Beslutningsprotokol

tirsdag den 19. januar 2021 kl. 15:30

Mødested: Virtuelt
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Bekendtgørelse om mulighed for kommunal deltagelse i smitteopsporing.

  Aktuel status på ledighed i Aabenraa Kommune.

   

  Arne Leyh Petersen deltog ikke i behandlingen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8653, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles garantioverførsel af driftsbevillinger fra 2020 til 2021 i henhold til Retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring.

   

  Retningslinjerne fastsætter, at for alle områder, med undtagelse af ”Det administrative område” (Økonomiudvalget), kan garantioverførslen maksimalt udgøre 4 % af bruttoudgiftsbudgettet, mens merforbrug overføres fuldt ud.

   

  For ”Det administrative område” (Økonomiudvalget), kan garantioverførslen, fra 2020 til 2021, maksimalt udgøre 3 % af bruttoudgiftsbudgettet, mens merforbrug overføres fuldt ud.

   

  Det følger af de økonomiske procedurer i 2020, som blev godkendt af Økonomiudvalget 3. marts 2020, at garantioverførselssagen rykkes, så den behandles på byrådets møde i januar 2021, så decentrale budgetansvarlige hurtigst muligt har indarbejdet overførslerne i årets budget.

   

  Områderne har kunnet bogføre til og med fredag, den 15. januar 2021, hvilket indebærer at regnskabsresultatet først kan opgøres den 18. januar 2021.

  Økonomi og afledt drift

  Oversigt over ansøgte garantioverførsler (i 1.000 kr.):

  Udvalg

  (i 1.000 kr.)

  Ovf. fra 2019 til 2020 1)

  Regnskab 2020

  Korrigeret budget 2020

  Mer-/mindre-forbrug i 2020 2)

  Ansøgt overført til 2021 2)

  Økonomiudvalg

  12.524

  295.431

  306.553

  11.122

  9.658

  Arbejdsmarkedsudvalg

  314

  8.865

  9.261

  396

  378

  Børne- og Uddannelsesudv.

  -3.258

  755.451

  766.256

  10.805

  8.607

  Kultur- og Fritidsudvalg

  1.420

  60.349

  60.531

  182

  176

  Social- og Sundhedsudvalg

  197

  300.914

  318.059

  17.145

  16.317

  Teknik- og Miljøudvalg

  140

  2.908

  2.987

  79

  79

  Vækstudvalget for Land og By

  0

  0

  0

  0

  0

  I ALT

  11.337

  1.423.918

  1.463.647

  39.729

  35.214

  1)     For hele udvalget

  2)     + = mindre forbrug og - = merforbrug

   

  Regnskabsresultatet for de aftalestyrede enheder viser et samlet mindre forbrug på 39,729 mio. kr. i 2020 mod et mindre forbrug på 12,075 mio. kr. i 2019. Ændringerne fra 2019 til 2020 vedrører primært opsparing på en lang række institutioner under henholdsvis Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Der søges i alt overført 35,214 mio. kr. fra 2020 til 2021.

   

  Der er 75 aftalestyrede enheder. Heraf har 60 mindre forbrug, hvoraf 17 har et mindre forbrug ud over 4 % (3 %) på i alt 4,515 mio. kr., der tilfalder kassen.

   

  14 aftalestyrede enheder har merforbrug. Heraf får 2 institutioner tillagt et rentetillæg, som følge af enten merforbrug i 3 år i træk eller merforbrug over 4 %.

   

  Det samlede rentetillæg udgør 0,136 mio. kr., som tilføres de likvide midler.

   

  I 2019 var der 11 afviklingsplaner. Dette er reduceret til 2 ved udgangen af 2020.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at der meddeles en tillægsbevilling til budget 2021 til garantioverførsler på 35,214 mio. kr., jf. omstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler i 2021, og

  at der meddeles en negativ tillægsbevilling til budget 2021, vedrørende rentetillæg, 0,136 mio. kr., jf. omstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler i 2021.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/31072, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  I april 2020 besluttede Økonomiudvalget at give private erhvervsdrivende, som har en husleje til kommunen på mindst 3.000 kr. pr. måned, henstand for betaling af husleje i maksimalt tre måneder. Det blev ligeledes besluttet, at henstanden blev betinget af en afdragsperiode på maksimalt seks måneder. Tilsvarende besluttede Økonomiudvalget i september 2020 at udvide ordningens løbetid, så der kunne gives huslejehenstand i en periode på yderligere tre til seks måneder med den betingelse, at der blev indgået en afdragsordning på maksimalt 12 måneder. Aktualiseret af Covid-19, herunder de fortsatte og nylige restriktioner i det danske samfund, skal Økonomiudvalget i denne sag tage stilling til, om der skal gives mulighed for yderligere huslejehenstand til private erhvervsdrivende og i givet fald efter hvilke kriterier.

   

  Aabenraa Kommune udlejer bygninger og arealer til private erhvervsdrivende, som kan være udfordret på likviditeten på grund af de restriktioner, som er udstedt for at forebygge og inddæmme udbredelsen af Covid-19.

   

  Hvis en lejer oplyser at være i likviditetsvanskeligheder, har kommunen to muligheder:

   

  1)     enten kan lejemålet i henhold til den indgåede aftale opsiges på grund af misligholdelse – manglende betaling af husleje,

  2)     eller kommunen kan indgå aftale om henstand med huslejebetalingen.


  Kommunen har en generel pligt til at handle økonomisk forsvarligt, og hvis det konkret vurderes, at der her og nu ikke er andre interesserede i at overtage lejemålet, kan det derfor være mest fordelagtigt i økonomisk henseende for kommunen at yde henstand, med mindre andre forhold taler i mod.

   

  Hvis kommunen vurderer, at der i den konkrete situation kan gives henstand, har kommunen også pligt til at sikre sig, at lejen indbetales på et senere tidspunkt, hvorfor sagen ikke drejer sig om eftergivelse af gæld, men alene om henstand.

   

  Den generelle pligt til at handle økonomisk forsvarligt betyder også, at perioden, hvor der kan gives huslejehenstand og selve afdragsperioden, ikke kan være længere end, hvad kommunens interesse i at yde henstand kan begrunde. 

   

  Det er endnu uvist, hvor længe restriktionerne forventes at vare, hvorfor det foreslås, at henstanden kan indgås for yderligere en periode i op til seks måneder i 2021, og at en afdragsordning for den samlede henstand en lejer har, maksimalt kan løbe i en periode på 24 måneder, således af den forfaldne husleje senest skal være betalt 24 måneder efter forfaldsdagen. I henstanden kan nuværende afdrag på tidligere henstand, givet i forbindelse med sidste beslutning om henstand medtages, hvis den private erhvervsdrivende ikke har likviditet til at fortsætte afdrag af den tidligere henstand.

   

  Ved vurderingen af, om det kan anses for at økonomisk ansvarligt, at kommunen indgår henstandsaftaler, skal størrelsen af den konkrete husleje sættes i forhold til det administrative merarbejde en henstands- og afdragsordning vil medføre. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der ikke skal indgås henstandsaftaler, hvor huslejen andrager et beløb på under 3.000 kr. pr. måned.

   

  Kommunens samlede indtægt fra udlejning til private erhvervsdrivende beløber sig til ca. 128.000 kr. pr. måned for 56 lejemål.
   

  For 25 lejemål udgør huslejen mindre end 1.000 kr. pr. måned,

  for 25 lejemål udgør huslejen mellem 1.000 og 3.000 kr. pr. måned, 

  for fire lejemål udgør huslejen mellem 3.000 og 13.000 kr. og

  for to lejemål udgør huslejen mellem 24.000 og 35.000 kr. pr. måned.

   

  I opgørelsen er forpagtningsafgift for landbrugsarealer og udleje til andre myndigheder og selvejende institutioner ikke medregnet.

  Lovgrundlag

  Kommunen har i henhold til de uskrevne regler om kommunernes opgavevaretagelse, de såkaldte kommunalfuldmagtsregler, en generel forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner.

   

  Kommunen har således pligt til at udvise ansvarsbevidsthed i sine økonomiske anliggender, så der ikke påføres kommunen udgifter, der kunne have være undgået. Fastlæggelsen af, hvad der er økonomisk forsvarligt, må bero på den konkrete situation, og der må som udgangspunkt gives kommunalbestyrelsen et bredt spillerum med hensyn til anvendelsen af de kommunale midler. Efter de nævnte grundsætninger er det endvidere antaget, at en kommune ikke uden lovhjemmel må begunstige enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder.

