Beslutningsprotokol

tirsdag den 18. maj 2021 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

  -         Status på genforeningsfestligheder

  -         Plan ankenævnets afgørelse i relation til lokalplan for jollehavn

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/7580, Sagsinitialer: DLJA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til, om man ønsker at igangsætte en ekstern juridisk undersøgelse med henblik på afklaring af mulighederne for at kompensere grundejerne i Skovparken, som har haft udgifter til opførelse af en støjmur, som påkrævet i lokalplanen.

   

  Det fremgår af lokalplanen fra 2006, at der skulle opføres en støjmur i forbindelse med byggeriet i Skovparken. I 2012 udstedte kommunen et påbud om opførelse. Hverken grundejere eller entreprenør ønskede dog på daværende tidspunkt muren opført. Der blev derfor kigget ind i alternative muligheder bl.a. med afsæt i støjmålinger. Boligbyggeriets beliggenhed tæt på erhverv betød dog, at der ikke kunne dispenseres fra lokalplanens krav, og der blev i 2016 givet afslag på dispensation og påbud om opførelse til Horup Skovparken og grundejerne. I 2018 blev der indgivet politianmeldelse, idet påbuddet ikke blev efterkommet.

   

  Grundejerne lod muren opføre og rejste efterfølgende et krav mod entreprenøren, Horup Skovparken A/S. Grundejerne fik i retten i oktober 2020 medhold i, at ejendommen var behæftet med en mangel, og at de derfor havde krav på erstatning fra Horup Skovparken A/S for udgifterne til opførelsen af muren. Grundejerne fik dog ikke dækket deres krav, da Horup Skovparken A/S blev likvideret.

   

  Aftale forsøgt indgået

  På baggrund af en politisk dialog med Per Horup, hvor der blev tilkendegivet, at i det omfang en ekstern juridisk undersøgelse fik belyst, at kommunen ikke havde handlet ansvarspådragende, så ville Per Horup kompensere grundejerne via Horup Holding for deres udgifter til støjmuren.

   

  Det har dog ikke været muligt at få denne aftale bekræftet, idet Per Horup ønskede aftalen også skulle honorere hans eventuelle krav mod kommunen. Krav som han ville rejse via Horup Holding A/S. En sådan aftale kan kommunen dog ikke lovligt indgå med en ekstern part, der ikke juridisk er part i sagen. Horup Skovparken A/S – som var part -  eksisterer ikke længere. 

   

  Kommunens rolle

  Kommunens egen juridiske vurdering er (jf. biag 1), at dommen ingen betydning har for den forpligtigelse de enkelte ejendomsejere påtog sig, da de erhvervede deres ejendom – forpligtigelsen til at etablere en støjvold. Grundejerne har derfor juridisk ikke lidt et tab.

   

  Grundejerne har på forskellig vis forsøgt at gardere sig mod denne forpligtigelse ved køb af ejendommen. Nogle af dem har fået sælger til at deponere et beløb, andre har fået nedslag i købsprisen. Der er også grundejere der ikke har sikret sig, og som nu har haft en udgift og et krav mod en virksomhed, der ikke eksisterer længere.

   

  Dommen stiller heller ikke spørgsmål ved kommunens ageren i sagen, lovligheden af påbuddene eller de efterfølgende politianmeldelser mv.

   

  Vurderingen af grundejerne ikke har lidt et tab medfører, at uagtet kommunen har begået fejl, herunder ansvarspådragende fejl, så kan kommunen kun være erstatningsansvarlig i det omfang, der er nogen der har lidt et tab på baggrund af kommunens fejl.

   

  Kommunen kan kun yde kompensation, hvis der er hjemmel til det. Det er vurderingen der ikke er hjemmel til at udbetale erstatning/kompensation, idet der ikke er lidt et tab.

   

  Grundejerne har efterfølgende klaget til Folketingets Ombudsmand over kommunens håndtering. Ombudsmanden afviste i marts 2021 at behandle sagen jf. bilag 2

   

  Ekstern juridisk undersøgelse

  I det omfang, man fortsat ønsker at få kvalificeret, om der er mulighed for at kompensere grundejerne, herunder få belyst hvorvidt kommunen har begået ansvarspådragende fejl, ved ekstern advokat, kunne det være relevant at stille advokaten følgende spørgsmål:

  -         har kommunen hjemmel til uden sagsanlæg at kompensere grundejerne helt eller delvist for udgifter til opførsel af muren?

  -         Har kommunen handlet ansvarspådragende i forbindelse med sikring af lokalplanens opfyldelse blandt andet med baggrund i det langstrakte forløb?

   

  Der gøres opmærksom på, at en ekstern advokat undersøgelse vil trække betydelige ressourcer i forvaltningen, da der er mere end 250 dokumenter i sagen, som ville skulle kvalificeres og behandles.

  Endvidere påpeges det, at en ekstern undersøgelse med det fokus at få vurderet, om forvaltningen har lavet fejl, naturligvis berører medarbejderne.

   

  Udgiften til advokat må forventes at ligge på ca. 100.000-150.000 kr.

  Indstilling

  Plan, Teknik og Miljø indstiller,

  at der ikke igangsættes en ekstern juridisk undersøgelse.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

  Udsat. Der udarbejdes en redegørelse for forløbet herunder en tidslinje for projektet før yderligere behandling.

   

  Lars Kristensen (V) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/40320, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Skolevænget 33, den tidligere Fjordskole, har med sin beliggenhed centralt i Campus en unik

  og attraktiv beliggenhed i Aabenraa by. Arealet er tæt på midtbyen med god tilgængelighed,

  mange parkeringsmuligheder, skole, uddannelser og en vifte af kultur- og fritidsaktiviteter, der

  ligger som nærmeste naboer.

   

  Økonomiudvalget besluttede på mødet den 9. februar 2021, at udviklingen af Skolevænget på kort og lang sigt skal tage udgangspunkt i at placere funktioner, der naturligt hører hjemme i området eller kan bidrage til en positiv udvikling i dag- og aftentimerne i campusområdet, og at fagudvalg bidrager med input og kvalificering for udvalgte områder.

   

  Fagudvalgene har i forbindelse med møderne i april 2020 behandlet inputs, der indgår i en samlet status til Økonomiudvalget.

   

  Målet er at skabe et beslutningsgrundlag for den fremtidige anvendelse af Skolevænget 33 og

  et overblik over mulige investeringstiltag på kort og lang sigt - eksempelvis nedrivning, etablering af midlertidige studieboliger, midlertidige funktioner i de gamle gymnastiksale.

   

  Plan, Teknik & Miljø har samlet de forskellige forvaltningers bidrag i det bilag 1 - statusnotat.

  Nedenfor opsummeres input fra sagsfremstillingerne og beslutninger fra de forskellige fagudvalgsområder i en kort statusredegørelse.

   

  Vækstudvalget for Land og By:
  Disposition af det samlede område, herunder kvalificering af muligheden for midlertidige studieboliger.

  Det vurderes, at midlertidige studieboliger kan være et godt supplement for målgruppen af studerende. Der er usikkerhed om, hvorvidt det er muligt at genbruge pæle og bæringer fra den oprindelige bygning (nr. 1) i en ny konstruktion, fordi den aktuelle tilstand ikke er fuldt undersøgt, og fordi kravene til stabilitet og bæreevne er en vigtig forudsætning for ny anvendelse. (se i øvrigt bidrag fra Teknik- og Miljøudvalget)

  Udvalget godkendte, at der arbejdes videre med placering af midlertidige studieboliger og en overordnet disponering jf. bilaget Screenings og mulighedsstudiet for Skolevænget 33.

  Kultur- og Fritidsudvalget: 
  Anbefalinger til anvendelse af de gymnastiksales fremtidige anvendelse og forslag til relevante tiltag i området, der understøtter aktiviteter i Campus inde og ude.

  Det vurderes, at bygningerne 6-8, sale og omklædningsrum, indvendigt fremstår anvendelige. Bygningerne vurderes udvendigt at kunne bearbejdes arkitektonisk, så de får appel til forskellige kultur- og fritidsbrugere. 

  Børn og Kulturforvaltningen har i bilag 2 afvejet fordele og ulemper ved et scenarie på kort sigt og to scenarier på længere sigt:

  På kort sigt vil gymnastiksalene uden tilpasningen til BR-18 kunne anvendes som supplement til Arena Aabenraas faciliteter. Det kunne for eksempel være til kampsport, dans, yoga mv.  

  På længere sigt er der afvejet fordele og ulemper ved anvendelse til:

  Scenarie 1 Campus-hovedkvarter.
  Den neutrale matrikel, som Campusrådet efterspørger, med plads til kreative værksteder, mødelokaler, dans, idræt og foredrag. Indretningen skal ses i sammenhæng med eksisterende og nye udendørs faciliteter omkring for eksempel musik, idræt street og skate.

  Scenarie 2 Musikaktiviteter.
  Indretning af øvelokaler til kor, bands og større amatør-ensembler, såvel rytmiske som akustiske. Mulighed for fælles node- og uniformsarkiv samt samling af større instrumenter.  Uanset anvendelse vil det fordre, at der tilknyttes driftspersonale og aktivitetsmedarbejdere.

  Der vurderes, at omkostningerne ved tilpasning til BR-18 vil være på niveau med at etablere nybyggeri.

  Udvalget anbefaler, at bygningerne 6-8 (gymnastiksalene) anvendes til Campus-Hovedkvarter jf. sagsfremstillingen og på kort sigt anvendes som supplement til Arena Aabenraas faciliteter.

  Teknik- og Miljøudvalget
  Kvalificering af omkostninger ved nedrivning og miljøforanstaltninger i området.

  Samlet set vurderer forvaltningen, at nedrivningen vil koste mellem 7,1 og 8 mio. kr. baseret på seneste erfaringspriser for seneste nedrivningsentrepriser, hertil kommer reetablering og forskønnelse af de tilstødende udenomsarealer på 0,5 til 1,5 mio. kr., i alt 7,6 – 9,5 mio. kr.

