Beslutningsprotokol

tirsdag den 8. juni 2021 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2021

  • Henvendelse til ministre omkring uddannelse og udflytninger af uddannelser
  • Møde omkring skovparken
  • Henvendelse fra Indenrigsministeren omkring pulje til hhv. valgbus og borgerrådgiver
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/4250, Sagsinitialer: TOJE

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til et justeret udkast til en beskrivelse af dialogbaseret aftalestyring i Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune arbejder med dialogbaseret aftalestyring som et styringsredskab, der skal sikre den størst mulige effekt af ressourcerne til gavn for hele kommunen. Den dialogbaserede aftalestyring understøtter endvidere Aabenraa Kommunes princip om central styring – decentral ledelse, hvor ansvaret lægges så tæt på ledere og medarbejdere i de aftalestyrede enheder som muligt.

   

  Byrådet godkendte den 16. december 2020, at de gældende retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring gennemskrives og opdateres til nutidige forhold, herunder også ift. kobling til Byrådets mission, vision, politikker og tværgående strategier som Sund Vækst vækststrategien.

   

  De gældende retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring består af tre dele:

   

  1. De overordnede bestemmelser, der beskriver formål, aktørernes roller og lovgivningen
  2. Målstyring, der sætter rammen om målstyring, mål og dialogmøder
  3. Økonomi m.m., der beskriver de tekniske forhold vedr. de økonomiske og de personalemæssige forhold.

   

  Udgangspunktet for forvaltningens arbejde med justering af retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring er, at dialogbaseret aftalestyring fremadrettet indrammes af to dokumenter:

   

  1. ”Dialogbaseret aftalestyring i Aabenraa Kommune” – et i udgangspunktet langtidsholdbart dokument, der sætter rammen omkring dialogbaseret aftalestyring
  2. ”Retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring”. Et teknisk bilag, der præciserer rettigheder, pligter og ansvar, og som kan justeres løbende, f.eks. i forbindelse med ændringer i overførselsreglerne.

   

  Tanken er, at ”Dialogbaseret aftalestyring i Aabenraa Kommune” skal erstatte del 1 og 2 af de gældende retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring, mens del 3 af de gældende retningslinjer integreres i dokumentet ”Retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring”.

   

  Dialogbaseret aftalestyring i Aabenraa Kommune

  I ”Dialogbaseret aftalestyring i Aabenraa Kommune” understreges det indledningsvist, at Aabenraa Kommune arbejder med dialogbaseret aftalestyring som et redskab til at implementere Byrådets mission og vision og de vedtagne politikker og strategier. Det understreges endvidere, at dialogbaseret aftalestyring er et styringsredskab, der skal skabe den størst mulige effekt af ressourcerne og styrke dialogen mellem ledelseslagene.

   

  Der er foretaget en række justeringer i øvrige dele af dokumentet. I afsnittet målstyring er de detaljerede krav til mål og måltyper udeladt, mens metodefrihed og decentral ledelse ift. mål inden for Direktionens rammer betones. I afsnittet om rapportering er de nuværende A2 og A3 rapporter skrevet ud, mens der også her betones metodefrihed og kobling til det gældende rapporteringskompleks, der f.eks. omfatter budgetopfølgning, ledelsesinformation i åben portal og status på Vækstplan. I afsnittet om aktørernes roller er Direktionen indsat som en aktør.

   

  Endelig er der foretaget en række justeringer og sproglige ensretninger i dokumentet. Betegnelsen ”aftalestyrede enheder” anvendes konsekvent, og ”virksomhedsaftaler” er erstattet af ”institutionsaftaler”.

   

  Retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring

  Det vedlagte bilag ”Retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring i Aabenraa Kommune” præciserer forventningerne til de aftalestyrede enheder og deres rettigheder, pligter og ansvar inden for det budget-, økonomistyrings- og det personalemæssige område, f.eks. overførselsadgang, kasse- og regnskabsregulativ og lønsumsstyring.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at det vedlagte udkast til ”Dialogbaseret aftalestyring i Aabenraa Kommune” inkl. bilaget ”retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring” godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/3680, Sagsinitialer: AKPA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til ændret format for afholdelse af bæredygtighedsfestival i Aabenraa

   

  Økonomiudvalget besluttede den 29. september 2020, at der kunne indgås en aftale med kampagnen Danmark for Målene om afholdelse af en verdensmåls- og bæredygtighedsfestival i Aabenraa, oprindeligt planlagt til fredag den 3. september 2021, samt at afsætte 150.000 fra bæredygtighedspuljen hertil. Aabenraa Kommune indgik i november kontrakt med selskabet bag Danmark For Målene, og har betalt kr. 40.000 til afholdelse af festivalen. Danmark for Målene planlagde afholdelse af verdensmålsfestivaler i en række danske byer i løbet af 2020 og 2021, men tidsplanen herfor blev påvirket af COVID-19 situationen, som har ført til en lang række aflysninger.

   

  Denne situation har haft omfattende betydning for økonomien i kampagnen og ført til, at selskabet bag kampagnen i marts 2021 overdrog aktiviteterne til et andet selskab og indgik konkursbegæring. Der er de seneste par måneder søgt dialog med det oprindelige selskab samt pågået dialog med det nye selskab for at afdække, hvorvidt det er muligt at gennemføre festivalen i det format og omfang, det oprindeligt var planlagt til. Denne dialog har tydeliggjort, at kampagnen har ændret format, og det har ikke været muligt at opnå tilstrækkelig garanti for, at omfang og kvalitet i det oprindelig koncept, der er en forudsætning for, at kampagnen kan danne grundlag for en festival, kan opretholdes.