  Høring/udtalelse

  Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser, idet det ikke er eftergivelse af gæld, men en aftale om henstand. Der kan dog i forbindelse med betaling (afdragsordning) forekomme en forskydning mellem årene. Eventuel forskydning af indtægter mellem årene som følge af henstand, medtages i en kommende bevillingskontrol.

   

  Da der bliver tale om et større tilgodehavende for henstanden og en længere afdragsperiode, kan det ikke udelukkes, at det kan få økonomiske konsekvenser, hvis den private erhvervsdrivende ikke vil være i stand til at overholde sin afdragsforpligtelse, som følge af konkurs eller lignende.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der i 2021 kan gives huslejehenstand til private erhvervsdrivende, som har en husleje til kommunen på mindst 3.000 kr. pr. måned, og at henstanden kan ydes i en periode i op til seks måneder, og

  at aftalen er betinget af en afdragsordning på maksimalt 24 måneder.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/39352, Sagsinitialer: EKA

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune købte i 2018 landbrugsejendommen Mejerivej 22, 6330 Padborg, på i alt ca. 50 ha, til fremtidigt erhvervsområde. Stuehuset blev lejet ud til den tidligere ejer, men er nu fri for lejemål og kan nedrives. Arealet kan nu udnyttes til erhvervsareal og udbydes offentligt til salg, således at den udviklingsretning for erhvervsområdet vest for motorvejen, der er anført i Vækstplan 2022 og Helhedsplanen for Padborg, kan udmøntes.

   

  Ejendommen har et samlet grundareal på ca. 15.000 m2. I dette areal indgår matr. nr. 376b og 1949c Bov. På ejendommen er der, ud over stuehus, andre bygninger som skal nedrives, så arealet kan anvendes til erhverv. Udgiften til nedrivning af bygningerne anslås at blive på ca. 0,400 mio. kr. + moms.

   

  Det omkringliggende areal, benævnt B1, er udbudt offentligt til salg som ikke-byggemodnet erhvervsareal til 90 kr./m2 + moms. Ved anvendelse af samme m2-pris som det omkringliggende areal, kan arealet efter nedrivning af bygninger sælges til 1,350 mio. kr. + moms.

   

  Det indstilles derfor, at Aabenraa Kommune nedriver bygningerne på ejendommen, hvorefter arealet udbydes offentligt til salg til 90 kr./m2 + moms.

   

  Aabenraa Kommunes generelle salgsbetingelser for salg af erhvervsjord vil være gældende.

  Planmæssige forhold

  Matr. nr. 5a, 376b og 1949c Bov er alle omfattet af Lokalplan nr. 6.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Aabenraa Kommune nedriver bygningerne på ejendommen,

  at nedrivningsudgiften på ca. 0,400 mio. kr. finansieres af salg af ejendomme 2021, og

  at arealet udbydes offentligt til salg efter nedrivning til 90 kr./m2 + moms.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Anbefales godkendt, idet nedrivningsudgiften finansieres af salg af arealer i 2021.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/3928, Sagsinitialer: jkj

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune er sammen med 14 andre kommuner medlem af foreningen Udvikling Hærvejen, hvor formålet har været:

   

  • At udvikle Hærvejen til en markant kvalitetsbåret natur- og oplevelsesrute for vandring og cykling i et samarbejde mellem medlemskommunerne
  • At skabe en fælles identitet og stærk fortælling, som har international gennemslagskraft som brand og attraktion
  • At medvirke til at skabe områdeudvikling, øget kommerciel omsætning og beskæftigelse indenfor blandt andet turisme- og serviceaktører i kommunerne.

   

  Medlemsskabet har hidtil været forbundet med en udgift på 25.000 kr årligt til finansiering af et fælles sekretariat med en deltidsstilling, hjemmeside, app, kort og fælles formidlingsopgaver. Kontingentet finansieres via tilskuddet til Destination Sønderjylland.

   

  Medlemskommunerne har i samarbejde med Nordea-fonden finansieret en foranalyse, som blev afleveret i foråret 2020 og præsenteret på et borgmestermøde den 5. maj. Formålet med foranalysen var at kortlægge Hærvejens udfordringer og potentialer og at identificere udviklingstiltag, der kan løfte Hærvejen som kvalitetsbåret oplevelsesrute i Norden. På baggrund af foranalysen har Nordea-fonden meldt ud, at man er villig til at investere 2-300 mio kr. i et samlet løft af Hærvejen, hvis kommunerne gennem et styrket fælles sekretariat vil betale for koordineringen af projekterne.

   

  Foranalysen konkluderer, at der er 5 nødvendige indsatsområder, for at komme i mål med ambitionen om at løfte Hærvejen som oplevelsesrute:

   

  1. Et kvalitetsløft af vandre- og cykelruten
  2. Udvikling af overnatningskapacitet og service
  3. Et skarpt brand og en styrket formidlingsindsats
  4. Etablering af Hærvejsklynger og rutesløjfer
  5. Bedre data og monitorering

   

  Indsatserne 1 og 3 vil Nordea-fonden finansiere med op til 100%, de øvrige med op til 50%.

   

  Aabenraa Kommune har 49 km Hærvej fra grænsen i Kruså tunneldal til kommunegrænsen mod Haderslev i nord. Potentialet kan være at få gennemført eventuelle ruteomlægninger og forbedringer, udvidet skiltning og etablering af pausesteder og overnatningssteder, som imødekommer væksten i bæredygtig turisme og friluftsliv.

   

  Særlige fokusområder kunne være grænsekrydsningen ved Bov, hvor Hærvejen møde Alter Ochsenweg, Gendarmstien og Østersøruten. Cykelruten løber gennem Frøslevlejren, hvor Hærvejsprojektet og udviklingsprojektet kan tænkes sammen. Endelig er der langs med Hærvejen andre rekreative stiruter, natur- og kulturhistoriske oplevelser og nedslagspunkter, som kan bidrage til løft af ruten og som samtidig har et oplevelsesøkonomisk perspektiv i forhold til turismeaktørerne.

   

  På baggrund af Nordea-fondens anbefalinger er der udarbejdet et forslag til finansiering af et koordineringssekretariat på 3 personer og med et samlet budget på omkring 2,8 mio kr. Der er lavet en vægtet fordelingsnøgle baseret på indbyggertal, antal km Hærvej og nøgletal i turismeerhvervet. Aabenraa Kommunes andel udgør 188.484 kr. årligt.

  Der forventes tilsvarende etableret en ny organisering, hvor beslutninger fremover træffes af en bestyrelse bestående af 4 borgmestre og 3 nationale aktører af betydning for Hærvejen. Selve foreningen forventes at fortsætte, men med et nyt sæt vedtægter, nyt koordineringssekretariat og en ny organisering, hvor destinationsselskaber og kommuner indgår.

   

   

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommunes nettobidrag til Udvikling Hærvejen vil i 2021 maksimalt udgøre 163.480 kr. efter modregning af det allerede finansierede bidrag på 25.000 kr. via Destination Sønderjylland. Fordelingen afklares nærmere efter dialog med Destination Sønderjylland.

   

  Der er mulighed for finasiering af bidraget fra puljen Erhverv, turisme og detail under Økonomiudvalget, hvor der i 2021 er et ikke disponeret budget på 246.000 kr.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at bevilling af medlemsbidraget til nyt koordineringssekretariat i Udvikling Hærvejen på 163.484 kr godkendes for 2021,

  at medlemsbidraget finansieres af puljen Erhverv, turisme og detail under Økonomiudvalget, og

  at der årligt forelægges en status for Økonomiudvalget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27608, Sagsinitialer: AKPA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til ansøgninger til Aabenraa Kommunes bæredygtighedspulje, hvorfra der kan søges tilskud til initiativer, der bidrager til bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune. Der kan søges tilskud til indsatser, aktiviteter og projekter, der bidrager til bæredygtig udvikling af social, økonomisk eller miljømæssig karakter som beskrevet i ”Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune 2025”.

