesteringsoversigten 2019-2023 vedr. kategori 1 fremrykninger og kategori 2 tekniske ændringer godkendes,

  at de foreslåede ændringer til anlægsinvesteringsoversigten 2019-2023 vedr. kategori 3 omprioriteringer i form af udskydelse eller reduktion af rådighedsbeløb godkendes, og

  at alle ændringer indgår i 1. bevillingskontrol og rådighedsbeløb tilrettes i overensstemmelse hermed.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2019

  Godkendt, idet der afsættes 4 mio. kr. til udvikling af dyreskuepladsen i 2022 finansieret af Økonomiudvalgets anlægspulje og det undersøges hvorvidt Løjt Børnehus kan fremrykkes til 2019.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/30019, Sagsinitialer: alg

  Sagsfremstilling

  For 11. gang er der udarbejdet et HR-regnskab. Formålet med regnskabet er at give en status på HR-området i Aabenraa Kommune som arbejdsplads og dermed give inspiration til drøftelser på området.

   

  HR-regnskabet 2018 består af to kapitler. Første kapitel beskriver medarbejdersammensætningen, fravær, personaleomsætning, arbejdsmiljø og lønforhold. Kapitel 2 omhandler sygefravær i Aabenraa Kommune. Desuden er der en række bilag med HR-oplysninger på kommune-, forvaltnings-, afdelings- og institutionsniveau.

   

  Hovedkonklusioner- HR i tal:

  • Antallet af helårsansatte er faldet med 14 fuldtidsstillinger. Udviklingen dækker over færre ansatte på folkeskoleområdet, og flere ansatte på Ældre og Handicapområdet, samt en stigning af antal fuldtidsstillinger vedrørende myndighedsudøvelse og øvrig administration.
  • Antallet af ansatte på særlige vilkår udgør ved udgangen af 2018 10,2 % sammenlignet med 10,5 % i 2017. Aabenraa Kommune tager dermed fortsat et socialt ansvar for at styrke ledige borgers tilknytning til arbejdsmarkedet og modtog i 2018 CSR-mærket.
  • Personaleomsætningen lå i 2018 på 26 %, hvilket er uforandret siden 2017.
  • Antallet af reaktioner fra Arbejdstilsynet faldt fra 5 reaktioner i 2017 til 4 reaktioner i 2018. Fra 2018 er det muligt både at registrere arbejdsulykker og nærved-ulykker. Der blev i 2018 registeret 518 arbejdsulykker og 1.202 nærved-ulykker. Med den ændrede registreringspraksis er antallet af indberettede arbejdsulykker faldet.
  • Fra 2017 til 2018 steg nettolønnen for ansatte i Aabenraa Kommune i gennemsnit med 2,5 % og bruttolønnen med 2,5 %. I 2018 ligger gennemsnitslønnen i Aabenraa Kommune som næstlaveste blandt de sønderjyske kommuner. 
  • Den lokale lønandel i Aabenraa og Sønderborg kommuner var den laveste blandt de sønderjyske kommuner i 2018 og er siden 2017 faldet med 0,1 % -point.

   

  Hovedkonklusioner- Sygefravær i Aabenraa Kommune:

  • Sygefraværet er steget fra 4,3 % i 2013 til 5,3 % i 2018 og har i 2018 nået det højeste niveau siden starten af målingerne i 2012.
  • Sygefraværet er højest blandt ansatte på særlige vilkår og steget mest i perioden 2013 til 2018 blandt tidbegrænset ansatte/vikarer.
  • De 6 største faggrupper (overenskomstområder) i kommunen udgør 68 % af alle ansatte i 2018 og 74 % af alle fraværstimer: Social- og sundhedspersonale, Lærere m.fl. i folkeskolen og specialundervisningen, Administration og IT, Hjemmevejledere og pædagogisk personale døgninstitutioner, Syge- og sundhedspersonale, Pædagogisk personale i daginstitutioner/klub /SFO.
  • Sygefraværet er steget mest blandt ansatte med en anciennitet mellem 5-14 år fra 4,4 % i 2013 til 5,7 % i 2018. I 2013 havde anciennitetsgruppen på 3-4 år det højeste sygefravær.
  • Sygefraværet er i 2018 højst blandt de ansatte i aldersgruppen 50-59 år. I 2015 og 2016 var sygefraværet højst i aldersgrupperne 40-49 år og hhv. 30-39 år.
  • Sygefraværet er steget blandt alle fraværsårsager siden 2013. Sygefravær som nedsat tjeneste er steget fra at udgøre 8 % af det samlede sygefraværstimer i 2013, sammenlignet med 11 % i 2018. Stigningen skyldes hovedsagelig en stigning i antal ansatte med nedsat tjeneste, mens antal fraværsdage pr. ansat med nedsat tjeneste er steget med 1 dag i perioden. Stigningen i sygefravær grundet § 56-aftale skyldes ligeledes en stigning i antallet af ansatte med en § 56-aftale fra 2013 til 2016, og samtidig en stigning i antal sygefraværsdage pr. ansat.
  • Sygefraværet fordelt på fraværsperioder viser, at de ansatte i Aabenraa Kommune med 3,6 perioder i gennemsnit pr. fuldtidsstilling har flere fraværsperioder i 2018 end i 2013. Samtidig er antallet af fraværsdage pr. periode faldet i perioden 2013 til 2016.
  • Fra 2013 til 2018 er udgifter til løn under sygdom steget med 15 %, og i 2018 blev der udbetalt samlet set 60,8 mio. kr. løn under sygdom.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at HR-regnskabet 2018 tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/32665, Sagsinitialer: TRM