  Udvalget anbefaler, at i det omfang bygningerne ønskes nedrevet, da fjernes disse i fuld omfang og pæle kappes til 1 meter under jorden.

  Børne- og Uddannelsesudvalget
  Undersøgelse af den ene af bygningernes egnethed til midlertidig dagpasningstilbud i en byggeperiode for en evt. ny daginstitution i Aabenraa by.

  Forvaltningen har sammen med Plan, Teknik & Miljø gennemgået 1999-bygningen (nr. 11) og vurderet muligheder og ændringer med henblik på at indrette bygningen som midlertidigt dagtilbud og har på baggrund heraf udarbejdet et overslag over nødvendige investeringstiltag samt tidshorisont for renovering og indretning af bygningen til dagtilbudsformål for 3-5 årige børn. Det vurderes, at bygningerne på Skolevænget 33 i Aabenraa kan indrettes som midlertidigt dagtilbud, og det vurderes at beløbe sig til en investering på ca. 6,6 mio. kr.

  Udvalget besluttede at videregive forslaget til Plan, Teknik & Miljø.

  Ovennævnte bidrag fra fagudvalgene vil indgå i et samlet beslutningsgrundlag for den fremtidige anvendelse af Skolevænget 33. Grundlaget vil indeholde et overblik over den samlede økonomi og anbefalinger til områdets anvendelse på kort og lang sigt.

  Der foreslås følgende proces.

  På Økonomiudvalgets møde den 18. maj drøftes, hvilke tiltag der skal kvalificeres yderligere.

  På Økonomiudvalgets møde i juni kommer forvaltningen med forslag til, hvilke tiltag der skal kvalificeres yderligere med henblik på, at det kan indgå i budget processen for budget 2022-2025.

  På Økonomiudvalgets møde i august lægges der op til beslutning om, hvilke af tiltagene, der konkret skal indgå i budgetprocessen.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at statusredegørelsen tages til efterretning, og
  at udvalget drøfter hvilke tiltag der skal kvalificeres yderligere.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

  1. at godkendt, og

  2. at drøftet idet det afklares på Økonomiudvalgets møde i juni, hvilke tiltag der skal kvalificeres yderligere med henblik på at indgå i budgetprocessen.

   

  Lars Kristensen (V) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/5215, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til en prioritering og medfinansiering af en motorvejsbro i forbindelse med Kejsergades forlængelse og et samlet skitseprojekt over infrastrukturen og byggemodningen af erhvervsarealerne, der ligger vest for motorvejen i Bov.

   

  Erhvervsarealerne i Bov indgår i den udviklingsretning for erhvervsområdet vest for motorvejen, der er anført i Vækstplan 2022 og Helhedsplanen for Padborg. Af bilag 1 fremgår kort over området.

   

  Erhvervsarealer i området er attraktive, og der er allerede solgt arealer til Hummel og SAP og deraf afledt igangsat anlægsarbejder i forbindelse med Skandinavienvejs forlængelse. Samtidig er der efterspørgsel på arealerne i erhvervsområdet fra virksomheder, der potentielt vil etablere sig. Efterspørgslen betyder, at der arbejdes med en yderligere udvikling af erhvervsarealerne vest for motorvejen i Bov.

   

  Med det nuværende anvendelsesformål og ved fuld belægning af transporttunge erhverv i det videreudviklende erhvervsområde vest for motorvejen, har Vejdirektoratet senest i januar 2021, i fremsendt notat, fastholdt, at der skal etableres en broforbindelse over motorvejen.

   

  Rambøll har i rapport fra april 2020 estimeret omkostningerne til mellem 47,3 og 51,3 mio. kr. for en etablering af bro i forbindelse med Kejsergades forlængelse.

   

  I forbindelse med præsentationen af infrastrukturplan 2035 ”Danmark Fremad” er der den 16. april 2021 blevet sendt et borgmesterbrev til Folketingets Transportudvalg, Folketingets Finansudvalg, øvrige partimedlemmer valgt i Sønderjylland og partiformænd. Brevet argumenterer for, hvorfor der er behov for en bro i forbindelse med Kejsergades forlængelse og afsluttes med en opfordring til at lade en investering i broen indgå som en del af infrastrukturplanen.

   

  På ovenstående baggrund er det derfor, med udvikling af erhvervsarealerne vest for motorvejen for øje, hensigtsmæssigt, at der tilkendegives, at en medfinansiering til motorvejsbroen er prioriteret af kommunen. Det kan ikke vente til efterårets budgetlægning. En prioritering af motorvejsbroen vil gøre, at der kan blive indgået en aftale med Vejdirektoratet om projektering af broen, da det ligesom ved Aabenraa Nord vil være Vejdirektoratet, der senere vil skulle forestå byggeriet af broen.

   

  Det må forventes, hvis kommunens henvendelse om finansiering af en motorvejsbro skal anses som troværdig, at finansiering fra staten kræver en medfinansiering fra kommunen. Erfaringsmæssigt er det ca. 50% svarende til i størrelsesorden ca. 25 mio. kr.

   

  Det skal tages med i overvejelserne, at fuld udvikling af området ikke nødvendigvis alene sker til transporttunge erhverv, idet udvikling af hele området til den type virksomhed kræver store investeringer i kloakering.

   

  I forhold til de estimerede omkostninger til etablering af broen på mellem 47,3 mio. kr. og 51,3 mio. kr., kan det nævnes at Aabenraa Kommune i forbindelse med anlægsarbejderne ved motorvejstilslutning Aabenraa N, var medfinansierende med 50% af det samlede budget på 44,8 mio. kr. Det vil sige, at Aabenraa Kommunes andel af budgettet var 22,4 mio. kr.

   

  I forhold til arbejdet med projektering af broen anbefaler forvaltningen, at der bliver indgået en aftale med Vejdirektoratet om den del, da det ligesom ved Aabenraa Nord vil være Vejdirektoratet, der senere vil skulle forstå byggeriet af broen.

   

  På ovenstående baggrund anbefales det, at der prioriteres medfinansiering til motorvejsbroen i forbindelse med Kejsergades forlængelse, og at der igangsættes et skitseprojekt over infrastrukturen herunder cykelstier og byggemodningen af erhvervsarealerne vest for motorvejen i Bov.

  Økonomi og afledt drift

  Det har været et mål, at finansieringen ikke påvirker driftsudgifter eller anlægsprojekter på det skattefinansierede område som cykelstier eller børnehaver. Der er derfor kigget primært på ekstraordinære salgsindtægter og på jordforsyningsområdet.

  Prioritering af kommunal medfinansiering, herunder til skitseprojekt af infrastruktur og byggemodning, er i størrelsesorden ca. 25,0 mio. kr., der foreslås finansieret som vist i tabel 1 nedenfor:

   

  Tabel 1:

  Økonomisk oversigt

  Beløb i 1.000 kr.

  Udgift til kommunal medfinansiering

  25.000

  Provenu fra salg af Bjerggade 4K

  -5.980

  Provenu fra salg Hjordkær Børnehave

  -2.000

  Salg af erhvervsareal B6

  -3.400

  Mersalg af parcelhusgrunde

  -6.000

  Rammebeløb til erhvervsformål

  -3.000

  Øget indtægtskrav vedr. jordsalg

  -4.620

  I alt netto

  0

   

  Det fremgår af tabel 1, at den kommunale medfinansiering foreslås finansieret af provenuet fra salg af Bjerggade 4K på 5,980 mio. kr., der ved bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021 er tilført puljen vedrørende jordkøb under Økonomiudvalget. Herudover finansieres medfinansieringen ved salg af Hjordkær Børnehave, salg af erhvervsareal B6, mersalg af parcelhusgrunde og rammebeløb på 3,0 mio. kr. til erhvervsformål afsat under Vækstudvalget for Land og By. Den resterende udgift på 4,620 mio. kr. foreslås finansieret ved at øge indtægtsbudgettet vedrørende jordsalg.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der prioriteres kommunal medfinansiering til en motorvejsbro i forbindelse med Kejsergades forlængelse,

  at der afsættes et rådighedsbeløb i 2021 på 25,0 mio. kr. til kommunal medfinansiering af motorvejsbroen finansieret som angivet i tabel 1,

  at der igangsættes et skitseprojekt over infrastrukturen og byggemodningen af erhvervsarealerne, og

  at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til skitseprojekt over infrastruktur og byggemodning af erhvervsarealer finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til kommunal medfinansiering af motorvejsbroen, der frigives.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Lars Kristensen (V) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/4535, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021 er årets første bevillingskontrol. Denne sag indeholder omplaceringer inden for eget udvalg/bevillingsområde (netto 0), hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage.

   

  Øvrige ændringer på Økonomiudvalgets område er indeholdt i de efterfølgende sager på dagsordenen.

   

  Der er foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2021 i forhold til udvalgsområdet, i forhold til drifts og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  På grund af Covid-19 er der registreret en udgift i perioden 1.1. – 31.3.2021 på ca. 3,4 mio. kr. Heraf vedrører 0,247 mio. kr. områder under Økonomiudvalget. Der er afsat et budgetværn hertil på 4,3 mio. kr. i 2021. Der forventes fremlagt en enkeltsag i august, hvor en evt. kompensation fra Staten i midtvejsreguleringen for 2021 er kendt. Sagen vil indeholde en opgørelse på forventede mindre indtægter samt mer- /mindreudgifter forbundet med COVID-19.

   

  Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen på Økonomiudvalgets område er, at budget 2021 forventes overholdt.

   

  Der søges i denne sag om følgende:

  • Omplacering af 0,312 mio. kr. fra grundskyld (puljen til evt. reguleringer) til generelle tilskud til finansiering af nedsættelsen af statstilskuddet.
  • Omplacering af forventede mindreudgifter på IT-systemaftaler til en ramme til investering i digitalisering/automatisering.
  • Omplacering af merudgifter/mindreindtægter vedr. garantiprovision, låneoptagelse og AES til mindreudgifter på renter og afdrag samt fleksjobpuljen.

   

  Ændringerne er uddybet i vedlagte bilag i3.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at omplaceringer, i henhold til vedlagte bilag i3, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

  Godkendt.