  Endvidere har Middelbart Kommune i mellemtiden inviteret til Klimafolkemøde den 2.-4. september 2021, hvor byråd og borgere fra hele landet inviteres til at deltage i vindensudveksling og inspiration til klimaarbejde, hvilket giver et uhensigtsmæssigt datosammenfald.

   

  Det er samlet set vurderingen, at en bæredygtighedsfestival i Aabenraa den 3. september dermed ikke bør gennemføres.

   

  Det foreslås, at der i stedet skabes et nyt format, hvor de resterende afsatte midler på kr. 110.000 anvendes til anskaffelse og etablering af en mobil og skalérbar bæredygtighedsstand med Aabenraa Kommune som afsender. Denne stand kan bruges som afsæt for borgerinddragelse i forhold til bæredygtighed og klima til forskellige typer arrangementer i de kommende år. Dette vil omfatte arrangementer som Campusdage, Ringridning, frivillighedsfester, Tour de France i 2022 og lokalt initierede arrangementer i hele kommunen.

   

  Bæredygtighedsstanden vil bemandes af Aabenraa Kommunes bæredygtighedskoordinater med deltagelse af øvrige repræsentanter efter behov og arrangementernes omfang. Bæredygtighedsstanden vil kunne blive taget i brug til Open By Night og Campusdag i september 2021. Opmærksomhed omkring bæredygtighed begrænses dermed ikke til et endagsarrangement i Aabenraa By, men kan indgå i forskellige sammenhænge rundt i kommunen og med Aabenraa Kommune som afsender.

   

  Ligeledes foreslås det, at Aabenraa Kommune deltager aktivt i Klimafolkemødet i Middelfart den 2.-4. september, herunder ved at der arrangeres en fælles tur for Byrådet hertil.

   

  Hvad angår de allerede forbrugte midler betalt til virksomheden under konkursbegæring, i omfanget kr. 40.000 til afholdelse af festivalen, arbejdes der på, at skabe en anden værdi heraf i form af netværk, inspirationsmateriale og lignende, der kan bringes i anvendelse i det fremadrettede arbejde med borgerinddragelse i bæredygtighed.

   

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at afholdelse af en bæredygtighedsfestival i Aabenraa den 3. september udgår til fordel for etablering af en mobil bæredygtighedsstand,

  at de resterende afsatte midler på kr. 110.000 anvendes til etablering af en mobil bæredygtighedsstand og

  at Byrådet inviteres til fælles deltagelse i Klimafolkemødet i Middelfart den 2.-4. september 2021

   

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36412, Sagsinitialer: TOJE

  Sagsfremstilling

  I denne sag forelægges Økonomiudvalget en status på Aabenraa Kommunes planlægning af Tour de France 2022, der afvikles fra den 1. juli til 3. juli 2022 i Danmark. Den 3. juli 2022 kører feltet gennem Aabenraa Kommune frem mod Sønderborg, der er målby for 3. etape.

   

  Aabenraa Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Grand Départ Copenhagen Denmark I/S (GDCD), der er etableret med henblik på at arrangere de tre danske etaper. Samarbejds-aftalen sætter rammen for planlægning og afvikling af etapen den 3. juli 2022. Det fremgår af aftalen, at Aabenraa Kommune forventes at lægge en indsats svarende til 600.000 kr. til lokal markedsføring og aktivering, herunder events, udsmykning af byer og lokalsamfund og rekruttering af frivillige. De 600.000 kr. finansieres via en bevilling fra Business Aabenraas Sund Vækst pulje. Aabenraa Kommune arbejder efter følgende fordeling af de 600.000 kr.:

   

  • Puljen til events, aktiviteter og udsmykning af byer og lokalsamfund (300.000 kr.)
  • Kommunikation og branding (200.000 kr.)
  • Aflønning, beklædning og forplejning til frivillige (100.000 kr.)

   

  Status på Aabenraa Kommunes arbejde med Tour de France 2022

  Aabenraa Kommunes arbejde med at forberede og planlægge Tour de France 2022 er i god proces. Aabenraa Kommune ønsker en gul folkefest med masser af liv, hvor alle kan være med, og med masser af aktiviteter for kommunens borgere og gæster fra resten af Danmark og hele verden.

   

  Aabenraa Kommunes tilgang til Tour de France 2022 er, at den gule folkefest skabes i partnerskaber mellem kommunen og borgere, foreninger, organisationer og private virksomheder i hele kommunen. Der er etableret en positiv dialog med eksterne samarbejdspartnere, herunder Business Aabenraa, Shop i City, Destination Sønderjylland, foreninger, lokalrådene langs ruten og ikke mindst Amtsringriderforeningen, der spiller en væsentlig rolle, da der afholdes Ringrideroptog i Aabenraa, samme dag som Tour-feltet passerer gennem byen. Der er etableret et godt samarbejde med de øvrige kommuner på 3. etape (Vejle, Kolding, Haderslev og Sønderborg).

   

  De danske arrangører og politiet har besigtiget den 31 km lange rute gennem kommunen flere gange. Det er vurderingen, at ruten er af en meget god standard såvel sportsligt som ift. vejenes kvalitet.