  Sagsfremstilling

  Denne sag omhandler karrieremesse 2019, hvor udvalget skal tage stilling til koncept til gennemførelse af karrieremesse 2019.

   

  Koncept

  Konceptet for karrieremessen 2019 tager afsæt i de erfaringer, der er gjort i forbindelse med afholdelse af messen de sidste år. Karrieremessen 2017/18 blev afholdt den sidste tirsdag i oktober i Arena Aabenraa. I 2018 var 2.150 elever og studerende tilmeldt til besøg hos 77 stande, der repræsenterede 59 virksomheder og uddannelser. Derudover besøgte jobsøgende karrieremessen.

   

  Evalueringen viste,

  •          At 96% af de deltagende virksomheder og uddannelser oplevede, at karrieremessen levede op til deres forventninger. Deres forventning var primært at skabe øget synlighed om deres branches karrieremuligheder, komme i dialog med de kommende eftertragtede generationer og samtidig udvide deres netværk med virksomheder og uddannelser i området. 

   

  •          At 90% af de deltagende virksomheder og uddannelser ønsker at deltage igen på en karrieremesse i 2019.

   

  Både fra virksomheder og skolerne er der en række mindre forslag til forbedringer, som er indarbejdet i konceptet for karrieremessen 2019.

   

  Formål og mål

  Formålet med karrieremessen er at vise bredden i det lokale jobmarked og dermed styrke kendskabet til de mangel forskellige lokale job- og uddannelsesmuligheder.

  Målet med karrieremessen er,

  •          At de besøgende får styrket deres kendskab til de lokale job- og uddannelsesmuligheder.

  •          At udstillerne får styrket deres rekrutteringsgrundlag.

  •          At udstillerne får skabt netværk med andre virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

   

  Målgrupper: besøgende

  Karrieremessen henvender sig til elever fra folkeskoler, friskoler og efterskoler samt studernde fra ungdomsskoler og videregående uddannelser i Aabenraa. Derudover er der en åben time, hvor jobinteressrede fra jobcenteret og fra uddannelsesinstitutioner i øvrigt og ikke mindst forældrene til de unge i folkeskolen er velkomne. Vi forventer over 2100 besøgende til karrieremessen.

   

  Målgrupper: udstillere

  For at opfylde formålet om at vise bredden i karrieremulighedene er det essentielt, at flest mulige virksomhedsbrancher er repræsenteret på messen. Det betyder, at foreninger og interesseorganisationer udgår og fokus lægges på virksomheder. Derudover tilbydes uddannelsesinstitutionerne stande, som virksomhederne kan henvise de besøgende til, således at koblingen mellem job og uddannelse fremgår.

   

  Tidspunkt og sted

  Karrieremessen afholdes den 29. oktober fra kl. 9:00-16:30. 

  Karrieremessen afholdes i Arena Aabenraa, således at der er let adgang for de studernede i Campus-området.

   

  Programmet for besøget

  De besøgende er inddelt i hold, hvor hvert hold har 75 min. til at besøge udstillerne. Der er følgende fordeling af de besøgende:

   

  Tidsrum

  Målgruppe

  09:00-10:15

  Folkeskoler, friskoler, efterskoler

  10:30-11:45

  Folkeskoler, efterskoler, ungdomsuddannelse

  11:45-12:30

  Frokost for udstillere – Byråd inviteres

  12:30-13:45

  Ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

  14:00-15:15

  Ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

  15:15-16:30

  Åbent for alle interesserede

   

   

  Markedsføring

  I lighed med sidste år udarbejdes et katalog over de deltagende virksomheder og uddannelser, som både findes i en trykt og digital version. Messekataloget udleveres til alle interesserede og trykkes i 2500 eksemplarer. Derudover markedsføres messen via de digitale medier.