   

  Der er tale om anden uddelingsrunde fra bæredygtighedspuljen, der er forankret i Økonomiudvalget, der træffer endelig beslutning om godkendelse af ansøgninger. Samtlige ansøgninger er i december 2020 behandlet i de relevante fagudvalg, der har oversendt udvalgte ansøgninger til Økonomiudvalget.

   

  Økonomi

  Efter Økonomiudvalgets beslutning vedr. første uddelingsrunde den 18. september 2020 resterer 3,709 mio. kr. i Bæredygtighedspuljen. Der er i anden runde indsendt 43 ansøgninger for samlet 12,833 mio. kr., der er blevet behandlet i fagudvalgene, og der er dermed tale om en betydelig fremgang ift. første uddelingsrunde, hvor der indsendtes otte ansøgninger, hvoraf syv blev godkendt. I denne runde har fagudvalgene oversendt i alt 21 ansøgninger, hvortil der søges om totalt 3,343 mio. kr., til godkendelse i Økonomiudvalget, hvorefter der vil restere 0,433 mio. kr. i puljen, såfremt fagudvalgenes indstillinger følges og projekterne gennemføres.

   

  Økonomiudvalget traf den 5. februar 2020 beslutning om, at såfremt ikke alle midler i puljen ville blive uddelt til lokale forslag fra civilsamfundet ved de to uddelingsrunder i 2020, vil det i 2021 være muligt at anvende midlerne til projekter, der bidrager til bæredygtig udvikling, initieret af forvaltningerne, da puljen er omfattet af reglerne for kategori 2 overførsler med fuld overførselsret. I den forbindelse vil der, efter afslutning af anden uddelingsrunde ske en evaluering af, om puljen og processen har fungeret efter hensigten.

   

  Evalueringen forelægges Økonomiudvalget og vil indeholde forslag til proces for udmøntning af restmidler i puljen.

   

  Puljekriterier

  Økonomiudvalget har fastsat en række puljekriterier, der gælder for begge uddelingsrunder. Der stilles krav om medfinansiering på minimum 25 procent på ansøgninger. I de tilfælde, hvor projektansøger ikke har mulighed for at stille med 25 procent medfinansiering, ansøges det relevante fagudvalg om at bidrage med medfinansiering til ansøgningen. Endvidere skal projekterne bidrage til bæredygtig udvikling af social, økonomisk eller miljømæssig karakter, og der lægges op til, at projekterne er nytænkende, realiserbare, vil komme mange til gode og ikke vil kunne etableres uden støtte fra puljen.

   

   

  Proces for behandling af ansøgninger

  De 43 ansøgninger er behandlet i de relevante fagudvalg, i dette tilfælde Teknik- og Miljøudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Vækstudvalget for Land og By, Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, forud for denne behandling i Økonomiudvalget. I nogle tilfælde vil gennemførelse af projektet forudsætte nødvendige tilladelser, dispensationer eller anden dialog med ansøgere om projektets konkrete udformning og/eller placering. Denne dialog sker efter Økonomiudvalgets behandling.

   

  Vurdering af ansøgninger

  Ansøgningerne vurderes og prioriteres efter de fastsatte puljekriterier. Det vedlagte dokument ”Vurderinger og beskrivelser af ansøgninger” indeholder en visuel fremstilling, der viser en vurdering af hver ansøgning, ift. puljekriterierne og faglig vurdering af øvrige kriterier, herunder sammenhæng med udviklings- og lokalplaner, lovlighed og øvrige forudsætninger. Vurderingen udmøntes i en samlet score til hver ansøgning, hvor der kan opnås fra 0 til 18 point, ligesom forvaltningens indstilling til, om ansøgningen anbefales godkendt, fremgår. Denne vurderingsmodel er udviklet til fagudvalgenes behandling af ansøgninger i denne runde for at skabe en fælles ramme for vurdering af det store antal indkomne ansøgninger. Dokumentet sammenfatter endvidere hver ansøgning, herunder ift. ansøgte midler, evt. medfinansiering, samt hvilke verdensmål der understøttes.

   

  Det skal understreges, at projekter, som Aabenraa Kommune ikke har hjemmel til at støtte, ikke er anbefalet godkendt uagtet projektets øvrige kvaliteter. Dette er markeret i vurderingerne i det vedlagte bilagsmateriale. Det samlede overblik over alle ansøgninger behandlet i fagudvalgene fremgår af det vedlagte skema ”samlet oversigt over ansøgninger inkl. fagudvalgenes indstilling til Økonomiudvalget”, hvoraf ansøger, projektets titel, den ansøgte finansiering, evt. medfinansiering fra fagudvalg, fagudvalgets beslutning samt indstilling til Økonomiudvalget på hver ansøgning fremgår.

   

   

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

   

  at de 21 ansøgninger godkendes som indstillet af fagudvalgene i vedlagte bilag ”samlet oversigt over ansøgninger inkl. fagudvalgenes indstilling til Økonomiudvalget”

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Godkendt idet tilsagn gælder for 2021 hvorefter det bortfalder hvis ikke betingelserne er opfyldt.

   

  Lars Kristensen og Kirsten Nørgård Christensen deltog ikke i behandlingen af sagen pga. inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27608, Sagsinitialer: AKPA

  Sagsfremstilling

  I september 2020 godkendte Økonomiudvalget, at der afholdes en verdensmålsfestival i Aabenraa i september 2021 i partnerskab med kampagnen Danmark For Målene. Økonomiudvalget afsatte 150.000 kr. fra bæredygtighedspuljen til festivalens afholdelse.

  I denne sag gøres der status på den indledende planlægning af festivalen og lægges op til den videre forberedelse og skitse til program.

   

  Festivalen er en både festlig, oplysende og engagerende platform til at sætte FN’s verdensmål ind i en lokal ramme og synliggøre egne tiltag. Danmark For Målene leverer et færdigt festivalset-up, oplægsholdere og andet indhold, samtidig med at der er plads til at fremhæve lokale vinkler. Set-uppet er udviklet, så det overholder myndighedernes retningslinjer i forhold til COVID-19, ligesom der er mulighed for at udskyde arrangementet såfremt, COVID-19 situationen ikke muliggør at gennemføre festivalen i september 2021.

   

  I forlængelse af Økonomiudvalgets tilsagn er datoen for festivalen fastsat til fredag 3. september 2021, hvor der er Open by Night i Aabenraa. Festivalpladsen indrettes på Markedspladsen, så der sikres nærhed til byens butikker og spisesteder. Der samarbejdes med Shopicity Aabenraa om fælles fokus på bæredygtighed og synergier, der binder de to begivenheder sammen og tiltrækker borgere.

   

  I tilrettelæggelsen af programmet lægges der op til at arbejde målrettet for at fremhæve relevante lokale vinkler og anvende festivalen aktivt til dialog og inddragelse af borgere og interessenter. Oplagte fokusområder er:

   

  • Den bæredygtige udvikling i Aabenraa Kommune med afsæt i Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune 2020-2025
  • Deltagelse i DK2020 partnerskabet om fælles udvikling af en ambitiøs klimaplan for Aabenraa Kommune
  • Uddannelsesstedernes og Campusrådets fokus på FN’s verdensmål og bæredygtig udvikling
  • Projekter støttet af bæredygtighedspuljen
  • Involvering af foreningslivet

  Udover dialogen med Danmark For Målene er den indledende lokale dialog startet med samarbejdspartnere som Shopicity og uddannelsessteder, ligesom dialogen er indledt med skole- og kulturområdet.

   

  Mobiliseringen af samarbejdspartnere fortsætter hen over foråret med et aktørmøde for lokale deltagere og partnere som et væsentligt element. Mødet afholdes i et COVID-19-egnet format. Desuden forberedes kommunikationsindsatsen løbende i samarbejde med Danmark For Målene og relevante samarbejdspartnere.

   

  Programmet for festivaldagen 3. september vil bestå af to blokke:

  Formiddag målrettet skoler og uddannelsesinstitutioner med film og oplæg fra scenen.

  Eftermiddag målrettet borgere og foreninger med live-koncert, oplæg og underholdning fra scenen.

   

  I løbet af hele dagen vil der være verdensmålsaktiviteter i pavillonerne, debat om kommunens udvikling, smagsprøver på fremtidens bæredygtige mad, konkurrencer, skattejagt mm.

   

  Økonomi og afledt drift

  Økonomiudvalget har 29. september 2020 afsat 150.000 kr. fra bæredygtighedspuljen til verdensmålsfestivalen.

