Beslutningsprotokol

tirsdag den 8. december 2020 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/480, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Godkendt.

   

  Ejler Schütt (UP) og Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/480, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  • Henvendelse omkring Hærvejssekretariat og udvikling af projekt

   

  • Status på Finanslov 2021
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/36241, Sagsinitialer: lnn

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af kommunens kasse- og regnskabsregulativ, at der på Økonomiudvalgets møde i november/december skal forelægges en sag omfattende de afskrivninger, der er foretaget på kommunens tilgodehavender/mellemværende med andre i  løbet af det seneste år.

   

  I Aabenraa Kommune sker der afskrivninger på følgende grundlag:

  • Krav der er 3 år eller ældre,
  • Dødsboer, når boet afsluttes som boudlæg,
  • Gældssanereringssager.
  • Frivillige akkorder, når sagen er afsluttet.

   

  Krav, der er opstået i løbet af et regnskabsår, og som afskrives i samme regnskabsår, sker via samme driftsområde, som er anvendt i forbindelse med påligning af kravet.

   

  I regnskabsåret 2020 afskrives i alt netto 1,186 mio.kr. Afskrivningen består af krav på tilgodehavender, nedskrivning af mellemværende til åremålsansættelser samt kompensation for eftergivet gæld til det offentlige fra Gældsstyrelsen.
  Heraf afskrives 0,056 mio. kr. på driften, mens egenkapitalen nedskrives med 1,113 mio. kr.

  Dette er en væsentlig nedgang i forhold til 2019, hvor der blev afskrevet 6,4 mio. kr. over egenkapitalen.

   

   

   En uddybning af afskrivningerne kan ses i bilag 1.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der i 2020 afskrives i alt 0,056 mio. kr. via driften, og

  at der i 2020 afskrives i alt 1,13 mio. kr. på egenkapitalen

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/12180, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  ”Dialogbaseret aftalestyring – Retningslinjer for aftalestyring”, er et vigtigt styringselement

  sammen med den økonomiske politik. Grundlæggende er regelsættet velfungerende, og de

  samlede overførsler har haft et niveau, som har kunnet håndteres inden for økonomiaftalens

  årlige servicerammemål.

   

  Der er i denne sag tale om teknisk justeringer af retningslinjerne i forhold til overførselsreglerne, samt en justering af afsnittet vedrørende feriepenge ved fratrædelse, som følge af tidligere politiske beslutninger i enkeltsager eller i forbindelse med budgetforliget 2021:

   

  • Garantioverførselsgrænsen for Det administrative område (konto 6) ændres for Det administrative område efter en trappemodel, således at grænsen for overførsel mellem 2020 og 2021 reduceres til 3 pct. og grænsen for overførsel mellem 2021 og 2022 (og fremadrettet) reduceres til 2 pct.
  • Tilføjelser til overførselsreglerne vedrørende Puljer og projekter (kat. 2), hvor det er besluttet, at en række puljer skal være omfattet af 100 %’s overførselsadgang.
  • Afsnit ”8.6 Feriepenge ved fratrædelse” justeres i forlængelse af ikrafttræden af den nye Ferielov pr. 1. september 2020 samt Byrådets beslutning om ændret finansiering på mødet 25. november 2020.
  • Diverse tekniske justeringer som følge af ændring af forvaltningsnavn m.v.

   

  Ændringerne er indarbejdet (markeret med rødt) i vedlagte bilag Retningslinjer for

  Dialogbaseret aftalestyring.

   

  I stabens arbejde med at tilføje justeringer er det blevet tydeligt, at Retningslinjerne for Dialogbaseret aftalestyring efterhånden er blevet 10 år gamle, og at de på den baggrund trænger til en gennemskrivning og opdatering til nutidige forhold, herunder også i sammenhæng til byrådets tværgående strategier som Sund Vækst og Strategi for bæredygtig udvikling.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at det reviderede forslag til Retningslinjer for Dialogbaseret aftalestyring godkendes, og

  at oplæg til gennemskrevne Retningslinjer for Dialogbaseret aftalestyring forelægges til politisk godkendelse i løbet af 1. halvår 2021.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/5805, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  I denne sag genoptages drøftelser om kontrolniveauet i Aabenraa kommune med henblik på at vurdere omfanget og eventuelle behov for justeringer bl.a. set i lyset af en række sager om svig og bedrageri i offentlige organisationer.

   

  I lighed med andre kommuner har Aabenraa kommune en uafhængig ekstern revisor, som hvert år gennemfører en række løbende revisionsopgaver samt foretager en revision af årsregnskabet. Den eksterne revision gennemføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Revisionsberetninger forelægges Byrådet til godkendelse.

   

  Siden 2014 har Aabenraa kommune ligeledes haft en intern revision. Intern Revisions opgaver fremgår af Rammesætningen fra oktober 2017 og understøtter de budgetansvarlige ledere i kommunen med vejledning og kontrol. Intern Revision kontrollerer og efterprøver alle regnskabsområder og har ret og pligt til at påtale i forhold til kasse- og regnskabsregulativet, herunder de budgetansvarliges udførelse af deres økonomiske ledelsestilsyn.

   

  Intern Revision arbejder gennem tilsynsbesøg, både anmeldte og uanmeldte. Frekvensen på tilsynsbesøg er afhængig af individuelle forhold på det enkelte område. Det tilstræbes, at samtlige afdelinger/institutioner kontrolleres hvert 2. år. Intern revision udarbejder hvert år i henhold til kasse- og regnskabsregulativet en afrapportering til Direktionen. Denne afrapportering har de senere år ligeledes været forelagt Økonomiudvalget til orientering.  

   

  I vedlagte notat er der redegjort for kontrolniveauet i Aabenraa Kommune.

   

  I de senere år er en række sager om svig og bedrag kommet til offentlighedens kendskab. På den baggrund er der foretaget en vurdering af hændelser indenfor det offentlige område ud fra stikordene svig, svindel, bedrageri og underslæb. Der er ikke tale om en fuldstændig og udtømmende oversigt, men en række hændelser der er med til at eksemplificere, hvad andre offentlige organisationer har oplevet. I vedlagte bilag er der redegjort for disse observationer.

   

  Observationerne er opdelt i følgende kategorier:

  -         Brug af falske bilag

  -         Ændrede bilag

  -         Misbrug af midler

  -         Udbetaling af løn til personer udenfor organisationen

  -         Afholdelse af private udgifter via institutionens regnskab

  -         Brug af aflurede koder

  -         Brug af falske underskrifter

  -         Bestikkelse fra leverandør

  -         Oprettelse af fiktive sager

  -         Genbrug af kasserede bilag

  -         Refusion taxa-udgift og samtidig indhentelse af befordringsgodtgørelse

  -         Samarbejde med partner udenfor organisationen

  -         Misbrug af beboermidler

  -         Indtægter overført til egen konto

  -         Mangelfuldt Ledelsestilsyn

   

  I vedlagte bilag er der givet en vurdering af, hvorvidt de forskellige typer er relevante i forhold til Aabenraa Kommune, og i hvilket omfang

  der er etableret foranstaltninger til imødegåelse af hændelser i de enkelte kategorier. På baggrund af vurderingen anbefaler Staben, at Intern Revision i 2021 giver et eftersyn af begravelseshjælp samt af modtagere af tilskudsbeløb indenfor foreningsområdet på projekt-lignende vilkår.

   

  Den eksterne revision anerkender den nuværende praksis og kontrolniveau, der er i kommunen, og der er ikke tidligere givet revisionsbemærkninger hertil. Revisionen har foreslået, at der også kan indføres en fast beløbsgrænse for hvornår der skal 2 godkendere på elektroniske fakturaer for at sikre, at større beløb ikke fejlagtigt godkendes og dermed fører til udbetaling.

   

  Staben vurderer, at forslaget vil have en begrænset effekt set i forhold til, at fakturaerne pålægges en øget administrativ behandling. I Aabenraa Kommune foretages 2. kontrol af elektroniske fakturaer som en del af ledelsestilsynet. Intern revision har en opmærksomhed på, at 2. kontrol fokuserer på regninger af væsentlig størrelse afhængigt af, hvilken økonomi den pågældende budgetansvarlige leder laver ledelsestilsyn for.  

   

  I Aabenraa Kommune er det foreskrevet, at de budgetansvarlige ledere foretager deres ledelsestilsyn 12 gange årligt.

   

  Helt overordnet set er det Stabens vurdering, at der er et passende kontrolniveau i Aabenraa Kommune, der med udgangspunkt i såvel ekstern revision, intern revision samt et kasse- og regnskabsregulativ fastsætter en række arbejdsgange og kontrolmekanismer, som kan forebygge ovenstående hændelser.

   

  Der kan ikke udstedes en garanti for at der ikke kan finde svig og bedrageri sted i Aabenraa Kommune, og gennemgangen har vist, at der også er områder, hvor opmærksomheden bør styrkes. Det gælder eksempelvis vedrørende begravelseshjælp, der skal vurderes i forhold til forretningsgange og brug af fagsystem. Tilsvarende gør sig gældende for tilskudsområdet indenfor kultur og fritid.