   

  Organisering

  Projektet ledes af Business Aabenraa, der refererer til direktør Stig Isaksen. Projektgruppen sammensættes af repræsentanter fra henholdsvis Aabenraa Kommune, CampusKontaktudvalget, Campusrådet og Aabenraa Væktforum.

  Økonomi og afledt drift

  Der er under økonomiudvalgets driftsbudget  afsat 0.2 mio. kr. til gennemførelse af karrieremessen under politikområdet ”Erhvervsudvikling”. Beløbet dækker udgifter til henholdsvis buskørsel, stande til messen, midler til markedsføring, leje af Arena Aabenraa - opstilling og afholdelse.

  Det er uden beregning for virksomhederne og uddannelserne at få en stand på messen. Forplejning samt borde/stole betales af virksomheden på standen. Det er ligeledes uden beregning at besøge karrieremessen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at det beskrevne koncept for Karrieremesse 2019 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2019

  Udsættes.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/30058, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til parkeringsforhold og indgangsparti, som et led i anlæggelse af Genforeningsparken ved Folkehjem og Aabenraa Bibliotek.

   

  Parkering

  Der er i dag 85 p-pladser foran Folkehjem. I forbindelse med anlæggelsen af parken reduceres antallet med 58. Hovedkonklusionen på den tidligere fremlagte parkeringsanalyse om behovet for disse nedlagte parkeringspladser var, at områdets øvrige parkeringspladser ville kunne håndtere en eventuel reduktion på 58 pladser, ved en forbedret udnyttelse for pladserne. Samtidig blev det dog tilkendegivet i Byrådssagen den 19. december 2018, at det på trods af denne delkonklusion kan komme på tale at etablere flere pladser i området blandt andet fordi p-pladserne også benyttes af SOSU-skolen og til andre formål.

   

  Der er foretaget en vurdering af disponeringen af p-pladserne. Ved at udnytte de eksisterende p-pladser bag Folkehjem kan der skabes 31 nye p-pladser som erstatning af de 58 nedlagte. De resterende 27 pladser tilvejebringes ved bedre henvisning til eksisterende p-pladser i området, samt at det påtænkes at nyetablere p-pladser ved jernbanesporene bag den gamle stationsbygning. Sidstnævnte indgår ikke i denne sag.

   

  Fælles indgang

  I projektet er der arbejdet med en løsning til fælles indgang for brugere af Bibliotek og Folkehjem. Der er frigivet 1,3 mio. kr. til formålet. Efter dialog mellem Folkehjems bestyrelse og Aabenraa Bibliotek er der enighed om at pege på en løsning, der åbner op for en lidt mere rummelig løsning, der giver et såvel arkitektonisk som indretningsmæssigt løft til koblingen mellem de to bygningsdele. Løsningen indebærer at der åbnes op mod biblioteket og forhallen i Folkehjem bliver et fælles flot ankomstrum. Løsningen indebærer også hensynet til, at Bibliotek og Folkehjem kan operere med forskellige åbningstider.

  Der er bilagt en visualisering af løsningen, der samlet set er beregnet til at kunne gennemføres for 2,72 mio. kr

  Økonomi og afledt drift

  Der er givet en anlægsbevilling på 13,6 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 0,825 mio. kr. i 2018.

  Der er endvidere meddelt tilsagn fra A.P. Møllerfonden på netto 4,620 mio. kr. efter afregning af fondsmoms. Den samlede bevilling udgør herefter 18,220 mio. kr..

   

  Ændringerne på p-pladsområdet anført i sagsfremstillingen er vurderet driftsmæssig udgiftsneutral, og p-løsningen vil derfor ikke medfører ændringer af den afledte drift.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at parkeringsarealet vest og syd for Folkehjem omlægges og udvides, således at 31 nye pladser kan etableres,

  at der kan igangsættes arbejder for etablering af fælles hovedindgang for Folkehjem og Bibliotek,

  at der gives et tillæg til rådighedsbeløb i 2019 samt anlægsbevilling på 4,62 mio. kr., således den samlede anlægsbevilling udgør 18,22 mio. kr.,

  at der gives tillæg til anlægsbevilling på 4,62 mio. kr. således den samlede indtægtsbevilling udgør 5,445 mio. kr., og

  at der frigives 4,62 mio. kr.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/23771, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Denne sag handler om muligheder for brug af overvågning og tryghedstiltag i byens rum.