   

  Lars Kristensen (V) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/29642, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021 er årets første bevillingskontrol og den behandles i fire sager.

   

  Nærværende sag indeholder et samlet overblik over de bevillingsmæssige ændringer, som følge af bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021.

   

  DRIFTEN:

  Der er i bevillingskontrollen på drift, samlet set, balance over årene.

   

  Der er med et forbrug på 650,8 mio. kr. en forbrugsprocent på servicerammen på ca. 23 % pr. 31.3.2021. Andelen af landsplans-rammen udgør ca. 2.777 mio. kr. og Aabenraa Kommune forventer at overholde servicerammen i 2021.

   

  Forbruget pr. 31.3.2021 er en smule under niveauet på samme tidspunkt i 2020. En væsentlig forklaring herpå er, at der i marts måned er tilbageført ca. 19 mio. kr. til driften vedrørende feriepenge udgiftsført i tidligere år.

   

  På Covid-19 er der registreret en udgift i perioden 1.1. – 31.3.2021 på ca. 3,4 mio. kr. Der er afsat et budgetværn hertil på 4,3 mio. kr. i 2021. Der forventes fremlagt en enkeltsag i august, hvor en evt. kompensation fra Staten i midtvejsreguleringen for 2021 er kendt. Sagen vil indeholde en opgørelse af nettomerudgifter forbundet med COVID-19.

   

  På barselspuljen forventes et mindreforbrug på 3-4 mio. kr. i 2021, bl.a. begrundet i færre barsler, lavere gennemsnitsudgifter og bortfald af kompensation for feriepenge.

   

  På Børn- og Uddannelsesudvalgets område angives forventede merudgifter inden for skoleområdet samt børn- og familieområdet, som forventes finansieret af mindreudgifter inden for udvalgets samlede budgetramme.

   

  På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes merudgifter på 3,2 mio. kr. Forvaltningen foreslår at der på førstkommende udvalgsmøde drøftes forslag til finansiering heraf.

   

  Arbejdsmarkedsudvalget forventer et mindreforbrug, der i forhold til de overførte budgetværn på overførsler og forsikrede ledige, først kan opgøres endeligt ved midtvejsreguleringen.

   

  ANLÆG:

  Der er i bevillingskontrollen på anlæg (inkl. jordforsyning), samlet set, balance over årene.

   

  Der forventes et anlægsforbrug i 2021 inden for den aftalte anlægsramme.

   

  Samlet set er der 103 igangværende anlægsprojekter (ekskl. jordforsyning), hvoraf 60 forventes afsluttet i 2021.

   

  Som resultat af gennemgangen af anlægsprojekterne foreslås 1,2 mio. kr., vedrørende 3 afsluttede projekter, tilført anlægspuljen under ØU, i den sideløbende sag ”Regulering af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter via anlægspuljen i f. m. bevillingskontrollen pr. 31.3.2021”.

   

  JORDFORSYNING:

  Samlet set forventes bevillingsrammen, på jordforsyningsområdet, overholdt i 2021.

   

  Der forventes merindtægter på boligsalg i 2021 på 5 – 10 mio. kr. De vil indgå i en kommende bevillingsmæssig sag.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet set ansøges, i de sideløbende sager, om følgende bevillingsmæssige ændringer:

  Område (beløb i 1.000 kr.)

  TB 2021

  RK 2022

  RK 2023

  RK 2024

  RK 2025

  2021-25 I ALT

  Indtægter:

   

   

   

   

   

   

  Skatter og tilskud i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Udgifter:

   

   

   

   

   

   

  Serviceudgifter

  -184

  574

  0

  0

  0

  390

  Overførselsudgifter/Forsikrede ledige

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Aktivitetsbestemt medfinansiering

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Renteudgifter

  -727

  0

  0

  0

  0

  -727

  Driftsudgifter i alt

  -911

  574

  0

  0

  0

  -337

  Nettolåneoptagelse m.v.:

   

   

   

   

   

   

  Låneoptagelse

  11

  0

  0

  0

  0

  11

  Afdrag

  326

  0

  0

  0

  0

  326

  Finansforskydninger

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Nettolåneoptagelse m.v. i alt

  337

  0

  0

  0

  0

  337

  Driftsudgifter og nettolåneoptagelse m.v. i alt

  -574

  574

  0

  0

  0

  0

  Anlæg

  -5.980

  0

  0

  0

  0

  -5.980

  Anlæg – Jordforsyning

  5.980

  0

  0

  0

  0

  5.980

  Anlæg i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Likviditetspåvirkning i alt

  -574

  574

  0

  0

  0

  0

  + = TB med træk på de likvide midler og - = negativ TB med tilførsel til de likvide midler

   

  På driften søges der samlet en negativ tillægsbevilling på 0,574 mio. kr. i 2021, der består at midler til personaleaktiviteter, som grundet Covid-19 ikke bliver afholdt i 2021, men søges overført til 2022.

   

  Ansøgningerne om bevillingsændringer er nærmere uddybet i de to sideløbende sager vedrørende bevillingskontrollen.

   

  De enkelte udvalg har behandlet bevillingskontrollen, herunder omplaceringer inden for eget bevillingsområde, på møder frem til den 12. maj 2021.

   

  En samlet talmæssig oversigt over interne omplaceringer m.v. fremgår af bilag 1. Bilag 2 er et notat med en sammenfatning af den økonomiske situation for de respektive udvalg. Bilag 3 viser en økonomisk oversigt pr. 31. marts 2021 med det forventede korrigerede budget efter bevillingskontrollen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at den samlede oversigt over bevillingsmæssige ændringer i 2021 m.v. tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Lars Kristensen (V) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/29642, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021 behandles i fire selvstændige sager. Denne sag vedrører tillægsbevillinger, til driften, som er finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

   

  Der søges i alt flyttet 4,707 mio. kr. mellem bevillingsområderne.

   

  Ændringerne vedrører primært:

  2,406 mio. kr. i årlig teknisk korrektion vedr. ændret elevtal på efterskoler samt U2 på Ungdomsskolen, flyttes fra Økonomiudvalget til Børne- og Uddannelsesudvalget

  1,711 mio. kr. til stimulering af oplevelsesindustrien for ældre og udsatte borgere, omplaceres fra pulje under Økonomiudvalget til Social- og Sundhedsudvalget

  1,666 mio. kr. til håndtering af faglige udfordringer og trivsel hos elever i grundskolen, omplaceres fra pulje under Økonomiudvalget til Børne- og Uddannelsesudvalget

  1,250 mio. kr. årligt i form af midler til ekstra sagsbehandling vedr. visitation og understøttelse omplaceres fra Social- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget

  Økonomi og afledt drift

  I denne sag indgår følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder – netto 0 (i 1.000 kr.):

   

  Udvalg *)

  TB 2021

  TB 2022

  TB 2023

  TB 2024

  TB 2025

  Skatter og generelle tilskud

  0

  0

  0

  0

  0

  Økonomiudvalg

  -4.707

  -1.336

  -1.336

  -1.336

  -1.336

  Social- og Sundhedsudvalg

  641

  -1.070

  -1.070

  -1.070

  -1.070

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg

  4.066

  2.406

  2.406

  2.406

  2.406

  Kultur- og Fritidsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  Vækstudvalget for Land og By

  0

  0

  0

  0

  0

  Serviceudgifter i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg – Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg - Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg – Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Overførselsområdet i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  Aktivitetsbestemt medfinansiering

  0

  0

  0

  0

  0

  Renter i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  Låneoptagelse, afdrag og finansforskydninger

  0

  0

  0

  0

  0

  ALT I ALT

  0

  0

  0

  0

  0

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler

   

  Tillægsbevillingsansøgningerne, der finansieres af andre udvalg/bevillingsområder, påvirker ikke kassebeholdningen i årene 2021 til og med 2025, hvor disse netto giver nul.

  Bevillingsændringerne er uddybet i vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at omplaceringer finansieret af andre udvalg/bevillingsområder i 2021-2025 (netto 0) godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

  Godkendt.

   

  Lars Kristensen (V) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/29642, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021 behandles i fire selvstændige sager. Denne sag vedrører ansøgninger om tillægsbevillinger, til driften, med påvirkning af kassebeholdningen.

   

  Samlet søges der om negative tillægsbevillinger i 2021 på 0,574 mio. kr., der tilføres de likvide midler. Den samlede virkning af denne sag for perioden 2021–2025, under ét, er at de likvide midler ikke påvirkes.

   

  Ændringerne vedrører:

  • 0,574 mio. kr., under Økonomiudvalget, der overføres fra 2021 til 2022 til personaleaktiviteter, som grundet Covid-19 ikke bliver afholdt i 2021

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021 udviser følgende tillægsbevillingsansøgninger (i 1.000 kr.):

   

  Udvalg/område *)

  TB 2021

  RK 2022

  RK 2023

  RK 2024

  RK 2025

  2021- 2025 I ALT

  Skatter og generelle tilskud

  -574

  574

  0

  0

  0

  0

  Økonomiudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Vækstudvalget for Land og By

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Serviceudgifter i alt

  -574

  574

  0

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg – Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg – Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Arbejdsmarkedsudvalg – Forsikrede ledige

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalg – Overførselsudgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Overførselsudgifter i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Aktivitetsbestemt medfinans.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Renter i alt

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Låneoptagelse, afdrag og finansforskydninger

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  ALT I ALT

  -574

  574

  0

  0

  0

  0

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler

   

  Tillægsbevillingsansøgningen er uddybet i det vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at ansøgningen om negativ tillægsbevilling på 0,574 mio. kr. i 2021, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes, og

  at ansøgningen om rammekorrektion på 0,574 mio. kr. i 2022, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Lars Kristensen (V) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/29642, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021 behandles i fire selvstændige sager. Denne vedrører anlæg.

   

  I 2021 ansøges om en indtægtsbevilling (negativ tillægsbevilling) til Økonomiudvalget på 5,98 mio. kr. i forbindelse med forventning om salg af en ejendom. Der søges en tilsvarende tillægsbevilling på 5,98 mio. kr. til Økonomiudvalget (jordforsyning), der tilføres puljen til jordkøb m.m. De samlede ansøgninger i 2021 påvirker ikke kassebeholdningen.