   

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at planlægning af verdensmålsfestivalen 3. september 2021 og skitsen til program tages til orientering

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35593, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af to anlægsbevillinger til henholdsvis nye toiletforhold ved Genner Strand og Padborg ved Oksevejen og til forbedring af adgangsforhold til offentlige toiletter.

   

  Ved Genner Strand er den nuværende toiletvogn nedslidt og i en stand, hvor både tilgængelighed og rengøringsvenligheden må forbedres. Plan, Teknik & Miljø anbefaler, at der opsættes en selvrengørende toiletbygning med to toiletrum, hvoraf det ene rum indrettes som handicaptoilet. Omkring bygningen etableres en fast belægning, så tilgængeligheden til og fra bygningen øges for alle brugere.

   

  I Padborg ved Oksevejen anbefaler forvaltningen, at toiletbygningen rives ned og udskiftes med en ny bygning. Også her vil der være adgang til handicapvenlige faciliteter.

   

  Adgangsforhold ved toiletter

  I 2019 og 2020 er der udført arbejder til at forbedre adgangsforholdene til kommunens 19 offentlige toiletbygninger og –lokaler. Da adgangsforholdene generelt er bragt i orden ved de offentlige toiletter, ønsker forvaltningen at anvende restbevilling inklusiv 0,2 mio. kr., som skal frigives for 2021 til at forbedre adgangsforhold til og fra de nye toiletbygninger på Genner Strand og i Padborg ved Oksevejen.

   

  Forvaltningen har taget kontakt til Handicaprådet og bedt om deres udtalelse i forhold til ovennævnte. Handicaprådet takkede for at blive hørt, men har ikke noget konkret nyt eller anderledes i relation til det generelle høringssvar, som rådet afgav i marts 2019.

  Økonomi og afledt drift

  Forvaltningen har vurderet, at de 2 toiletbygninger kommer til at koste ca. 1,4 mio. kr. at etablere inkl. belægningsarbejder, installationer med videre. 

   

  Der er på investeringsoversigten 2021 – 2024 afsat i alt 0,8 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2021 til renovering af toiletbygningen ved Genner Strand og Padborg ved Oksevejen.

   

  Der er på investeringsoversigten 2021 – 2024, for så vidt angår adgangsforholdene til de offentlige toiletter, afsat i alt 0,7 mio. kr. i rådighedsbeløb fordelt over årene 2019 til 2021.  Regnskabet for 2020 viser et forventet mindreforbrug på i alt ca. 0,4 mio. kr. og sammen med de 0,2 mio. kr., som søges frigivet i 2021, forventes der at være ca. 0,6 mio. kr. Tilsammen giver de to bevillinger mulighed for samlede løsninger for gode adgangsforhold og nye toiletbygninger på de to lokaliteter.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til projektet ”Renovering af Toiletter”, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021, som frigives, og

  at der gives et tillæg til en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til projektet ”Adgangsforhold til offentlige toiletter”, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-01-2021

  Anbefales godkendt idet der meddeles en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til projektet nye toiletforhold i Genner Strand og Padborg ved Oksevejen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt, idet der meddeles negativ tillægsbevilling til projektet "Adgangsforhold offentlige toiletter" på 0,4 mio. kr.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38383, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af anlægsmidler til belægninger på kommunens  veje, cykelstier og fortove. Anlægsbudgettet på i alt 10 mio. kr. har afsæt i budgetaftalen 2021-2024.

   

  Med anlægsbevillingen vil Plan, Teknik & Miljø kunne koordinere med andre indsatser på driftsområdet, og udførslen udmøntes løbende i 2021 under politikområdet ”Vejdrift” under Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Der afsættes 5,0 mio. kr. til asfaltforbedringer på kommunens mindre veje og 1,0 mio. kr. til stibelægninger. 4,0 mio. kr. afsættes til at løfte tilstanden på fortove og gangarealer. Pengene er afsat i budgettet i 2021.

   

  Udvælgelsen af strækninger sker i henhold til det registrerede skadesomfang registreret gennem de årlige tilsyn. Det generelle tilstandsbillede er senest opgjort i rapporten ”Tilstand af veje, cykelstier og fortove” fra 2020.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i investeringsoversigten i 2021 afsat 5,0 mio. kr. til asfalt primært på kategori 4-vejene samt 4,0 mio. kr. til belægninger, som for eksempel fortove, og 1,0 mio. kr. til cykel- og gangstier.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives anlægsbevilling på i alt 10,0 mio. kr. til asfalt på mindre veje, fortove og gangarealer finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til asfalt - veje, fortove og cykelstier, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-01-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38397, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Denne sag omhandler den løbende udskiftning og energirenovering af kommunens gadelys.  Kommunen har i perioden 2014-2017 udskiftet mere end 13.500 armaturer, som har givet kommunen en energibesparelse på mere end 3,0 mio. KWh årligt. Der henstår nu en udskiftning af nogle hundrede armaturer, primært på træ- og gittermaster. De manglende gadelysudskiftninger ligger geografisk spredt i kommunen, men primært inden for byerne Bolderslev, Tinglev, Hjordkær og Aabenraa.

   

  Der skal derfor i denne sag tages stilling til frigivelse af anlægsmidler til renovering af de gadelys, som i dag er bestykket med andre belysningskilder end LED, samt træ og gittermaster.

   

  Frigivelsen af anlægsmidlerne giver administrationen mulighed for et tidligt udbud og igangsætning af udskiftning.  

   

  Plan, Teknik & Miljø prioriterer midlerne til armatur og master med størst udskiftningsbehov i Bolderslev og Aabenraa-området.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i investeringsoversigten i budget 2021- 2024 afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2021 til udskiftning af gadelys.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på i alt 1,0 mio. kr. til udskiftning af gadelys finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-01-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/20744, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler frigivelse af midler på 0,5 mio. kr. til realisering af et projekt omkring midlertidig aktivering af projektområdet, Nørreport 5-19 samt Ramsherred 1. Projektet er en del af Områdefornyelse Nord og projektet Hovedbyer på forkant, som er initieret og støttet af Realdania.

   

  Aabenraa Kommune har over en årrække opkøbt ejendommene Nørreport 5-19 samt Ramsherred 1. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et konkret projekt for en permanent anvendelse området efter nedrivningen, men der er afsat midler til at rive bygningerne ned i 2020. For at undgå, at området omkring den nordlige del af gågaden efter nedrivning af bygningsmassen kommer til at henligge som en byggetomt frem til, at der opføres bygninger på grunden, blev der på budget 2021 afsat 0,5 mio. kr. til midlertidige aktiviteter, som en skaterbane eller lignende.

   

  Det tilstræbes, at anlægget af de midlertidige aktiviteter kan gennemføres i umiddelbar forlængelse af nedrivningen, hvorfor det anbefales at igangsætte et kort forløb med inddragelse af relevante interessenter i umiddelbar tilknytning til området med henblik på at udarbejde en plan for midlertidig anvendelse af området.

   

  Ud over de ovennævnte midler til midlertidige aktiviteter er der ud af det samlede budget på 10,3 mio. kr. til selve nedrivningen afsat 0,75 mio. kr. i 2022 til midlertidig forskønnelse af grunden efter nedrivningen. Anvendelsen af disse midler koordineres med de midlertidige aktiviteter, således der opnås størst mulig sammenhæng mellem projekterne. Forvaltningen vil primo 2021 fremlægge en frigivelsessag herom til politisk godkendelse.

   

  Tidligere er der i forbindelse med Realdania projektet Hovedbyer på forkant afsat 1,0 mio. kr. til midlertidige aktiviteter i området. Disse midler kan i samarbejde med Realdania disponeres med det formål at etablere yderligere aktiviteter og tiltag i området efter nedrivningen.

