Beslutningsprotokol

tirsdag den 2. juni 2020 kl. 15:30

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger: Der er afbud fra Jan Riber Jakobsen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/480, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-06-2020

  Godkendt.

   

  Lars Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/480, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-06-2020

  • Status på økonomiaftalen.

   

  • Økonomiudvalgsmøde den 16. juni afholdes kl. 15.30.

   

   

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13177, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til, om Rødekro Skytteforening må benytte lokalerne i Vestergade 14, Bygning 2, indtil der er fundet anden anvendelse af bygningerne.

   

  Økonomiudvalget besluttede 10. december 2019, at Vestergade 14-18 kunne benyttes af foreningerne indtil juni 2020, hvor bygningernes fremtid forventedes at være fuldt afklaret, og foreninger skulle om muligt tilbydes alternative lokaler.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har undersøgt og været i dialog med Rødekro Skytteforening. Der findes ikke andre egnede lokaler eller eksisterende foreninger, der kan rumme Rødekro Skytteforening.

   

  Foreningen har 72 medlemmer og potentiale for mere for eksempel i forhold til at løfte forenings- og skoleaktiviteter blandt andet for særlige målgrupper og ældre.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget bliver snarest forelagt en sag, der opstiller scenarier for fremtiden for Rødekro Skytteforening. Tidsperspektivet for at have nye lokaler klar er dog langt, hvorfor det skal besluttes, om der skal findes en tålelig midlertidig løsning. Kultur, Miljø & Erhverv kan oplyse, at der pågår en proces for den fremtidige anvendelse af Rødekro Skole med afdækning af mulighederne for at etablere dels ældreboliger, dels kommunens hjælpemiddelcentral, der har til huse i lejede lokaler. Da der derfor endnu ikke er truffet beslutning om fremtiden for Vestergade 14-18, kan det overvejes om aftalen med Rødekro Skytteforening skal forlænges.

   

  Da en ny facilitet i form af enten en ombygning af et eksisterende lokale eller et nybygget lokale kan koste fra anslået 2,6 til 6 mio. kr., er det - de forholdsvis få brugere taget i betragtning - imidlertid relevant at overveje, om dette er et realistisk scenarie, og om en forlængelse af aftalen derfor giver mening.

   

  Forvaltningen foreslår på den baggrund, at aftalen i princippet ikke forlænges. Dog bør Rødekro Skytteforening få en rimelig frist til at flytte deres ting. Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at aftale dette med Rødekro Skytteforening.

   

  Alternativt foreslår forvaltningen, at en forlængelse af lejeaftale for Rødekro Skytteforening på ubestemt tid med en måneds opsigelse godkendes.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifterne til driften finansieres af FM-puljen. Beløbet estimeres til 1.389 kr. pr. uge.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningen bemyndiges til med Rødekro Skytteforening at aftale en kort frist for udflytning, dog senest 31. august 2020.

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-06-2020

  Godkendt, idet 7 stemte for (V,O,S) og 3 stemte imod (A).

   

  Socialdemokraterne stemmer imod med begrundelse om, at man hellere ser alternativet som beskrevet af forvaltningen om forlængelse af lejemålet på ubestemt tid med 1 måneds opsigelse.

   

   

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/4950, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til om Modelbaneklubben, der er opsagt fra deres låneaftale 1. juni 2020 i Vestergade 14, må benytte lokalerne frem til 31. august 2020 på grund af Covid-19.

   

  Økonomiudvalget besluttede 10. december 2019, at Vestergade 14-18 kunne benyttes af foreningerne indtil juni 2020, hvor bygningernes fremtid forventedes at være fuldt afklaret, og foreninger skulle om muligt tilbydes alternative lokaler.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har undersøgt og været i dialog med Modelbaneklubben om deres ønsker og behov, samt om der var tilsvarende ledig kapacitet i andre kommunale bygninger i det ønskede geografiske område. Det har ikke været muligt at finde eksisterende lokaler.

  Det sammenholdt med klubbens størrelse og økonomi gør, at forvaltningen vurderer, at klubben selv skal finde egnede lokaler og indgå en aftale herom i privat regi. Det har Modelbaneklubben affundet sig med.

   

  Fakta

  Antal medlemmer

  15

  Alder

  Alle medlemmer er over 25 år, hvorfor de ikke kan få lokaletilskud.

  De fleste medlemmer er over 60 år.