   

  Endelig viser gennemgangen, at det er vigtigt, at ledelsestilsyn gennemføres, og at det sker med omtanke. Intern revision vurderer kvaliteten af de lokale ledelsestilsyn i forbindelse med besøg på institutioner/afdelinger.

   

  Der er indledt et lovgivningsmæssigt arbejde omkring rammerne for whistleblowerordninger. Når lovgivningen forelægger, og det forventeligt skal udmønte sig i en lokal whistleblowerordning i Aabenraa Kommune, kan der foreslås indtænkt mulighed for at indrapportere observationer af eventuelle uregelmæssigheder i forhold til eksempelvis indkøb og omgang med kommunale værdier.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at de i notatet anførte opmærksomhedspunkter i forhold til begravelseshjælp og udbetalinger til foreninger på projektlignende vilkår indarbejdes i revisionsplanen for 2021.

  at den eksterne revisions forslag om en fast beløbsgrænse for 2 godkendere på elektroniske fakturaer ikke anbefales, og

  at det nuværende kontrolniveau fastholdes

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25801, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes gældende Indkøbs- og udbudspolitik er senest opdateret marts 2016.

   

  Der er foretaget en opdatering, således at politikken stemmer overens med andre gældende politikker og strategier, samt i højere grad dækker den udvikling, der ses i det offentlige indkøb. 

   

  Indledningsvist er politikken blevet justeret med et afsnit, der beskriver kompetencefordelingen mellem administrativt og politisk niveau i relation til indkøb og udbud.

   

  Der har de seneste år været stor opmærksomhed på det offentliges indkøbsmønster, hvor især grønne og bæredygtige indkøb er blevet en større del af indkøbsvolumen. Begrebet TCO (Total Cost of Ownership) har vundet indpas i offentlige indkøb. Begrebet dækker indkøb, hvor TCO-beregninger tager højde for såvel indkøbspris, produktets levetid, følgeomkostninger for anvendelse af produktet samt eventuelle omkostninger til bortskaffelse. TCO beregningerne er derfor et udtryk for indkøbets livscyklusomkostninger.

   

  Dette er helt i tråd med Aabenraa Kommunes Strategi for bæredygtighed. Den nuværende Indkøbs- og udbudspolitik er på den baggrund blevet opdateret og gennemskrevet, således et nyt ambitionsniveau vedr. grønne og bæredygtige indkøb samt indkøb efter TCO princippet kan synliggøres og effektueres.

   

  Det skal i alle udbudssituationer vurderes, hvorvidt der kan stilles et grønt og bæredygtigt krav til sortimentet, uden at dette tilsidesætter udbudslovgivningen. En afvejning af parametre mellem pris og bæredygtighed ved kravspecifikation sikrer, at der kan laves indkøbsaftaler under hensyn til bæredygtighed.  

   

  Der er endvidere indarbejdet en ændring i Aabenraa Kommunes gældende praksis i forhold til byggegaranti. Byggegarantien på bygge- og anlægsopgaver på pt. DKK 500.000 er ændret til DKK 1.000.000 i den opdaterede politik.

   

  Det er præciseret, at såfremt der måtte opstå en situation, hvor et udbud medfører, at Aabenraa Kommune får højere priser end kommunen har haft tidligere, afholder det pågældende område 75 % af merudgiften, mens effektiviseringsstrategien afholder de sidste 25 %. Dermed skabes parallelitet til fordelingen af provenu i de situationer, hvor et udbud medfører lavere priser.

   

  Idet der juridisk er uenighed om, hvorvidt selvejende institutioners indkøb skal indregnes i det samlede offentlige indkøb, lægges der op til, at de selvejende institutioner med driftsoverenskomst gives muligheden for at vælge, om de vil omfattes af indkøbs- og udbudspolitikken. Et tilvalg afløfter udbudsforpligtigelsen og giver adgang til indkøbskataloger på de varegrupper, som udbydes gennem indkøbs- og udbudspolitikken. For så vidt angår de økonomiske argumenter for at være omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken henvises der til vedlagte notat om Indkøbs- og Udbudspolitik i relation til selvejende institutioner med driftsoverenskomst. Private institutioner er ikke omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken.   

   

  Der er ligeledes i den reviderede Indkøbs- og udbudspolitik lagt op til en yderligere professionalisering af Aabenraa Kommunes indkøbsadfærd. Der vil derfor rettes større fokus på reducering af transaktionsomkostninger i forbindelse med indkøb. En realisering af dette, kan f.eks. effektueres gennem færre og større ordrer og ændringer i leveringscyklus.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at et nyt ambitionsniveau vedr. grønne og bæredygtige indkøb, samt indkøb efter TCO godkendes, og

  at den reviderede Indkøbs- og udbudspolitik på den baggrund godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38465, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune og Region Syddanmark er af de tyske myndigheder blevet orienteret om status på arbejdet med at lokalisere et slutdeponi for radioaktivt affald i Tyskland i 2031.

   

  Kommunen og Regionen er i den forbindelse blevet orienteret om muligheden for, at der kan placeres et slutdeponi i Slesvig-Holsten, hvilket i allerhøjeste grad både berører og optager befolkningen i Region Syddanmark.

   

  Regionen har allerede behandlet sagen i sit fagudvalg og påtænker derfor i sit møde den 14. december 2020 at vedtage, at regionen over for de tyske myndigheder udtrykker sin bekymring for og tager afstand fra placeringen af et eventuelt slutdeponi tæt på den danske grænse. Det er aftalt med Regionen, at Aabenraa Kommune og de øvrige tre sønderjyske kommuner kan blive medunderskrivere dette brev.

   

  Udkast til brevet vedlægges.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Økonomiudvalget godkender, at Aabenraa Kommune er medunderskriver af brevet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/39117, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  På baggrund af en henvendelse fra Grænsehallerne om fornyet garantistillelse, har Økonomiudvalget anmodet forvaltningen om at lave et oplæg til drøftelse om udpegning af medlemmer til bestyrelser mv.

   

  Forud for KV 2017 gennemførte kommunen en evaluering af byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår, og på grund af resultatet heraf besluttede byrådet sig for, at kommunen skulle arbejde på at få nedbragt antallet af de udpegninger i råd, nævn og bestyrelser mv., hvor der ikke var lovkrav om, at et byrådsmedlem skulle udpeges. Det var blandt andet byrådsmedlemmernes oplevelse, at medlemskabet af de eksterne råd, nævn og bestyrelser mv., ikke blev tillagt stor værdi, ligesom mange medlemmer oplevede loyalitetskonflikter i dette arbejde.

   

  På den baggrund besluttede Byrådet den 31. maj 2017 i punkt 72 at reducere antallet af udpegninger af byrådsmedlemmer til poster i 21 råd, nævn og bestyrelser, hvor der ingen åbenlys strategisk eller anden klar borgernær, politisk eller økonomisk interesse var i udpegningen. Se bilag, hvor byrådets beslutning af 31. maj 2017 fremgår.

   

  Det bemærkes, at Byrådet ikke har udpeget medlemmer til bestyrelsen i Grænsehallerne i sidste eller indeværende byrådsperiode.

   

  Der er ikke et generelt lovkrav om, at en kommune udpeger medlemmer til en bestyrelse for en selvejende institution, som får økonomisk støtte af kommunen. Et fuldgyldigt medlem af en bestyrelse vil have tale og stemmeret, mens en observatør ikke har stemmeret, men kan tillægges taleret.

   

  Hvis det ikke fremgår af vedtægterne for den pågældende selvejende institution, at kommunen skal udpege et medlem af bestyrelsen eller eksempelvis en observatør, skal vedtægterne ændres for, at kommunen kan kræve dette.

   

  Vedtægtsændringer gennemføres på den i vedtægterne angivne måde, typisk på generalforsamlinger og skal i givet fald også godkendes af Civilstyrelsen/Erhvervsstyrelsen.

   

  Når en kommune yder støtte, har kommunen – fordi kommunen har en generel pligt til at handle økonomisk forsvarligt – en pligt til at føre tilsyn med, at støtten anvendes til det påtænkte formål, og kommunen vil også have pligt til at reagere, hvis der kommer oplysninger, der kunne indikere, at støtten ikke bliver anvendt til det påtænkte formål.

   

  Ved vurderingen af, hvilken form for tilsyn det vil være mest hensigtsmæssigt for kommunen at føre, kan man inddrage oplysninger om karakteren af den ydede støtte.

   

  Kommunal støtte kan antage mange forskellige former, for eksempel egentlige tilskud, underskudsgaranti, sikkerhedsstillelse, lån, vederlagsfri benyttelse af kommunale faciliteter, usædvanlige forudbetalinger mm.

   

  Kommunens tilsyn med den ydede støtte kan for eksempel føres ved, at støtten øremærkes, og at kommunen får tilsendt regnskab over anvendelsen af støtten, at kommunen udpeger et bestyrelsesmedlem, at budget og/eller regnskab indsendes til kommunen til orientering eller til godkendelse, at der tinglyses pant for den ydede støtte, eller at vedtægtsændringer godkendes af kommunen mm.

   

  Det førte tilsyn skal være egnet til, at kommunen kan føre kontrollen med den ydede støtte.