   

  I budgetaftalen 2019-2022 er der aftalt drøftelse af overvågning af offentlige rum på udvalgte steder. På baggrund af aftalen har Økonomiudvalget været i dialog med politiet om, hvorledes overvågning kan tillades.

   

  Opsætning af overvågning er en politisag og derfor opsættes overvågning i byens rum af politiet, såfremt politiet vurderer, at der er et behov. Således hverken kan eller må kommunen, af egen drift gangsætte initiativer om overvågning i offentligt rum.

   

  I det omfang politiet vurderer, at der er brug for overvågning, er det alene politiet, der kan finansiere det. Det er på nuværende tidspunkt ikke politiets vurdering, at der er et kriminalitetsbillede i Aabenraa, der bevirker at overvågning er nødvendig. Endvidere har kommunen fået oplyst, et erfaringen fra andre steder er, at TV-overvågning i sig selv ikke er præventivt, men primært er anvendeligt i opklarings øjemed. Politiet vil dog gerne behandle en henvendelse fra Aabenraa Kommune om opsætning af TV-overvågning, hvis kommunen vurderer det skaber tryghed.

   

  I vurderingen af, om opsætning af TV-overvågning i det offentlige rum skaber oplevet tryghed, skal man være opmærksom på, at det bevirker overvågning af de borgere, der opholder sig, hvor der er tv-overvågning, 24 timer i døgnet.

   

  På baggrund af ovenstående, er det Kultur, Miljø & Erhvervs anbefaling, at der ikke arbejdes videre med opsætning af TV-overvågning.

   

  Der er reserveret 0,1 mio. kr. til eventuel medfinansiering af andre tryghedsskabende forhold. Reservationen er i budgetaftalen betinget af, at der er aktuelle tiltag, idet midlerne ellers føres tilbage ved en eventuel bevillingskontrol.

   

  Der er andre indsatser, der kan medføre øget tryghed.  Opsætning af mere gadelys eller at åbne op på arealer med blinde vinkler, snørklede forløb og få ”flugtveje” er eksempler herpå. 

   

  Det kunne være et initiativ at få afdækket, hvor man f.eks. som ung oplever, det er utrygt at færdes i Aabenraa.  Til det formål er det relevant at inddrage §17 stk. 4 udvalget - Ung i Aabenraa, med henblik på at få afdækket hvilke behov og eventuelle afledte indsatser. Teknik- og Miljøudvalget skal medvirke til at kvalificere eventuelle anbefalinger fra §17 stk. 4 udvalget - Ung i Aabenraa om tiltag, der kan øge trygheden inden for udvalgets ansvarsområde.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der ikke arbejdes videre med opsætning af TV-overvågning,

  at Teknik- og Miljøudvalget anmoder §17 stk. 4 udvalget - Ung i Aabenraa om forslag til forbedring af trygheden i Aabenraa bys byrum, og

  at forslagene fra §17 stk. 4 udvalget - Ung i Aabenraa præsenteres og behandles på udvalgsmødet 29. maj 2019 og efterfølgende i Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/30577, Sagsinitialer: TSN

  Sagsfremstilling

  I denne sag anmodes om bemyndigelse til forhandling med lodsejer samt eventuel ekspropriation af areal og arbejdsareal til anlæg af cykelsti til Plantevænget.

   

  Byrådet har den  28.11.2018 givet anlægsbevilling til projektet. På daværende tidspunkt var arealbehovet ikke fastlagt, men det viser sig nu, at der skal erhverves areal til projektet.

   

  Den ca. 220 m cykelsti anlægges som dobbeltrettet cykelsti på den østlige side af Hærvejen, fra Plantevænget til Rise Bygade.

   

  Ekspropriationsarealet er begrænset og vil blive præciseret nærmere af den kommende projekteringsfase.

   

  Der ønskes derfor en bemyndigelse til at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på frivillige aftaler og om nødvendigt, at der foretages ekspropriationer af havearealer.

   

  Projektering og ekspropriation forventes gennemført i foråret 2019, således udbud og anlægsarbejder kan pågå i sommeren 2019 og færdiggøres i 2019/2020.

   

  Lovgrundlag

  Vejlovens kapitel 10, § 96, vejmyndigheden kan ekspropriere til offentlig vej eller sti, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifter til ekspropriation samt erstatning finansieres af anlægsprojektet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningen bemyndiges til at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler, og

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/12671, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets prioritering af cykelstiprojekter for 2019 og 2020 indstilles i denne sag, at bevillinger til projekterne frigives.

   

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 6.3. 2019 at prioritere cykelstipulje 2019 og 2020 til nedenstående projekter.