   

  Tre hot spots bliver centrum for Den Gule Folkefest

  I centrum for Den Gule Folkefest står Genner, Aabenraa Midtby og Felsted, der alle er udpeget som hot spots, altså steder tæt ved ruten, hvor der er god plads og godt udsyn. I udgangspunktet skal et hot spot kunne rumme alt fra børnefamilier til cykelfans, og der skal være mulighed for oplevelser, forplejning og toiletforhold.

   

  Aabenraa Kommune lancerer inden sommerferien 2021 en Tour de France 2022 pulje, hvorfra borgere, foreninger, lokalråd og virksomheder kan søge tilskud til events, aktiviteter og udsmykning af byer og lokalsamfund. Aktører i hele kommunen kan søge, men udmøntning af puljen vil have et fokus på de tre udpegede hot spots. Puljen vil have to uddelingsrunder. Det er en forudsætning for at modtage støtte, at ansøger ikke modtager støtte fra andre aktivitetsbestemte, kommunale puljer til Tour de France 2022. Der er afsat 300.000 kr. af de 600.000 kr. til Tour de France 2022 puljen.

   

  En ambitiøs kommunikations- og brandingplan skal øge omtalen af Aabenraa Kommune

  Der er vedtaget en kommunikations- og brandingplan, der sætter rammen for Aabenraa Kommunes kommunikation og branding før, under og efter Tour de France 2022. Afsættet for planen er, at Aabenraa Kommune kommunikerer og markedsfører Tour de France generelt, ligesom vi kommunikerer, markedsfører og brander de events, aktiviteter og udsmykning af byer og lokalsamfund, der skabes af lokale aktører. En række indsatser i planen søges realiseret via samarbejde med lokale aktører, ligesom der løbende søges draget fordel af den kommunikation og branding, som andre aktører skaber. Der er afsat 200.000 kr. af de 600.000 kr. til indsatserne i kommunikations- og brandingplanen.

   

  Rekruttering af frivillige er i god proces

  Frivillige spiller en vigtig rolle ift. Tour de France 2022. Som led i samarbejdsaftalen med GDCD skal Aabenraa Kommune levere 100 frivillige, der skal bruges til løbsafviklingen, hvor de arbejder som TDF officials. Aabenraa Kommune arbejder på at etablere en række servicefunktioner, f.eks. drift af parkeringspladser, turistguides og informationsstand. Der skal rekrutteres et antal frivillige (pt. estimeret til 100) til disse servicefunktioner. Arbejdet med rekruttering af frivillige er i god proces, og der forventes ikke udfordringer ift. at rekruttere frivillige. Der er afsat 100.000 kr. af de 600.000 kr. til aflønning af frivillige, samt til indkøb af beklædning og forplejning.

   

  Borgerrettede idémøder og lanceringsevent afholdes i efteråret 2021

  Aabenraa Kommune afholder i efteråret 2021 offentlige idémøder, hvor borgere, organisationer og foreninger inviteres til fælles idéudvikling. Der arbejdes pt. efter, at de tre idémøder afholdes i samarbejde med de udpegede hot spots i Genner, Aabenraa og Felsted. Endvidere afholdes der den 23. september 2021 en lanceringsevent, hvor adm. direktør for GDCD Alex Pedersen deltager med et oplæg, og hvor Byrådet inviteres til at deltage. Yderligere information om de offentlige idémøder og lanceringseventen offentliggøres senere.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Økonomiudvalget tager status for planlægning af Tour de France 2022 til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/16790, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  Af Aabenraa Kommunes ejerstrategi for Arwos fremgår, at Arwos skal være i front, når det gælder innovation i klima og miljø. Arwos skal investere og udvikle sine indsatser for at være energieffektive og i øvrigt tage medansvar for at indfri kommunens strategi for bæredygtig udvikling og herunder bidrage til opfyldelse af FN’s verdensmål.

   

  Endvidere fremgår det, at Aabenraa Kommune forventer, at Arwos tilrettelægger sine dispositioner, så de ikke medfører en unødig høj risiko for ejeren. Ved planlægning og beslutninger, som har en væsentlig økonomisk betydning for selskabet, forventer Aabenraa Kommune, at selskabet foretager en vurdering af mulige takstmæssige konsekvenser for Aabenraa Kommune og forbrugerne.

   

  I forbindelse med vurdering af den fremtidige affaldshåndtering har Arwos gennemført en større analyse og erfaringsindsamling af fordele og ulemper ved forskellige typer drivmiddel. Valg af drivmiddel er et af de områder, som har størst indflydelse på bæredygtighed i relation til fremtidig affaldshåndtering.

   

  På baggrund af data fra brændstofleverandører, billeverandører og Miljøstyrelsen, samt 4 workshops med lokale renovatører, er der foretaget en vurdering af alternativerne til skraldebiler, der kører på ren diesel i forhold til udledning af CO2 og pris under forskellige scenarier og kombinationsmuligheder.

   

  Bestyrelsen for Arwos har på den baggrund besluttet at tage udgangspunkt i, at der i den fremtidige affaldshåndtering anvendes lastbiler, som kører på 70 pct. HVO biodiesel og 30 pct. el, da den løsning har den næststørste miljømæssige gevinst og samtidig tager højde for rækkeviddeproblematikken på rene elbiler. I forhold til rene dieselbiler reduceres CO2 udledningen med ca. 93 indekspoint ved anvendelse af HVO biodiesel/el.     