   

  Det bemærkes, at kommunen som sikkerhed for kommunens investeringer/anlægstilskud over 100.000 kr. får tinglyst et pantebrev med det nominelt investerede beløb i den fast ejendom. Beløbet forrentes og afdrages ikke. Beløbet forfalder ved ophør af institutionens drift eller ved salg af ejendommen til 3. mand til indfrielse til kommunen. Det investerede beløb og dermed pantet afskrives med den til enhver tid gældende afskrivningsprocent for tilsvarende kommunale investeringer. Det fremgår af Bilag 9.1.1 Procedure for sikring af kommunens værdier til Aabenraa Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

   

  Det bemærkes tillige, at der er ikke fastsat tilsvarende/andre procedurer i forbindelse med garantistillelse til eksempelvis selvejende institutioner, men kommunen vil konkret kunne stille sagligt begrundede vilkår i forbindelse med, at garantien stilles.

   

  Det kan tilføjes, at kommunen også skal kunne begrunde, hvis der gøres forskel på modtagere af kommunal støtte, og at kommunen altid bør vælge det mindst indgribende middel først. Det vil således være mindre indgribende, at et regnskab fremsendes til orientering end til godkendelse, eller at et regnskab fremsendes frem for et budget, eller at et budget fremsendes frem for at kræve vedtægtsændringer, så byrådet kan udpege et medlem af bestyrelsen, eller at kommunen afholder dialogmøder ved behov med en bestyrelse for en selvejende institution, frem for at der indsendes regnskaber.

   

  Det er samlet set administrationens vurdering, at hverken en forvaltningsmedarbejder eller byrådspolitiker udpeget af Byrådet til bestyrelsen for Grænsehallerne ville kunne have forhindret den nuværende situation, som Grænsehallerne befinder sig i. Her havde snarere en ekstern rådgiver eller et bestyrelsesmedlem med faglig ekspertise kunnet bidrage, mens en forvaltningsrepræsentant risikerer at sidde med en uheldig dobbeltfunktion, hvor man ikke kan repræsentere både forvaltning og selvejende institution.

   

  Dertil kommer udgangspunktet i Byrådets beslutningen af 31. maj 2017, hvoraf det fremgår, at udpegningen kun bør ske, når der er enten strategisk eller en anden klar borgernær, politisk eller økonomisk interesse i udpegninger, hvilket ikke vurderes at være tilfældet her.

   

  Derimod er det oplagt, at Økonomiudvalget beder Kultur- og Fritidsudvalget drøfte hvilke instrumenter, man ønsker at benytte i tilsyn mv. af den selvejende institution Grænsehallerne.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Økonomiudvalget fastholder, at der ikke arbejdes videre med en mulig udpegning til bestyrelsen for Grænsehallerne i tråd med Byrådets beslutning af 31. maj 2017 om strategisk interesse i udpegninger til råd, nævn og bestyrelser, og

  at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, hvilke instrumenter man ønsker at benytte i tilsyn mv. med den selvejende institution Grænsehallerne.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Godkendt, idet Økonomiudvalget ønsker at blive orienteret om resultatet af Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/39978, Sagsinitialer: KSJE

  Sagsfremstilling

  I denne sag lægges der op til, at Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal indgås en sponsoraftale med DKsyd.

   

  DKsyd har sendt en ansøgning om at indgå en sponsoraftale med de fire sønderjyske kommuner. Anmodning er på 500.000 kroner fordelt mellem Sønderborg, Tønder, Haderslev og Aabenraa kommuner. Aabenraa Kommunes andel er cirka 130.000 kroner, da finansieringen fordeles efter befolkningstal.

   

  Af DKsyds ansøgning fremgår det, at man med sponsoraftalen forventer at kunne producere tematiske udsendelser på regionalt og lokalt niveau.

   

  I det kommende år vil det eksempelvis være regionale udsendelser om kommunalvalget og udmøntning af strategi for Udviklingsråd Sønderjylland. På lokalt niveau er det eksempelvis historier om Erhvervsklyngen logistik og transport samt udsendelser om digitalisering.

   

  Der lægges fra Aabenraa Kommune op til, at der ved en evt. sponsoraftale med bidrag fra alle fire kommuner bør indgås aftale om, at indholdet skal kunne bidrage til branding af Sønderjylland, herunder bidrage til de fire sønderjyske kommuners bosætningsindsats. Der lægges derfor også op til, at indholdet bør kunne anvendes efterfølgende individuelt af de fire sønderjyske kommuner.

   

  Baggrundsinformation om DKsyd

  DKsyd er et regionalt og lokalt medie, som dækker historier fra den dansk-tyske grænseregion. DKsyd har sendetilladelse på Kanal Syd to timer i ugen, lige som mediet løbende udsender tv-indslag på deres hjemmeside.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommunes Brandingpulje vil finansiere sponsoratet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der indgås en sponsoraftale med DKsyd betinget af tilsagn fra alle fire sønderjyske kommuner,

  at sponsoraftalen i første omgang gælder for ét år, og

  at der i sponsoraftalen indgår produktion af indhold, der bidrager til branding af Sønderjylland, herunder de fire sønderjyske kommuners bosætningsindsats, og at sponsoraftalen giver de sønderjyske kommuner mulighed for at benytte det producerede materiale på egne platforme.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/12079, Sagsinitialer: AKBR

  Sagsfremstilling

  Coronakrisen og udviklingen af digitalisering og alternative kontaktkanaler stiller nye krav til vores måde at møde borgerne på i det offentlige. Borgerne efterspørger i stigende omfang kontakt til Borgerservice via andre kontaktkanaler end det fysiske møde. Dertil kommer, at eksempelvis vore ældre borgere har brug for hjælp, der hvor de er, hvilket ofte er i eget hjem eller plejebolig.

   

  For at bevare tilgængeligheden i Borgerservice er det således vigtigt, at der prioriteres ressourcer til at styrke og udvikle andre kanaler for Borgerservice end den, der foregår ved skranken. Derfor foreslår forvaltningen, at åbningstiden for fysisk fremmøde i Borgerservice reduceres med henblik på at frigive ressourcer til at udvikle tilbud og løsninger til de mange borgere, som ikke behøver eller ønsker at møde fysisk op.

   

  Forslaget indbefatter helt konkret, at åbningstiden i Aabenraa er uændret, mens åbningstiden i Bov reduceres med 9 timer:

   

  Nuværende åbningstid

   

  Mandag

  Tirsdag

  Onsdag

  Torsdag

  Fredag

  Aabenraa

  10-15

  10-15

  10-15

  10-17

  10-14

  Bov (bibliotek)

  10-15

  10-15

   

  10-17

  10-14

   

  Ny åbningstid

   

  Mandag

  Tirsdag

  Onsdag

  Torsdag

  Fredag

  Aabenraa

  10-15

  10-15

  10-15

  10-17

  10-14

  Bov (bibliotek)

   

  10-15

   

  10-17

   

   

  Forslaget om en reduceret åbningstid begrundes og understøttes af følgende udviklingstendenser og faktorer:

  • Coronakrisen har været med til at øge anvendelsen af alternative kontaktkanaler end det fysiske møde, herunder telefonisk betjening og digital selvbetjening.
  • Antallet af fysiske ekspeditioner i Borgerservice er generelt set faldende, og vi udbyder langt flere ekspeditionstider, end der efterspørges.
  • Der er behov for at sikre ressourcer til udviklingen af tilbud og løsninger for de borgere, der ikke behøver at møde op i Borgerservice, og for dem, som oplever udfordringer i kontakten til det offentlige.
  • Obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice medfører stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen af de fysiske ekspeditioner, og det vil fx være muligt at udbyde ekstra tider til borgerne, når behovet opstår.

   

  Det vedlagte notat indeholder en uddybende beskrivelse af forslaget og af de ovenstående pointer.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forslaget om en ny åbningstid for fysiske fremmøde i Borgerservice godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Godkendt.

   

  Erik Uldall Hansen (A) deltog ikke i behandlingen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35316, Sagsinitialer: CAMH

  Sagsfremstilling

  Koppen 2019 ApS, Brystrupvej 3A, Hellevad, 6230 Rødekro, søger om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer til forretningsstedet Koppen, Brystrupvej 3A, Hellevad, 6230 Rødekro.

   

  I den forbindelse søges der samtidig om fornyelse af tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 5 natten mellem fredag/lørdag, lørdag/søndag og nætter i forbindelse med helligdage.

   

  Da der ikke findes at foreligge omstændigheder, som taler imod, foreslås det, at alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer meddeles for 8 år med følgende vilkår:

   

  • At restaurationsvirksomheden ikke må ændre forretningskoncept, driftsform eller udvides uden bevillingsmyndighedens godkendelse.
  • At der skal være en ansvarlig ansat til stede ved bevillingshaverens eller bestyrerens fravær. Den ansatte skal opfylde de alderskrav, der i restaurationsloven stilles til bevillingshaver og bestyrer. Det er herved en forudsætning, at bevillingshaver eller godkendt bestyrer til enhver tid har fuldt overblik over virksomhedens drift og sikrer, at restaurationen ledes forsvarligt og lovligt.
  • At det på effektiv måde sikres, at der ikke sker servering af alkohol for unge under 18 år.
  • At restaurationsvirksomheden ikke serverer alkohol i tiden mellem kl. 05.00 – 09.00.
  • At unge under 16 år ikke må være gæst i restaurationen.
  • At unge under 18 år ikke må være gæst i restaurationen efter kl. 24.00.
  • At der skal være tydelig skiltning med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet.
  • At restaurationen fører en ansvarlig markedsføring over for unge, uanset hvilket medie der anvendes, herunder at der ikke opfordres til hurtig eller omfattende alkoholindtagelse. Markedsføringen skal til enhver tid være i overensstemmelse med Alkoholreklamenævnets retningslinjer.