   

  A) Projektering og anlæg af enkeltrettede stier i hver vejside mellem Rens og Burkal (2,2 km.). Forbindelsen udgør første etape af en samlet forbindelse fra Rens til Bylderup-Bov. Se vedlagte projektbeskrivelse. Ekspropriation er nødvendig. Overslagspris: 9,1 mio. kr.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har også undersøgt om en dobbeltrettet cykelstiløsning er et brugbart alternativ, men har forkastet alternativet af såvel tekniske som økonomiske årsager.

   

  B) Projektering af en forbedret stiforbindelse langs Haderslevvej, fra Bodum til Nørbyvej (2,3 km.). Overslagspris: 0,4 mio. kr.

   

  C) Belysning af stiforbindelsen (Østerskovvej) fra Bakkegårdsvej i Kollund Østerskov til Kollund (ca. 900 m). Overslagspris: 0,373 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsoversigt 2019-2022 er der i hvert af årene 2019 og 2020 afsat rådighedsbeløb på 5 mio. kr. Der er ikke afsat puljemidler i årene derefter.

   

  Ved beslutning i Byrådet den 28.11.2018 blev der givet anlægsbevilling på 0,127 mio. kr., finansieret af rådighedsbeløbet for 2019. Der resterer således udmøntning af 4,873 mio. kr. for 2019.

   

  For årene 2019 og 2020 er der i alt 9,873 mio. kr. til rådighed til cykelprojekter.

   

  Det fremgår af budgetforlig 2017-2020, at der reserveres 3 mio. kr. til forbedring af cykeltrafiksikkerheden på strækningen Rens, Saksborg, Bylderup-Bov, herunder at beløbet kan indgå i en pulje sammen med midler fra andre statslige puljer og Vejdirektoratet.

   

  Det fremgår af budgetforlig 2018-2021, at der i de årlige cykelpuljer i 2018-2020 indgår et beløb til projektering af 3. etape af cykelforbindelsen på Haderslevvej mellem Bodum og Nørbyvej.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling til cykelstiprojekterne A, B, C jævnfør sagsfremstillingen på i alt 9,873 mio. kr., finansieret af afsatte rådighedsbeløb til ” Cykelsti pulje” i 2019 og 2020, som frigives,

  at Kultur, Miljø & Erhverv bemyndiges til at optage forhandlinger med berørte lodsejere i projektet nævnt under A) med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler, og

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-04-2019

  Socialdemokratiet og Eivind Underbjerg Hansen (V) stiller følgende ændringsforslag:

  I budgetforliget for 2017 er der reserveret 3 mio. kr. til forbedring af cykeltrafiksikkerheden på strækningen Rens, Saksborg, Bylderup Bov.

  Da der ikke er kommet midler fra statslige puljer, afsættes der 3 mio. kr. til forbedring af cykeltrafiksikkerheden på strækningen Rens, Saksborg, Bylderup-Bov jævnfør budgetforlig 2017-2020.

   

  Egon Madsen (A), Christian Panbo (A) og Eivind Underbjerg Hansen (V) stemte for, Arne Leyh Petersen (O), Jan Riber Jakobsen (C), Thomas Juhl (V) og Kurt Andresen (S) stemte imod.

   

  Dermed bortfalder ændringsforslaget.

   

  Anbefales godkendt, idet Arne Leyh Petersen (O), Jan Riber Jakobsen (C), Thomas Juhl (V) og Kurt Andresen (S) stemte for forvaltningens indstilling.

  Egon Madsen (A), Christian Panbo (A) og Eivind Underbjerg Hansen (V) stemte imod, med den bemærkning, at de stemmer imod at anvende 9,1 mio. kr. til forbindelsen fra Rens til Burkal.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2019

  Anbefales godkendt, idet

  7 stemte for (V, O, S)

  3 stemte imod (A)

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/26554, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  I denne sag ønskes frigivet midler til projektering og igangsætning af anlægsarbejder til Strandpromenaden ved Sydhavn.

   

  De første planer for Strandpromenaden ved Sydhavn er udarbejdet, og det er foregået i tæt samarbejde med det kommende byggeri af kontordomicil, hvortil der er en del snitflader. Domicilbyggeriet er igangsat, og derfor er der behov for anlægsbevilling til færdigprojektering, udbudsproces  og opstart, så anlægget af Strandpromenaden projektmæssigt kan følge domicilbyggeriet.   

   

  Tidsplan

  Udover de mindre anlægsopgaver, der gennemføres i løbet af foråret og sommeren 2019, forventes anlægsarbejdet for Strandpromenaden igangsat tidlig efterår med færdiggørelse 1. marts 2020.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten for 2019-2022 afsat 4,0 mio. kr. 2019 og 6,0 mio. kr. 2020.