   

  Forvaltningen kan endvidere oplyse, at Aabenraa Kommune i forbindelse med ansøgningen til anden ansøgningsrunde i forbindelse med Realdania projektet Hovedbyer på forkant, modtog tilsagn om støtte på 9,35 mio. kr. til etablering af ”Byrumsforbindelsen”. Byrumsforbindelsen var i ansøgningen en del af et større udviklingsprojekt for projektområdet med det primære formål at skabe forbindelse på tværs af de nord-syd gående strukturer i bymidten, samtidig med at der blev skabt rum og oplevelser for borgere og besøgende. Byrumsforbindelsen var planlagt til at være uderum og ankomst for et planlagt sundhedshus. Der er derfor i finansieringsbudgettet for Byrumsforbindelsen afsat en post på 2,115 mio. kr. til medfinansiering af byrumsforbindelsen gennem sundhedshusprojektet. Det er imidlertid, som en del af budgetforliget vedrørende budget 2021 – 2024 besluttet, at der ikke arbejdes videre med planerne om etablering af et sundhedshus, og det oprindelige rådighedsbeløb til formålet er som konsekvens heraf nulstillet og prioriteret til andre formål. Byrumsforbindelsens funktion, udformning og finansiering skal afklares i løbet af 2021.  

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2021 afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til midlertidige aktiviteter som en skaterbane eller lignende.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til midlertidige aktiviteter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb,

  at rådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr. i 2021 frigives,

  at der igangsættes en proces for planlægning og realisering af midlertidige aktiviteter, og

  at Vækstudvalget for Land og By bemyndiges til at træffe beslutning om udformning af midlertidige aktiviteter i forbindelse med udviklingen af projektgrundene Nørreport 5-19 samt Ramsherred 1.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 14-01-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/12034, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Denne sag drejer sig om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 96 Ensted Havn og Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2015.

  Områdets overordnede anvendelse tager udgangspunkt i Vækststrategi 2018-2030 og Datacenterstrategi 2022. Aabenraa Kommunes succes med at tiltrække digitale virksomheder fra en global vækstbranche beskrives i vækststrategien som en oplagt base og vækstpotentiale i forhold til samarbejder med og tiltrækning af underleverandører og følgeindustri inden for datacenterindustrien, herunder også virksomheder i inden for clean-tech og recycling (genanvendelse). Et af Datacenterstrategiens delmål er at skabe grobund for tiltrækning og udvikling af følgeindustri frem mod 2022. I forhold til Ensted Havn og lokalplanens miljømæssigt betingede anvendelsesregister er der en oplagt mulighed for at understøtte datacenterstrategien.

  Det er lokalplanens formål at udlægge hovedparten af det område, der tidligere udgjorde Enstedværket til erhvervshavn og give mulighed for placering af erhvervsvirksomheder i miljøklasse 2-7. Lokalplanen skal sikre, at området kan anvendes til større bygningsvolumener og virksomheder, som udnytter den attraktive beliggenhed ved havn og gode adgang til det overordnede vejnet.

  Et forslag til lokalplan nr. 96 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 med tilhørende miljøvurdering har været fremlagt i offentlig høring fra den 2. september 2020 til den 11. november 2020.

  I forbindelse med høringen indkom der i alt 5 høringssvar. Det ene høringssvar var ledsaget af en underskriftsindsamling. Sammen med dette var indsendt 81 underskrifter fra beboere i nærområdet samt støtteerklæringer fra Biavlerforening Sønderjylland med 130 medlemmer og fra Styrtom Grundejer- og beboerforening med 105 medlemmer. Høringssvarene omhandler påstand om mangel på nærmere bestemmelser for virksomhedstyper, begrundelse for udvidelse af byzonen, ønsker om yderligere begrænsninger i bebyggelsens omfang og højde, bestemmelser om begrænsning af støj fra virksomheder og havnedriften, regulering af trafikken til og fra området, herunder adgangsforhold til de forskellige områder og adgang til strandområdet, drift- og vedligehold af veje, regulering i forhold skibstrafik, områdets udseende og større krav til afskærmende beplantning samt ønsker om en beplantningsplan.

  Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat af 22. december 2020. Høringsnotatet indeholder et resumé af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger hertil og indstilling til beslutning. Høringssvarene indstilles delvist imødekommet. Beplantningsbælter: Der indsættes bestemmelser med hensyn til placering og bredde af disse og krav til træer af god højde således at området bedre visuelt afskærmes. Bygningsregulering: Der indsættes bestemmelse om et skråt højdegrænseplan, der skal sikre, at især byggeri med højde over 25 meter virker mindre massiv. Vejbetjening: Det sikres, at der til hver tid skal kunne etableres en vej for tung trafik til området, hvor EOT er beliggende i dag via havnens hovedport. Høringssvar vedrørende yderligere indskrænkelse af miljøklasser og bygningshøjder imødekommes ikke.

  De høringsvar, der omhandler forhold, der ikke kan reguleres af en lokalplan imødekommes ikke. Disse må løses gennem den lovgivning, som regulerer forholdet eller ved forhandling mellem de berørte parter. Det drejer sig blandt andet om støjgrænser, som fastsættes efter miljølovgivningens tilladelser og ejerforhold af veje og arealer og dertil hørende drift og vedligeholdelse af disse.

  Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Den sammenfattende redegørelse indsættes i den endeligt vedtagne Lokalplan nr. 96.

  Planmæssige forhold

  Med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 96 aflyses Lokalplan S8 og S16. Med vedtagelsen overføres et mindre område fra landzone til byzone.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at Kommuneplantillæg nr. 7 vedtages endeligt med de indstillede ændringer i høringsnotat af 22. december 2020,
  at Lokalplan nr. 96 Ensted Havn vedtages endeligt med de indstillede ændringer i høringsnotat af 22. december 2020, og
  at sammenfattende redegørelse af 22. december 2020 vedtages og offentliggøres sammen med de to vedtagne planer.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 14-01-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/10879, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 136 for et solenergianlæg ved Bjerndrup og et forslag til Kommuneplantillæg nr. 39 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 30. september til den 25. november 2020. Der er udarbejdet en miljøvurdering i tilknytning til planforslagene, samt en miljøkonsekvensrapport for selve projektet med et tilhørende udkast til §25-tilladelse (tidl. VVM-tilladelse), som i samme periode har været fremlagt i offentlig høring.

   

  Lokalplanen har til formål at sikre en anvendelse til vedvarende energiproduktion med

  solenergi. Med lokalplanen skabes planmæssige rammer for grøn omstilling, som Byrådet har formuleret visioner om i Strategi for Bæredygtig udvikling 2020-2025. Området må således kun anvendes til tekniske anlæg i form af solenergianlæg og de for anlæggets nødvendige tekniske installationer og bygninger. Derudover kan den eksisterende anvendelse af el-produktion med vindmøller fortsætte. Lokalplanen skal endvidere sikre, at solenergianlægget så vidt muligt indpasses i landskabet. Anlæggets indvirkning på landskabet og naboer søges minimeret ved anti-refleksbehandling af solenergipanelerne og etablering af afskærmende beplantning langs lokalplanområdets grænse.

   

  Kommuneplantillæg nr. 39 muliggør lokalplanlægningen, idet området ligger uden for eksisterende kommuneplanrammer.

   

  I forbindelse med høringen indkom der i alt fem høringssvar, hvoraf to var uden bemærkninger. Høringssvarene omhandler påvirkning på nærområdet ved Bjerndrup, dyreliv, værditab på ejendomme og den afskærmende beplantning omkring anlægget.

   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et høringsnotat, dateret den 1. december 2020, som

  indeholder resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstillinger til ændring af lokalplanen og kommuneplantillægget. Bemærkningerne medfører en tilføjelse i lokalplanbestemmelserne omkring afskærmende beplantning ved boligerne i nærheden af anlægget.

   

  I den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen vurderes det, at miljøvurderingen er dækkende for planerne, idet ændringerne er af mindre og positiv betydning.

   

  Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i udkastet til §25-tilladelse, der således også kan vedtages og offentliggøres.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2015. På denne baggrund

  er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 39, der muliggør etablering af tekniske

  anlæg i området via udlæg af et nyt rammeområde.

   

  Der er foretaget en miljøvurdering af planforslagene, hvor påvirkningen på natur, dyreliv, jord,

  grundvand, luft og klimatiske forhold, støj samt landskab og de visuelle konsekvenser

  er vurderet.

  Der er ligeledes udarbejdet en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM) af projektet, der

  behandler de samme emner som miljøvurderingen. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af

  bygherre, og vurderingerne heri er således bygherres, jf. reglerne i Miljøvurderingsloven.

   

  I begge miljørapporter konkluderes, at der vil være en visuel påvirkning af lokalplanområdets

  omgivelser, men at denne vil blive lille, når den afskærmende beplantning har etableret sig.