   

  Samtidig foreslås det, at der meddeles tilladelse til udvidet åbningstid til k. 05.00 på følgende dage/nætter:

   

  • fredag/lørdag, lørdag/søndag,
  • natten før Skærtorsdag, Påskedag, 2. Påskedag, Kristi himmelfartsdag, Pinsedag, 2. Pinsedag, Grundlovsdag og Juleaftensdag,
  • natten efter den 25. december, 26. december og 31. december

   

  med følgende yderligere vilkår for alkoholbevillingen:

   

  • At der kan holdes åbent indtil kl. 06.00, men at serveringen af alkohol skal indstilles kl. 05.00, hvorefter restaurationen skal være lukket mellem kl. 06.00 og kl. 09.00 på de dage, hvor der er meddelt tilladelse til udvidet åbningstid.
  • At der senest fra kl. 24.00 og frem til lukketid skal anvendes autoriserede dørmænd eller personale fra autoriseret vagtvirksomhed til adgangskontrol mv. på de dage, hvor der er meddelt tilladelse til udvidet åbningstid.
  • At der foretages videoovervågning af indgangsområder og udvalgte dele af restaurationen, samt at optagelser opbevares i mindst 14 dage med henblik på eventuel udlevering til politiet.
  • At alle ansatte med publikumskontakt godkendes af Syd- og Sønderjyllands Politi (grønt legitimationskort).
  • At restaurationens personale skal bære en form for uniformering, som alene må benyttes på stedet.

   

  Udover ovennævnte vilkår vil forvaltningen gøre opmærksom på, at der er en forventning om, at støj-, miljø- og plankrav overholdes.

   

  Samtidig henledes opmærksomheden pt. på lovgivningen vedrørende Covid-19.

   

  Syd- og Sønderjyllands Politi er enig i ovennævnte indstilling.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der i forbindelse med udstedelse af alkoholbevillig og godkendelse af bestyrer gives tilladelse til at holde åbent til kl. 5 natten mellem fredag/lørdag, lørdag/søndag, natten før Skærtorsdag, Påskedag, 2. Påskedag, Kristi himmelfartsdag, Pinsedag, 2. Pinsedag, Grundlovsdag og Juleaftensdag, natten efter den 25. december, 26. december og 31. december, og

  at bevillingen og tilladelsen gives for en periode på 8 år.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Godkendt.

   

  Erik Uldall Hansen (A) deltog ikke i behandlingen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37105, Sagsinitialer: CAMH

  Sagsfremstilling

  Koppen 2019 ApS, Brystrupvej 3A, Hellevad, 6230 Rødekro, søger om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer til forretningsstedet Smut In, Surreroj 2, Bylderup, 6372 Bylderup Bov. Der er tale om et nyt forretningssted, dog har der tidligere været en bodega på adressen.

   

  I den forbindelse søges der samtidig om tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 5 natten mellem fredag/lørdag, lørdag/søndag og nætter i forbindelse med helligdage.

   

  Da der ikke findes at foreligge omstændigheder, som taler imod, foreslås det, at alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer meddeles for 8 år med følgende vilkår:

   

  • At restaurationsvirksomheden ikke må ændre forretningskoncept, driftsform eller udvides uden bevillingsmyndighedens godkendelse.
  • At der skal være en ansvarlig ansat til stede ved bevillingshaverens eller bestyrerens fravær. Den ansatte skal opfylde de alderskrav, der i restaurationsloven stilles til bevillingshaver og bestyrer. Det er herved en forudsætning, at bevillingshaver eller godkendt bestyrer til enhver tid har fuldt overblik over virksomhedens drift og sikrer, at restaurationen ledes forsvarligt og lovligt.
  • At det sikres, at der ikke sker servering af alkohol for unge under 18 år.
  • At restaurationsvirksomheden ikke serverer alkohol i tiden mellem kl. 05.00 – 09.00.
  • At unge under 16 år ikke må være gæst i restaurationen.
  • At unge under 18 år ikke må være gæst i restaurationen efter kl. 24.00.
  • At der skal være tydelig skiltning med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet.
  • At restaurationen fører en ansvarlig markedsføring over for unge, uanset hvilket medie der anvendes, herunder at der ikke opfordres til hurtig eller omfattende alkoholindtagelse. Markedsføringen skal til enhver tid være i overensstemmelse med Alkoholreklamenævnets retningslinjer.

   

  Samtidig foreslås det, at der meddeles tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05.00 på følgende dage/nætter:

   

  • natten mellem fredag/lørdag, lørdag/søndag,
  • natten før Skærtorsdag, Påskedag, 2. Påskedag, Kristi himmelfartsdag, Pinsedag, 2. Pinsedag, Grundlovsdag og Juleaftensdag,
  • natten efter den 25. december, 26. december og 31. december,

   

  med følgende yderligere vilkår for alkoholbevillingen:

   

  • At der kan holdes åbent indtil kl. 06.00, men at serveringen af alkohol skal indstilles kl. 05.00, hvorefter restaurationen skal være lukket mellem kl. 06.00 og kl. 09.00 på de dage, hvor der er meddelt tilladelse til udvidet åbningstid.
  • At der senest fra kl. 24.00 og frem til lukketid skal anvendes autoriserede dørmænd eller personale fra autoriseret vagtvirksomhed til adgangskontrol mv. på de dage, hvor der er meddelt tilladelse til udvidet åbningstid.
  • At der foretages videoovervågning af indgangsområder og udvalgte dele af restaurationen, samt at optagelser opbevares i mindst 14 dage med henblik på eventuel udlevering til politiet.
  • At alle ansatte med publikumskontakt godkendes af Syd- og Sønderjyllands Politi (grønt legitimationskort).
  • At restaurationens personale skal bære en form for uniformering, som alene må benyttes på stedet, når den pågældende er på arbejde.

   

  Udover ovennævnte vilkår vil forvaltningen gøre opmærksom på, at der er en forventning om, at støj-, miljø- og plankrav overholdes.

   

  Samtidig henledes opmærksomheden pt. på lovgivningen vedrørende Covid-19.

   

  Syd- og Sønderjyllands Politi er enig i ovennævnte indstilling.

   

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der i forbindelse med udstedelse af alkoholbevillig og godkendelse af bestyrer gives tilladelse til at holde åbent til kl.5 natten mellem fredag/lørdag, lørdag/søndag, natten før Skærtorsdag, Påskedag, 2. Påskedag, Kristi himmelfartsdag, Pinsedag, 2. Pinsedag, Grundlovsdag og Juleaftensdag, Natten efter den 25. december, 26. december og 31. december, og

  at bevillingen og tilladelsen gives for en periode på 8 år.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Godkendt.

   

  Erik Uldall Hansen (A) deltog ikke i behandlingen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35225, Sagsinitialer: EKA

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 20. september 2017 givet Plan, Teknik & Miljøforvaltningen bemyndigelse til at sælge:

   

  • ubebyggede arealer under 2.000 m2, som ikke kan selvstændigt bebygges og ikke skal i offentligt udbud
  • ubebyggede arealer under 2.000 m2, som evt. kan bebygges (her tænkes specielt på de ubebyggede grunde, der opstår, når kommunen køber og nedriver ejendomme via nedrivningspuljen). Grunde fra nye byggemodninger vil fortsat blive politisk behandlet)
  • ubebyggede arealer over 2.000 m2, som ikke kan selvstændigt bebygges (for eksempel vej-arealer og landbrugsarealer)

   

  Bemyndigelsen omfatter kun salg af arealer med en salgspris/værdi på maximalt 0,1 mio. kr.

   

  Bemyndigelsen har gjort handelsprocessen ved salg mere fleksibel og har været med til at aflaste Økonomiudvalg og Byråd.

   

  For også at gøre købsprocessen ved mindre arealer mere fleksibel, ønsker forvaltningen, at den nuværende bemyndigelse udvides til også at omfatte køb/erhvervelse af mindre arealer på maksimalt 1.000 m2, såsom:

   

  • vederlagsfri erhvervelse af mindre arealer som følge af for eksempel hævd, skelreguleringer og lignende
  • erhvervelse i forbindelse med mindre mageskifter i forbindelse med realisering af kommunale projekter
  • erhvervelse af mindre arealer til for eksempel vejprojekter, spildevandsprojekter, regnvandsbassiner og lignende.

   

  Bemyndigelsen skal kun omfatte erhvervelse af arealer med en købspris/værdi på maximalt 0,1 mio. kr.

   

  Den sædvanlige høringsprocedure ved erhvervelse, hvor de forskellige afdelinger i Plan, Teknik

  & Miljø høres, vil også blive fulgt ved disse handler.