   

  For perioden 2022-2025, søges der ingen tillægsbevillinger. Alle anlægsprojekter er kommenteret i Bilag A2.

   

  Det korrigerede nettobudget til skattefinansierede anlægsprojekter pr. 31. marts 2021 udgør 271,9 mio. kr. ekskl. jordforsyning og 295,5 mio. kr. inkl. jordforsyning. Brutto udgør

  anlægsbudgettet 348,7 mio. kr. (inkl. jordforsyning).

   

  Staben skønner, at bruttoanlægsforbruget i 2021 (inkl. jordforsyning) vil lande omkring 220 mio. kr. Aabenraa Kommunes andel af anlægsrammen på landsplan udgør ca. 216 mio. kr.

   

  I den sideløbende sag ”Regulering af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter via anlægspuljen i f. m. bevillingskontrollen pr. 31.3.2021”, tilføres anlægspuljen til opsamling af mindreforbrug, under Økonomiudvalget, 1,216 mio. kr. i forbindelse med afslutning af 3 anlægsprojekter.

   

  Som Bilag A3 og Bilag A4 er vedhæftet to aktuelle investeringsoversigter for 2021-2025, hhv. eksklusive og inklusive de i nærværende bevillingskontrol ansøgte tillægsbevillinger.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021 udviser følgende tillægsbevillingsansøgninger:

   

  Udvalg/område *) (beløb i 1.000 kr.)

  TB i 2021

  RK i 2022

  RK i 2023

  RK i 2024

  RK i 2025

  2021-25 I ALT

  Økonomiudvalg

  -5.980

  0

  0

  0

  0

  -5.980

  Børne- og Uddannelsesudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Kultur- og Fritidsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Social- og Sundhedsudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Teknik- og Miljøudvalg

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Vækstudvalget for Land og By

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Skattefinansierede anlæg i alt

  -5.980

  0

  0

  0

  0

  -5.980

  Jordforsyning – Boligformål

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Jordforsyning – Erhvervsformål

  5.980

  0

  0

  0

  0

  5.980

  Jordforsyning – Ubestemte formål

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Jordforsyning i alt

  5.980

  0

  0

  0

  0

  5.980

  ANLÆG I ALT

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  *) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at der meddeles en indtægtsbevilling (negativ tillægsbevilling) til Økonomiudvalget på 5,980 mio. kr. i 2021, vedrørende salgsindtægter for salg af ejendomme, der tilføres de likvide midler,

  at der meddeles en tillægsbevilling til Økonomiudvalget (jordforsyning) på 5,980 mio. kr. i 2021, til puljen for jordkøb m.m., der finansieres via de likvide midler, og

  at status på de enkelte anlægsprojekter tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Lars Kristensen (V) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/29642, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

  På Økonomiudvalgsmødet den 13. marts 2018 blev det besluttet, at der skal etableres en anlægspulje til opsamling af mer-/mindre forbrug på igangværende anlægsprojekter. Formålet med etableringen af puljen er at opsamle mindreforbrug til at kunne prioritere anlægsprojek-ter, hvor der opstår uforudset merforbrug eller til at prioritere til helt andre formål.

   

  Midler til puljen tilvejebringes på følgende måder:

  • Hvor der som følge af evt. tilbudsgivning er et mindreforbrug (tilføres puljen)
  • Ændringer i materielle forudsætninger, der medfører mindre udgifter
  • Andre forhold, hvor mindre forbrug på et afsluttet anlæg i år, tilføres puljen

   

  I forbindelse med denne bevillingskontrol afsluttes 3 anlægsprojekter, hvor der i alt tilføres 1,216 mio. kr. til mer- /mindreforbrugspuljen. Der søges ikke finansieret nogen merforbrug fra anlægspuljen i forbindelse med denne bevillingskontrol.

  Økonomi og afledt drift

  Nedenstående oversigt viser hvilke mindreforbrug på anlæg, der søges tilført anlægspuljen, ved bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021 (beløb i 1.000 kr.):

   

  Projektnavn (udvalg)

  Beløb i 1.000 kr. *)

  Tilførsler til anlægspuljen:

   

  Anlægstilskud til Museum Sønderjylland (KFU)

  16

  Store Okseø, oprydning (TMU)

  500

  Strandpromenaden, etape 3, Sydhavn (VLB)

  700

  Tilførsler til anlægspuljen i alt

  1.216

   *) + = tilførsel til anlægspuljen og - = hævning på anlægspuljen (beløb i 1.000 kr.)

   

  Efter regulering for ovenstående ansøgninger til anlægspuljen, vil puljesaldoen andrage 1,218 mio. kr.

   

  De enkelte anlægsprojekter er beskrevet nærmere i den sideløbende anlægssag ”Tillægsbevillinger anlæg – Bevillingskontrol pr. 31.3.2021”.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at der meddeles en negativ anlægsbevilling på de i tabellen anførte anlægsprojekter, der tilføres som rådighedsbeløb til mer- /mindreforbrugspuljen under Økonomiudvalget, på i alt 1,216 mio. kr. i 2021.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Lars Kristensen (V) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/30853, Sagsinitialer: KSA

  Sagsfremstilling

   I denne sag orienteres om opsamling på de opgaver, som er aftalt i Budgetforliget for Budget 2021 – 2024, herunder hvornår der sker en behandling af de forskellige opgaver, i de respektive udvalg.

   

  Den ajourførte opsamling er listet for henholdsvis drifts- og anlægsopgaver, hvilket fremgår af vedhæftede bilag 1.

   

  Som bilag 2 er endvidere vedhæftet en ajourført opsamling af drifts- og anlægsopgaverne, i henhold til Budgetforliget for Budget 2020 – 2023.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at status på de udestående opgaver drøftes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

  Godkendt.

   

  Lars Kristensen (V) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/4547, Sagsinitialer: GES

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles Økonomiudvalgets eget budgetbidrag for 2022-2025.

   

  Den 16. marts 2021 behandlede Økonomiudvalget rammeudmeldingen til de stående udvalg.

   

  Jf. budgetprocessen skal Økonomiudvalgets eget budgetbidrag være udarbejdet senest den 7. juni 2021, herunder omprioriteringer indenfor udvalget.

   

  Økonomiudvalgets budgetbidrag indeholder følgende:

  • Driftsbasisbudgettet
  • Udkast til takster

   

  Økonomiudvalgets budgetramme fremgår af budgetnotatets tabel 1.

  Oversigt over ændringer, der er indarbejdet i Økonomiudvalgets budgetramme, fremgår af budgetnotatets afsnit om forudsætninger.

   

  Der er ikke forslag til omprioriteringer af budget mellem udvalgets politikområder.

   

  Der bliver krav om en obligatorisk ordning til beskyttelse af whistleblowere fra ultimo 2021. Dette vil medføre udgifter til etablering og drift jf. KL’s sektorbeskrivelse for Administration og IT. DUT kompensation er ikke afklaret endnu.

  Der arbejdes på en enkeltsag herom, som forventes forelagt inden sommerferien.

   

  Takster 2021:

  Taksterne er de samme som for 2021 på nær følgende takster:

  • Bidrag til Parkeringsfonden
  • Sundhedskort

   

  Taksten for bidrag til Parkeringsfonden er reguleret med Danmarks statistiks omkostningsindeks for anlæg (indeks fra 4. kvartal 2020) jf. Parkeringsvedtægt og retningslinjer for parkering.

  Taksten for sundhedskort er ændret fra 205 kr. til 210 kr.

  De lovbundne takster for huslejenævn, hegnsyn og miljøtilsyn udmeldes først sidst på året.

  Taksten for byggesagsgebyr og taksten for byggeloven vil blive fremskrevet til 2022-priser, når prisændringen er kendt.

  Taksterne fremgår af budgetnotatets bilag 1.

   

  Tekniske korrektioner:

  Oversigt over tekniske korrektioner fremgår af budgetnotatet. Tekniske korrektioner indgår ikke i basisbudgetrammen, men indgår ved behandling af økonomiaftalen m.m. i august måned.

   

  Det bemærkes, at der forventes et mindreforbrug på barselspuljen på 3-4 mio. kr. svarende til 0,15 % af lønsummen. Institutionerne har finansieret ordningen, og mindreforbruget skal således tilbageføres til institutionerne.

  For 2021 medtages tilbageførslen i bevillingskontrollen pr. 30.09.2021 eller ved midtvejs-reguleringen i august måned.

  Budgetår 2022 og overslagsårene håndteres via p/l fremskrivningen, hvor lønfremskrivningen tillægges 0,15 %.

   

  Anlæg:

  Der foreligger aktuelt ingen akutte projekter pålagt påbud inden for Økonomiudvalgets område, som skal løses inden for det kommende år, eller projekter på den eksisterende investeringsoversigt, som indeholder fejl og mangler.

   

   

  Økonomi og afledt drift

  Økonomiudvalgets basisdriftsbudget fremgår af budgetnotatets tabel 1

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at budgetnotat for Økonomiudvalget godkendes, og

  at forslag til takster indgår i den videre budgetproces.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

  Godkendt.

   

  Lars Kristensen (V) deltog ikke i behandling af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/32112, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af midler til nedrivning af ejendommen Vestergade 14 (ekskl. 2003 bygningen).

   

  I budgetforliget for 2021-2024 blev det besluttet at afsætte midler til nedrivning af Gl. Rødekro skole for at fremme mulighederne for byudvikling i Rødekro og bl.a. give plads til nybyg og anvendelse til Hjælpemiddelhuset, Træning & Forebyggelse og Montagen.

   

  Plan, Teknik og Miljø er i gang med udarbejdelsen af et udbudsmateriale, som skal ligge til grund for nedrivningens gennemførelse. Det drejer sig bl.a. om de konkrete forhold på ejendommen vedr. volumen, miljø, støj, støv, forureningsundersøgelser m.v., som er bærende elementer i udbudsmaterialet.