   

  Det vurderes, at det vil medføre en prisstigning på 8,6 pct., som dog vil have en relativ lille påvirkning af den samlede kontraktsum. Idet biodiesel pt. er dyrere end ren diesel, og der ikke kan garanteres et fast prisniveau på drivmidler, indbygges et krav i kontrakten om, at biodiesel skal anvendes så længe, udgiften holder sig indenfor 2,5 gange prisen på diesel.

   

  Staben bemærker, at beslutningen om andre drivmidler ligger inden for selskabets kompetence, at det helt i tråd med ejerstrategien er naturligt at orientere ejeren om beslutninger af denne karakter og ikke mindst, at ændret anvendelse af drivmidler i en fremtidig affaldshåndtering er i overensstemmelse med intentionerne i ejerstrategien, og at indsatsen i øvrigt bør indgå som en handling i DK2020 handlingsplanen.

   

   

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at orientering om drivmidler i forbindelse med fremtidig affaldshåndtering tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/31309, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På byrådsmødet den 25. maj 2016 godkendte Byrådet en ansøgning til Landsbyggefonden om en ny 4-årig boligsocial helhedsplan for Høje Kolstrup. Projektet, der gennemføres i perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020, er et samarbejde mellem Aabenraa Andelsboligforening, Kolstrup Boligforening og Aabenraa Kommune. Byrådet godkendte den 29. januar 2020 en forlængelse af projektet til den 31. december 2021, hvorefter projektet udløber.

  Det samlede budget for perioden var 11,482 mio. kr. Dette er det tredje boligsociale projekt i området siden 2008.

   

  Helhedsplanen bygger ovenpå de tidligere projektperioder. Planen har arbejdet med at løfte nogle af de udfordringer bydelen har stået med og med at videreudvikle det aktive medborgerskab i området. I projektperioden er der arbejdet med tre overordnede indsatsområder:

   

  1. Tryghed og Trivsel
   • Social vicevært
   • Guidet fælleslæsning
   • Beboerambassadører
  2. Uddannelse og Beskæftigelse
   • Jobguide
   • Fremskudt sagsbehandler
  3. Forebyggelse og Forældreansvar
   • Legestue
   • Klar til skole
   • Brobygning til kultur
   • Lektiecafé
   • Idrætsaktiviteter for børn og unge

   

  Indsatsområderne har alle haft fokus på at skabe tryghed og trivsel i boligområdet samt nedbryde den negative sociale arv. Målet har været at sikre børn og unge de bedste betingelser for et rigt liv med skole, uddannelse, gode fritidsmuligheder, venskaber og arbejde. Der arbejdes i 2021 med i alt 10 forskellige aktiviteter, der understøtter dette mål. Aktiviteterne sker i tæt samarbejde med beboere, institutioner, frivillige og mange nye samarbejdspartnere internt og eksternt i bydelen.

   

  Bestyrelsen har udarbejdet en erfaringsopsamling, der beskriver, at der gennem projektperioden er arbejdet med at understøtte den positive udvikling i bydelen gennem en række boligsociale aktiviteter.

  Det overordnede mål med den boligsociale indsats er nået. Tallene for 2016-2020 viser, at Høje Kolstrup ikke længere er et udsat boligområde.

  • Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse er faldet fra 48% til 36,3%
  • Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer er faldet fra 1,51% til 1,10%
  • Andelen af beboere i alderen 30-59 år der alene har en grunduddannelse er steget fra 54,5% til 55,9%
  • Den gennemsnitlige årlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år Ekskl. Uddannelsessøgende er steget med ca. 40.000 kr.

   

  I den nyeste opgørelse af ghetto- og udsatte boligområder pr. 1. december 2020, opfylder Høje Kolstrup ingen af kriterierne for at være et udsat boligområde.

   

  Den boligsociale helhedsplan for Høje Kolstrup har givet mulighed for at afprøve forskellige indsatser og har givet en læring i forhold til, hvilke indsatser der har en effekt.

  I Tidlig Forebyggelse vil Familiebasen, blandt andet ud fra den viden, der er opnået, fortsættes der med at udvikle tilbud efter, hvilke behov der opstår.

  Under indsatsområdet ”Uddannelse og Beskæftigelse” er status, at der er to ordinært ansatte, der er tilknyttet den boligsociale indsats. En væsentlig del af deres løn er finansieret af det boligsociale projekt. Ved ophør af projektet vil den beskæftigelsesrettede del af den boligsociale indsats skulle revurderes og indgå i prioriteringen af øvrige opgaver.

  Indstilling

  Direktionen indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/10872, Sagsinitialer: ema

  Sagsfremstilling

  Den 25. maj 2018 trådte EU-Databeskyttelsesforordningen (GDPR) i kraft.

  Som en opfølgning på arbejdet med IT-sikkerhed er der udarbejdet vedlagte notat ”Status på

  GDPR/Informationssikkerhed 2021”. Notatet gennemgår det seneste kalenderårs indberetninger til Datatilsynet vedrørende brud på IT sikkerheden. Endvidere redegøres for organisering og andre tiltag på IT-sikkerhedsområdet for henholdsvis at øge opmærksomheden på IT sikkerhed samt dokumentere indsatser herfor.

   

  Der er i 2020 foretaget 14 indberetninger til Datatilsynet om brud på IT-sikkerheden. Som det fremgår af statusnotatet, er der tale om meget forskellige hændelser.