  Økonomi

  Klubbens indtægter er udelukkende kontingent, hvorfor økonomien er en begrænsning ift. at indgå et nyt lejemål

  Geografisk afgrænsning

  Rødekro/Aabenraa-området

  Lokalestørrelse

  Pt. råder de over 520 m2

  Øvrige modelbaneforeninger

  1 i Aabenraa (ikke en folkeoplysende forening)

   

  På grund af Covid-19 har Modelbaneklubben dog søgt om en forlængelse af låneaftalen i mindst to måneder. Argumentet for ansøgningen er, at flere af bestyrelsesmedlemmerne samt medlemmer og/eller deres familie hører ind under en særlig udsat målgruppe i forhold til Covid-19. Det vil kræve en del ophold i lokalerne at skille det hele ad. Det har derfor ikke været muligt for foreningen at pakke deres udstyr ned.

   

  Da der ikke er fundet ny anvendelse for Vestergade 14, anbefaler Kultur, Miljø & Erhverv, at ansøgningen imødekommes, og at låneaftalen forlænges efter Modelbaneklubbens ønske.

  Økonomi og afledt drift

  Driften finansieres af FM-puljen. Beløbet estimeres til 1.964 kr. pr. uge.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Modelbaneklubbens lejemål forlænges indtil 31. august 2020.

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-06-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/30577, Sagsinitialer: TSN

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der træffes beslutning om placering af en stiforbindelse fra Plantevænget langs Hærvejen og op til stien til Hærvejsskolen.

   

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 5. februar 2020, at Kultur, Miljø & Erhverv retter henvendelse til to lodsejere på henholdsvis Plantevænget og Rise Bygade for at undersøge muligheden for at indgå aftale om en stiforbindelse over deres ejendomme. Formålet var at skabe en kort forbindelse til krydsningshellen ved Hærvejen ud for Rise Bygade.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har kontaktet lodsejerne. Den ene har solgt sin grund, mens den anden ikke er interesseret i at indgå aftale om en stiforbindelse over sin grund.

   

  Forvaltningen viderefører her den hidtidige indstilling om en vestlig placering af cykelstien. Under arbejdet med forskellige stiløsninger har forvaltningen dog konstateret yderligere et par alternativer, som også kan udgøre en del af grundlaget for beslutningen.

   

  Det ene alternativ er en stiforbindelse fra det grønne areal centralt i bebyggelsen på Plantevænget og videre ind over vandværkets grund øst for Plantevænget. Det svarer til en strækning på ca. 730 meter fra Plantevænget til krydsningen ved Hærvejen. Se vedlagte bilag.

   

  Vandværket er positivt indstillet på at hjælpe med en løsning på denne forbindelse, og vandværket ejer en stor del af den private fællesvej (Vandværksvej - grusvej), som også vil skulle indgå i forbindelsen. Både vandværkets del af vejen, og den resterende del af den private fællesvej, kan udlægges som offentlig sti, med hjemmel i privatvejsloven. Kommunen skal da bidrage til det fremtidige vedligehold af vejen.

  Denne løsning kræver, at grundejerforeningen benytter det grønne areal centralt på Plantevænget som startpunkt for stiforløbet, og eventuelt med kommunens hjælp etablerer en trædefast sti fra vejen på Plantevænget og ind over det grønne areal. Alternativet er ikke drøftet med grundejerforeningen.

   

  Det andet alternativ er en østlig placering af stiforbindelsen langs Hærvejen, hvoraf en del af forbindelsen bliver som fortov, for at undgå ekspropriation. Den resterende strækning til Plantevænget bliver en dobbeltrettet sti anlagt med stenmel, hvorved den samlede økonomi skønnes at kunne holde sig på 0,5 mio. kr. Se vedlagte bilag.

   

  Dermed er der fire alternative løsningsmuligheder for et stiforløb:

  1. Vestlig placering langs Hærvejen, uden krydsningshelle – behov for tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. – samlet budget 0,9 mio. kr.
  2. Vestlig placering langs Hærvejen, med krydsningshelle – behov for tillægsbevilling på 0,65 mio. kr. – samlet budget 1,15 mio. kr.
  3. Østlig placering som fortov og stenmelssti – ikke behov for tillægsbevilling – samlet budget 0,5 mio. kr.
  4. Stiforløb i grus/stenmel over det grønne areal, og ind over vandværkets grund, med forbindelse til Rise Bygade – ikke behov for tillægsbevilling – samlet budget skønsvist 0,1 mio. kr.

   

  Lovgrundlag

  Vejlovens § 15: Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges, jf. § 124, og hvilke private fællesveje der skal optages som kommuneveje. Beslutninger herom skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold.