   

  I nedrivningsprojektet vil forskellige bæredygtighedsprincipper blive indarbejdet.

  Bl.a. indgår det i overvejelserne hvordan genanvendelse af nedknust beton og sten kan udgøre bærelag for fremtidig p-plads på grunden. Det indgår også, om genanvendelse af gamle mursten fra 1913 bygningen kan bidrage til udsmykning eller på en anden måde indgå i det fremtidige byggeri.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten under Økonomiudvalget afsat 1,5 mio. kr. til formålet, som er frigivet ved budgetvedtagelsen i 2020. Derudover er der afsat yderligere et rådighedsbeløb på 9,5 mio. kr. i 2021 til nedrivning. Der er således i alt afsat 11 mio. kr. til nedrivning af Vestergade 14 - Gl. Rødekro skole.

   

  På baggrund af forundersøgelser og opgørelser af bygninger og arealers indhold og mængder, anslår beregninger på de samlede omkostninger forud for udbud at være inden for den økonomiske ramme.

  Indstilling

  Plan, Teknik og Miljø indstiller,

  at der gives tillæg til anlægsbevilling på 9,5 mio. kr. til projektet Nedrivning af Vestergade 14 (ekskl. 2003 bygningen), finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021, som frigives.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Lars Kristensen (V) deltog ikke i behandling af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/42654, Sagsinitialer: HPEDE

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til udbudsform i sagen om etablering af nye fysiske rammer for dele af kommunens træningsindsats, hjælpemiddelindsats samt beskyttet beskæftigelse. De tre funktioners fysiske placering i Rødekro bliver Vestergade 14, hvor den nu nedlagte Rødekro Skole ligger. Nedrivning af skolen er på vej og skaber plads til de nye fysiske rammer, hvori dog bygningen fra 2003 tilsammen med nybygning skal rumme det nye center.

   

  Udvalg til styring af kommunale byggeprojekter har behandlet sagen den 4. maj 2021 og anbefaler:

   

  -         Totalentreprise med forudgående prækvalifikation vælges som opgavens udbudsform. Der prioriteres en bygherrerådgiver, der kan bistå med rammesætning af projektet, herunder involvering af interessenter forud for udbud.

   

  -         Tildelingskriterier godkendt som foreslået i sagen.

   

   

  I anbefalingen ligger, at der med denne entrepriseform er et behov for igennem udbudsmaterialet at være meget tydelige i beskrivelsen af ydelser, der skal udbydes. Samtidig er der et behov for at se udbuddet som en del af lokalplanarbejdet, herunder veje og stier, og om flersidig brug af faciliteterne i lokalområdet. Udvalg til styring af kommunale byggeprojekter anbefaler, at der inden for den økonomiske ramme tilføres en ekstern bygherrerådgiver til at supplere forvaltningen i særligt den indledende fase, hvor der arbejdes med rammen om funktioner, organisering, arealfordelinger, rumprogrammer osv. Som forudsætninger for et godt udbudsmateriale.

   

  Den eksisterende 2003 bygning er tiltænkt Træning & Forebyggelse, men indretningen er ikke hel oplagt til formålet, bl.a. rummer bygningen ikke plads til administrative funktioner, hvorfor en tilbygning kan være nødvendig. Endvidere er der nogle begrænsninger på ventilationsanlægget.

  En fordel i projektkonkurrence-sammenhæng vil være, at 2003 bygningen indgår i det samlede projekt, og at der her placeres de funktioner, som udnytter bygningen bedst – både i forhold til størrelse og økonomi.

   

   

  Kriterier ved udvælgelse, totalentreprise - prækvalifikation

   

  1.1 Økonomisk og finansiel kapacitet og tilhørende mindstekrav.

  Økonomiske nøgletal – Soliditetsgrad, likviditetsgrad, omsætning, (og evt. egenkapital) vurderes samlet og skal kunne vurderes som tilfredsstillende (generelt positivt)

   

  1.2 Teknisk og faglig kapacitet og tilhørende mindstekrav

  Vurdering af referencer fra tilsvarende projekter inden for de sidste 3 år.

   

  Kriterier ved tildeling af Totalentrepriseopgaven

  Tildelingskriteriet for Økonomisk mest fordelagtige bud med det formelle tildelingskriterie beskrevet som ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” med 4 tilhørende delkriterier.

   

  2.1 Pris

  Der lægges vægt på laveste tilbudte pris, og der gives point i henhold til en target- prismodel med max- og en minimumspris. Maxpris giver 0 point og minimumspris giver 10 point.

  Target pris placeres på 7 point.

  Vægtning i % - 30

   

  2.2 Funktionalitet og sammenhæng

  Vurdering af projektets opfyldelse af byggeprogrammets funktionelle, sammenhæng og arkitektoniske krav og visioner, hvor tyngden i bedømmelsen skal ligge på indretning, funktionalitet, logistik og sammenhæng med eksisterende bygning og omgivelserne.

  Vægtning i % - 25

   

  2.3 Kvalitet, teknik samt drift og vedligeholdelse

  Opfyldelse af byggeprogrammet tekniske afsnit i forhold til kvalitet, materialevalg, indeklima, bæredygtighed, drift og vedligeholdelse.

  Vægtning i % - 25

   

  2.4 Organisation

  Bemandingsplan inkl. CV på nøglepersoner tilknyttet projektet, særlig fokus på udpegede projekt- og byggeleder og på dokumenteret erfaring med projektprocesser, hvor et antal interessenter er involveret.

  Vægtning i % - 20

  Lovgrundlag

  Nybyggeri er underlagt udbudslovgivningen, og er udbudspligtig for en offentlig bygherre.

  Omfanget af de samlede ydelser overskrider EU’s tærskelværdi, og skal udbydes efter EU’s udbudsregler.

  Økonomi og afledt drift

   Den samlede økonomiske ramme er på 58 mio. kr.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at totalentreprise med forudgående prækvalifikation vælges som opgavens udbudsform. Der prioriteres en bygherrerådgiver, der kan bistå med rammesætning af projektet, herunder involvering af interessenter forud for udbud,

  at tildelingskriteriet ”økonomisk mest fordelagtige tilbud” anvendes ved totalentrepriseudbuddet med delkriterier som angivet i sagsfremstillingen, og som anbefalet af Udvalg til styring af kommunale byggeprojekter, og

  at 2003 bygningen indgår i det samlede projekt med fleksibilitet omkring, hvilke funktioner der placeres heri.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

  Godkendt.

   

  Lars Kristensen (V) deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/10980, Sagsinitialer: SKUH

  Sagsfremstilling

  Heinz Nissen, Fuglevænget 14, Hjordkær, 6230 Rødekro, søger om fornyelses af alkoholbevilling og tilladelse til udvidet åbningstider til kl. 05.00 (døgnåbent) til forretningsstedet Info-Teria Årslev Øst, Sønderjyske Motorvej 704, 6230 Rødekro.

   

  Da der ikke findes at foreligge omstændigheder, som taler imod, foreslås det, at alkoholbevilling meddeles for 8 år med følgende vilkår:

   

  • At restaurationsvirksomheden ikke må ændre forretningskoncept, driftsform eller udvides uden bevillingsmyndighedens godkendelse.
  • At der skal være en ansvarlig ansat til stede ved bevillingshaverens eller bestyrerens fravær. Den ansatte skal opfylde de alderskrav, der i restaurationsloven stilles til bevillingshaver og bestyrer. Det er herved en forudsætning, at bevillingshaver eller godkendt bestyrer til enhver tid har fuldt overblik over virksomhedens drift og sikrer, at restaurationen ledes forsvarligt og lovligt.
  • At det sikres, at der ikke sker servering af alkohol for unge under 18 år.

   

  Samtidig foreslås det, at der meddeles fornyet tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05.00 alle ugens dage (døgnåbent) under forudsætning af, at der fastsættes følgende yderligere vilkår for virksomhedens alkoholbevilling:

   

  • At der foretages videoovervågning af indgangsområder og udvalgte dele af restaurationen, samt at optagelser opbevares i mindst 14 dage med henblik på eventuel udlevering til politiet.
  • At alle ansatte med publikumskontakt godkendes af Syd- og Sønderjyllands Politi (grønt legitimationskort).
  • At restaurationens personale skal bære en form for uniformering, som alene må benyttes på stedet, når den pågældende er på arbejde.

   

   

  Udover ovennævnte vilkår vil forvaltningen gøre opmærksom på, at der er en forventning om, at støj-, miljø- og plankrav overholdes.

   

  Samtidig henledes opmærksomheden pt. på lovgivningen vedrørende Covid-19.

   

  Syd- og Sønderjyllands Politi er enig i ovennævnte indstilling.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der i forbindelse med udstedelse af alkoholbevillig gives tilladelse til at holde åbent til kl. 05.00 (døgnåbent) alle ugens dage, og

  at bevillingen og tilladelsen gives for en periode på 8 år.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

  Godkendt.

   

  Lars Kristensen (V) deltog ikke i behandling af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/42460, Sagsinitialer: PBRU

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til en udskydelse af drøftelsen om Aabenraa Kommunes eventuelle genindtræden i det nordiske venskabsbysamarbejde pga. Covid-19 situationen.

   

  Økonomiudvalget besluttede den 20. august 2019 at invitere repræsentanter fra de 4 byer i det nordiske venskabsbysamarbejde til fejringen af Genforeningen 2020 og at benytte lejligheden til at drøfte Aabenraa Kommunes eventuelle genindtræden i venskabsbysamarbejdet.

   

  Drøftelserne om Aabenraa Kommunes eventuelle genindtræden i det nordiske venskabsby-samarbejde skulle tage udgangspunkt i Økonomiudvalgets ønsker om, at samarbejdet i givet fald skal kunne bidrage fagligt til de strategiske interesser, som udspringer af kommunens vækststrategi, og at samarbejdet bør ske på både politisk og fagligt/embedsmandsniveau.