  Niveauet ligger lidt under landsgennemsnittet, idet der i 2020 var indberettet i alt 2.186 hændelser fra alle landets kommuner, svarende til 22 for Aabenraa Kommunes vedkommende.

   

  Forebyggelsesmæssigt har der gennem 2020 været særligt fokus på 2 indsatser. Dels er Aabenraa Datakvalitet videre-implementeret. Der er tale om software, som scanner drev og mailbokse for personnumre, og som herefter løbende sikrer, at medarbejdere arkiverer personlige oplysninger i sikre fagsystemer eller sletter oplysningerne, hvis de ikke skal bruges yderligere.

   

  Derudover har alle nye administrative medarbejdere og en del af de decentrale institutionsmedarbejdere været igennem et e-læringsforløb i awareness træning for at højne opmærksomheden på de faldgruber og forsøg på svindel, man kan blive udsat for gennem phishing eller spam.

  Lovgrundlag

  GDPR

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at orientering tages til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/6911, Sagsinitialer: BBJ

  Sagsfremstilling

  Forud for de 2 årlige dialogmøder mellem HMU og Økonomiudvalget (ØK) udveksles emner til dagsordenen, som ønskes drøftet på møderne.

   

  Det planlagte dialogmøde den 10. august har ”Dialog om aktuel budgetlægning og det næste års budget” som et naturligt tema. Herudover kan dagsorden suppleres med emner fra såvel HMU som ØK.

   

  HMU har møde den 9. juni og har frem til udgangen af juni måned mulighed for at fremsende emner til drøftelse.

   

  Økonomiudvalget drøfter i denne sag, om der er supplerende emner, der skal på dagsorden i dialogmødet med HMU.

   

  Indstilling

  Staben indstiller, at

  Aktuel budgetlægning og næste års budget godkendes som emne til dialogmødet med HMU. 

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2021

  Godkendt idet erfaringer med den nye model for kørselsgodtgørelse drøftes.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/4571, Sagsinitialer: GEF

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages beslutning om udmøntning af ”puljen til energioptimering – 2021 – 1. runde ”.

   

  Der er i ansøgningsrunden modtaget 12 ansøgninger, der alle forudsat tildeling af tilskud kan

  igangsættes i år.

   

  I bilaget ”Kommentarer til energisparepulje 2021”er der en oversigt, vurdering og bedømmelse af de 12 indkomne puljeansøgninger.

  Ansøgningerne er vurderet på følgende parametre – 1. Tilbagebetalingstid, 2. Årligbesparelse kr., 3) CO² besparelse og 4. Bæredygtighed. En enkelt af de 12 ansøgninger, ansøgning 5, anbefales ikke medtaget i denne omgang, da den samlet set vurderes at komme for lavt ud på parametrene.

   

  Ansøgningerne vil medføre brug af rådgivning fra leverandører og specialister, og der vil være behov for faglig vejledning og i nogle tilfælde styring af projekterne. Denne del er der afsat midler til inden for puljen.

   

  Puljen til energioptimeringsprojekter er på 2,71 mio. kr., men opbruges ikke i denne ansøgningsrunde. Der er kommet ansøgninger for en tilskudsandel på i alt 1,705 mio. kr. Ansøgninger og vurderinger kan ses af sagens bilag.

   

  Ved behandlingen af seneste tilskudsrunde blev det besluttet, at halvdelen af puljen kunne baseres på et ansøgningsgrundlag baseret på centrale erfaringer gjort af Plan, Teknik og Miljø.

  Udgangspunktet var at finde nogle projekter med større volumen. Ansøgning 11 omhandlende Fjordskolens mulighed for at omlægge til fjernvarme med et betydelig reduktion i CO2 til følge. Projektet passer på flere måder ind i energiplanlægning og bæredygtig tilgang til energi, hvilket er baggrunden for, at der her anbefales en tilskudsandel på 75%.

  Økonomi og afledt drift

  Puljen til energioptimering er omfattet af overførselskategori 2, pulje og projekter, med fuld overførselsadgang.

   

  Ud over de 2,71 mio. kr. til energioptimering er der i puljen afsat 0,25 mio. kr. til rådgivning og teknisk bistand under gennemførelsen.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at ansøgningerne 1-4, 6-10 og 12 imødekommes med en tilskudsandel på 50% og ansøgning 11 imødekommes med en tilskudsandel svarende til 75%, og

  at der igangsættes ansøgningsrunde 2 til behandling i Økonomiudvalget i oktober 2021.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2021

  Erwin Andreasen og Jan Riber Jakobsen deltog ikke i behandlingen på grund af inhabilitet.

   

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8321, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 24. juni 2015 den fremtidige dagtilbudsstruktur for Aabenraa Kommune.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har den 4. februar, 10. marts og 9. juni 2020 drøftet status og en evt.  justeret dagtilbudsstruktur.

  Ligeledes er Byrådet på temamødet den 24. juni 2020 blevet præsenteret for status på dagtilbudsstruktur.

   

  Status er, at strukturændringen i Rødekro er gennemført med byggeriet af Børnehuset Fladhøj, og byggeriet af Børnehuset Mølleløkke ved Lyreskovskolen i Bov er igangsat.

   

  På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 15. september 2020 blev den videre proces drøftet, og det blev besluttet, at der skulle afholdes dialogmøder med institutionernes bestyrelser på Høje Kolstrup, i Tinglev, Aabenraa Syd og Padborg.