   

  Bemyndigelsen kan altid tilbagekaldes af Byrådet.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forvaltningen bemyndiges til at erhverve mindre arealer på maksimalt 1.000 m2, som følge af for eksempel hævd, skelreguleringer, mindre mageskifter, eller til for eksempel vejprojekter, spildevandsprojekter, regnvandsbassiner og lignende, med en købspris/værdi på maximalt 0,1 mio. kr.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Erik Uldall Hansen (A) deltog ikke i behandlingen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/34771, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  Byrådet fastsætter én gang årligt salgspriserne for erhvervsarealer og parcelhusgrunde, hvorefter arealerne offentligt udbydes til salg på kommunens hjemmeside og ved annoncering i dagspressen. 

   

  Erhvervsarealer:

  Erhvervsarealer foreslås udbudt til salg i henhold til de godkendte principper. Se bilag – der indeholder forslag til salgspriser for erhvervsarealer 2021.

   

  Storparceller:

  Storparceller foreslås udbudt til salg i henhold til godkendte principper. Se bilag – der indeholder forslag salgspriser for storparceller 2021.

   

  Parcelhusgrunde:

  Parcelhusgrunde foreslås udbudt til salg i henhold til godkendte principper. Se bilag – der indeholder forslag til salgspriser for parcelhusgrunde 2021.

   

  Forslag til salgspriser er ved godkendelse gældende fra 1. januar 2021.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at salgspriserne, gældende fra 1. januar 2021 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Erik Uldall Hansen (A) deltog ikke i behandlingen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35441, Sagsinitialer: LBKL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af Arwos’ takster for 2021

  Arwos har fremsendt drikkevandstakster for 2021 til godkendelse.

   

  Anlægsbidrag samt årligt bidrag for sprinkleranlæg uden måler er faldet som følge af negativ indeksregulering.

   

  Driftsbidraget er ændret, så forbrugsbidraget nedsættes fra 4 kr. pr. m3 til 3 kr. pr. m3 eksklusiv moms. Det faste bidrag fastholdes. Arwos har nedsat bidraget for at holde sig inden for den økonomiske indtægtsramme for 2021-2022.

   

  Brandvand er ændret fra et forbrugsbidrag på 5 kr. pr. m3 til en fast afgift på 5.000 kr. pr. år. Arwos har ændret taksten, således at beredskabet undgår udgifter til opsætning af målere med videre, som vil være for omkostningstungt i forhold til forbruget.

   

  Øvrige takster er uændrede.

   

  Anlægs- og driftsbidrag, der ligger uden for de i takstbladet fastsatte takster, skal aftales skriftligt mellem vandforsyningen og forbrugeren. Aftalen skal godkendes af kommunen i hvert enkelt tilfælde.

   

  Forvaltningens fremadrettede bemyndigelse til at godkende Arwos’ takster

  Forvaltningen er pt. bemyndiget til at godkende vandværkstaksterne for alle vandværker undtagen Arwos, jf. byrådsbeslutning den 30. maj 2012. Taksterne fremlægges årligt til orientering for Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Arwos’ takster er hidtil årligt forelagt Byrådet til godkendelse. Forvaltningen anmoder om bemyndigelse til fremadrettet at kontrollere og godkende Arwos’ takster for drikkevand på lige fod med øvrige vandværker i Aabenraa Kommune. Begrundelsen er primært, at der alene er tale om legalitetskontrol, og at godkendelsen ikke har politisk karakter.

   

  Legalitetskontrollen omfatter især, at vandværkernes økonomi følger hvile-i-sig-selv princippet, samt at taksterne og takstforskelle er objektive og sagligt begrundede. Det vil sige, at vandværket over en årrække hverken opbygger formue eller gæld.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Arwos’ takster for drikkevand i 2021 godkendes, og

  at forvaltningen bemyndiges til fremadrettet at godkende Arwos’ takster for drikkevand.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38350, Sagsinitialer: OSL

  Sagsfremstilling

  Arwos har fremsendt spildevandstakster for 2021 til godkendelse.

   

  Taksterne er godkendt af Arwos’ bestyrelse den 5. oktober 2020.

   

  Godkendelsen af taksterne er en legalitetskontrol, så der skal ikke tages stilling til taksterne, men at de er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen herom. Det er forvaltningens vurdering, at dette er opfyldt.

   

  I forhold til taksterne for 2020 er der en enkelt takstilføjelse, da Arwos har problemer med at husstandspumper stopper til, når husejere smider fx klude i toilettet. Det er ved at blive et gentagende problem for Arwos. Derfor ønsker Arwos at opkræve arbejdstiden (500 kr. ex moms) for dette ved gentagende hændelser.

   

  Der er ikke øvrige ændringer af taksterne i forhold til 2020, bortset fra en indeksregulering af tilslutningsbidraget.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at spildevandstaksterne for 2021 for Arwos godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt, idet der laves en supplerende sagsfremstilling vedr. legalitet til byrådsmødet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38235, Sagsinitialer: OSL

  Sagsfremstilling

  Arwos har fremsendt forslag til takster for affald for 2021 til godkendelse.

   

  Taksterne er godkendt af Arwos’ bestyrelse den 5. oktober 2020.

   

  Arwos foreslår at hæve genbrugstaksten for ejendomme med én lejlighed/parcelhuse med 300 kr. inkl. moms. Genbrugstaksten har været stabil i 12 år, men de seneste år har der været underdækning på taksten, da det generelt er blevet dyrere at afsætte genbrugsaffald, ligesom der har været en lønudvikling, som har presset omkostningerne. I 2020 er der især dårlig økonomi med hensyn til afsætning af papir, jern, tekstiler og haveaffald, og det giver et underskud på 2-3 mio. kr. i forhold til, hvad der er budgetteret.

   

  Øvrige takster er ikke ændret i forhold til 2020.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Arwos’ takster for affald for 2021 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37789, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Med henblik på opgørelse af en økonomisk kompensation til kommuner med færgedrift, har Social- og Indenrigsministeriet anmodet kommunerne om at indsende oplysninger om realiserede nettomerudgifter som følge af Covid-19 for perioden marts–september 2020. Nettomerudgiften skal beregnes i forhold til samme periode i 2019.

   

  I de tilfælde, hvor kravet om kompensation udgør mindre end 1 mio. kr., skal regnskabstallene for kommunale færgeruter være ledsaget af en påtegning fra kommunalbestyrelsen om, at de anførte regnskabstal er opgjort korrekt.

   

  Den samlede kompensation for Barsøfærgen i Aabenraa Kommune er opgjort til 0,053 mio. kr., hvilket er anført på de vedlagte skemaer, som i udfyldt stand skal indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

   

  På Skema 1 opgøres mindreindtægter på godsområdet til 0,026 mio. kr.

   

  På Skema 2 opgøres mindreindtægter på passagerområdet til i alt 0,027 mio. kr. Heri indgår de mindreindtægter, som stammer fra nedsættelse af passagertaksterne under sommerperiodens tilskudspakker for henholdsvis juli og august–september 2020. Mindreindtægter i juli 2020 var på 0,017 mio. kr. og i august–september 2020 på 0,013 mio. kr.

   

  På Skema 3 kan kommunerne angive udgifter, som stammer fra ekstra rengøring, kommunikation m.m. i relation til Covid-19. Barsø Færgeri har dog ikke haft ekstra udgifter på dette område, men fik i et vist omfang gratis hjælp fra KIS i juli, august og september.

   

  På Skema 4 samles oplysningerne fra Skema 1, 2 og 3.

   

  Skema 5 indeholder en specifikation af, hvordan mindreindtægterne på 0,013 mio. kr. for perioden august-september er fremkommet. Den tilsvarende specifikation for juli (0,017 mio. kr.) er allerede indsendt til, og godkendt af, ministeriet.

   

  Social- og Indenrigsministeriet har fordelt tilskudspakkerne til de enkelte kommuner, og til Aabenraa Kommune er der afsat ca. 0,017 mio. kr. vedrørende sommerpakken i juli samt 0,118 mio. kr. vedrørende sommerpakken i august-september.

   

  Den overskydende kompensation for august-september skal betales tilbage til staten.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at opgørelsen af Covid-19 relaterede nettomerudgifter på Barsøfærgen godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37036, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  I denne sag anmodes om frigivelse af et resterende rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til fuld finansiering af tre færdiggjorte vejprojekter ved Kassø. Projekterne dækker anlæg af svingbane (Hellevadvej), udvidelse og forstærkning af adgangsveje (Arnhøjvej og Nr. Ønlevvej) samt trafiksikring gennem Hjordkær (Kirkegade).

   

  Der blev oprindeligt afsat et samlet rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til Trafikplan Kassø. På investeringsoversigten 2020-2023 i budget 2020 var 4,5 mio. kr. af dette rådighedsbeløb placeret i 2021, men de 4,5 mio. kr. er faldet væk på investeringsoversigt 2021-2024, da der ikke er anlægsaktiviteter vedrørende datacentre i området.

   

  Af de øvrige 5,5 mio. kr. til anlægsprojekter under Trafikplan Kassø, er de 5,0 mio. kr. frigivet.