  Desuden vil der være en positiv påvirkning på natur, grundvand og luftforurening, samt en

  ubetydelig negativ påvirkning på omgivelserne med hensyn til støj.

   

  I den sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen opsættes et overvågningsprogram, der sikrer, at den afskærmende beplantningsvækst overvåges og eventuelt erstattes i de første 5 år efter etablering.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 39 vedtages endeligt,

  at Lokalplan nr. 136 vedtages endeligt med de ændringer der fremgår i høringsnotatet af 1. december 20202,

  at den sammenfattende redegørelse, der er udarbejdet i medfør af miljøvurderingsloven godkendes og indsættes i Lokalplan nr. 136 og i Kommuneplantillæg nr. 39, og

  at §25-tilladelsen vedtages endeligt.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 14-01-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/13677, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges forslag til Lokalplan nr. 134 og Kommuneplantillæg nr. 37 samt miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport for en udvidelse af biogasanlægget på Tågholmvej, vest for Rødekro.

  Planområdet er cirka 5,2 ha og består i dag af det eksisterende biogasanlæg samt landbrugsjord. Biogasanlægget blev etableret i 2002 og er hen over årene blevet udvidet. I 2019 blev der etableret et opgraderingsanlæg, så der nu afsættes opgraderet biogas af naturgaskvalitet. Biogasanlægget er således med til at reducere udledningen af drivhusgasser og levere grøn energi. Med lokalplanen skabes planmæssige rammer for grøn omstilling, som Byrådet har formuleret visioner om i Strategi for Bæredygtig udvikling 2020-2025.

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 37 udpeger et nyt rammeområde til et teknisk anlæg og muliggør dermed lokalplanlægningen, idet området ligger uden for eksisterende kommuneplanrammer. Desuden parallelforskyder kommuneplantillægget en økologisk forbindelse samt udpeger planområdet til et fælles biogasanlæg.

   

  Lokalplanen har til formål dels at fastlægge planområdet til teknisk anlæg i form af biogasanlæg og tilhørende faciliteter og dels at etablere afskærmende beplantning samt en jordvold. Derudover tildeles der bonusvirkning for nogle af tankene mv. Planområdet ligger i landzone og forbliver i landzone.

   

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af de to planforslag. Planforslagene er vurderet i forhold til
  en række miljøpåvirkninger, som den ændrede anvendelse kan medføre, herunder hvordan eventuelle negative påvirkninger kan afværges og overvåges.

   

  Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt miljøvurderingen af planerne er udarbejdet på baggrund af et fuldt udbygget biogasanlæg, og inkluderer derfor både eksisterende bebyggelse, etape 1 og etape 2.

   

  Det konkrete projekt, der miljøvurderes i miljøkonsekvensrapporten (tidligere VVM), omfatter en pumpeledning til gylle op til Kassøvej 54 samt etape 1 af udvidelsen. Etape 2 indgår således ikke i miljøkonsekvensrapporten efter ønske fra bygherre. På baggrund af miljøkonsekvensrapporten er der udarbejdet et udkast til en §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse). Disse fremlægges i høring sammen med planforslagene og miljøvurderingen af planerne. Ønskes en etape 2 etableret senere, skal denne udvidelse screenes med hensyn til påvirkninger på miljøet, og der skal eventuelt udarbejdes en ny miljøkonsekvensrapport.

   

  Både miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport har vurderet påvirkninger på; befolkning, menneskers sundhed, natur, landskab, jordbund, vand, lugt, klima, materielle goder, støj, vibrationer, trafik og ulykkesrisiko. Grundet indarbejdede afværgeforanstaltninger og vilkår i henholdsvis §25-tilladelse og en efterfølgende miljøgodkendelse, vurderes det, at hverken planer eller projekt har en væsentlig negativ indvirkning på ovennævnte miljøforhold.

   

  Forvaltningen indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 37 og forslag til Lokalplan nr. 136 med tilhørende miljøvurdering samt miljøkonsekvensrapport og udkast til §25-tilladelse godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger forventeligt fra primo februar 2021.

  Planmæssige forhold

  Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2015. På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 37, der muliggør etablering af tekniske anlæg i området.

   

  Der har været indkaldt idéer og forslag efter planlovens § 23c den 15.-29. juni 2020 forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget. I forbindelse med høringen kom der ét høringssvar fra Miljøstyrelsen. Dette omhandlede blandt andet, at dele af planområdet er udlagt som en økologisk forbindelse, hvilket potentielt kan være i konflikt med de nationale interesser. Denne foreslås flyttet med kommuneplantillægget.

   

  Miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport

  Ved udvidelse til mere end 100 ton affald pr. dag bliver biogasanlægget omfattet af Bilag 1 i

  Miljøvurderingsloven, hvorfor der er udarbejdet miljøvurdering af planerne og en miljøkonsekvensrapport for projektet.

   

  Forud for miljørapporterne er der udarbejdet afgrænsningsnotater. Disse har været i høring 7. - 21. september 2020. Der kom syv høringssvar, hvoraf de fem var en tilbagemelding om, at notatet ikke giver anledning til bemærkninger. De to øvrige høringssvar går på mindre ændringer i forhold til formuleringen i afgrænsningsnotatet samt en kommentar fra Hjordkær Vandværk om en drikkevandsledning, som pumpeledningen skal krydse.

   

  I miljøvurderingen forelægges et forslag til overvågningsprogram, der sikrer, at den afskærmende beplantningsvækst overvåges i de første 5 år efter etablering.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Kommuneplantillæg nr. 37 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til Lokalplan nr. 134 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger,

  at miljøvurderingen af planforslagene vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

  at miljøkonsekvensrapporten og udkast til §25-tilladelse for etape 1 vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 14-01-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/30518, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Denne sag drejer sig om godkendelse af et forslag til Lokalplan nr. 98-1 Sluse og pumpestation ved Mølleåens udløb i Aabenraa og kommuneplantillæg nr. 46 for et nyt rammeområde 1.1.238.T til teknisk anlæg. Sluse og pumpestationen er en del af kommunens indsats for at klimasikre Aabenraa bymidte.

  Formålet med tillæg nr. 1 er at åbne mulighed for at opføre en pumpestation over terræn, idet den oprindelige lokalplan kun gav mulighed for en underjordisk pumpestation. Der vil således kunne opføres en bygning på op til 400 m2 og med en højde på op til 12 meter over kote 0,0 m, som kan rumme en pumpestation (snekkeanlæg) og bygning med teknikrum, som skal rumme motorer og elforsyning m.v. Over pumpestationen gives mulighed for en udsigtsplatform. Pumpestationen og sluseanlægget forberedes til at kunne integreres i strandpromenadens forløb langs Mølleåens udløb mellem Søndre Havnevej og lystbådehavnen.

  Forslaget er et tillæg nr. 1 til en eksisterende lokalplan og dækker kun delområde 6 og en mindre del af delområde 3 i Lokalplan nr. 98.

  Der har forud for udarbejdelsen af forslaget til Kommuneplantillægget været indkaldt ideer og forslag i november 2020. Der indkom ingen ideer og forslag i høringsperioden.

  Der er udarbejdet en screening af planforslagene i henhold til miljøvurderingsloven. Screeningen har ligeledes været sendt i høring hos en række myndigheder. Forvaltningen har ud fra screeningen og høringen hos myndighederne vurderet, at planerne ikke skal miljøvurderes. Det indstilles således, at der ikke udarbejdes miljøvurdering, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene.

  Forvaltningen indstiller, at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 46 og forslag til Lokalplan nr. 98-1 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger forventeligt fra primo februar 2021.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af Lokalplan nr. 98 Skibbroen/ Sønderjyllandskajen. Med den endelig vedtagelse aflyses denne inden for det område, som er omfattet af Lokalplan nr. 98-1.

  Området er omfattet af kommuneplanramme 1.1.043.F Lystbådehavn og en mindre del af ramme 1.1.069.E Skibbroen/ Sønderjyllandskajen. Kommuneplantillæg nr. 46 har til formål at udlægge et mindre området til teknisk anlæg. Der udlægges et nyt rammeområde 1.1.238.T.