  Den 9. maj 2021 drøftede Børne- og Uddannelsesudvalget bestyrelsernes input fra dialogmøderne med henblik på, at der kan udarbejdes en justeret dagtilbudsstruktur 2021.

   

  Den justerede dagtilbudsstruktur angiver de overordnede rammer for dagtilbudsstrukturen. Beslutninger vedr. byggeriet og præcis placering m.m. træffes, når byggeriet er budgetlagt og kan igangsættes.

  I budgettet 2021-24 er der afsat i alt 34,1 mio. kr. til anlægsprojektet Aabenraa Syd. Der er ikke afsat yderligere budget til dagtilbudsstuktur.

   

  Følgende principper blev besluttet i 2015 og fastholdes i Dagtilbudsstruktur 2021

  • Institutionerne skal være fagligt, ledelsesmæssigt og økonomisk bæredygtige.
  • Institutionerne indrettes ud fra en tidssvarende pædagogik.
  • Institutionerne oprettes som integrerede institutioner for 0-6 årige børn.
  • Det nuværende personale tilbydes så vidt muligt ansættelse i de nye enheder.
  • Adgangen til børne- og fritidsaktiviteter, kulturelle tilbud samt rekreative områder indgår i vurderingen af den fremtidige placering.
  • Gerne en central placering i forhold til skolen.

   

  Høje Kolstrup

  Beslutning 2015:

  Der etableres en integreret institution på Høje Kolstrup, der enten placeres ved Børnehaven Spiretoppens afdeling på Lergård eller Nyløkke. Nørrevang Børnehus indgår som en del af løsningen.

   

  Justeret dagtilbudsstruktur 2021:

  Nørrevang Børnehus og Børnehaven Spiretoppen forbliver to selvejende institutioner.

   

  Tinglev

  Beslutning 2015:

  Der etableres en integreret institution i Tinglev

   

  Justeret dagtilbudsstruktur 2021:

  Der skal ske en sammenlægning af Børnehaven Nørreager og Børnehaven Sønderskov til én integreret institution med plads til 120 børn.

   

  Aabenraa Syd

  Beslutning 2015:

  Der etableres en integreret institution i Aabenraa Syd som erstatning for Kongehøjens Børnehave og Vuggestuen Fjordløkke.

   

  Justeret dagtilbudsstruktur 2021

  Der skal ske en sammenlægning af Kongehøjens Børnehave og Vuggestuen Fjordløkke til én integreret institution med plads til 150 børn.

   

  Padborg/Bov

  Beslutning 2015:

  Der etableres en integreret institution i Padborg.

   

  Justeret dagtilbudsstruktur 2021

  I Bov er der etableret en integreret institution Børnehuset Mølleløkke.

  Institutionen erstatter Børnehuset Kruså og Vestermarkens Børnehus.

   

  I Padborg samles Skovbrynet og Søndermosen til en integreret institution på én matrikel med plads til 100 børn.

   

  Rødekro

  Beslutning 2015:

  Beslutning: Der etableres en integreret institution i Rødekro ved Hærvejsskolen

   

  Dagtilbudsstruktur 2021

  Beslutningen fra 2015 er gennemført med byggeriet af institutionen Børnehuset Fladhøj.

  Rødekro udgår af den justerede dagtilbudsstruktur 2021.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Syd

  I budgettet 2021-24 er der afsat i alt 34,1 mio. kr. til anlægsprojektet Aabenraa Syd.

  Der er ikke afsat anlægsmidler til finansiering af etapebyggeri på 3,3 mio. kr.

   

  Padborg

  Kommunale Ejendomme har udregnet en overslagspris på 750 m2 nybyggeri til Børnehaven Skovbrynet samt renovering af 250 m2. Bygningen skal ses som en tilføjelse til Børnehaven Skovbrynets eksisterende bygning

  Byggeperiode år 2021-2025: 19-21 mio. kr.

  Byggeperiode år 2025-2029: 21-23 mio. kr.

   

  Kommunale Ejendomme har ligeledes udregnet en overslagspris på nybyggeri ved stadion af en daginstitution til 100 børn i Padborg

  Byggeperiode år 2021 – 2025: 27,5 – 29 mio. kr.

  Byggeperiode år 2025 – 2029: 29 – 31 mio. kr.

   

  Tinglev

  Økonomien vedr. daginstitutionsbyggeri i Tinglev afventer at forundersøgelsen af muligheder for at etablere en ny 0-5 års institution i Tinglev og undersøgelse af den generelle bygningsanvendelse i Tinglev foreligger.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at justeret dagtilbudsstruktur 2021 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-06-2021

  Anbefalet godkendt med bemærkning om, at Nørrevang Børnehus udgår af dagtilbudsstrukturen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8321, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 24. juni 2015 den fremtidige dagtilbudsstruktur for Aabenraa Kommune.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har i 2020/2021 drøftet status og en justeret dagtilbudsstruktur.

  Den 9. maj 2021 drøftede Børne- og Uddannelsesudvalget bestyrelsernes input fra dialogmøderne med henblik på at udarbejde en justeret dagtilbudsstruktur 2021.

   

  Beslutningen i 2015 var, at der skulle etableres en integreret institution i Aabenraa Syd som erstatning for Kongehøjens Børnehave og Vuggestuen Fjordløkken.

  Denne beslutning fastholdes i Dagtilbudsstruktur 2021, idet der skal ske en sammenlægning af de to institutioner til én integreret institution med plads til 150 børn.