   

  Delprojektet om sideudvidelse og nyasfaltering af Arnhøjvej og Nr. Ønlevvej blev noget dyrere end forventet. Det skyldes dels, at den tunge trafik til datacentergrunden var meget hård ved rabatterne undervejs i projektet, og dels at det asfalterede areal måtte gøres noget større end først beregnet. Der mangler ca. 0,5 mio. kr. for at have fuld finansiering af alle anlægsprojekterne.

   

  Asfaltbelægningen på Arnhøjvej og Nr. Ønlevvej viste sig at være ujævn og måtte efterfølgende udbedres, hvilket dog er sket på entreprenørens regning som et garantiarbejde.

   

  Alle anlægsprojekter under Trafikplan Kassø kan afsluttes regnskabsmæssigt ved udgangen af 2020.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til anlægsprojektet ”Trafikplan Kassø”, så den samlede anlægsbevilling i alt udgør 5,5 mio. kr. finansieret af afsatte rådighedsbeløb på projektet, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8310, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler vedtagelse af en plan for realisering af udviklingstiltag på Dyrskuepladsen samt frigivelse af midler til realisering af planens udviklingstiltag.

   

  Byrådet har tidligere afsat 0,3 mio. kr. til udarbejdelse af en udviklingsplan for Dyrskuepladsen. Efterfølgende er der i budget 2021 afsat midler i årene 2021 - 2024 til en udviklingspulje for Dyrskuepladsen på i alt 9,130 mio. kr. til realisering af projekterne beskrevet i udviklingsplanen.

   

  Forvaltningen har udarbejdet en plan for realisering af udviklingstiltag med det overordnede formål at skabe en fleksibel og grøn plads, der er egnet til afholde større events. Planen søger at tilgodese den nuværende og fremtidige anvendelse af pladsen som et fleksibelt arrangements- og eventområde.

   

  Planen for realisering af udviklingstiltag beskriver og illustrerer en række tiltag, der skaber mulighederne for fleksibel brug på de grønne arealer ved Dyrskuepladsen (planen er bilagt). Planen er udarbejdet med afsæt i resultaterne fra dialog og møder med repræsentanter fra henholdsvis Det Sønderjyske Fællesdyrskue og Amtsringridderforeningen Aabenraa. Bl.a. herved er det afklaret, at der ikke ønskes etableret en permanent staldbygning på Dyrskuepladsen, og at telte er en mere fleksibel løsning.

   

  I planen ses de igangværende indsatser med videreførelse af ramblaforløbet henover Dyrskuepladsen og renovering af Poppelalleen i sammenhæng med planens øvrige elementer, således helheden for området fremstår tydeligt.

   

  Planen for realisering omhandler følgende nye tiltag:

  1. Klimasikring af Dyrskuepladsen til en 10 års hændelse.
  2. Erstatning til Dyrskuet for nedrivning af eksisterende bygninger på pladsen.
  3. Etablering af punktfundamenter til opstilling af telte ved arrangementer.
  4. Mindre tiltag på pladsen for at optimere området, herunder udjævning af ringen, bortskaffelse af opbindingsbomme med mere.
  5. Styring af trafik flow på og omkring Hjelmallé og yderligere belysning på den primære parkeringsplads.
  6. Optimering af forbindelse på tværs af Mølleåen.
  7. Færdiggørelse af CampusRambla forløbet mellem UC Syd og Arena Aabenraa.

   

  I forbindelse med udarbejdelse af planen er der blevet undersøgt og prissat flere forskellige elementer, herunder forskellige scenarier for klimasikring, tiltag til forbedring af pladsen samt styring og sikring af flow i området. Forskellige scenarier er ligeledes blevet undersøgt i forhold til etablering af en stor, eller flere mindre bygninger, som erstatning for de tidligere staldbygninger på Dyrskuepladsen.

   

  Forvaltningen vil i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021 vurdere, om det kan anbefales at budgetmidler fremrykkes fra 2022 til 2021, såfremt der kan opnås økonomiske, proces- eller samarbejdsmæssige fordele ved at lade arbejderne udføre i 2021.

  Økonomi og afledt drift

  Eftersom planen medfører, at flere forskellige projekter igangsættes på og omkring Dyrskuepladsen vurderer forvaltningen, at tiltagene i sammenhæng kan give rationale i forbindelse med projektering, udbud og anlæg.

   

  Tabel 1: Afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigt 2021-2024:

  2021

  2022

  2023

  2024

  I alt

  2.850

  4.000

  0

  2.280

  9.130

   

  Tabel 2: Økonomisk disponering:

   

  2021

  2022

  2024

  I alt

  Eksterne anlægsarbejder og erstatning

  1.700

  0

  0

  1.700

  Kommunes projekterings- og anlægsarbejder, (herunder afvanding, etablering af ny bro mv., dræning, tilpasning af parkeringsarealer ved Arena Aabenraa og færdiggørelse af ramblaforløbet)

  1.150

  4.000

  2.280

  7.430

  I alt

  2.850

  4.000

  2.280

  9.130

   

  Der er i tabel 1 og 2 ovenfor taget højde for, at der ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 søges om overførsel af rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. fra 2020 til 2021, hvorefter der i alt er afsat rådighedsbeløb på 2,850 mio. kr. i 2021.

   

  Der vil være afledt drift af de ovennævnte investeringer. Disse håndteres via puljen til afledt drift, der årligt tilgår Teknik og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at ”Plan for realisering af udviklingstiltag på Dyrskuepladsen” vedtages,
  at der gives en anlægsbevilling på 6,850 mio. kr. til realisering af udviklingstiltag på Dyrskuepladsen, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022,

  at de afsatte rådighedsbeløb på henholdsvis 2,850 mio. kr. i 2021 og 4,000 mio. kr. i 2022 frigives, og

  at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 03-12-2020

  1. -3. at anbefales godkendt,
  1. at taget til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/7982, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Kuben Management har på vegne af BoligSyd fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B for opførelse af 12 almene familieboliger ved Damms Have i Felsted.

   

  Byrådet godkendte den 29. april 2020 skema A med en samlet anskaffelsessum på 23,131 mio. kr.

   

  I forhold til skema A er der ingen ændring i den samlede anskaffelsessum. Der er alene ændringer på delposterne, hvilket gør, at udviklingen fra skema A til skema B ser således ud:

   

  Oversigt over udvikling fra skema A til skema B

  (mio. kr.)

  Omkostninger

  Skema A

  Skema B

  Grundudgifter

  2,520

  2,224

  Entreprise udgifter

  16,116

  17,113

  Omkostninger

  4,125

  3,424

  Gebyrer

  0,370

  0,370

  Anskaffelsessum

  23,131

  23,131

   

  Anskaffelsessummen i skema B er på 20.290 kr. pr. m2, hvilket er lig med maksimumsbeløbet for familieboliger, hvis opførelse påbegyndes i 2020.

   

  Finansieringen af anskaffelsessummen er ligeledes uændret fra skema A til skema B og fordeler sig således:

   

  Beboerindskud 2 %

  0,463 mio. kr.

  Kommunal grundkapital 10 %

  2,313 mio. kr.

  Låneoptag 88 %

  20,355 mio. kr.

  I alt

  23,131 mio. kr.

   

  Den gennemsnitlige husleje forventes forsat at udgøre 917 kr. pr. m2 pr. år eksklusiv forbrug. Det svarer til en månedlig husleje på ca. 6.954 kr. for en 3 værelses lejlighed på 90 m² og ca. kr. 7.560 for en 3 eller 4 værelses lejlighed på 100 m².

  Planmæssige forhold

  Boligprojektet er omfattet af Lokalplan nr. 086, vedtaget af Byrådet den 7. november 2017.

   

  Der er på det foreliggende grundlag vurderet, at projektet er i overensstemmelse med Lokalplan nr. 086 for så vidt angår bygningshøjder, etageareal, bebyggelses placering, opholdsarealer m.v.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2020 er der afsat 2,313 mio. kr. til kommunal grundkapitalindskud til Damms Have i Felsted.

   

  Ud over det kommunale grundkapitallån påtager kommunen sig ved en godkendelse en kommunegaranti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantibeløbet er af långiver opgjort til 12,435 mio. kr., hvilket svarer til en garantiprocent på 61,09% af låneoptag.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at skema B godkendes, og

  at kommunegaranti på 12,435 mio. kr. godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 03-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/12149, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Boligadministrationsselskabet Domea har på vegne af Boligselskabet Domea Rødekro, afd. 3819 – Cimbria Parken fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C for nybyggeri.

   

  Byrådet har den 29. juni 2016 godkendt skema B med en anskaffelsessum på 123,256 mio. kr.

   

  I forhold til skema B er anskaffelsessummen i skema C blevet 4,128 mio. kr. højere og fordeler sig således:

   

  Oversigt over udvikling fra skema A til skema C

  (i mio. kr.)