   

  Økonomiudvalget blev 17. marts 2020 orienteret om, at Hønefoss i Ringerike Kommune (Norge), Lohja (Finland), Skagaströnd (Island) og Växjö (Sverige) var inviteret til genforeningsfesten 30. maj 2020. Efter aflysningen af denne er de 4 byer inviteret til den udskudte genforeningsfest på Folkehjem 12. juni 2021 for i den forbindelse at drøfte muligheder og vilkår for en eventuel genindtræden i samarbejdet.

   

  Henset til den uafklarede Covid-19 situation, hvor rejser over landegrænser er vanskelig og kan ændre sig ugentligt afhængigt af smitteudviklingen i de enkelte nordiske lande, foreslås endnu en udskydelse af drøftelsen. Pt. oplever særligt Sverige stigende smitte, alle nordiske lande er orange i de danske rejsevejledninger, og bl.a. Norge har netop forlænget skrappe karantænekrav ved tilbagerejse fra Danmark.

   

  Det foreslås derfor, at drøftelserne udskydes og søges afholdt i forbindelse med venskabsbysamarbejdets næste ordinære møde, formentlig i Hønefoss i 2022.

   

  Det kan oplyses, at alle fire nordiske kommuner har udtrykt deres forståelse for en mulig aflysning  af mødet i Aabenraa, og kan bakke op om en deltagelse fra Aabenraa Kommune på næste regulære møde.

   

  Foreningen Norden Aabenraa orienteres om udviklingen.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i Budget afsat 0,102 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til venskabsbysamarbejder, herefter 0,102 mio. kr. hvert andet år.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at drøftelser om Aabenraa Kommunes eventuelle genindtræden i det nordiske venskabsbysamarbejde søges afholdt i forbindelse med det næste ordinære møde i venskabsbysamarbejdet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

  Godkendt.

   

  Lars Kristensen (V) deltog ikke i behandling af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/8729, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  Syd- og Sønderjyllands Politi har den 8. marts 2021 fremsendt rapporten om Kriminalitetsudviklingen i Danmark under Covid-19 pandemien til orientering og inspiration.

   

  Undersøgelsen er foretaget af Syddansk Universitet, Det Kriminalpræventive Råd [DKR] og Syd- og Sønderjyllands Politi.

   

  Coronapandemien har blandt andet foranlediget en omfattende nedlukning af nattelivet, der kun har været delvist åbnet siden den 11. marts 2020. Ifølge rapporten viser en analyse af nedlukningens effekter på kriminalitetsniveau en reduktion i overtrædelser af straffelovens voldsparagraffer på 31 procent i nedlukningens første seks uger. Vurderingen er, at en betydelig del af dette fald i vold i samfundet kan tilskrives ophøret af natteliv. De samfundsøkonomiske omkostninger ved vold udgør normalvis mere end 2 milliarder kroner årligt.

   

  I lyset af undersøgelsen har DKR i et høringssvar anbefalet, at vi som samfund overvejer, hvilket natteliv vi ønsker os, når vi forhåbentligt snart kan lægge pandemien bag os, så volden ikke vender tilbage til normalen, når nattelivet lukker op igen. DKR vil derfor opfordre til, at det overvejes hvilke tiltag, der kan indføres, som kan skabe et mindre voldeligt natteliv.

   

  I den forbindelse opfordrer DKR til, at regeringen indleder en dialog med branchen, bevillingsmyndighederne og andre interessenter med henblik på, i fællesskab at skabe et tryggere og mindre voldeligt natteliv efter genåbningen.

   

  Det fremgår af rapporten, at der også er gennemført analyser af kriminaliteten i Syd og Sønderjyllands Politikreds, men på grund af de beskedne data har den anvendte analysemetode, hvor der zoomes ind på ugebasis, ikke givet klare resultater. Analyserne er derfor ikke medtaget i selve rapporten.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at orienteringen om rapporten om kriminalitetsudviklingen i Danmark under Covid-19 tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

  Godkendt.

   

  Lars Kristensen (V) deltog ikke i behandling af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/41374, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  I kraft af kommunernes deltagelse og forpligtelse i DK2020-projektet har C40 inviteret Aabenraa Kommune og de øvrige 65 DK2020-kommuner til at deltage i kampagnen ’Cities Race to Zero’. Der er tale om en global COP26 kampagne, som ønsker at forpligte virksomheder, investorer, universiteter, regioner og byer til at sætte ambitiøse klimamål. Se invitation i bilag.

   

  Danmark er på nuværende tidspunkt det eneste land i verden, hvor hovedparten af kommunerne udvikler klimahandlingsplaner i overensstemmelse med de ambitiøse målsætninger i Parisaftalen og klimaneutralitet i 2050. Det ønsker C40 at fremhæve frem mod og til COP26.

   

  Deltagere i kampagnen vil blive fremhævet til COP26 som en del af ’Race to Zero’-kampagnen, blive fremhævet internationalt som klimaledere samt få adgang til redskaber og vidensplatforme via forskellige partnerorganisationer, som C40 har indgået partnerskab med.

   

  Deltagelse i DK2020 er tilstrækkeligt til at være en del af kampagnen. Der er ikke yderligere forpligtigelser. Kampagnen er således en mulighed for at fremhæve vores og de danske kommuners ambitiøse klimalederskab i en international kontekst og få adgang til redskaber og vidensplatforme, som vi ellers ikke har adgang til.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Aabenraa Kommune registrerer sig som deltager i COP26 kampagnen ’Cities Race to Zero’.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

  Godkendt.

   

  Lars Kristensen (V) deltog ikke i behandling af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/24486, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Forslag til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2018-2022 blev behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 13. januar 2021, hvor forslaget blev godkendt og sendt i offentlig høring i 8 uger.

   

  Tillæg nr. 4 til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2018-2022 udvider kloakopland AÅr01 ved Årslev med to nyudstykkede ejendomme, så disse kan kloakeres.

  Desuden vil 2 matrikler i kloakopland AAa38 ved Jørgensgård i Aabenraa få fjernet status som planlagt separatkloakeret, og de vil forblive fælleskloakeret. Denne ændring foretages på grund af store tekniske vanskeligheder ved separatkloakering af matriklerne. Det er desuden vurderet, at kloaksystemet kan håndtere, at ejendommene forbliver fælleskloakeret uden problemer.

   

  Det er kommunens forsyningsselskab, Arwos, der skal gennemføre arbejdet med at etablere ledninger og stik til de nyoptagede ejendomme.

   

  Tillægget har været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2018-2022 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-05-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Lars Kristensen (V) deltog ikke i behandling af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37209, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 1-2 udvidelse af sommerhusområde ved Sandskær har været fremlagt i offentlig høring i 2 uger fra den 3. marts 2021 til den 14. marts 2021.

   

  Tillæg til lokalplan 1-2 giver mulighed for en taghældning på op til 25° for huse med saddeltage. Baggrunden for beslutningen var en ansøgning om mulighed for at opføre et sommerhus med en taghældning på 25o. Lokalplanen giver ligeledes en mindre lempelse i forhold til, at mindre bygninger og bygningsdele kan udføres med fladt tag. Der er præciseret, at det maksimalt tilladte areal til al bebyggelse er på 170 m² på den enkelte grund.
   

  I forbindelse med høringen indkom der 1 høringssvar. Høringssvaret omhandler ønske om at tilbagerulle opdelingen i område med huse med saddeltag til kun at omfatte det område, som i den oprindelige lokalplan nr. 1 var udlagt hertil.

   

  Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat, dateret den 8. april 2021, som

  indeholder resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstillinger til ændring af lokalplanen og kommuneplantillægget. Forvaltningen bemærker at udviklingen i området efter ændringerne i Lokalplan 1-1 stadig er sådan, at der kun opføres huse med ensidig taghældning i det område, som oprindeligt var udlagt til ensidig taghældning. Derimod er hustyperne mere blandet i det område som oprindeligt var udlagt til saddeltage. Høringssvaret indstilles ikke imødekommet og medfører ingen ændringer af lokalplanen.
   

  Planforslaget var screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Det var ud fra screeningen vurderet, at miljøpåvirkningerne ikke var af et sådan omfang, at der skulle udarbejdes en miljøvurdering. Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af lokalplanforslaget, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen kunne påklages inden 4 uger fra offentliggørelsen af Byrådets afgørelse. Der er ikke klaget over Byrådets afgørelse.
   

  Planmæssige forhold

  Ved den endelige vedtagelse af Lokalplan 1-2 opretholdes Lokalplan 1-1 for de bestemmelser, der ikke er ændret med Lokalplan 1-2.
   

  Zoneforholdene ændres ikke.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Lokalplan nr. 1-2 Udvidelse af sommerhusområde ved Sandskær vedtages endeligt uden ændringer.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-05-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Erwin Andresen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Lars Kristensen (V) deltog ikke i behandling af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/13677, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 134 for udvidelse af biogasanlæg på Tågholmvej og et forslag til Kommuneplantillæg nr. 37 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 10. februar 2021 til den 7. april 2021. Der er udarbejdet en miljøvurdering i tilknytning til planforslagene, samt en miljøkonsekvensrapport for selve projektet med et tilhørende udkast til §25-tilladelse (tidl. VVM-tilladelse), som i samme periode har været fremlagt i offentlig høring.

   

  Planområdet er cirka 5,2 ha og består i dag af det eksisterende biogasanlæg samt landbrugsjord. Biogasanlægget blev etableret i 2002 og er hen over årene blevet udvidet. I 2019 blev der etableret et opgraderingsanlæg, så der nu afsættes opgraderet biogas af naturgaskvalitet. Biogasanlægget er således med til at reducere udledningen af drivhusgasser og levere grøn energi. Med lokalplanen skabes planmæssige rammer for grøn omstilling, som Byrådet har formuleret visioner om i Strategi for Bæredygtig udvikling 2020-2025.

   

  Lokalplanen har til formål dels at fastlægge planområdet til teknisk anlæg i form af biogasanlæg og tilhørende faciliteter og dels at etablere afskærmende beplantning samt en jordvold. Derudover tildeles der bonusvirkning for Etape 1 af de to etaper, planen muliggør. Planområdet ligger i landzone og forbliver i landzone.