  Området er beliggende i byzone. Zoneforholdene ændres ikke.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2015 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger,
  at forslag til Lokalplan nr. 98-1 Sluse og pumpestation ved Mølleåens udløb godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
  at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af de to planforslag og at afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med de to planforslag.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 14-01-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37209, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Denne sag drejer sig om et forslag til et tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 1 Sommerhusområde ved Sandskærvej, Løjt.

  Vækstudvalget for Land og By besluttede på udvalgsmødet den 5. november 2020, at der udarbejdes et tillæg til lokalplan 1-1 med mulighed for en taghældning på op til 25° for saddeltage. Baggrunden for beslutningen var en ansøgning om mulighed for at opføre et sommerhus med en taghældning på 25o. Forvaltningen forslår ligeledes en mindre lempelse i forhold til at mindre bygninger og bygningsdele kan udføres med fladt tag. Der har i forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget været stillet spørgsmål fra ejer af de usolgte grunde om, hvilke typer af bebyggelse der skulle medregnes i det maksimalt tilladte areal til bebyggelse på 170 m².

  Lokalplan nr. 1 blev aflyst i forbindelse med byrådets vedtagelse af Lokalplan 1-1, som er et tillæg nr. til lokalplan nr. 1.

  Forvaltningen har udarbejdet et tillæg 2 til gældende Lokalplan 1-1, der kan imødekomme ovenstående ønsker. Såfremt Lokalplan nr. 1-2 vedtages endeligt vil Lokalplan 1-1 fortsat være gældende bortset de tre ændrede bestemmelser vedrørende taghældning i § 6.8 i form af taghældning på op til 25 grader, mulighed for mindre bygninger eller bygningsdele med fladt tag og præcisering af bestemmelsen i § 6.4 om det maksimale areal til bebyggelse for den enkelte grund.

   

  Der er udarbejdet en screening af lokalplanforslaget i henhold til Miljøvurderingsloven. Forvaltningen har ud fra screeningen vurderet, at planændringerne ikke skal miljøvurderes. Det indstilles således, at der ikke udarbejdes miljøvurdering og afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget.

   

  For forslag til lokalplaner af mindre betydning kan Byrådet fastsætte en frist på mindst 2 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod planforslaget. Forvaltningen indstiller således, at planforslaget fremlægges i høring i 2 uger forventeligt fra medio februar 2021.

   

  Planmæssige forhold

  Lokalplanforslaget er kommuneplanramme 1.7.002.S Sommerhusområde. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2015.

  Området er beliggende i sommerhusområde. Zoneforholdene ændres ikke.

  Lokalplantillægget medfører ikke ændringer i forhold til omfang og placering af bebyggelse eller bebyggelsens udseende bortset fra taghældningen. Området ligger inden for kystnærhedszonen. Ændringerne medfører ikke væsentlige ændringer af bebyggelsens påvirkning af kystlandskabet, idet de maksimale bygningshøjder ikke ændres.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at forslag til Lokalplan nr. 1-2 Sommerhusområde ved Sandskær godkendes og sendes i offentlig høring i 2 uger, og
  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslaget og at beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 14-01-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38425, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes forslag til revideret Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse og forslag til revideret Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning.

   

  Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v. samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 83 og 86.

   

  Der er ændret i intervalet for forløbsvarigheden for vedligeholdende træning. Dette er dels sket med baggrund i en politisk beslutning om at reducere sagsgangen og en gennemgang af aktive sager i 2019, hvor det viser sig, at der reelt ikke afsluttes borgere efter 3 måneder, medmindre borgeren selv ønsker det.

   

  Der er fortsat fokus på, at borgerne skal kunne anvende digitale løsninger for at supplere eller modtage genoptræning.

    

  I den daglige tilrettelæggelse af træningsopgaven er der fokus på at både vedligeholdende træning og genoptræning skal have et mål og være tidsbegrænset. Borgeren kan dog godt få to eller i særlige tilfælde flere forløb i forlængelse af hinanden.

   

  Genoptræning og vedligeholdende træning skal ses i sammenhæng med den samlede rehabiliterende indsats.

   

  Fokus på målrettet indsats også i forhold til vedligeholdende træning betyder, at flere borgere får et mere målrettet tilbud og herefter overgår til et tilbud udenfor kommunalt regi. Tilbuddene har en tidsbegrænset karakter.

   

  Udredning af en borgers træningspotentiale sker typisk på anmodning fra Visitationen, da denne udredning skal anvendes i sagsbehandlingen og indgå i beslutning af, om borgeren kan visiteres til træning.

   

  Der visiteres således til en ramme i form af pakker i forhold til opgaven, og det er terapeutens opgave sammen med borgeren at tilrettelægge træningen ud fra borgerens behov og indenfor den givne ramme.

   

  Borgere på plejehjem visiteres ikke til vedligeholdende træning, idet det indgår som en del af den daglige opgave. Borgere på plejehjem bevilliges dog, på lige vilkår med borgere i eget hjem, hjælp til genoptræning.

  Økonomi og afledt drift

  Budget 2021 til visiteret træning udgør 15,577 mio. kr. fordelt med 12,211 mio. kr. til Sundhedslovens § 140 genoptræning, 1,661 mio. kr. til Servicelovens § 86, stk.1 træning, 3,352 mio. kr. til Servicelovens § 86, stk. 2 træning. Endvidere er reserveret 0,354 mio. kr. til nytilgang.

  Høring/udtalelse

  Efter aftale forelægges kvalitetsstandarderne Seniorrådet til orientering.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at kvalitetsstandard for vedligeholdende træning godkendes, og

  at kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 13-01-2021

  1. – 2. at anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38425, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes revideret Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2021.

   

  Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v., samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 83 og 86.

   

  Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2021 at øge serviceniveauet for borgere, der modtager hjemmehjælp.

   

  Øgningen er sket dels i forhold til målgruppen, der modtager klippekort og dels i forhold til hjemmeplejeleverandørernes mulighed for at tilbyde individuel klippekort til aflastning af pårørende til demente og borgere, der ikke er selvvalgt ensomme.

   

  Denne udvidelse er beskrevet i forslag til kvalitetsstandard. Ligeledes er det præciseret, hvornår der kan gives kompenserende rengøring efter eks. Covid-19 sygdom.

   

  Seniorrådets bemærkning vedrørende skærmbesøg er indarbejdet i forslaget til revideret

  kvalitetsstandard ved, at borgeren skal kunne håndtere metoden og se en mening med den.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede budget 2021 til hjemmehjælp udgør netto 141,107 mio. kr. Heraf udgør den kommunale leverandørs andel 115,147 mio. kr. og den private leverandørs andel 25,860 mio. kr.

   

  Kvalitetsstandarden forventes at være i overensstemmelse med den forventede efterspørgsel på ydelsen, således at visitationsrammen for hjemmehjælp overholdes.

  Høring/udtalelse

  Seniorrådet er hørt om forslag til revideret kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2021 den 18. december 2020.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at revideret kvalitetsstandard for hjemmehjælp godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 13-01-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38425, Sagsinitialer: SSK

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes revideret kvalitetsstandard for madservice i eget hjem.

   

  Kvalitetsstandard for madservice beskriver sammensætning og kvalitet af udbragt mad til borgerens hjem. Beskrivelsen tager udgangspunkt i det nuværende serviceniveau.

   

  Kvalitetsstandard for madservice skal en gang årligt godkendes i Byrådet og skal sikre sammenhængen imellem budget og det ønskede serviceniveau.

   

  Der er kun foretaget redaktionelle rettelser i den reviderede kvalitetsstandard for madservice.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2021 afsat 0,043 mio. kr. til visiteret madservice, idet øvrige omkostninger er brugerfinansierede.

   

  Kommunens udgift til madservice i eget hjem er 1 kr. pr. portion; øvrige udgifter afholdes af borgeren.

  Høring/udtalelse

  Efter aftale forelægges Kvalitetsstandard for madservice Seniorrådet til orientering.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at kvalitetsstandard for madservice godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 13-01-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/30777, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i budget 2021 afsat 2,8 mio. kr. til etablering af vinterbadefaciliteter, offentlige toiletter og videoovervågning på Sønderstrand.

   

  Vinterbaderne i Aabenraa består af to forskellige grupper; Foreningen ”Vikingeklubben i Aabenraa”, som blev dannet i 2012, har ca. 70 medlemmer. Derudover er der en stor gruppe af borgere, som anvender Sønderstrand til vinterbadning, men som ikke har medlemsskab i foreningen.