  Omkostninger

  Skema A

  Skema B

  Skema C

  Grundudgift

  21,021

  20,438

  20,849

  Entrepriseudgifter

  80,709

  89,055

  93,345

  Omkostninger

  19,388

  11,898

  11,291

  Gebyrer

  1,856

  1,865

  1,899

  Anskaffelsessum

  122,974

  123,256

  127,384

   

  Den højere anskaffelsessum i skema C skyldes uforudsete udgifter i forbindelse med forurenet jord og afledte omkostninger heraf, der andrager ca. 8,500 mio. kr. Den uforudsete udgift er nedbragt til 4,128 mio. kr. gennem budgetreserver, påligning af en andel til erhvervsdelen og ved, at boligorganisationens dispositionsfond har bidraget med 1,500 mio. kr.

   

  Den samlede anskaffelsessum finansieres således:

   

  Beboerindskud på 2%

  2,548 mio. kr.

  Kommunal grundkapital på 10%

  12,738 mio. kr.

  Låneoptag på 88%

  112,098 mio. kr.

   

  Økonomi og afledt drift

  Der er stillet kommunegaranti, der pr. 31. december 2019 udgør 57,638 mio. kr. og baserer sig på låneoptag i forbindelse med anskaffelsessummen i skema B. Med en forhøjet anskaffelsessum i skema C, er der behov for at forøge låneoptaget med 3,633 mio. kr. Det vil betyde, at der skal stilles kommunegaranti for det yderligere låneoptag på 3,633 mio. kr. Garantiprocenten kendes først, når garantierklæring fremsendes fra långiver, men garantibeløbet kan maksimalt udgøre yderligere 3,633 mio. kr. 

   

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

   

  Ved behandling af skema A godkendte kommunen at stille grundkapital på 12,299 mio. kr. I forbindelse med skema B blev den kommunale grundkapital forøget med 0,027 mio. kr., så den samlet efter skema B udgjorde 12,236. Ved godkendelse af skema C vil den kommunale grundkapital forøges yderligere med 0,412 mio. kr., så den samlet kommer til at udgøre 12,738 mio. kr. Merudgiften til kommunal grundkapital forslås finansieret inden for det afsatte budget til kommunal grundkapital.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at skema C godkendes,

  at der stilles kommunegaranti på maksimalt 3,633 mio. kr. for yderligere lånoptag, og

  at merudgift til kommunal grundkapital på 0,412 mio. kr. finansieres af det afsatte beløb til kommunal grundkapital.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 03-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/29115, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører godkendelse af et forslag til et Kommuneplantillæg nr. 45 for Rugkobbelcenteret.
   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til et Kommuneplantillæg for Rugkobbelcenteret. Formålet med kommuneplantillægget er at ændre rammebestemmelserne for rammeområde 1.1.209.C Rugkobbelcenter. Ændringerne omfatter en forøgelse af den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker fra 1.000 m² til 1.200 m², tilføjer mulighed for at der kan etableres publikumsorienterede servicevirksomheder, og at der også kan etableres virksomheder i miljøklasse 3 efter Håndbog om Miljø og Planlægning.
   

  Baggrunden for ændringerne er bl.a. et ønske fra den nuværende dagligvarebutik i centeret om at kunne udvide den nuværende butik til 1.200 m² og herunder en flytning til en anden lokalisering i centeret. Med tilføjelsen af publikumsorienteret serviceerhverv sikres ligeledes, at der fortsat kan etableres restauranter, frisører, klinikker og lægehus i centerområdet. Forvaltningen har vurderet, at byggeønsket ikke er lokalplanpligtigt, da butikken ønskes opført i et eksisterende centerområde.
   

  Der har forud for udarbejdelsen af lokalplanforslaget været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c. Der indkom i alt 2 ideer og forslag. Disse har ikke givet anledning til ændring af kommuneplantillæggets indhold. Der er redegjort for de to ideer og forslag i Kommuneplantillæg nr. 45.
   

  Planforslaget er screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen har vurderet, at forslaget til kommuneplantillæg nr. 45 ikke medfører en så væsentlig ændring af de miljømæssige forhold, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Forvaltningen indstiller således, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med Kommuneplantillæg nr. 45. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen.
   

  Forvaltningen indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 45 fremlægges i offentlig høring i 8 uger forventeligt fra medio januar 2021.

  Planmæssige forhold

  Kommuneplantillæg nr. 45 omfatter hele rammeområde 1.1.209.C Rugkobbelcenter. Området er i gældende Kommuneplan 2015 udlagt som lokalcenter og er beliggende i byzone.
   

  Det samlede bruttoetageareal til detailhandelsbutikker i lokalcentre må i henhold til planloven ikke overstige 3.000 m², og den enkelte dagligvarebutik må ikke have et bruttoetageareal, der overstiger 1.200 m². Forslag til Kommuneplantillæg nr. 45 overholder dette.
   

  Området er beliggende i kystnær byzone. Kommuneplantillægget medfører ikke ændringer, der kan påvirke kystlandskabet negativt. Forvaltningen har vurderet, at der ikke sker negativ påvirkning af beskyttede dyre- og plantearter opført Habitatdirektivets bilag IV.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 45 godkendes og sendes i høring i 8 uger, og

  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af forslag til Kommuneplantillæg nr. 45, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 03-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2870, Sagsinitialer: MENIE

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges forslag til Lokalplan nr. 135, Kommuneplantillæg nr. 38 og tilhørende miljøscreening.

  Planlægningen af lokalplan og kommuneplantillæg er igangsat af Vækstudvalget for Land og By på udvalgsmødet den 5. december 2019 på baggrund af en anmodning om tilladelse til nedrivning af den bevaringsværdige ejendom på Stubbæk Bygade 7. Da den gældende Lokalplan S7 har til formål at sikre bevaring af de bevaringsværdige ejendomme, kunne nedrivning ikke tillades. På mødet besluttede Vækstudvalget for Land og By, at Lokalplan S7 afløses af en ny opdateret lokalplan. I en ny lokalplan åbnes der op for nedrivning af ejendommen og mulig udvikling af området, som tilpasser sig det eksisterende landsbymiljø. Eksisterende bestemmelser som stadig gør sig gældende, overføres til en ny lokalplan.  

   

  På Vækstudvalget for Land og By blev der den 4. juni 2020 besluttet at indkalde ideer og forslag til den nye tidssvarende lokalplan, som fokuserer på bevaring af helheden frem for de enkelte bygninger i Stubbæk. På den baggrund er der i sommeren 2020 foretaget nye SAVE-registreringer af de bevaringsværdige ejendomme, som er beliggende inden for lokalplanområdet. 

  Den nye lokalplan har til formål at sikre bevaring af landsbystrukturen, som defineres af blandt andet placeringen af bygningerne, gadekærret ved Storedam, de friholdte grønne arealer og bevaringsværdig beplantning. Der lægges op til at inddrage det nyetablerede Lokalråd for Ensted Sogn i planlægningsarbejdet.

  Området er omfattet af de gældende bevarende lokalplaner S7 og S11 fra henholdsvis 1983 og 1985. Lokalplanerne er restriktive for udviklingsmulighederne og er ikke længere tidssvarende. Begge områder har samme anvendelse og udtryk, hvorfor der udarbejdes én fælles lokalplan for områderne. 

  Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg for at opdatere listen med bygninger, der er udpegede som bevaringsværdige og optagede i kommuneplan 2015. Der har været foretaget indkaldelse af idéer og forslag i sommeren 2020, hvilket gav 1 høringssvar, som ikke gav anledning til ændringer. Områdets anvendelse er fastsat til lokalcenter med detailhandelsbutikker til områdets lokale forsyning og mindre erhverv inden for miljøklasse 1-3. Dette fastholdes.

   

  Plangrundlaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene.

   

  Da der planlægges for et større og centralt område i Stubbæk, indstiller forvaltningen til, at forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg og beslutningen om ikke at udarbejde miljørapport fremlægges i offentlig høring i 8 uger forventeligt fra primo januar 2021. Der forventes afholdt et borgermøde i løbet af høringsperioden, såfremt det er muligt at gennemføre med de gældende covid-19-relaterede restriktioner.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af Kommuneplanramme 1.4.001.C samt Lokalplan S7 og S11. Området er beliggende i byzone, hvilket fastholdes.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at Kommuneplantillæg nr. 38 godkendes og sendes i offentlig høring i otte uger,
  at Lokalplanforsalg nr. 135 godkendes og sendes i offentlig høring i otte uger, og
  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 03-12-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt, idet

  10 stemte for (Erik Uldall Hansen (A), Karsten Meyer Olesen (A), C, O, S, V, Ejler Schütt (UP))

  1 stemte imod (Povl Kylling Petersen (A)).

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/3225, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges et forslag til Lokalplan nr. 137 og et forslag til et tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2015. Området omfatter det nuværende center ved Østergade og to mindre erhvervsejendomme ved Hærvejen.

   

  Vækstudvalget for Land og By besluttede den 6. februar 2020 at godkende igangsætning af en lokalplan på anmodning fra en privat bygherre, og besluttede, at Plan, Teknik & Miljø skulle undersøge om matr. nr. 52 og 196 Rise kunne indgå i lokalplanen. Ejerne har efterfølgende oplyst, at de ikke havde noget imod dette, såfremt deres ejendomme ikke blev ringere stillet end i lokalplan R.1.7.