   

  Det konkrete projekt, der gives en §25-tilladelse til, omfatter en pumpeledning til gylle op til Kassøvej 54 samt etape 1 af udvidelsen. Etape 2 indgår således ikke i miljøkonsekvensrapporten efter ønske fra bygherre. Ønskes en etape 2 etableret senere, skal denne udvidelse screenes med hensyn til påvirkninger på miljøet, og der skal eventuelt udarbejdes en ny miljøkonsekvensrapport.

   

  Både miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport har vurderet påvirkninger på; befolkning, menneskers sundhed, natur, landskab, jordbund, vand, lugt, klima, materielle goder, støj, vibrationer, trafik og ulykkesrisiko. Grundet indarbejdede afværgeforanstaltninger og vilkår i henholdsvis §25-tilladelse og en efterfølgende miljøgodkendelse, vurderes det, at hverken planer eller projekt har en væsentlig negativ indvirkning på ovennævnte miljøforhold.

   

  I løbet af høringen, er der ikke indkommet høringssvar til hverken planer eller miljøvurderinger fra offentligheden eller myndigheder.

   

  I den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen vurderes det derfor, at miljøvurderingen er dækkende for planerne. Heri opsættes et overvågningsprogram, der sikrer, at den afskærmende beplantningsvækst overvåges og eventuelt erstattes i de første 5 år efter etablering.

   

  Ligeledes er der heller ikke anledning til ændringer i udkastet til §25-tilladelse, der således også kan vedtages og offentliggøres.

   

  Plan, Teknik & Miljø foreslår på baggrund af denne sag, at forvaltningen fremover bemyndiges til at vedtage planer med tilhørende miljøvurderinger samt udstede §25-tilladelser, såfremt der ikke er indkommet indsigelser i høringsperioden.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at Kommuneplantillæg nr. 37 vedtages endeligt,

  at Lokalplan nr. 134 vedtages endeligt,

  at den sammenfattende redegørelse, der er udarbejdet i medfør af miljøvurderingsloven godkendes og indsættes i Lokalplan nr. 134 og i Kommuneplantillæg nr. 37, og

  at §25-tilladelsen vedtages endeligt, og

  at Plan, Teknik & Miljø fremover bemyndiges til at vedtage planer med tilhørende miljøvurderinger samt udstede §25-tilladelser, såfremt der ikke er indkommet indsigelser i høringsperioden.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-05-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Erwin Andresen deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Lars Kristensen (V) deltog ikke i behandling af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/30518, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Et forslag til Lokalplan nr. 98-1 for sluse og pumpestation ved Mølleåens udløb og et forslag til Kommuneplantillæg nr. 46 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 10. februar 2021 til den 7. april 2021. Lokalplanen er et tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 98 Skibbroen/ Sønderjyllandskajen.
   

  Sluse og pumpestationen er en del af kommunens indsats for at klimasikre Aabenraa bymidte.

  Formålet med tillæg nr. 1 er at åbne mulighed for at opføre en pumpestation over terræn, idet den oprindelige lokalplan kun gav mulighed for en underjordisk pumpestation. Der vil således kunne opføres en bygning på op til 400 m² og med en højde på op til 12 meter over kote 0,0 m, som kan rumme en pumpestation (snekkeanlæg) og bygning med teknikrum, som skal rumme motorer og elforsyning m.v. Over pumpestationen gives mulighed for en udsigtsplatform. Pumpestationen og sluseanlægget forberedes til at kunne integreres i strandpromenadens forløb langs Mølleåens udløb mellem Søndre Havnevej og lystbådehavnen.

   

  I forbindelse med høringen indkom der i alt 1 høringssvar. Høringssvaret omhandler sikring af fortsat adgang til Aabenraa Havn ved Søndre Havnevej for lange og større laster. Forvaltningen har desuden i høringsperioden drøftet sikring mod uhensigtsmæssig og sikkerhedsfarlig fodgængertrafik fra promenade til havneområdet med Aabenraa Havn. Det er endvidere nødvendigt at justere byggefeltet i mindre omfang som følge af udarbejdelsen af projektet for sluse og pumpestationen.
   

  Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et høringsnotat, dateret den 14. april 2021, som

  indeholder resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstillinger til ændring af lokalplanen og kommuneplantillægget. Det indstilles, at høringssvaret imødekommes og der tilføjes i lokalplanbestemmelse om sikring af den fortsatte adgang for lange og større laster. Endvidere tilføjes bestemmelser om sikring mod uhensigtsmæssig fodgængeradgang fra promenaden til havneområdet af hensyn til sikkerheden på erhvervshavnen. Ingen af ændringerne har et sådant omfang, at planforslagene skal fremlægges i fornyet høring.
   

  Planforslaget var screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Det var ud fra screeningen vurderet, at miljøpåvirkningerne ikke var af et sådan omfang, at der skulle udarbejdes en miljøvurdering. Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af lokalplanforslaget, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen kunne påklages inden 4 uger fra offentliggørelsen af Byrådets afgørelse. Der er ikke klaget over Byrådets afgørelse.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. 98-1 supplerer bestemmelserne Lokalplan nr. 98 Skibbroen/ Sønderjyllandskajen, idet der i delområde 6 gives mulighed for en pumpestation over terræn. En mindre del af delområde 3 inddrages i delområde 6. Lokalplan nr. 98 gælder fortsat for de øvrige delområder 1-5 og 7.
   

  Området er byzone. Lokalplantillæggets vedtagelse ændre ikke zoneforholdene.

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at kommuneplantillæg nr. 46 vedtages endeligt uden ændringer, og

  at lokalplan nr. 98-1 Sluse og pumpestation ved Mølleåens udløb vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet af 14. april 2021.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-05-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Lars Kristensen (V) deltog ikke i behandling af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/31422, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges et forslag til Lokalplan nr. 140 for et boligområde ved Dimen.
   

  Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et lokalplangrundlag som Vækstudvalget for Land og By godkendte 8. april 2021. Lokalplanen skal afløse Lokalplan nr. 056 Boligområde ved Stolligvej, som blev endeligt vedtaget af Byrådet den 20. marts 2019.
   

  Ejer ønsker at disponere området på en anden måde end i Lokalplan nr. 56. Dels ønskes der udlagt færre grunde, og dels ønskes der større åbne områder omkring bebyggelsen. Med den kommende lokalplan reduceres antallet af boliger fra cirka 90 til 66-68. Ejer ønsker mulighed for, at den vestlige del og også at den østlige del alternativt kan anvendes til tæt lave boliger, for eksempel seniorboliger. I så fald vil der være op til 28 tæt lave boliger og 38 byggegrunde til åben lave boliger eller alternativt 49 tæt lave boliger og 19 åben lave boliger.
   

  Bebyggelsesplanen er udarbejdet ud fra et princip som tre blade i en trekløver i landskabet. De enkelte blade i trekløveren er formet som modificerede ellipser, og giver mulighed for en etapeudbygning. Bebyggelsen er placeret i to rækker i hvert blad og omkring en indre grønning, hvilket sikrer hver eneste grund de bedste muligheder for placering af boligen med udsigt over området. Ved tæt lav bebyggelse er princippet lidt anderledes.
   

  Der er udarbejdet en screening af lokalplanforslaget i henhold til miljøvurderingsloven. Forvaltningen har ud fra screeningen vurderet, at planen ikke skal miljøvurderes. Det indstilles således, at der ikke udarbejdes miljøvurdering, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.

  Forvaltningen indstiller, at Forslag til Lokalplan nr. 140 Boligområde ved Dimen godkendes og fremlægges i offentlig høring i 6 uger forventeligt fra primo juni 2021.

   

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.1.106.B Stolligvej. Området må planlægges til boligformål i form af åben lav og tæt lav bebyggelse. Lokalplanen er overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2015. Området er i sin helhed beliggende i byzone. Zoneforholdene ændres ikke.

  Området er omfattet af Lokalplan nr. 56 Boligområde ved Stolligvej. Forslag til Lokalplan nr. 140 Boligområde ved Dimen omfatter samme område. Lokalplan nr. 56 aflyses ved den endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 140. Der kan ikke optages bestemmelser om tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning i en ny lokalplan. For at opretholde tilslutningspligten til kollektiv varmeforsyning i området bibeholdes § 13.1 i Lokalplan nr. 56 dog, idet denne fastsætter, at bebyggelse ikke må tages i brug før denne er tilsluttet er kollektiv varmeforsyning.
   

  En mindre del af området er omfattet af 100 meter fortidsmindebeskyttelseslinje i forhold til den historiske brolagte vejstrækning Dimen. En mindre del af den planlagte bebyggelse ligger inden for beskyttelseslinjen cirka 70 meter fra fortidsmindet. Beskyttelseslinjen kan søges reduceret, eller der kan søges om dispensation for de få bygninger, der i planforslaget disponeres med inden for beskyttelseslinjen. Anmodning om reduktion kan først ske efter planforslaget er vedtaget endeligt.

  Området er delvist omfattet af 300 m skovbyggelinje efter naturbeskyttelsesloven § 17. Skovbyggelinjen søges reduceret til mellem 30 og 100 meter, når lokalplanen er endeligt vedtaget. Det kan kun forventes, at skovbyggelinjen kan ophæves inden for de tre kløverblade, mens skovbyggelinjen fortsat skal gælde uden for disse.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at forslag til Lokalplan nr. 140 Boligområde ved Dimen godkendes og sendes i høring i 6 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplan nr. 140 og at afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen Lokalplanforslag nr. 140 Boligområde ved Dimen.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 06-05-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Med denne lokalplan bortfalder tidligere fremsat krav om antal huse og starttidspunkt i 2020 overfor køberen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/12901, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

   

  Baggrund

  Der er i 2017 indført pligt til, at kommunalbestyrelserne i hver region udarbejder en regional rammeaftale om danskuddannelse til voksne udlændinge mindst hvert fjerde år. Den første regionale rammeaftale skal være indgået senest den 1. juli 2021 og gælder dermed frem til 30. juni 2025.