   

  De afsatte rådighedsbeløbet søges frigivet til projektet.

   

  Der fremsendes særskilt sag vedrørende afledt drift.

   

   

  Opgaver

  Overslagspriser (mio.kr.)

  Byggeplads, rydning, bundopbygning

  2.555

  Kloak, vand og ledningsarbejder

  950

  Belægning og beplantning

  4.000

  Belysning (inkl. EL), inventar

  820

  Rådgivning, geoteknik, jordhåndtering, landinspektør

  1.675

  I alt

  10.000

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til ”Strandpromenaden ved Sydhavn” finansieret af afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten, som frigives.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-04-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Michael Christensen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/20637, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By godkendte den 7. juni 2018 et lokalplangrundlag for et forslag til lokalplan nr. 21 for Krusmølle.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har udarbejdet et forslag til en lokalplan med et tilhørende kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2015.

   

  Formålet med at udarbejde en lokalplan er at skabe en samlet plan for fremtidige udvidelser af såvel turisme-, ferie- og fritidsaktiviteterne som fødevarevirksomheden (kildetapperi) på Krusmølle.

   

  Lokalplanen åbner mulighed for placering af nybyggeri og udvidelser af kildetapperi og lager, café og delikatesseområder, lager generelt og nye muligheder for overnatning. Desuden åbnes mulighed for fremtidigt nybyggeri til bolig og ændret anvendelse af eksisterende boligformål.

   

  Det er også hensigten med lokalplanen at sikre de beskyttede naturarealer og landbrugsarealer med bestemmelser for anvendelse, og hvor der må bygges.

   

  Endvidere fastlægger lokalplanen retningslinjer for trafikbetjening af området og udformning af vej- og parkeringsarealer samt for afskærmende beplantning.

   

  Plangrundlaget er blevet screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene.

  Planmæssige forhold

  En del af lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 1.9.020.F udlagt til ferie- og fritidsformål.

   

  Da der også er ønsker til aktiviteter uden for eksisterende ramme, har forvaltningen udarbejdet tillæg nr. 20 til kommuneplan 2015.

   

  Der foreligger ikke en eksisterende lokalplan for området.

   

  Området ligger i landzone og forbliver i landzone. 

   

  Aabenraa Kommune har i oktober 2017 ansøgt Erhvervsministeriet om at udlægge en del af området som udviklingsområde, jf. Temaplanstrategi for udviklings- og sommerhusområder i kystnærhedszonen.

   

  Området er medtaget i forslag til Landsplandirektiv for udviklingsområder, som har været i høring frem til 18. marts 2019.

  Høring/udtalelse

  Det forventes, at den offentlige høring af forslagene kan ligge i perioden 8. maj til 3. juli 2019, såfremt forslag til lokalplan og kommuneplan godkendes.

   

  Det forventes, at der i perioden afholdes borgermøde om trafik.

   

  Bemærkning fra bygherre

  Bygherre har i perioden efter færdiggørelse af forslaget henvendt sig med rettelser til lokalplanforslaget. Det drejer sig om et ønske om mulighed for 8 glamping-hytter og en toiletbygning på 42 m2. Lokalplanforslaget giver mulighed for 6 hytter og toiletbygning på 25 m2.

   

  Forvaltningen har fastsat omfanget i lokalplanforslaget, på baggrund af en helhedsvurdering af det samlede anlægs udbredelse på ejendommen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 20 vedtages og fremlægges offentligt i 8 uger,

  at forslag til lokalplan nr. 21 Krusmølle – for rekreative formål vedtages og fremlægges offentligt i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene, idet beslutningen herom offentliggøres sammen med planforslagene.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-04-2019

  Anbefales godkendt, idet lokalplanforslaget udformes således at der gives mulighed for 8 glamping-hytter og en toiletbygning på 42 m2.

   

  Afbud: Michael Christensen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35541, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til lokalplan nr. 1-1 Sommerhusområde ved Sandskær og kommuneplantillæg nr. 18 har været offentlig fremlagt fra den 12. december 2018 til den 9. januar 2019.

   

  Baggrunden for at udarbejde planforslagene var et ønske fra udstykker om at forenkle reglerne for området samt give mulighed for større sommerhuse end i den gældende lokalplan.

   

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse indkom der i alt 5 høringssvar. I notat af 20. marts er der resumé af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger hertil og indstilling til beslutning. Høringssvarene omhandler bekymring for skygge og indblik som følge af de forøgede byggemuligheder samt bebyggelsens udseende.