  Det er de selvejende institutioners ønske, at den nye integrerede institution opføres på matriklen Sandved 45, 6200 Aabenraa.

   

  Sandved 45, hvor Kongehøjens Børnehave er beliggende, er ejet af Aabenraa Andelsboligforening.

  Børn og Kultur har tidligere været i kontakt med Aabenraa Andelsboligforening, der er indstillet på at sælge Sandved 45 til Aabenraa Kommune.

  I investeringsoversigten for 2021 er der afsat 1,1 mio. kr. til køb af Sandved 45 i 2022, og 3,0 mio. kr. til nedrivning af bygninger i 2023.

  I 2023-24 er der afsat 30 mio. kr. til ny integreret daginstitution i Aabenraa Syd.

   

  Økonomiudvalget besluttede den 9. februar 2021 at skabe et beslutningsgrundlag for udviklingen af Skolevænget 33, hvor Fjordskolen tidligere var beliggende.

  Børne og Uddannelsesudvalget blev bedt om at undersøge den ene af bygningernes egnethed til midlertidig dagpasningstilbud i en byggeperiode for en evt. ny daginstitution i Aabenraa By.

  Plan, Teknik og Miljø har vurderet, at Skolevænget 33 kan indrettes som midlertidigt dagtilbud. Investeringen vil beløbe sig til en samlet anlægssum på ca. 6,6 mio. kr., heraf 2,71 mio. kr. til at indrette bygningen specifikt til dagtilbud.

  Fra meddelelse af anlægsbevilling til ibrugtagning vurderes det, at der vil gå ca. 15-16 mdr.

   

  På dialogmødet med bestyrelserne for Kongehøjens Børnehave og Vuggestuen Fjordløkken udtrykte bestyrelserne et ønske om, at byggeriet af den nye daginstitution sker i etaper, således at der ikke skal ske genhusning.

  Plan, Teknik og Miljø vurderer, at der kan bygges i to etaper til en ekstra udgift på 3,3 mio. kr. med en forlænget byggetid på 10 måneder.

   

  Der er i investeringsoversigten for 2021 ikke afsat anlægsmidler til genhusning eller ekstra udgift til etapevis byggeri.

  Da der ikke er truffet beslutning om etablering af ny daginstitution i Aabenraa Syd, blev der ved budgetlægningen for 2021 afsat 1 mio. kr. i årene 2021-23 til nulstilling af den forventede reduktion. Købes bygningen Sandved 45 i 2021 kan besparelsen opnås fra 2022, og den afsatte 1 mio. kr. i 2022 og 2023 kan evt. medfinansiere den ikke finansierede udgift på etapebyggeri.

  Økonomi og afledt drift

  Investeringsoversigt 2021-2024:

  2021 – Køb af Sandved Børnehave – 1,1 mio. kr.

  2022 – Nedrivning af Sandved Børnehave – 3,0 mio. kr.

  2022 – Dagtilbudsstruktur Aabenraa – 7,0 mio. kr.

  2023 – Dagtilbudsstruktur Aabenraa – 23,0 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der etableres en integreret institution som erstatning for Kongehøjens Børnehave og Vuggestuen Fjordløkken på Sandved 45,

  at byggeriet af den integrerede institution sker i to etaper,

  at der gives en anlægsbevilling til Aabenraa Syd på i alt 34,1 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb som frigives, og

  at finansiering af ekstra udgifter til etapevis byggeri medtages ved budgetlægning for 2022-2025.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-06-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2021

  Sagen udsættes idet forvaltningen anmodes om at anvise finansieringen af de 3,3 mio. kr. som følge af etapebyggeri og forlænget byggeperiode.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/11016, Sagsinitialer: ahr

  Sagsfremstilling

  Der skal i denne sag tages stilling til et to årig pilotprojekt ”Voksenelevløn på grundforløb 2 (GF2) for SSH elever”. Formålet er at afprøve, om dette initiativ kan øge incitamentet til at tiltrække og fastholde flere kvalificerede ansøgere over 25 år til SOSU-hjælper-uddannelsen.

   

  Aabenraa Kommune har gennem de seneste år haft tiltagende svært ved at rekruttere uddannede og velkvalificerede social- og sundhedshjælpere og social– og sundhedsassistenter både til uddannelserne og til ledige stillinger på plejehjemmene og i hjemmeplejen.

   

  I forbindelse med Trepartsaftalen af 28. maj 2020, er det besluttet, at elever på GF2 på SOSU-assistentuddannelsen skal ansættes på voksenelevløn. Det gælder ikke for SOSU-hjælper uddannelsen.

   

  Social & Sundhed foreslår derfor, at kommunen i en periode på to år ansætter alle elever over 25 år, fra GF2 på SOSU-hjælper uddannelsen, på voksenelevløn, for at se om dette initiativ kan øge incitamentet til at tiltrække og fastholde flere ansøgere til SOSU-hjælper uddannelsen. Erfaringerne fra andre kommuner har vist, at voksenelevløn er en afgørende faktor i forhold til om voksne mennesker ønsker at uddanne sig eller i stedet beholde et job som ufaglært medarbejder til en lidt bedre løn.

   

  Det kan være vanskeligt for elever over 25 år, der har etableret sig med hus og familie mv., at ’leve’ for SU under grundforløbet. I mange tilfælde er det ikke økonomisk muligt for denne gruppe at søge uddannelse, når det indebærer 20 uger på SU. I 2020 har der været flere eksempler på, at voksne kompetente ansøgere vælger uddannelsen fra af økonomiske årsager. Ved at tilbyde eleverne løn, allerede på grundforløbet, kan kommunen imødekomme det høje frafald, som uddannelserne oplevede i 2020.