   

  Formålet med rammeaftalen er, at kommunerne koordinerer og samarbejder om at tilbyde omkostningseffektiv danskuddannelse til voksne udlændinge af høj kvalitet.

   

  Med sagen fremlægges den første syddanske rammeaftale. KKR Syddanmark har på sit møde den 20. april godkendt rammeaftalen og anbefaler de syddanske kommunalbestyrelser at tilslutte sig rammeaftalen.

   

  Redegørelse

  Rammeaftalen for KKR Syddanmark beskriver tilbud om danskuddannelse, samt den forventede udvikling, herunder i kursistgrundlaget. Rammeaftalen kortlægger herudover mulighederne for tværkommunalt samarbejde på danskuddannelsesområdet i regionen, eksempelvis fælles udbudsrunder.

   

  Udlændinge- og integrationsmisteren har i efteråret 2020 fastlagt tre nationale temaer, som skal indgå i de fem regionale rammeaftaler:

   

  Tema 1: Branche og virksomhedsrettet danskuddannelse

  Tema 2: Det pædagogiske tilsyn

  Tema 3: Udbud af danskuddannelse – med særligt fokus på sikring af undervisningens kvalitet.

   

  Rammeaftalen behandler endvidere supplerende kommunale temaer inden for danskuddannelsesområdet. I Syddanmark er der peget på to temaer, nemlig øget digital undervisning og styrket videndeling i form af tilgængelighed hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI samt styrket vidensniveau i regi af netværk eller kurser.

   

  Kommunernes ansvar er uændret

  Kommunerne får med rammeaftalen mulighed for at styrke samarbejdet om danskuddannelse for at sikre de rette tilbud og et tilstrækkelig kursistgrundlag og bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet.

   

  Rammeaftalen ændrer ikke ved, at den enkelte kommune fortsat har ansvaret for at tilbyde danskuddannelse til voksne udlændinge med bopæl i kommunen, ligesom den ikke ændrer ved, at kommunalbestyrelser kun kan overlade danskuddannelsesopgaven til private aktører, hvis der er indgået en driftsaftale, og at den driftsansvarlige kommune har tilsynsansvaret.

   

  Har kommunerne aftaler, der rækker ud over den 1. juli 2021, vil de fortsætte som hidtil.

   

  Den regionale rammeaftale

  Rammeaftalen er formuleret med bidrag fra en spørgeskemaundersøgelse til kommunerne.

   

  Der er stor forskel på, hvordan de syddanske kommuner har organiseret opgaven omkring danskuddannelse. Størstedelen oplever ikke udfordringer med organiseringen. De udfordringer kommunerne støder på handler typisk om at opretholde en høj kvalitet til en fornuftig pris med det faldende kursisttal samt, at små kommuner har svært ved at sammensætte relevante hold, der matcher det faglige behov. Kommunerne er i den forbindelse fortsat opmærksomme på at fastholde en høj kvalitet i danskuddannelsen og at tilbuddet er relevant og at prisen er fornuftig.

   

  Rammeaftalen har været til kommentering hos kommunernes jobcenterchefer og er tilrettet efterfølgende. Det skal her bemærkes, at rammeaftalen ikke har nogen indvirkning på Jobcenter Aabenraas aftale med AOF Syddanmark om sprogundervisning.

   

  Proces

  Den regionale rammeaftale blev behandlet på møde i kredsen af kommunaldirektører den 7. april og efterfølgende hos KKR Syddanmark. I perioden i perioden maj - juni 2021 vil rammeaftalen blive behandlet hos kommunalbestyrelserne for endeligt at blive sendt til Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI i juni 2021.

   

  Rammeaftalen er vedhæftet som bilag.

   

   

   

  Indstilling

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Aabenraa Kommune tilslutter sig rammeaftalen.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-05-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2061, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

   

  Byrådet godkendte den 25. november 2020 en Integrationspolitik med fokus på Integration, selvforsørgelse og hjemrejse.  

   

  Integrationsindsatsen handler om at give borgerne de bedste muligheder for at blive en aktiv del af og bidrage til de fællesskaber, der er i kommunen. At kunne gå på arbejde, gå i skole eller deltage i de sociale fællesskaber er nogle af grundstenene i Det Gode Liv.

   

  Vejen til god integration går igennem arbejde og selvforsørgelse. Politikken hviler på en forudsætning om, at alle borgere ønsker at yde et meningsfuldt bidrag, hvor netop deres evner og ressourcer kommer i spil og bliver værdsæt. 

   

  Er det ikke tilfældet understreges det, at integrationspolitikken indeholder et styrket fokus på muligheden for repatriering – frivillig tilbagevenden til oprindelseslandet. Erhvervede kompetencer i Danmark kan gøre god gavn i lande med behov for genopbygning, ligesom mange ældre borgere vil sætte pris på muligheden for at leve deres seniorliv i det land, hvor de voksede op. Opbygning af og vedligeholdelse af kompetencer er en vigtig forudsætning for at gribe muligheden for at vende tilbage, når omstændighederne tillader det.

   

  Med henblik på at sondre mellem de forskellige indsatser er der opstillet 3 spor i politikken, der også understøtter, at integrationsopgaven både påhviler den enkelte, kommunen og andre aktører. Aabenraa kommune har et overordnet ansvar for at arbejde for en vellykket integration, der fører frem til selvforsørgelse og et aktivt medborgerskab. Hermed understreges også, at indsatsen er mere massiv i starten, hvorefter der forventes en aftrapning i takt med dybere integration og tilpasning i det danske samfund.

   

  Kommunen kan ikke lykkes alene – derfor er det også afgørende at styrke og udbygge det allerede gode samarbejde om integration med mange forskellige aktører i samfundet. Det er en fælles opgave, og den løses bedst i samspil mellem de nytilkomne borgere, kommunen, virksomheder, boligorganisationer, frivillige foreninger og civilsamfundet.

   

  Politikken skal realiseres ved, at de respektive politiske udvalg, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget, tager et ansvar for, at der tænkes den gode integration i alle de sammenhænge, hvor Aabenraa Kommune møder borgere fra andre lande.

   

  De respektive udvalg er på baggrund af integrationspolitikken blevet bedt om at drøfte og beskrive initiativer og konkrete indsatser, som både har sammenhæng til integrationspolitikken, de respektive udvalgs øvrige politikker og på tværgående initiativer mellem forvaltningerne.

   

  Ansvaret for integrationspolitikken er forankret i Arbejdsmarkedsudvalget, der også er ansvarlig for opfølgning. De ovenfor nævnte udvalg har fremsendt deres bidrag og input til inspirationskatalogen. De forskellige input er sammenskrevet til et fælles inspirationskatalog.

   

  Oplæg til inspirationskataloget er vedlagt som bilag.

   

   

   

  Indstilling

   

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forslaget til inspirationskataloget godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-05-2021

  Justeres med de faldne bemærkninger.

   

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14728, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag fremlægges resultatet af forhandlingerne mellem Museum Sønderjylland og Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg om indgåelse af økonomi- og samarbejdsaftaler for perioden 2022-2024, forud for byrådets endelige godkendelse.

   

  Økonomiaftalen regulerer de fire kommuners tilskud til Museum Sønderjylland, og samarbejdsaftalen sikrer en tydelig og effektiv koordinering af opgaverne samt understøtter en god kommunikation mellem parterne.

   

  Museum Sønderjylland og Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg drøftede på møde den 4. oktober 2019 midtvejsevalueringen af Økonomiaftalen 2018-2021, som der efterfølgende blev orienteret om i det lokale fagudvalg.

   

  På mødet den 17. april 2020 godkendte det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg en tidsplan for indgåelse af en ny aftale: 

   

  17. april 2020

  Godkendelse af tidsplan for indgåelse af økonomi- og samarbejdsaftaler

  1. august 2020

  Deadline for indsendelse af ønsker til aftalerne

  3. kvartal 2020

  Udarbejdelse af første udkast til økonomi- og samarbejdsaftaler

  3. kvartal 2020 – 1. kvartal 2021

  Forhandling

  1. halvår 2021

  Godkendelse i de fire kommuner og Museum Sønderjyllands bestyrelse

  2. halvår 2021

  Økonomiaftalen indgår som forudsætning for budgetbeslutning i de fire sønderjyske kommuner og i Museum Sønderjyllands bestyrelse

   

  På baggrund af de indmeldte ønsker har forhandlingerne fundet sted mellem Museum Sønderjylland, der har givet direktøren forhandlingsmandatet, og det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg, der har bemyndiget forvaltningsrepræsentanterne til opgaven.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegav deres ønsker på mødet den 26. maj 2020. Ønskerne er imødekommet i aftalerne. Parternes samlede ønsker har derudover affødt få tekniske og redaktionelle justeringer i forhold til de eksisterende aftaler. I økonomiaftalen er der desuden indarbejdet en reduktion i tilskuddet fra kommunerne på niveau med øvrige tværsønderjyske anliggender, som er besluttet af Økonomiudvalget den 11. august 2020. Museum Sønderjyllands ønske om at sammenlægge drifts- og anlægstilskuddet til ét samlet tilskud er ikke blevet imødekommet.  

   

  I samarbejdsaftalen er der tilføjet et særskilt afsnit om undervisning og formidling.

   

  Museum Sønderjyllands bestyrelse blev orienteret om aftalerne på møde den 26. marts 2021, og de udtrykte tilfredshed.

   

  Aftaleteksterne forelægges hermed i de fire sønderjyske politiske udvalg, der har museer som del af deres ressort, forud for endelig godkendelse i byrådene.

   

  Lovgrundlag

  Museumsloven LBK nr. 358 af 08/04/2014

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at Økonomiaftalen og Samarbejdsaftalen godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2021

  Anbefalet godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

  Anbefales godkendt idet anlægstilskuddet indgår i budgetlægningen for 2022.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/7426, Sagsinitialer: TWI
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/13945, Sagsinitialer: PBRU
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/5540, Sagsinitialer: HHEN
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/476, Sagsinitialer: HHEN
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på

  ”Godkend”.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2021

  Protokollen er godkendt.