   

  Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at opføre en ny etageboligbebyggelse med 48 boliger på et areal, som i dag indgår i det nuværende delvist tomme center ved Østergade i Rødekro bymidte og den ene af de to erhvervsejendomme ved Hærvejen.

   

  Med lokalplanen gives mulighed for opførelse af en boligbebyggelse i 3 etager og med udnyttet tagetage i den østlige og nordlige del af området og mulighed for at etablere et grønt område i den resterende del. Dog således, at den ene af de eksisterende erhvervsejendomme mod Hærvejen fortsat kan eksistere og udvikles som hidtil. Udlægget af et grønt område er i tråd med ideerne i Udviklingsplanen for Rødekro, som blev vedtaget i 2016. Lokalplanens bestemmelser for det grønne område er kun retningsgivende for en kommende bearbejdning, som vil skulle ske i et samarbejde mellem Rødekro Udviklingsråd, Aabenraa Kommune og andre relevante interessenter.

   

  Der er til lokalplanforslaget udarbejdet et forslag til et tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2015, idet der er ønske om at øge den maksimale bygningshøjde fra 12 meter til 15 meter og øge den maksimale bebyggelsesprocent for boliger fra 50 til 145.

   

  Der er udarbejdet en screening af planforslagene i henhold til Miljøvurderingsloven. Forvaltningen har ud fra screeningen vurderet, at planerne ikke skal miljøvurderes. Det indstilles således, at der ikke udarbejdes miljøvurdering, og afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene.

   

  Forvaltningen indstiller, at forslaget til lokalplanen og forslaget til kommuneplantillægget fremlægges i offentlig høring i 8 uger forventeligt fra medio januar 2021. Der kan afholdes et borgermøde i den første halvdel af høringsperioden i februar 2021, såfremt der er politisk ønsker herom, og at restriktioner som følge af Covid-19 ikke er til hindring for dette.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af rammeområde 2.1.001.C i Kommuneplan 2015. Området må anvendes til centerformål, herunder også boliger og kultur- og fritidsformål.

   

  Området er omfattet af Lokalplan R.1.7 for Rødekro Bymidte. Lokalplanen aflyses inden for det område, som omfatter Lokalplan nr. 137, når den vedtages endeligt.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 40 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til Lokalplan nr. 137 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger,

  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene, og

  at der afholdes borgermøde i første halvdel af høringsperioden, såfremt restriktioner som følge af Covid-19 ikke er til hindring for dette.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 03-12-2020

  1.-3. at anbefales godkendt,

  4.     at godkendt idet der afholdes et borgermøde hvor formen er afstemt afhængig af restriktioner som følge af Covid-19.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/21062, Sagsinitialer: TBJEP

  Sagsfremstilling

  I denne sag anmodes om frigivelse af anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til velfærdsteknologi, der er placeret under Økonomiudvalget i 2021.

  På den godkendte investeringsoversigt til budget 2020-2023 er der i 2020 afsat 3,8 mio. kr. til velfærdsteknologi under Social- og Sundhedsudvalget, der er frigivet. Endvidere er der afsat 3,0 mio. kr. under Økonomiudvalget til velfærdsteknologi. Rådighedsbeløbet under Økonomiudvalget er på byrådsmøde i november 2020 godkendt overført til anvendelse i 2021. Se også ”Budget 2020 – 2023 Skattefinansierede anlæg Projektoplysningsskemaer” side 55, hvor der står anført, at beløbet skal frigives ved enkeltsag.


  Anlægsprojekt er godkendt med det formål at investere i udvikling, afprøvning og anskaffelse af velfærdsteknologi samt forudsætningsskabende initiativer i organisationen, herunder kompetenceudvikling. Formålet beskriver også, at anlægsprojektet skal understøtte vækststrategien og samarbejdet med lokale og internationale virksomheder.

  Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 2. december 2020 godkendt en politisk handleplan for 2021, der indeholder gennemførelse af 50 projekter med digital sundhed og velfærdsteknologi. I bilag til sagen fremgår det forventede økonomiske forbrug og oplysning om, at en række nye projekter først kender behov for finansiering i løbet af foråret.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til velfærdsteknologi, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb under Økonomiudvalget i 202, og
  at anlægsbevillingen frigives.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-12-2020

  1. – 2. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37924, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling

  I denne sag drøftes og godkendes det strategiske grundlag for arbejdet med et udvidet samarbejde mellem trænings- og hjælpemiddelområdet i nye fælles rammer. I forbindelse med anlægget af de fælles rammer ved gl. Rødekro Skole skal udvalget anmode om frigivelse af et rådighedsbeløb forud for igangsættelsen af udarbejdelsen af idé- og programoplægget.

   

  Derudover skal udvalget tage stilling til den politiske deltagelse i strategiprojektet og i anlægsprojektet.

   

  Byrådet tog med vedtagelsen af budget 2021 – 2024 beslutning om at prioritere 60,0 mio. kr. til etableringen af nye fysiske rammer for dele af kommunens trænings- og hjælpemiddelindsats i Rødekro by. Det skete med udgangspunkt i Sundhedspolitikken, Handicappolitikken, kommunens Vækststrategi ’Sund Vækst’ og ’Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune’,

   

  Social & Sundhed har på denne baggrund udarbejdet et udkast til strategi for et udvidet samarbejde mellem trænings- og hjælpemiddelområdet i nye fælles rammer i Rødekro by, der skal sætte rammen og retningen for det kommende arbejde. Visionen for strategien er, at vi vil sørge for, at vores borgere møder en rehabiliterende indsats i optimale rammer, der sikrer de bedste muligheder for, at borgerne bliver eller forbliver selvhjulpne.

   

  Strategien foreslås styret af følgende fem principper:

  • Bedre sammenhæng for borgerne
  • En høj faglig kvalitet
  • Udnyttelse af synergieffekter
  • Social ansvarlighed og
  • Bæredygtighed.

   

  Målsætningen er, at etableringen af de nye fælles fysiske rammer skal medføre en højere borgeroplevet kvalitet, et tættere tværfagligt samarbejde og effektiviserings- samt kvalitetsgevinster af ét fælles hjælpemiddeldepot i Aabenraa Kommune.

  Tale Høre Syn er som en del af det fremtidige hjælpemiddelområde tænkt ind i strategiprojektet som en naturlig del af den faglige organisering med den politiske ramme, at der fortsat og fremadrettet fastholdes det nuværende antal arbejdspladser i Padborg fra hjælpemiddelområdet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2021-2024 afsat et samlet rådighedsbeløb på 58,0 mio. kr. fordelt med 30,0 mio. kr. i 2021, 8,5 mio. kr. i 2022 og 19,5 mio. kr. i 2023.

   

  Herudover er der i 2023 afsat 2,0 mio. kr. til flytning og reetablering af det eksisterende lejemål.

   

  Der søges en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til opstart, brugerinddragelse og bygherrerådgivning, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 på 30,0 mio. kr.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at strategi for udvidet samarbejde mellem trænings- og hjælpemiddelområdet i nye fælles rammer godkendes,

  at Social- og Sundhedsudvalget indgår som referencegruppe i strategisporet og anlægsprojektet,

  at Social- og Sundhedsudvalget som led i arbejdet med ide- og byggeprogram indkalder til et borgermøde i foråret 2021, og

  at der frigives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til opstart, brugerinddragelse og bygherrerådgivning finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 på 30,0 mio. kr.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-12-2020

  1. – 3. at godkendt.

  4. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  4. at anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/23148, Sagsinitialer: EKA

  Sagsfremstilling

  Forsyningsselskabet Arwos er i gang med at gennemføre et Lokal Afledning af Regnvandsprojekt i Kliplev. I forbindelse med etablering af regnvandsbede i vejarealerne i Kliplev har Arwos, i samråd med Aabenraa Kommune og Kliplev Lokalråd, besluttet, at der så vidt muligt ikke skal etableres vejbede i asfaltarealer på Skolegade.

   

  Da Arwos skal have frakoblet så meget som muligt af regnvandet fra spildevandsledningen, har de købt ca. 55-60 m2 af matr. nr. 5 Kliplev af en borger til etablering af et regnvandsbed. Arealet skal efterfølgende overføres til Aabenraa Kommunes vejmatrikel, idet Aabenraa Kommune overtager den fremtidige drift og vedligehold efter, at Arwos har etableret regnvandsbedet.

   

  Regnvandsbedet skal håndtere vejvand, hvorfor det er kommunens driftsafdeling, som står for vedligeholdelsen af bedet, sammen med de øvrige vejbede i Kliplev.

   

  Aabenraa Kommune overtager arealet vederlagsfrit, og Arwos afholder alle omkostninger i forbindelse med overdragelsen, herunder udgifter til landinspektør for arealoverførsel og tinglysningsafgifter, hvorfor det indstilles at overdragelsen godkendes.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Aabenraa kommune får overdraget ca. 55-60 m2 af matr. nr. 5 Kliplev vederlagsfrit, og

  at Arwos afholder alle omkostninger i forbindelse med overdragelsen, herunder udgifter til landinspektør for arealoverførsel og tinglysningsafgifter.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/27090, Sagsinitialer: PBRU
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2808, Sagsinitialer: EKA
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25014, Sagsinitialer: TSN
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/328, Sagsinitialer: HHEN