   

  Såfremt indstillingen følges giver høringssvarene kun anledning til få mindre justeringer i den endelige lokalplan. Kommuneplantillæg nr. 18 foreslås vedtaget endeligt uden ændringer.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. 1-1 er et tillæg til lokalplan nr. 1 vedtaget af byrådet den 26. september 2008. I forhold til lokalplan nr. 1 er der primært tale om ændringer af bebyggelsens omfang og placering samt bebyggelsens ydre fremtræden. Området er udstykket og delvist bebygget.

   

  Ændringerne i kommuneplanrammen er alene bebyggelsens omfang, idet byggemuligheden er ændre fra et boligareal på maks. 100 m² til at den samlede bebyggelse ikke må udgøre mere end 170 m² pr. ejendom.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2015 vedtaget endeligt, og

  at lokalplan nr. 1-1 Sommerhusområde ved Sandskær vedtages endeligt med de ændringer der fremgår af notat af 20. marts 2019.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-04-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Michael Christensen

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/10284, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 27. juni 2018 at offentliggøre et forslag til lokalplan nr. 111 – Boligområde ved Gl. Tøndervej, Aabenraa i 8 uger. Planforslaget har været offentligt fremlagt fra den 10. juli 2018 til den 7. august 2018.

   

  Lokalplanen har yderligere været i høring af berørte parter i forbindelse med indskrænkning af lokalplanafgrænsningen fra den 22. februar 2019 til den 8. marts 2019, samtidig med at § 5.8 er blevet tilføjet.

   

  Området er beliggende ved Sønder Hesselmark, Møllekær og Hjelm Skov.

   

  Lokalplanen er opdelt i to delområder og skal sikre områdets anvendelse til:

  Delområde 1: Boligformål med tilhørende vejanlæg.

  Delområde 2: Grønt område med stisystem.

   

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse indkom der 6 høringssvar. Resumé af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og indstilling til beslutning fremgår af høringsnotat af 26. oktober 2018.

   

  I forbindelse med høringen af berørte parter er der ikke indkommet nogle høringssvar.

   

  Forvaltningen indstiller, at der foretages få ændringer, som fremgår af indstillingsnotat, i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen.

   

  Byrådet besluttede endvidere, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen blev offentliggjort sammen med planforslaget. Afgørelsen blev påklaget med en klage.

  Økonomi og afledt drift

  Grundejer har underskrevet fraskrivelseserklæring i forhold til Planlovens § 47 A.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at høringssvarene giver anledning til ændringerne angivet i indstillingsnotatet, og

  at lokalplan nr. 111 – Boligområde ved Gamle Tøndervej vedtages endeligt.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-04-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Michael Christensen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/37773, Sagsinitialer: MWE

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 30. januar 2019 at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 123 Offentlig service og kulturfunktioner i Nygadebygningerne i Aabenraa. Planforslaget har været offentligt fremlagt fra den 8. februar til den 15. marts 2019.

   

  Lokalplan nr. 123 giver blandt andet mulighed for at ændre områdets nuværende anvendelse fra almene og offentlige formål, som kulturcenter, undervisning og dertil knyttede friarealer til også at omfatte offentlig service og administration.

   

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse indkom der 10 høringssvar inklusiv forvaltningens bemærkninger. Hovedparten af høringssvarene omhandler trafikale forhold samt anvendelsesændringen. Resumé af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger hertil og indstilling til beslutning fremgår af høringsnotat af 19. marts 2019.

   

  Forvaltningen har forud for og under lokalplanens høringsperiode særligt undersøgt de trafikale og parkeringsmæssige forhold. Det er forvaltningens samlede vurdering, at lokalplanen ikke vil bidrage til væsentlige udfordringer i lokalplan- eller nærområdet. Med forvaltningens bemærkninger i det bilagte høringsnotat er der redegjort for en række forbedrende og forebyggende tiltag, som vil understøtte de fremtidige anvendelsesformål.

   

  Byrådet besluttede endvidere, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen blev offentliggjort sammen med planforslaget. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

  Planmæssige forhold

  Området er i dag reguleret af lokalplan M98, der omfatter hele karréen ved Nygadehuset. Den nuværende lokalplan afløses delvist af lokalplan nr. 123. Området ligger i byzone.

  Området er omfattet af kommuneplanramme nr. 1.1.006.C. Området må planlægges til centerformål i form af Bycenter, dagligvare- og udvalgsvarebutikker, offentlige formål, her under kulturelle formål, boliger, erhverv og anlæg, der ikke giver anledning til nævneværdig eller kun ganske ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser. 