   

  Ifølge Privatvejslovens § 2a kan kommunen lægge en offentlig sti hen ad en privat fællesvej. Der er ikke tale om ekspropriation, men der kan dog klages til Taksationskommissionen vedrørende erstatning.

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet har den 28. november 2018 givet en bevilling på 0,500 mio. kr. Der ønskes en yderligere bevilling på 0,400 mio. kr., således den samlede bevilling udgør 0,900 mio. kr.

   

  På investeringsoversigten 2020-2023 er afsat 1 mio. kr. til projektet ”Cykelpuljen”, heraf er frigivet 0,600 mio. kr., og der er således et restrådighedsbeløb på 0,400 mio. kr. Der er i bevillingskontrollen den 31. marts 2020 tilført puljen yderligere 0,400 mio. kr. fra Social og Sundhedsudvalget, idet en ansøgning om tilskud til screening af børn i sundhedsplejen er imødekommet. Som følge af budgetaftale er midlerne overført til ”Cykelstipuljen”, hvorfor der er et samlet restrådighedsbeløb på 0,800 mio. kr. i ”Cykelstipuljen”.

   

  Den afledte drift er beregnet til 0,015 mio. kr. årligt. Afledt drift til Teknik- og Miljøudvalget finansieres af udvalgets pulje til afledt drift, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 18. februar 2020.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der anlægges en dobbeltrettet cykelsti langs den vestlige side af Hærvejen uden krydsningshelle ved Plantevænget,

  at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling til projektet ”Cykelsti Plantevænget”, på 0,400 mio. kr., således den samlede bevilling udgør 0,900 mio. kr.,  finansieret af rådighedsbeløbet på ”Cykelstipuljen” i 2020, som frigives, og

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer (matr. nr. 494 og 687, begge Rise Ejerlav, Rise).

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-05-2020

  Arne Leyh Petersen (O), Kurt Andresen (S),  Jan Riber Jakobsen (C) og Thomas Juhl (V) stillede ændringsforslag til første ”at”:

  At der anlægges dobbeltrettet cykelsti i den vestlige vejside med krydsningshelle, jf. alternativ 2 i sagsfremstillingen.

  Forslaget blev godkendt, idet Arne Leyh Petersen (O), Kurt Andresen (S), Jan Riber Jakobsen (C) og Thomas Juhl (V) stemte for.

  Christian Panbo (A), Egon Madsen (A) og Eivind Underbjerg Hansen (V) stemte imod med den bemærkning, at det vurderes mere trafiksikkert, at der anlægges en dobbeltrettet asfalteret cykelsti samt fortov med asfalt langs den østlige vejside, hvor cyklister krydser vejen ved det eksisterende helleanlæg ved Rise Bygade.

   

  Udvalget besluttede, at det anbefales godkendt,

  at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling til projektet ”Cykelsti Plantevænget”, på 0,650 mio. kr., således den samlede bevilling udgør 1,150 mio. kr., finansieret af rådighedsbeløbet på ”Cykelstipuljen” i 2020, som frigives.

  Arne Leyh Petersen (O), Kurt Andresen (S), Jan Riber Jakobsen (C), Thomas Juhl (V) og Eivind Underbjerg Hansen (V) stemte for. Christian Panbo (A) og Egon Madsen (A) undlod at stemme.

   

  Udvalget besluttede, at det anbefales godkendt,

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer til stiforløbet og helleanlægget.

  Arne Leyh Petersen (O), Kurt Andresen (S), Jan Riber Jakobsen (C), Thomas Juhl (V) og Eivind Underbjerg Hansen (V) stemte for. Christian Panbo (A) og Egon Madsen (A) undlod at stemme.

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-06-2020

  Teknik og Miljøudvalgets 2. at anbefales godkendt, idet 7 stemte for (V,O,S) og 3 stemte imod (A).

   

  Teknik og Miljøudvalgets 3. at anbefales godkendt, idet 7 stemte for (V,O,S) og 3 stemte imod (A).

   

   

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Økonomiudvalgets 2. at godkendt, idet 19 stemte for (V, O, S og C) og 11 stemte imod (A, F og Ø).

   

  Økonomiudvalgets 3. at godkendt, idet 20 stemte for (V, O, C, S og Kim Brandt (A)) og 10 stemte imod (Christian Panbo (A), Dorrit Knudsen (A), Egon Madsen (A), Erik Uldall Hansen (A), Jonas Haase (A), Karsten Meyer Olesen (A), Povl Kylling Petersen (A) og Signe Bekker Dhiman (A), F og Ø).

   

  Afbud: Kurt Andresen.