   

  Der er opført vinterbadefaciliteter i den tidligere kioskbygning under bastionen, hvor der er indrettet særskilte rum til foreningen og borgerne. Udfordringen i de nuværende faciliteter er, at rummene er meget små og ikke er egnet til formålet. Ud over de faste faciliteter i bastionen stiller kommunen endvidere en lejet pavillon til rådighed for foreningen som supplement.

   

  Foreningen har i samarbejde med forvaltningen og en ekstern rådgiver fået udarbejdet forskellige forslag til etablering af permanente faciliteter på Sønderstrand. Forslaget, hvor der bygges ind i den eksisterende trappe, vurderer forvaltningen, er den mest optimale løsning.

   

  Forvaltningen har efterfølgende fået udarbejdet et overslag med udvidelse af toiletter, da de sanitære faciliteter i bastionen heller ikke længere er tidssvarende.

   

  Forvaltningen anbefaler, at æstetikken i det udarbejdede skitseforslag opretholdes, men af hensyn til at sikre en mere multifunktionel indretning af bygningen, sker dette i samarbejde med Kommunale Ejendomme og begge vinterbadergrupper. Dette af hensyn til at sikre optimal fremtidig anvendelse.

   

  Kommunale Ejendomme har udarbejdet et prisoverslag på 2,4 mio. kr. på etablering af bygningen inklusiv etablering af toiletfaciliteter. Der er ikke udarbejdet prisoverslag på inventar og sauna samt etablering af videoovervågning, hvilket finansieres af de resterende 0,400 mio. kr.

   

  Af hensyn til en driftsmæssig optimering anbefaler forvaltningen endvidere, at det besluttes, at bygningen indrettes så både forening og borgere, som ønsker at vinterbade, skal gøre brug af den samme facilitet.

  Lovgrundlag

  Der skal søges om dispensation hos Kystdirektoratet for at kunne opføre bygningen.

   

  Det skal undersøges, hvordan reglerne er for at opsætte overvågning på stranden.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 2,8 mio. kr. i budget 2021-2024 til etablering af vinterbadefaciliteter, offentlige toiletter samt videoovervågning.

   

  Det skønnes at afledte merudgifter til forsikring, rengøring samt el, vand og varme udgør 0,035 mio. kr. årligt.

   

  Der er i beregningsgrundlaget taget udgangspunkt i, at de nye toiletfaciliteter erstatter de nuværende toiletfaciliteter under bastionen. Der forventes derfor ikke en merudgift til rengøring af toiletfaciliteter.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at projektet vedrørende etablering af vinterbadefaciliteter, offentlige toiletter samt videoovervågning godkendes, og

  at der gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til etablering af vinterbadefaciliteter på Sønderstrand, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i år 2021 på investeringsoversigten, og

  at anlægsbevillingen frigives.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2021

  -         1.at

  For stemte Lars Kristensen (V), Carina Underbjerg Hansen (V) og Jette Julius Kristiansen (O).

  Imod stemte Christian Panbo(A), Jonas Haase (A), Signe Bekker Dhiman (A) og Kurt Andresen (S) med følgende bemærkning:

  ”Vi ønsker at afvente resultatet af den i budgettet besluttede undersøgelse vedr. badefaciliteter/vandsportsarena ved Sønderstrand i maj 2021, således at projektet kan blive en del af disse fremadrettede planer”

   

  Lars Kristensen (V) begærede sagen i Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  Anbefales godkendt, idet

  8 stemte for (C, O, S, V, Ejler Schütt)

  3 stemte imod (A)

   

  Socialdemokraterne stemmer imod med følgende begrundelse ”Vi ønsker at afvente resultatet af den i budgettet besluttede undersøgelse vedr. badefaciliteter/vandsportsarena ved Sønderstrand i maj 2021, således at projektet kan blive en del af disse fremadrettede planer.”

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36487, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  Byrådet afsatte i budget 2019-2022 en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2019, 2020 og 2021 til Halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver.

   

  I 2021 er der et budget på 1,8 mio. kr. i vedligeholdelsespuljen og 0,2 mio. kr. i Akutpuljen. Derudover er der overført mindreforbrug fra tidligere år på 0,576 mio. kr. hvilket betyder at det samlede budget i 2021 er på 2,576 mio. kr.

   

  Forvaltningen foreslår, ud over godkendelse af de prioriterede projekter samt akutopgaver for 2021, at der prioriteres en række nye projekter, som der ikke var økonomisk mulighed for at prioritere i maj 2019.

   

  Vedligeholdelsespuljen

  Idrætsfaciliteter, hvis projekter blev prioriteret tilbage i maj 2019, kunne frem til 30. november 2020 indsende revidere projektforslag, hvis der skulle være opstået ændrede forudsætninger.

  Med baggrund i de fremsendte ændringer i projekterne har forvaltningen revideret de oprindelige prioriterede projekter.

   

  Idrætsfacilitet (1.000 kr.)

  Projekter

  2021

  Løjt Idrætsanlæg1)

  Renovering af gavl og etablering af nyt indgangsparti

  0,166

  Sport- und Kulturzentrum1) Tingleff

  Reparation af tagpap over omklædningsrum m.v.

  0,164

  Aabenraa Stadion1)

  Renovering af omklædningsrum 7 og 8

  0,208

  Ensted Idrætsanlæg1)

  Udskiftning af halbelysning til LED

  0,083

  Grænsehallerne1)

  Udskiftning af utæt ovenlys i forhallen

  0,208

  Bygninger – grønne områder

  Renovering af lysanlæg på idrætsanlæg

  0,250

  Prioriteret projekter i alt

   

  1,079

  1)Selvejende idrætsfacilitet

   

  Akutpuljen

  Alle idrætsfaciliteter har haft mulighed for at indsende en ansøgning, hvis der, siden Halpuljen sidst blev prioriteret den 15. januar 2020, er opstået en akut situation, som Kultur- og Fritidsudvalget vurderer at ville finansieres via Akutpuljen, som er en del af Halpuljen.

  Der er indkommet fire ansøgninger til Akutpuljen 2021.

   

  Idrætsfacilitet (1.000 kr.)

  Projekter

  2021

  Ensted Idrætsanlæg1)

  Rådgiver til kvalificering af bæredygtighedsprojekt

  0,042

  Bov Svømmehal

  Udskiftning af utætte armatur

  0,070

  Bolderslev Fritidscenter1)

  Nyt tagpap over omklædningsrum

  0,133

  Kliplev Kultur- og Idrætscenter1)

  Renovering af indgangsparti

  0,133

  Ansøgninger i alt

   

  0,378

  1)Selvejende idrætsfacilitet

   

   

  Forslag til anvendelse af restbeløb 2021

  Ud over de prioriterede projekter for 2021 til vedligehold og akutte opgaver er der således et restbeløb i 2021 på 1.119 mio. kr. Det anbefales at nedennævnte ikke-prioriterede projekter for i alt 1,065 mio. kr. igangsættes.

   

  Forslag til yderligere projekter finansieret af rådighedsbeløbet i 2021

  Idrætsfacilitet (1.000 kr.)

  Projekter

  2021

  Fladhøj Idrætsanlæg

  Udskiftning af ældre varmtvandsbeholder med varmeveksler

  0,096

  Felstedhallen

  Renovering af omklædnings- og badefaciliteter

  0,208

  Kliplev Kultur- og Idrætscenter

  Renovering af 2 stk. omklædningsrum

  0,125

  Løjt Idrætsanlæg

  Udskiftning af ventilator i ventilationsanlæg

  0,062

  Rødekro Svømmehal

  Renovering af gulv i omklædningsrum

  0,200

  Grænsehallerne

  Udskiftning af halgulv pga. slidtage

  0,374

  Yderligere projekter i alt

   

  1,065

   

  Herefter er der 0,054 mio. kr. i halpuljen i 2021 til senere disponering.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at forslag til prioriterede projekter godkendes, og

  at der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til ”Halpulje til større og mindre vedligeholdelsesopgaver” finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021, som frigives.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2021

  - 1.at Godkendt

  - 2.at Anbefalet godkendt

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2021

  2. at: Anbefales godkendt.

   

  Erwin Andresen deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/42339, Sagsinitialer: EKA
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/476, Sagsinitialer: HHEN
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/476, Sagsinitialer: HHEN