  Bebyggelsesprocenten er fastsat til maks. 170 for den enkelte ejendom. Bygningshøjden må ikke overstige 15 meter, og etageantallet må ikke overstige 4. min. grundstørrelse er 300 m2.

   

  Da de ønskede ændringer vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanrammens miljøklasse 1-2, bliver der ikke udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.

   

  Den sydlige del af rammeområdet vil blive overført til område 1.1.007.C i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan nr. 100 for Nygade- og Pottergadekvarteret.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at lokalplan nr. 123 Offentlig service og kulturfunktioner i Nygadebygningerne i Aabenraa vedtages endeligt med de ændringsforslag, som fremgår af notat af 19. marts 2019.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-04-2019

  Anbefales godkendt.

   

  For stemte Philip Tietje (V), Søren Frederiksen (V) , Erwin Andresen (S), Egon Madsen (A) og  Erik Uldall Hansen (A).

   

  Imod stemte Jette Julius Kristiansen (O) med den begrundelse, at det ville være bedre at bruge bygningerne til kulturelle formål, som ville passe bedre sammen med tankerne bag områdefornyelsen i den nordlige ende af byen.

   

  Afbud: Michael Christensen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2019

  Anbefales godkendt, idet

  9 stemte for – V, O, S, A (Kim Brandt, Karsten Meyer Olesen)

  1 undlod at stemme – A (Povl Kylling Petersen)

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/30473, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Felsted Centralskole har indsendt ansøgninger om dispensation til at oprette tre klasser med flere end 28 elever på 6. og 7. årgang fra begyndelsen af næste skoleår 2019/2020.

   

  Det følger af folkeskolelovens § 17, stk. 1 og af styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen, at elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke må overstige 28 ved skoleårets begyndelse.
  Det følger derudover af folkeskolelovens § 17, stk. 1, at kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde kan tillade et højere elevtal end 28, dog ikke over 30.

   

  6. årgang på Felsted Centralskole består på nuværende tidspunkt af 30 elever. Skolen søger om dispensation til at oprette en klasse med alle 30 elever. Størstedelen af eleverne har de seneste to skoleår været samlet i én klasse, der har fungeret rigtig godt. Skolen ønsker derfor fortsat at have eleverne samlet i én klasse.

   

  7. årgang på Felsted Centralskole består på nuværende tidspunkt af 59 elever, der kommer fra tre forskellige skoler. Skolen søger om dispensation til at oprette to klasser med henholdsvis 29 og 30 elever.

   

  I begge ansøgninger nævnes følgende begrundelser:

  • Det giver langt større fleksibilitet i den daglige undervisning til gavn for den enkelte elev.
  • Holddannelse efter emner, sværhedsgrad m.v. kan gennemføres mere fleksibelt.
  • Det giver flere muligheder for faglig sparring og sociale relationer for det enkelte barn.

   

  I ansøgningen for 6. årgang nævnes derudover, at skolen laver flere deletimer i forskellige fag.

   

  I ansøgningen for 7. årgang nævnes følgende yderligere begrundelser:

  • Eleverne vil være opdelt i mindre hold i eksempelvis naturfagene, dansk og matematik.
  • Skolen vil næste år arbejde med mange flere fag-, valgfags-, præste- og anderledesdage.
  • Hvis skolen får godkendt ansøgning om at afkorte undervisningstiden, vil der to gange i ugen være flere lærere til stede i hovedfagene matematik og dansk.
  • Der vil derudover være ekstra lærere i timerne, hvor det vurderes nødvendigt.
  • Skolen oplever, at enkelte elever vælger at tage på efterskole i 8. eller 9. klasse. Ved at oprette to klasser på 7. årgang undgår skolen at skulle opbryde en klasse senere.

   

  Behandling af ansøgninger om afkortning af undervisningstiden afventer afklaring i forhold til de lovændringer, der er foreslået i forbindelse med den politiske aftale af 30. januar 2019 om justeringer af Folkeskolereformen, og som blandt andet vedrører skolernes mulighed for at ansøge om afkortning af undervisningstiden.

   

  Dispensationerne vedrørende klassestørrelser vil være gældende for skoleåret 2019/2020.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om dispensation vedrørende klassestørrelse på 6. årgang godkendes, og

  at ansøgningen om dispensation vedrørende klassestørrelser på 7. årgang godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-04-2019

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-04-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/661, Sagsinitialer: EKA
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/32459, Sagsinitialer: EKA
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/27657, Sagsinitialer: EKA
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/32376, Sagsinitialer: JFH
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/297, Sagsinitialer: HHEN