   

  Social & Sundhed forventer, at tilbud om voksenelevløn til alle over 25 år på GF2 vil øge tilgang til SOSU-hjælperuddannelsen, og at der således vil være tale om en investering i kvalitet og fastholdelse. Det forventes, at dette initiativ bl.a. vil øge antal ansøgere fra ufaglærte medarbejdere fra ældreområdet. Tiltaget finansieres dels af en optjent AUB-bonus fra 2020 på 1,855 mio. kr. og dels af mindre udgifter på grund af almindelig frafald på uddannelsen.

   

  Det skønnes, at der i projektperioden vil være 48 elever over 25 år på SOSU-hjælper uddannelsen, som vil få voksenløn under GF2 fremfor SU.

   

  Optag

  Antal elever +25 år

  Antal uger med løn under GF2

  2021

  12

  240

  2022

  24

  480

  2023

  12

  240

  I alt

  48

  960

   

  Projektet evalueres i 2023 for at se, om tilbud om voksenelevløn kan tiltrække og fastholde flere ansøgere over 25 år til SOSU-uddannelserne.

  Økonomi og afledt drift

  Den samlede merudgift for at tilbyde alle over 25 år voksenelevløn på grundforløbet (GF2), på SOSU-hjælper-uddannelsen, skønnes at blive 2,360 mio. kr. over 3 år, fordelt med 0,59 mio. kr. i 2021, 1,180 mio. kr. i 2022 og 0,59 mio. kr. i 2023. Beløbene er incl. AUB for skoleperioden og bruttoløn for ferieperioden.

   

  Der er afsat 1,855 mio. kr. vedrørende AUB-bonus i 2020 på en mellemregningskonto. Disse midler foreslås anvendt til finansiering af projektet, og de resterende 0,505 mio. kr. finansieres inden for uddannelsesbudgettet af mindre udgifter på grund af elevers frafald.

   

  Det anbefales, at de afsatte midler fra AUB-bonus på 1,855 mio. kr. omfattes af overførselsreglerne vedrørende Puljer og projekter (kat. 2) med fuld overførselsadgang.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at der tilbydes voksenelevløn til +25-årige på grundforløbet på SOSU-hjælperuddannelsen, i perioden 2021-2023,

  at der afsættes en bevilling i 2021 på 1,855 mio. kr. til formålet finansieret af AUB-midlerne på mellemregningskontoen,

  at midlerne omfattes af overførselsreglerne vedrørende Puljer og projekter (kat. 2) med fuld overførselsadgang, og

  at projektet evalueres i 2023.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-05-2021

  1. at godkendt.
  2. at anbefales godkendt.
  3. at anbefales godkendt.
  4. at godkendt.

   

  Jens Wistoft deltog ikke i punkt 67.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/22269, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på mødet den 25. marts 2020 at fremrykke anlægsmidler på 1 mio. kr. til opstart af en proces vedrørende fremtidens svømmehal ved Arena Aabenraa.

   

  Finansieringen blev muliggjort ved at udsætte det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til etablering af multibane (aktivitetsområde) i Hjordkær fra 2020-2022, da Hjordkær Ungdoms- og Idrætsforening på daværende tidspunkt ikke var i mål med den nødvendige egenfinansiering.

   

  Omprioriteringen af rådighedsbeløbet er sket i en gensidig forståelse med Hjordkær Ungdoms- og Idrætsforening, som er initiativtager til projektet i Hjordkær.

   

  Det blev aftalt, at såfremt foreningen kunne opnå den krævede egenfinansiering i løbet af 2021, skulle rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. til multibaneprojektet findes ved endnu en omprioritering inden for de afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten.

   

  Hjordkær Ungdoms- og Idrætsforening har nu rettet henvendelse til Forvaltningen, hvor de oplyser at have opnået en finansiering på 2,580 mio. kr. (inkl. kommunens tilskud). Det samlede projekt udgør i alt 3,380 mio. kr. Foreningen anmoder om at få det bevilgede tilskud fra Aabenraa Kommune udbetalt.

   

  Foreningen oplyser, at projektet er opdelt i etaper, der kan etableres enkeltvis eller samlet. Multibanen med tilhørende bold- og løbebane prioriteres først. Fitness- og legeområde vil blive etableret i takt med, at foreningen opnår medfinansiering hertil fra eksterne fonde.

   

  Forvaltningen anbefaler, at der i kommunens anlægsbudget for 2021-2024 omprioriteres 1 mio. kr. fra 2022 til 2021 med henblik på udbetaling af anlægstilskud til Hjordkær Ungdoms- og Idrætsforening.

  Udgifterne til byggeriet af svømmehallen falder tidsmæssigt på en måde, så 1 mio. kr. kan udskydes fra 2021 til 2022 uden konsekvens for svømmehalsbyggeriet.  

  Anlægsbevillingen til ”Multibane Hjordkær” blev frigivet ved budgetvedtagelsen i 2020.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til anlægsprojektet ”Multibane Hjordkær” fremrykkes fra 2022 til 2021, og

  at rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til anlægsprojektet ”Svømmehal ved Arena/nyanlæg” flyttes fra 2021 til 2022.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2021

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/327, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på

  ”Godkend”.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2021

  Protokollen er godkendt.